Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka wszystkie Grafika i komunikacja człowiek komputer Algorytmy i złożoność obliczeniowa Podstawy programowania Programowanie aplikacji internetowych Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 10 Ćwiczenia: Laboratorium: 20 Projekt: Seminarium: Rok: 2 Semestr: 4 ECTS: 4 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład: Prowadzony z wykorzystaniem technologii e-learningowych Laboratorium: dwa projekty: implementacja symulacji komputerowej zagadnienia obliczania trajektorii ruchu N ciał fizycznych zgodnie z zasadami dynamiki Newtona oraz symulacja komputerowa zagadnienia optymalizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu dwóch dróg dwukierunkowych ze światłami sterującymi ruchem z wykorzystaniem techniki programowania agentowego. Wykład: opracowanie dwóch referatów połówkowych. Ocena wystawiana na podstawie wyników oceny obu referatów. Laboratorium: ocena obu projektów. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Przybyszewski Krzysztof, Stokfiszewski Kamil

2 Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest przybliżenie studentom niektórych pojęć oraz metod modelowania i symulacji w takim ujęciu, aby łatwo zauważalne były ich odniesienia do pojęć, zasad i metod właściwych informatyce. Kurs ma również za zadanie przedstawienie podstaw modelowania i symulacji jako narzędzia pomocnego współczesnemu inżynierowi informatyki przy ogólnie pojętym projektowaniu. Szczególna uwaga zwrócona będzie na modelowanie, przede wszystkim wykorzystanie wybranych programów użytkowych do projektowania i budowania modeli geometrycznych będących podstawą wizualizacji symulowanych i optymalizowanych systemów i procesów. W celu przybliżenia idei, symulacji studentom przedstawione zostaną zasady wykorzystania wybranych środowisk programistycznych pozwalających na wizualizację zmiennych zachowań obiektów oraz przebiegu procesów. Na zajęciach praktycznych będą realizowane dwa projekty: symulacja rzutu ukośnego z oporami i symulacja wymiany pakietów w lokalnej sieci komputerowej. Pierwszy projekt jest przykładem zastosowania symulacji w systemach fizycznych. Drugi projekt jest przykładem wykorzystania najnowszych technik obliczeniowych (systemów agentowych) do wyznaczania trasy i negocjacji między aktywnymi elementami sieci. Na zajęciach początkowych rozpatrzone będą klasyczne sposoby aproksymacji danych i wnioskowania statystycznego realizowane w arkuszu kalkulacyjnym. Po ukończeniu kursu student powinien: Znać i rozumieć podstawowe zasady modelowania, projektowania systemów i zachowań oraz symulacji. Umieć wykorzystać poznane zasady w działaniach praktycznych w trakcie modelowania przy pomocy wybranych programów użytkowych przeznaczonych do tego celu. Potrafić zaprojektować prosty schemat blokowy będący reprezentacją systemu lub procesu. Potrafić zaimplementować warstwę matematyczną do opisu zmian i zachowań zaprojektowanych modeli w celu ich symulacji. Potrafić zaproponować prostą metodę optymalizacji działania systemu lub procesu dostosowaną i wynikającą z wyników symulacji. Treści programowe: Po ukończeniu kursu student powinien: 1. Znać i rozumieć podstawowe zasady modelowania, projektowania systemów i zachowań oraz symulacji. 2. Umieć wykorzystać poznane zasady w działaniach praktycznych w trakcie modelowania przy pomocy wybranych programów użytkowych przeznaczonych do tego celu. 3. Potrafić zaprojektować prosty schemat blokowy będący reprezentacją systemu lub procesu. 4. Potrafić zaimplementować warstwę matematyczną do opisu zmian i zachowań zaprojektowanych modeli w celu ich symulacji.

3 5. Potrafić zaproponować prostą metodę optymalizacji działania systemu lub procesu dostosowaną i wynikającą z wyników symulacji. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Biniek Z., Elementy teorii systemów, modelowania i symulacji, INFOPLAN, Szczecin, Dostępne w sieci (sprzedaż): Gutenbaum J., Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, WNT, Warszawa 2008 Mortenson M.E., Geometrical modelling, John Willey & Sons, New York Literatura uzupełniająca: Choraś R. S., Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Kiciak P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2000 Kleiber M., Modelowanie i symulacja komputerowa - moda czy naturalny trend rozwojowy nauki?, Nauka, nr 4, Stachurski A., Wierzbicki A., Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Sieci komputerowe i telekomunikacja Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Systemy informatyczne i bazy danych

4 Określenie przedmiotów Podstawy programowania wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 60 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: 30 Projekt: Seminarium: Rok: 2 Semestr: 4 ECTS: 7 Metody dydaktyczne: 1. Wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi 2. E-learning - materiały wykładowe na portalu Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: 3. Laboratorium realizowane metodą projektów nadzorowanych Laboratorium: Ocena końcowa jest średnią ocen otrzymanych z poszczególnych faz projektu (3 oceny cząstkowe) Wykład: egzamin pisemny Nazwiska i imiona osób prowadzących: Wosiak Agnieszka Założenia i cele przedmiotu: 1. Zdobycie wiedzy zagadnieniami i narzędziami modelowania i projektowania obiektowego 2. Pozyskanie umiejętności budowania logicznego modelu systemu. Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot potrafi: wyjaśnić podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania związane z procesem wytwarzania systemów, inżynierią wymagań, analizą i projektowaniem w UML, użytecznością systemów, testowaniem i ewolucją oprogramowania, identyfikować i dokumentować wymagania systemu informatycznego, proponować określone rozwiązania problemów analityczno-projektowych zbudować model logiczny systemu z użyciem języka UML pracować w grupie przy tworzeniu projektu systemu informatycznego Treści programowe:

5 Wykład 1. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. 2. Modele cyklu życia oprogramowania. 3. Fazy procesu wytwarzania oprogramowania. 4. Narzędzia CASE i ich rola w procesie tworzenia oprogramowania. 5. Metodyki obiektowe służące do analizy i projektowania systemów informatycznych. 6. Języki wspomagające proces wytwarzania oprogramowania, szczegółowa charakterystyka UML. 7. Dokumentacja produktu programistycznego. Laboratorium W ramach zajęć laboratoryjnych studenci podzieleni są na grupy pracujące nad własnymi projektami informatycznymi. Studenci budują model systemu w języku UML oraz wskazują rozwiązania implementacyjne. Całość opracowują w postaci dokumentacji systemu. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Booch G., Rumbaugh J., Jacobsen I.: UML przewodnik użytkownika. WNT, 2001 Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM, 2002 Beynon-Davies P: Inżynieria systemów informatycznych, WNT, 1999 Sommerville I., Inżynieria oprogramowania. WNT, 2003 Literatura uzupełniająca: Szejko S. (red): Metody wytwarzania oprogramowania, MIKOM 2002 Yourdon E., Argila C., Analiza obiektowa i projektowanie, Przykłady zastosowań, WNT, 2000 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

6 Nazwa przedmiotu: Sztuczna Inteligencja Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, systemy informatyczne i bazy danych, sieci 11.3SZI 551 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot komputerowe i teleinformatyka Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: praktyczny język polski Kierunkowy obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Algorytmy i złożoność obliczeniowa Wykład Przedstawienie zagadnień związanych z dziedziną nauki - sztuczną inteligencją. Poznanie najnowszych metod i przykładów zastosowań sztucznej inteligencji. Ćwiczenia Celem zajęć jest wykształcenie u studentów nawyków logicznego, sprawnego i praktycznego stosowania pojęć omawianych na wykładzie, czyli praktycznego wykorzystania właściwych algorytmów sztucznej inteligencji.. Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji w następującym zakresie: 1. Poznania podstawowych algorytmów sztucznej inteligencji oraz wyrobienie umiejętności ich praktycznego wykorzystania. 2. Umiejętność przenoszenia idei metod inteligentnych na konkretne rozwiązania praktycznych problemów. 3. Zrozumienie zadań klasyfikacji, grupowania oraz

7 wnioskowania. 4. Umiejętność samodzielnego projektowania i realizacji programowej wybranych metod inteligentnych. 5. Umiejętność oceny wyników uzyskiwanych przy stosowaniu gotowych, często komercyjnych narzędzi implementujących omawiane metody. Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wiedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W07 - ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie algorytmów i ich złożoności, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i technologii multimedialnych, komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, systemów wbudowanych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznychk_w06 Umiejętności: rozpoznaje problemy do rozwiązania, których celowe jest stosowanie metod sztucznej inteligencji; potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody sztucznej inteligencji do rozwiązania zadań K_U11 potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową nieskomplikowanego systemu Sztucznej inteligencji w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych spowodowane postępem technicznym K_K01 Wykład: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: inteligencja naturalna, sztuczna inteligencja, rodzaje inteligencji - inteligencja maszynowa, obliczenia inteligentne, 2. Logika rozmyta. Opis niepewności. Rozmytość a prawdopodobieństwo. 3. Wnioskowanie Bayesowskie. Sieci Bayesa 4. Metoda k-nn. Klasyfikator bayesowski. 5. Drzewa klasyfikacyjne i rodziny klasyfikatorów. 6. Bazy wiedzy i metody wnioskowania. 7. Projektowanie uogólnionego systemu ekspertowego. 8. Biologiczne źródła sztucznych sieci neuronowych oraz podstawowe koncepcje sztucznych sieci neuronowych (neurony, architektury sieci

8 9. Wybrane architektury i metody uczenia sieci neuronowych 10. Zbieżność algorytmu uczenia perceptronu. 11. Sieci wielowarstwowe. 12. Uczenie metodą wstecznej propagacji błędów. 13. Adaptacyjny neuron liniowy. Równanie Wienera-Hoffa. Algorytm Newtona-Raphsona. Idealna metoda najszybszego spadku gradientu. Reguła delta Widrowa- Hoffa. 14. Rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów. Sieci samoorganizujące się. Sieci typu CP. 15. Klasyfikacja. Separowalność liniowa. 16. Podstawowy algorytm genetyczny oraz możliwości współpracy algorytmu genetycznego z sieciami neuronowymi. 17. Wybrane zastosowania, np. predykcja, animacja, medycyna, robotyka, wyszukiwanie informacji. Laboratorium: Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 4 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 7 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 7 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji Program laboratorium stanowi ilustrację wybranych metod omawianych na wykładzie. Ćwiczenia podstawowe obejmują realizację różnych metod (np. logika rozmyta, drzewa decyzyjne, wnioskowanie Bayesa, sieci neuronowe, itd.). -prezentacje multimedialne i narracja -analiza przypadków użycia -praca indywidualna z pomocami i oprogramowaniem -korzystanie z materiałów e-learningowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/.... W AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć

9 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 punkt ECTS=25 godzin 4 4 wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 3 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury : Sposób zaliczenia: Wykład egzamin pisemny Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Egzamin pisemny Laboratorium projekt, zadania cząstkowe na ćwiczeniach Podstawowe kryteria: Wynikową ocenę z części wykładowej stanowi ocena uzyskana na testach Wynikową oceną z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w czasie trwania zajęć. Literatura podstawowa: 1. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, Kasperski M.J., Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn. Helion Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego. Wyd. Nauk- Techniczne Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D., Sztuczne sieci Neuronowe. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, Mulawka J., Sztuczna Inteligencja (1995), dość ogólna. 6. Osowski S. (2000): Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Rutkowska D., Inteligentne systemy obliczeniowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa, Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 11. Arbas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT, Warszawa, Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa, Haykin S., Neural Networks. A Comprehensive Foundation. Macmillan Publ. Company, Englewood Cliffs, NY, Hertz J., Krogh A., Palmer R. G., Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. WNT, Warszawa (Wyd. oryginalne 1991): Introduction to the Theory of Neural Computation. Addison-Wesley Publ. Company, Reading, Massachusetts, USA, 1993.

10 15. Hippe Z., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii (PWN, Warszawa 1993), wprowadzenie, chociaż głównie na temat zastosowań AI w chemii. 16. Kartalopoulos S.V., Understanding Neural Networks and Fuzzy Logic. IEEE Press, New York, Kecman V., Learning and Soft Computing. The MIT Press, Cambridge, London, Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa, Ritter H., Martinetz T., Schulten K., Neuronale Netze. Addison-Wesley Publ. Company, Bonn, Műnchen, Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Adam Niewiadomski Nazwa przedmiotu: Grafika i komunikacja człowiek-komputer Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM:0 Wykład: 0 Ćwiczenia:0 Laboratorium: 0 Projekt: 0 Seminarium:0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:30 Wykład:0 Ćwiczenia:0 Laboratorium:30 Projekt:0 Seminarium:0 Rok:2011/2012 Semestr: III ECTS: Metody dydaktyczne: Laboratorium Zajęcia polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów z wykorzystaniem wybranych programów grafiki komputerowej. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wynikowa ocena z laboratorium jest średnią wartości sumy ocen z zadań laboratoryjnych Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr inż. Artur Ziółkowski Założenia i cele przedmiotu:

11 Opanowanie technik tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Wykorzystają w tym celu oprogramowanie CorelDRAW do grafiki wektorowej oraz Adobe Photoshop do pracy z grafiką rastrową. Treści programowe: Program zakłada opanowanie dwóch technik tworzenia grafiki. Ćwiczenia laboratoryjne będą podzielone na dwie części, które zajmować się będą opisanymi w założeniach przedmiotu zagadnieniami. Ćwiczenia z programem CorelDRAW: 1. Interfejs graficzny programu, poznanie narzędzi i funkcji 2. Podstawy rysunku wektorowego, manipulacja prostymi kształtami i ich właściwościami. Rodzaje konturów i wypełnienia. 3. Transformacje obiektów (obroty, przesunięcia, skalowanie) 4. Zarządzanie obiektami, tworzenie kopii, grupowanie, rozmieszczanie na warstwach, wielokrotne wykorzystanie 5. Wykorzystanie tekstu w grafice, formatowanie, dopasowanie do ścieżki 6. Elementy kompozycji 7. Wektoryzacja grafiki rastrowej (trasowanie) Ćwiczenia z programem Adobe Photoshop: 8. Interfejs graficzny programu, poznanie narzędzi i sposobu nawigacji 9. Praca ze zdjęciami. Kadrowanie, korekcja barwy, nasycenia, kontrastu 10. Praca z plikami RAW. Wstępna obróbka 11. HDR (High Dynamic Range) Obrazy z dużą rozpiętością tonalną 12. Wykorzystanie narzędzi do usuwania artefaktów, kopiowanie fragmentów obrazu, narzędzia zaznaczania, filtry 13. Efekty specjalne, cienie, światła, łączenie obrazów Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: [ 1. ] Zimek R.: CorelDRAW X4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion [ 2. ] Owczarz-Dadan A.: Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion. [ 3. ] Zimek R.: ABC CorelDRAW X4 PL. Helion [ 4. ] Adobe Photoshop CS4/CS4 PL, oficjalny podrecznik. Helion 2009 Literatura uzupełniająca:

12 Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka Podstawy programowania Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM:0 Wykład: 0 Ćwiczenia:0 Laboratorium: 0 Projekt: 0 Seminarium:0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:30 Wykład:0 Ćwiczenia:0 Laboratorium:30 Projekt:0 Seminarium:0 Rok:2011/2012 Semestr:III ECTS: Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Laboratorium Zajęcia polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów z wykorzystaniem języka programowania Java i wybranego środowiska programistycznego Wynikowa ocena z laboratorium jest średnią wartości sumy ocen z zadań laboratoryjnych Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr inż. Artur Ziółkowski Założenia i cele przedmiotu: Opanowanie umiejętności programowania w języku obiektowym Java. Stosowanie paradygmatów programowania w praktycznych problemach. Zrozumienie abstrakcji obiektowego języka programowania. Treści programowe: Na zajęciach studenci nauczą się w jaki sposób programować aplikację w języku obiektowym. Poznają zasady tworzenia obiektowego świata języka Java. Wyjaśnione zostaną wszystkie zjawiska zachodzące we wspomnianym języku, takie jak dziedziczenie, polimorfizm, wielokrotne wykorzystanie kodu. 6. Środowisko programistyczne. Nawigacja, edycja kodu, tworzenie projektu 7. Obsługa repozytorium Subversion z poziomu środowiska programistycznego 8. Tworzenie klas obiektów wyposażonych w zadaną funkcjonalność 9. Posługiwanie się kolekcjami obiektów za pomocą kontenerów języka Java 10. Serializacja obiektów

13 11. Klasy abstrakcyjne 12. Interfejsy i implementacja interfejsu 13. Metody obsługi obiektowych baz danych, dodawanie, usuwanie, wyszukiwanie, eksport i import 14. Sortowanie obiektów. Implementacja interfejsów sortowania 15. Budowanie graficznego interfejsu użytkownika 16. Pliki XML. Obsługa w programie. Zapis i odczyta danych. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: [ 5. ] Eckel B.: Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV. Helion 2006 [ 6. ] Kubiak M. J..: Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Helion 2011 [ 7. ] Lis M.: Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III. Helion 2011 Literatura uzupełniająca: [ 1. ] Piotr Wróblewski: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV, Helion 2009 [ 2. ] Bruegge B., Dutoit Allen H.: Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java, Helion 2011

14 Nazwa przedmiotu: JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz Informatyka - sieci komputerowe i telekomunikacja - grafika komputerowa aplikacje internetowe - systemy informatyczne i bazy danych Algorytmy i złożoność obliczeniowa, Podstawy programowania z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Rok: II 2011/2012 Semestr: III ECTS: 7 Metody dydaktyczne: W trakcie wykładu przedstawiana jest teoria z zakresu programowania obiektowego, ilustrowana kodami źródłowymi programów, prezentacją ich kompilacji, wykonania i uzyskanymi wynikami. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym tworzeniu i uruchamianiu przez studentów programów z zakresu materiału wykładowego oraz prezentacji wyników ich działania. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny lub ustny z treści przedmiotu oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania. Wynikowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w czasie ćwiczeń, zaokrągloną do najbliższej regulaminowej oceny. Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr Piotr Milczarski Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu programowania obiektowego i komponentowego jako jednych z podstawowych mechanizmów stosowanych w praktyce programistycznej i/lub implementacjach systemów informacyjnych. Wyrobienie umiejętności modelowania obiektowego podstawowych zagadnień oraz swobodnego posługiwania się bibliotekami komponentów w wybranych technologiach obiektowych

15 Treści programowe: WYKŁAD: Przegląd języków i paradygmatów programowania. Definicje dotyczące pojęć programowania imperatywnego, deklaratywnego (declarative), funkcyjnego, logicznego, strukturalnego, proceduralnego, obiektowego, liniowego, aspektowego i inne. Programowanie niskopoziomowe i języki wysokiego poziomu. Programowanie funkcyjne, funkcje jako model programowania, mieszanie paradygmatu funkcyjnego z imperatywnym. Przykładowe języki programowania funkcyjnego Haskell i Lisp. Programowanie logiczne. Rachunek predykatów w Prologu. Mieszanie paradygmatu logicznego z imperatywnym. Programowanie obiektowe i komponentowe. Deklarowanie i tworzenie tablic typy odnośnikowe. Operacje na tablicach. Tablice wielowymiarowe. Obiektowość Klasy, pola i metody. Argumenty metod. Przeciążanie. Konstruktory. Dziedziczenie. Klasa rodzicielska i klasy potomne. Specyfikatory dostępu i pakiety. Przesłanianie metod i składowe statyczne. Klasy i składowe finalne. Dekompozycja algorytmów i projektowanie klas. Polimorfizm. Konwersje typów i rzutowanie obiektów. Konstruktory i klasy abstrakcyjne. Interfejsy. Tworzenie interfejsów. Implementowanie wielu interfejsów. Adaptery. Klasy wewnętrzne. Tworzenie klas wewnętrznych i dostęp do klasy zewnętrznej. Rodzaje klas wewnętrznych i dziedziczenie. Klasy anonimowe i zagnieżdżone. Programowanie wielowątkowe. Kontenery. Klasy kontenerowe i przeglądanie kontenerów. Typy uogólnione. Połączenie z bazą danych. Aplikacja bazodanowa. Operowanie na zbiorach wyników. Inżynieria oprogramowania. Komputerowo wspomagane programowane, zintegrowane środowiska uruchomieniowe i zintegrowane środowiska uruchomieniowe RAD(IDE). Standardowe biblioteki. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Clocksin W. F., Mellish C. S., Prolog, programowanie, Helion, Gliwice Podręcznik do języka Haskell, ik ibooks.org/w iki/h as kel l/w ersj a_do_druku 3. Marcin Lis, Praktyczny kurs Java, Helion Krzysztof Barteczko, Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie, Wydawnictwo PJWSTK Jesse Liberty, C#. Programowanie, Helion 2005 Literatura uzupełniająca: 1. Bruce Eckel, Thinking in Java. Helion Rebecca Wirfs-Brock, Alan McKean, Projektowanie obiektowe. Role, odpowiedzialność i współpraca, Helion 2006

16 Nazwa przedmiotu: Grafika i komunikacja człowiek-komputer Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka Wymagania wstępne znajomość podstawowego materiału z analizy matematycznej i algebry liniowej i informatyki. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: - Rok: 2 Semestr: 3 ECTS: 4 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład Na wykładzie prezentowana jest teoria z zakresu podstaw grafiki komputerowej i wskazówki dotyczące wybranych programów graficznych. Wykład składa się z części przekazywanej przez wykładowcę podczas spotkania w siedzibie szkoły (2g) oraz części przekazywanej w postaci plików w sieci do samodzielnego opanowania z konsultacjami wykładowcy (28g). Laboratorium Zajęcia polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów z wykorzystaniem wybranych programów grafiki komputerowej. Sprawdzenie wiedzy z zakresu przedmiotu obejmuje ocenę postępów w opanowaniu materiału teoretycznego na podstawie odpowiedzi na pytania i rozwiązań problemów umieszczanych w materiałach wykładowych oraz egzaminu testowego obejmującego zagadnienia teoretyczne przedstawione na wykładzie. Ocena z egzaminu jest średnią oceny postępów opanowania materiału wykładowego drogą e-lerning oraz oceny z egzaminu testowego. Wynikowa ocena z laboratorium jest średnią wartości sumy ocen z dwóch kolokwiów, zaokrągloną do najbliższej regulaminowej oceny. Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr inż. Janusz Kacerka

17 Założenia i cele przedmiotu: Przedstawienie głównych pojęć grafiki komputerowej, komunikacji człowiek-komputer i opanowanie tworzenia grafiki komputerowej w wybranych programach graficznych. Treści programowe: WYKŁAD Zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio. Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni. Eliminacja elementów zasłoniętych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie. Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna. Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja LABORATORIUM Ćwiczenia z programem CorelDRAW Uruchamianie programu, zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków. Okno podpowiedzi. Podstawy rysunku wektorowego. Rysowanie podstawowych obiektów. Kształty podstawowe. Obiekty z trzech punktów. Kolorowanie obiektów. Transformacje obiektów. Tworzenie kopii obiektów. Ustalanie kolejności obiektów. Operacje na grupach obiektów: blokowanie, wyrównywanie, rozkładanie. Tekst. Wprowadzanie i formatowanie tekstu. Dopasowanie do obiektów. Znaki specjalne. Tabele. Tworzenie i formatowanie. Tworzenie wypełnień. Stosowanie różnych typów wypełnień. Rysowanie konturów. Wypełnianie części wspólnej. Sposoby precyzyjnego rysowania. Ćwiczenia z programem Photoshop Interfejs programu Praca z obrazami. Kadrowanie, prostowanie. Powielanie i usuwanie elementów obrazu.

18 Retusz obrazów. Korekcja ekspozycji. Korekcja kontrastu. Korekcja kolorów. Efekty specjalne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, wyd. drugie, WNT 2001 Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT 2005 Literatura uzupełniająca: 14. Zimek R.: CorelDRAW X4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion 15. Owczarz-Dadan A.: Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion. 16. Zimek R.: ABC CorelDRAW X4 PL. Helion 17. Adobe Photoshop CS4/CS4 PL, oficjalny podrecznik. Helion Gajda W. GIMP w zastosowaniach. Warszawa, Mikom Phyllis D. Po prostu GIMP. Gliwice, Helion Benicewicz-Miazga A. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Gliwice, Helion Maestri G. Animacja cyfrowych postaci. Gliwice, Helion Fleming B., Dobbs D. Animacja cyfrowych twarzy. Gliwice, Helion Pastuszak W. Barwa w grafice komputerowej. Warszawa, PWN 2000

19 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PROGRAMOWANIA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka Algorytmy i złożoność obliczeniowa- przedmiot będzie realizowany na I roku I semestrze oraz wybrane wiadomości z przedmiotu inżynieria internetowa który będzie realizowany na I roku II semestr Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: RAZEM: 120 godzin Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Wykład: 60 godzin Ćwiczenia: - Laboratorium: 60 godzin (projekt) Rok: I Semestr:I i II ECTS: Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr Piotr Milczarski Założenia i cele przedmiotu: Seminarium: W trakcie wykładu przedstawiana jest wiedza teoretyczna ipraktyczna z zakresu programowania w języku wysokiego poziomu, ilustrowana kodami źródłowymi programów, prezentacją ich kompilacji, wykonania i uzyskanymi wynikami. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym tworzeniu i uruchamianiu przez studentów prostych programów z zakresu materiału wykładowego oraz prezentacji wyników ich działania. 2 kolokwia pisemne z materiału wykładowego po zakończeniu każdego semestru oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania. Ocena z wykładu jest średnią arytmetyczną z 2 kolokwiów. Wynikowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w czasie ćwiczeń, zaokrągloną do najbliższej regulaminowej oceny. Po zaliczeniu modułu student powinien znać : Środowisko uruchomieniowe: kompilator, debugger. Składnię języka. Operacje wejścia i wyjścia dla algorytmów obliczeniowych. Implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania -

20 Projektować oprogramowanie z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo, inżynieria oprogramowania. Projektować algorytmy z wykorzystaniem tablic, łańcuchów znaków i struktur danych, Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, Wykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, Wykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania interaktywnego interfejsu użytkownika, Wykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych Treści programowe: Wykład: Definicja i podział języków programowania Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Wprowadzenie do programowania obiektowo-zorientowanego, podstawowe pojęcia (obiekty, klasy, atrybuty, metody, enkapsulacja, dziedziczenie, tworzenie i niszczenie obiektów). Diagramy klas, pakiety, sekwencje. Składnia języka: Słowa kluczowe, zmienne, stałe, modyfikatory, zarządzanie pamięcią (stos, sterta), literały, instrukcje, tablice, operatory, definicje obiektów, klas i metod, konstruktory i destruktory. Instrukcje przypisania, konwersje typów danych, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje sterujące, instrukcje wejścia wyjścia. Taksonomia języków programowania, języki imperatywne, Metody i paradygmaty programowania. Programowanie zorientowane obiektowo: struktury danych, klasy, interfejsy, obiekty i komponenty oprogramowania. Hermetyzacja, abstrakcja, dziedziczenie i polimorfizm składowych. Typy danych, operatory i instrukcje sterujące. Tworzenie i kasowanie obiektów. Zarządzanie pamięcią. Modułowość programów, pakiety oprogramowania. Paradygmat wielokrotnego użycia kodów. Działania na tablicach i łańcuchach znaków. Operacje wej/wyj strumienie, pliki. Struktura aplikacji. Interaktywny i graficzny interfejs użytkownika GUI. Tworzenie interfejsów użytkownika w oparciu o biblioteki komponentów oprogramowania wielokrotnego użycia. Programowanie zdarzeniowe i wizualne. Zdarzenia i modele ich obsługi. Grafika niezależna sprzętowo, obiekty graficzne i kontekst urządzenia. Inżynieria oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Analiza zorientowana obiektowo. Komputerowo wspomagane programowane, zintegrowane środowiska uruchomieniowe i zintegrowane środowiska uruchomieniowe RAD(IDE). Standardowe biblioteki. Oprogramowanie: środowisko uruchomieniowe SDK i RAD (IDE), kursy języków w wersji elektronicznej, programy przykładowe, dokumentacja bibliotek. JDK Projekt Wykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie. Edycja, kompilacja i uruchomienie pierwszego programu w języku Java w trybie konsolowym. Pisanie i uruchamianie programów zawierających zmienne skalarne i dokonujących prostego ich przetwarzania. Programy przetwarzające zmienne tablicowe. Programy z zastosowaniem instrukcji pętli. Programy z zastosowaniem instrukcji warunkowych. Programy z zastosowaniem prostych obiektów. Przykłady apletów i prostych aplikacji graficznych. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA I WIZUALIZACJA Computer

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania. Wszystkie specjalności. Zakład Informatyki

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania. Wszystkie specjalności. Zakład Informatyki OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania Obiektowego

Języki Programowania Obiektowego Języki Programowania Obiektowego Kod przedmiotu: JPO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy. Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis. Wykład: 30 Laboratorium: 30

Opis. Wykład: 30 Laboratorium: 30 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania komputerów Computer programming basics Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo