SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt: Nr POIG /10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 59 /13 Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej, według załącznika nr 1 do SIWZ. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2 1. Podstawa prawna 1.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie podlega obowiązkowi publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka, tel. +48/22/ , faks +48/22/ , REGON , NIP: UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoŝy ofertę lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia i ogólne postanowienia 3.1. Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 4. Okres realizacji zamówienia : do 90 dni od dnia podpisania umowy. 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

3 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6.2 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.3 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający wyznacza warunki: Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu ostatnich 3 lat min 1 wdroŝenie portala wymiany wiedzy na kwotę pojedynczego wdroŝenia min PLN; min 2 wdroŝeń portala edukacyjnego dla instytucji państwowych lub uczelni wyŝszej na kwotę min PLN; min. 50 wykonanych szkoleń e-learningowych dla co najmniej trzech przedsiębiorstw, instytucji państwowych lub uczelni wyŝszych; min 1 wdroŝenia aplikacji edukacyjnej działającej pod systemem SMART TV. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług. 6.4 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający wymaga wskazania następujących osób (oraz udokumentowania kwalifikacji), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: do załącznika nr 5. Kierownika projektu posiadającego: certyfikat PRINCE2 lub równowaŝny; co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, przez które Zamawiający rozumie koordynację zadań związanych z projektowaniem, budową, konfiguracją i wdroŝeniem systemu informatycznego; Architekta systemu posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdraŝania systemów informatycznych, w tym w ciągu ostatnich 3 lat pełniącego rolę architekta w przynajmniej dwóch projektach z elementami e-learningowymi o wartości minimum ,00 PLN brutto kaŝdy; doświadczenie w zakresie projektowania i wdraŝania systemów, w tym zapewnienia ciągłości funkcjonowania (systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); Co najmniej dwóch Specjalistów ds. metodyki i dydaktyki szkoleń e-learning posiadających (kaŝdy z nich): co najmniej 3-letnie doświadczenie w branŝy szkoleń e-learning, jako metodyk lub dydaktyk szkoleń e-learning. Przez powyŝsze doświadczenie rozumie się przygotowanie oraz zrealizowanie co najmniej 10 szkoleń e-learning w ciągu ostatnich 3 lat, w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń on-line na platformie LMS, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto; Co najmniej dwóch Specjalistów ds. grafiki posiadających (kaŝdy z nich): co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania kursów e-learning lub materiałów multimedialnych jako grafik. Przez powyŝsze doświadczenie Zamawiający rozumie przygotowanie oraz zrealizowanie co najmniej 5 szkoleń e-learningowych pod kątem oprawy graficznej w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń e-learning, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto;

4 Specjalistę ds. informatyki/programistę posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki/ programowania. Przez powyŝsze doświadczenie rozumie się przygotowanie oraz zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 szkoleń e-learningowych pod względem technicznym (informatycznym/ programistycznym) w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń e-learning, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto. Wykonawca przedstawi oświadczenie, Ŝe wymienione osoby spełniają powyŝsze wymagania. Na Ŝądanie Zamawiającego w terminie Wykonawca moŝe polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyŝej wymienione warunki podmioty mogą spełniać łącznie. W przypadku wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem wyraŝonym w innych walutach niŝ złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6.5 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.6 Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków zamawiający dokona w oparciu o dokumenty i oświadczenia złoŝone wraz z ofertą, określone w pkt 9 SIWZ, metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia. 7. Oferty składane wspólnie 7.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: przedmiot postępowania, którego dotyczy, wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika, zakres umocowania pełnomocnika. 7.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 7.3 KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 i ust. 2 pkt 1 Ustawy poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt SIWZ. 7.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem

5 łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 8. Sposób sporządzenia oferty 8.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem na formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ (do którego naleŝy dołączyć wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ). Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 8.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 8.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ. 8.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostaną odrzucone. 8.5 Oferta musi dotyczyć całości zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8.6 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 8.7 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8.8 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert) Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 9.1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy zamawiający Ŝąda, na podstawie art. 25 Ustawy, następujących dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ); oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 4a do SIWZ);

6 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 4b do SIWZ); aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.2. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 9.4 stosuje się odpowiednio Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.1, naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument, o którym mowa w pkt naleŝy złoŝyć w oryginale. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Oświadczenie o przynaleŝności lub braku takowej, do grupy kapitałowej, (zał. nr 7). 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji zamówienia, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić np. na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli: w kolumnie "Cena jedn. brutto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z podatkiem VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, w pozycji Wartość brutto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7 10.4. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 19 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub e- mailem lub faksem Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w godz. 9-14: Jerzy Wójcik +48/22/ , Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej zmianie treści zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami Ustawy opublikuje dodatkowe ogłoszenie o zmianie treści SIWZ JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. 13. Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

8 13.5. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. Składanie ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego, tj. IGHZ PAN, Jastrzębiec ul. Postępu 36A, Magdalenka, bud. D, pok. 103, nie później niŝ do dnia r do godz Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16. Otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz w siedzibie zamawiającego tj. IGHZ PAN, Jastrzębiec ul. Postępu 36A, Magdalenka, bud. D, pok Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek Podczas otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę wykonawca moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nieudostępnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert (art. 8 ust. 3 Ustawy). 17. Wykluczenie z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 18. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 i art. 90 ust. 3 Ustawy. 19. Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto poszczególnych ofert, z zastrzeŝeniem pkt 10.4 SIWZ Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (w nawiasie waga kryterium): Kryterium Doświadczenie (60 pkt) 1. Wykonanie usługi polegającej na wdroŝeniu Portalu Wymiany Wiedzy na kwotę powyŝej ,00 zł brutto kaŝda, dla: Jednego podmiotu = 10 pkt Dla co najmniej dwóch podmiotów =+15 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 25 pkt. 2. Wykonanie usługi polegającej na wdroŝeniu platformy e-learningowej, zaprojektowaniu i dostarczeniu kursów e-learningowych oraz świadczeniu usług serwisowych, administracyjnych i wsparcia dla uŝytkowników na kwotę min ,00 zł brutto kaŝda, dla co najmniej dwóch podmiotów będących uczelnią wyŝszą lub instytucją państwową: Dwa podmioty = 5 pkt Dla co najmniej sześciu podmiotów =+5 pkt

9 MoŜliwe do uzyskania łącznie 10 pkt. 3. Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdroŝeniu kursów e-learningowych dla co najmniej trzech podmiotów będących przedsiębiorstwem, uczelnią wyŝszą lub instytucją państwową w ilości: 50~60 szkoleń = 5 pkt 61~90 szkoleń = +5 pkt PowyŜej 90 szkoleń = +5 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 15 pkt. 4. Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu aplikacji multimedialnej na Smart TV o wartości: PowyŜej ,00 zł brutto = 5 pkt PowyŜej ,00 zł brutto = 5 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 10 pkt. Kryterium - Cena brutto oferty (40pkt) Cena brutto zamówienia 40 %. (=40 pkt) Np. Cena najniŝsza otrzymuje 40 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga Ocena ofert będzie dokonana na podstawie sumy punktów otrzymanych w kaŝdym z kryteriów oceny ofert (doświadczenie + cena). Maksymalnie do uzyskania 100 pkt. 20. Ogłoszenie wyniku postępowania Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 21. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt 19 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie, w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy. 22. Umowa i formalności związane z jej podpisaniem Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 5 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności i nie mogą być sprzeczne z przepisami Ustawy, w szczególności z art W związku z art. 144 Ustawy Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy:

10 nastąpi zmiana powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej VAT, przy czym zmianie ulegnie zarówno kwota podatku VAT, jak i wynagrodzenie brutto; konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym zmiany numeru rachunku bankowego, zmiany osób upowaŝnionych do komunikowania się stron umowy, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzanie prawidłowości realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adres ów poczty elektronicznej, itp.; konieczne jest wprowadzenie zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych stron umowy, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, połączenia jednej ze stron umowy z innym podmiotem, podziałem jednej ze stron umowy na dwa lub więcej podmiotów, wydzielenia części przedsiębiorstwa jednej ze stron umowy, itp Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 23. Środki ochrony prawnej Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.(art. 154 pkt 5 Ustawy). ODWOŁANIE Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę wniesienia odwołania - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy (art. 180 ust. 1 Ustawy). Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Ustawy). W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.

11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy 24. Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1; Wzór umowy - załącznik nr 2; Formularz ofertowy - załącznik nr 3; Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4a; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4b; Wzór wykazu osób - załącznik nr 5; Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Paweł Urbański ZATWIERDZIŁ: Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych IGiHZ PAN w Jastrzębcu mgr inŝ. Cyprian Tomasik Jastrzębiec, r.

12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ-2402/ 59 /13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej Klasyfikacja wg kodu CPV: Termin instalacji i uruchomienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Instalacja i uruchomienie Platformy Wymiany Wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej (dalej PWW ). PWW powinien składać się z zintegrowanego portalu informacyjnego oraz platformy e- learningowej, który powinna być stworzona w oparciu o oprogramowanie open source, tj. platformę Moodle lub równowaŝną oraz skonfigurowana do wymagań przedstawionych w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wdroŝenie Portalu Wymiany Wiedzy do zarządzania materiałami informacyjnymi/edukacyjnymi (w tym artykułami, prezentacjami, multimediami, kursami), pobranymi z zintegrowanej hurtowni danych system Taurus (bazujący na platformie MS Windows i MS SQL) i ich udostępniania w Internecie wraz z jednym kursem e-learningowym oraz z zapewnieniem przeszkolenia i wsparcia technicznego dla administratorów Portalu Wymiany Wiedzy na okres testów (do momentu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia) oraz 36 miesięczną gwarancją. Rozwiązania projektu mają być realizowane na następujących platformach aplikacyjnych: 1. Platforma Zarządzania Wiedzą 2. Portal Tematyczny 3. Platforma E-learningu Wykonawca, po podpisaniu Umowy, w ramach prowadzenia projektu jest zobowiązany w szczególności do wykonania następujących zadań: 1. Przekazania planu realizacji projektu; 2. Analizy przedwdroŝeniowej; 3. Przekazania projektu technicznego PWW;

14 4. Zaprojektowania, wdroŝenia i konfiguracji w środowisku technicznym Zamawiającego PWW zgodnie z wymaganiami OPZ; 5. Zaprojektowania, opracowania technicznego i multimedialnego kursu e-learningowego dla odbiorców projektu oraz uŝytkowników zewnętrznych zgodnych z uniwersalnym, otwartym i stale rozwijanym standardem zapisu materiałów e-learningowych, który zapewnia przenoszalność danych między systemami róŝnych producentów, oraz zgodnych z przekazanymi wykonawcy załoŝeniami programowymi i materiałami szkoleniowymi oraz zgodnie ze standardem kursu e- learningowego opisanym w SIWZ; 6. Przeprowadzenia testów PWW oraz testów integracyjnych i wydajnościowych. 7. Przeprowadzenia szkoleń dla administratorów (do 3 osób) w wymiarze około 40 godz. oraz przeprowadzenia szkoleń dla uŝytkowników PWW (grupa około 10 osób), 2 dni po 6 godzin lekcyjnych obejmuje: wprowadzenie do zarządzania wiedzą, e-learningu. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego, po wykonaniu testów PWW. 8. Zawartość merytoryczna kursów będzie przygotowana w oparciu o podręczniki dla portalu dostarczone przez Wykonawcę. 9. Udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na wdroŝoną PWW oraz dostarczone oprogramowanie zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować poszczególne zadania zgodnie z określonymi etapami projektu. 1.W ramach Platformy Zarządzania Wiedzą powinny być wyodrębnione następujące elementy: a) Pracownicy badawczy tworzenie profilu personalnego, ocenę dorobku naukowego, wymianę informacji, poszukiwanie współpracowników do realizacji badań naukowych. Będzie moŝliwość udostępnienia informacje o publikacjach, grantach, patentach, konferencjach, a takŝe informację naukową z dziedziny nauki określonej indywidualnie przez kaŝdego uŝytkownika. wyszukiwanie współpracowników o poŝądanej specjalizacji, doświadczeniu i umiejętnościach badawczych. Dostarczy to pracownikom naukowym narzędzia umoŝliwiające wymianę informacji w ramach prowadzonych badań b) Projekty Badawcze umoŝliwi to udostępnienie informacji o projekcie badawczym szerokiemu gronu odbiorców, stworzy moŝliwości dołączenia do grupy badawczej, umoŝliwi jednoczesne korzystania dla pracowników badawczych, osób monitorujących, sponsorów i audytorów. Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura badawcza określi

15 właściwy zakres uprawnień, dzięki czemu kaŝdy z podmiotów związanych z projektem badawczym będzie posiadał osobny serwis z odpowiednio sprofilowanymi informacjami, rozwiązaniami, mechanizmami i narzędziami. c) Procedury badawcze Opisy procedur badawczych (dostarczonych przez Zamawiającego) po ich wprowadzeniu do systemu przez odpowiedzialnych za to zadanie pracowników Zamawiającego stanowić będą kompletny zestaw informacyjny o realizowanych u Zamawiającego procedurach badawczych. d) do dokumentów czy katalogów (praw), tworzenie i wykorzystywanie szablonów dokumentów. 2.Portal Tematyczny Portal tematyczny ma umoŝliwić: Prezentację tematyki projektu portal internetowy umoŝliwi prezentację tematyki projektu i rezultatów prac wykonywanych w projekcie Przekazywanie aktualności portal prezentować będzie w oddzielnym panelu listę aktualnych wydarzeń z projektu, umoŝliwiając zainteresowanym uŝytkownikom bieŝące śledzenie rozwoju moŝliwości, jakie daje realizacja projektu. Dostęp do informacji o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej portal zawierać będzie informacje dotyczące środków finansowych uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu. 3.Platforma E-learning UŜytkownikami wewnętrznymi PWW będą pracownicy Instytutu. UŜytkownikami publicznymi PWW będą zewnętrzni odbiorcy, w szczególności grupa docelowa projektu systemowego pt. NAZWA, naukowcy, wykładowcy oraz instytucje otoczenia biznesu, a takŝe inni zainteresowani. ZAKRES ZAMÓWIENIA

16 A. Projekt techniczny Wykonawca, na podstawie wymagań określonych w specyfikacji OPZ opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt techniczny realizowanego Portalu zawierający co najmniej: 1. Opis koncepcji budowy Portalu, 2. Zaktualizowany opis wymagań funkcjonalnych, 3. Opis architektury, 4. Model logiczny (zawierający podział na komponenty) i techniczny (zawierający informacje o warunkach wdroŝenia poszczególnych komponentów, przypisanie ich do poszczególnych serwerów wraz z ich konfiguracją, model danych i wymagania komunikacji sieciowej Platformy, 5. Opis integracji Portalu z hurtownią danych TAURUS, 6. Zasady zarządzania uprawnieniami uŝytkowników, w tym opis grup uŝytkowników i ich uprawnień, 7. Opis procedury testowania w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa, wydajności Portalu oraz integracji. Projekt techniczny podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. Projekt techniczny moŝe podlegać aktualizacji w trakcie prac wdroŝeniowych. KaŜda zmiana w dokumencie musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez zamawiającego Projekt techniczny Portalu będzie podstawą realizacji prac wdroŝeniowych. B. Projekt graficzny Wykonawca opracuje 3 projekty szaty graficznej Portalu Wymiany Wiedzy (z uwzględnieniem zmian wyglądu, układu informacyjnego, interfejsu uŝytkownika, nawigacji) i zaimplementuje ostatecznie 1 projekt zaakceptowany przez Zamawiającego. Akceptacji będą podlegać co najmniej: 1. strona logowania do Portalu, 2. strona Portalu po zalogowaniu 3. strona kursu e-learningowego, 4. strona z profilem uŝytkownika. 5. strona do zarządzania Portalem dostępna dla administratora. Obsługa PWW musi być intuicyjna, z wykorzystaniem prostej nawigacji oraz elementów dynamicznych.

17 C. Dostawa i wdroŝenie Portalu Wymiany Wiedzy W ramach PWW Wykonawca: 1. Zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie niezbędne do prawidlowego działania PWW oraz adekwatne do skali zaproponowanego przez wykonawcę rozwiązania. 2. Zainstaluje i skonfiguruje PWW zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w środowisku Zamawiającego. 3. WdroŜy PWW w pełnym zakresie funkcjonalnym, która umoŝliwi uŝytkownikom samodzielną pracę z Platformą oraz jej administrację. Finalna wersja Platformy musi być zasilona danymi z hurtowni danych, uzupełniona niezbędnymi informacjami i dokumentami oraz przygotowana do produkcyjnego uruchomienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy. 4. Przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za całość zamówienia, autorskie prawa majątkowe na wytworzone przez Wykonawcę w ramach wdroŝenia PWW oprogramowanie wraz z kodem źródłowym i wykonywalnym oraz środowisko. D. Testowanie i odbiór W ramach Testowania i odbioru Wykonawca: 1. ustali z Zamawiającym zakres i sposób realizacji testów oraz opracuje dokument Plan testów Platformy jako produkt wstępny odbioru PWW. W dokumencie, oprócz harmonogramu, zakresu oraz sposobu realizacji testów akceptacyjnych, musi zostać zawarta lista testów weryfikujących zgodność rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego. Scenariusze poszczególnych testów muszą składać się co najmniej z sekwencji kolejnych czynności wykonywanych przez uŝytkownika i opisu oczekiwanej reakcji PWW w odpowiedzi na wykonaną czynność, punktów kontrolnych poszczególnych faz realizacji testu oraz ostatecznego rezultatu testu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opracowania własnych scenariuszy do testów. Wyniki testów będą dołączone do Raport z realizacji testów PWW. 2. przeprowadzi testy akceptacyjne PWW. Po zakończeniu realizacji testów Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia i akceptacji dokument Raport z realizacji testów Platformy. 3. dostarczy opracowaną w języku polskim następującą dokumentację, zarówno w wersji papierowej (jeden egzemplarz) jak i elektronicznej w formacie DOCX: a) dokumentację administratora (w tym politykę wykonywania kopii zapasowych i procedury monitorowania PWW),

18 b) zasady administrowania poszczególnymi modułami PWW (procedury administracyjne), c) dokumentację szkoleniową, d) powykonawczą dokumentację projektową, e) raport z testów akceptacyjnych, SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI A. PLATFORMA E-LEARNINGOWA SKŁADOWA PORTALU WYMIANY WIEDZY 1. Wymagania instalacyjne 1.1 Platforma powinna być skonfigurowana i dostępna dla uŝytkowników publicznych, którzy po wypełnieniu formularza rejestracji otrzymają dostęp do wybranych zasobów platformy. Platforma powinna być stworzona w oparciu o oprogramowanie Open Source oraz skonfigurowana wg wymagań Zamawiającego zdefiniowane w etapie analizy przedwdroŝeniowej. 1.2 Wykonawca przygotuje wydzielone środowisko testowe, dostępne wyłącznie dla Zamawiającego zintegrowane z Active Directory na serwerach Zamawiającego skonfigurowanych zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w trakcie analizy przedwdroŝeniowej. 1.3 Zamawiający zapewni architekturę sprzętowo-sieciową do instalacji platformy edukacyjnej w zwirtualizowanym środowisku VMware VSphere 4.1 zgodną z przyjętym projektem technicznym. 2. Wymagania ogólne do Platformy e-learningowej: 1. Platforma musi pozwolić jednostkom odpowiedzialnym za kurs e-learningowy na publikowanie listy dostępnych kursów, modułów wraz z ich opisem oraz właściwymi informacjami, co najmniej: celami, programem, informacjami o zapisach. 2. Platforma musi pozwolić na zarządzanie kursami e-learningowymi poprzez przeglądarkę internetową. 3. Platforma musi pozwolić na przeglądanie szczegółowych treści kursu wyłącznie po uwierzytelnieniu/zalogowaniu UŜytkownika. 4. Platforma powinna być zintegrowana z portalami społecznościowymi (w szczególności Facebook i Twitter) w zakresie: a. uwierzytelnienia i udostępniania artykułów/linków (materiałów edukacyjnych) na profilu uŝytkownika danego portalu społecznościowego b. moŝliwości rejestracji i logowania do Platformy przez Facebook

19 c. dodania do wyświetlanej treści/linków (materiałów edukacyjnych) przycisku "Lubię to!" umoŝliwiającego udostępnienie tej treści w profilu uŝytkownika serwisu Facebook (analogicznie dodanie przycisku "Tweet" celem udostępnienia treści w serwisie Twitter) 5. Szata graficzna platformy powinna nawiązywać do grafiki strony internetowej Zamawiającego. Zamawiający przekaŝe wykonawcy księgę znaków z logotypami wraz ze wskazówkami dotyczącymi zasad ich wykorzystania. 6. Platforma powinna być dostępna równieŝ na urządzeniach mobilnych (np. tablet, smartfon) z poziomu przeglądarki internetowej, minimalnie: a. Firefox 3 lub wyŝsza b. Safari 3 lub wyŝsza c. Google Chrome 4 lub wyŝsza d. Opera 9 lub wyŝsza e. MS Internet Explorer 7 lub wyŝsza 7. Platforma powinna sprostać obciąŝeniu do 100 jednoczesnych uŝytkowników korzystających z materiałów edukacyjnych. 8. Platforma będzie dostępna w języku polskim i angielskim. 3. Zarządzanie uŝytkownikami 1. Platforma musi pozwolić na rejestrację uŝytkownika po wypełnieniu wskazanych przez Zamawiającego pól obowiązkowych. 2. Platforma musi umoŝliwić delegowanie uprawnień do zarządzania kursami e-learningowymi zarządzanie i defniowanie ról. 3. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość modyfikacji własnego konta oraz zmianę i przypomnienie hasła. 4. Portal wymiany informacji powinien posiadać moduł zarządzania kompetencjami ( w tym przede wszystkim definiowanie profili kompetencyjnych, definiowanie skali wiedzy, ocena kompetencji uŝytkowników). 4. Zarządzanie kursami 1. Platforma musi pozwolić na archiwizację kursu, wraz z materiałami i innymi zasobami (m.in. ankietami, wynikami testów). 2. Platforma musi obsługiwać kursy e-learningowe przygotowane w standardzie SCORM 1.2 i zapewniać komunikację w szczególności dotyczącą zapisywania wyników oraz postępu uŝytkownika w kursie lub jego module. 3. Platforma musi umoŝliwić przerwanie nauki w dowolnym momencie kursu oraz kontynuację nauki od miejsca, w którym zakończono naukę.

20 4. Platforma musi umoŝliwić wprowadzanie i modyfikowanie treści poprzez edytor WYSIWYG z poziomu przeglądarki internetowej. 5. Edytor WYSIWYG musi pozwolić na formatowanie tekstu (pogrubienie, kursywa, wielkość, styl i kolor czcionki). 6. Edytor musi pozwolić na umieszczanie odnośników do stron internetowych. 7. Platforma musi pozwolić na rezygnację z kursu (wypis) w kaŝdym momencie jego trwania. 8. Platforma musi umoŝliwić uprawnionym uŝytkownikom na modyfikowanie i aktualizacje kursów (dodawanie, edycja, usuwanie elementów). 9. Platforma musi umoŝliwić przypisywanie wybranych uŝytkowników do kursu. 10. Platforma musi umoŝliwiać definiowanie róŝnych ról w kursie jak: uczestnik, twórca kursu, prowadzący. 5. Komunikacja 1. Platforma musi zapewnić komunikację asynchroniczną w formie: forum dyskusyjnego, czatu tekstowego, blogów, wiki, słownika pojęć. 2. Platforma powinna zostać zintegrowana ze wskazanym przez Zamawiającego System wideokonferencyjnym realizującym połączenia na Ŝywo LCS (Life Communication System) oraz STREAMING (protokół RTSP). 6. Testy 1. Platforma musi pozwalać na tworzenie testów: pozwalających na weryfikację wiedzy przed przystąpieniem do kursu, w trakcie oraz na zakończenie poszczególnych modułów kursu. 2. Platforma musi pozwolić na projektowanie interakcji z uczestnikiem poprzez co najmniej ćwiczenia typu: a. prawda fałsz b. wielokrotny i jednokrotny wybór c. dopasuj odpowiedź - odpowiedzią na pytanie jest kilka par pasujących do siebie pojęć d. braki do uzupełnienia w tekście oceniane automatycznie przez platformę poprzez porównanie wpisanej odpowiedzi ze zdefiniowaną wcześniej przez autora pytania 3. Platforma musi pozwolić na tworzenie testów uprawnionym osobom (administratorom Platformy w zakresie treści) w przeglądarce internetowej w oparciu o wbudowane kreatory i edytory. 4. Platforma musi pozwolić na dostęp do testów tylko w wybranym terminie. 5. Platforma musi pozwolić na definiowanie przez osoby uprawnione progu zaliczenia danego testu. 6. Platforma musi pozwolić na losowy dobór pytań z puli stworzonych pytań dotyczących danego kursu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl 1 z 5 2014-11-04 19:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przedłuŝenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Usługa utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lodzkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lodzkie.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lodzkie.pl Łódź: Opracowanie dokumentu Program kreacji i promocji marki województwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-01 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Zaprojektowanie, zaprogramowanie i uruchomienie portalu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Przygotowanie i wdroŝenie nowej strony www dla Programu Europa Dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2010-04-02 09:33 Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS. Nr sprawy 11/ZP/10 Numer

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl 1 z 5 2015-07-31 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl Poznań: Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii mediowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 14:32 Grudziądz: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ III Numer ogłoszenia: 120860-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa informatyczna - stworzenie i utrzymanie Geoportalu do projektu System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 6 2015-10-30 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa i wdroŝenie oprogramowania do kalkulacji kosztów Numer

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67... 1 z 5 2014-03-31 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Zapytanie ofertowe nr. 2/POKL/2012 na wykonanie strony internetowej projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 4.1.1 POKL pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo