SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt: Nr POIG /10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 59 /13 Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej, według załącznika nr 1 do SIWZ. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2 1. Podstawa prawna 1.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie podlega obowiązkowi publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka, tel. +48/22/ , faks +48/22/ , REGON , NIP: UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoŝy ofertę lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia i ogólne postanowienia 3.1. Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 4. Okres realizacji zamówienia : do 90 dni od dnia podpisania umowy. 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

3 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6.2 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.3 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający wyznacza warunki: Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu ostatnich 3 lat min 1 wdroŝenie portala wymiany wiedzy na kwotę pojedynczego wdroŝenia min PLN; min 2 wdroŝeń portala edukacyjnego dla instytucji państwowych lub uczelni wyŝszej na kwotę min PLN; min. 50 wykonanych szkoleń e-learningowych dla co najmniej trzech przedsiębiorstw, instytucji państwowych lub uczelni wyŝszych; min 1 wdroŝenia aplikacji edukacyjnej działającej pod systemem SMART TV. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług. 6.4 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający wymaga wskazania następujących osób (oraz udokumentowania kwalifikacji), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: do załącznika nr 5. Kierownika projektu posiadającego: certyfikat PRINCE2 lub równowaŝny; co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, przez które Zamawiający rozumie koordynację zadań związanych z projektowaniem, budową, konfiguracją i wdroŝeniem systemu informatycznego; Architekta systemu posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdraŝania systemów informatycznych, w tym w ciągu ostatnich 3 lat pełniącego rolę architekta w przynajmniej dwóch projektach z elementami e-learningowymi o wartości minimum ,00 PLN brutto kaŝdy; doświadczenie w zakresie projektowania i wdraŝania systemów, w tym zapewnienia ciągłości funkcjonowania (systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); Co najmniej dwóch Specjalistów ds. metodyki i dydaktyki szkoleń e-learning posiadających (kaŝdy z nich): co najmniej 3-letnie doświadczenie w branŝy szkoleń e-learning, jako metodyk lub dydaktyk szkoleń e-learning. Przez powyŝsze doświadczenie rozumie się przygotowanie oraz zrealizowanie co najmniej 10 szkoleń e-learning w ciągu ostatnich 3 lat, w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń on-line na platformie LMS, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto; Co najmniej dwóch Specjalistów ds. grafiki posiadających (kaŝdy z nich): co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania kursów e-learning lub materiałów multimedialnych jako grafik. Przez powyŝsze doświadczenie Zamawiający rozumie przygotowanie oraz zrealizowanie co najmniej 5 szkoleń e-learningowych pod kątem oprawy graficznej w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń e-learning, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto;

4 Specjalistę ds. informatyki/programistę posiadającego: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki/ programowania. Przez powyŝsze doświadczenie rozumie się przygotowanie oraz zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 szkoleń e-learningowych pod względem technicznym (informatycznym/ programistycznym) w ramach co najmniej 1 naleŝycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdroŝenie szkoleń e-learning, a wartość zamówienia wyniosła minimum PLN brutto. Wykonawca przedstawi oświadczenie, Ŝe wymienione osoby spełniają powyŝsze wymagania. Na Ŝądanie Zamawiającego w terminie Wykonawca moŝe polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyŝej wymienione warunki podmioty mogą spełniać łącznie. W przypadku wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem wyraŝonym w innych walutach niŝ złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6.5 W zakresie, o którym mowa w pkt zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku. 6.6 Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków zamawiający dokona w oparciu o dokumenty i oświadczenia złoŝone wraz z ofertą, określone w pkt 9 SIWZ, metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia. 7. Oferty składane wspólnie 7.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: przedmiot postępowania, którego dotyczy, wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika, zakres umocowania pełnomocnika. 7.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 7.3 KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 i ust. 2 pkt 1 Ustawy poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt SIWZ. 7.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem

5 łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 8. Sposób sporządzenia oferty 8.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem na formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ (do którego naleŝy dołączyć wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ). Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 8.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 8.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ. 8.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostaną odrzucone. 8.5 Oferta musi dotyczyć całości zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8.6 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 8.7 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8.8 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 36A, Magdalenka Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert) Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 9.1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy zamawiający Ŝąda, na podstawie art. 25 Ustawy, następujących dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ); oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 4a do SIWZ);

6 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. na formularzu stanowiącym zał. nr 4b do SIWZ); aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.2. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 9.4 stosuje się odpowiednio Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.1, naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument, o którym mowa w pkt naleŝy złoŝyć w oryginale. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Oświadczenie o przynaleŝności lub braku takowej, do grupy kapitałowej, (zał. nr 7). 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji zamówienia, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić np. na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli: w kolumnie "Cena jedn. brutto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, z podatkiem VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, w pozycji Wartość brutto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7 10.4. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 19 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub e- mailem lub faksem Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w godz. 9-14: Jerzy Wójcik +48/22/ , Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej zmianie treści zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami Ustawy opublikuje dodatkowe ogłoszenie o zmianie treści SIWZ JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. 13. Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

8 13.5. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. Składanie ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego, tj. IGHZ PAN, Jastrzębiec ul. Postępu 36A, Magdalenka, bud. D, pok. 103, nie później niŝ do dnia r do godz Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16. Otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz w siedzibie zamawiającego tj. IGHZ PAN, Jastrzębiec ul. Postępu 36A, Magdalenka, bud. D, pok Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek Podczas otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę wykonawca moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nieudostępnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert (art. 8 ust. 3 Ustawy). 17. Wykluczenie z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 18. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 i art. 90 ust. 3 Ustawy. 19. Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto poszczególnych ofert, z zastrzeŝeniem pkt 10.4 SIWZ Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (w nawiasie waga kryterium): Kryterium Doświadczenie (60 pkt) 1. Wykonanie usługi polegającej na wdroŝeniu Portalu Wymiany Wiedzy na kwotę powyŝej ,00 zł brutto kaŝda, dla: Jednego podmiotu = 10 pkt Dla co najmniej dwóch podmiotów =+15 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 25 pkt. 2. Wykonanie usługi polegającej na wdroŝeniu platformy e-learningowej, zaprojektowaniu i dostarczeniu kursów e-learningowych oraz świadczeniu usług serwisowych, administracyjnych i wsparcia dla uŝytkowników na kwotę min ,00 zł brutto kaŝda, dla co najmniej dwóch podmiotów będących uczelnią wyŝszą lub instytucją państwową: Dwa podmioty = 5 pkt Dla co najmniej sześciu podmiotów =+5 pkt

9 MoŜliwe do uzyskania łącznie 10 pkt. 3. Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdroŝeniu kursów e-learningowych dla co najmniej trzech podmiotów będących przedsiębiorstwem, uczelnią wyŝszą lub instytucją państwową w ilości: 50~60 szkoleń = 5 pkt 61~90 szkoleń = +5 pkt PowyŜej 90 szkoleń = +5 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 15 pkt. 4. Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu aplikacji multimedialnej na Smart TV o wartości: PowyŜej ,00 zł brutto = 5 pkt PowyŜej ,00 zł brutto = 5 pkt MoŜliwe do uzyskania łącznie 10 pkt. Kryterium - Cena brutto oferty (40pkt) Cena brutto zamówienia 40 %. (=40 pkt) Np. Cena najniŝsza otrzymuje 40 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga Ocena ofert będzie dokonana na podstawie sumy punktów otrzymanych w kaŝdym z kryteriów oceny ofert (doświadczenie + cena). Maksymalnie do uzyskania 100 pkt. 20. Ogłoszenie wyniku postępowania Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 21. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt 19 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie, w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy. 22. Umowa i formalności związane z jej podpisaniem Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 5 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności i nie mogą być sprzeczne z przepisami Ustawy, w szczególności z art W związku z art. 144 Ustawy Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy:

10 nastąpi zmiana powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej VAT, przy czym zmianie ulegnie zarówno kwota podatku VAT, jak i wynagrodzenie brutto; konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym zmiany numeru rachunku bankowego, zmiany osób upowaŝnionych do komunikowania się stron umowy, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzanie prawidłowości realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adres ów poczty elektronicznej, itp.; konieczne jest wprowadzenie zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych stron umowy, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, połączenia jednej ze stron umowy z innym podmiotem, podziałem jednej ze stron umowy na dwa lub więcej podmiotów, wydzielenia części przedsiębiorstwa jednej ze stron umowy, itp Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 23. Środki ochrony prawnej Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.(art. 154 pkt 5 Ustawy). ODWOŁANIE Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę wniesienia odwołania - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy (art. 180 ust. 1 Ustawy). Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Ustawy). W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego.

11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy 24. Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1; Wzór umowy - załącznik nr 2; Formularz ofertowy - załącznik nr 3; Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4a; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4b; Wzór wykazu osób - załącznik nr 5; Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Paweł Urbański ZATWIERDZIŁ: Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych IGiHZ PAN w Jastrzębcu mgr inŝ. Cyprian Tomasik Jastrzębiec, r.

12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ-2402/ 59 /13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Instalacja i uruchomienie platformy wymiany wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej Klasyfikacja wg kodu CPV: Termin instalacji i uruchomienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Instalacja i uruchomienie Platformy Wymiany Wiedzy w postaci portalu wiedzy i platformy komunikacji naukowej (dalej PWW ). PWW powinien składać się z zintegrowanego portalu informacyjnego oraz platformy e- learningowej, który powinna być stworzona w oparciu o oprogramowanie open source, tj. platformę Moodle lub równowaŝną oraz skonfigurowana do wymagań przedstawionych w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wdroŝenie Portalu Wymiany Wiedzy do zarządzania materiałami informacyjnymi/edukacyjnymi (w tym artykułami, prezentacjami, multimediami, kursami), pobranymi z zintegrowanej hurtowni danych system Taurus (bazujący na platformie MS Windows i MS SQL) i ich udostępniania w Internecie wraz z jednym kursem e-learningowym oraz z zapewnieniem przeszkolenia i wsparcia technicznego dla administratorów Portalu Wymiany Wiedzy na okres testów (do momentu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia) oraz 36 miesięczną gwarancją. Rozwiązania projektu mają być realizowane na następujących platformach aplikacyjnych: 1. Platforma Zarządzania Wiedzą 2. Portal Tematyczny 3. Platforma E-learningu Wykonawca, po podpisaniu Umowy, w ramach prowadzenia projektu jest zobowiązany w szczególności do wykonania następujących zadań: 1. Przekazania planu realizacji projektu; 2. Analizy przedwdroŝeniowej; 3. Przekazania projektu technicznego PWW;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo