2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Wojewoda Podlaski Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 3 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Joanna Pietrzak Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 26

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 26

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Usługi projektowania i wsparcia technicznego na potrzeby realizacji Projektu POIG II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 7 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Województwo Podlaskie Kod NUTS: PL34 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 26

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowania i wsparcia technicznego w ramach Projektu Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 26

5 (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 19/02/2015 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 15/11/2015 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 26

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: ,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr , z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na Usługi projektowania i wsparcia technicznego na potrzeby realizacji Projektu POIG Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, musi zostać złożone w oryginale w sekretariacie Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały ustalone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 26

7 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali: b.1. co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto) polegające na wykonaniu koncepcji, architektury i projektu technicznego budowy, rozbudowy bądź modernizacji Systemu Teleinformatycznego (System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych elektronicznych, a także ich wysyłanie i odbieranie przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U r., poz. 243 z późn.zm.), spełniające dodatkowo poniższe wymagania: -dotyczyło systemu, dla co najmniej 500 wewnętrznych użytkowników końcowych, -dotyczyło systemu klasy ERP lub systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją przeznaczonych dla jednostek administracji publicznej. b.2. co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) polegające na świadczeniu usług doradczych przy realizacji projektu Systemu Teleinformatycznego, spełniające dodatkowo poniższe wymagania: -projekt dotyczył m.in. udostępniania usług z użyciem sieci Internet wykorzystujących formularze i podpis elektroniczny, -okres trwania usług doradczych nie był krótszy niż 6 miesięcy. b.3. co najmniej jedno zamówienie polegające na prowadzeniu asysty technicznej w programowaniu Systemu Teleinformatycznego, o wartości nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej co najmniej: -prace programistyczne w zakresie zmian lub tworzenia Systemu Teleinformatycznego. b.4. co najmniej jedno zamówienie polegające na prowadzeniu asysty technicznej we wsparciu użytkowników Systemu Teleinformatycznego, o wartości nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej co najmniej: -świadczenie usług wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i merytorycznych wynikających z eksploatacji Systemu Teleinformatycznego, -dokonywanie zmian konfiguracji oprogramowania, -dokonywanie zmian konfiguracji sprzętu komputerowego. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione również w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że realizował elementy wskazane w lit. b.1. - b.4. w ramach 1, 2 lub 3 zamówień. Wykonawca może wykazać spełnienie warunku określonego w punktach od b.1. do b.4. w dowolnej konfiguracji, z zastrzeżeniem, że w przypadku łączenia elementów, wartość zamówienia w ramach którego były realizowane wymagane usługi, nie może być mniejsza od sumy zamówień wymaganych w poszczególnych warunkach. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią udział zespołów: c.1. projektowego składającego się z co najmniej 7 osób posiadających poniżej opisane doświadczenie i kwalifikacje w ramach poniżej opisanych funkcji (zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez tę samą osobę, przy czym jedna osoba może obsadzać nie więcej niż 4 (cztery) funkcje na raz. Spełnianie wymagań do każdej z funkcji musi być wykazane osobno). I. Kierownik Zespołu Wykonawcy - spełniający następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada wiedzę w zakresie stosowania metodyki Prince2 w zarządzaniu projektami, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 26

8 3) posiada doświadczenie polegające na udziale w co najmniej dwóch projektach polegających na wykonaniu koncepcji, architektury budowy i projektu technicznego, rozbudowy bądź modernizacji Systemu Teleinformatycznego, 4) pełnił funkcję kierownika w projekcie o wartości powyżej PLN brutto. II. Architekt rozwiązań teleinformatycznych - spełniający następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada praktyczną znajomość UML, 3) posiada wiedzę w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów wykorzystujących bazy danych, 4) posiada doświadczenie w zakresie analizy procesów biznesowych, 5) posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z technologiami J2EE i.net, 6) posiada bardzo dobrą znajomość problematyki bezpieczeństwa IT, w szczególności kryptografii i podpisu elektronicznego, 7) posiada wiedzę w zakresie wdrażania systemów dla administracji publicznej, w szczególności rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających składanie elektronicznych formularzy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. III. Analityk 1 - spełniający następujące wymagania: 1) posiada umiejętność zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, 2) posiada umiejętność opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, 3) posiada umiejętność oceniania i wyboru systemów informatycznych, a także określania sposobów realizacji testów funkcjonalnych oraz definiowania metod szkoleń i wsparcia dla użytkowników. IV. Analityk 2 - spełniający następujące wymagania: 1) posiada umiejętność określania i definiowania procesów biznesowych, 2) posiada umiejętność przeprowadzania analizy procesów biznesowych oraz optymalizacji procesów, w tym poprzez określanie narzędzi informatycznych wspierających procesy biznesowe, 3) posiada umiejętność zbierania i specyfikowania wymagań z zastosowaniem języka UML. V. Analityk 3 - spełniający następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe, 2) posiada doświadczenie polegające na udziale, w roli analityka, w pracach projektowych nad systemem informatycznym dla co najmniej 500 wewnętrznych użytkowników końcowych. VI. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych - spełniający następujące wymagania: 1) posiada doświadczenie w zakresie budowania systemów teleinformatycznych na potrzeby podmiotów publicznych, 2) posiada doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 3) uczestniczył w co najmniej dwóch projektach, polegających na przygotowaniu architektury bezpieczeństwa dla systemów administracji publicznej, 4) uczestniczył w co najmniej dwóch projektach analizując architekturę bezpieczeństwa systemów IT, 5) posiada kompetencje z zakresu bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami CISA lub CISSP lub CISM lub równoważnym, tj. potwierdzającym wiedzę i 5 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym m.in. z zakresu: procesu audytu informatycznego, zarządzania cyklem życia systemów i infrastruktury, ochrony informacji, ciągłości działania i odtwarzania awaryjnego, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 26

9 6) posiada poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne. VII. Specjalista w zakresie użyteczności (ergonomii) systemów informatycznych - spełniający następujące wymagania: 1) posiada wiedzę z zakresu ergonomii serwisów internetowych i architektury informacji, 2) posiada doświadczenie w zakresie oceny systemu informatycznego pod względem spełnienia wymagań biznesowych, logiki działania, czytelności realizowanych procesów i ergonomii, 3) posiada doświadczenie w zakresie oceny interfejsu użytkownika pod kątem normy ISO 9241, 4) posiada doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków mających na celu udoskonalenia ergonomiczne badanego systemu informatycznego. VIII. Specjalista w zakresie utrzymania systemów informatycznych - spełniający następujące wymagania: 1) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów, 2) posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego, 3) posiada doświadczenie w projektowaniu utrzymania dla systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności oraz definiowaniu katalogu usług, 4) posiada umiejętności stosowania ITIL, 5) posiada doświadczenie w kontroli, klasyfikacji oraz raportowaniu incydentów. IX. Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania - spełniający następujące wymagania: 1) posiada doświadczenie w zarządzaniu realizacją zadań programistycznych (planowanie pracy, monitorowanie postępów, rozliczanie wyników pracy), 2) posiada doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu Planu testów i scenariuszy testowych w zakresie nowego rozwiązania teleinformatycznego, 3) posiada wiedzę z zakresu testowania (zarówno testami automatycznymi, jak i manualnymi) aplikacji lub systemów informatycznych, 4) posiada wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi wspierających proces testowania aplikacji lub systemów teleinformatycznych. X. Specjalista ds. rozwiązań przetwarzania w chmurze - spełniający następujące wymagania: 1) posiada znajomość zagadnień związanych z systemami rozproszonymi (np. skalowalność, wydajność, dostępność), 2) posiada wiedzę z zakresu Cloud Computing oraz wirtualizacji, 3) posiada bardzo dobrą znajomość oprogramowania serwerowego oraz protokołów sieciowych i technologii internetowych, 4) posiada wiedzę dot. baz danych MS SQL, 5) posiada znajomość narzędzi do automatyzacji zarządzania systemami operacyjnymi i aplikacjami. c.2 programistów składającego się z co najmniej 4 osób posiadających poniżej opisane doświadczenie i umiejętności (poniższe wymogi ma spełniać każdy z programistów): 1) umiejętność programowania w technologii ASP.NET, C#, WCF, 2) znajomość języka T-SQL, 3) znajomość bibliotek: NHibernate, Autofac, FluentNHibernate, Telerik, jquery, ASP.NET Ajax, 4) znajomości wzorców projektowych (m.in. Singleton, IoC, MVC, MVP), 5) znajomość baz danych MS SQL Server, 6) doświadczenie w tworzeniu systemów w powyższych technologiach. c.3 wsparcia (HelpDesk) składającego się z co najmniej 4 osób posiadających poniżej opisane doświadczenie i umiejętności: I. 2 osoby merytoryczne (poniższe wymogi ma spełniać każda z osób merytorycznych): 1) znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2) znajomość przepisów prawa w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26

10 3) znajomość pakietu Office, 4) znajomość systemu Windows, 5) umiejętność komunikacji z klientem. II. 2 osoby techniczne (poniższe wymogi ma spełniać każda z osób technicznych): 1) dobra znajomość systemu Windows Server 2008 i wyższe, IIS, Windows PowerShell, oraz umiejętność ich instalacji oraz konfiguracji, 2) znajomość oraz umiejętność instalacji oraz konfiguracji Microsoft SQL Server 2008 i wyższe, znajomość składni języka Transact-SQL, 3) dobra znajomość HTMLa, CSS, XML, 4) znajomość narzędzi: Wireshark, Fiddler, 5) doświadczenie w zarządzaniu Windows Server. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 2) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24b ust. 3 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia. B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; 2) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykaz wykonanych głównych usług określonych w Rozdziale V ust. 1, pkt 1) lit. b) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ; 3) w celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykaz osób określonych w Rozdziale V ust. 1, pkt 1) lit. c) SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ; 4) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej określoną w Rozdziale V pkt. 1, pkt 1) lit. d) SIWZ potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ; 5) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 26

11 c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 5, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5: 1) lit. b-d i lit. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 26

12 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) lit. e i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 11. W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) informację banku lub spółdzielczej kasy Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność oszczędnościowo-kredytowej określoną w Rozdziale kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN V pkt. 1, pkt 1) lit. d) SIWZ potwierdzającą wysokość (słownie: jeden milion złotych). posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) -Wykaz wykonanych głównych usług określonych w Rozdziale V ust. 1, pkt 1) lit. b) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ; -Wykonawcyw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali: b.1. co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto) polegające na wykonaniu koncepcji, architektury i projektu technicznego budowy, rozbudowy bądź modernizacji Systemu Teleinformatycznego (System Teleinformatyczny PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 26

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo