DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO 1.0. Moliwe uszkodzenia. nadmierne zuycie ogumienia; wzrost oporów toczenia; przyspieszone zuycie łoysk piast kół, sworzni i tulei zwrotnic Zakres diagnozowania. Zakres diagnozowania układu jezdnego obejmuje przede wszystkim sprawdzenie: stanu kół jezdnych i ich ogumienia, kontrol prawidłowego montau kół, ocen wielkoci luzów w łoyskach piast kół, ocen hałaliwoci pracy piast kół, naley okreli stan techniczny opony ( głboko rzeby bienika, liczba, wymiary i rozmieszczenie uszkodze na obwodzie, charakter zuycia bienika) W przypadku nowych kół jezdnych naley: sprawdzi zgodno uytych obrczy i opon z wymaganiami wytwórcy samochodu, sprawdzi prawidłowo wzajemnego ułoenia po zmontowaniu (ułoenie ryski centrujcej opony wzgldem obwodu obrczy), sprawdzi warto cinienia powietrza w ogumieniu, okreli ewentualne bicie obrczy i koła, wyrównoway koła statycznie i dynamicznie Metody diagnozowania. Do oceny stanu technicznego układu jezdnego stosuje si nastpujce metody: organoleptyczne; przyrzdowe; trakcyjne Metody organoleptyczne polegaj na wykonaniu: ogldzin zewntrznych układu jezdnego, ocenie wartoci luzów w poszczególnych parach kinematycznych (w łoyskach piast kół i sworznia zwrotnicy), ocenie hałaliwoci pracy piast kół. a) Zasadnicze cele ogldzin zewntrznych: sprawdzenie kompletnoci układu, sprawdzenie pewnoci połcze, sprawdzenie stanu zewntrznego elementów. Podczas ogldzin kół naley zwróci uwag na: - zgodno uytych opon i obrczy z wymaganiami wytwórcy pojazdu, - prawidłowo wzajemnego ułoenia opon i obrczy po zmontowaniu, - głboko rzeby bienika, - charakter zuycia bienika,

2 - liczb, wymiary i rozmieszczenie uszkodze na obwodach opon, - uszkodzenia i deformacje obrczy i tarcz kół. Dobór właciwych opon do pojazdu jest bardzo istotn spraw dla bezpieczestwa, komfortu i ekonomicznoci eksploatacji. Dlatego na kadej oponie jest trwałe oznakowanie zawierajce informacje umoliwiajce dokonanie wyboru optymalnych opon do pojazdu w przewidywanych warunkach eksploatacji. Oceniajc prawidłowo doboru ogumienia do samochodu, nie wystarczy zwrócenie uwagi na zgodno wymiarow opon. Naley sprawdzi równie konstrukcj opony, nono, zakres prdkoci i rodzaj bienika. Istotna jest take data jej produkcji. Zgodnie z wymaganiami norm midzynarodowych, podstawowe oznakowanie opony powinno zawiera (rys. 4.1.) nastpujce elementy. Indeks nonoci podawany jako kod dwucyfrowy lub trzycyfrowy, okrelajcy dopuszczalne obcienie opony przy maksymalnej prdkoci i cinieniu. Na przykład indeks nonoci 75 oznacza, e opona moe by obciona maksymalnie mas 387 kg. W indeksie nonoci opon do samochodów dostawczych i ciarowych, na przykład 106/104, pierwszy człon dotyczy opony pojedynczej, drugi natomiast opisuje nono opony w kole bliniaczym. Nono opony moe by równie opisana liczb PR (Ply Rating), na przykład 14 PR, okrelajc umown liczb warstw kordu bawełnianego odpowiadajc wytrzymałoci osnowy oznakowanej opony. Okrelenie rozmiaru i konstrukcji opony, na przykład: gdzie:

3 a - szeroko przekroju opony podawana w calach lub mm; b - wskanik przekroju opony wyraany w procentach; wskanik ten okrela stosunek wysokoci do szerokoci przekroju opony; jest na ogół pomijany w oznakowaniu opony, gdy jego warto jest równa około 80%; c - kod konstrukcji opony: R - opona radialna, D lub bez oznaczenia - opona diagonalna, B - opona diagonalna z opasaniem; d - rednica osadzenia opony na obrczy podawana w calach (niekiedy w mm). Symbol prdkoci podawany jest jako kod jednoliterowy, okrelajcy maksymaln prdko, przy której opona moe by eksploatowana. Na przykład symbol L oznacza maksymaln prdko eksploatacji opony 120 km/h, S km/h, H km/h, V km/h. Okrelenie charakterystyki opony: Tubeless - opona bezdtkowa, Tube Type - opona dtkowa, Regroovable - opona przeznaczona do pogłbiania rzeby bienika, Radial - dodatkowe oznaczenie opony radialnej, Ali Steel lub Monopły - opona całostalowa jednowarstwowa. Dodatkowe oznaczenia i napisy to: symbol rzeby bienika, znak homologacji, nazwa handlowa, nazwa producenta, miejsce umieszczenia wskanika TWI, kierunek obrotów opony i inne oznakowania (np. opis budowy osnowy i opasania, wartoci dopuszczalnego obcienia i cinienia eksploatacji, kod daty produkcji itp.). W Polskich Normach przewidziano nastpujce najwaniejsze rodzaje rzeb bienika i ich symbole; D -drogowa, T - terenowa, U - uniwersalna, S - specjalna, ANP - prowadzca, AN - napdowa oraz AM - nona. Kod daty produkcji (numer opony) zawiera kolejny tydzie roku produkcji i ostatni cyfr roku produkcji. Na przykład 253 oznacza, e opon wyprodukowano w 25 tygodniu 1993 roku. Producenci opon podaj w katalogach wykazy obrczy zalecanych i dopuszczalnych dla kadego rozmiaru opony. Eksploatacja opony na innej obrczy jest niedopuszczalna i moe by niebezpieczna dla uytkownika. Znormalizowane oznaczenia obrczy składaj si z liczby, litery, znaku łczcego i kolejnej liczby, na przykład 4.00 B x 13. Pierwsza liczba (4.00) oznacza szeroko obrczy wyraon w calach. Litera okrela rodzaj profilu (typ obrzea). Znak x" oznacza obrcz wgłbion, a znak -" obrcz płask. Ostatnia liczba (13) okrela rednic obrczy w calach. W niektórych przypadkach wystpuj na obrczy dodatkowe oznaczenia (np. oznaczenia obrczy dla opon bezdtkowych: H, H2, FH, FH2, CH). Liczby wchodzce w skład oznaczenia wymiarowego opon i obrczy okrelaj ich wymiary w sposób przybliony. Dokładne wymiary opon i obrczy oraz wartoci dopuszczalnych obcie i maksymalnych prdkoci opon, odpowiadajce poszczególnym oznaczeniom, s podawane w normach i katalogach fabrycznych. Oprócz umiejtnoci scharakteryzowania opony i obrczy na podstawie ich oznakowania diagnosta powinien umie oceni charakter zuycia ogumienia, gdy na tej podstawie mona wnioskowa o stanie technicznym układu jezdnego, zawieszenia i układu kierowniczego. Nierównomierne zuycie bienika wskazuje na wystpowanie nastpujcych nieprawidłowoci w układzie jezdnym lub kierowniczym (rys. 2.): za niskie cinienie powietrza w ogumieniu (a);

4 za wysokie cinienie powietrza w ogumieniu (b); za mały kt pochylenia koła (c); za duy kt pochylenia koła (d); za mała zbieno kół (e); niewywaenie statyczne koła (f) niewywaenie dynamiczne lub statyczne koła, nieprawidłowa zbieno (g). Rys. 2. Charakterystyczne przykłady zuycia bienika opony. b) Sprawdzenie luzów w poszczególnych parach kinematycznych Naley podnie badany pojazd, uchwyci koło oburcz u góry i u dołu opony i próbowa je poruszy poprzecznie do pojazdu: ruchy zwrotnicy wzgldem główki belki osi przedniej wskazuj na wystpowanie nadmiernego luzu w łoyskach sworznia zwrotnicy; ruchy wahaczy wzgldem belki osi przedniej lub łcznika wahaczy wiadcz o istnieniu nadmiernych luzów w zawieszeniu; ruchy bbna wzgldem tarczy hamulcowej wiadcz o istnieniu nadmiernych luzów w łoyskach piasty koła. Luzy w łoyskach piast przednich kół mona równie oceni na podstawie oporu przy obracaniu kół. Jeeli warto luzu jest właciwa, to uniesione koło obrócone rk (jednorazowy impuls) powinno wykona 8-10 obrotów. Do ułatwienia oceny luzów w łoyskach piast kół i mechanizmie zwrotniczym wykorzystuje si specjalne urzdzenia wymuszajce szarpanie badanych połcze. Urzdzenia te, nazywane detektorami luzów lub szarpakami, składaj si z dwóch napdzanych siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi płyt, na których s stawiane koła pojazdu. Płyty te wykonuj krótkie przemieszczenia (obroty) w rónych kierunkach, powodujc poziome ruchy koła i wszystkich elementów z nim zwizanych. Przyrzd jest zazwyczaj wyposaony w rczn lamp halogenow, która ma przyciski do sterowania ruchami płyt. Urzdzenie montuje si na podnoniku lub w podłodze stanowiska. c) Ocena hałaliwoci pracy piast kół. Wystpienie słyszalnego hałasu przy obracaniu koła jezdnego wskazuje na uszkodzenie łoysk piasty lub piercienia uszczelniajcego. Wprawione w ruch koło jezdne powinno obraca si swobodnie bez zaci.

5 Metody przyrzdowe sprawdzania stanu technicznego układu jezdnego sprowadzaj si do oceny bicia promieniowego i osiowego opony (obrczy), oceny niewywaenia i ewentualnego wywaania kół. a) Sprawdzenie promieniowego i bocznego bicia opon Bicie promieniowe polega na okreleniu ewentualnych odchyłek od kształtu kołowego kompletnego koła mierzonych na oponie i obrczy Bicie boczne (osiowe) polega na okreleniu ewentualnego odchylenia boku koła mierzonego na oponie i obrczy od płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu. Bicie opony przekraczajce dopuszczalne wartoci wskazuje na wady opony, wady jej montau lub zdeformowanie obrczy koła. Bicie opony moe by te spowodowane zawulkanizowanymi uszkodzeniami ogumienia. Bicie koła przekraczajce dopuszczalne wartoci wskazuje na wady opony, wady jej montau lub zdeformowanie obrczy koła. Bicie opony moe by te spowodowane zawulkanizowanymi uszkodzeniami ogumienia. Czynnoci te wykonuje si za pomoc rysika zamocowanego na podstawce lub przyrzdem z czujnikiem zegarowym. Na rysunku 4.3 przedstawiono schemat pomiaru bicia koła jezdnego. b) Ocena niewywaenia kół jezdnych Rozrónia si niewywaenie: statyczne, wystpuje, gdy rodek cikoci koła nie ley na osi jego obrotu, dynamiczne, ma miejsce, gdy rodek cikoci koła ley na osi obrotu, lecz nie ley w płaszczynie symetrii koła. Przyczyny niewywaenia kół jezdnych: błdy wykonawcze (nierównomierne rozłoenie masy z powodu odchyle od wartoci nominalnych); niejednorodno materiału (niejednakowa gsto w rónych miejscach); nierównomierne zuycie współpracujcych czci w czasie eksploatacji (np. gniazd nakrtek tarcz kół);

6 wadliwe ułoenie opony w obrczy koła (np. po naprawie ogumienia). Objawy i skutki niewywaenia: drgania kół, szczególnie przy wikszych prdkociach jazdy; plackowate zuywanie si czoła bienika ogumienia Metody trakcyjne. Jazda próbna i obserwacja zachowania si pojazdu na drodze ma znaczenie uzupełniajce przy okrelaniu stanu technicznego układu jezdnego. Wystpienie drga i hałasu wiadczy o nadmiernych luzach midzy elementami układu jezdnego lub o niewywaeniu kół. W przypadku skrzywienia osi przedniej w płaszczynie poziomej samochód ma skłonno do skrcania, a prowadzenie pojazdu jest utrudnione Przyrzdy diagnostyczne Do oceny stanu technicznego układu jezdnego stosuje si nastpujce przyrzdy i urzdzenia: a) przyrzdy do wykrywania luzów. Sprawdzanie luzów w elementach układu jezdnego, umoliwiaj urzdzenia do wymuszania szarpni kołami jezdnymi pojazdu. S to urzdzenia płytowe, montowane w podłodze lub na podnoniku, napdzane siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, zdalnie sterowane specjalnymi przyciskami umieszczonymi w rcznej lampie halogenowej. b) przyrzdy do pomiaru bicia opony (obrczy); Rys. 3. Przyrzd do pomiaru bicia opony obrczy: 1 podstawa, 2 trzpie, 3 wspornik, 4,6 wkrty ustalajce, 6 - ogranicznik, 7 - czujnik zegarowy, 8 listwa pomiarowa Przed kontrol wywaenia kół naley sprawdzi promieniowe i boczne bicie opon. Do pomiaru bicia stosuje si czujniki zegarowe mocowane w podstawkach lub specjalne przyrzdy (rys. 3.). W celu zmierzenia bicia naley koło podnie, a do opony dosun rolk przyrzdu. Przy pomiarze bicia promieniowego rolka powinna by dostawiona do czoła opony w płaszczynie przechodzcej przez o symetrii, a przy pomiarze bicia bocznego do boku opony w płaszczynie poziomej przechodzcej przez o koła. Obracajc koło rk naley zaobserwowa maksymalne i minimalne wychylenia wskazówki czujnika. Rónica tych wychyle jest wartoci bicia opony.

7 c) przystawki napdowe do wykrywania niewywaenia kół. Rys. 4. Rozwizania konstrukcyjne przystawek napdowych do wykrywania niewywaenia kół jezdnych nienapdzanych: a) firmy HPA; b) firmy SCHENCK (wyposaenie dodatkowe wywaarki dostawnej typu RAW Niewywaenie kół przednich mona wykry za pomoc przystawek napdowych przedstawionych na rys.4. W tym celu naley unie przód samochodu i przystawi do rodka czoła bienika lub boku opony rolk napdow przyrzdu obracajc si z maksymaln prdkoci. Po odsuniciu przystawki, w przypadku niewywaenia koła samochodu, mona zaobserwowa drgania tego koła oraz całego nadwozia. Niewywaenie kół tylnych (napdowych) mona wykry po podniesieniu tyłu samochodu. Jeeli koła s niewywaone, to przy wikszych prdkociach wystpi ich drgania przenoszce si na nadwozie. d) wywaarki do kół jezdnych. Podział wywaarek Ze wzgldu na sposób wywaenia: stacjonarne (do kół zdjtych z pojazdu); Budow i zasad działania wywaarki elektronicznej opisano na przykładzie wywaarki stacjonarnej WK-18. Wywaarka słuy do dynamicznego wyrównowaania kot o rednicy obrczy ", szerokoci obrczy " i masie do 30 kg. Ogólny widok wywaarki przedstawiono na rysunku 4.11, a zasad jej działania na rysunku Wywaarka składa si z nastpujcych zasadniczych układów: - mechanicznego - przetwarzajcego siły odrodkowe od mas niewyrównowaonych na drgania podpór sprystych w płaszczynie poziomej, - elektrycznego - przetwarzajcego przemieszczenia podpór na proporcjonalny sygnał elektryczny, - elektronicznego - okrelajcego warto i połoenie masy niewyrównowaonej w płaszczyznach wewntrznej i zewntrznej kota, - napdowego - wprawiajcego w ruch obrotowy wał z zamontowanym kołem jezdnym, - bbna z podziałk ktow, osadzonego na wale i słucego do ustalenia miejsca niewyrównowaenia na obwodzie koła, - elementów sterujcych, sygnalizacyjnych i nastawiajcych,

8 - obudowy i wyposaenia (tarcze do mocowania kół, uchwyt samocentrujcy, szczypce do zakładania i zdejmowania ciarków, ciarki korekcyjne itp.). Zasada działania wywaarki. Niewyrównowaona masa w obracajcym si kole jezdnym wywołuje sił odrodkow, prostopadł do osi obrotu i proporcjonaln do wartoci tego niewyrównowaenia. Ta sita odrodkowa wywołuje reakcje w łoyskach wału wywaarki. Reakcje przenosz si na elementy spryste podpierajce łoyska, powodujc ich ugicia (drgania). Drgania te zostaj przetworzone w czujnikach magnetoindukcyjnych na sygnały elektryczne. Układ elektroniczny przetwarza sygnały z czujników i w efekcie wskaniki pokazuj parametry niewyrównowaenia dla obu płaszczyzn koła. Parametry niewyrównowaenia mierzone s dla kadej płaszczyzny oddzielnie w jednym cyklu pomiarowym. Układy pamiciowe zachowuj uzyskane wskazania po wyłczeniu napdu wywaarki. Do pomiarów niewyrównowaenia kół tego samego typu nastawy wywaarki pozostaj bez zmian. Ponowne włczenie napdu wywaarki powoduje kasowanie wartoci zmierzonych w poprzednim pomiarze. Wykonywane czynnoci: - Po podniesieniu samochodu wymontowa koło. Cinienie powietrza w oponie powinno by zgodne z cinieniem okrelonym w instrukcji fabrycznej. - Zamocowa koło na wywaarce stosujc odpowiedni tarcz centrujc - Usun z bienika opony brud i zakleszczone kamienie. Usun poprzednio umieszczone na tarczy koła ciarki. - Na tablicy wywaarki wybra odpowiednie nastawy dla badanego koła - Włczy silnik wywaarki - Po ustaleniu si wskaza dla jednej płaszczyzny korekcji koła przełczy układ elektroniczny na pomiar niewywaenia w drugiej płaszczynie. - Wyłczy napd wywaarki z jednoczesnym włczeniem hamulca.

9 - Na podstawie wskaza dobra wielko ciarka i miejsce jego umocowania na tarczy koła. - po zamocowaniu ciarków powtórzy pomiar, sprawdzajc prawidłowo wyrównowaenia koła. Zalet wywaarek stacjonarnych jest dua dokładno pomiarów. Do wad nale; niemono uwzgldnienia niewywaenia bbna hamulcowego i piasty koła oraz niewłaciwego centrowania koła w samochodzie, wiksza pracochłonno pomiarów, wyszy koszt wywaarek. Narzdzie do demontau-montau opon. Monta opony odbywa si w płaszczynie prostopadłej do podłogi. Felga z opon zamontowana jest na wałku montaownicy podobnie jak przy wywaaniu. Opona jest odklejana od felgi za pomoc obrotowego wałka dociskajcego zamontowanego na pneumatycznym wysigniku, po wprawieniu koła w ruch obrotowy. dostawne (do kół zamontowanych na pojedzie).

10 Wykonywane czynnoci: - podnie samochód (przód lub tył) na wysoko [cm i postawi go na sztywnych podporach, - wykona widoczny znak umowny na obwodzie koła, np. kred lub za pomoc plastra, - ustawi wywaark w pozycji równoległej do płaszczyzny koła tak, aby o lampy błyskowej przechodziła przez rodek kota, prostopadle do podłoa, - pod zawieszeniem koła umieci czujnik drga tak, by głowica czujnika przylegała do podatnego na drgania elementu zawieszenia, - dosun koło napdowe wywaarki do opony kota i mocno docisn, - włczy wywaark i przycisk wyzwolenia błysków, - obserwowa wskanik i połoenie znaku na oponie koła, - zatrzyma koło i zamocowa ciarek korekcyjny, - zanotowa wyniki, - zrealizowa (wg instrukcji) wywaanie dynamiczne, - zanotowa wyniki. Zaletami wywaarek dostawnych s: mniejsza pracochłonno pomiarów, uwzgldnienie niewywaenia bbna i piasty koła, mniejszy koszt wywaarek. Zasadnicz wad jest brak moliwoci dokładnego ustalenia wielkoci masy wywaajcej. Ze wzgldu na zakres zastosowania: do kół samochodów osobowych (rednica obrczy do16"); do kół samochodów ciarowych (rednica obrczy do 25"); Ze wzgldu na rozwizania konstrukcyjne układu pomiarowego: mechaniczne, optyczne, elektryczne, elektroniczne, komputerowe. Stacjonarne wywaarki komputerowe Najnowsz generacj wywaarek elektronicznych stanowi wywaarki komputerowe. W tych wywaarkach układy pomiarowe z wahliwym ułoyskowaniem wału i czujnikami magnetoindukcyjnymi zostały zastpione układami z łoyskami stałymi i czujnikami piezoelektrycznymi. Zastosowano mikroprocesorowe sterowanie procesem pomiarowym, z zapisywaniem w pamici danych dotyczcych niewyrównowaenia. Nowoczesne układy pomiarowe umoliwiły obnienie prdkoci obrotowej wału wywaarek z wartoci obr/min do obr/min, co skróciło czas rozbiegu koła, pomiaru i wyhamowania. Znane s układy pomiarowe wywaarek, pozwalajce rejestrowa niewyrównowaenie przy jeszcze mniejszych prdkociach obrotowych, to jest obr/min. Pozwala to na eliminacj napdu elektrycznego wału i zastosowanie napdu rcznego, co wykorzystano w niektórych wersjach wywaarek. Nowoczesne stacjonarne wywaarki komputerowe charakteryzuj si midzy innymi: - moliwoci pomiaru niewyrównowaenia jednoczenie dla obu płaszczyzn koła (wewntrznej i zewntrznej); - wysok dokładnoci pomiaru niewyrównowaenia regulowan dwustopniowo lub trzystopniowo (do 1 g - wyrównowaenie dokładne, do 5 g - rednio dokładne, do 10 g - zgrubne) i dokładnoci wskaza miejsca niewyrównowaenia dochodzc do 1,5 ;

11 - nisk prdkoci obrotow wału wywaarki, co dato w efekcie skrócenie czasu rozpdzania koła, czasu pomiaru (do 3 s) i czasu wyhamowania oraz zwikszenie trwałoci wywaarki; - moliwoci zatrzymania koła po wyhamowaniu w takim połoeniu, aby miejsce niewyrównowaenia znalazło si u góry; - moliwoci wyrównowaania kół z tarczami ze stopów lekkich i rónym systemie mocowania ciarków; - zastosowaniem rcznego napdu wału wywaarki ; w wywaarkach z napdem rcznym nie instaluje si osłony koła (nie potrzeba jej zamyka i otwiera); wyróniaj si take mniejsz mas i wymiarami. Bardziej nowoczesne wywaarki umoliwiaj dodatkowo nastpujce funkcje. Wykonanie programu kalibracji. Kalibracja jest procesem pomiarowym realizowanym dla upewnienia si, e wskazania wywaarki s prawidłowe. W celu wykonania kalibracji na wał wywaarki naley załoy koło wzorcowe lub normalne koło z ciarkiem o okrelonej masie. Znane s rozwizania konstrukcyjne wywaarek, które umoliwiaj take kalibracj uchwytu mocujcego i nastawnika wymiarów koła. Realizacj programu optymalizacji dynamicznej. Optymalizacja dynamiczna (wagowa) sprowadza si do takiego przesunicia opony na obwodzie obrczy, aby niewyrównowaenia wystpujce w tych elementach rekompensowały si wzajemnie. Program optymalizacji dynamicznej realizowany jest w przypadku, gdy niewyrównowaenie badanego koła przekracza 30 g.

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń: DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów Uczeń: 1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia; 2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

HUNTER Engineering Company

HUNTER Engineering Company Dla ograniczenia drgań koła spowodowanych błędem kształtu lub biciem tarczy koła i biciem opony w wyważarce HUNTER GSP 9700 zastosowano specjalną funkcję. Aby prawidłowo ocenić zmiany siły promieniowej,

Bardziej szczegółowo

MINIKOPARKA BOBCAT E08

MINIKOPARKA BOBCAT E08 MINIKOPARKA BOBCAT E08 Masy Masa robocza z dachem ochronnym z opcj TOPS 1 138 kg Silnik Producent / Model Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) Paliwo / Chłodzenie Olej napdowy / Ciecz Maks. moc przy 2000 obr./min.

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA Zawieszenie samochodu jest tym układem, od którego poprawnego działania zaley: bezpieczestwo jazdy, trwało, niezawodno innych zespołów, komfort jazdy pasaerów i stan przewoonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (42) nr 4, 2016 Stanisław TOMASZEWSKI ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w rodowisku SolidWorks. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone

Bardziej szczegółowo

HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny

HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny 2004455 2004456 2004457 2004458 2004459 5008594A Przed rozpoczciem uytkowania naley uwanie przeczyta instrukcj. Simu. Spółka

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

R O T E X. w wykonaniu ZS-DKM

R O T E X. w wykonaniu ZS-DKM ROTEX jest skrtnie elastycznym sprzgłem kłowym. Umoliwia kompensacj odchyłek połoenia wałów, wynikajcych np. z niedokładnoci produkcji, rozszerzalnoci cieplnej, itp. ROTEX, ze wzgldu na swoj dwukardanow

Bardziej szczegółowo

Podwozie. Części Deserter

Podwozie. Części Deserter Page 1 of 9 Części Deserter Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1960mm? Szerokość 1160 mm? Wysokość 990 mm? Liczba osi 2? Masa pojazdu 136 kg? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,8

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa): A3, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 8P, E. Odmiany: hatchback 5-drzwiowy, F. Rodzaj:

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący Nr art. 4200 080 560 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Montaż i ustawianie czujnika zegarowego...

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL PL 226242 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226242 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411231 (51) Int.Cl. A01D 46/26 (2006.01) A01D 46/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 723[04] ETAP PRAKTYCZNY CZERWIEC Informacja dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85)

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-51 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia opon. Kraj produkcji. Ostrzeżenie eksploatacyjne. Kod DOT zgodny z normami (USA) Tubeless opona bezdętkowa Radial opon radialna

Oznaczenia opon. Kraj produkcji. Ostrzeżenie eksploatacyjne. Kod DOT zgodny z normami (USA) Tubeless opona bezdętkowa Radial opon radialna Oznaczenia opon Na rysunkach poniżej przedstawiono typowe oznaczenia opon (przedstawiona kombinacja oznaczeń nie występuje w rzeczywistości) oraz krótką interpretację. Ilość warstw i rodzaje kordów osnowy

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej Opracowali: mgr in. Rafał Sokół dr in. Krystyna Maria Noga Akademia Morska Wydział Elektryczny Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa):a8, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 4E, E. Odmiany: BD, F. Rodzaj: samochód osobowy, M1,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[52]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do

Opis Funkcyjny S-ABA Przewodnik stosowania do WIDOK ZESPOŁU ROZEBRANEGO 84298-0 1. Obudowa 2. Tuleja 3. limacznica 4. Wał limakowy 5. PiercieOringa 10. Łoysko igiełkowe 11. Pokrywa przednia 12. Zespół jednostki sterujcej 17. Spryna rubowa 18. Podkładka

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne sprawdzenie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła OBERBECKA.

Doświadczalne sprawdzenie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła OBERBECKA. Dowiadczalne sprawdzenie drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła OBERBECKA. Wprowadzenie Wahadło Oberbecka jest bryłą sztywną utworzoną przez tuleję (1) i cztery identyczne wkręcone

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego.

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego. Wysokość punktów pomiarowych PUNKTY POMIAROWE W2 R1 R2 109317 Wymiar (R1) jest mierzony między podłożem a osią koła przedniego. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią koła tylnego. 108937 Wymiar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Badanie sprawności przekładni mechanicznej. Maszyny i urządzenia technologiczne. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Cykl I Ćwiczenie 1

Badanie sprawności przekładni mechanicznej. Maszyny i urządzenia technologiczne. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Cykl I Ćwiczenie 1 Wydział Budowy aszyn i Zarządzania Instytut Technologii echanicznej aszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Badanie sprawności przekładni mechanicznej Cykl I Ćwiczenie 1 Opracował: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min DANE TECHNICZNE / EUROPA (cee d Sportswagon) Nowa Kia cee d Sportswagon Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu station wagon (kombi), konstrukcja stalowa, samonośna. Silnik benzynowy

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła.

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. Opatentowany wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych (VPM) 21,6 monitor z dotykowym ekranem 16:9 5 wysokiej rozdzielczości kamer skanujących całe koło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 2016 r.)

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY Osie elektryczne serii SHAK GANTRY stanowią zespół zmontowanych osi elektrycznych SHAK zapewniający obsługę dwóch osi: X oraz Y.

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011 Luty 2011 (*) INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) 1 598 1 560 1 997 2 179 Maksymalna moc w kw (lub KM) / obroty silnika (obr./min.) 88 (120) / 6 000 115 (156) / 6 000 82 (112) / 3 600 103 (140)

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI 1. Wstp DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI Kompleksowa ocena stanu technicznego silnika umoliwia ustalenie stopnia przydatnoci silnika do dalszej pracy oraz potrzeby i zakresu przedsiwzi kontrolnych

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA) Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento DANE TECHNICZNE (EUROPA) Nadwozie i napęd Pięciodrzwiowe, siedmiomiejscowe typu SUV klasy średniej, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

Wyważarka diagnostyczna do kół VAS 6230B

Wyważarka diagnostyczna do kół VAS 6230B Wyważarka diagnostyczna do kół VAS 6230B WYŁĄCZNIE W HUNTERZE WYŁĄCZNIE W HUNTERZE STANDARD Przyspieszenie pracy Wykonywanie wyważania i testu drogowego w tym samym czasie co tradycyjnego wyważania ecal

Bardziej szczegółowo

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Wyważarka diagnostyczna do kół HUNTER Road Force Touch

Wyważarka diagnostyczna do kół HUNTER Road Force Touch WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych Wyważarka diagnostyczna do kół HUNTER Road Force Touch WWW.WIMAD.COM.PL TEL./FAX: 71 346 66 26 WYŁĄCZNIE W HUNTERZE WYŁĄCZNIE W HUNTERZE STANDARD Przyspieszenie

Bardziej szczegółowo

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. opracował: dr inż Marek Jankowski 2007-01-18 O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół Pomiar i regulacja kątów ustawienia kół jest jedną z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG)

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Urzd Dozoru Technicznego WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Janusz Samuła DYREKTYWA NISKONAPICIOWA 2006/95/WE Dyrektywa niskonapiciowa

Bardziej szczegółowo