DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE UKŁADU JEZDNEGO 1.0. Moliwe uszkodzenia. nadmierne zuycie ogumienia; wzrost oporów toczenia; przyspieszone zuycie łoysk piast kół, sworzni i tulei zwrotnic Zakres diagnozowania. Zakres diagnozowania układu jezdnego obejmuje przede wszystkim sprawdzenie: stanu kół jezdnych i ich ogumienia, kontrol prawidłowego montau kół, ocen wielkoci luzów w łoyskach piast kół, ocen hałaliwoci pracy piast kół, naley okreli stan techniczny opony ( głboko rzeby bienika, liczba, wymiary i rozmieszczenie uszkodze na obwodzie, charakter zuycia bienika) W przypadku nowych kół jezdnych naley: sprawdzi zgodno uytych obrczy i opon z wymaganiami wytwórcy samochodu, sprawdzi prawidłowo wzajemnego ułoenia po zmontowaniu (ułoenie ryski centrujcej opony wzgldem obwodu obrczy), sprawdzi warto cinienia powietrza w ogumieniu, okreli ewentualne bicie obrczy i koła, wyrównoway koła statycznie i dynamicznie Metody diagnozowania. Do oceny stanu technicznego układu jezdnego stosuje si nastpujce metody: organoleptyczne; przyrzdowe; trakcyjne Metody organoleptyczne polegaj na wykonaniu: ogldzin zewntrznych układu jezdnego, ocenie wartoci luzów w poszczególnych parach kinematycznych (w łoyskach piast kół i sworznia zwrotnicy), ocenie hałaliwoci pracy piast kół. a) Zasadnicze cele ogldzin zewntrznych: sprawdzenie kompletnoci układu, sprawdzenie pewnoci połcze, sprawdzenie stanu zewntrznego elementów. Podczas ogldzin kół naley zwróci uwag na: - zgodno uytych opon i obrczy z wymaganiami wytwórcy pojazdu, - prawidłowo wzajemnego ułoenia opon i obrczy po zmontowaniu, - głboko rzeby bienika, - charakter zuycia bienika,

2 - liczb, wymiary i rozmieszczenie uszkodze na obwodach opon, - uszkodzenia i deformacje obrczy i tarcz kół. Dobór właciwych opon do pojazdu jest bardzo istotn spraw dla bezpieczestwa, komfortu i ekonomicznoci eksploatacji. Dlatego na kadej oponie jest trwałe oznakowanie zawierajce informacje umoliwiajce dokonanie wyboru optymalnych opon do pojazdu w przewidywanych warunkach eksploatacji. Oceniajc prawidłowo doboru ogumienia do samochodu, nie wystarczy zwrócenie uwagi na zgodno wymiarow opon. Naley sprawdzi równie konstrukcj opony, nono, zakres prdkoci i rodzaj bienika. Istotna jest take data jej produkcji. Zgodnie z wymaganiami norm midzynarodowych, podstawowe oznakowanie opony powinno zawiera (rys. 4.1.) nastpujce elementy. Indeks nonoci podawany jako kod dwucyfrowy lub trzycyfrowy, okrelajcy dopuszczalne obcienie opony przy maksymalnej prdkoci i cinieniu. Na przykład indeks nonoci 75 oznacza, e opona moe by obciona maksymalnie mas 387 kg. W indeksie nonoci opon do samochodów dostawczych i ciarowych, na przykład 106/104, pierwszy człon dotyczy opony pojedynczej, drugi natomiast opisuje nono opony w kole bliniaczym. Nono opony moe by równie opisana liczb PR (Ply Rating), na przykład 14 PR, okrelajc umown liczb warstw kordu bawełnianego odpowiadajc wytrzymałoci osnowy oznakowanej opony. Okrelenie rozmiaru i konstrukcji opony, na przykład: gdzie:

3 a - szeroko przekroju opony podawana w calach lub mm; b - wskanik przekroju opony wyraany w procentach; wskanik ten okrela stosunek wysokoci do szerokoci przekroju opony; jest na ogół pomijany w oznakowaniu opony, gdy jego warto jest równa około 80%; c - kod konstrukcji opony: R - opona radialna, D lub bez oznaczenia - opona diagonalna, B - opona diagonalna z opasaniem; d - rednica osadzenia opony na obrczy podawana w calach (niekiedy w mm). Symbol prdkoci podawany jest jako kod jednoliterowy, okrelajcy maksymaln prdko, przy której opona moe by eksploatowana. Na przykład symbol L oznacza maksymaln prdko eksploatacji opony 120 km/h, S km/h, H km/h, V km/h. Okrelenie charakterystyki opony: Tubeless - opona bezdtkowa, Tube Type - opona dtkowa, Regroovable - opona przeznaczona do pogłbiania rzeby bienika, Radial - dodatkowe oznaczenie opony radialnej, Ali Steel lub Monopły - opona całostalowa jednowarstwowa. Dodatkowe oznaczenia i napisy to: symbol rzeby bienika, znak homologacji, nazwa handlowa, nazwa producenta, miejsce umieszczenia wskanika TWI, kierunek obrotów opony i inne oznakowania (np. opis budowy osnowy i opasania, wartoci dopuszczalnego obcienia i cinienia eksploatacji, kod daty produkcji itp.). W Polskich Normach przewidziano nastpujce najwaniejsze rodzaje rzeb bienika i ich symbole; D -drogowa, T - terenowa, U - uniwersalna, S - specjalna, ANP - prowadzca, AN - napdowa oraz AM - nona. Kod daty produkcji (numer opony) zawiera kolejny tydzie roku produkcji i ostatni cyfr roku produkcji. Na przykład 253 oznacza, e opon wyprodukowano w 25 tygodniu 1993 roku. Producenci opon podaj w katalogach wykazy obrczy zalecanych i dopuszczalnych dla kadego rozmiaru opony. Eksploatacja opony na innej obrczy jest niedopuszczalna i moe by niebezpieczna dla uytkownika. Znormalizowane oznaczenia obrczy składaj si z liczby, litery, znaku łczcego i kolejnej liczby, na przykład 4.00 B x 13. Pierwsza liczba (4.00) oznacza szeroko obrczy wyraon w calach. Litera okrela rodzaj profilu (typ obrzea). Znak x" oznacza obrcz wgłbion, a znak -" obrcz płask. Ostatnia liczba (13) okrela rednic obrczy w calach. W niektórych przypadkach wystpuj na obrczy dodatkowe oznaczenia (np. oznaczenia obrczy dla opon bezdtkowych: H, H2, FH, FH2, CH). Liczby wchodzce w skład oznaczenia wymiarowego opon i obrczy okrelaj ich wymiary w sposób przybliony. Dokładne wymiary opon i obrczy oraz wartoci dopuszczalnych obcie i maksymalnych prdkoci opon, odpowiadajce poszczególnym oznaczeniom, s podawane w normach i katalogach fabrycznych. Oprócz umiejtnoci scharakteryzowania opony i obrczy na podstawie ich oznakowania diagnosta powinien umie oceni charakter zuycia ogumienia, gdy na tej podstawie mona wnioskowa o stanie technicznym układu jezdnego, zawieszenia i układu kierowniczego. Nierównomierne zuycie bienika wskazuje na wystpowanie nastpujcych nieprawidłowoci w układzie jezdnym lub kierowniczym (rys. 2.): za niskie cinienie powietrza w ogumieniu (a);

4 za wysokie cinienie powietrza w ogumieniu (b); za mały kt pochylenia koła (c); za duy kt pochylenia koła (d); za mała zbieno kół (e); niewywaenie statyczne koła (f) niewywaenie dynamiczne lub statyczne koła, nieprawidłowa zbieno (g). Rys. 2. Charakterystyczne przykłady zuycia bienika opony. b) Sprawdzenie luzów w poszczególnych parach kinematycznych Naley podnie badany pojazd, uchwyci koło oburcz u góry i u dołu opony i próbowa je poruszy poprzecznie do pojazdu: ruchy zwrotnicy wzgldem główki belki osi przedniej wskazuj na wystpowanie nadmiernego luzu w łoyskach sworznia zwrotnicy; ruchy wahaczy wzgldem belki osi przedniej lub łcznika wahaczy wiadcz o istnieniu nadmiernych luzów w zawieszeniu; ruchy bbna wzgldem tarczy hamulcowej wiadcz o istnieniu nadmiernych luzów w łoyskach piasty koła. Luzy w łoyskach piast przednich kół mona równie oceni na podstawie oporu przy obracaniu kół. Jeeli warto luzu jest właciwa, to uniesione koło obrócone rk (jednorazowy impuls) powinno wykona 8-10 obrotów. Do ułatwienia oceny luzów w łoyskach piast kół i mechanizmie zwrotniczym wykorzystuje si specjalne urzdzenia wymuszajce szarpanie badanych połcze. Urzdzenia te, nazywane detektorami luzów lub szarpakami, składaj si z dwóch napdzanych siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi płyt, na których s stawiane koła pojazdu. Płyty te wykonuj krótkie przemieszczenia (obroty) w rónych kierunkach, powodujc poziome ruchy koła i wszystkich elementów z nim zwizanych. Przyrzd jest zazwyczaj wyposaony w rczn lamp halogenow, która ma przyciski do sterowania ruchami płyt. Urzdzenie montuje si na podnoniku lub w podłodze stanowiska. c) Ocena hałaliwoci pracy piast kół. Wystpienie słyszalnego hałasu przy obracaniu koła jezdnego wskazuje na uszkodzenie łoysk piasty lub piercienia uszczelniajcego. Wprawione w ruch koło jezdne powinno obraca si swobodnie bez zaci.

5 Metody przyrzdowe sprawdzania stanu technicznego układu jezdnego sprowadzaj si do oceny bicia promieniowego i osiowego opony (obrczy), oceny niewywaenia i ewentualnego wywaania kół. a) Sprawdzenie promieniowego i bocznego bicia opon Bicie promieniowe polega na okreleniu ewentualnych odchyłek od kształtu kołowego kompletnego koła mierzonych na oponie i obrczy Bicie boczne (osiowe) polega na okreleniu ewentualnego odchylenia boku koła mierzonego na oponie i obrczy od płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu. Bicie opony przekraczajce dopuszczalne wartoci wskazuje na wady opony, wady jej montau lub zdeformowanie obrczy koła. Bicie opony moe by te spowodowane zawulkanizowanymi uszkodzeniami ogumienia. Bicie koła przekraczajce dopuszczalne wartoci wskazuje na wady opony, wady jej montau lub zdeformowanie obrczy koła. Bicie opony moe by te spowodowane zawulkanizowanymi uszkodzeniami ogumienia. Czynnoci te wykonuje si za pomoc rysika zamocowanego na podstawce lub przyrzdem z czujnikiem zegarowym. Na rysunku 4.3 przedstawiono schemat pomiaru bicia koła jezdnego. b) Ocena niewywaenia kół jezdnych Rozrónia si niewywaenie: statyczne, wystpuje, gdy rodek cikoci koła nie ley na osi jego obrotu, dynamiczne, ma miejsce, gdy rodek cikoci koła ley na osi obrotu, lecz nie ley w płaszczynie symetrii koła. Przyczyny niewywaenia kół jezdnych: błdy wykonawcze (nierównomierne rozłoenie masy z powodu odchyle od wartoci nominalnych); niejednorodno materiału (niejednakowa gsto w rónych miejscach); nierównomierne zuycie współpracujcych czci w czasie eksploatacji (np. gniazd nakrtek tarcz kół);

6 wadliwe ułoenie opony w obrczy koła (np. po naprawie ogumienia). Objawy i skutki niewywaenia: drgania kół, szczególnie przy wikszych prdkociach jazdy; plackowate zuywanie si czoła bienika ogumienia Metody trakcyjne. Jazda próbna i obserwacja zachowania si pojazdu na drodze ma znaczenie uzupełniajce przy okrelaniu stanu technicznego układu jezdnego. Wystpienie drga i hałasu wiadczy o nadmiernych luzach midzy elementami układu jezdnego lub o niewywaeniu kół. W przypadku skrzywienia osi przedniej w płaszczynie poziomej samochód ma skłonno do skrcania, a prowadzenie pojazdu jest utrudnione Przyrzdy diagnostyczne Do oceny stanu technicznego układu jezdnego stosuje si nastpujce przyrzdy i urzdzenia: a) przyrzdy do wykrywania luzów. Sprawdzanie luzów w elementach układu jezdnego, umoliwiaj urzdzenia do wymuszania szarpni kołami jezdnymi pojazdu. S to urzdzenia płytowe, montowane w podłodze lub na podnoniku, napdzane siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, zdalnie sterowane specjalnymi przyciskami umieszczonymi w rcznej lampie halogenowej. b) przyrzdy do pomiaru bicia opony (obrczy); Rys. 3. Przyrzd do pomiaru bicia opony obrczy: 1 podstawa, 2 trzpie, 3 wspornik, 4,6 wkrty ustalajce, 6 - ogranicznik, 7 - czujnik zegarowy, 8 listwa pomiarowa Przed kontrol wywaenia kół naley sprawdzi promieniowe i boczne bicie opon. Do pomiaru bicia stosuje si czujniki zegarowe mocowane w podstawkach lub specjalne przyrzdy (rys. 3.). W celu zmierzenia bicia naley koło podnie, a do opony dosun rolk przyrzdu. Przy pomiarze bicia promieniowego rolka powinna by dostawiona do czoła opony w płaszczynie przechodzcej przez o symetrii, a przy pomiarze bicia bocznego do boku opony w płaszczynie poziomej przechodzcej przez o koła. Obracajc koło rk naley zaobserwowa maksymalne i minimalne wychylenia wskazówki czujnika. Rónica tych wychyle jest wartoci bicia opony.

7 c) przystawki napdowe do wykrywania niewywaenia kół. Rys. 4. Rozwizania konstrukcyjne przystawek napdowych do wykrywania niewywaenia kół jezdnych nienapdzanych: a) firmy HPA; b) firmy SCHENCK (wyposaenie dodatkowe wywaarki dostawnej typu RAW Niewywaenie kół przednich mona wykry za pomoc przystawek napdowych przedstawionych na rys.4. W tym celu naley unie przód samochodu i przystawi do rodka czoła bienika lub boku opony rolk napdow przyrzdu obracajc si z maksymaln prdkoci. Po odsuniciu przystawki, w przypadku niewywaenia koła samochodu, mona zaobserwowa drgania tego koła oraz całego nadwozia. Niewywaenie kół tylnych (napdowych) mona wykry po podniesieniu tyłu samochodu. Jeeli koła s niewywaone, to przy wikszych prdkociach wystpi ich drgania przenoszce si na nadwozie. d) wywaarki do kół jezdnych. Podział wywaarek Ze wzgldu na sposób wywaenia: stacjonarne (do kół zdjtych z pojazdu); Budow i zasad działania wywaarki elektronicznej opisano na przykładzie wywaarki stacjonarnej WK-18. Wywaarka słuy do dynamicznego wyrównowaania kot o rednicy obrczy ", szerokoci obrczy " i masie do 30 kg. Ogólny widok wywaarki przedstawiono na rysunku 4.11, a zasad jej działania na rysunku Wywaarka składa si z nastpujcych zasadniczych układów: - mechanicznego - przetwarzajcego siły odrodkowe od mas niewyrównowaonych na drgania podpór sprystych w płaszczynie poziomej, - elektrycznego - przetwarzajcego przemieszczenia podpór na proporcjonalny sygnał elektryczny, - elektronicznego - okrelajcego warto i połoenie masy niewyrównowaonej w płaszczyznach wewntrznej i zewntrznej kota, - napdowego - wprawiajcego w ruch obrotowy wał z zamontowanym kołem jezdnym, - bbna z podziałk ktow, osadzonego na wale i słucego do ustalenia miejsca niewyrównowaenia na obwodzie koła, - elementów sterujcych, sygnalizacyjnych i nastawiajcych,

8 - obudowy i wyposaenia (tarcze do mocowania kół, uchwyt samocentrujcy, szczypce do zakładania i zdejmowania ciarków, ciarki korekcyjne itp.). Zasada działania wywaarki. Niewyrównowaona masa w obracajcym si kole jezdnym wywołuje sił odrodkow, prostopadł do osi obrotu i proporcjonaln do wartoci tego niewyrównowaenia. Ta sita odrodkowa wywołuje reakcje w łoyskach wału wywaarki. Reakcje przenosz si na elementy spryste podpierajce łoyska, powodujc ich ugicia (drgania). Drgania te zostaj przetworzone w czujnikach magnetoindukcyjnych na sygnały elektryczne. Układ elektroniczny przetwarza sygnały z czujników i w efekcie wskaniki pokazuj parametry niewyrównowaenia dla obu płaszczyzn koła. Parametry niewyrównowaenia mierzone s dla kadej płaszczyzny oddzielnie w jednym cyklu pomiarowym. Układy pamiciowe zachowuj uzyskane wskazania po wyłczeniu napdu wywaarki. Do pomiarów niewyrównowaenia kół tego samego typu nastawy wywaarki pozostaj bez zmian. Ponowne włczenie napdu wywaarki powoduje kasowanie wartoci zmierzonych w poprzednim pomiarze. Wykonywane czynnoci: - Po podniesieniu samochodu wymontowa koło. Cinienie powietrza w oponie powinno by zgodne z cinieniem okrelonym w instrukcji fabrycznej. - Zamocowa koło na wywaarce stosujc odpowiedni tarcz centrujc - Usun z bienika opony brud i zakleszczone kamienie. Usun poprzednio umieszczone na tarczy koła ciarki. - Na tablicy wywaarki wybra odpowiednie nastawy dla badanego koła - Włczy silnik wywaarki - Po ustaleniu si wskaza dla jednej płaszczyzny korekcji koła przełczy układ elektroniczny na pomiar niewywaenia w drugiej płaszczynie. - Wyłczy napd wywaarki z jednoczesnym włczeniem hamulca.

9 - Na podstawie wskaza dobra wielko ciarka i miejsce jego umocowania na tarczy koła. - po zamocowaniu ciarków powtórzy pomiar, sprawdzajc prawidłowo wyrównowaenia koła. Zalet wywaarek stacjonarnych jest dua dokładno pomiarów. Do wad nale; niemono uwzgldnienia niewywaenia bbna hamulcowego i piasty koła oraz niewłaciwego centrowania koła w samochodzie, wiksza pracochłonno pomiarów, wyszy koszt wywaarek. Narzdzie do demontau-montau opon. Monta opony odbywa si w płaszczynie prostopadłej do podłogi. Felga z opon zamontowana jest na wałku montaownicy podobnie jak przy wywaaniu. Opona jest odklejana od felgi za pomoc obrotowego wałka dociskajcego zamontowanego na pneumatycznym wysigniku, po wprawieniu koła w ruch obrotowy. dostawne (do kół zamontowanych na pojedzie).

10 Wykonywane czynnoci: - podnie samochód (przód lub tył) na wysoko [cm i postawi go na sztywnych podporach, - wykona widoczny znak umowny na obwodzie koła, np. kred lub za pomoc plastra, - ustawi wywaark w pozycji równoległej do płaszczyzny koła tak, aby o lampy błyskowej przechodziła przez rodek kota, prostopadle do podłoa, - pod zawieszeniem koła umieci czujnik drga tak, by głowica czujnika przylegała do podatnego na drgania elementu zawieszenia, - dosun koło napdowe wywaarki do opony kota i mocno docisn, - włczy wywaark i przycisk wyzwolenia błysków, - obserwowa wskanik i połoenie znaku na oponie koła, - zatrzyma koło i zamocowa ciarek korekcyjny, - zanotowa wyniki, - zrealizowa (wg instrukcji) wywaanie dynamiczne, - zanotowa wyniki. Zaletami wywaarek dostawnych s: mniejsza pracochłonno pomiarów, uwzgldnienie niewywaenia bbna i piasty koła, mniejszy koszt wywaarek. Zasadnicz wad jest brak moliwoci dokładnego ustalenia wielkoci masy wywaajcej. Ze wzgldu na zakres zastosowania: do kół samochodów osobowych (rednica obrczy do16"); do kół samochodów ciarowych (rednica obrczy do 25"); Ze wzgldu na rozwizania konstrukcyjne układu pomiarowego: mechaniczne, optyczne, elektryczne, elektroniczne, komputerowe. Stacjonarne wywaarki komputerowe Najnowsz generacj wywaarek elektronicznych stanowi wywaarki komputerowe. W tych wywaarkach układy pomiarowe z wahliwym ułoyskowaniem wału i czujnikami magnetoindukcyjnymi zostały zastpione układami z łoyskami stałymi i czujnikami piezoelektrycznymi. Zastosowano mikroprocesorowe sterowanie procesem pomiarowym, z zapisywaniem w pamici danych dotyczcych niewyrównowaenia. Nowoczesne układy pomiarowe umoliwiły obnienie prdkoci obrotowej wału wywaarek z wartoci obr/min do obr/min, co skróciło czas rozbiegu koła, pomiaru i wyhamowania. Znane s układy pomiarowe wywaarek, pozwalajce rejestrowa niewyrównowaenie przy jeszcze mniejszych prdkociach obrotowych, to jest obr/min. Pozwala to na eliminacj napdu elektrycznego wału i zastosowanie napdu rcznego, co wykorzystano w niektórych wersjach wywaarek. Nowoczesne stacjonarne wywaarki komputerowe charakteryzuj si midzy innymi: - moliwoci pomiaru niewyrównowaenia jednoczenie dla obu płaszczyzn koła (wewntrznej i zewntrznej); - wysok dokładnoci pomiaru niewyrównowaenia regulowan dwustopniowo lub trzystopniowo (do 1 g - wyrównowaenie dokładne, do 5 g - rednio dokładne, do 10 g - zgrubne) i dokładnoci wskaza miejsca niewyrównowaenia dochodzc do 1,5 ;

11 - nisk prdkoci obrotow wału wywaarki, co dato w efekcie skrócenie czasu rozpdzania koła, czasu pomiaru (do 3 s) i czasu wyhamowania oraz zwikszenie trwałoci wywaarki; - moliwoci zatrzymania koła po wyhamowaniu w takim połoeniu, aby miejsce niewyrównowaenia znalazło si u góry; - moliwoci wyrównowaania kół z tarczami ze stopów lekkich i rónym systemie mocowania ciarków; - zastosowaniem rcznego napdu wału wywaarki ; w wywaarkach z napdem rcznym nie instaluje si osłony koła (nie potrzeba jej zamyka i otwiera); wyróniaj si take mniejsz mas i wymiarami. Bardziej nowoczesne wywaarki umoliwiaj dodatkowo nastpujce funkcje. Wykonanie programu kalibracji. Kalibracja jest procesem pomiarowym realizowanym dla upewnienia si, e wskazania wywaarki s prawidłowe. W celu wykonania kalibracji na wał wywaarki naley załoy koło wzorcowe lub normalne koło z ciarkiem o okrelonej masie. Znane s rozwizania konstrukcyjne wywaarek, które umoliwiaj take kalibracj uchwytu mocujcego i nastawnika wymiarów koła. Realizacj programu optymalizacji dynamicznej. Optymalizacja dynamiczna (wagowa) sprowadza si do takiego przesunicia opony na obwodzie obrczy, aby niewyrównowaenia wystpujce w tych elementach rekompensowały si wzajemnie. Program optymalizacji dynamicznej realizowany jest w przypadku, gdy niewyrównowaenie badanego koła przekracza 30 g.

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

HUNTER Engineering Company

HUNTER Engineering Company Dla ograniczenia drgań koła spowodowanych błędem kształtu lub biciem tarczy koła i biciem opony w wyważarce HUNTER GSP 9700 zastosowano specjalną funkcję. Aby prawidłowo ocenić zmiany siły promieniowej,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA Zawieszenie samochodu jest tym układem, od którego poprawnego działania zaley: bezpieczestwo jazdy, trwało, niezawodno innych zespołów, komfort jazdy pasaerów i stan przewoonych

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY. Powodzenia! 723[04] CZERWIEC. Czas trwania egzaminu 180 minut Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 723[04] ETAP PRAKTYCZNY CZERWIEC Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa): A3, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 8P, E. Odmiany: hatchback 5-drzwiowy, F. Rodzaj:

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[52]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego.

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego. Wysokość punktów pomiarowych PUNKTY POMIAROWE W2 R1 R2 109317 Wymiar (R1) jest mierzony między podłożem a osią koła przedniego. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią koła tylnego. 108937 Wymiar

Bardziej szczegółowo

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła.

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. Opatentowany wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych (VPM) 21,6 monitor z dotykowym ekranem 16:9 5 wysokiej rozdzielczości kamer skanujących całe koło

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa):a8, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 4E, E. Odmiany: BD, F. Rodzaj: samochód osobowy, M1,

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min DANE TECHNICZNE / EUROPA (cee d Sportswagon) Nowa Kia cee d Sportswagon Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu station wagon (kombi), konstrukcja stalowa, samonośna. Silnik benzynowy

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011 Luty 2011 (*) INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) 1 598 1 560 1 997 2 179 Maksymalna moc w kw (lub KM) / obroty silnika (obr./min.) 88 (120) / 6 000 115 (156) / 6 000 82 (112) / 3 600 103 (140)

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA) Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento DANE TECHNICZNE (EUROPA) Nadwozie i napęd Pięciodrzwiowe, siedmiomiejscowe typu SUV klasy średniej, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

LABOLATORIUM Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH. TEMAT: WYWAśANIE KÓŁ WYKONAŁ: XXXXXXXXXX

LABOLATORIUM Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH. TEMAT: WYWAśANIE KÓŁ WYKONAŁ: XXXXXXXXXX LABOLATORIUM Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH TEMAT: WYWAśANIE KÓŁ WYKONAŁ: XXXXXXXXXX GDAŃSK 2002 Pierwszych informacji o niewywaŝeniu koła dostarcza obserwowanie zachowania pojazdu podczas jazdy na drodze oraz

Bardziej szczegółowo

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6 Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. Katalog szkoleń technicznych Schaeffler Polska Sp. z o.o. 08/2015 Treść katalogu szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na temat wszystkich szkoleń dostępne są

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych TNC20 Monitor, przemieszcze i temperatury typ MCM1 8-kanałowy, LAN, RS485 Zastosowanie 8-kanałowy monitor pomiarowy typu MCM1 słuy do monitorowania stanu dynamicznego maszyn wirujcych typu sprarki, wentylatory,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI

DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI 1. Wstp DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA SILNIKÓW Z ZI Kompleksowa ocena stanu technicznego silnika umoliwia ustalenie stopnia przydatnoci silnika do dalszej pracy oraz potrzeby i zakresu przedsiwzi kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Zasady eksploatacji opon samochodowych i ich identyfikacji

Zasady eksploatacji opon samochodowych i ich identyfikacji R ównie jako element uk³adu napêdowego maj¹ przenosiæ moment obrotowy z mo liwie du ¹ sprawnoœci¹ przy pe³nym wykorzystaniu przyczepnoœci do pod³o a. Zapewniaj¹ tak e ma³e opory toczenia, cichobie noœæ,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE NADWOZIA

DIAGNOZOWANIE NADWOZIA DIAGNOZOWANIE NADWOZIA 1. Zakres diagnozowania podwozi samochodowych Diagnozowanie stanu nadwozia samochodowego obejmuje przede wszystkim: - okrelenie stopnia zuycia nadwozia pod wzgldem werów korozyjnych,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ Załcznik 1 a do siwz Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw o wartoci zamówienia mniejszej od kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawa i monta maszyn

Bardziej szczegółowo

System rejestracji przemieszcze pojazdu wzgldem osi X,Y,Z.

System rejestracji przemieszcze pojazdu wzgldem osi X,Y,Z. System rejestracji przemieszcze pojazdu wzgldem osi X,Y,Z. System umoliwia: - rejestracj statycznego przechyłu pojazdu - pomiar kta nachylenia drogi / podłoa - rejestracj przechyłów bocznych i wzdłunych

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

STACJE KONTROLI POJAZDÓW OD A DO Z

STACJE KONTROLI POJAZDÓW OD A DO Z Przyrząd GTO Laser do pomiarów geometrii kół samochodów osobowych i tzw. miniwanach, dostawczych, posiadających obręcze kół w zakresie średnic od 12" do 20" OPIS PRODUKTU GTO Laser umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres AB 150 WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO

DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO DIAGNOZOWANIE UKŁADU NAPDOWEGO 1. Zakres diagnozowania Badania diagnostyczne układu napdowego obejmuj sprawdzanie stanu technicznego silnika oraz układu przeniesienia napdu, tzn. sprzgła, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo