SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia, jakie w prowadzeniu działalności biznesowej odgrywają systemy informatyczne e-biznesu. Systemy te umożliwiając jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa mogą odgrywać znaczącą rolę w jego restrukturyzacji, a szczególności w obszarze usprawniania pojedynczych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. *** 1. Wprowadzenie We współczesnej gospodarce przekonanie, że sprawdzona strategia i ugruntowany model biznesowy gwarantuje przedsiębiorstwu sukces na długie lata to już historia. Strategie starzeją się tak szybko, że kierownictwo przedsiębiorstwa musi być w stałej gotowości do ich modyfikacji, ponieważ rynek w każdej chwili może zmienić swoje pierwotne znaczenie. Tak jest w przypadku handlu elektronicznego, którego rozwój spowodował, że bardzo często przedsiębiorstwo ma duże trudności ze zdefiniowaniem rynku, na którym działa. Okazuje się, bowiem, że lokalny lub regionalny producent w wyniku likwidacji barier geograficznych, (co jest atrybutem handlu elektronicznego) znajduje się nagle na rynku globalnym, który oczywiście wymaga innej strategii wynikającej na przykład ze skali konkurowania. Dlatego podejście do restrukturyzacji przedsiębiorstwa uległo znacznej zmianie, bardzo rzadko obejmuje całe przedsiębiorstwo, skupia się raczej na kilku procesach a w skrajnych przypadkach dotyczy tylko jednego procesu. Bardzo dużą rolę w tych działaniach odgrywa technologia informacyjno-komunikacyjna, ponieważ modyfikacja procesów biznesowych często oznacza zmiany nie tylko w systemach informacyjnych, ale również w sposobach komunikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. 1 Praktyczna realizacja większości zmian procesów może być z dużym powodzeniem wspierana przez rozwiązania e-biznesowe 2, które pozwalają na szybką integrację wewnętrznych i 1 Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Jaki A., Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s Termin ten wprowadzony przez firmę IBM w 1995 roku w swojej najprostszej formie oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej w szczególności opartej o aplikacje internetowe. 73

2 zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa adaptując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia a zwłaszcza rynku. Do rozwiązań tych zalicza się m.in.: 1. zarządzanie relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management), 2. zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi (PRM Partner Relationship Management), 3. planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning), 4. zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management). 5. zarządzanie wiedzą (KM - Knowledge Management), 6. zarządzanie przepływem pracy (WM - Workflow Management), 7. przetwarzanie analityczne (BI Business Intelligence), 8. systemy handlu elektronicznego (e-commerce). Architekturę systemów e-biznesowych w przedsiębiorstwie przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Architektura systemów e-biznesowych w przedsiębiorstwie. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sawhney M., Zabin J., Seven Steps to Nirwana: Strategic Insights into e-business Trasformation., McGraw-Hill, New York, 2001, s.175. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione, krótkie charakterystyki dwóch wybranych systemów e-biznesowych przedsiębiorstwa, a mianowicie CRM i SCM oraz 74

3 fragment wyników badań dotyczących wykorzystywania przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego aplikacji wspomagających procesy biznesowe. 2. System informatyczny obsługi relacji z klientami - CRM Współczesna gospodarka charakteryzująca się nadmiarem wszelkiego rodzaju dóbr powoduje wzrost wartości klienta, co z kolei zmusza przedsiębiorstwa do walki o jego lojalność. Tradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej takie, jak jakość i cena produktów lub usług, co raz częściej zastępowane są przez poziom i jakość relacji miedzy przedsiębiorstwem a klientem. To lojalność klientów i możliwość zaspokajania ich indywidualnych potrzeb staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej na rynku. Strategia zwiększenia udziału w rynku określonego produktu czy usługi jest zastępowana strategią budowania właściwych relacji z klientem i umiejętności określania wartości każdego klienta przez ciągłe pozyskiwanie, gromadzenie i odpowiednie wykorzystanie informacji.. Dlatego już w latach 80-tych ubiegłego wieku podjęto pierwsze próby wspomagania sprzedaży i obsługi klientów za pomocą narzędzi informatycznych, co doprowadziło w połowie lat 90-tych do pojawienia się systemów wspomagające zarządzanie relacjami z klientem (CRM - Customer Relationship Management). W literaturze nie ma jednoznacznej definicji CRM, istnieje natomiast bardzo wiele interpretacji tego zagadnienia, ale niewątpliwie, wszystkie mają jeden wspólny mianownik, którym jest to, że są zorientowanie na klienta. Dla potrzeb niniejszego opracowania CRM jest zdefiniowany, jako strategia biznesowa, która skupia się na budowaniu związków i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. 3 Istotą CRM jest interakcja z klientem, pozwalająca zbudować możliwie najlepsze relacje, korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla klienta. Należy podkreślić, że CRM to filozofia przedsiębiorstwa wspierana jedynie przez rozwiązania technologiczne. Idea CRM polega na integracji informacji i zdarzeń zachodzących we wszystkich działach przedsiębiorstwa dotyczących poszczególnych klientów. Informacje te są zwykle rozproszone w przestrzeni i w czasie, dane o klientach docierają do różnych pracowników lub systemów informatycznych przedsiębiorstwa różnymi kanałami komunikacyjnymi. Dane te po przetworzeniu są udostępniane pracownikom sfery front office 4 do operacyjnej obsługi klientów. 3 Turban E., McLean E, Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley 2004, s Front-office to sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji związana bezpośrednio z klientami, np. marketing, sprzedaż, serwis. 75

4 Praktyczną realizację CRM zapewniają narzędzia informatyczne w postaci pakietów oprogramowania. W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje oprogramowania: 5 1. Operacyjny (operational) CRM, obejmujący działania, które umożliwiają obsługę w czasie rzeczywistym zgłoszeń w systemach front office (a więc wszystkich obszarach, w których klient styka się z organizacją) oraz ich realizację w systemach back office 6 (ERP, MRP, SCM). Do typowych czynności realizowanych przez tego typu pakiety należą: obsługa klienta, zarządzanie zamówieniami, fakturowanie/wystawanie rachunków, automatyzacja i zarządzanie marketingiem, konfigurowanie indywidualnych ofert i wprowadzenie danych do baz klientów. Operacyjny CRM wykorzystywany jest głównie w działach: sprzedaży, serwisu i marketingu, ale niektóre rozwiązania obejmują też Call Center dla klientów. 2. Kontaktowy (collaborative) CRM (zwany również kooperacyjnym lub interakcyjnym) to centrum komunikacyjne, w którym są koordynowane kanały kontaktowe z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Stosowane środki komunikacji to: rozmowy bezpośrednie, rozmowy telefoniczne (analogowe/cyfrowe/voip), pisma, faksy, poczta elektroniczna, SMS-y, zestandaryzowane przekazy danych (np. EDI) pomiędzy systemami informatycznymi, strona WWW, poczta tradycyjna, bankomaty. Kontaktowy CRM wykorzystywany jest głównie w działach: serwisu (w tym pomoc techniczna), sprzedaży oraz marketingu. 3. Analityczny (analytical) CRM to grupa aplikacji zajmująca się gromadzeniem, przechowaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem danych o klientach, tworząc z nich raporty. Dane te mogą pochodzić z wielu źródeł (np. z baz danych lub hurtowni danych 7 ) a przechowuje się je w repozytoriach 8 danych o klientach. Dane poddawane są skomplikowanym analizom statystycznym, których wyniki pomagają zrozumieć potrzeby i zachowania klientów. Ten segment CRM jest uzależniony od istnienia infrastruktury hurtowni danych, która integruje dane oraz ułatwia dostęp do nich. Aplikacje analitycznego CRM-u posiadają zdolność 5 Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem Strategie i systemy, Politechnika Radomska, 2004 s Back-office to sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji gdzie nie występuje bezpośredni kontakt z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry, magazyny. 7 Hurtownia danych (magazyn danych - data warehouse) jest wydzieloną centralną bazą danych, zbierającą informacje służące do zarządzania przedsiębiorstwem. 8 Repozytorium (łac. repositorium) - miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie są przeznaczone do udostępniania. 76

5 personalizacji analiz pod kątem korzystającego z niej użytkownika oraz pozwalają identyfikować oraz równoważyć potrzeby i możliwości, oszacować ryzyko oraz koszty związane z istniejącymi i potencjalnymi klientami w celu maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Obszarem działania analitycznych aplikacji CRM jest m.in. segmentacja klientów, kierowanie kampaniami marketingowymi (analiza ich wydajności), opieka nad klientem (analiza obsługi klienta oraz serwisu) i analiza sprzedaży. Powiązanie wszystkich wyżej wymienionych pakietów oprogramowania w całość tworzy zintegrowany system CRM, który łączy w sobie wszystkie funkcjonalności zapewniając w ten sposób przedsiębiorstwu kompleksową obsługę zarządzania relacjami z klientami. Architekturę zintegrowanego systemu CRM prezentuje rysunek 2. Rysunek 2. Architektura systemu CRM. Źródło: opracowanie własne Bardzo zbliżoną do założeń systemów CRM jest koncepcja zarządzania relacjami z partnerami (PRM - Partner Relationship Management), która jest ukierunkowana na podwyższenie efektywności współpracy z partnerami handlowymi: dostawcami i kooperantami. Systemy CRM skupiają się na obsłudze klientów końcowych, natomiast PRM wspiera obsługę pośrednich kanałów dystrybucji. Systemy typu PRM umożliwiają m.in.: zarządzanie procesami zamawiania, uzgadniania warunków i potwierdzania dostawy, 77

6 kontroli realizacji zamówienia, wspólne planowanie oraz dwustronną komunikację z partnerami handlowymi. Zwykle PRM uzupełnia funkcjonalność systemu CRM. Uważa się, że przedsiębiorstwa osiągające ponad 30% przychodów z pośrednich kanałów sprzedaży powinny zdecydować się na wdrożenie systemu PRM System informatyczny obsługi łańcucha dostaw SCM Proces przejścia produktu od fazy surowcowej, poprzez fazę produkcji, do etapu dotarcia do konsumenta, a nawet momentu, gdy zużyty podlega utylizacji można opisać za pomocą tzw. łańcucha wartości. Jako pierwszy pojęcia łańcuch wartości użył w latach 80-tych ubiegłego wieku Michael E. Porter. Natomiast model, który opracował uzmysłowił wielu przedsiębiorcom i menadżerom, że tak naprawdę to nie wszystko zależy od ich przedsiębiorstwa, ponieważ jego pozycja na rynku jest efektem współdziałania wszystkich uczestników tzw. łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. 10 Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw połączeni są przepływem dóbr fizycznych, informacji, praw własności i środków pieniężnych. W zależności od pozycji, jaką zajmuje przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw wyróżnia się jego następujące części: 1. Górna cześć łańcucha dostaw, określa odcinek łańcucha, który zajmuje się dostarczaniem nakładów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, a więc obejmuje wszystkich dostawców zarówno pierwszego jak i drugiego rzędu Wewnętrzna część łańcucha dostaw obejmuje wszystkie procesy dotyczące transformacji otrzymanych od dostawców surowców, półfabrykatów i materiałów pomocniczych w produkt. 3. Dolna część łańcucha dostaw dotyczy tego odcinka łańcucha, w którym zlokalizowane są wszystkie działania związane z dostarczeniem produktu do końcowego odbiorcy, jakim jest klient. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw zarówno tradycyjnym jak i elektronicznym jest stosunkowo nowa. Termin zarządzanie łańcuchem dostaw" po raz pierwszy został użyty przez firmy konsultingowe na początku lat 80-tych ubiegłego wieku i oznacza aktywne zarządzanie czynnościami wykonywanymi w ramach łańcucha dostaw oraz relacjami 9 Buttle F., Customer Relationship Management, Butterworth-Heinemann, 2003, s Bozarth C., Handfirld R., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, OnePress, 2007, s Dostawca pierwszego rzędu to podmiot dostarczający produkty lub usługi bezpośrednio danemu przedsiębiorstwu, natomiast dostawca drugiego rzędu to podmiot dostarczający produkty lub usługi dostawcy pierwszego rzędu obsługującego dane przedsiębiorstwo. 78

7 panującymi między poszczególnymi jego ogniwami w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej 12. Natomiast pojęcie zarządzanie elektronicznym łańcuchem dostaw pojawiło się w drugiej połowie lat 90-tych wraz z rozwojem handlu elektronicznego opartego na technologii Internetu. W roku 1996 organizacja SCC (Supply-Chain Council) standaryzująca systemy wspomagające zaopatrzenie opublikowała model o nazwie SCOR (Supply-Chain Operations, Reference), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Najnowsza wersja SCOR nosi numer 9.0 i została opublikowana w maju 2008 roku. Model SCOR dzieli wszelkie działania w łańcuchu dostaw na następujące procesy: Planuj, Nabądź, Wytwórz, Dostarcz, Zwróć 13. Wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw wykonują czynności, które można sklasyfikować w jednej z tych pięciu grup. Model nie uwzględnia takich elementów jak: administracja sprzedażą, rozwój technologiczny, projektowanie, serwis posprzedażny. Schemat modelu SCOR przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Schemat modelu SCOR. Źródło: opracowanie własne na podstawie Supply-Chain Operations, Reference Model, version 9.0. Proces Planuj związany jest z planowaniem popytu na produkty, planowaniem produkcji i planowaniem pozyskiwania surowców do produkcji. Znaczna część procesu planowania dotyczy opracowania zestawu miar służących do monitorowania łańcucha dostaw pod kątem jego efektywności i niskich kosztów, a także wysokiej jakości i wartości dostarczanej klientom. 12 Turban E., McLean E, Wetherbe J., Information... op.cit, s Supply-Chain Operations, Reference Model, version 9.0, Supply-Chain Council, may 2008, s

8 Proces Nabądź obejmuje dostawców towarów i usług potrzebnych do wytworzenia własnych produktów lub świadczenia własnych usług. Obejmuje certyfikowanie i ocenę jakościową dostawców, ustalanie cen, dostaw i płatności oraz miar służących do monitorowania i usprawniania współpracy z dostawcami, zarządzanie zapasami towarów, sprawdzanie dostaw, przekazywanie dostaw do działów produkcji, a także zatwierdzanie wypłat należności dostawcom. Proces Wytwórz odnosi się do działalności produkcyjnej - związanej z wytwarzaniem, testowaniem, pakowaniem i składowaniem gotowych produktów oraz zarządzania infrastrukturą produkcyjną. Proces Dostarcz obejmuje tworzenie ofert, zarządzanie zamówieniami od klientów, zarządzanie magazynami, zarządzanie dostawami do klientów (w tym logistyką), zarządzanie finansami - należnościami od klientów, kredytowanie klientów, fakturowanie. Proces Zwróć, dotyczy rozwiązywania problemów występujących w łańcuchu dostaw i obejmuje tworzenie sieci punktów przyjmowania od klientów wadliwych produktów oraz oferowania wsparcia klientom mającym problemy z dostarczonymi produktami. Zarządzanie organizacjami w ramach łańcucha dostaw pozwala realizować strategię, która umożliwia podmiotom gospodarczym szybsze reagowanie na zmiany otoczenia oraz obniżać koszty, głównie dzięki zmniejszeniu zapasów zasobów w różnych formach i miejscach procesów oraz skróceniu cykli realizacji zamówień klientów. Strategia ta integruje wszystkie etapy cyklu gospodarczego, od projektowania produktu i pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję i składowanie, aż po dostarczenie gotowego wyrobu klientowi oraz konsoliduje procesy wewnętrzne producenta oraz jego otoczenia gospodarczego. Zarządzanie w łańcuchu dostaw (SCM - Supply Chain Management) obejmuje zintegrowane planowanie oraz kierowanie realizacją operacji przemieszczania zasobów (rzeczowych i informacyjnych) zarówno dostawców bezpośrednich i pośrednich, producentów, dystrybutorów oraz klientów bezpośrednich i pośrednich. Celem SCM jest dostarczenie właściwego produktu właściwemu klientowi we właściwej ilości i postaci we właściwe miejsce, o właściwym czasie, po właściwej cenie. Planowanie i realizacja obejmują obszary (funkcje rzeczowe) zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i zwrotów u wszystkich uczestników łańcucha dostaw. 4. Systemy informatyczne e-biznesu w przedsiębiorstwach - wyniki badań W rozwiniętych gospodarkach świata zwraca się, co raz większą uwagę na systemy informatyczne e-biznesu. Podobnie dzieje się w Polsce, (chociaż na znacznie mniejszą skalę), 80

9 dlatego istnieje potrzeba stałego monitorowania inwestycji w te rozwiązania oraz ich wykorzystania. Podstawowym problemem jest jednak to, czy przedsiębiorstwa są gotowe do funkcjonowania w otoczeniu e-biznesu? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono w roku 2007 badanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego, którymi, objęto 157 podmiotów uczestniczących w procesach gospodarczych, w tym 41 dużych i 116 zaliczających się do małych i średnich. Celem przeprowadzonego badania było określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in.: określenie aktualnego stanu e-biznesu w regionie łódzkim na tle całego kraju jak i innych państw wysokorozwiniętych oraz będących na podobnym poziomie rozwoju. analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstw regionu łódzkiego w aspekcie rozwoju e-biznesu, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikację wewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (np. bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikację zewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (np. niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego Internetu, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak zgodności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących ze sobą przedsiębiorstwach). Przyjęta metodyka badań uwzględniająca wymagania i zalecenia Unii Europejskiej pozwoliła na przygotowanie raportów oceniających proces wdrażania rozwiązań z zakresu e- bznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, zarówno na tle całego kraju jak i innych państw. W tym celu dokonano m.in. pomiaru takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, EDI, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe wraz z opisem ich funkcjonalności, rodzaje narzędzi i usług internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, 81

10 informacyjne zastosowania Internetu przez przedsiębiorstwa (poszukiwanie informacji, obserwacja konkurencji, analiza rynku, komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi, korzystanie z elektronicznych usług bankowych i finansowych, wykorzystywanie Internetu w procesach szkolenia i edukacji), rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w działalności biznesowej (np. automatyzacja biura, systemy produkcji, wspólpracy, zarządzania zasobami, zarządzania relacjami z klientami), rodzaje procesów realizowanych przy wykorzystaniu Internetu (prezentacja produktów, katalogi cenowe, aplikacje umożliwiające przyjmowanie zamówień, aplikacje umożliwiające dokonywanie płatności w formie elektronicznej), wykorzystywanie przez przedsiębiorców specjalistycznych rynków elektronicznych (e-marketplaces) wspomagających procesy zaopatrzenia, zakres stosowania narzędzi ochrony danych. Zdobycie wiedzy o aktualnym stanie e-biznesu w regionie łódzkim, a następnie systematyczne jego monitorowanie jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jego modelowania i usprawniania. W badaniach wykorzystano wyniki pochodzące z badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 roku. Dla zobrazowania pozycji Polski w odniesieniu do innych państw Unii Europejskiej wykorzystane zostały dane z następujących raportów: Study of the ICT sector in Grece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research , The Internet and e- Business in the United States in 2002 oraz The European e-business Raport 2006/2007 edition, e-business January W artykule zaprezentowano niewielki fragment badań dotyczący aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego Aplikacje wspomagające realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Nieodzownym elementem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa są różnego rodzaju aplikacje wspomagające realizację wybranych procesów biznesowych. Przedmiotem badań objęto 9 rodzajów systemów wspomagających realizację tych procesów. Przeprowadzone badania (Rysunek 4) pokazały, że przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują systemy automatyzacji biura, obejmujące swym zakresem procesory tekstowe, pocztę elektroniczną, prowadzenie kalendarzy i harmonogramów. W tym obszarze wskaźniki dla 82

11 przedsiębiorstw przedstawiały się następująco: przedsiębiorstwa duże 100%, średnie 97% i małe 86%. Drugie miejsce, co do wielkości wskaźników zajęły systemy informacji księgowej, obejmujące m.in. przetwarzanie zamówień, fakturowanie, kontrolę zapasów, realizowanie płatności, wartości wskaźników dla przedsiębiorstw wynosiły: duże 90%, średnie 84%, małe- 69%. Z kolei systemami współpracy (np. komunikatory internetowe, wideokonferencje, praca grupowa, zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, itp.) posługiwało się 50% ogółu badanych przedsiębiorstw. Współpraca biznesowa drogą elektroniczną to nie tylko obsługa zamówień i systemy komunikacji z partnerami biznesowymi. Ważną rolę spełniają również systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Systemy ERP były stosowane przez 37% dużych przedsiębiorstw, 21% średnich i 16% małych, natomiast systemy wspomagające zarządzanie relacjami klientami (CRM) w największym stopniu były stosowane przez przedsiębiorstwa duże 80%, dla średnich i małych podmiotów gospodarczych wielkości te wynosiły odpowiednio 29 i 24%. Rysunek 4. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. 83

12 Źródło: Opracowanie własne W obszarze systemów informacyjnych produkcji, tylko 24% ogółu przedsiębiorstw wykorzystywało systemy komputerowego wspomagania produkcji (np. monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji, sterowanie maszynami). Obecność tego typu oprogramowania wśród przedsiębiorstw dużych wyniosła 59%, średnich 28% i małych 14%. Natomiast systemy inżynierskie wspomagające oprogramowania np. typu CAD (komputerowe wspomaganie projektowania) wykorzystywało 63% przedsiębiorstw dużych, 17% średnich i 20% małych. Wymienione wyżej systemy cieszą się popularnością głównie wśród podmiotów dużych Z kolei systemy produkcji (np. CIM produkcja zintegrowana komputerowo, MRP planowanie potrzeb materiałowych, MRP II planowanie zasobów produkcyjnych) były wykorzystywane przez 20% ogółu przedsiębiorstw, w tym duże 29%, średnie 22% i małe 12%. Niewiele przedsiębiorstw wykorzystuje systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw SCM z przeprowadzonych badań wynika, bowiem że było to tylko 9% ogółu przedsiębiorstw (duże 15%, średnie 9%, małe 6%). Z kolei rysunek 5 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w roku 2006 w zakresie niektórych aplikacji wspomagających procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Rysunek 5. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w 2006 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie Study of the ICT sector in Greece, Foundation for Economic and Industrial Research, 2006 i badań wlasnych. 84

13 Porównując wskaźniki obydwu krajów można stwierdzić, że utrzymują się na podobnych poziomach w obszarach systemów informacji księgowej i zarządzania łańcuchem dostaw - SCM. Natomiast znaczna różnica we wskaźnikach (na korzyść przedsiębiorstw regionu łódzkiego) występuje w systemach automatyzacji biura, systemach współpracy i systemach zarządzania relacjami z klientami - CRM. Z kolei, przedsiębiorstwa greckie znacznie częściej wykorzystują systemy klasy ERP. 5. Zakończenie Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić istnienie wielu słabych stron w przygotowaniu przedsiębiorstw regionu łódzkiego do działalności e-biznesowej, a najważniejsze z nich to: brak powszechnego korzystania przez przedsiębiorstwa z sieci intranetowych i ekstranetowych, niewielka liczba przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczna wymianę danych (EDI) we współpracy w łańcuchu dostaw, wciąż niewielka ilość transakcji handlowych realizowanych drogą elektroniczną, wykorzystywanie w większości stron WWW do jednokierunkowej komunikacji przedsiębiorstwo-klient, brak upowszechnienia podpisu elektronicznego, niedostateczne wykorzystanie przez małe i średnie podmioty gospodarcze systemów wspomagających procesy biznesowe. Wyniki badań wskazały również na mocne strony przedsiębiorstw regionu łódzkiego w gotowości do działań restrukturyzacyjnych w oparciu o rozwiązania e-biznesowe, wśród których należy wymienić min.: dostęp do Internetu wszystkich przedsiębiorstw, w znakomitej większości przy wykorzystaniu łącz szerokopasmowych, znaczny wzrost wykorzystania narzędzi do natychmiastowej komunikacji (VIP, komunikatory internetowe), wzrost świadomości z korzyści ze zdalnego nauczania, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw, wzrost rotacji należności wynikający z coraz częstszego korzystania z usług bankowych i finansowych drogą elektroniczną, 85

14 co raz większa aktywność inwestycyjna (szczególnie małych podmiotów) w handel elektroniczny, wykorzystywanie aplikacji ułatwiających nawiązywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi, co raz szersze wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa systemów współpracy, które nierozłącznie związane są z działalnością e-biznesową. Reasumując należy podkreślić, że gotowość przedsiębiorstw regionu łódzkiego do funkcjonowania w otoczeniu elektronicznej gospodarki pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Należy jednak mieć nadzieję, że, przedsiębiorstwa zrozumieją, że wykorzystując rozwiązania e-biznesowe mogą bardzo szybko dokonywać znaczących zmian w swoich procesach biznesowych dostosowywując je do ciągle zmieniającego się otoczenia, a oto przecież chodzi we współczesnej restrukturyzacji. Literatura: 1. Ayers J.B., Handbook of Supply Chain Management, CRC Press LCC, Boca Raton, Badania GUS, Warsza Badania własne: Handel elektroniczny B2B (business-to-business) w działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP w regionie łódzkim, Hamel G., Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life, Harvard Business School Press, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w e- gospodarce, PWE, Warszawa Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Norris G., E-Business and ERP: Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, Inc., New York O Brien J.A., Management Information Systems, McGraw Hill/Irvin, New York Poirier Ch.C., Using Models to Improve the Supply Chain, CRC Press LCC, Boca Raton Sawhney M., Zabin J., Seven Steps to Nirwana: Strategic Insights into e-business Transformation, McGraw-Hill, New York, Study of the ICT sector in Greece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research, The European e-business Report 2006/2007 edition, e-business January The Internet and e-business in the United States in Turban E., McLean E., Wetherbe J, Information Technology for Management, John Wiley & Sons, Inc., New York Umiejętność restrukturyzacji: niedocenione źródło przewagi firmy, Harvard Business Review Polska,

15 16. vanderaalst W., vanhee K., Workflow Management: Models, Methods and Systems, The MIT Press, Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw regionu łódzkiego, w red., Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Jaki A., Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s Żurak- Owczarek C., Gospodarka elektroniczna szansą na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2000, s Żurak-Owczarek C., Przedsiębiorstwo w Internecie nieunikniona konieczność, w: red., Jagoda H., Lichtarski J., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe AE nr 851, Wrocław, 2000, s E-BUSINESS SYSTEMS IN ENTERPRISES RESTRUCTURING Summary The goal of the article is to present the importance of e-business systems in an enterprise. E-business systems allow for consistent communication and cooperation within and outside of the firm, therefore can play a significant role in its restructuring. These systems can especially improve efficiency of single business processes. 87

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES Ewa GRZEGORZEWSKA-MISCHKA, Kamil BRODNICKI Streszczenie: W artykule przedstawiono istotne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ http://www.logforum.net LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < ISSN 1734-459X 2005 Vol.1 Issue 1 No 7 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT W RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ Ewa Płaczek,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo