SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia, jakie w prowadzeniu działalności biznesowej odgrywają systemy informatyczne e-biznesu. Systemy te umożliwiając jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa mogą odgrywać znaczącą rolę w jego restrukturyzacji, a szczególności w obszarze usprawniania pojedynczych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. *** 1. Wprowadzenie We współczesnej gospodarce przekonanie, że sprawdzona strategia i ugruntowany model biznesowy gwarantuje przedsiębiorstwu sukces na długie lata to już historia. Strategie starzeją się tak szybko, że kierownictwo przedsiębiorstwa musi być w stałej gotowości do ich modyfikacji, ponieważ rynek w każdej chwili może zmienić swoje pierwotne znaczenie. Tak jest w przypadku handlu elektronicznego, którego rozwój spowodował, że bardzo często przedsiębiorstwo ma duże trudności ze zdefiniowaniem rynku, na którym działa. Okazuje się, bowiem, że lokalny lub regionalny producent w wyniku likwidacji barier geograficznych, (co jest atrybutem handlu elektronicznego) znajduje się nagle na rynku globalnym, który oczywiście wymaga innej strategii wynikającej na przykład ze skali konkurowania. Dlatego podejście do restrukturyzacji przedsiębiorstwa uległo znacznej zmianie, bardzo rzadko obejmuje całe przedsiębiorstwo, skupia się raczej na kilku procesach a w skrajnych przypadkach dotyczy tylko jednego procesu. Bardzo dużą rolę w tych działaniach odgrywa technologia informacyjno-komunikacyjna, ponieważ modyfikacja procesów biznesowych często oznacza zmiany nie tylko w systemach informacyjnych, ale również w sposobach komunikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. 1 Praktyczna realizacja większości zmian procesów może być z dużym powodzeniem wspierana przez rozwiązania e-biznesowe 2, które pozwalają na szybką integrację wewnętrznych i 1 Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Jaki A., Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s Termin ten wprowadzony przez firmę IBM w 1995 roku w swojej najprostszej formie oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej w szczególności opartej o aplikacje internetowe. 73

2 zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa adaptując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia a zwłaszcza rynku. Do rozwiązań tych zalicza się m.in.: 1. zarządzanie relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management), 2. zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi (PRM Partner Relationship Management), 3. planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning), 4. zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management). 5. zarządzanie wiedzą (KM - Knowledge Management), 6. zarządzanie przepływem pracy (WM - Workflow Management), 7. przetwarzanie analityczne (BI Business Intelligence), 8. systemy handlu elektronicznego (e-commerce). Architekturę systemów e-biznesowych w przedsiębiorstwie przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Architektura systemów e-biznesowych w przedsiębiorstwie. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sawhney M., Zabin J., Seven Steps to Nirwana: Strategic Insights into e-business Trasformation., McGraw-Hill, New York, 2001, s.175. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione, krótkie charakterystyki dwóch wybranych systemów e-biznesowych przedsiębiorstwa, a mianowicie CRM i SCM oraz 74

3 fragment wyników badań dotyczących wykorzystywania przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego aplikacji wspomagających procesy biznesowe. 2. System informatyczny obsługi relacji z klientami - CRM Współczesna gospodarka charakteryzująca się nadmiarem wszelkiego rodzaju dóbr powoduje wzrost wartości klienta, co z kolei zmusza przedsiębiorstwa do walki o jego lojalność. Tradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej takie, jak jakość i cena produktów lub usług, co raz częściej zastępowane są przez poziom i jakość relacji miedzy przedsiębiorstwem a klientem. To lojalność klientów i możliwość zaspokajania ich indywidualnych potrzeb staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej na rynku. Strategia zwiększenia udziału w rynku określonego produktu czy usługi jest zastępowana strategią budowania właściwych relacji z klientem i umiejętności określania wartości każdego klienta przez ciągłe pozyskiwanie, gromadzenie i odpowiednie wykorzystanie informacji.. Dlatego już w latach 80-tych ubiegłego wieku podjęto pierwsze próby wspomagania sprzedaży i obsługi klientów za pomocą narzędzi informatycznych, co doprowadziło w połowie lat 90-tych do pojawienia się systemów wspomagające zarządzanie relacjami z klientem (CRM - Customer Relationship Management). W literaturze nie ma jednoznacznej definicji CRM, istnieje natomiast bardzo wiele interpretacji tego zagadnienia, ale niewątpliwie, wszystkie mają jeden wspólny mianownik, którym jest to, że są zorientowanie na klienta. Dla potrzeb niniejszego opracowania CRM jest zdefiniowany, jako strategia biznesowa, która skupia się na budowaniu związków i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. 3 Istotą CRM jest interakcja z klientem, pozwalająca zbudować możliwie najlepsze relacje, korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla klienta. Należy podkreślić, że CRM to filozofia przedsiębiorstwa wspierana jedynie przez rozwiązania technologiczne. Idea CRM polega na integracji informacji i zdarzeń zachodzących we wszystkich działach przedsiębiorstwa dotyczących poszczególnych klientów. Informacje te są zwykle rozproszone w przestrzeni i w czasie, dane o klientach docierają do różnych pracowników lub systemów informatycznych przedsiębiorstwa różnymi kanałami komunikacyjnymi. Dane te po przetworzeniu są udostępniane pracownikom sfery front office 4 do operacyjnej obsługi klientów. 3 Turban E., McLean E, Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley 2004, s Front-office to sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji związana bezpośrednio z klientami, np. marketing, sprzedaż, serwis. 75

4 Praktyczną realizację CRM zapewniają narzędzia informatyczne w postaci pakietów oprogramowania. W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje oprogramowania: 5 1. Operacyjny (operational) CRM, obejmujący działania, które umożliwiają obsługę w czasie rzeczywistym zgłoszeń w systemach front office (a więc wszystkich obszarach, w których klient styka się z organizacją) oraz ich realizację w systemach back office 6 (ERP, MRP, SCM). Do typowych czynności realizowanych przez tego typu pakiety należą: obsługa klienta, zarządzanie zamówieniami, fakturowanie/wystawanie rachunków, automatyzacja i zarządzanie marketingiem, konfigurowanie indywidualnych ofert i wprowadzenie danych do baz klientów. Operacyjny CRM wykorzystywany jest głównie w działach: sprzedaży, serwisu i marketingu, ale niektóre rozwiązania obejmują też Call Center dla klientów. 2. Kontaktowy (collaborative) CRM (zwany również kooperacyjnym lub interakcyjnym) to centrum komunikacyjne, w którym są koordynowane kanały kontaktowe z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Stosowane środki komunikacji to: rozmowy bezpośrednie, rozmowy telefoniczne (analogowe/cyfrowe/voip), pisma, faksy, poczta elektroniczna, SMS-y, zestandaryzowane przekazy danych (np. EDI) pomiędzy systemami informatycznymi, strona WWW, poczta tradycyjna, bankomaty. Kontaktowy CRM wykorzystywany jest głównie w działach: serwisu (w tym pomoc techniczna), sprzedaży oraz marketingu. 3. Analityczny (analytical) CRM to grupa aplikacji zajmująca się gromadzeniem, przechowaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem danych o klientach, tworząc z nich raporty. Dane te mogą pochodzić z wielu źródeł (np. z baz danych lub hurtowni danych 7 ) a przechowuje się je w repozytoriach 8 danych o klientach. Dane poddawane są skomplikowanym analizom statystycznym, których wyniki pomagają zrozumieć potrzeby i zachowania klientów. Ten segment CRM jest uzależniony od istnienia infrastruktury hurtowni danych, która integruje dane oraz ułatwia dostęp do nich. Aplikacje analitycznego CRM-u posiadają zdolność 5 Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem Strategie i systemy, Politechnika Radomska, 2004 s Back-office to sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji gdzie nie występuje bezpośredni kontakt z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry, magazyny. 7 Hurtownia danych (magazyn danych - data warehouse) jest wydzieloną centralną bazą danych, zbierającą informacje służące do zarządzania przedsiębiorstwem. 8 Repozytorium (łac. repositorium) - miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie są przeznaczone do udostępniania. 76

5 personalizacji analiz pod kątem korzystającego z niej użytkownika oraz pozwalają identyfikować oraz równoważyć potrzeby i możliwości, oszacować ryzyko oraz koszty związane z istniejącymi i potencjalnymi klientami w celu maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Obszarem działania analitycznych aplikacji CRM jest m.in. segmentacja klientów, kierowanie kampaniami marketingowymi (analiza ich wydajności), opieka nad klientem (analiza obsługi klienta oraz serwisu) i analiza sprzedaży. Powiązanie wszystkich wyżej wymienionych pakietów oprogramowania w całość tworzy zintegrowany system CRM, który łączy w sobie wszystkie funkcjonalności zapewniając w ten sposób przedsiębiorstwu kompleksową obsługę zarządzania relacjami z klientami. Architekturę zintegrowanego systemu CRM prezentuje rysunek 2. Rysunek 2. Architektura systemu CRM. Źródło: opracowanie własne Bardzo zbliżoną do założeń systemów CRM jest koncepcja zarządzania relacjami z partnerami (PRM - Partner Relationship Management), która jest ukierunkowana na podwyższenie efektywności współpracy z partnerami handlowymi: dostawcami i kooperantami. Systemy CRM skupiają się na obsłudze klientów końcowych, natomiast PRM wspiera obsługę pośrednich kanałów dystrybucji. Systemy typu PRM umożliwiają m.in.: zarządzanie procesami zamawiania, uzgadniania warunków i potwierdzania dostawy, 77

6 kontroli realizacji zamówienia, wspólne planowanie oraz dwustronną komunikację z partnerami handlowymi. Zwykle PRM uzupełnia funkcjonalność systemu CRM. Uważa się, że przedsiębiorstwa osiągające ponad 30% przychodów z pośrednich kanałów sprzedaży powinny zdecydować się na wdrożenie systemu PRM System informatyczny obsługi łańcucha dostaw SCM Proces przejścia produktu od fazy surowcowej, poprzez fazę produkcji, do etapu dotarcia do konsumenta, a nawet momentu, gdy zużyty podlega utylizacji można opisać za pomocą tzw. łańcucha wartości. Jako pierwszy pojęcia łańcuch wartości użył w latach 80-tych ubiegłego wieku Michael E. Porter. Natomiast model, który opracował uzmysłowił wielu przedsiębiorcom i menadżerom, że tak naprawdę to nie wszystko zależy od ich przedsiębiorstwa, ponieważ jego pozycja na rynku jest efektem współdziałania wszystkich uczestników tzw. łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. 10 Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw połączeni są przepływem dóbr fizycznych, informacji, praw własności i środków pieniężnych. W zależności od pozycji, jaką zajmuje przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw wyróżnia się jego następujące części: 1. Górna cześć łańcucha dostaw, określa odcinek łańcucha, który zajmuje się dostarczaniem nakładów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, a więc obejmuje wszystkich dostawców zarówno pierwszego jak i drugiego rzędu Wewnętrzna część łańcucha dostaw obejmuje wszystkie procesy dotyczące transformacji otrzymanych od dostawców surowców, półfabrykatów i materiałów pomocniczych w produkt. 3. Dolna część łańcucha dostaw dotyczy tego odcinka łańcucha, w którym zlokalizowane są wszystkie działania związane z dostarczeniem produktu do końcowego odbiorcy, jakim jest klient. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw zarówno tradycyjnym jak i elektronicznym jest stosunkowo nowa. Termin zarządzanie łańcuchem dostaw" po raz pierwszy został użyty przez firmy konsultingowe na początku lat 80-tych ubiegłego wieku i oznacza aktywne zarządzanie czynnościami wykonywanymi w ramach łańcucha dostaw oraz relacjami 9 Buttle F., Customer Relationship Management, Butterworth-Heinemann, 2003, s Bozarth C., Handfirld R., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, OnePress, 2007, s Dostawca pierwszego rzędu to podmiot dostarczający produkty lub usługi bezpośrednio danemu przedsiębiorstwu, natomiast dostawca drugiego rzędu to podmiot dostarczający produkty lub usługi dostawcy pierwszego rzędu obsługującego dane przedsiębiorstwo. 78

7 panującymi między poszczególnymi jego ogniwami w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej 12. Natomiast pojęcie zarządzanie elektronicznym łańcuchem dostaw pojawiło się w drugiej połowie lat 90-tych wraz z rozwojem handlu elektronicznego opartego na technologii Internetu. W roku 1996 organizacja SCC (Supply-Chain Council) standaryzująca systemy wspomagające zaopatrzenie opublikowała model o nazwie SCOR (Supply-Chain Operations, Reference), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Najnowsza wersja SCOR nosi numer 9.0 i została opublikowana w maju 2008 roku. Model SCOR dzieli wszelkie działania w łańcuchu dostaw na następujące procesy: Planuj, Nabądź, Wytwórz, Dostarcz, Zwróć 13. Wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw wykonują czynności, które można sklasyfikować w jednej z tych pięciu grup. Model nie uwzględnia takich elementów jak: administracja sprzedażą, rozwój technologiczny, projektowanie, serwis posprzedażny. Schemat modelu SCOR przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Schemat modelu SCOR. Źródło: opracowanie własne na podstawie Supply-Chain Operations, Reference Model, version 9.0. Proces Planuj związany jest z planowaniem popytu na produkty, planowaniem produkcji i planowaniem pozyskiwania surowców do produkcji. Znaczna część procesu planowania dotyczy opracowania zestawu miar służących do monitorowania łańcucha dostaw pod kątem jego efektywności i niskich kosztów, a także wysokiej jakości i wartości dostarczanej klientom. 12 Turban E., McLean E, Wetherbe J., Information... op.cit, s Supply-Chain Operations, Reference Model, version 9.0, Supply-Chain Council, may 2008, s

8 Proces Nabądź obejmuje dostawców towarów i usług potrzebnych do wytworzenia własnych produktów lub świadczenia własnych usług. Obejmuje certyfikowanie i ocenę jakościową dostawców, ustalanie cen, dostaw i płatności oraz miar służących do monitorowania i usprawniania współpracy z dostawcami, zarządzanie zapasami towarów, sprawdzanie dostaw, przekazywanie dostaw do działów produkcji, a także zatwierdzanie wypłat należności dostawcom. Proces Wytwórz odnosi się do działalności produkcyjnej - związanej z wytwarzaniem, testowaniem, pakowaniem i składowaniem gotowych produktów oraz zarządzania infrastrukturą produkcyjną. Proces Dostarcz obejmuje tworzenie ofert, zarządzanie zamówieniami od klientów, zarządzanie magazynami, zarządzanie dostawami do klientów (w tym logistyką), zarządzanie finansami - należnościami od klientów, kredytowanie klientów, fakturowanie. Proces Zwróć, dotyczy rozwiązywania problemów występujących w łańcuchu dostaw i obejmuje tworzenie sieci punktów przyjmowania od klientów wadliwych produktów oraz oferowania wsparcia klientom mającym problemy z dostarczonymi produktami. Zarządzanie organizacjami w ramach łańcucha dostaw pozwala realizować strategię, która umożliwia podmiotom gospodarczym szybsze reagowanie na zmiany otoczenia oraz obniżać koszty, głównie dzięki zmniejszeniu zapasów zasobów w różnych formach i miejscach procesów oraz skróceniu cykli realizacji zamówień klientów. Strategia ta integruje wszystkie etapy cyklu gospodarczego, od projektowania produktu i pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję i składowanie, aż po dostarczenie gotowego wyrobu klientowi oraz konsoliduje procesy wewnętrzne producenta oraz jego otoczenia gospodarczego. Zarządzanie w łańcuchu dostaw (SCM - Supply Chain Management) obejmuje zintegrowane planowanie oraz kierowanie realizacją operacji przemieszczania zasobów (rzeczowych i informacyjnych) zarówno dostawców bezpośrednich i pośrednich, producentów, dystrybutorów oraz klientów bezpośrednich i pośrednich. Celem SCM jest dostarczenie właściwego produktu właściwemu klientowi we właściwej ilości i postaci we właściwe miejsce, o właściwym czasie, po właściwej cenie. Planowanie i realizacja obejmują obszary (funkcje rzeczowe) zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i zwrotów u wszystkich uczestników łańcucha dostaw. 4. Systemy informatyczne e-biznesu w przedsiębiorstwach - wyniki badań W rozwiniętych gospodarkach świata zwraca się, co raz większą uwagę na systemy informatyczne e-biznesu. Podobnie dzieje się w Polsce, (chociaż na znacznie mniejszą skalę), 80

9 dlatego istnieje potrzeba stałego monitorowania inwestycji w te rozwiązania oraz ich wykorzystania. Podstawowym problemem jest jednak to, czy przedsiębiorstwa są gotowe do funkcjonowania w otoczeniu e-biznesu? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono w roku 2007 badanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego, którymi, objęto 157 podmiotów uczestniczących w procesach gospodarczych, w tym 41 dużych i 116 zaliczających się do małych i średnich. Celem przeprowadzonego badania było określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in.: określenie aktualnego stanu e-biznesu w regionie łódzkim na tle całego kraju jak i innych państw wysokorozwiniętych oraz będących na podobnym poziomie rozwoju. analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstw regionu łódzkiego w aspekcie rozwoju e-biznesu, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikację wewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (np. bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikację zewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (np. niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego Internetu, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak zgodności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących ze sobą przedsiębiorstwach). Przyjęta metodyka badań uwzględniająca wymagania i zalecenia Unii Europejskiej pozwoliła na przygotowanie raportów oceniających proces wdrażania rozwiązań z zakresu e- bznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, zarówno na tle całego kraju jak i innych państw. W tym celu dokonano m.in. pomiaru takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, EDI, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe wraz z opisem ich funkcjonalności, rodzaje narzędzi i usług internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, 81

10 informacyjne zastosowania Internetu przez przedsiębiorstwa (poszukiwanie informacji, obserwacja konkurencji, analiza rynku, komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi, korzystanie z elektronicznych usług bankowych i finansowych, wykorzystywanie Internetu w procesach szkolenia i edukacji), rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w działalności biznesowej (np. automatyzacja biura, systemy produkcji, wspólpracy, zarządzania zasobami, zarządzania relacjami z klientami), rodzaje procesów realizowanych przy wykorzystaniu Internetu (prezentacja produktów, katalogi cenowe, aplikacje umożliwiające przyjmowanie zamówień, aplikacje umożliwiające dokonywanie płatności w formie elektronicznej), wykorzystywanie przez przedsiębiorców specjalistycznych rynków elektronicznych (e-marketplaces) wspomagających procesy zaopatrzenia, zakres stosowania narzędzi ochrony danych. Zdobycie wiedzy o aktualnym stanie e-biznesu w regionie łódzkim, a następnie systematyczne jego monitorowanie jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jego modelowania i usprawniania. W badaniach wykorzystano wyniki pochodzące z badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 roku. Dla zobrazowania pozycji Polski w odniesieniu do innych państw Unii Europejskiej wykorzystane zostały dane z następujących raportów: Study of the ICT sector in Grece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research , The Internet and e- Business in the United States in 2002 oraz The European e-business Raport 2006/2007 edition, e-business January W artykule zaprezentowano niewielki fragment badań dotyczący aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego Aplikacje wspomagające realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Nieodzownym elementem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa są różnego rodzaju aplikacje wspomagające realizację wybranych procesów biznesowych. Przedmiotem badań objęto 9 rodzajów systemów wspomagających realizację tych procesów. Przeprowadzone badania (Rysunek 4) pokazały, że przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują systemy automatyzacji biura, obejmujące swym zakresem procesory tekstowe, pocztę elektroniczną, prowadzenie kalendarzy i harmonogramów. W tym obszarze wskaźniki dla 82

11 przedsiębiorstw przedstawiały się następująco: przedsiębiorstwa duże 100%, średnie 97% i małe 86%. Drugie miejsce, co do wielkości wskaźników zajęły systemy informacji księgowej, obejmujące m.in. przetwarzanie zamówień, fakturowanie, kontrolę zapasów, realizowanie płatności, wartości wskaźników dla przedsiębiorstw wynosiły: duże 90%, średnie 84%, małe- 69%. Z kolei systemami współpracy (np. komunikatory internetowe, wideokonferencje, praca grupowa, zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, itp.) posługiwało się 50% ogółu badanych przedsiębiorstw. Współpraca biznesowa drogą elektroniczną to nie tylko obsługa zamówień i systemy komunikacji z partnerami biznesowymi. Ważną rolę spełniają również systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Systemy ERP były stosowane przez 37% dużych przedsiębiorstw, 21% średnich i 16% małych, natomiast systemy wspomagające zarządzanie relacjami klientami (CRM) w największym stopniu były stosowane przez przedsiębiorstwa duże 80%, dla średnich i małych podmiotów gospodarczych wielkości te wynosiły odpowiednio 29 i 24%. Rysunek 4. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. 83

12 Źródło: Opracowanie własne W obszarze systemów informacyjnych produkcji, tylko 24% ogółu przedsiębiorstw wykorzystywało systemy komputerowego wspomagania produkcji (np. monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji, sterowanie maszynami). Obecność tego typu oprogramowania wśród przedsiębiorstw dużych wyniosła 59%, średnich 28% i małych 14%. Natomiast systemy inżynierskie wspomagające oprogramowania np. typu CAD (komputerowe wspomaganie projektowania) wykorzystywało 63% przedsiębiorstw dużych, 17% średnich i 20% małych. Wymienione wyżej systemy cieszą się popularnością głównie wśród podmiotów dużych Z kolei systemy produkcji (np. CIM produkcja zintegrowana komputerowo, MRP planowanie potrzeb materiałowych, MRP II planowanie zasobów produkcyjnych) były wykorzystywane przez 20% ogółu przedsiębiorstw, w tym duże 29%, średnie 22% i małe 12%. Niewiele przedsiębiorstw wykorzystuje systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw SCM z przeprowadzonych badań wynika, bowiem że było to tylko 9% ogółu przedsiębiorstw (duże 15%, średnie 9%, małe 6%). Z kolei rysunek 5 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w roku 2006 w zakresie niektórych aplikacji wspomagających procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Rysunek 5. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w 2006 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie Study of the ICT sector in Greece, Foundation for Economic and Industrial Research, 2006 i badań wlasnych. 84

13 Porównując wskaźniki obydwu krajów można stwierdzić, że utrzymują się na podobnych poziomach w obszarach systemów informacji księgowej i zarządzania łańcuchem dostaw - SCM. Natomiast znaczna różnica we wskaźnikach (na korzyść przedsiębiorstw regionu łódzkiego) występuje w systemach automatyzacji biura, systemach współpracy i systemach zarządzania relacjami z klientami - CRM. Z kolei, przedsiębiorstwa greckie znacznie częściej wykorzystują systemy klasy ERP. 5. Zakończenie Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić istnienie wielu słabych stron w przygotowaniu przedsiębiorstw regionu łódzkiego do działalności e-biznesowej, a najważniejsze z nich to: brak powszechnego korzystania przez przedsiębiorstwa z sieci intranetowych i ekstranetowych, niewielka liczba przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczna wymianę danych (EDI) we współpracy w łańcuchu dostaw, wciąż niewielka ilość transakcji handlowych realizowanych drogą elektroniczną, wykorzystywanie w większości stron WWW do jednokierunkowej komunikacji przedsiębiorstwo-klient, brak upowszechnienia podpisu elektronicznego, niedostateczne wykorzystanie przez małe i średnie podmioty gospodarcze systemów wspomagających procesy biznesowe. Wyniki badań wskazały również na mocne strony przedsiębiorstw regionu łódzkiego w gotowości do działań restrukturyzacyjnych w oparciu o rozwiązania e-biznesowe, wśród których należy wymienić min.: dostęp do Internetu wszystkich przedsiębiorstw, w znakomitej większości przy wykorzystaniu łącz szerokopasmowych, znaczny wzrost wykorzystania narzędzi do natychmiastowej komunikacji (VIP, komunikatory internetowe), wzrost świadomości z korzyści ze zdalnego nauczania, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw, wzrost rotacji należności wynikający z coraz częstszego korzystania z usług bankowych i finansowych drogą elektroniczną, 85

14 co raz większa aktywność inwestycyjna (szczególnie małych podmiotów) w handel elektroniczny, wykorzystywanie aplikacji ułatwiających nawiązywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi, co raz szersze wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa systemów współpracy, które nierozłącznie związane są z działalnością e-biznesową. Reasumując należy podkreślić, że gotowość przedsiębiorstw regionu łódzkiego do funkcjonowania w otoczeniu elektronicznej gospodarki pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Należy jednak mieć nadzieję, że, przedsiębiorstwa zrozumieją, że wykorzystując rozwiązania e-biznesowe mogą bardzo szybko dokonywać znaczących zmian w swoich procesach biznesowych dostosowywując je do ciągle zmieniającego się otoczenia, a oto przecież chodzi we współczesnej restrukturyzacji. Literatura: 1. Ayers J.B., Handbook of Supply Chain Management, CRC Press LCC, Boca Raton, Badania GUS, Warsza Badania własne: Handel elektroniczny B2B (business-to-business) w działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP w regionie łódzkim, Hamel G., Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life, Harvard Business School Press, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w e- gospodarce, PWE, Warszawa Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Norris G., E-Business and ERP: Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, Inc., New York O Brien J.A., Management Information Systems, McGraw Hill/Irvin, New York Poirier Ch.C., Using Models to Improve the Supply Chain, CRC Press LCC, Boca Raton Sawhney M., Zabin J., Seven Steps to Nirwana: Strategic Insights into e-business Transformation, McGraw-Hill, New York, Study of the ICT sector in Greece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research, The European e-business Report 2006/2007 edition, e-business January The Internet and e-business in the United States in Turban E., McLean E., Wetherbe J, Information Technology for Management, John Wiley & Sons, Inc., New York Umiejętność restrukturyzacji: niedocenione źródło przewagi firmy, Harvard Business Review Polska,

15 16. vanderaalst W., vanhee K., Workflow Management: Models, Methods and Systems, The MIT Press, Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw regionu łódzkiego, w red., Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Jaki A., Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s Żurak- Owczarek C., Gospodarka elektroniczna szansą na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, w red., Borowiecki R., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2000, s Żurak-Owczarek C., Przedsiębiorstwo w Internecie nieunikniona konieczność, w: red., Jagoda H., Lichtarski J., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe AE nr 851, Wrocław, 2000, s E-BUSINESS SYSTEMS IN ENTERPRISES RESTRUCTURING Summary The goal of the article is to present the importance of e-business systems in an enterprise. E-business systems allow for consistent communication and cooperation within and outside of the firm, therefore can play a significant role in its restructuring. These systems can especially improve efficiency of single business processes. 87

E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego

E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego ROZDZIAŁ 12. E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Cecylia Żurak-Owczarek * 1. Wprowadzenie Pierwsza dekada nowego tysiąclecia jeszcze wyraźniej podkreśla trafność stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES Ewa GRZEGORZEWSKA-MISCHKA, Kamil BRODNICKI Streszczenie: W artykule przedstawiono istotne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce 2012 2011 Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jacek Pokorski, PARP Centrum Informacji Naukowej

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo