Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem I. Instytut Literacki w Pary u ( ) rys historyczny Jerzy Giedroyc krytycznie podchodzi do panuj cego powszechnie pod koniec II wojny wiatowej przekonania o nieuniknionym ponownym wiatowym konflikcie zbrojnym mi dzy aliantami zachodnimi a Zwi zkiem Sowieckim. By pewien, e jest to my lenie nierealne, a emigracja nie b dzie zjawiskiem przej- ciowym, lecz d ugotrwa ym. W zwi zku z tym zdaniem Giedroyca nale a o stworzy instytucje, które zapobieg yby wynarodowieniu mas o nierskich i nie pozwoli yby zapomnie wolnemu wiatu o losie Europy rodkowo-wschodniej zaanektowanej przez Zwi zek Sowiecki. Taki sposób my lenia leg u podstaw powo ania 11 lutego 1946 r. Instytutu Literackiego. G ównym celem instytucji mia o by prowadzenie dzia alno ci wydawniczej w dziedzinie kulturalnej, naukowej, literackiej i spo ecznej oraz gromadzenie i popularyzacja dorobku pi- miennictwa polskiego. Pocz tkowo Instytut Literacki mia charakter instytucji wojskowej. Formalnie zosta bowiem powo any rozkazem genera a Kazimierza Wi niowskiego szefa sztabu Drugiego Korpusu. 4 pa dziernika 1946 r. genera W adys aw Anders mianowa Jerzego Giedroyca kierownikiem Instytutu. W pierwszych latach dzia alno ci ( ) g ówna siedziba Instytutu znajdowa a si w Rzymie, do którego Jerzy Giedroyc sprowadzi swoich najbli szych wspó pracowników: Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzi skiego, Zofi i Zygmunta Hertzów. W jednym z wywiadów Zofia Hertz tak sformu owa a cele, jakie przy wieca y stworzeniu Instytutu Literackiego: Zak adaj c Instytut, chcieli my przede

2 496 Urszula KOWALCZYK wszystkim trafi do emigracji i do polskiego czytelnika, ogromna liczba o nierzy polskich znajdowa a si wtedy na Zachodzie. Próbowali my te mie kontakty z krajem, no, ale wtedy by o to bardzo trudne 1. W wydawnictwie od samego pocz tku istnia podzia pracy: Zygmunt Hertz zajmowa si sprawami handlowymi, by uzyska fundusze na funkcjonowanie Instytutu, jego ona Zofia, zajmowa a si m.in. stron administracyjn, Gustaw Herling-Grudzi ski gromadzi materia y do projektowanych wydawnictw i stworzy m.in. antologi noweli wojennej. Nad ca o ci czuwa za Redaktor Jerzy Giedroyc. Instytut Literacki potrzebowa trybuny, na amach której mo na by wypowiada si na aktualne tematy, og asza zapowiedzi wydawnicze, promowa emigracyjnych twórców oraz stworzy mo liwo swobodnego wypowiedzenia si czytelnikom w kraju i na emigracji. Wszystkie te oczekiwania spe ni a Kultura, której pierwszy numer ukaza si w czerwcu 1947 roku. W artykule wst pnym pierwszego numeru Kultury umieszczono swoiste credo pisma. Zaakcentowano w nim fakt, e kultura na emigracji jest integraln cz ci kultury krajowej oraz zachodnioeuropejskiej. Has em przewodnim by o nastawienie dzia alno ci na kraj. Wzorem dla Jerzego Giedroyca by o pismo Ko oko Herzena, które odegra o wielk rol w ród emigracji rosyjskiej. W pierwszym numerze miesi cznika opublikowano artyku y takich twórców, jak: Benedetto Croce, Artur Koestler, Andrzej Bobkowski, Tymon Terlecki, Józef Czapski. Pod koniec 1947 r., w wyniku powszechnej ewakuacji wojska z W och, Instytut straci potencjalnych nabywców swych dzie. Taka sytuacja zmusi a Redakcj do opuszczenia Rzymu i przeniesienia si do Pary a, który w tym czasie by jednym z g ównych o rodków powojennej emigracji. Przeprowadzka wydawnictwa mia a miejsce 13 pa dziernika 1947 r. w dzie najwi kszego w historii Francji strajku generalnego. Jerzy Giedroyc w swojej Autobiografii na cztery r ce tak wspomina ten czas: Do Pary a przyjechali my jako wojskowi. Dopiero znacznie pó niej, w 1948 r., ju chyba w ostatnim momencie zdemobilizowali my si w Calais. Starali my si oddali przej cie do cywila jak najbardziej, gdy bycie w wojsku dawa o nie tylko o d, ale i racje ywno ciowe [ ]. Przyjechali my we trójk : Zosia, Zygmunt i ja 2. Pierwszy paryski numer Kultury ukaza si na prze omie 1947 i 1948 r. by to numer 2 i 3. Nast pny, czwarty numer pisma zosta wydany w lutym I. Chru li ska, By a raz Kultura. Rozmowy z Zofi Hertz, Warszawa 1994, s. 45. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery r ce, Warszawa 2006, s. 141.

3 Instytut Literacki w Pary u r. i od tego momentu Kultura ukazywa a si regularnie, z wyj tkiem marca 1968 r., kiedy strajki uniemo liwi y jej wydanie. Kultura by a pocz tkowo cz ci polskiej ksi garni Libella, nale cej do Drugiego Korpusu. Taki status quo wynika z faktu, e istnia y wówczas we Francji zarz dzenia zabraniaj ce cudzoziemcom zakupu jakiejkolwiek nieruchomo ci. Poniewa dzia alno pisma szybko jednak przeros a mo liwo ci administracyjne Libelli, Redakcja podj a starania w celu oficjalnego zarejestrowania Instytutu Literackiego. W regulacji statusu prawnego wydawnictwa bardzo pomocne okaza o si francuskie odznaczenie Legii Honorowej, jakie posiada Jerzy Giedroyc. Paryski pocz tek dzia alno ci Instytutu Literackiego by znacznie trudniejszy od rzymskiego. Nacechowany by bowiem trudno ciami finansowymi. Z pomoc Redakcji przyszed wówczas Józef Czapski, który swoje dochody z organizowanych odczytów w Stanach Zjednoczonych i Ameryce aci skiej przekaza na Kultur. Zas ug Józefa Czapskiego by o równie fundowanie numerów pisma. Jeden z numerów miesi cznika ufundowali krewni Stefana Zamoyskiego wielkiego przyjaciela Kultury Bourbonowie z Hiszpanii. Trzy numery pisma ufundowa Legion M odych Polek z Chicago. W t akcj w czy a si równie Polonia argenty ska. Ponadto, Fundacja Forda zwróci a si do Jerzego Giedroyca z propozycj wydania numeru ameryka skiego, co przynios o nie tylko korzy ci finansowe, ale równie naukowe. Redakcja Kultury opiniowa a bowiem wnioski Fundacji, dotycz ce przyznawania stypendiów Forda. W roku 1952 do Redakcji paryskiego miesi cznika do czy brat Jerzego Giedroyca Henryk (ps. Dudek). W tym czasie wznowiono te systematyczn dzia alno wydawnicz. Wydano wtedy: Na nieludzkiej ziemi J. Czapskiego, Klub Trzeciego Miejsca Melchiora Wa kowicza oraz Ksi Adama Kukiela. Oprócz k opotów finansowych, z którymi Redakcja Kultury zmaga a si od samego pocz tku, problem stanowi o równie docieranie pisma do kraju. W celu przes ania do kraju ksi ek wydanych nak adem Instytutu Literackiego i omini cia cenzury Redakcja wysy a a je w fa szywych ok adkach jako tzw. ksi ki zakurtynne. W ten sposób na ok adce Zdobycia w adzy Czes awa Mi- osza umieszczono portret Konstantego Rokossowskiego, tytu za zmieniono na Wyzwolenie autorstwa Zygmunta Kornagi i sygnowano znakiem wydawnictwa Stowarzyszenie Budowniczych Polski Ludowej im. Wandy Wasilewskiej. Redakcja Kultury wysy a a drukowane przez siebie pozycje cz sto na adresy wzi te z ksi ki telefonicznej. Nie by to jednak jedyny sposób docierania pisma do kraju. W Polsce by y bowiem osoby czy instytucje, które mog y oficjalnie otrzymywa Kultur i wydawnictwa Instytutu Literackiego. Nale eli do nich: Jaros aw Iwaszkiewicz, Stefan Kisielewski, Instytut Historii Polskiej

4 498 Urszula KOWALCZYK Akademii Nauk, Biblioteka Akademii Wojskowej, Biblioteka Narodowa oraz wiele instytucji partyjnych. Cz sto Polacy, którzy odwiedzali Kultur, podejmowali si przewo enia pisma do kraju; by u atwi to zadanie wydawano pismo na mikrofilmach. G o- na by a sprawa procesu taterników, czyli ludzi, którzy przewozili Kultur do Polski przez Czechos owacj w 1970 roku. W t akcje zaanga owanych by o wiele znanych osób, m.in. Pawe Czarnogórski, znany dzia acz s owacki, zaprzyja niony z Redakcj, Jakub Karpi ski, socjolog, politolog, uczestnik wydarze marcowych 1968 roku w procesie taterników skazany na 3 lata wi zienia, Maciej Koz owski, dziennikarz, publicysta, skazany równie na 3 lata pozbawienia wolno ci, aresztowany zosta te wnuk J. Iwaszkiewicza oraz Agnieszka Holland, która otrzyma a wyrok 1,5 roku wi zienia. Wiele wysy anych do Polski numerów Kultury by o konfiskowanych przez w adze PRL-u. Jerzy Giedroyc interweniowa w tej sprawie wysy aj c list do prenumeratorów oficjalnych i prywatnych w kraju w pa dzierniku 1957 roku. Redakcji Kultury zale a o bowiem na kontakcie z krajem, co wyra nie podkre la a w swoim programowym artykule, opublikowanym w pierwszym numerze pisma. Giedroyc uwa a, e niepublikowanie w kraju to gest wymierzony nie przeciw re imowi, lecz przeciw spo ecze stwu. Takie stanowisko odró nia o Kultur od pogl du prezentowanego przez emigracj londy sk, skupion wokó Wiadomo ci Literackich Mieczys awa Grydzewskiego, która chcia a budowa pa stwo polskie na wygnaniu zrywaj c wszelkie kontakty z krajem. Emigracja londy ska zakazywa a bowiem publikowania swoich wydawnictw w kraju oraz bojkotowa a wszystkie ksi ki, które wówczas w Polsce wydawano. Paryski miesi cznik przyj natomiast odmienn strategi poza sta- ym kolportowaniem pisma i ksi ek do kraju udziela pomocy, g ównie finansowej, ró nym ludziom. W latach pi dziesi tych tak pomoc obj tych by o oko o trzydzie ci osób. Rozbie no ci mi dzy Pary em a Londynem dotyczy y równie kwestii granicy wschodniej Polski, któr Kultura akceptowa a. Jerzy Giedroyc oraz twórcy zwi zani z pismem prezentowali pogl d, e Lwów ma by ukrai ski, a Wilno litewskie. Redaktor wierzy, e Polska w bloku sowieckim mo e mie stanowisko wzgl dnie autonomiczne. By przekonany, e mo liwe jest rozlu nienie dominacji sowieckiej nad krajem i jakie, cho by ograniczone, usamodzielnienie si Polski. Jerzy Giedroyc propagowa inn wizj polityki wschodniej g osi uznanie Ukrainy, Litwy, Bia orusi za naturalnych partnerów Polski, nak ania do porzucenia stereotypowego widzenia Rosji oraz przeciwdzia ania uto samianiu Rosji z bolszewizmem i stalinowskim terrorem. Dla Londynu natomiast te wszystkie postulaty by y trudne, je li nie wr cz niemo liwe do zrealizowania.

5 Instytut Literacki w Pary u Punktem spornym Kultury i Wiadomo ci Literackich by równie problem w adzy na emigracji. Giedroyc opowiada si za zachowaniem stanowiska prezydenta i stworzeniem przy nim komitetu, a nie rz du jak chcieli londy czycy. Dwa g ówne o rodki emigracji ró ni y si tak e w ocenie okresu dwudziestolecia mi dzywojennego. W przeciwie stwie do Mieczys awa Grydzewskiego Jerzy Giedroyc nie apoteozowa tego okresu. Redaktor Kultury dostrzega w dwudziestoleciu mi dzywojennym du o rzeczy pozytywnych i godnych na ladowania, takich jak np. ujednolicenie prawodawstwa, odbudowa przemys u, stworzenie kadr wojskowych, uczciwo le op acanych urz dników pa stwowych. Dla Giedroyca istotnym dorobkiem II Rzeczypospolitej by o tak e wyostrzone poczucie pa stwowo ci oraz s u by i ofiarno ci dla pa stwa. Pomimo tych zalet Redaktor podkre la równie negatywne cechy tego okresu, takie jak: z a polityka narodowo ciowa, pacyfikacja Ma opolski Wschodniej, tendencje antysemickie i dyktatorskie w latach tu powojennych, przeludnienie wsi, sztywna polityka narodowo ciowa, sk onno do dzia a nielegalnych jak np. proces brzeski czy próby politycznej manipulacji s downictwem. Pary i Londyn ciera y si równie w kwestiach dotycz cych Skarbu Narodowego. Kultura, za po rednictwem pogl dów wyra anych przez Juliusza Mieroszewskiwego, domaga a si jawno ci wszystkich spraw z nim zwi zanych. Pomimo tak wielu ró nic Jerzy Giedroyc utrzymywa kontakty z o rodkiem emigracji londy skiej z Mieczys awem Grydzewskim oraz z rz dem londy skim. Instytut Literacki w Maisons-Laffitte by cz sto odwiedzany przez ludzi z kraju, zw aszcza po Pa dzierniku 1956 r., w okresie tzw. odwil y. Przyje d ali tu arty ci, pisarze, studenci. Wówczas kontakty z pismem nawi za a Agnieszka Osiecka. W domu Kultury bywa te Marek H asko, Witold Gombrowicz, Stanis aw Vincenz. W latach sze dziesi tych Instytut Literacki odwiedza równie Leopold Tyrmand, za w latach pó niejszych Stefan Kisielewski, którego czy y serdeczne stosunki z Jerzym Giedroycem, Zbigniew Herbert, Adam Michnik, Jerzy Turowicz oraz wiele innych osób, które zapisa y si na trwa e w historii Polski. W Maisons-Laffitte prowadzono wa ne rozmowy na temat aktualnej sytuacji w kraju i na wiecie. Kultur okre la si mianem pisma polityczno-literackiego, gdy w a nie polityka zajmowa a w nim miejsce nadrz dne. Paryski miesi cznik zawsze ywo reagowa na istotne zmiany w yciu politycznym. Znalaz y tu odd wi k najwa niejsze wydarzenia tamtych czasów, jak m.in. List 34, list Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do Partii oceniony wysoko przez Redaktora i wydany potem w Dokumentach Biblioteki Kultury w 1966 r., Marzec 1968 r. czy wydarzenia w Czechos owacji.

6 500 Urszula KOWALCZYK Instytut Literacki publikowa dokumenty spo ecznego oporu, wydawa publikacje dotycz ce wydarze pa dziernika 1956 r. (6 lat temu Jerzego Monda, Klub Krzywego Ko a Witolda Jelnickiego), wydarze Marca 1968 r. (dwa tomy dokumentów oraz Krótkie spi cie Marka Tarniewskiego); o grudniowym buncie na Wybrze u w 1970 r.; materia y z procesów politycznych. Jerzy Giedroyc udzieli tak e poparcia buntowi studenckiemu w marcu 1968 r., zamieszczaj c na amach pisma liczne protesty przeciwko t umieniu ruchu studenckiego oraz podejmuj c starania, by ameryka skie uniwersytety zaprasza y na wyk ady usuni tych z uczelni polskich profesorów. Wobec wydarze Grudnia 1970 r. Redaktor tak e nie pozostawa bierny. Próbowa wykorzysta swoje stosunki dla zorganizowania akcji solidarno ciowej na Zachodzie i, za po rednictwem w oskich zwi zków zawodowych, stworzy fundusz strajkowy. W latach nastawienie Kultury wobec kraju ulega ewolucji dzia alno dla kraju ust puje miejsca wspó dzia aniu z krajem. Instytut Literacki publikowa w tym czasie dokumenty KOR-u (Komitetu Obrony Robotników), PPN-u (Polskiej Partii Narodowej), ROPCIO (Ruchu Obrony Praw Cz owieka i Obywatela), deklaracje niezale nego ruchu studenckiego, tekst Porozumie Gda skich. W latach 1975 i 1980 Kultura opublikowa a dwie dyskusje, uprzedzaj c za pierwszym razem wydarzenia w Radomiu i utworzenie KOR-u, za drugim natomiast wypadki sierpniowe. W 1975 r. by a to dyskusja pt. Co robi z udzia em m.in. autorów krajowych oraz Leszka Ko akowskiego i Witolda Wirpszy. Celem wspomnianej dyskusji by o wskazanie sposobów odzyskania przez Polsk niepodleg o ci. W 1980 r. by to trójg os Nowaka, Wandycza i Ciechanowskiego pod tytu em Bi si czy nie bi?. Dla KOR-u, jak równie dla innych ugrupowa opozycyjnych w kraju, paryski miesi cznik by forum wypowiedzi, gdzie og aszali swoje deklaracje i gdzie publikowali swoje programy. Redakcja ponadto organizowa a zbiórki pieni dzy na KOR, na pomoc robotnikom i ich rodzinom po 1976 r. oraz wspiera a finansowo niezale ne wydawnictwa i pras, jakie wówczas powsta y. Wa nym krokiem na drodze wspó dzia ania z krajem by o podpisanie, w 1981 r., umowy o wspó pracy mi dzy Kultur a wydawnictwem NOWA. Wydawnictwo mia o bowiem pe ni rol przedstawiciela Kultury na terenie Polski. W tym czasie Jerzy Giedroyc zosta, obok Czes awa Mi osza, cz onkiem zarz du Pomocy Niezale nej Literaturze i Nauce Polskiej, która wówczas funkcjonowa a. W latach osiemdziesi tych Kultura cieszy a si du ym presti em w ród krajowych wydawnictw i czasopism. Do powinowactwa z pismem Giedroyca przyznawa a si Res Publica, drukuj c artyku y o paryskim miesi czniku i je-

7 Instytut Literacki w Pary u go Redakcji. Krakowska Arka uzna a za Kultur za najwa niejsze pismo polskie. Do prac Instytutu Literackiego nawi zywa o równie, za po rednictwem swego kierownika Czes awa Bieleckiego wydawnictwo CDN, które przej o od Nowej druk corocznych wyborów tekstów Kultury. Paryski miesi cznik by te punktem odniesienia dla Tygodnika Powszechnego. Wydarzenia dekady lat osiemdziesi tych oraz tempo zmian politycznych w kraju znalaz y odd wi k na amach pisma. W styczniowo-lutowym numerze Kultury z 1981 r. w dziale Obserwatorium (rubryce, w której wypowiada si Jerzy Giedroyc) przedstawiono dyskusj Redakcji pt. Nasza ocena, dotycz c wprowadzenia stanu wojennego. Autorzy proponowali zniesienie stanu wojennego, zwolnienie wi zionych, zezwolenie zawieszonym organizacjom zwi zkowym na wznowienie statutowej dzia alno ci, utworzenie spo ecznej Rady Gospodarki Narodowej oraz przeprowadzenie wolnych wyborów do samorz dów lokalnych. Na amach Kultury znalaz y si równie artyku y krytykuj ce ustalenia Okr g ego Sto u. Stanowisko, jakie prezentowa Jerzy Giedroyc wobec wydarze lat osiemdziesi tych, wynika o z jego filozofii, w której pa stwo zajmowa o warto nadrz dn, a ci g o jego atrybutów decydowa a o zachowaniu pozycji na arenie mi dzynarodowej. Ksi z Maisons-Laffitte, jak okre lano Jerzego Giedroyca, prócz rzeczowo ci s dów, wyró nia si tak e obiektywno ci ocen, o czym mog wiadczy s owa, jakie napisa w jednym z numerów Kultury : PRL mimo zwasalizowania przez Zwi zek Sowiecki, by jednak w pewnym sensie pa stwem polskim i na niektórych odcinkach dokona rzeczy po ytecznych dla interesów Polski 3. Na amach Kultury wiele miejsca po wi cono równie Ko cio owi, g ównie w aspekcie politycznym i jego walce z totalitarn w adz. W 1987 r. Editions de Dialogue wyda ksi k Ko ció wobec Solidarno ci i stanu wojennego, w której Andrzej Micewski du o uwagi po wieci paryskiej Kulturze. Wypowiadaj c si, w ostatnich numerach Kultury oraz w wywiadach udzielanych polskiej prasie, na temat roli Polski w Europie i wiecie, Redaktor konstatowa, e mo e by ona ogromna i od nas tylko zale y, czy wykorzystamy sprzyjaj ce warunki. Giedroyc uwa a, e Polska winna by cznikiem mi dzy Wschodem i Zachodem: pa stwo polskie mo e mie wed ug niego wielki wp yw na procesy demokratyzacyjne w Rosji i na Ukrainie oraz przyczyni si do stabilizacji w rodkowej cz ci Europy 4. Teksty publikowane w paryskim miesi czniku oraz ksi ki wydawane nak adem Instytutu Literackiego odzwierciedlaj w pe ni obiektywizm i niezale no pogl dów Jerzego Giedroyca. Krzysztof Pomian uwa a, e mimo absolut- 3 4 K. Pomian, Rady i uwagi Jerzego Giedroyca, Tygodnik Powszechny, Kraków 1992, nr 13, s. 6. Tam e, s. 6.

8 502 Urszula KOWALCZYK nej w adzy Redaktora pismo zachowa o liberalizm, niespotykany w adnym tego typu wydawnictwie. Wa nym atutem i jednocze nie cech charakterystyczn pisma Giedroyca by a wszechstronno podejmowanej tematyki. Kultura nie tylko informowa a o aktualnych wydarzeniach, ale równie publikowa a rozprawy polityczne, socjologiczne, ekonomiczne, religijne, a ponadto: eseje historyczne, dokumenty, artyku y polityków i wspomnienia ofiar komunizmu. W Bibliotece Kultury wydawano ksi ki pisarzy polskich i zagranicznych. Przyk ad mog stanowi utwory takich twórców, jak: A. Siniawski, Borys Pasternak, George Orwell, Raymond Aaron, Graham Greene. Do polskich autorów, których dzie a wydawano nak adem Instytutu Literackiego, nale eli m.in.: Gustaw Herling-Grudzi ski, Kazimierz Wierzy ski, Józef Wittlin, Teodor Parnicki, Jerzy Stempowski czy Andrzej Bobkowski. W Bibliotece Kultury powsta o wiele serii wydawniczych. Najwi ksze z nich to: Dokumenty, publikuj ce cz sto unikatowe pisma oraz dokumenty o znaczeniu historycznym (wydawane od 1955 r.), Zeszyty Historyczne, zamieszczaj ce artyku y i pozycje ród owe, dotycz ce najnowszych dziejów Polski oraz Europy rodkowej i Wschodniej (wyd. od 1962 r.), Archiwum Rewolucji (istnia a do 1967 r. i obj a 10 tytu ów) oraz seria zatytu owana Bez Cenzury, zawieraj ca przedruki prac wydawanych w Polsce w tzw. drugim obiegu. Poza szerok dzia alno ci wydawnicz Instytut Literacki organizowa tak e zakrojon na szerok skal pomoc finansow dla ludzi z kraju poprzez fundowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych z Polski. Instytut Literacki ustanowi tak e kilka nagród: nagrod literack (w 1954 r.), której laureatami byli m.in. Cz. Mi osz, G. Herling-Grudzi ski, W. Gombrowicz, J. obodowski; w 1979 r. ustanowiono dwie nagrody literack im. Z. Hertza i publicystyczn im. J. Mieroszewskiego, które by y przyznawane w grudniu ka dego roku. Zas ug paryskiej Kultury jest tak e wk ad w przyznanie Literackiej Nagrody Nobla dla Czes awa Mi osza w 1980 r. oraz Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wa sie w 1983 roku. Wszechstronne i silne oddzia ywanie paryskiego miesi cznika niepokoi o w adze komunistyczne w kraju, które stara y si oczernia Kultur, publikuj c artyku y szkaluj ce pismo. Dla stworzenia przeciwwagi Kulturze w adze PRL-u zacz y wydawa w kraju pismo o takim samym tytule, by zgromadzi wokó niego rodowiska intelektualne w kraju i stworzy zamieszanie wokó pisma Giedroyca. Wobec tak licznych trudno ci i wrogich postaw, z jakimi zmaga a si Kultura, powstaje pytanie: sk d zatem tak du a popularno paryskiej Kultury,

9 Instytut Literacki w Pary u oraz co powodowa o, e w miesi czniku tym publikowa y najwybitniejsze pióra Europy? Odpowiedzi na te pytania mo e by tak wiele jak zalet pisma. G ównym adresatem pisma Jerzego Giedroyca, zw aszcza jego publicystyki politycznej, oraz ksi ek wydawanych nak adem Instytutu Literackiego by a inteligencja humanistyczna. Cho by a to grupa nieliczna, odgrywa a jednak w polskiej polityce bardzo istotn rol. Tworzy a bowiem refleksj polityczn i programy ideowe oraz stanowi a podstaw elity intelektualnej wszystkich ruchów politycznych. Inteligencja humanistyczna odgrywa a tak e du rol po 1956 r. w tworzeniu rodowisk opozycyjnych. Redaktor dostrzega ogromn rol inteligencji, ale bynajmniej jej nie przecenia. Cz sto poddawa j krytyce, aby pobudzi postawy nonkonformistyczne i sk oni do dzia ania. By przekonany, e jej aktywno jest jednym z podstawowych warunków zapocz tkowania zmian ustrojowych w Polsce. Dlatego te w obecnych czasach w sytuacji kryzysu wszelkich warto ci i autorytetów pismo stworzone i redagowane przez Jerzego Giedroyca nabiera szczególnej warto ci. Sam Jerzy Giedroyc oraz jego najbli si wspó pracownicy za najwi ksze osi gni cie Instytutu Literackiego uznawali polityczn i finansow niezale no Kultury oraz jej wp yw na kszta towanie niezale nej my li i postrzeganie spraw polskich w kontek cie problemów Europy rodkowo-wschodniej. Oprócz politycznych dokona, równie wa ne s osi gni cia Instytutu w dziedzinie kultury, zw aszcza literatury, czego najlepszym dowodem jest prowadzona na szerok skal dzia alno wydawnicza. II. Stan bada i postulaty badawcze W dotychczasowych rozwa aniach nad rol Instytutu Literackiego w Pary u jako o rodka kultury polskiej i wolnej my li politycznej wydano wiele publikacji ujmuj cych zagadnienie w ró norodny sposób. Dzieje Instytutu Literackiego, poza licznymi artyku ami prasowymi zamieszczanymi g ównie w Tygodniku Powszechnym, Przegl dzie Zachodnim i Przegl dzie Politycznym, przedstawiaj w obszerny sposób prace takich autorów, jak: Dorota Dawid Ksi stwo w Maisons-Laffitte rzeczywisto i legenda paryskiej Kultury (Kraków 2000), Ewa Berberyusz Ksi z Maisons-Laffitte (Gda sk 1995), Marek ebrowski Dzieje sporu. Kultura w emigracyjnej debacie publicznej (Warszawa 2007) czy Andrzej Stanis aw Kowalczyk Giedroyc i Kultura (Wroc aw 1999) oraz tego samego autora: Od Bukaresztu do Laffittów. Jerzego Giedroyca rzeczpospolita epistolarna (Sejny 2006). Warto równie zwróci uwag na teksty Marii Ptasi skiej zamieszczane na amach Zeszytów Historycznych. W pierwszym z nich, zatytu owanym Rzym-

10 504 Urszula KOWALCZYK skie lata Instytutu Literackiego ( Zeszyty Historyczne 2001, z. 131), autorka wnikliwie charakteryzuje pocz tkowy okres dzia ania wydawnictwa, w drugim za, opublikowanym pt. Jerzego Giedroyca Hotel Lambert ( Zeszyty Historyczne 2002, z. 141), przybli a dzia alno Instytutu Literackiego i jego twórcy, w celu stworzenia wspomnianego nowego Hotelu Lambert, którego g ównym zadaniem by aby budowa niepodleg ego pa stwa polskiego pod wzgl dem kulturalnym i politycznym. Nieocenionym ród em wiedzy o historii paryskiego wydawnictwa jest Autobiografia na cztery r ce Jerzego Giedroyca, opatrzona wst pem Krzysztofa Pomiana. Redaktor nie tylko przedstawia tu poszczególne fakty z dzia alno ci Instytutu Literackiego, ale tak e wzbogaca je swoimi komentarzami, opisem sytuacji i towarzysz cych im okoliczno ci. To w a nie w swojej Autobiografii redaktor Jerzy Giedroyc zawar wyk adni swoich pogl dów politycznych i koncepcji pa stwowych, rozwijanych nast pnie przez kr g jego najbli szych wspó pracowników. Publikacj o podobnej warto ci ród owej jest zapis rozmowy z Zofi Hertz autorstwa Izabeli Chru li skiej wydany pt. By a raz Kultura. Rozmowy z Zofi Hertz (Warszawa 1994 ). Z tej rozmowy wy ania si poruszaj cy opis codziennej ci kiej walki o byt, ciekawe portrety osób wspó pracuj cych z Kultur (m.in. Juliusza Mieroszewskiego, Jerzego Stempowskiego) b d j odwiedzaj cych (np. Marii D browskiej, Marka H aski, Leopolda Tyrmanda). Dowiadujemy si te o wydarzeniach, które wstrz sn y Kultur i emigracj, jak publikacja tekstu Wracam z Polski Janty-Po czy skiego, decyzja Mi osza o zostaniu na Zachodzie czy dyskusja o Lwowie i Wilnie zapocz tkowana w 1953 r. Wielu spo ród badaczy dziejów Instytutu Literackiego i jego dorobku w dziedzinie kultury i polityki zaj o si w swoich rozwa aniach zagadnieniem podstawowych koncepcji politycznych prezentowanych na amach paryskiego miesi cznika. Zagadnienie granicy wschodniej pojawi o si w Kulturze nie tylko jako temat publicystyczny i przedmiot polemik ze stanowiskiem takich ugrupowa, jak Stronnictwo Narodowe czy pi sudczycy. Od samego pocz tku Giedroyc pojmowa kwesti wschodni jako projekt nowej polityki polskiej. Projekt ten mia do odegrania podwójn rol : czeka na urzeczywistnienie w sprzyjaj cych okoliczno ciach w przysz o ci, za ju w latach 50. zacz stwarza nowy klimat i oddzia ywa na stosunki mi dzy Polsk a jej wschodnimi s siadami: Ukrai cami, Litwinami i Bia orusinami 5. W formu owaniu zasad polskiej polityki 5 A.S. Kowalczyk, Giedroyc i Kultura, Wroc aw 1999, s. 154.

11 Instytut Literacki w Pary u wschodniej Jerzy Giedroyc nawi zywa niejako do koncepcji prometejskiej z okresu dwudziestolecia mi dzywojennego 6. W 1974 r. Juliusz Mieroszewski po raz pierwszy u y skrótu ULB, maj c na uwadze obszar determinuj cy s siedztwo polsko-rosyjskie i wykorzystywany w walce o przywództwo w Europie rodkowo-wschodniej. Ods aniaj c pustos owie has a przedmurze, kierunkowa uwag taktyków na termin pomost mi dzy Wschodem i Zachodem 7. Wyja nia tak e powody, dla których Ukrai cy i Litwini obawiaj si restauracji koncepcji jagiello skiej, oraz poszukiwa nowego sensu w tworzeniu wspólnoty regionalnej, zdolnej do przeciwstawienia si imperializmowi niemieckiemu i rosyjskiemu 8. Publicystyka J. Mieroszewskiego budzi a wiele kontrowersji, gdy dotyka a tematów dra liwych. Zawarta by a w niej teza, e bezpiecze stwo Polski zale y od relacji z Ukrain, Litw i Bia orusi w dobie ich niepodleg o ci, nie za od posiadania Kresów Wschodnich. Juliusz Mieroszewski, którego artyku y w Kulturze ukazywa y si pod pseudonimem Londy czyk, zyska wielu na ladowców. Jego teorie umacnia y w miesi czniku takie osoby, jak m.in.: Bogumi a Berdychowska, W odzimierz Brylewski, Zbigniew Brzezi ski, Miros aw Czech, Józef Darski, Micha Heller, Benedykt Heydenkorn, Mieczys aw Jackiewicz, Edmund Jakubowski, Sokrat Janowicz, Borys Lewy kyj, Józef obodowski, Dominik Morawski, Bohdan Osadczuk 9, Jerzy Pomianowski, Zbigniew S. Siemaszko, Jerzy Stempowski, Anna Stro ska, Wiktor Sukiennicki, Stanis aw Swianiewicz, Leopold Unger, Andrzej Vincenz i wielu innych autorów wspomnie, szkiców, przyczynków, recenzji i esejów. Zagadnienia wschodnie by y dominant problemow i czytelnym wyró nikiem programu Kultury do po owy lat 70. W latach pó niejszych bowiem coraz wi cej uwagi po wi cano sprawom krajowym, a zw aszcza narastaj cej opozycji krajowej. W urzeczywistnieniu za o e polityki wschodniej pomaga y Giedroyciowi najwybitniejsze pióra emigracyjne, inspiruj c powstanie zupe nie nowatorskich rubryk w pi mie, tzw. kronik. Spo ród pi tnastu z nich, trzy, czyli ukrai ska, litewska i bia oruska, oraz formalnie spokrewnione No Prometeizm w Polsce mi dzywojennej nurt ideowo-polityczny, d cy do rozbicia Zwi zku Sowieckiego przez wspieranie niepodleg o ciowych d e narodów zniewolonych przez Moskw. B. Berdychowska, Ukrai ski kr g Kultury, Wi 2004, nr 8/9, s I. Hofman, Ukraina, Litwa, Bia oru w publicystyce paryskiej Kultury, Pozna 2003, s J. Mieroszewski, Rosyjski kompleks polski i obszar ULB, Kultura, Pary 1974, nr 9/324, s Bohdan Osadczuk dziennikarz ukrai ski i redaktor naczelny emigracyjnego pisma Widnowa, or downik pojednania i dialogu polsko-ukrai skiego. Od r profesor historii najnowszej Europy na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. Wieloletni wspó pracownik Kultury, pisa nie tylko o sprawach ukrai skich i stosunkach polsko-ukrai skich. A.S. Kowalczyk, Giedroyc i Kultura, s. 158.

12 506 Urszula KOWALCZYK tatki rosyjskie M. Hellera, który publikowa pod pseudonimem M. Kruczek, odegra y rol szczególn. Pocz wszy od 1950 r. kroniki rejestrowa y przejawy aktywno ci emigrantów z obszaru ULB, dawa y przegl d nadchodz cych zza elaznej kurtyny ksi ek i czasopism, upomina y si o prawa wi niów politycznych oraz wolno wyznania i s owa. Doniesienia kronikarskie by y dla Polaków interesuj cym do wiadczeniem konfrontuj cym potoczn wiedz z historyczn prawd o Ukrainie i Litwie 10. Poza wspomnianymi wy ej publikacjami charakterystyk programu wschodniego Kultury, a zw aszcza koncepcji Ukraina Litwa Bia oru (ULB), zawieraj tak e prace Iwony Hofman, a w ród nich: Ukraina, Litwa, Bia oru w publicystyce paryskiej Kultury (Pozna 2003), Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury (Lublin 2001), Szkice o paryskiej Kulturze (2004), Kultura paryska. Twórcy, dzie o, recepcja (Lublin 2007) oraz artyku pt. Litewskie w tki w yciu i programie politycznym Jerzego Giedroyca, zamieszczony w roczniku Polityka i Spo ecze stwo (2004 r.). Warto zwróci równie uwag na artyku Bogumi y Berdychowskiej zatytu owany Ukrai ski kr g Kultury, opublikowany na amach miesi cznika Wi (2004). O programie wschodnim Kultury pisali równie : M. Jakiewicz w artykule pt. Impresje litewskie zamieszczonym w numerze 4 Kultury z 1955, Thomas Venclova Dialog o Wilnie opublikowanym w paryskim miesi czniku w 1979 r., J. Skoczylas W litewskim tyglu (nr 4 [449] Kultury z 1989 r.), i J. Widacki Stosunki polskolitewskie (od ko ca lat 80-tych po dzie dzisiejszy), zamieszczonym tak e na amach paryskiego pisma w numerze 11 (602) z 1997 roku. Koncepcj ULB sformu owan i propagowan przez Jerzego Giedroyca zajmowa si równie wieloletni wspó pracownik i przyjaciel Redaktora Bohdan Osadczuk. wiadcz o tym takie prace, jak: Ukraina, Polska, wiat (Sejny 2006) oraz Rola Jerzego Giedroyca w stosunkach polsko-ukrai skich (Lublin 2001). Do grona autorów badaj cych osi gni cia Instytutu Literackiego w tej dziedzinie zaliczaj si równie : Leszek Szaruga Przestrze spotkania. Eseje o Kulturze paryskiej (Lublin 2001) oraz A. Stro ska Pi sudczyk, którego pokocha a Litwa (Lublin 2001). Ponadto, echa programu wschodniego Kultury mo na odnale w tomach korespondencji Redaktora z Czes awem Mi oszem, Konstantym Jele skim, Andrzejem Bobkowskim, Witoldem Gombrowiczem, Juliuszem Mieroszewskim czy Jerzy Stempowskim. Podstawowym i najwa niejszym ród em do poznania my li politycznej paryskiej Kultury i redaktora Jerzego Giedroyca dotycz cej Ukrainy, w perspektywie polityki wschodniej i stosunków polskoukrai skich, jest dzie o wydane w 2004 r. pod tytu em Emigracja ukrai ska. Li- 10 Tam e, s. 175.

13 Instytut Literacki w Pary u sty Jest to korespondencja Jerzego Giedroyca z najwybitniejszymi przedstawicielami powojennej emigracji ukrai skiej (m.in. Bohdanem Osadczukiem, Borysem ewyckim, Jurijem awrinenko). W ród szeregu opracowa dotycz cych stosunku polityki polskiej wobec kwestii niemieckiej po r niewiele miejsca zajmuje rozwa anie stanowisk poszczególnych rodowisk emigracyjnych. Z oczywistych wzgl dów nacisk k adziony jest na polityk komunistyczn b d, w okresie pó niejszym, stanowiska krajowych o rodków opozycyjnych w PRL-u. Rzecz oczywist jest, e dla badaczy interesuj ce s centra polityczne, które reprezentuj w adz lub w jaki inny sposób wp ywaj na realny kszta t polityki, czyli te, które bezpo rednio lub po rednio decydowa y o stosunkach mi dzynarodowych w PRL-u. Cho nie oznacza to, e by y to jedyne o rodki reprezentuj ce polskie racje polityczne. Z wielu wzgl dów emigracja mog a to czyni w sposób pe niejszy, wolny zarówno od nacisków zewn trznych, jak i konieczno ci taktycznych. Nie ulega te w tpliwo ci, e stanowisko paryskiej Kultury w wielu zagadnieniach, w tym i w sprawie dotycz cej stosunków polsko-niemieckich, wp ywa o na kszta towanie postaw elit w kraju. Na amach paryskiego miesi cznika manifestowano najbardziej realistyczn wizj rozwoju sytuacji europejskiej, w szczególno ci za rozwoju kwestii niemieckiej. Nale y zaznaczy, e zespó Kultury od samego niemal pocz tku przyj stanowisko sprzeczne z wi kszo ci polskich partii i ugrupowa emigracyjnych konieczno ci uznania geopolitycznych realiów powojennych. W odniesieniu do kwestii niemieckiej oznacza o to akceptacj granicy polskiej na Odrze i Nysie u yckiej. Jednocze nie, niezale nie od emocji zwi zanych z tragizmem II wojny wiatowej i niemieckiej okupacji, zak ada, e przysz o kszta towana b dzie tak e przez charakter stosunków polsko-niemieckich. W takim podej ciu uwidacznia si bardziej rzeczowy charakter my li politycznej, licz cy si z realiami i nastawiony na ugruntowanie interesu polskiej pa stwowo ci. Pierwszym g osem na temat przysz o ci stosunków polsko-niemieckich by Dziennik podró y do Austrii i Niemiec Jerzego Stempowskiego, wydany nak adem Instytutu Literackiego w Pary u w 1946 roku. Sposób, w jaki autor mówi o Niemczech, udzieli si równie innym autorom Kultury. Eseista za z inspiracji Giedroyca wielokrotnie podró owa do Niemiec, by nawi za kontakty i zda spraw czytelnikom ze stanu spraw niemieckich. Kolejn wypowiedzi dotycz c wizji stosunków polsko-niemieckich jest artyku Stanis awa Bili skiego zatytu owany O zmian naszej polityki w stosunku do Niemców opublikowany jednak nie jako normalny artyku, lecz zamieszczony w dziale Listy do redakcji w roku 1950.

14 508 Urszula KOWALCZYK Zagadnienie wizji stosunków polsko-niemieckich w wietle zasad programowych Kultury rozwija na amach pisma wspomniany ju publicysta Juliusz Mieroszewski. Jednym z g ównych jego artyku ów podejmuj cych powy sz tematyk by tekst zamieszczony w 4 numerze Kultury z 1954 r., zatytu- owany Niemcy. Artyku ten otwiera cykl publikacji, których tematem przewodnim by a sprawa przysz o ci stosunków polsko-niemieckich. Dla badacza zajmuj cego si g ównymi koncepcjami politycznymi paryskiej Kultury du warto przedstawia zbiór korespondencji Jerzego Giedroyca z Juliuszem Mieroszewskim z lat , wydany w 1995 roku. Na szczególn uwag zas uguje esej Józefa Mackiewicza, w którym autor podj prób zdystansowania si wobec utrwalonego w Polsce, po II wojnie wiatowej, stereotypu Niemca. Publikacja tego szkicu to kolejny apel zespo u Kultury o realizm my lenia politycznego i uwolnienie tego my lenia od ci aru zasz o ci historycznych. Warto wspomnie równie o prowadzonej przez Andrzeja Chileckiego 11 w latach sze dziesi tych Kronice niemieckiej, publikowanej systematycznie w ka dym kolejnym numerze. W kwestii wizji stosunków polsko-niemieckich wypowiada si tak e Bohdan Osadczuk. Jego analizy nieustannie przypomina y o konieczno ci przezwyci enia uprzedze w ocenie aktualnych wydarze i tendencji polityki niemieckiej. Kultura uzna a tak e donios o przes ania biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Jego tekst zosta opublikowany przez Instytut Literacki w ksi ce Dialog polsko-niemiecki w wietle dokumentów ko cielnych. Jerzy Giedroyc uwa a, e list by manifestacj nie tylko ducha chrze cija skiego, ale tak e politycznej dalekowzroczno ci. Zapocz tkowa bowiem prawdziwy dialog narodów polskiego i niemieckiego. Charakteryzuj c dorobek badawczy w zakresie podstawowych koncepcji politycznych pisma, nale- y równie zwróci uwag na tekst Leszka Szarugi zatytu owany Lekcja realizmu politycznego. Kultura wobec kwestii niemieckiej, zamieszczony na amach Przegl du Politycznego (nr 26 z 1994 r.). Analizuj c obecn sytuacj mi dzynarodow, nie sposób odmówi pewnej s uszno ci za o eniom programu wschodniego i wizji stosunków polskoniemieckich prezentowanych na kartach paryskiej Kultury. Nie ulega w tpliwo ci fakt, e zarówno w kwestiach dotycz cych trwa o ci komunizmu, jak i konieczno ci przezwyci enia narzuconego przez konferencj ja ta sk porz dku europejskiego rozwój wypadków potwierdzi przewidywania Kultury. Ten fakt zdaje si by wystarczaj cy, by studia nad koncepcjami i postulatami 11 Andrzej Chilecki emigrant polityczny, dziennikarz polski zamieszka y w Niemczech. W latach opracowywa w Kulturze Kronik niemieck. Organizowa stoisko Instytutu Literackiego na Mi dzynarodowych Targach Ksi ki we Frankfurcie nad Menem.

15 Instytut Literacki w Pary u redakcji kierowanej przez Jerzego Giedroyca uzna za wa n lekcj politycznego realizmu. Recepcj programu oraz dorobku kulturalnego i politycznego Instytutu Literackiego w Pary u zajmowali si natomiast tacy autorzy, jak: Krzysztof Pomian, Barbara Toru czyk, Maria Danilewicz-Zieli ska, Zdzis aw Kudelski, Miros aw Supruniuk, Natalia Gorbaniewska, Andrzej Mencwel, Andrzej Friszke czy Marceli Kosman. Poza publikacjami zwartymi oraz artyku ami prasowymi poruszaj cymi zagadnienia dotycz ce wielu aspektów dzia alno ci Instytutu Literackiego w Pary- u nie sposób pomin znaczenia archiwaliów jako niezb dnego elementu w procesie badawczym. Du a grupa materia ów archiwalnych zwi zanych z powy sz tematyk znajduje si w Archiwum Zbigniewa Herberta, przechowywanym w Dziale R kopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie 12. W ród wspomnianych dokumentów znajduje si korespondencja Jerzego Giedroyca ze Zbigniewem Herbertem. S to 4 listy Redaktora z lat oraz 3 kopie listów Z. Herberta z lat Do czono tu równie kserokopie korespondencji poety z lat z Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Pary em. W omawianej grupie dokumentacji wyró niono tak e korespondencj Z. Herberta z Zofi i Zygmuntem Hertzami. Sk ada si na ni 28 listów ma e stwa Hertzów do Z. Herberta z lat oraz 19 kserokopii listów poety do Hertzów z lat pochodz cych z Archiwum Instytutu Literackiego. Materia y zwi zane z dzia alno ci Instytutu Literackiego znajduj si równie w zasobie Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Stanowi je g ównie dokumentacja dotycz ca pomocy udzielanej przez Kultur emigrantom przybywaj cym z Polski do Francji w drugiej po owie XX wieku. Ponadto, przechowywane s tu archiwalia wiadcz ce o wspó pracy, jak prowadzi Jerzy Giedroyc i stworzony przez niego Instytut Literacki z najstarsz na wiecie Polsk Misj Katolick. Jednak e najcenniejsze i najwi ksze zbiory archiwalne dokumentuj ce ca y okres dzia ania paryskiego wydawnictwa przechowywane s w Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Pary em. W wyniku umowy podpisanej w siedzibie Kultury przez przedstawicieli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych, Biblioteki Narodowej oraz Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura wdro ony zosta do realizacji projekt, którego celem jest sporz dzenie Inwentarza Archiwum Literackiego Kultura oraz zapewnienie konserwacji i udost pnienia spu cizny Instytutu. We wspomnianym projekcie aktywnie 12 Dokumenty wchodz ce w sk ad Archiwum Zbigniewa Herberta zosta y przekazane Bibliotece Narodowej 11 grudnia 2006 roku.

16 510 Urszula KOWALCZYK uczestniczy Archiwum Pa stwowe miasta sto ecznego Warszawy. Ca o zasobu r kopi miennego liczy ok m.b. i podzielona zosta a na cztery g ówne grupy rzeczowe, do których zaliczaj si : teki redakcyjne (ok. 25 m.b., wraz z materia ami odrzuconymi, niezakwalifikowanymi do druku ten rozmiar szacuje si na ok. 90 m.b.), akta administracyjne (dowody memoria owe, dokumentacja dotycz ca druku i dystrybucji Kultury ok. 30 m.b.), korespondencja (ok. 60 m.b., 100 tys. listów) oraz spu cizny i rzeczy powierzone. Inwentaryzacja i opracowanie materia ów archiwalnych znajduj cych si w zasobie Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte b dzie prowadzona przez polskich archiwistów i bibliotekarzy w najbli szych latach. Niew tpliwie prace te przyczyni si do popularyzacji oraz naukowego wykorzystania archiwum najwi kszej polskiej instytucji kulturalnej i politycznej na emigracji.

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja chrześcijanina - Jimmy Carter i pokojowa Nagroda Nobla. Tadeusz Zieliński 30 grudnia 2004. [autor - Tadeusz Zieliński]

Satysfakcja chrześcijanina - Jimmy Carter i pokojowa Nagroda Nobla. Tadeusz Zieliński 30 grudnia 2004. [autor - Tadeusz Zieliński] [autor - ] O przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla dla Jimmy ego Cartera mówiło się od dawna. Stąd decyzja Komitetu Noblowskiego z 11 października 2002 r. nie była zupełnym zaskoczeniem, choć musiała być

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0943/2006, którą złożył Hans-Heinrich Firnges (Niemcy) z jednym podpisem, w sprawie braku możliwości odliczania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Współdziałanie metadanych w chmurze VIOLETTA PERZYŃSKA: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce realia

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Gilotyna legislacyjna a stabilność prawa

Gilotyna legislacyjna a stabilność prawa Gilotyna legislacyjna a stabilność prawa Artykuł ukazał się w Wall Street Journal Polska, 23-24.02.2008 r. Jarosław Bełdowski Warszawa, luty 2008 r. Z nadzieją na nowy wątek w dyskusji deregulacyjnej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji MAGNEZJA

STATUT. Fundacji MAGNEZJA STATUT Fundacji MAGNEZJA 1 1. Fundacja Magnezja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pana Józefa Paska, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016 roku sporządzonego przed

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo