Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu"

Transkrypt

1 Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu Pokojowe metody rozstrzygania sporów to zbiór instytucji, który pojawia się na linii czasu w określonym momencie, który ewoluuje i jest w swojej treści i dynamice refleksem ewoluującej społeczności międzynarodowej, społeczności państw suwerennych. Ukształtowanie się podstawowych metod rozstrzygania sporów w znanym nam współcześnie kształcie, następuje w okresie wieku XIX i początkach wieku XX. Przypomnienie splotu przyczyn ich pojawienia się jest uzasadnione, aby w pełni ocenić ich współczesną rolę i funkcję. Pierwotnym impulsem były następujące okoliczności. Pierwszą jest zmiana suwerena. Nośnikiem suwerenności przestaje być osoba władcy (króla), a staje się stan trzeci, który stopniowo, w procesie liczącym dziesiątki lat w I połowie XIX wieku, z wąskiej grupy citoyens liderów rewolucji, staje się świadomą swojej tożsamości i odrębności w relacji do innych, grupą społeczną, ludem, narodem. Zasada narodowości, późniejsza zasada samostanowienia narodów, wyjaśnia sens kształtującej się, w zasadniczym swym kształcie, mapy politycznej kontynentu europejskiego. Zachowania państw w europejskiej przestrzeni międzynarodowej (a także obu Ameryk) stają się w konsekwencji pochodną woli narodowych społeczeństw. Są nią, nie tylko w założeniu, tam gdzie rządy ludu stają się faktem. Tak też się dzieje w kręgu, dominującej części, głównych architektów międzynarodowego porządku, Mocarstw. Zmiana suwerena niesie za sobą nieporównywalną z okresem wcześniejszym potrzebę precyzyjnego określenia w przestrzeni, granic wykonywania jego kompetencji/jurysdykcji, władztwa. Granice linearne, precyzyjnie wyznaczane traktatami, akcentują zatem nie tylko wiarygodność struktury zapisu map politycznych, lecz akcentują w szczególnie mocny sposób wspólnotę losu nie tylko sąsiadujących z sobą bezpośrednio, fizycznie państw. Głębokim, rewolucyjnym zmianom społecznym, jakie niesie z sobą zmiana suwerena, towarzyszą rewolucje inne, wynikające z przekształceń gospodarczych. Ich bieg akcentuje, niezależnie od skali, również, a może głębiej, stan egzystencjalnej zależności, w kręgu sąsiedzkim, regionalnym, czy też kulturowym, suwerennych państw. Rozszerzający się krąg suwerennych państw, narastające zależności w stopniu równie nieporównywalnym z okresem wcześniejszym, wymagają reguł prawa, reguł prawa narodów. Zbiór reguł prawa narodów na przełomie wieków XVIII/XIX w konfrontacji z nowymi wyzwaniami, nie jest wystarczający. Reguły ukształtowanych lub też kształtujących się porządków prawnych suwerennych narodów stają się pomocne w inspirowaniu i modelowaniu zachowań międzynarodowych. To właśnie na przełomie wspomnianych wieków społeczność międzynarodowa sięga po ogólne zasady prawa przyjęte przez narody cywilizowane.

2 To siłą właśnie tej potrzeby, czerpania z ukształtowanych wzorców krajowych, przenikać zaczyna stopniowo, lecz nieuchronnie w obręb relacji międzynarodowych potrzeba zaabsorbowania w ich uprawianiu zasady rządów prawa (rule of law). Jedynie jej wprowadzenie i kultywowanie czynić będzie bieg relacji międzynarodowych przewidywalnymi i cywilizowanymi, w każdym rozumieniu tego terminu. Wartość rządów prawa, zasada rządów prawa musiała zderzyć się z jej naturalną w tamtej dobie jej odwrotnością. Mianowicie powszechną praktyką prowadzenia wojen, z lekceważeniem prawa najczęściej, która była pochodną przyjętego kanonu prowadzenia polityki zagranicznej suwerennych podmiotów, niezależnie od tego kto był nośnikiem suwerenności. Kanon ten wyznaczała konkurencyjna wobec zasady rządów prawa polityczna zasada postępowania suwerennych podmiotów, zasada równowagi sił. Można zatem powiedzieć, że konfrontacja tych dwóch pochodzącej ze świata prawa i pochodzącej ze świata realnej polityki - zasad, zasady rządów prawa i zasady równowagi sił, i stopniowe próby limitowania, ograniczania siły tej ostatniej, prowadziły m.in., do ukształtowania się współczesnych mechanizmów pokojowego rozstrzygania sporów. Rozstrzyganie konfliktów, nieuchronnych w każdej dobie okresu rozwoju społeczności międzynarodowej w formule suwerennych państw, miało nie jak dotąd polegać na usankcjonowaniu przyjętym rozstrzygnięciem, wyznaczonego osiągniętą równowagą sił, porządku czy też biegu spraw. Rozstrzyganie konfliktów miało polegać na uszanowaniu przez przyjęte rozstrzygnięcie ukształtowanych w obrębie międzynarodowej społeczności norm postępowania norm prawa - w danej dziedzinie obrotu, w chwili pojawienia się sporu. Kulminacją pełnego skrystalizowania się tych przekonań były niewątpliwie konferencje haskie 1899 i 1907 roku i ich ustalenia, których wyrazem były przyjęte na nich konwencje o pokojowym rozstrzyganiu sporów i ich przesłanie. Konwencja I o pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych (Haga, ); Dział I O utrzymaniu pokoju powszechnego Art. 1. Celem zapobieżenia w granicach możliwości uciekaniu się do siły w stosunkach pomiędzy Państwami, układające się Mocarstwa zgadzają się używać wszelkich wysiłków celem zapewnienia pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych. II. Rządy prawa (międzynarodowego) obowiązek PRS doba współczesna Rangę obowiązku PRS określa Karta Narodów Zjednoczonych. Pierwszym z celów ONZ wskazanym w Karcie ONZ w art. 1 (1) jest Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożenia pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić i załatwiać w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego spory i sytuacje mogące prowadzić do naruszenia pokoju. Wśród zasad którymi Organizacja i członkowie mają się kierować w osiąganiu tego celu są nieprzypadkowo sąsiadujące z sobą, gdy mieć na uwadze genezę kształtowania się współczesnych mechanizmów PRS zasady, określone w art. 2 (4) i 2 (3) Karty.

3 Art. 2 (4) Wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości politycznej któregokolwiek państwa, lub wszelkiego innego sposobu, niezgodnego z zasadami Narodów Zjednoczonych. Art. 2 (3) Wszyscy członkowie załatwiać będą swe spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości. III. Spór międzynarodowy problem definicji Spór międzynarodowy (...) brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami. STMS (1924) sprawa Mavromatisa Spór międzynarodowy prawny, kwalifikuje się jako spór dotyczący: interpretacji traktatu; jakiegokolwiek zagadnienia prawa międzynarodowego; zaistnienia faktu, który gdyby został stwierdzony, stanowiłby naruszenie zobowiązania międzynarodowego; charakteru lub rozmiarów odszkodowania należnego z tytułu naruszenia zobowiązania międzynarodowego; IV. Mechanizmy PRS Prawo międzynarodowe zwyczajowe ukształtowało szereg mechanizmów - technik - rozstrzygania sporów. Prawo konwencyjne kodyfikuje szczegółowe procedury. Czynią to: - I konwencja haska o pokojowym rozstrzyganiu sporów ( r.) wskazując na: dobre usługi, pośrednictwo, komisje badań, sądownictwo rozjemcze (arbitraż); - Akt Generalny genewski w sprawie pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych ( r.) wskazując na: postępowanie pojednawcze (koncyliacja); Na pełną imiennie gamę technik PRS sporów wskazuje Karta NZ, ściślej rozdz. VI Karty NZ zatytułowany Pokojowe załatwianie sporów. Czyni to artykuł Strony w sporze (...) powinny przede wszystkim dążyć do jego rozstrzygnięcia w drodze rokowań, badań, pośrednictwa, koncyliacji, arbitrażu, postępowania sądowego, odwołania się do organów lub porozumień regionalnych, albo innymi sposobami pokojowymi stosownie do swego wyboru. Art. 33 prezentuje pewną sekwencję ( ciąg ) metod rozstrzygania sporów. Cechuje ten ciąg narastający formalizm. Jego miarą, narastający zakres udziału strony trzeciej w rozstrzyganiu sporu. Lista metod nie jest listą wartościującą metody pokojowego rozstrzygania sporów. To nie jest ranking mechanizmów, piramida instancji, których zwieńczeniem jest procedura sądowa.

4 Wymienione mechanizmy są zatem ekwiwalentnej wartości, a zainteresowani wybierają (godzą się na) metodę, która w ich przekonaniu prowadzi do satysfakcjonującego rezultatu. Co jest satysfakcjonującym a co nie jest satysfakcjonującym rezultatem, jest pochodną wielu okoliczności nie tylko mocy racji prawnych, ale szerszego politycznego i ekonomicznego kontekstu, w jakich spór się pojawia. Wybór zatem metody rozstrzygania sporu jest dla pozostających w sporze całkowicie wolny!!! Ta konstatacja nie zmienia faktu, że w praktyce swoboda wyboru metod rozstrzygania sporów (naturalna w klasycznym porządku) zmniejsza się współcześnie o tyle, o ile w pewnych przypadkach mechanizm jest z góry określony, za sprawą przynależności państwa do szczególnej społeczności. Np. Trybunał Sprawiedliwości UE (państwa tej GO), Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (państw członkowie Rady Europy). Art. 33 Karty koncentruje uwagę na procedurach rozstrzygania sporów międzypaństwowych. Spory międzypaństwowe nie wyczerpują oczywiście zjawiska sporów międzynarodowych. Spory (także spory prawne) między państwem a innymi podmiotami mają miejsce. Także podmiotami prywatnymi, prywatnymi korporacjami. Obok klasycznych zatem metod (negocjacje, mediacje, koncyliacje, komisje badawcze, arbitraż i procedura sądowa stała), w przypadku sporów między państwem a prywatnymi podmiotami gospodarczymi pojawia się także właściwa im metoda będąca mutacją klasycznej metody PRS, arbitrażu - międzynarodowy arbitraż gospodarczy. V. Klasyfikacja mechanizmów PRS Klasyfikacja mechanizmów PRS wskazuje na: (i) Niesądowe mechanizmy PRS, w obrębie których znajdujemy: - klasyczne dyplomatyczne - mechanizmy PRS; - mechanizmy PRS podejmowane w łonie OI; (ii) Sądowe mechanizmy PRS; Niesądowe klasyczne, dyplomatyczne mechanizmy PRS negocjacje, komisje badań, mediacje/dobre usługi, koncyliacje Negocjacje Negocjacje (które obejmują także konsultacje lub wymianę poglądów) stanowią formułę za pomocą której zasadnicza większość sporów jest rozstrzygana. MTS wielokrotnie podkreślał fundamentalną rolę i funkcję negocjacji. STMS zauważał, że negocjacje są główną metodą rozstrzygania sporów i twierdził, że nim spór będzie przedmiotem prawnych analiz, jego przedmiot powinien zostać zdefiniowany w drodze dyplomatycznych negocjacji. Prowadzenie negocjacji nie wyklucza sięgnięcia po inne procedury pokojowego rozstrzygania sporów. Nie ma

5 także generalnej zasady prawa międzynarodowego, która wymagałaby wyczerpania formuły negocjacyjnej przed uruchomienie innych procedur. Negocjacje aspekt formalny Negocjacje mogą być dwustronne lub wielostronne to zależy od ilości stron sporu. Państwa czasami formalizują proces prowadzenia negocjacji ustanawiając stałe komisje, których zadaniem jest zajmować się problemami, które pojawiać się mogą w relacjach wzajemnych. Szczególnie wiele komisji zostało ustanowionych aby organizować negocjacje problemów, które dotyczyła (dotyczą) problemów ochrony środowiska naturalnego i użytkowania wód granicznych. Przykładem USA/Kanada Międzynarodowa Komisja Wspólna ustanowiona w 1909 na podstawie traktatu w sprawie wód granicznych i zagadnień dotyczących granicy, której kompetencje rozszerzają kolejne porozumienia stron np. US/Kanada Porozumienia dotyczące jakości powietrza z Negocjacje materia obowiązku ich prowadzenia Obowiązek przystąpienia do negocjacji nie może opóźniać dalszych kroków prawnych, jeśli strona sporu odmawia negocjowania. Sam obowiązek prowadzenie negocjacji to nie tylko podjęcie negocjacji, lecz także prowadzenie ich tak dalece jak tylko jest to możliwe dla osiągnięcia porozumienia. Podjęcie negocjacji nie implikuje obowiązku osiągnięcia porozumienia. Zamykając rozważania nt. negocjacji stwierdzić trzeba, że wszelkie (formalne, materialne) parametry prowadzonych negocjacji państw zainteresowane mogą ustalać w sposób dowolny. Nie muszą rozwiązań poddawać regułom prawa międzynarodowego, z oczywistym obowiązkiem uszanowania norm ius cogens. Komisje badań (komisje śledcze; rozpoznawcze) Ta metoda, jak sama nazwa wskazuje, nie implikuje dokonywania ocen prawnych dotyczących materii sporu, przedłożonych przez strony racji i argumentów prawnych. Chodzi o spór, który dotyczy faktów nie zaś prawa, a rozstrzygnięcie sporu polega na ustaleniu wyłącznie stanu faktycznego. Bardzo dobrze opisuje to art. 9 I konwencji haskiej (1907). Art. 9 W zatargach o charakterze międzynarodowym, nie dotyczących ani honoru, ani żywotnych, a wynikłych wskutek różnicy zapatrywań na kwestie stanu faktycznego, układające się Mocarstwa uważają za pożyteczne i pożądane, aby Strony, które nie mogły dojść do porozumienia w drodze dyplomatycznej, ustanowiły o ile okoliczności na to pozwolą, międzynarodową Komisję badań, powołaną do ułatwienia rozstrzygania tych sporów, wyjaśniając za pomocą badania bezstronnego i sumiennego kwestie faktyczne. Przyjęcie tej konstrukcji (rozbudowanej w 1907 roku - art konwencji) było następstwem powołania komisji dla analizy zdarzeń na Morzu Północnym, gdzie w Zatoce Dogger doszło do ostrzału kutrów brytyjskich przez flotę rosyjską. Ustalenia komisji zostały przyjęte przez strony i zamknęły spór, grożący wybuchem wojny. W świetle postanowień KH z 1907 roku podstawowe cechy postępowania badawczego są następujące: - Komisje badań są ustanawiane na podstawie specjalnej umowy zawieranej pomiędzy stronami będącymi w sporze;

6 - umowa ta określa fakty mające być poddane badaniu oraz tryb i termin ustanowienia Komisji, oraz zakres kompetencji Komisarzy; - tryb powołania komisji, o ile nie postanowiono inaczej, określa KH tryb ten to kopia sposobu wyłaniania trybunału arbitrażowego, czyniona także z list narodowych ; - Komisja określa procedurę badań (parametry postępowania dowodowego, miejsce prowadzenia postępowania (wizje lokalne) itp.; - badanie odbywa się w drodze kontradyktoryjnej; - werdykt (sprawozdanie Komisji) podejmowany jest większością głosów; - Sprawozdanie Komisji, ograniczone do stwierdzenia faktów, nie ma bynajmniej charakteru wyroku arbitrażowego. Pozostawia ono Stronom zupełną swobodę co do skutków, jakie zechcą nadać temu stwierdzeniu. Mediacja / Dobre usługi W pewnych sytuacjach głębia niechęci, animozji między stronami jest tak głęboka, że prowadzenie bezpośrednich negocjacji jest co do zasady niemożliwe. Interwencja strony trzeciej jest konieczna, aby podjąć zadanie pogodzenia opozycyjnych stanowisk i załagodzenia negatywnych emocji między stronami. Mediacja polega na udziale państwa lub państw trzecich, osoby lub organu ONZ w relacji wobec państw pozostających w sporze, aby wspólnie z nimi wypracować kompromisowe jego rozwiązanie. Różnica między mediacją a dobrymi usługami polega na tym, że w pierwszym przypadku mediator aktywnie uczestniczy w procesie wypracowywania rozwiązania, jest merytorycznie aktywny, przedkłada własne formuły jego rozwiązania, jest ich współautorem, podczas gdy w przypadku dobrych usług jego rola polega na skojarzeniu stron i pozostawieniu ich sobie, bez udziału w procesie wypracowania rozwiązania. Interesującym przykładem mediacji była mediacja papieska w sprawie kanału Beagle. Rzecz dotyczyła sporu terytorialnego pomiędzy Chile a Argentyną, ściślej sporu dotyczącego wykonywania władztwa nad kilkoma wyspami u wejścia do kanału. Spór był rozstrzygany w postępowaniu arbitrażowym w roku 1977, jednakże wbrew regułom Argentyna nie przyjęła i nie wykonała wyroku. W następstwie tego doszło do mediacji papieskiej, skutecznej, nie opartej wszakże na regułach prawa międzynarodowego. Przykładem mediacji państwa mediacja Algierii w roku 1980 w sporze między USA a Iranem w sprawie przetrzymywania zakładników (od 1979). Przykład misji dobrych usług Sekretarza Generalnego ONZ (i mediacji Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych Aleksandra Haig a) w sporze o Falklandy miedzy Wielką Brytanią a Argentyną. Ustalenia, zarówno w przypadku dobrych usług, jak i w przypadku mediacji, aby były skuteczne wobec stron muszą być przez nie zaakceptowane. Koncyliacja Koncyliacja jest metodą rozstrzygania sporów, która łączy w sobie badania i mediacje. Spór może być oddany pod rozwagę osoby lub komisji, której zadaniem jest bezstronne wyjaśnienie faktów i przedłożenie propozycji (zalecenia sposobu)

7 rozwiązania sporu. Postępowanie zatem bada fakty i proponuje rozwiązanie co do prawa. Rozwiązanie może odwoływać się także do reguł słuszności, jeśli strony wyrażą na to zgodę. Propozycja rozwiązania sporu nie jest dla stron wiążąca. Postępowanie koncyliacyjne może być aranżowane ad hoc, może być instytucją stałą. Było postępowaniem dość rozpowszechnionym w okresie międzywojennym. Po I wojnie światowej w wielu traktatach ustanowiono możliwość odwoływania się do koncyliacji. Wzorcowe rozwiązania w tym względzie ustanawiała umowa miedzy Francją a Szwajcarią ( ). Szczegółowo mechanizm został opisany w Akcie genewskim o pokojowym rozstrzyganiu sporów z 1928 roku. Współcześnie koncyliacja jeśli się pojawia, to w propozycji szerszej gamy mechanizmów rozstrzygania sporów. Odnotować należy, że jej aktualność akcentują przyjęte Modelowe reguły postępowania koncyliacyjnego pomiędzy państwami przyjęte rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 roku. Obok nich odnotować trzeba przyjęcie przez Stały Trybunał Arbitrażowy Reguł postępowania koncyliacyjnego z 1996 roku oraz również przyjęte w 2002 roku, przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Reguły postępowania koncyliacyjnego w sporach dotyczących zasobów naturalnych i środowiska naturalnego. Niesądowe mechanizmy PRS podejmowane w łonie GO; Przykład ONZ I. Generalna charakterystyka mechanizmu PRS w Karcie NZ; (i) ONZ, której podstawowym celem jest utrzymanie światowego pokoju i bezpieczeństwa z tej przyczyny także została wyposażona, a ściślej jej organy zostały wyposażone w kompetencję PRS, aby podejmując się roli i zadań organu rozstrzygającego spory eliminować groźby naruszenia pokoju. (ii) Organami uprawnionymi są: Zgromadzenie Ogólne (ZO) i Rada Bezpieczeństwa (RB). (iii) Są one umocowane do badania sporów i sytuacji. Karta NZ nie definiuje obu pojęć. Brak definicji sporów i sytuacji ma swoje złe i dobre strony. Jej brak z jednej strony prowadzić może do rozbieżnych ocen, czy stan faktyczny uzasadnia podjęcia działania, z drugiej jednak rozszerza możliwość prewencyjnego działania OI. (iv) Co do zasady kompetencja obu organów obejmuje spór lub sytuację, której (...) dalsze trwanie (...) może zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W praktyce spory o innej charakterystyce są także przedmiotem zainteresowania organów. (v) Przyjęte techniki rozstrzygania sporów to: badania, mediacja i koncyliacja. (vi) Podejmowane przez organy werdykty są zaleceniami (rekomendacjami) i nie są wiążące dla stron sporu. W przypadku ZO jest to decyzja podjęta większością 2/3 obecnych i głosujących, w przypadku RB jest to decyzja podjęta większością kwalifikowaną 9 głosów w tym z udziałem 5 stałych członków Rady.

8 Nie oznacza to jednak w sytuacji narastającego zagrożenia pokoju możliwości podjęcia przez RB działania na podstawie rozdz. VII i podjęcia stosownych decyzji wiążących!!! Rozdział VII to inna bajka. Sądowe mechanizmy PRS Arbitraż Z definicji arbitraż jest metodą rozstrzygania sporów w drodze wydania decyzji sądowej przez arbitra, arbitrów tworzących niestały organ sądowy. Organ powołany do rozstrzygnięcia jednostkowego sporu lub przedłożonej ich kategorii. Historię współczesnego arbitrażu, jako metody międzypaństwowego rozstrzygania sporów, inicjuje traktat między US a UK (Treaty of Amity Commerce and Navigation Traktat o przyjaźni, handlu i żegludze; zwany też traktatem Jay a The Jay Treaty). W traktacie tym zdecydowano m.in., o konieczności regulacji dwóch szczególnie istotnych spraw: biegu północnej granicy Stanów Zjednoczonych oraz roszczeń (majątkowych), głownie obywateli brytyjskich kierowanych wobec nowej władzy amerykańskiej. Wszelkie wątpliwości miały być rozstrzygane przez powołane przez strony organy składające się z wyznaczonych przez nie Komisarzy. Treaty of Amity Commerce and Navigation Traktat o przyjaźni, handlu i żegludze Art. VI (...) pięciu Komisarzy zostanie nominowanych i umocowanych do działania w sposób następujący: Dwóch z nich będzie nominowanych przez Jego Wysokość, dwóch przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych za radą i zgodą Senatu, zaś piąty jednomyślnie przez nominowanych czterech; jeśliby wybór nie został uzgodniony, Komisarze nominowani przez obie strony zaproponują w imieniu stron, odpowiednio, po jednej osobie, i z dwóch zaproponowanych osób jedna będzie wybrana w drodze losowania, w obecności pozostałych pierwotnie nominowanych Komisarzy. Gdy tak wybranych pięciu Komisarzy spotka się po raz pierwszy, przed przystąpieniem do działania, złożą oni następującą przysięgę lub zapewnienie, w obecności każdego z pozostałych, a która to przysięga lub zapewnienie, będąc złożonymi i obowiązkowo potwierdzonymi, umieszczona zostanie w protokole posiedzenia, mianowicie: I,A,B., jako Komisarz nominowany zgodnie z art. VI Traktatu o Przyjaźni, Handlu i Nawigacji, pomiędzy Jego Brytyjską Wysokością i Stanami Zjednoczonymi Ameryki solennie przysięgam (lub zapewniam) że będę uczciwie, starannie, bezstronnie i uważnie, najlepiej jak potrafię, w zgodzie z wymogami sprawiedliwości i słuszności, badał i rozstrzygał wszystkie (...) spory, jakie na podstawie tego artykułu zostaną Komisarzom przedłożone; i powstrzymam się od uczestnictwa w postępowaniu, w każdym przypadku, którym mógłbym być osobiście zainteresowany. Trzech z Komisarzy stanowić będzie komisję, i będzie umocowanych do podjęcia działań przyznanych Komisji, pod warunkiem że jeden z Komisarzy będzie nominowanym przez stronę (...) decyzje podejmowane będą większością głosów (...). Od Komisji badającej przedłożone skargi i wnioski, umocowanej do działania, wymaga się postępowania w pełni zgodnego z intencją i znaczeniem tego artykułu, w rozważaniu wszelkich przedłożonych jej skarg i wniosków, (...) a więc, mając na uwadze ich przedmiot, brania pod uwagę wszelkich dotyczących ich okoliczności, jak i wymagań słuszności i sprawiedliwości w ich rozstrzyganiu. Komisja będzie miała tytuł do przesłuchania (...) osób po odebraniu od nich przysięgi (...); i pozyskiwania w postępowaniu dowodowym, w pełni zgodnie z wymaganiami słuszności i sprawiedliwości, wszelkich pisemnych świadectw, papierów wartościowych, rejestrów, ksiąg rachunkowych, przy potwierdzonej w należytej formie wymaganej prawem stron lub potwierdzonej w inny sposób dopuszczony lub wskazany przez Komisarzy, autentyczności ich kopii lub wyciągów. Wyrok Komisarzy lub też trzech spośród nich, o których wcześniej mowa, będzie każdym przypadku ostateczny i rozstrzygający tak co do prawa, jak i co do wysokości kwoty wypłacanej przez dłużnika wierzycielowi. (...).

9 Ten wypracowany przez strony Traktatu model arbitrażu był przyjmowany i doskonalony w praktyce i stabilizowany w kolejnych międzypaństwowych traktatach XIX wieku. Podkreślić należy z całą mocą, że przełomowe znaczenie powołanej Traktatem komisji było pochodną dwóch okoliczności: (i) wyboru bezstronnych sędziów (Komisarzy) i powierzenie im, nie zaś politykom wydania werdyktu i (ii) z postawienia przed nimi zadania rozstrzygania przedkładanych sporów w odwołaniu (obok reguł słuszności) do reguł prawa. To nie było kanonem postępowania w postępowaniach arbitrażowych, tak wcześniejszych, jak i jeszcze inicjowanych w I poł. XIX wieku. W postępowaniach tych względy polityczne decydowały o rozstrzygnięciu, a komisje arbitrażowe były raczej formułami dyplomatycznej debaty z udziałem neutralnego (państwowego) arbitra, niźli postępowaniem sądowym z udziałem bezstronnych sędziów opierających swe rozstrzygnięcie na normach prawa. Zdarzeniem umacniającym arbitrażową formułę przyjętą w 1794 roku było ustanowienie arbitrażu miedzy tymi samymi stronami (Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią) ustanowione traktatem waszyngtońskim w 1871 roku. M.in. rozstrzygającego w sprawie Alabama (1872). Traktat wszyngtoński (1871) Art. 1 (...) Wysokie Układające się strony postanawiają, że wszystkie rzeczone pretensje (...) znane ogólnie pod nazwą pretensji o Alabamę, będą poddane Trybunałowi Rozjemczemu, który będzie złożony z pięciu sędziów rozjemczych, wyznaczonych w sposób następujący, a mianowicie: jeden będzie wyznaczony przez J.K. Brytyjską Mość; jeden będzie wyznaczony przez Prezydenta Stanów Zj.; J.K.M Król Włoch będzie proszony o wyznaczenie jednego; Prezydent Konfederacji Szwajcarskie będzie proszony o wyznaczenie jednego i J.C.M. Cesarz Brazylii będzie proszony o wyznaczenie jednego (...) Art. 2 Sędziowie rozjemczy zgromadzą się w Genewie, w Szwajcarii w możliwie najbliższym dniu po ich mianowaniu i przystąpią do bezstronnego i starannego rozpoznania i rozstrzygnięcia wszystkich kwestii, które będą im przedłożone przez Rządy J. Brytyjskiej Mości z jednej strony i Stanów Zj. z drugiej strony. Wszystkie kwestie rozpoznawane przez Trybunał, z włączeniem ostatecznego wyroku, będą rozstrzygane większością wszystkich sędziów rozjemczych. (...) Art. 6 W rozstrzyganiu spraw przedłożonych sędziom rozjemczym będą oni kierować się następującymi trzema prawidłami, które zostały zgodnie przyjęte przez wysokie umawiające się strony jako reguły mające mieć zastosowanie w tym sporze, oraz zasadami prawa międzynarodowego, nie sprzecznymi z tamtymi, które Sędziwie rozjemczy oznaczą jako mające mieć zastosowanie w tym sporze. Arbitraż a Stały Trybunał Arbitrażowy (Haga) (I) Geneza Stałego Trybunału Arbitrażowego W 1899 roku 26 państw ( reprezentujących około 90 % ludności i terytoriów w skali globu ) uczestniczyło w zwołanej przez cara Rosji Mikołaja II konferencji zwanej później I konferencja haską. Celem i przedmiotem której miały być, w dokumencie autorstwa Cara Rosji utrzymanie pokoju, (...) i redukcja (...) uzbrojenia. Dokument ten wskazywał na techniki, zastosowanie których zapobiegałoby konfliktom: były nimi dobre usługi, mediacje i dobrowolny arbitraż.

10 W trakcie konferencji haskiej jej inicjator car Wszechrosji był rzecznikiem jedynie standaryzacji metod pokojowego rozstrzygania sporów (w tym arbitrażu), nie był rzecznikiem powoływania stałego organu arbitrażowego. Z kolei sir Julian Pauncefote (Wielka Brytania) był rzecznikiem rozwiązania szerszego, aby obok standaryzacji mechanizmów PRS powołać stały międzynarodowy organ (sąd) arbitrażowy. Rezultat konfrontacja obu stanowisk był zaczynem kompromisu powołano (I konwencją haską z 1899 roku) Stały Trybunał Arbitrażowy (STA) który jednak nie był (nie jest) klasycznym sądem stałym. Te szczególne jego cechy, jaki posiada także na początku XXI wieku, odzwierciedlały sygnalizowane wahania (opcje) delegatów wyrażane w toku haskich negocjacji. Tak więc, po pierwsze, STA nie był kręgiem stale zasiadających w siedzibie Trybunału sędziów. Lecz ustanowiono listy arbitrów, które strony I KH deponowały w Sekretariacie Trybunału. Zgodnie z jej postanowieniami (art. 44): Każda z Umawiających się Stron wyznacza najwyżej cztery osoby o powszechnie uznanej kompetencji w dziedzinie prawa międzynarodowego, cieszące się najwyższym szacunkiem moralnym i gotowe podjąć się czynności rozjemcy. Po drugie, arbitraż nie był obowiązkowy co choć wydaje się dzisiaj oczywiste w tamtej dobie nie było. Oczekiwano w części kręgu negocjujących, że arbitraż obowiązkowym jednak będzie. Paradoksem jest to, że przyjęte rozwiązanie nie obowiązkowa jurysdykcji - pozwoliło przyjętej instytucji trwać, przetrwać i służyć jako efektywna, za sprawą dobrowolności jej stosowania właśnie - metoda rozstrzygania sporów. (II) Arbitraż charakterystyka generalna (podstawowa) mechanizmu Rzecz o skontrastowaniu postępowania arbitrażowego z: (a) dyplomatycznym metodami PRS i (b) sądownictwem stałym. (a) Na arbitraż trzeba się zgodzić stosownym porozumieniem umową metody dyplomatyczne nie są uruchamiane co do zasady umową. Decyzje wypracowane w formule dyplomatycznego PRS nie są wiążące, werdykt arbitrażowy jest natomiast wiążący dla stron. (b) W postępowaniu arbitrażowym: - istotna jest swoboda wyboru sędziów (w przeciwieństwie do sądownictwa stałego gdzie skład sędziowski jest dany z góry ); - możliwe jest swobodne, w porównaniu z daną również z góry procedurą w sądownictwie stałym, konfigurowanie przez strony sporu procedury (rzecz w swobodzie konfigurowania listy dowodów w sprawie, aplikowanych reguł dotyczących ciężaru dowodu; sposobu składania zeznań, zakresu faz ustnego postępowania; czy też języka postępowania); - istotna jest też, niespotykana w przypadku sądownictwa stałego, swoboda wskazywania podstawy (podstaw) wyrokowania (!); - postępowanie arbitrażowe to postępowanie in camera (przy drzwiach zamkniętych), nie publiczne jak w postępowaniu przed sądem stałym;

11 - werdykt może być utajniony wolą stron postępowania, nie zaś publicznie ogłoszony jak w przypadku sądu stałego; - arbitraż toczony pod auspicjami STA - szybki czas postępowania (od roku do dwóch lat); bieg sprawy zależy w istotnym zakresie od woli stron, bowiem postępowanie toczy przed specjalnie dla sprawy ustanowionym sądem; podczas gdy MTS jest związany wokandą, czyli obowiązkiem rozpatrywania spraw w sekwencji jaką przyjął, zatem sprawa toczy się dłużej, często do pięciu lat od chwili inicjacji postępowania; - postępowania arbitrażowe nie jest tanie (koszty własne przygotowania sprawy + koszty arbitrażu (sędziowie, personel, koszty wynajmu sali ) i jest droższe niż przed sądem stałym; postępowanie arbitrażowe jest za to szybsze, więc może być o tyle tańsze. (III) Organizacja STA STA składa się z trzech organów: Członków STA, Międzynarodowego Biura i Rady Administracyjnej. Biuro Międzynarodowe, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny odpowiada za codzienne funkcjonowanie STA. To także organ, który zgodnie z założeniami konferencji haskiej ma pomagać stronom konwencji ustanawiać dla potrzeb sprawy sąd. To w istocie zespół wspomagający proces powołania i pracy sądu arbitrażowego. Rada Administracyjna, to organ w którym zasiada ambasador państwa strony konwencji akredytowany w Hadze. Posiedzeniom przewodniczy Minister SZ Holandii. Rada działa jako rodzaj rady nadzorczej jest odpowiedzialna za administrowanie STA, w tym za finansowanie (budżet i jego stan) STA. Członkowie STA to potencjalni arbitrzy, wskazani przez państwa strony konwencji, którzy są umieszczani na specjalnych listach. Członkowie są mianowani na lat sześć z możliwością ponownego nominowania. Nie reprezentują państwa nominującego. Nie muszą być jego obywatelami. Jako sędziowie z natury swej bowiem muszą być jedynie bezstronni i niezależni. W praktyce strony konwencji nie są związane listą arbitrów mogą wskazywać inne niż umieszczone na niej osoby. Warto zwrócić uwagę, że sędziowie umieszczeni na listach arbitrażowych stanowią tzw. grupy narodowe, która jest umocowana do wysuwania kandydatów w wyborach sędziów MTS. Sędziowie ci, wraz z sędziami MTS należą, obok innych, do grupy umocowanych do wysuwania kandydatur do pokojowej Nagrody Nobla. (IV) Rozwój STA Od chwili ustanowienia STA (1899). Pierwsza sprawa Pious Fund 1902 US v. Meksyk. Potem inne państwa Wielka Brytania, Francja, Japonia, Niemcy wykorzystywały STA. Inicjacji spraw towarzyszyło podpisywanie umów arbitrażowych, które przewidywały właściwość STA do organizowania postępowania. Równolegle w ramach przyjętych rozwiązań powoływano też pod auspicjami STA komisje śledcze. STA był dość aktywny do chwili wybuchu I wojny światowej 13 spraw w latach Do 1939 roku tylko siedem spraw. Po II wojnie światowej rzadkie zwracanie się STA. STA staje się śpiącą Królewną z (w) Pałacu Pokoju w Hadze. Zauważa się, że w latach mniej niż jeden spór na dekadę a więc 4 sprawy przez 50 lat.

Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu

Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu Pokojowe rozstrzyganie sporów (PRS) I. Tytułem wstępu Pokojowe metody rozstrzygania sporów to zbiór instytucji, który pojawia się na linii czasu w określonym momencie, który ewoluuje i jest swojej treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęty 6.10.1999 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/54/4 i otwarty do podpisu 10.12.1999

Bardziej szczegółowo

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych Rozdział 8 Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych I. Wprowadzenie 1. Źródła. Regulacja prawnomiędzynarodowa dotycząca pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych zawarta jest w Karcie Narodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz literatury XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1 Tabl. 1. Społeczność międzynarodowa 3 Tabl. 2. Prawo międzynarodowe publiczne pojęcie 4 Tabl. 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwości. międzynarodowi paostwa co do zasady nie mają więc

Sprawiedliwości. międzynarodowi paostwa co do zasady nie mają więc Sądownictwo międzynarodowe Organy sądowe dla paostw Głównym podmiotem prawa międzynarodowego publicznego są paostwa, pomiędzy którymi dochodzi często do sporów. Każde z paostw jest suwerenne i posiada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo konsularne. (druk nr 964)

Opinia do ustawy Prawo konsularne. (druk nr 964) Warszawa, 14 lipca 2015 r. Opinia do ustawy Prawo konsularne (druk nr 964) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawa Prawo konsularne reguluje kompleksowo materię

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kolegium Mediacyjne działające przy Śląskim Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO Rozdział szósty zawiera analizę inicjatyw w poszczególnych regionach oraz ich schematy. Autorka zaproponuje w nim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE

MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE dr Marta Janina Skrodzka MOŻLIWE STRATEGIE MEDIACYJNE Wprowadzenie Każde postępowanie mediacyjne, co zostało wskazane w przygotowanych do tej pory opracowaniach, przebiega zasadniczo w podobny sposób,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA

REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA REGULAMIN ZARZĄDU PGNiG SA I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną uchwalenia Regulaminu Zarządu PGNiG SA zwanego dalej Regulaminem jest 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE KOMISJI. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

ZALECENIE KOMISJI. z dnia 4 kwietnia 2001 r. ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1016)

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe XI XIII XV XIX Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 3 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1 2 3 1.2. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki Słowo wstępne Przedmowa do czwartego wydania Wykaz skrótów ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r.

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. ZMIANY DO REGULAMINU Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. 2 WŁAŚCIWOŚĆ I R EGULA MIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO dodaje się ust.6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów!

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Czym jest mediacja? Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio: 1. Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Łódź, dnia 30 maja 2014 r. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Negocjacje, mediacje i arbitraż stanowią podstawowe alternatywy dla postępowania sądowego.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CSK 182/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

CYWILNOPRAWNA KONWENCJA O KORUPCJI, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r.)

CYWILNOPRAWNA KONWENCJA O KORUPCJI, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r.) CYWILNOPRAWNA KONWENCJA O KORUPCJI, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH ul. Koronkarska 7/11, pokój 303 61-005 Poznań sekretariat tel. 606 409 678 STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Związek

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo