IX KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ STOPIEŃ PONADSZKOLNY, ARKUSZ ZADAŃ PRÓBNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ STOPIEŃ PONADSZKOLNY, ARKUSZ ZADAŃ PRÓBNYCH"

Transkrypt

1 IX KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ STOPIEŃ PONADSZKOLNY, ARKUSZ ZADAŃ PRÓBNYCH Więcej próbnych zadań, infokarty z opracowaniem wybranych problemów, porady dotyczące pisania projektu oraz rady od innych uczestników KWOiE i trenerów MKOl znajdziesz na Konstytucja: zadania 1-11 Zadanie 1. (0-1) Obecna konstytucja Stanów Zjednoczonych została podpisana w A roku B roku C roku D roku Zadanie 2. (0-1) Realizacją konstytucyjnego obowiązku pełnoletniego obywatela RP nie jest A. kupowanie gier komputerowych tylko u sprzedawców wydających paragon lub inny rachunek B. wyrzucanie śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych C. udział w inscenizacji obrony terytorium państwa przed obcą agresją D. pomoc ofierze wypadku drogowego Zadanie 3. (0-1) Wskaż, co różni pierwszą i drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce. A. obecność zapisu w Konstytucji RP: w Konstytucji znajduje się zapis tylko o pierwszej turze B. obowiązek przeprowadzenia C. wiek uzyskania czynnego prawa wyborczego D. długość ciszy wyborczej Zadanie 4. (0-1) Zgodnie z Konstytucją RP na Prezesa Rady Ministrów zostaje desygnowany lider partii, która jest najliczniej reprezentowana w Sejmie. Zadanie 5. (0-1) Gdy nie uda się powołać Rady Ministrów za pierwszym razem, wtedy A. Prezydent rozwiązuje parlament B. Prezesa Rady Ministrów wybiera Marszałek Sejmu, a powołuje go Sejm C. Prezesa Rady Ministrów wybiera Prezydent, a wotum zaufania udziela mu Sejm D. Prezesa Rady Ministrów wybiera Sejm, a powołuje go Prezydent Zadanie 6. (0-1) W Polsce organy władzy publicznej powinny działać A. zgodnie z wolą Prezydenta B. zgodnie z wolą większości obywateli C. na podstawie i w granicach prawa D. na podstawie uchwalonego przez Sejm wotum zaufania Zadanie 7. (0-1) Konstytucyjnym organem kontroli państwa i ochrony prawa w Polsce nie jest A. Trybunał Konstytucyjny C. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji B. Rzecznik Praw Obywatelskich D. Najwyższa Izba Kontroli Strona 1 z 6

2 Zadanie 8. (0-1) Niezawisłość sędziów nie oznacza A. bezstronności wobec uczestników postępowania B. niezależności wobec organów pozasądowych C. samodzielności sędziego wobec władz oraz innych organów sądowych D. zakazu aresztowania bez zgody prezesa sądu Zadanie 9. (0-1) W przypadku nieprzyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej w wyznaczonym przez Konstytucję terminie zostaje on rozwiązany. Zadanie 10. (0-1) VIII kadencja Senatu rozpoczęła się A. 9 października 2011 r., tj. w dniu wyborów B. 11 października 2011 r., tj. w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów C. 8 listopada 2011 r., tj. w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji D. 14 grudnia 2011 r., tj. w dniu stwierdzenia przez Sąd Najwyższy ważności wyborów Zadanie 11. (0-1) Wskaż osoby, które posiadają obecnie uprawnienie do przewodniczenia Zgromadzeniu Narodowemu. a b c d Źródło: Sejm RP, Senat RP, z dn A. a, b B. b, d C. a, b, d D. a, c, d Równouprawnienie kobiet i mężczyzn: zadania Zadanie 12. (0-1) Pierwszym państwem spośród wymienionych, które przyznało kobietom prawa wyborcze była/były A. Finlandia B. Nowa Zelandia C. Stany Zjednoczone D. Szwajcaria Zadanie 13. (0-1) W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w roku A B C D Zadanie 14. (0-1) Laureatką pokojowej nagrody Nobla w 2011 r. nie była A. Ellen Johnson Sirleaf, prezydent Liberii C. Razan Zaitouneh, prawniczka z Syrii B. Leymah Gbowee, aktywistka z Liberii D. Tawakkul Karman, dziennikarka z Jemenu Zadanie 15. (0-1) Prezesem Rady Ministrów w III RP nigdy nie była kobieta. Strona 2 z 6

3 Organizacje międzynarodowe: zadania Zadanie 16. (0-1) Uszereguj organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem, zgodnie z kolejnością ich powstawania (zaczynając od tej, która powstała najdawniej). a) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie b) Rada Europy c) Unia Europejska d) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu A. b, c, a B. d, b, c C. a, b, d, c D. b, d, c, a Zadanie 17. (0-1) Traktat z Maastricht obowiązuje w Polsce od momentu A. zakończenia negocjacji dotyczących jego treści. C. podpisania przez Polskę Traktatu akcesyjnego. B. jego podpisania. D. wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zadanie 18. (0-1) Dlaczego w połowie kadencji Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zmienił Jerzego Buzka na stanowisku przewodniczącego? A. Ponieważ dwie największe frakcje porozumiały się w sprawie podziału stanowisk w PE. B. Ponieważ państwa członkowskie porozumiały się w sprawie podziału ważnych stanowisk unijnych. C. Ponieważ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa długość kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na 2,5 roku. D. Ponieważ w zamian za poparcie pakietu klimatycznego, socjaliści zażądali ważnego stanowiska w PE. Zadanie 19. (0-1) Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przyjęcia euro, choć traktaty nie określają terminu przyjęcia wspólnej waluty. Zadanie 20. (0-1) Europejski Trybunał Praw Człowieka działa w ramach prawnych A. Unii Europejskiej B. Rady Europejskiej C. Rady Europy D. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zadanie 21. (0-1) Rolę, jaką w Unii Europejskiej pełni Rada UE, w Polsce odgrywa A. rada gabinetowa B. rada ministrów C. Sejm D. Prezydent Ekonomia: zadania Zadanie 22. (0-1) Do ceny netto oleju napędowego dolicza się podatki: VAT, akcyzę i opłatę paliwową. Podatek VAT jest naliczany od ceny uwzględniającej inne podatki. Ile będzie kosztował litr oleju napędowego na stacji benzynowej, jeśli jego cena netto wynosi 3,55 zł. Podatek VAT akcyza opłata paliwowa Wysokość podatku 23% 1200 zł za 1000 litrów 25 gr/l A. 5,23 zł B. 5,82 zł C. 6,15 zł Strona 3 z 6

4 Zadanie 23. (0-1) Centralnym bankiem państwa w Polsce jest A. Narodowy Bank Polski B. Polska Kasa Oszczędnościowa C. Bank Gospodarstwa Krajowego D. Centralny Bank Polski Zadanie 24. (0-1) Tzw. reguła wydatkowa (zaproponowana przez Jacka Rostowskiego) polega na A. zakazie zwiększania kwoty wydatków finansowanych z budżetu państwa o więcej niż 1 punkt procentowy ponad stopę wzrostu PKB B. zakazie zwiększania kwoty wydatków finansowanych z budżetu państwa o więcej niż 1 punkt procentowy ponad stopę inflacji C. zakazie zwiększania kwoty wydatków sektora finansów publicznych o więcej niż 1 punkt procentowy ponad relację deficytu sektora finansów publicznych do PKB D. zakazie zwiększania kwoty wydatków sektora finansów publicznych w stosunku do roku poprzedniego Zadanie 25. (0-1) W przypadku wzrostu ceny normalnego dobra (przy innych czynnikach bez zmian) wielkość popytu na to dobro A. wzrośnie B. nie zmieni się C. spadnie Zadanie 26. (0-1) Połącz państwa z walutami, które w nich obowiązują. Państwo Waluta Grecja a 1 drachma Rumunia b 2 euro Słowacja c 3 euro południowoeuropejskie (tzw. śródziemnomorskie) Słowenia d 4 korona słowacka Watykan e 5 lej A. a-2, b-2, c-2, d-2, e-2 B. a-3, b-1, c-4, d-2, e-5 C. a-2, b-5, c-4, d-, e-1 D. a-2, b-5, c-2, d-2, e-2 Samorząd: zadania Zadanie 27. (0-1) Zadaniem zleconym gminie nie jest A. zapobieganie narkomanii B. prowadzenie szkół podstawowych, finansowane z subwencji oświatowej C. wydawanie dowodów osobistych D. sporządzanie spisu osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych na terenie gminy Zadanie 28. (0-1) Marszałek województwa jest wybierany A. w wyborach powszechnych B. w wyborach proporcjonalnych Zadanie 29. (0-1) Skrót NSZZ oznacza A. Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy B. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy C. w wyborach równych D. bezwzględną większością głosów C. Niepodległy Samodzielny Związek Zawodowy D. Niezawisły Samorządny Związek Zawodowy Strona 4 z 6

5 Zadania ogólne Zadanie 30. (0-1) Wskaż monarchie pośród wymienionych państw europejskich. a) Norwegia b) Czarnogóra c) Portugalia d) Turcja e) Maroko A. a B. d, e C. a, e D. b, c, d Zadanie 31. (0-1) W wyborach do Senatu RP w 2011 r. liczba oddanych ważnych głosów była wydanych kart do głosowania. A. mniejsza od liczby B. równa liczbie C. większa od liczby Zadanie 32. (0-1) Co jest głównym czynnikiem klasyfikującym grupę jako wspólnotę? A. wielkość grupy jeżeli grupa jest duża, wówczas mówimy, że jest wspólnotą B. wspólne cechy członków grupy jeżeli członków grupy łączą takie same cechy (np. są lekarzami), wówczas mówimy, że jest to wspólnota C. więzi społeczne łączące członków grupy jeżeli wszyscy członkowie połączeni są więziami społecznymi, wówczas mówimy, że jest to wspólnota D. status prawny grupy jeżeli grupa jest sformalizowana, wówczas mówimy, że jest to wspólnota Zadanie 33. (0-1) Prezydentem Stanów Zjednoczonych, za którego kadencji rozpoczęła się wojna w Iraku jest A. Barack Obama B. George W. Bush C. John McCain D. William Clinton Zadanie 34. (0-1) Fundamentalistyczna organizacja założona przez Ahmeda Jassina, mająca na celu przywrócenie niepodległego państwa palestyńskiego, która w 2006 r. wygrała wybory w Autonomii Palestyńskiej to A. Hamas B. Hezbollah C. Al-Kaida D. Bractwo Muzułmańskie Materiał do zadań Dwie interpelacje dziennie [ ] "Rz" podsumowała aktywność posłów nowej kadencji pod koniec trzeciego miesiąca ich pracy. W tym czasie posłowie odbyli sześć posiedzeń plenarnych (trwały 16 dni), podczas których głosowali 113 razy. Oprócz prac w komisjach nad konkretnymi ustawami posłowie piszą m.in. interpelacje, zapytania i wygłaszają oświadczenia. Reagują w ten sposób na bieżące problemy, wydarzenia i na sprawy zwykłych ludzi. Najwięcej interpelacji aż 114 napisała do tej pory Anna Sobecka z PiS. Za nią znajdują się: Kazimierz Moskal z PiS 54, i John Abraham Godson z PO 50. Posłanka Sobecka składała do tej pory interpelacje m.in. w sprawie usunięcia pomnika katyńskiego z warszawskiej Starówki, spadku liczby urodzeń w Polsce czy wzrostu bezrobocia z powodu podniesienia składki rentowej. Pisze czasem nawet dwie interpelacje dziennie. Reaguję w ten sposób zarówno na problemy, o których mówią mi wyborcy, jak i na zjawiska, które sama zauważam tłumaczy. Czy interpelacje pisane do członków rządu przez posłów opozycji mają jakąś moc? Wiele spraw udało mi się załatwić mówi Sobecka. Ostatnio dzięki interpelacji mój projekt ustawy, który napisałam jeszcze w poprzedniej kadencji, a który dotyczy zwrotu VAT od ubranek dziecięcych, trafił w końcu pod obrady mówi. [ ] Doktor Jarosław Flis, socjolog z UJ, zwraca uwagę, że statystyki dotyczące tego typu interwencyjnej działalności posłów nie oddają całokształtu pracy wszystkich parlamentarzystów. Możemy ich podzielić na dwie grupy, które można porównać do zakonów. Dominikanie, czyli kaznodzieje, to ci, którzy przypominają ludziom o Bogu. A franciszkanie, czyli zakon modlitewny przypomina Bogu o ludziach. Posłowie składający interwencje należą właśnie raczej do tej drugiej kategorii przypominają władzy o wyborcach. I jedni, i drudzy są w Sejmie potrzebni mówi. Katarzyna Borowska, Dwie interpelacje dziennie, Rzeczpospolita, źródło: z dn Strona 5 z 6

6 Zadanie 35. (0-1) Pisanie interpelacji jest przejawem funkcji Sejmu. A. kontrolnej B. kreacyjnej C. prawodawczej D. ustrojodawczej Zadanie 36. (0-1) Wśród trojga posłów najczęściej piszących interpelacje większość stanowią posłowie opozycji. Zadanie 37. (0-1) Według nomenklatury przyjętej przez dr. Jarosława Flisa, poseł Moskal zalicza się do grupy A. dominikanów B. franciszkanów C. kaznodziejów Zadanie 38. (0-1) Pisanie interpelacji prawnie wymusza wprowadzenie pod obrady Sejmu przygotowanego przez posła projektu ustawy. Zadanie 39. (0-1) Zgodnie z tekstem, posłanka Sobecka od początku kadencji Sejmu do roku napisała więcej interpelacji niż odbyło się w tym czasie głosowań w Sejmie. Zadanie 40. (0-1) Przywołane w tekście interpelacje posłanki Sołeckiej dotyczyły jednego tematu. Strona 6 z 6

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Głosowanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szepietowska Głosowanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 1. Głosowanie 1.1. Definicja pojęcia Głosowanie jest jedną z technik podejmowania rozstrzygnięć przez organy kolegialne (np. Sejm, Senat,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE X KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 8 STYCZNIA 2013 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 6 stron. 2. Masz 75 minut na

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Dziś i jutro część I

Klasa 3. Dziś i jutro część I Temat lekcji 1. Zalety i wady demokracji 2. Społeczeństwo obywatelskie 3. Organizacje pozarządowe Zagadnienia - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Temat lekcji Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Wymagania Podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe (dobry, bardzo dobry) Uczeń: Rozdział I 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

PROCES LEGISLACYJNY. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Wykład nr IV. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

PROCES LEGISLACYJNY. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Wykład nr IV. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej PROCES LEGISLACYJNY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż.wojciech Chmielowski prof. PK Proces

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

Trzy propozycje projektów nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Trzy propozycje projektów nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Trzy propozycje projektów nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wprowadzenie Przed dwunastu laty, 2 kwietnia 1997 roku, została uchwalona, a następnie przyjęta przez Naród w referendum Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo