ROZDZIAŁ 8 DYSKUSJA NAD NEO-KEYNESOWSKĄ KRZYWĄ PHILLIPSA WNIOSKI DLA POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 8 DYSKUSJA NAD NEO-KEYNESOWSKĄ KRZYWĄ PHILLIPSA WNIOSKI DLA POLSKI"

Transkrypt

1 Marcin Brycz ROZDZIAŁ 8 DYSKUSJA NAD NEO-KEYNESOWSKĄ KRZYWĄ PHILLIPSA WNIOSKI DLA POLSKI Wprowadzenie Blisko pięćdziesią la ocząca się dyskusja nad krzywą Phillipsa nabrała nowego rozmachu od czasu publikacji Gali i Greler (eż nazywany GG) w 999r. Przełomowe odkrycie ych auorów pozwoliło orzymać kosz krańcowy przedsiębiorsw, jako zmienną deerminującą inflację na podsawie danych publikowanych przez urzędy saysyczne (jednoskowy kosz pracy lub udział pracy w dochodzie). Model GG również odrzuca lukę popyową (odchylenia od rendu PKB), jako zmienną deerminującą inflację, ponieważ jes ona ujemnie skorelowana z inflacją przyspieszoną i dodanio z inflacją opóźnioną. Z badań ych auorów wynika również, że znacząca większość przedsiębiorsw usala ceny swoich produków, kierując się oczekiwaniami na przyszłość. Model GG poddano akże kryyce. Na przykład, Rudd i Whelan (2005) w przeprowadzonym badaniu odrzucili hipoezę, że inflacja jes przyczyną w sensie Grangera udziału pracy w dochodzie. Zakładali oni, że skoro udział pracy w dochodzie dobrze opisuje dynamikę inflacji, o opóźniona inflacja będzie dobrym predykorem udziału pracy w dochodzie. Również (Rudd, Whelan 2007) kryykują hybrydowy model NKPC. Auorzy uznają, że uzyskany przez GG niski paramer oczekiwań formułowanych na podsawie opóźnionej inflacji jes wynikiem specyfikacji modelu. Insrumeny użye do esymacji GMM (opóźniona inflacja, luka popyowa) powodują, że model wskaże duży paramer oczekiwań na przyszłość, nawe gdyby w rzeczywisości podmioy gospodarcze formułowały oczekiwania ylko na podsawie przeszłej inflacji. Leih i Malley (2002) wyprowadzili NKPC dla gospodarki owarej, gdzie zakłada się produkcję dóbr na rynek krajowy, zagraniczny, dobra imporowane oraz przepływ kapiału. Celem pracy będzie sprawdzenie jak jednoskowy kosz pracy deerminuje inflację w Polsce oraz czy również można odrzucić wpływ luki popyowej na ceny. Ze względu na kryykę hybrydowej NKPC, oszacowany będzie jedynie model podsawowy, również po o, aby wskazać wpros zależność pomiędzy koszem krańcowym a inflacją. W części pierwszej zosanie omówiony model Gali-Gerler (999), część druga przedsawia esymację modelu, część rzecia naomias wnioski. Model W modelu Gali-Gerler (999) zakłada się, że isnieje dużo przedsiębiorsw, kóre produkują specyficzne dobro. Innymi słowy można rozróżnić dobro każdego z przedsiębiorsw. Takie założenie prowadzi do funkcji krzywej popyu Dixia-Sigliza, oznacza o y p Dixi i Sigliz (977) pokazali, że można rozróżnić dwa dowolne dobra w gospodarce: i j /( ρ ) = ( ), y p gdzie /( ρ) jes elasycznością subsyucji dóbr y i,y j. Dixi i Sigliz (977) wyprowadzili krzywą popyu na j i

2 80 Marcin Brycz akże, że wysępuje niedoskonała konkurencja na rynku produków. Szczegółowe wyprowadzenie modelu przedsawia Lawless i Whelan (2007), dlaego dalej opisany zosanie sam mechanizm usalania cen. Przedsiębiorswa będą usalały ceny swoich produków na podsawie mechanizmu opisanego przez Calvo w 983. Szywność cen ypu Calvo zakłada, że isnieje sałe prawdopodobieńswo równe ( θ ), że każde z przedsiębiorsw zmieni cenę swojego produku w każdym z okresów. Innymi słowy w każdym okresie przedsiębiorswo podejmuje decyzje czy zmienić cenę produkowanego przez siebie produku, czy pozosawić ją bez zmian. Ławo obliczyć, że prawdopodobieńswo pozosawienia cen bez zmian wyniesie θ. Prawdopodobieńswo o nie zależy od upływu czasu, dlaego można obliczyć średni czas, przez kóry ceny pozosają bez zmian w gospodarce ( θ ) k k θ = /( θ ). Gdy np. θ = i okres, w kórym przedsiębiorswa podejmują decyzje wynosi jeden kwarał, wedy ceny pozosają bez k= 0 zmian średnio przez rok. Indeks cen w gospodarce można, zaem zapisać jako odchylenie od sanu sacjonarnego (zerowej inflacji): p = θp + ( θ ) p * () gdzie p indeks cen w okresie, p* - ceny usalane przez przedsiębiorswa, kóre w okresie zdecydują się zmienić ceny. Równanie pierwsze uzależnia indeks cen od średniej ważonej cen z okresu poprzedniego i cen, kóre zosaną w danym okresie zmienione. Mechanizm usalenia cen opymalnych p* odbywa się na podsawie oczekiwań nominalnego koszu krańcowego na przyszłość, co można zapisać równaniem: k= 0 k p * = ( βθ ) ( βθ ) E { mc } (2) n gdzie β < - paramer dyskonujący, E mc + k - oczekiwany nominalny kosz krańcowy na okres +k. Równanie drugie pokazuje, że przedsiębiorswa usalają ceny kierując się oczekiwaniem, co do nominalnego koszu krańcowego na możliwie wiele okresów w przyszłości, im dalsza prognoza ym waga mc w podejmowaniu decyzji jes mniejsza. Wpływ koszu krańcowego na usalenie opymalnej ceny jes akże skorygowany o paramer θ, im większe prawdopodobieńswo pozosawienia cen bez zmian ym kosz krańcowy słabiej wpływa na wysokość cen. Kolejnym eapem rozumowania auorów modelu GG jes połączenie równań () i (2). Równanie () możemy przepisać: p * = ( p θp θ Korzysając z meody kolejnych podsawień równanie drugie możemy zapisać w posaci: * n * p = ( θβ ) mc + ( θβ ) E p+ (4) Nasępnie podsawiamy (3) do (4) i orzymujemy: n θβ ( p θp ) = ( θβ ) mc + ( E p+ θp ) (5) θ θ Przekszałcając (5) i oznaczając inflację (przyros cen) π = p p orzymujemy: ( θ )( θβ ) n π = ( mc p ) + βeπ + (6) θ ) n + k (3) P ( i) α pojedyncze dobro: Y ( i) = Y ( ), gdzie Y (i) popy na dobro i, Y ilość wszyskich dóbr, P (i) cena P dobra i, P zagregowany indeks cenowy, α - elasyczność cenowa popyu

3 Dyskusja nad neokeynesowską krzywą Phillipsa wnioski dla Polski 8 n Nasępnie oznaczając krańcowy kosz realny mc = mc p orzymujemy równanie neokeynesowskiej krzywej Phillipsa: π = λmc + βeπ + (7) gdzie: λ = ( θ )( βθ ) / θ Równanie (7) uzależnia inflację od koszu krańcowego w przedsiębiorswach i oczekiwań inflacyjnych. W syuacji, gdy paramer θ przyjmuje wysoką warość, a więc na rynku wysępują szywności cenowe, wedy inflacja będzie mniej wrażliwa na zmiany koszu krańcowego w przedsiębiorswach. Obserwowalny kosz krańcowy Oszacowanie NKPC w posaci (7) przysparza rudności ze względu na dosępność odpowiedniego szeregu czasowego dla realnego koszu krańcowego. Gali i Gerler (999) wykazali, że jednoskowy kosz pracy odzwierciedla realny kosz krańcowy w gospodarce. Rozumowanie ego wywodu można zacząć od funkcji produkcji Cobba-Duoglasa: αk αn Y = A K N (8) gdzie: Y produkcja, A echnologia, K kapiał, N praca, α k, α n - paramery modelu. Realny kosz krańcowy można wyrazić przez iloraz płacy realnej przez krańcową produkywność pracy, co możemy zapisać wzorem: MC = ( W / P ) /( Y / N ) (9) gdzie: MC realny kosz krańcowy, W płaca, P poziom cen. Nasępnie na podsawie (8) możemy przekszałcić (9): MC S = (0) α n gdzie: S ( W N ) /( P Y ) W równaniu (0) S jes ożsame z ilorazem funduszu płac przez warość produkcji, innymi słowy udziałem pracy w dochodzie lub jednoskowym koszem pracy. Na podsawie (0) i oznaczając małymi lierami procenowe odchylenie od sanu równowagi (ang. seady-sae) możemy zapisać: mc = s () Nasępnie podsawiając () do (7) orzymujemy π = λs + βeπ + (2) gdzie: λ = ( θ )( βθ ) / θ Ekonomeryczna specyfikacja modelu Przedmioem esymacji będzie równanie (2). Z koncepcji racjonalnych oczekiwań wynika, że błąd prognozy inflacji na okres + jes nieskorelowany z informacjami z okresu i wcześniejszego (Welfe, 2003), co znaczy, że możemy równanie (2) zapisać nasępująco: E {( λs βπ ) z } = 0 π (3) + gdzie z oznacza wekor zmiennych insrumenalnych na okres lub wcześniejszy. Posać (3) nazywana jes eż warunkiem orogonalnym, a więc warość oczekiwana szacowanego równania i wekora zmiennych insrumenalnych wynosi 0. Mając warunek orogonalny możemy oszacować paramery równania meodą GMM. Równanie (3) będzie oszacowane na podsawie danych kwaralnych 996q-2006q. Miarą inflacji jes procenowa zmiana deflaora PKB, koszu krańcowego procenowa zmiana

4 82 Marcin Brycz jednoskowego koszu pracy w sekorze przedsiębiorsw bez rolnicwa 2. Szeregi e pochodzą z bazy OECD i są wyrównane sezonowo. W obu przypadkach przeprowadzono esy pierwiaska jednoskowego ADF i PP oraz nie swierdzono, aby omawiane procesy były I(); wyniki przedsawia abela () Tabela. Tesy pierwiaska jednoskowego Augmened Dickey-Fuller Phillips-Perron Zmienna es es π * *** s *** *** Źródło: opracowanie własne. ***-poziom isoności <0.0; *0. Kolejnym eapem badania będzie esymacja równania (3) z nasępującymi insrumenami inflacja do 2 opóźnień, jednoskowy kosz pracy do rzech opóźnień, przyros realnego kursu waluowego 3 do jednego opóźnienia oraz luka popyowa (HP) jedno opóźnienie. Wyniki przedsawione są poniżej, a w nawiasach podano odchylenia sandardowe.: π π (4) = s (0.078) (0.0922) Wyniki esymacji (4) wyglądają zadowalająco paramery są isone i mają znaki zgodne z eorią. Paramer β jes bliski jedności, co odpowiada koncepcji racjonalnych oczekiwań. Nasępnie możemy oszacować paramery srukuralne modelu - równanie (2) zosanie przedsawione z użyciem nasępujących warunków orogonalnych: E {( ( θ )( βθ ) s θβπ ) z } = 0 θπ (5) π } = 0 (6) + θ ( θ )( θβ ) s βπ + ) z E {( Równanie 6 jes przekszałconym równaniem (5), ponieważ esymacja GMM jes wrażliwa na posawiony warunek orogonalny dla małej próby, dlaego aka specyfikacja będzie dodakowym sprawdzeniem modelu. Wyniki esymacji znajdują się w abeli (2). 2 Zgodnie z eorią s powinno wynosić log-odchylenie od warości koszu krańcowego w punkcie równowagi. GG zasosowali odchylenie od średniej, a akże logarymiczne wygładzenie ULC; (Yazgan i Yilmazkuday, 2005) zasosowali odchylenie od rendu HP. 3 Ze względu na fak, że na gospodarkę polską znacznie wpływają warunki zewnęrzne kurs waluowy może być efekywnym insrumenem.

5 Dyskusja nad neokeynesowską krzywą Phillipsa wnioski dla Polski 83 Tabela 2. Wyniki esymacji srukuralnej NKPC Paramer warość Odchyl. sd. Tes- J-sa D θ (5) β (5) (0.470) θ (6) β (6) (0.328) Źródło: opracowanie własne. J-sa es J Hansena (por. Greene, 2003, s.549) D oznacza średni czas, przez kóry ceny pozosają niezmienione (w kwarałach). W ym przypadku również esymacja wygląda zadowalająco należy odrzucić hipoezę, że model jes ponad-zidenyfikowany (na podsawie saysyki J). W obu specyfikacjach warunków orogonalnych orzymano zbliżone paramery. Z modelu GG również wynika, że średni czas, w jakim producenci pozosawiają ceny na ym samym poziomie wynosi ok. 2,7-2,9 kwarału. Ineresującą kwesią jes akże o, jak kszałował się paramer prawdopodobieńswa Calvo i wynikający z niego czas, w kórym ceny pozosają szywne w dwu okresach polskiej ransformacji sysemowej. W połowie la dziewięćdziesiąych mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją, co powinno sugerować większą wrażliwość zmian cen na zmianę koszu krańcowego w porównaniu z okresem , kiedy inflacja zmniejszyła się do normalnego poziomu. Wyniki esymacji dla ych okresów przedsawia abela (3). Tabela 3. Wyniki esymacji srukuralnej NKPC Paramer Warość Odchyl. sd. Tes- J-sa D 996q 2000q4 θ (5) β (5) (0.54) θ (6) β (6) q-2006q θ (5) β (5) θ (6) β (6) (0.53) 2.7 (0.33).46 (0.48) Źródło: opracowanie własne. W nawiasach podano numery szacowanych równań. Insrumeny dla okresu luka popyowa, inflacja, zmiana jedn. kosz pracy (dulc), kurs waluowy po opóźnieniu; dla okresu kurs opóźnienie 4 i 2, dulc (-3) inflacja (-5). W abeli (3) znajdują się wyniki esymacji warunków orogonalnych (5) i (6) dla dwu okresów ransformacji gospodarczej w Polsce. Wyniki esymacji są zadowalające: zmienne są isone i mają znaki zgodne z eorią ekonomiczną. Saysyka J wskazuje, że model nie jes ponad-zidenyfikowany. W pierwszym z omawianych okresów ( ) przecięny czas zmiany cen wyniósł 2,5 kwarału, naomias w laach ,8-6,9 kwarału. W drugim z omawianych okresów znacznie wydłużył się czas, przez kóry ceny średnio pozosają bez zmian. Wy

6 84 Marcin Brycz nik en sugeruje, że na rynku produków w laach znacznie zwiększyły się szywności cen. Fak można wiązać z zasojem ekonomicznym oraz ze znacznie mniejszą inflacją niż w laach Przeprowadzono akże wnioskowanie doyczące różnicy paramerów szywności rynkowej w dwu badanych okresach. Niesey nie udało się powierdzić ego wniosku esem, ponieważ dla okresu wysępuje duże odchylenie sandardowe ego parameru; być może będzie o możliwe w przyszłości, gdy będziemy dysponować większą próbą. Kolejnym elemenem badania szywności rynkowej będzie porównanie ego parameru z innymi dosępnymi badaniami NKPC. Na wykresie () przedsawiono czas, przez jaki ceny pozosają szywne w wybranych krajach. Wykres. Szywności cen Calvo PL-2 Chile PL Francja EURO HKG PL- Włochy Ausria Hiszpania Belgia Finlandia Holandia Grecja Turcja Źródło: opracowanie własne. Oś pionowa oznacza czas, przez jaki ceny pozosają niezmienione w kwarałach. Wyniki pochodzą z prac: (Cespedes, Ochoa, Soo, 2005), (Genberg, Pauwels, 2005) (Rumler, 2005), (Yazgan, Yilmazkuday, 2005) i sanowią medianę z przedsawionych specyfikacji. PL- okres PL-2 okres Pierwszy okres ransformacji usrojowej w Polsce ( ) (PL-) charakeryzuje się elasycznym rynkiem produków, jednak szywności rynkowe nie odbiegają znacząco od rozwinięych krajów UE. Drugi z badanych okresów (PL-2) charakeryzuje się znacznym uszywnieniem rynku produków i znacznie odbiega od innych krajów UE. Kolejnym aspekem neo-keynesowskiej krzywej Phillipsa jes wpływ luki popyowej (odchylenia od rendu PKB) na inflację, jak wcześniej wspomniano obecnie o podejście jes kryykowane, jednak jak wynika z badań (Przysupa, Wróbel, 2006); (Kokoszczyński, Łyziak, Pawłowska, Przysupa, Wróbel, 2002) w polskiej gospodarce luka popyowa isonie wpływa na inflację. Poniżej przedsawione są wyniki esymacji równania (3), jednak w ym przypadku luka obliczona filrem HP jes przybliżeniem koszu krańcowego. π.222luka _ pkb π (7) 4 = 0 + (0.077) (0.03) Równanie (7) implikuje, że w badanym okresie luka popyowa ma isony wpływ na inflację; 4 Aby zaoszczędzić miejsca nie podano pełnych wyników esymacji; insrumeny: ceny opóźnienia od do 3 luka_pkb i 2; kurs waluowy i 2; w nawiasach podano odchylenia sd.; luka_pkb różnica logarymów pkb i jego rendu HP

7 Dyskusja nad neokeynesowską krzywą Phillipsa wnioski dla Polski 85 paramer luki jes większy od parameru orzymanego na podsawie jednoskowego koszu pracy. Paramer bea przyjmuje znak i warość zgodną z posulowaną eorią ekonomiczną (bliską ). Na wykresie (2) przedsawiono przebieg zmienności jednoskowego koszu pracy, luki popyowej oraz inflacji. Obserwacja ych szeregów wskazuje na o, że zarówno luka popyowa jak i jednoskowy kosz pracy ma isone znaczenie w kszałowaniu się inflacji w Polsce. Wykres 2. Przebieg zmienności inflacji, luki popyowej i jednoskowego koszu krańcowego Inflacja Luka DULC Źródło: opracowanie własne. Dane OECD. Oś pionowa - proceny Wykres (2) przedsawia korelacje, pomiędzy przyrosem defaora PKB, luki popyowej (HP) oraz przyrosu jednoskowego koszu krańcowego. Można zauważyć, że luka popyowa podobnie koreluje z inflacją, co jednoskowy kosz pracy, co implikuje, że obie zmienne są odpowiednie do szacowania NKPC. Wykres (3) przedsawia korelacje pomiędzy luką popyową, jednoskowym koszem pracy, a przyspieszoną/opóźnioną inflacją. Obie zmienne pozyywnie korelują z inflacją zarówno ą z okresów wcześniejszy jak i przyspieszoną. Fak en powierdza, że luka popyowa może być predykaorem inflacji w Polsce.

8 86 Marcin Brycz Wykres 3. Korelacje krzyżowe inflacji, luki popyowej i jednoskowego koszu pracy. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, L DULC Źródło: opracowanie własne. Oś pozioma oznacza opóźnienia/przyspieszenia inflacji (zmiany deflaora PKB), na osi pionowej są odłożone korelacje pomiędzy inflacją a: L(luką HP PKB) i DULC przyrosu jednoskowego koszu pracy; obie zmienne są w czasie. Okres 997q- 2006q Związkom pomiędzy inflacją, jednoskowym koszem pracy i luką popyową można przyjrzeć się bliżej za pomocą esów przyczynowości (abele 4 i 5). Rozparzymy dwa ich rodzaje: es Grangera, kóry bada czy można lepiej prognozować zmienną poprzez drugą zmienną opóźnioną; es Simsa-GMD z kolei bada, czy można lepiej prognozować zmienną przez przyspieszoną inną zmienną (przyszłość nie może wpływać na eraźniejszość). Odmienne konsrukcje obu esów implikują ich komplemenarność. Związek między inflacją i luką popyową wyklucza es Grangera, naomias es Simsa wyklucza wpływ inflacji na lukę popyową (HP), ale nie odrzuca związku przyczynowego między luką a inflacją. Wynik en jes po części zadowalający, ponieważ pozwala swierdzić, że badanie korelacji pomiędzy ymi zmiennymi wykres (3) nie są bezsensowne. Kolejne esy dowodzą, że zarówno przeszłymi obserwacjami luki HP nie można lepiej prognozować jednoskowego koszu pracy jak i odwronie, może o sugerować, że obie zmienne wysępują jednocześnie, zważywszy, że korelacja obu zmiennych wynosi 0.32 i jes isona. Dla osanich z przedsawionych par zmiennych (inflacja i jednoskowy kosz pracy) esy przyczynowości nie określają jej kierunku, jednak można zauważyć, że w obu esach wyższe warości saysyk są przy hipoezie, że inflacja nie jes przyczyną jednoskowego koszu pracy.

9 Dyskusja nad neokeynesowską krzywą Phillipsa wnioski dla Polski 87 Tabela 4. Tes przyczynowości Grangera dla jednoskowego koszu pracy, luki popyowej i inflacji. H 0 F-sa. P Inflacja nie jes przyczyną w sensie Grangera L L nie jes przyczyną w sensie Grangera inflacji DULC nie jes przyczyną w sensie Grangera L L nie jes przyczyną w sensie Grangera DULC DULC nie jes przyczyną w sensie Grangera Inflacji Inflacja nie jes przyczyną w sensie Grangera DULC Źródło: opracowanie własne. DULC jednoskowy kosz pracy, L luka HP. Tabela 5. Tes przyczynowości Simsa-GMD H 0 : LMF P Inflacja nie jes przyczyną w sensie Simsa L L nie jes przyczyną w sensie Simsa inflacji DULC nie jes przyczyną w sensie Simsa L L nie jes przyczyną w sensie Simsa DULC DULC nie jes przyczyną w sensie Simsa inflacji Inflacja nie jes przyczyną w sensie Simsa DULC Źródło: opracowanie własne. Tesowanie warunków ograniczających LMF (por. Charemza i Deadman, 997, s. 6) Zakończenie Polska jes kolejnym krajem, w kórym można udowodnić wpływ jednoskowego koszu pracy na inflację i kolejny raz można powierdzić adekwaność modelu Gali, Gerler. Udowodnić można akże, że luka popyowa wyznaczona rendem Hodricka-Prescoa sanowi dobre przybliżenie koszu krańcowego w NKPC, o czym może świadczyć jednoczesne wysępowanie obu zmiennych oraz pozyywną korelacja z inflacją (akże przyspieszoną i opóźnioną) Krzywa Phillipsa w Polsce nie odbiega znaczącą od krajów srefy euro można zauważyć podobny paramer szywności cen Calvo. Szywności rynkowe w Polsce mogą się różnić dla okresu drugiej połowy la dziewięćdziesiąych i la W osanim okresie prawdopodobnie zwiększyły się szywności rynkowe, jednak nie można ego jednoznacznie powierdzić, prawdopodobnie ze względu na niewielką próbę badawczą. Dane dla Polski powierdzają częściowo kryykę Rudd i Whelana nie można udowodnić esami przyczynowości, że jednoskowy kosz pracy nie jes przyczyną inflacji ani inflacja nie jes przyczyną jednoskowego koszu pracy. BIBLIOGRAFIA:. Charemza, W., Deadman, D., (997) Nowa Ekonomeria, PWE 2. Cespedes, F.L., Ochoa, M., Soo, G., (2005) An Esimaed New Phillips Curve for Chile, Cenral Bank of Chile 3. Dixi, A., Sigliz, J.E., (997) Monopolisic Compeiion and Opimal Produc Diversiy,

10 88 Marcin Brycz The American Economic Review 4. Gali, J., Gerler, M., (999) Inflaion dynamics: A srucural economeric analysis, Journal of Moneary Economics v Genberg, H., Pauwels., (2005) An open-economy new Keynesian Phillips curve: evidence from Hong-Kong, Pacific Economic Review, 0(2) 6. Greene, W., (2003), Economeric Analysis, Pearson Educaion, New Jersey. 7. Kokoszczyński, R., Łyziak, R., Pawłowska, M., Przysupa, J., Wróbel, E., (2002), Mechanizm ransmisji poliyki pieniężnej-współczesne ramy eoreyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, Maeriały i Sudia NBP 8. Lawless, M., Whelan, K., (2007) Undersanding he dynamics of labor shares and inflaion, EBC working paper series no 784 / july Leih, C., Malley., (2002) Esimaed Open Economy New Keynesian Phillips Curves for G7, CESifo Working Paper Series No Przysupa, J., Wróbel, E., (2006) Looking for an Opima Moneary Policy Rule: The Case of Poland under IT Framework, Maeriały i Sudia NBP. Rudd, J., Whelan, K., (2005) Does Labor s Share Drive Inflaion?, Journal of Money, Credi, and Banking, 2. Rudd, J., Whelan, K., (2007) Modelling Inflaion Dynamics: A Criical Survey of Recen Research, Journal of Money, Credi, and Banking, 3. Rumler, F., (2005) Esimaes of he open economy new Keynesian Phillips curve for euro aera counries, ECB working paper series, 4. Welfe, A., (2003) Ekonomeria, meody i ich zasosowanie, PWN

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA 2 POBRAĆ Z INTERNETU Plaforma WSL on-line Nazwisko prowadzącego Maryna Kupczyk Folder z nazwą przedmiou - Analiza, prognozowanie i symulacja Plik o nazwie Baza do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych)

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) Zadanie 1 Zapytano 180 osób (w tym 120 mężczyzn) o to czy rozpoczynają dzień od wypicia kawy czy też może preferują herbatę.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia 6. Dyspersja i adwekcja w przepływie urbulennym podsumowanie własności laminarnej (molekularnej) dyfuzji: ciągły ruch molekuł (molekularne wymuszenie) prowadzi do losowego błądzenia cząsek zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zadania z parametrem

Zadania z parametrem Zadania z paramerem Zadania z paramerem są bardzo nielubiane przez maurzysów Nie jes ławo odpowiedzieć na pyanie: dlaczego? Nie są o zadania o dużej skali rudności Myślę, że głównym powodem akiego sanu

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów Konspek ekonomeria: Weryfikacja modelu ekonomerycznego Podręcznik: Ekonomeria i badania operacyjne, red. nauk. Marek Gruszczyński, Maria Podgórska, omasz Kuszewski (ale można czyać dowolny podręcznik do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej MIKROEKONOMIA I Wykład 4 1 FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1 Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 3 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej dr inż. Bartosz Krysta Członek Zarządu ds. Zarządzania Portfelem Enea Trading Sp. z o.o. Kraków, 18.04.2015 r. Agenda Wycena ryzyka - istota Zniżkowy trend

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia Maemayka A kolokwium maja rozwia zania Należy przeczyać CA LE zadanie PRZED rozpocze ciem rozwia zywania go!. Niech M. p. Dowieść że dla każdej pary liczb ca lkowiych a b isnieje aka para liczb wymiernych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych

Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych dr Anna Koz owska-grzybek mgr Marcin Kowalski Kaedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzysaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo