IX edycja Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości II etap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX edycja Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości II etap"

Transkrypt

1 IX edycja Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości II etap 1. Do grupy krajów G8 (najbardziej uprzemysłowionych paostw świata) należą m.in.: a. Japonia b. Włochy c. Kanada d. Chiny 2. Latem 2009r. zostanie wybrany nowy szef NATO. Którego z polskich polityków niemiecki tygodnik Der Spiegel wymienia jako potencjalnego kandydata na to stanowisko? a. Radosława Sikorskiego b. Bronisława Komorowskiego c. Lecha Wałęsę d. Włodzimierza Cimoszewicza 3. Która rocznica przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla została obchodzona w grudniu 2008r.? a. 20. b. 25. c. 30. d Światowa Organizacja Handlu: a. ma swoją siedzibę w Nowym Jorku b. rozpoczęła działalnośd w 1995r. c. opowiada się za globalizacją gospodarki d. określana jest angielskim skrótem WTO 5. Środki finansowe którego z resortów przeznaczane są m.in. na wynagrodzenia dla policjantów? a. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji c. Ministerstwa Sprawiedliwości d. Ministerstwa Obrony Narodowej 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty przez Komisję Europejską 28. września 2007r.: a. Przeznaczony jest na lata b. Jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed paostwami UE stawia odnowiona Strategia Lizbooska c. Głównym celem Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej d. Program finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego 7. Obecnym Ministrem Sprawiedliwości jest: a. Zbigniew Dwiąkalski b. Bogdan Klich c. Zbigniew Ziobro d. Andrzej Czuma 1

2 8. W grudniu 2008r. odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ, pod nazwą United Nations Climate Change Conference. Wydarzenie to miało miejsce: a. W Warszawie b. W Poznaniu c. W Brukseli d. W Paryżu stycznia 2009r. prezydencję w UE przejęło następujące paostwo: a. Francja b. Włochy c. Czechy d. Niemcy 10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest: a. Stowarzyszeniem b. Fundacją c. Organizacją pozarządową d. Organizacją pożytku publicznego 11. Roczne zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 powinno byd złożone w Urzędzie Skarbowym do dnia: a. 31. marca 2009r. b. 30. kwietnia 2009r. c. 31. stycznia 2009r. d. 31. grudnia 2008r. 12. Kogo Barack Obama nominował na stanowisko Sekretarza Stanu USA? a. Hilary Clinton b. Condoleezzę Rice c. Johna McCain a d. Sarah Palin 13. Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się w tym roku: a. W Brukseli b. W Davos c. W Warszawie d. W Nowym Jorku 14. HR w zarządzaniu: a. Oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi b. Związane jest z polityką personalną przedsiębiorstwa c. Jest skrótem oznaczającym human research d. Oznacza zasoby klientów 15. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od 1. stycznia 2009r. wynoszą: a. 18% i 32% b. 19%, 30%,40% c. 22% d. 18% i 30% 2

3 16. Programy szczegółowe wchodzące w skład Programu Uczenie się przez całe życie (Life Long Learning) to: a. Erasmus b. Comenius c. Leonardo da Vinci d. Grundtvig 17. Account Manager jest powszechnie używanym terminem oznaczającym: a. opiekuna klienta b. głównego księgowego c. kierownika działu księgowości d. kierownika dystrybucji 18. Oligopol: a. to sytuacja na rynku, gdzie dominuje kilka dużych przedsiębiorstw b. to sytuacja na rynku, gdzie działa tylko jeden sprzedawca c. charakteryzuje się brakiem konkurencji cenowej między przedsiębiorstwami d. jest charakterystyczny jedynie dla sprzedaży dóbr komplementarnych 19. Alians strategiczny przedsiębiorstw: a. Polega na wykupieniu jednej firmy przez drugą b. Określa obszary współdziałania, poza którymi zawierające go przedsiębiorstwa mogą byd nadal konkurencyjne względem siebie c. Zaliczany jest do jednej z form globalizacji d. Jest formą umowy o współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami 20. Akwizycja przedsiębiorstw: a. Jest synonimem fuzji b. To częściowe połączenie przedsiębiorstw c. To całkowite połączenie przedsiębiorstw d. To metoda stosowana podczas audytu zewnętrznego 21. Minimalne wynagrodzenie brutto od 1 stycznia 2009r. wynosi w Polsce: a zł b zł c zł d zł 22. Otoczenie wewnętrzne organizacji obejmuje: a. Klientów b. Konkurencję c. Pracowników d. Zarząd 23. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z osobnych rejestrów: a. rejestru przedsiębiorców b. rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej c. rejestru osób, które weszły w konflikt z prawem d. rejestru dłużników niewypłacalnych 3

4 24. Call Center oznacza: a. centrum pomocy dla mieszkaoców b. centrum obsługi klienta c. centrum telefonicznego kontaktu z klientami d. centrum obsługi inwestorów zagranicznych 25. Wynagrodzenie kafeteryjne: a. To synonim nagrody pieniężnej b. To synonim awansu zawodowego c. Może obejmowad np. służbowy samochód, telefon komórkowy d. Pozwala pracownikom dokonywad wyboru spośród wielu oferowanych świadczeo w ramach określonego limitu finansowego 26. Jakie sprawy można załatwid w urzędzie miasta? a. uzyskad wpis do ewidencji działalności gospodarczej b. otrzymad odpis aktu małżeostwa c. otrzymad zgodę na zmianę nazwiska i imienia d. zgłosid utratę dowodu osobistego 27. Spółka komandytowa: a. To spółka kapitałowa b. To spółka osobowo-kapitałowa c. To spółka, w której partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wyniku działalności innych partnerów d. To spółka, za której zobowiązania min. 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a inny ma ograniczoną odpowiedzialnośd 28. Siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych jest: a. Bruksela b. Nowy Jork c. Genewa d. Paryż 29. Komisja Europejska: a. To główny organ decyzyjny Unii Europejskiej b. Jej zadaniem jest m.in. uchwalanie prawa unijnego c. W jej skład wchodzi 27 komisarzy d. Komisja spotyka się raz na rok 30. Największą liczbę przedstawicieli w Parlamencie Europejskim posiada następujący kraj: a. Niemcy b. Francja c. Wielka Brytania d. Włochy 31. Najwyższa Izba Kontroli: a. To najwyższy organ kontroli paostwowej b. Podlega Sejmowi RP c. W tym roku obchodzi 90-lecie istnienia d. Jacek Jezierski jest jej obecnym prezesem 4

5 Woj. kujawsko-pomorskie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. kujawsko-pomorskiego to: a. Powiat tucholski b. Powiat brodnicki c. Powiat świecki d. Powiat nakielski 2. Woj. kujawsko-pomorskie nie graniczy z województwami/-em: a. Woj. zachodniopomorskim b. Woj. warmiosko-mazurskim c. Woj. łódzkim d. Woj. mazowieckim 3. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody kujawsko-pomorskiego w Brukseli 4. W ubiegłym roku województwo kujawsko-pomorskie obchodziło: a. 10-lecie powstania b. 15-lecie powstania c. 20-lecie powstania d. 25-lecie powstania 5

6 Woj. łódzkie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. łódzkiego to: a. Powiat brzezioski b. Powiat poddębicki c. Powiat wieluoski d. Powiat wieruszowski 2. Woj. łódzkie nie graniczy z województwami/-em: a. woj. dolnośląskim b. woj. śląskim c. woj. opolskim d. woj. kujawsko-pomorskim 5. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody łódzkiego w Brukseli 3. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęd Filmowych Plus Camerimage: a. został przeniesiony z Warszawy do Łodzi b. w 2008r. odbyła się XVI edycja festiwalu c. w 2008r. Złotą Żabę dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną otrzymał Viggo Mortensen d. nagrodami przyznawanymi podczas festiwalu są m.in. złote, srebrne i brązowe żaby 6

7 Woj. mazowieckie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. mazowieckiego to: a. Powiat ostrołęcki b. Powiat ciechanowski c. Powiat lipski d. Powiat zwoleoski 2. Woj. mazowieckie nie graniczy z województwami/-em: a. woj. podkarpackim b. woj. lubelskim c. woj. podlaskim d. woj. kujawsko-pomorskim 3. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody mazowieckiego w Brukseli 4. Warszawa kandyduje do tytułu: a. Europejska Stolica Kultury 2016 b. Europejska Stolica Biznesu 2016 c. Europejska Stolica Młodzieży 2016 d. Europejska Stolica Nauki

8 Woj. świętokrzyskie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. świętokrzyskiego to: a. Powiat konecki b. Powiat włoszczowski c. Powiat kazimierski d. Powiat buski 2. Woj. świętokrzyskie nie graniczy z województwami/-em: a. woj. opolskim b. woj. lubelskim c. woj. śląskim d. woj. podkarpackim 3. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody świętokrzyskiego w Brukseli 4. Marszałkiem województwa świętokrzyskiego jest: a. Adam Jarubas b. Bożentyna Pałka-Koruba c. Małgorzata Muzoł d. Wojciech Lubawski 8

9 Woj. wielkopolskie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. wielkopolskiego to: a. Powiat złotowski b. Powiat kępioski c. Powiat kolski d. Powiat turecki 2. Woj. wielkopolskie nie graniczy z województwami/-em: a. woj. mazowieckim b. woj. opolskim c. woj. pomorskim d. woj. lubuskim 3. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody wielkopolskiego w Brukseli 4. Poznao został oficjalnie rekomendowany przez Polski Komitet Olimpijski jako polski kandydat do organizacji: a. 2. Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku b. 2. Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku c. 2. Letnich Igrzysk Olimpijskich Seniorów w 2014 roku d. 2. Zimowych Igrzysk Olimpijskich Seniorów w 2014 roku 9

10 Woj. zachodniopomorskie: 1. Powiaty wchodzące w skład woj. zachodniopomorskiego to: a. Powiat myśliborski b. Powiat gryfioski c. Powiat drawski d. Powiat pyrzycki 2. Woj. zachodniopomorskie nie graniczy z województwami/-em: a. woj. kujawsko-pomorskim b. woj. wielkopolskim c. woj. pomorskim d. woj. lubuskim 3. Zadaniem Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli jest: d. reprezentowanie wojewody zachodniopomorskiego w Brukseli 4. Szczecin kandyduje do tytułu: a. Europejska Stolica Kultury 2016 b. Europejska Stolica Biznesu 2016 c. Europejska Stolica Młodzieży 2016 d. Europejska Stolica Nauki

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ RYNEK PRACY W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ wydanie X poszerzone i uaktualnione Redaktor wydania: Tadeusz POMIANEK Zespół redakcyjny: Andrzej ROZMUS Barbara PRZYWARA Marta CZYŻEWSKA Barbara

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim ROMUAL NIEZIELSKI Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim 1. Wprowadzenie oświadczenia wielu krajów i regionów wskazują, że trwały

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2013, 8, 36 52 AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Warszawa, lipiec 2009 r. Redakcja merytoryczna: dr ElŜbieta Wąsowicz-Zaborek Zespół redakcyjny: Jacek

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja?

Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja? Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja? Co lepiej założyd stowarzyszenie czy fundację? To pytanie zadają sobie często osoby stające przed decyzją o sformalizowaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo