Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski"

Transkrypt

1

2

3 Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski Ok adk i stron tytu owà projektowa a Ewa Szyd owska Koncepcja graficzna Andrzej Ozi b o Redaktor inicjujàcy projektu Danuta Rogowska Redaktorzy merytoryczni Wojciech Chmielewski, ukasz Marks Redaktor kartograficzny Jerzy Domosud i Zespó Recenzent dr Gra yna Ok a Autorów tekstów êród owych i t umaczeƒ, do których nie uda o si dotrzeç, prosimy o zg oszenie si do WSiP-u. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 2004 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: , P. poczt. nr 9 Wydanie drugie Arkuszy drukarskich: 26 Sk ad i amanie: El bieta Walczak/ Studio DTP WSiP S.A. Wydrukowano na papierze produkcji International Paper Kwidzyn S.A. Druk i oprawa: Zak ady Graficzne im. KEN SA w Bydgoszczy

4 SPIS TREÂCI Od autorów Wiedza o spo eczeƒstwie. Poziom podstawowy Spo eczeƒstwo test I Spo eczeƒstwo test II Spo eczeƒstwo test III Spo eczeƒstwo test IV Polityka test I Polityka test II Polityka test III Polityka test IV Prawo test I Prawo test II Prawo test III Prawo test IV Polska, Europa, Êwiat test I Polska, Europa, Êwiat test II Polska, Europa, Êwiat test III Polska, Europa, Êwiat test IV Wiedza o spo eczeƒstwie. Poziom rozszerzony Spo eczeƒstwo zestaw I Spo eczeƒstwo zestaw II Spo eczeƒstwo zestaw III Spo eczeƒstwo zestaw IV Polityka zestaw I Polityka zestaw II Polityka zestaw III Polityka zestaw IV Prawo zestaw I Prawo zestaw II Prawo zestaw III Prawo zestaw IV Polska, Europa, Êwiat zestaw I Polska, Europa, Êwiat zestaw II Polska, Europa, Êwiat zestaw III Polska, Europa, Êwiat zestaw IV Przyk adowy arkusz egzaminacyjny

5 P O L I T Y K A T E S T I I I POLITYKA TEST III ZakreÊl jednà w aêciwà odpowiedê. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. prawo do sprawowania kontroli nad rzàdem przyzna a: a) Prezydentowi b) Senatowi c) Sejmowi d) Sàdowi Najwy szemu Do charakterystyk ustrojów politycznych dopasuj w aêciwe konstytucje. (1 pkt) a) Tworzy a demokratyczne ramy ustrojowe, wprowadza a wyraênà dominacj Sejmu nad pozosta- ymi organami w adzy paƒstwowej. b) Odrzuca a pluralizm polityczny, formalnie skupia a w adz w r kach zdominowanego przez jednà parti Sejmu. c) Zapewnia a prezydentowi kluczowà pozycj w paƒstwie, czyniàc go gwarantem adu konstytucyjnego i najwy szym arbitrem politycznym. d) Ustanawia a system rzàdów àczàcy elementy ustroju prezydenckiego i monarchii parlamentarnej. 1) Konstytucja 3 maja (1791 r.) 2) konstytucja Ksi stwa Warszawskiego (1807 r.) 3) konstytucja marcowa (1921 r.) 4) konstytucja kwietniowa (1935 r.) 5) Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952 r.) a) b) c) d) (4 pkt.) Opisz krótko ka dà z wymienionych poni ej zasad dzia ania wymiaru sprawiedliwoêci w Polsce. Zasada instancyjnoêci Zasada kolegialnoêci Zasada jawnoêci WyjaÊnij krótko, na czym polega zasada prymatu konstytucji. (3 pkt.) (1 pkt) 43

6 POZIOM PODSTAWOWY 5. Zapoznaj si z fragmentem ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych i wykonaj zamieszczone poni ej zadania. Art Partia polityczna jest dobrowolnà organizacjà, wyst pujàcà pod okreêlonà nazwà, stawiajàcà sobie za cel udzia w yciu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wp ywu na kszta towanie polityki paƒstwa lub sprawowanie w adzy publicznej. [ ] Art. 8. Partie polityczne kszta tujà swoje struktury oraz zasady dzia ania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególnoêci przez zapewnienie jawnoêci tych struktur, powo ywanie organów partii w drodze wyborów i podejmowanie uchwa wi kszoêcià g osów. [ ] Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 604 A. WyjaÊnij, co oznacza stwierdzenie, e partia polityczna jest organizacjà dobrowolnà. B. Wymieƒ 3 zasady funkcjonowania partii politycznych w Polsce, zapewniajàce demokratyczny charakter tych organizacji. (2 pkt.) 6. Zapoznaj si z fragmentem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. i wykonaj zamieszczone poni ej zadania. Rozdzia XII ZMIANA KONSTYTUCJI Art Projekt ustawy o zmianie Konstytucji mo e przed o yç co najmniej 1/5 ustawowej liczby pos ów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 2. Zmiana Konstytucji nast puje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i nast pnie w terminie nie d u szym ni 60 dni przez Senat. 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji mo e odbyç si nie wczeêniej ni trzydziestego dnia od dnia przed o enia Sejmowi projektu ustawy. 4. Ustaw o zmianie Konstytucji uchwala Sejm wi kszoêcià co najmniej 2/3 g osów w obecnoêci co najmniej po owy ustawowej liczby pos ów oraz Senat bezwzgl dnà wi kszoêcià g osów w obecnoêci co najmniej po owy ustawowej liczby senatorów. 5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniajàcej przepisy rozdzia ów I, II lub XII Konstytucji mo e odbyç si nie wczeêniej ni szeêçdziesiàtego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. 6. Je eli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdzia u I, II lub XII, podmioty okreêlone w ust. 1 mogà za àdaç, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzajàcego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracajà si do Marsza ka Sejmu, który zarzàdza niezw ocznie przeprowadzenie referendum w ciàgu 60 dni od dnia z o enia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyj ta, je eli za tà zmianà opowiedzia a si wi kszoêç g osujàcych. 44

7 P O L I T Y K A T E S T I I I 7. Po zakoƒczeniu post powania okreêlonego w ust. 4 i 6 Marsza ek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwalonà ustaw do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustaw w ciàgu 21 dni od dnia przedstawienia i zarzàdza jej og oszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 A. Oblicz, jaka minimalna liczba g osów by aby konieczna do uchwalenia w Sejmie ustawy o zmianie Konstytucji, jeêli w g osowaniu wzi aby udzia minimalna niezb dna liczba pos ów. Wska odpowiedni ust p artyku u 235, na podstawie którego zosta o dokonane obliczenie. B. WyjaÊnij, w jakim wypadku zmiana Konstytucji musi zostaç zatwierdzona w referendum. (4 pkt.) 7. Uzupe nij zdania. Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w Polsce zosta wprowadzony 1) -stopniowy podzia terytorialny. Najwi kszymi jednostkami terytorialnego podzia u kraju sà 2) , których jest obecnie 3) W ich ramach funkcjonuje 380 jednostek zwanych 4) Najni szy szczebel podzia u terytorialnego stanowià ) (2 pkt.) 8. Uzupe nij fragment schematu przedstawiajàcego tryb ustawodawczy zgodnie z polskim prawem. W miejscach oznaczonych literami (a, b, c, d) wpisz nazwy odpowiednich instytucji. Inicjatywa ustawodawcza odrzucenie w 1. czytaniu odrzucenie w 3. czytaniu uchwalenie a) trzy czytania b) nieodrzucenie weta (post powanie zakoƒczone) poprawki lub odrzucenie (weto) c) przyj cie bez poprawek Marsza ek Sejmu d) Schemat za: Wiedza o spo eczeƒstwie. Podr cznik. Kszta cenie w zakresie podstawowym, red. Konstanty A. Wojtaszczyk, WSiP, Warszawa 2004 (2 pkt.) 45

8 POZIOM PODSTAWOWY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA (0 1 pkt) c) (0 4 pkt.) a 3, b 5, c 4, d 1 (1 pkt za ka dà poprawnà odpowiedê) (0 3 pkt.) Zasada instancyjnoêci polega na tym, e od ka dego orzeczenia zapad ego w sàdzie pierwszej instancji mo na wnieêç odwo anie do sàdu wy szej instancji, a post powanie sàdowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Zasad kolegialnoêci polega na zespo owym rozpoznawaniu i rozstrzyganiu sprawy przez samych s dziów zawodowych lub s dziego zawodowego i awników. Zasada jawnoêci polega na tym, e rozpatrywanie spraw przed wszystkimi sàdami powinno odbywaç si jawnie, z wyjàtkiem sytuacji (okreêlonych w konstytucji i ustawach), gdy interes paƒstwa, dobro obywateli itp. wymaga ograniczenia jawnoêci. (1 pkt za ka dà poprawnie wyjaênionà zasad ) (0 1 pkt) Zasada ta oznacza, e wszystkie akty prawne w danym paƒstwie powinny byç zgodne z konstytucjà i zmierzaç do zapewnienia jej realizacji. (0 2 pkt.) A. (0 1 pkt) Oznacza ono, e obywatel ma prawo wst powania do partii i wyst powania z nich zgodnie z w asnà wolà. B. (0 1 pkt) Zdajàcy powinien wymieniç 3 zasady spoêród nast pujàcych: jawnoêç struktur, powo ywanie w adz partii w wyborach, podejmowanie decyzji wewnàtrz partii wi kszoêcià g osów, wywieranie przez parti wp ywu na kszta towanie polityki paƒstwa metodami demokratycznymi. (1 pkt za 3 poprawne odpowiedzi) (0 4 pkt.) A. (0 2 pkt.) 154 g osy; ust. 4. (1 pkt za podanie prawid owego wyniku i 1 pkt za wskazanie w aêciwego ust pu) B. (0 2 pkt.) Referendum zatwierdzajàce mo e zostaç przeprowadzone, je eli zmiana dotyczy I, II lub XII rozdzia- u Konstytucji i w terminie 45 dni od dnia uchwalenia zmiany przez Senat z odpowiednim wnioskiem o przeprowadzenie referendum do Marsza ka Sejmu wystàpi 1/5 ustawowej liczby pos ów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. (2 pkt. za pe nà poprawnà odpowiedê) (0 2 pkt.) 1) 3; 2) województwa; 3) 16; 4) powiatami; 5) gminy (2 pkt. za 5, 1 pkt za 3 poprawne odpowiedzi) (0 2 pkt.) a) Sejm, b) Senat, c) Sejm, d) Prezydent (2 pkt. za 4, 1 pkt za 3 poprawne odpowiedzi) 46

9 POZIOM PODSTAWOWY POLSKA, EUROPA, ÂWIAT TEST I ZakreÊl jednà w aêciwà odpowiedê. Termin globalizacja oznacza w ekonomii: a) formalizowanie wi zi mi dzy uczestnikami mi dzynarodowej wymiany handlowej poprzez tworzenie odpowiednich instytucji i rozwijanie prawa mi dzynarodowego b) integracj paƒstw, àczenie si ich w ponadnarodowe wspólnoty, cedowanie cz Êci suwerennoêci na mi dzynarodowe organizacje gospodarcze c) integracj rynków finansowych, swobodny przep yw kapita u i produkcji w skali ca ego Êwiata, dost pnoêç tych samych produktów i technologii pod ró nymi szerokoêciami geograficznymi b) podporzàdkowywanie sobie krajów s abo rozwini tych przez paƒstwa wysoko uprzemys owione w celu eksploatacji surowców naturalnych i taniej si y roboczej (1 pkt) Do podanych charakterystyk dopasuj w aêciwe systemy bezpieczeƒstwa. a) Organizacja ta ponosi g ównà odpowiedzialnoêç za utrzymanie pokoju i bezpieczeƒstwa na Êwiecie; nak ada sankcje gospodarcze lub wojskowe; prowadzi operacje pokojowe w ró nych regionach Êwiata. b) Organizacja ta realizuje rozleg y program polityczny, wojskowy, gospodarczy i naukowo-techniczny; nale àce do niej paƒstwa uznajà, e zbrojna napaêç na jedno z nich w Europie lub Ameryce Pó nocnej b dzie uznana za atak przeciwko nim wszystkim. c) Organizacja ta ma charakter regionalny; jej dzia alnoêç faktycznie sprowadza si do zabiegania o pokojowe rozwiàzywanie lokalnych sporów i konfliktów. d) Organizacja ta skupia 10 paƒstw, które sà zobowiàzane do zbiorowej samoobrony w wypadku zagro enia któregoê z cz onków; przez wiele lat ma o aktywna, o ywi a swojà dzia alnoêç w zwiàzku z destabilizacjà w Europie Ârodkowej i Wschodniej. 1) NATO 2) OBWE 3) UZE 4) ONZ 5) UE a) b) c) d) (4 pkt.) 3. Podane wydarzenia uporzàdkuj w kolejnoêci chronologicznej, zaczynajàc od najwczeêniejszego (np. 6. f). a) rozwiàzanie ZSRR b) porozumienie mi dzy komunistycznymi w adzami a opozycjà w Polsce (tzw. okràg y stó ) c) wstàpienie Polski, Czech i W gier do NATO d) obalenie muru berliƒskiego e) wstàpienie Polski oraz 9 innych krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej i Po udniowej do Unii Europejskiej (1 pkt) 4. WyjaÊnij w 2 3 zdaniach, na czym polegajà demograficzne problemy wspó czesnego Êwiata. W swojej wypowiedzi wska dwa problemy

10 P O L S K A, E U R O P A, Â W I A T T E S T I (2 pkt.) 5. Pos ugujàc si zamieszczonà poni ej mapà, wska paƒstwa europejskie, które: a) przystàpi y do NATO w 1949 r., b) przystàpi y do NATO w 1999 i 2004 r. Wypisz pod mapà w punktach a) i b) numery odpowiednich paƒstw. a) b) (4 pkt.) 6. Zapoznaj si z preambu à Karty Narodów Zjednoczonych (1945 r.) i wykonaj podane poni ej polecenia. MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE uchroniç przysz e pokolenia od kl sk wojny, która dwukrotnie w ciàgu naszego ycia wyrzàdzi a niewypowiedziane cierpienia ludzkoêci, i przywróciç wiar w podstawowe prawa cz owieka, w dostojeƒstwo i wartoêç jego osoby, w równouprawnienie m czyzn i kobiet oraz w równoêç praw narodów wielkich i ma ych, i stworzyç warunki, w których b dzie mog a panowaç sprawiedliwoêç i poszanowanie zobowiàzaƒ opartych na traktatach i innych êród ach prawa mi dzynarodowego, i przyczyniç si do post pu spo ecznego i podniesienia stopy yciowej przy wi kszej wolnoêci, I W TYM CELU stosowaç tolerancj i yç wspólnie w pokoju, jeden z drugim, jak dobrzy sàsiedzi, i zjednoczyç nasze si y dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa, 73

11 POZIOM PODSTAWOWY i zapewniç, przez przyj cie zasad i ustanowienie metod, e si y zbrojne b dà u ywane tylko we wspólnym interesie, i zu ytkowaç urzàdzenia mi dzynarodowe dla popierania post pu gospodarczego i spo ecznego narodów, POSTANOWI YÂMY ZESPOLIå NASZE WYSI KI DLA OSIÑGNI CIA TYCH CELÓW. Stosownie do tego nasze odnoêne Rzàdy, za poêrednictwem swych przedstawicieli, zgromadzonych w mieêcie San Francisco, którzy okazali swe pe nomocnictwa uznane za dobre i w nale ytej formie, zgodzi y si przyjàç niniejszà Kart Narodów Zjednoczonych i na jej podstawie ustanawiajà organizacj mi dzynarodowà, która b dzie nosi a nazw Narodów Zjednoczonych. Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 A. Wymieƒ dwa, okreêlone w preambule, cele Narodów Zjednoczonych dotyczàce relacji mi dzy paƒstwami. B. Wymieƒ jeden, okreêlony w preambule, cel Narodów Zjednoczonych dotyczàcy relacji mi dzy paƒstwami a ich obywatelami. C. Wymieƒ dwa, okreêlone w preambule, cele Narodów Zjednoczonych dotyczàce polityki spo- ecznej. D. Wska wydarzenia historyczne, do których odwo ywali si autorzy preambu y. WyjaÊnij, w jaki sposób wp yw tych wydarzeƒ odzwierciedli si w treêci preambu y (podaj dwa przyk ady). (8 pkt.) 7. Przeczytaj zamieszczone poni ej biogramy i wpisz pod ka dym z nich imi i nazwisko odpowiedniej postaci. A. Laureat pokojowej Nagrody Nobla, ghaƒski ekonomista, siódmy sekretarz generalny ONZ, sprawuje t funkcj od 1997 r. 74

12 P O L S K A, E U R O P A, Â W I A T T E S T I B. Urodzony w Arabii Saudyjskiej za o yciel i przywódca mi dzynarodowej organizacji terrorystycznej zwanej Al-Kaidà, od 2001 r. ukrywa si w nieznanym miejscu. C. Najbardziej znany polityk i przywódca palestyƒski, wspó za o yciel, a od roku 1965 przywódca organizacji Fatah, laureat pokojowej Nagrody Nobla (1993 r.). D. Holender, zawodowy dyplomata, od stycznia 2004 r. sekretarz generalny NATO. (4 pkt.) 8. Zapoznaj si z fotografià i wykonaj zamieszczone poni ej polecenia. Fot. Henry Ray Abrams/AFP/EPA/PAP A. OkreÊl, kiedy i gdzie dosz o do ukazanego na fotografii wydarzenia (podaj dat dziennà i nazw miasta). B. Odczytaj symboliczne znaczenie zdj cia. Nazwij zjawisko, do którego odnosi si fotografia, i zredaguj jego kilkuzdaniowà charakterystyk (podaj trzy cechy charakterystyczne). (5 pkt.) 75

13 POZIOM PODSTAWOWY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA (0 1 pkt) c) (0 4 pkt.) a 4, b 1, c 2, d 3 (1 pkt za ka dà poprawnà odpowiedê) (0 1 pkt) 1. b, 2. d, 3. a, 4. c, 5. e (1 pkt za podanie 5 poprawnych odpowiedzi) (0 2 pkt.) Zdajàcy mo e wskazaç np.: groêb przeludnienia Êwiata brak mo liwoêci wy ywienia coraz wi kszej liczby ludzi; bardzo wysoki przyrost naturalny, charakterystyczny dla najbiedniejszych regionów Êwiata pog bianie innych wyst pujàcych na tych obszarach problemów (bieda, g ód, analfabetyzm, nadmierna eksploatacja Êrodowiska naturalnego), zwi kszanie si dysproporcji w rozwoju mi dzy krajami biednymi a wysoko rozwini tymi; zjawisko tzw. starzenia si spo eczeƒstw, charakterystyczne dla krajów wysoko rozwini tych negatywne oddzia ywanie na rozwój ekonomiczny. Uwaga: nale y uznaç za poprawne tak e inne wskazane przez zdajàcego i odpowiednio objaênione problemy. (1 pkt za ka dy poprawnie podany i objaêniony problem) (0 4 pkt.) a) 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 31, 34 (0 2 pkt.; 2 pkt. za 10, 1 pkt za 5 poprawnych odpowiedzi) b) 8, 9, 10, 17, 18, 19, 24, 27, 29, 37 (0 2 pkt.; 2 pkt. za 10, 1 pkt za 5 poprawnych odpowiedzi) (0 8 pkt) A. (0 2 pkt.) Zdajàcy powinien wymieniç dwa cele spoêród nast pujàcych: zapobieganie konfliktom zbrojnym; poszanowanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z traktatów i innych êróde prawa mi dzynarodowego; oparcie stosunków mi dzy paƒstwami na sprawiedliwych zasadach; równouprawnienie narodów wielkich i ma ych (interpretowane jako równouprawnienie wielkich i ma ych paƒstw); przestrzeganie zasad tolerancji w stosunkach mi dzy paƒstwami; pokojowe (dobrosàsiedzkie) wspó ycie paƒstw; u ywanie si zbrojnych we wspólnym interesie Narodów Zjednoczonych; wspó praca mi dzy paƒstwami w celu utrzymania pokoju na Êwiecie (zagwarantowania mi dzynarodowego bezpieczeƒstwa). (1 pkt za ka dy poprawnie podany cel) B. (0 1 pkt) Zdajàcy powinien podaç jeden cel spoêród nast pujàcych: oparcie relacji mi dzy paƒstwem a obywatelem na prawach cz owieka; ochrona dostojeƒstwa i wartoêç osoby ludzkiej; równouprawnienie m czyzn i kobiet; równoêç praw narodów wielkich i ma ych (zamieszkujàcych jedno paƒstwo). C. (0 2 pkt.) Zdajàcy powinien podaç dwa cele spoêród nast pujàcych: przyczynianie si do post pu spo ecznego; przyczynianie si do podnoszenia stopy yciowej (poprawa warunków ycia); wi ksza wolnoêç; równouprawnienie m czyzn i kobiet. (1 pkt za ka dy poprawnie podany cel) Uwaga: w zadaniach A., B. i C. za poprawne nale y uznaç tak e cele inaczej sformu owane, lecz zgodne z treêcià preambu y. 76

14 P O L S K A, E U R O P A, Â W I A T T E S T I D. (0 3 pkt.) Wydarzenia historyczne I i II wojna Êwiatowa. W odpowiedzi mogà znaleêç si np. nast pujàce przyk ady wraz z uzasadnieniami: eksponowanie problemu utrzymania pokoju na Êwiecie (zagwarantowania bezpieczeƒstwa mi dzynarodowego) wynik doêwiadczeƒ z lat poprzedzajàcych wybuch I i II wojny Êwiatowej; eksponowanie wartoêci, które w szczególny sposób zosta y pogwa cone przez paƒstwa odpowiedzialne za wybuch II wojny Êwiatowej (prawa cz owieka, równouprawnienie wielkich i ma ych narodów, tolerancja, sprawiedliwoêç, zasady dobrego sàsiedztwa). Uwaga: w poleceniu D nale y uznaç za poprawne wszystkie przyk ady w logiczny sposób wywiedzione z treêci preambu y i w aêciwie uzasadnione. (1 pkt za poprawne podanie obu wydarzeƒ historycznych, 1 pkt za ka dy poprawnie podany i uzasadniony przyk ad) (0 4 pkt.) A. Kofi Annan; B. Osama ben Laden (nale y uznaç tak e inne formy zapisu imienia i nazwiska); C. Jasir Arafat (nale y uznaç tak e inne formy zapisu imienia); D. Jaap de Hoop Scheffer (1 pkt za ka dà poprawnà odpowiedê) (0 5 pkt.) A. (0 1 pkt) 11 wrzeênia 2001 r., Nowy Jork (1 pkt za pe nà odpowiedê) B. (0 4 pkt.) OkreÊlenie zjawiska terroryzm (globalny terroryzm). W odpowiedzi powinny zostaç uwzgl dnione 3 cechy charakterystyczne, np.: globalny zasi g zjawiska; wykorzystywanie najnowszych zdobyczy techniki; religijne (fundamentalistyczne, ideologiczne) pod o e wspó czesnego terroryzmu; dà enie do psychologicznego oddzia ywania na wielkà skal ; ró norodne metody dzia ania (morderstwa pojedynczych osób, porwania, zamachy na wielkà skal, pos ugiwanie si Êrodkami trujàcymi itp.); celowe kierowanie dzia aƒ przeciw postronnym (przypadkowym) ludziom; brak mo liwoêci podj cia dialogu z organizacjami terrorystycznymi. Uwaga: nale y uznaç za poprawne tak e inne przyk ady Êwiadczàce o rozumieniu przez zdajàcego zjawiska wspó czesnego terroryzmu. (1 pkt za poprawne okreêlenie zjawiska; po 1 pkt. za ka dà prawid owo podanà cech charakterystycznà) 77

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Od Autora Cz Êç pierwsza Druga Rzeczpospolita ( )

Spis treêci. Od Autora Cz Êç pierwsza Druga Rzeczpospolita ( ) Od Autora............................................... 13 Cz Êç pierwsza Druga Rzeczpospolita (1918-1945) Rozdzia pierwszy: Okres prowizorium ustrojowego 1918-1922 1. Or dzie Rady Regencyjnej w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 15 W s t p... 23

Wykaz skrótów... 15 W s t p... 23 SPIS TREÂCI Wykaz skrótów................................................. 15 W s t p........................................................ 23 Rozdzia I. Organizacja mi dzynarodowa jako podmiot stosunków

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2015-16/RR z dnia 28.01.2016r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie 1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo