7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej 1. Rzeczpospolita Polska jest członkiem załoŝycielem: a. Rady Europy b. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju c. Organizacji Narodów Zjednoczonych d. Paktu Północnoatlantyckiego 2. Pierwszym Prezydentem II Rzeczypospolitej był: a. Józef Piłsudski b. Gabriel Narutowicz c. Stanisław Wojciechowski d. Stefan Starzyński 3. Do roku 1997 Hongkong był kolonią: a. brytyjską b. francuską c. portugalską d. hiszpańską 4. Dyplomata zastępujący ambasadora w kierowaniu placówką to: a. Nuncjusz b. plenipotent c. chargé d affaires d. liaison officer 5. W częściach budŝetu państwa, których dysponentami są wojewodowie: a. nie mogą być tworzone rezerwy ogólne bez zgody Ministra Finansów, który określa ich wysokość b. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu sejmową komisję właściwą do spraw budŝetu c. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów d. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 0,3% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów 6. Określenie Maghreb dotyczy regionu: a. Ameryki Łacińskiej b. Afryki Północnej c. Morza Czarnego d. Afryki Środkowej 1

2 7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa 8. Krajem, który dwukrotnie odrzucił członkostwo w UE jest: a. Francja b. Norwegia c. Islandia d. Grecja 9. Karta Praw Podstawowych a. została przyjęta przez Polskę wraz z akcesją b. została dołączona do Traktatu z Lizbony c. zostanie poddana referendum we wszystkich państwach członkowskich d. została odrzucona i nie będzie stosowana w UE 10. Prawidłowy schemat obecnego ustroju sądów powszechnych w Polsce jest następujący: a. sądy rejonowe, sądy wojewódzkie, sądy apelacyjne b. sądy grodzkie, sądy wojewódzkie, sądy administracyjne c. sądy grodzkie, sądy okręgowe, sądy administracyjne d. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne 11. W Polsce umowy międzynarodowe są co do zasady ratyfikowane przez: a. Prezydenta RP b. Marszałka Sejmu c. Marszałka Senatu d. Prezesa Rady Ministrów 12. Reforma samorządowa rządu Jerzego Buzka obejmowała: a. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa b. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa c. utworzenie samorządu na poziomie gminy, powiatu i województwa d. utworzenie samorządu na poziomie powiatu i województwa 13. Fundusze strukturalne są instrumentem w ramach unijnej: a. polityki spójności b. polityki konkurencji c. polityki rolnej d. polityki przemysłowej 14. Polska nie jest członkiem: a. Organizacji na Rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) b. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) c. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) d. Rady Europy 2

3 15. W Polsce koordynatorem procesu wdraŝania funduszy strukturalnych jest: a. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej b. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego c. Ministerstwo Finansów d. nie ma instytucji, która by miała prawne kompetencje do pełnienia tej funkcji 16. Wybitny pisarz Ŝydowski, laureat nagrody Nobla, urodzony w Polsce, to: a. Amoz Oz b. Isaak Bashevic Singer c. Orhan Pamuk d. Etgar Kerec 17. W Polsce tzw. odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona przed następującym organem: a. Trybunałem Konstytucyjnym b. Sądem Okręgowym w Warszawie c. Trybunałem Stanu d. Sądem Apelacyjnym w Warszawie 18. W obecnym stanie prawa Trybunał Konstytucyjny składa się z: a. 9 sędziów b. 12 sędziów c. 15 sędziów d. 17 sędziów 19. Polskim członkiem Komisji Europejskiej jest: a. Jan Truszczyński b. Danuta Hübner c. Jacek Saryusz-Wolski d. Jak Kułakowski 20. Kandydatem do członkostwa w UE jest: a. Chorwacja b. Serbia c. Albania d. Bośnia i Hercegowina 21. Europejska Polityka Sąsiedztwa jest skierowana do: a. krajów AKP b. Rosji c. krajów sąsiadujących z UE d. nowych członków UE 22. Który z wymienionych traktatów przestał obowiązywać? a. Traktat o Unii Europejskiej b. Traktat z Maastricht c. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską d. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 3

4 23. Najstarszą spisaną konstytucją na świecie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pochodzi ona z roku: a b c d Do wyłącznych kompetencji pierwotnych WE nie naleŝy: a. polityka handlowa b. polityka połowowa c. polityka celna d. polityka obronna 25. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2007 r. około: a. 7% b. 9% c. 11% d. 13% 26. Stopa inflacji (mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, rok do roku) wyniosła w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 3% c. 4% d. 5% 27. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wyniosło w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 4% c. 6% d. 8% 28. Którego z wymienionych kryteriów z Maastricht Polska nie spełniła w 2007 r.: a. kryterium fiskalnego (wielkość deficytu sektora finansów publicznych) b. kryterium inflacyjnego c. kryterium stóp procentowych d. kryterium kursowego 29. Warunkiem przestąpienia Polski do Strefy Euro (przyjęcie wspólnej waluty) jest: a. wypełnienie celów Strategii Lizbońskiej b. spełnienie warunków Europejskiego Banku Centralnego c. wypełnienie wytycznych Komisji Europejskiej d. spełnienie kryteriów Traktatu z Maastricht 4

5 30. Która z międzynarodowych instytucji finansowych jest obecnie najbardziej zaangaŝowana w finansowanie projektów infrastrukturalnych w Polsce: a. Bank Rozwoju Rady Europy b. Międzynarodowy Fundusz Walutowy c. Europejski Bank Inwestycyjny d. Europejski Bank Centralny 31. W przeliczeniu na dolary (według oficjalnego kursu) PKB na jednego mieszkańca wyniósł w 2007 r. w Polsce około: a dolarów b dolarów c dolarów d dolarów 32. Pod względem potencjału gospodarczego (mierzonego wielkością PKB w przeliczeniu na Euro według oficjalnego kursu) Polska zajmuje w Unii Europejskiej (UE-27) miejsce: a. piąte b. siódme c. dziesiąte d. piętnaste 33. W stosunku do średniego poziomu w Unii Europejskiej (UE-27) poziom rozwoju w Polsce, mierzony wielkością PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej, wynosi obecnie około: a. 45% b. 55% c. 65% d. 80% 34. Ambasadorów RP mianuje: a. Premier RP b. Prezydent RP c. Minister Spraw Zagranicznych RP d. Sejm RP 35. Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przypada w: a. pierwszej połowie 2012 roku b. drugiej połowie 2011 roku c. pierwszej połowie 2011 roku d. drugiej połowie 2010 roku 36. Coroczne Forum Ekonomiczne organizowane przez Instytut Wschodni w Krynicy gromadzi przede wszystkim przedstawicieli krajów: a. Europy Środkowowschodniej b. całej UE i Rosję c. liderów gospodarczych UE d. kraje importujące i eksportujące ropę i gaz ziemny 5

6 37. Komunikaty przestrzegające przed podróŝowaniem w zagroŝone rejony świata ogłasza w imieniu władz RP: a. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Ministerstwo Obrony Narodowej c. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego d. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 38. Która z wymienionych poniŝej agend ONZ zajmuje się problemami zdrowia? a. UNIDO b. FAO c. WHO d. WMO 39. Autorem znanej ksiąŝki O demokracji w Ameryce jest: a. Longin Pastusiak b. Michel Foucauld c. Alexis de Tocqueville d. Zbigniew Brzeziński 40. Prowadzone w ośrodkach akademickich i badawczych tzw. Gender Studies zajmują się: a. problematyką lingwistyczną dotyczącą terminów określających rodzaj męski i Ŝeński b. zagadnieniami kulturowej i społecznej toŝsamości płci c. biologicznymi badaniami nad problematyką płci d. zagadnieniami z dziedziny genetyki dotyczącymi róŝnic płciowych w świecie roślin i zwierząt 41. Podczas I wojny światowej ( ) Włochy: a. walczyły wraz z Niemcami i Austro-Węgrami przeciwko Francji, lecz skapitulowały najwcześniej b. początkowo zachowały neutralność, jednak od 1915 roku walczyły po stronie Ententy przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom c. zachowały neutralność przez cały czas d. były formalnie sojusznikiem Niemiec, jednak z powodu sporu terytorialnego z Austro-Węgrami nie wzięły udziału w walkach na lądzie 42. W rozszerzonej Unii Europejskiej Polska zajmuje pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB) na 1 mieszkańca miejsce: a. dziesiąte b. piętnaste c. dwudzieste d. dwudzieste piąte 43. Od 1 stycznia 1997 r. organem odpowiedzialnym w Polsce za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych jest: a. Ministerstwo Finansów b. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych c. Ministerstwo Gospodarki d. Ministerstwo Skarbu Państwa 6

7 44. Liczba urodzonych w 2007 r. w Polsce dzieci wynosiła w zaokrągleniu: a b c d W 2007 r. dostęp do szerokopasmowego Internetu posiadało w Polsce: a. 7% gospodarstw domowych b. 15% gospodarstw domowych c. 30% gospodarstw domowych d. 45% gospodarstw domowych 46. Kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego wynosi: a. 4 lata b. 5 lat c. 6 lat d. 7 lat 47. Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obecnie: a. Asha-Rose Migiro b. Ban Ki-moon c. Boutros Ghali d. Kofi Annan 48. Podatek katastralny to jedna z form opodatkowania: a. nieruchomości b. towarów c. dochodów d. usług 49. W roku 2007 dziennikiem o największej liczbie sprzedanych egzemplarzy był: a. Super Express b. Fakt c. Gazeta Wyborcza d. Dziennik 50. W razie zewnętrznego zagroŝenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, stan wojenny moŝe wprowadzić: a. Sejm w drodze ustawy b. Sejm na wniosek Prezydenta c. Sejm za zgodą Senatu i Prezydenta d. Prezydent na wniosek Rady Ministrów 51. Okres programowania funduszy strukturalnych rozpoczęty w roku 2007 kończy się w roku: a b c d

8 52. Rada SłuŜby Publicznej jest: a. organem przedstawicielskim pracowników sektora publicznego b. organem rozpatrującym przypadki naruszania standardów etycznych pracowników sektora publicznego c. instytucją pozarządową zajmującą się problemami administracji publicznej d. organem opiniodawczo-doradczym do spraw słuŝby publicznej działającym przy Prezesie rady Ministrów 53. Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala: a. Prezes Narodowego Banku Polskiego b. Rada Polityki PienięŜnej c. Minister Finansów d. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 54. Monarchią konstytucyjną nie jest: a. Szwecja b. Norwegia c. Hiszpania d. Portugalia 55. W której z wymienionych dziedzin nie jest przyznawana nagroda Nobla: a. matematyce b. ekonomii c. chemii d. fizyce 56. NajwyŜszym polskim odznaczeniem państwowym jest: a. KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski b. Order Zasługi RP c. Order Orła Białego d. KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 57. Wybitny filozof Leszek Kołakowski wyjechał z Polski i zamieszkał w Wielkiej Brytanii: a. w 1956 roku, gdy stało się to moŝliwe ze względu na panującą wówczas odwilŝ polityczną i moŝliwość uzyskania paszportu b. po wydarzeniach Marca 68 ze względu na powstałą w Polsce sytuację polityczną c. z powodu wprowadzonego w 1981 roku stanu wojennego d. po wstąpieniu Polski do UE, gdy Wielka Brytania otworzyła granice dla Polaków 58. W grudniu 2007 r. przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło: a zł b zł c zł d zł 8

9 59. Zgodnie ze Strategią Polityki PienięŜnej po 2003 roku celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie: a. 1,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy b. 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy c. 3,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy d. 4% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy 60. Który z polskich reŝyserów filmowych jest autorem trylogii Trzy kolory? a. Krzysztof Kieślowski b. Roman Polański c. Andrzej Wajda d. Krzysztof Zanussi 61. W roku 2007 pokojowa nagrodę Nobla otrzymał(a): a. Kofi Annan b. Al Gore c. Szirin Abaki d. Wangari Maathai 62. Denominacja złotego w 1995 roku polegała na wymianie starego złotego na obecnego złotego w proporcji: a. 100:1 b. 1000:1 c :1 d :1 63. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w 2007 roku wyniosła: a. 39,5% b. 44,3% c. 53,9% d. 57,8% 64. Gruzja: a. podpisała z Unią Europejską umowę o stowarzyszeniu b. ma statut kandydata do członkostwa w UE c. podpisała umowę o partnerstwie i współpracy z UE (PCA) d. nie jest związana Ŝadną formalną umową z UE 65. W 2009 roku odbędzie się kolejny, rocznicowy szczyt NATO. Która to będzie wówczas rocznica powstania tego Sojuszu: a. 45 b. 50 c. 55 d W którym z wymienionych krajów nie znajduje się polski kontyngent wojskowy działający w ramach mandatu NATO, UE lub ONZ: a. Afganistanie b. Pakistanie c. Iraku 9

10 d. Bośni i Hercegowinie 67. Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE zajmuje obecnie: a. Javier Solana b. Jose Manuel Barosso c. Romano Prodi d. Benita Ferraro-Waldner 68. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez: a. pięciu sędziów przez Sejm, pięciu przez Senat i pięciu przez Prezydenta b. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Prezydenta c. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Senatu d. piętnastu sędziów indywidualnie przez Sejm 69. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: a. jeden z sędziów Trybunału wybrany w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego c. Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego d. Minister Sprawiedliwości 70. NajwyŜsza Izba Kontroli podlega: a. Sejmowi i Senatowi b. Sejmowi c. Sejmowi i Prezydentowi RP d. jest organem konstytucyjnym całkowicie niezaleŝnym 71. W grupie 10 krajów, które w 2004 roku zostały przyjęte do UE, Polska pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB na 1 mieszkańca) zajmowała w końcu 2007 roku miejsce: a. drugie b. piąte c. przedostatnie d. ostatnie 72. W roku 2006 najniŝszy udział w tworzeniu PKB w Polsce miał sektor: a. budownictwo b. przemysł c. rolnictwo d. usługi 73. Wyłączne prawo emitowania znaków pienięŝnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje: a. Ministrowi Finansów b. Prezesowi Narodowego Banku Polskiego c. Ministrowi Skarbu Państwa d. Narodowemu Bankowi Polskiemu 10

11 74. W przypadku umacniania się waluty krajowej nieprawdziwe jest stwierdzenie, Ŝe: a. wydatki na obsługę zadłuŝenia zagranicznego są niŝsze b. wpływy eksporterów ze sprzedaŝy są niŝsze c. wydatki na zakupy inwestycyjne za granicą są niŝsze d. następuje poprawa rentowności eksporterów 75. Drogi krajowe stanowią własność: a. samorządu terytorialnego właściwego szczebla b. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad c. Właściwego samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa d. Skarbu Państwa 76. Obywatelstwo polskie nadaje: a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Sejm RP c. Prezydent RP d. Rada Ministrów 77. Prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje kolejno kaŝde państwo członkowskie reprezentowane w Radzie: a. przez okres 3 miesięcy b. przez okres 6 miesięcy c. przez okres 12 miesięcy d. przez okres 24 miesięcy 78. Przedstawiciele państw członkowskich UE są wybierani do Parlamentu Europejskiego na okres: a. 2 lat b. 4 lat c. 5 lat d. 6 lat 79. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naleŝy do: a. Prezydenta Rzeczypospolitej b. Sejmu c. Zgromadzenia Narodowego d. Narodu 80. Obowiązująca obecnie w Polsce Konstytucja została ustanowiona w roku: a b c d Polska jest członkiem Unii Europejskiej od dnia: a. 1 maja 2002 b. 1 maja 2003 c. 1 maja

12 d. 1 lipca Do obszaru Schengen nie naleŝy: a. Norwegia b. Węgry c. Wielka Brytania d. Francja 83. Spotkanie szefów państw i rządów krajów UE to: a. Rada Europejska b. Rada Europy c. Rada Unii Europejskiej d. Komisja Europejska 84. Liczba oficjalnych języków UE wynosi: a. 4 b. 12 c. 23 d Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest dokumentem: a. Komisji Europejskiej b. Organizacji Narodów Zjednoczonych c. Rady Europejskiej d. Rady Europy 86. W pierwszej połowie 2008 r. Prezydencję w UE sprawuje: a. Portugalia b. Francja c. Wielka Brytania d. Słowenia 87. Do europejskich monarchii nie naleŝy: a. Belgia b. Dania c. Hiszpania d. Szwajcaria 88. W jakiej kolejności odbyły się w wymienionych miejscach trzy waŝne konferencje przywódców państw walczących z państwami Osi w czasie II wojny światowej: a. Poczdam, Teheran, Jałta b. Teheran, Poczdam, Jałta c. Teheran, Jałta, Poczdam d. Jałta, Teheran, Poczdam 89. Desant wojsk angloamerykańskich w Normandii (operacja Overlord) w czasie II wojny światowej rozpoczął się: a. 14 lipca 1943 roku b. 3 kwietnia

13 c. 6 czerwca 1944 d. 1 września Państwem, w którym Ŝyje więcej muzułmanów, niŝ w jakimkolwiek innym państwie na świecie, jest: a. Turcja b. Egipt c. Pakistan d. Indonezja 91. Które uszeregowanie państw, od największej do najmniejszej liczby zamieszkujących w nich muzułmanów, jest poprawne: a. Turcja, Egipt, Pakistan, Indonezja b. Pakistan, Indonezja, Turcja, Egipt c. Egipt, Turcja, Pakistan, Indonezja d. Indonezja, Pakistan, Egipt, Turcja 92. W którym kraju doszło w 2007 roku do wielkich manifestacji mnichów buddyjskich przeciwko wojskowej dyktaturze: a. w Wietnamie b. w Birmie c. w Malezji d. w Bangladeszu 93. Które uszeregowanie państw, licząc od największej do najmniejszej liczby mieszkańców, jest poprawne: a. Bangladesz, Niemcy, Meksyk, Francja b. Bangladesz, Meksyk, Niemcy, Francja c. Niemcy, Bangladesz, Meksyk, Francja d. Niemcy, Meksyk, Francja, Bangladesz 94. Kampania zwana wojną Jom Kippur to: a. wojna Izraela z państwami arabskimi, zwana inaczej wojną sześciodniową b. rozpoczęta 6 października 1973 roku przez Egipt i Syrię wojna z Izraelem c. wojna zakończona ustanowieniem w 1948 roku państwa Izrael d. walki prowadzone przez Izrael przeciwko tzw. Intifadzie 95. Autorem ksiąŝki Polska z oddali jest: a. Jerzy Giedroyc b. Czesław Miłosz c. Jan Nowak Jeziorański d. Zbigniew Brzeziński 96. Autorem sztuki Antygona w Nowym Jorku jest: a. Sławomir MroŜek b. Jerzy Szaniawski c. Janusz Głowacki d. Konrad Swinarski 13

14 97. W którym zestawie tytułów wszystkie pozycje są autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego: a. Cesarz, Szachinszach, Dziennik pisany nocą b. Wojna futbolowa, Cesarz, Ikowie ludzie gór c. Wojna futbolowa, Cesarz, Szachinszach d. Szachinszach, Kurier z Warszawy, Cesarz 98. Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu b. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków c. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli d. Rzeczpospolita Polska jest państwem suwerennym i niepodległym 99. Pierwsze zdanie artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Przyrodzona i niezbywalna wartość osoby ludzkiej stanowi źródło godności człowieka b. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela c. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wartości osoby ludzkiej d. Wartość osoby ludzkiej jest niezbywalna i stanowi źródło wolności i praw człowieka 100. Które z przedstawionych obok zdań nie jest zgodne z zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: e. Prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów f. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej g. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu słuŝby cywilnej h. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników administracji rządowej 14

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Co zazwyczaj się mówi o wejściu do Strefy Euro? Polska musi spełniać 5 kryteriów z Maastricht Wejście Polski do strefy Euro jest generalnie korzystne Musimy wejść

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ TEST WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ 1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje a) Sejm b) Prezydent c) Prezes Rady Ministrów 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): a) powołuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce dr Tomasz SŁOMKA Decyzję o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [Rok szkolny 2015/2016] 2 czerwca 2016 r. Test eliminacji szkolnych z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Prawo to uporządkowany zbiór norm postępowania wydanych lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczonych przymusem państwowym. Ustawa jest aktem prawa powszechnego

Bardziej szczegółowo

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ!

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ! 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Samorząd terytorialny funkcjonuje według określonych zasad Przyporządkuj ich nazwy do opisów 21

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi 1. Kto wchodzi w skład Rady Unii Europejskiej? a) Szefowie rządów i głowy państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Poziom I Wiadomości II Umiejętności Kategoria A Zapamiętanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Prezydent Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Ustrojową pozycję prezydenta określa zasada podziału władzy Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych.

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Katarzyna Gontek Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA,

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

PRAWO. mgr Anna Kuchciak 2016/2017

PRAWO. mgr Anna Kuchciak 2016/2017 PRAWO KONSTYTUCYJNE mgr Anna Kuchciak 2016/2017 S TA N Y N A D Z W Y C Z A J N E Rozdział XI Konstytucji RP Stany nadzwyczajne Z A S A D Y Art. 228 Konstytucji RP 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I W każdym zadaniu wybierz jedną prawidłową odpowiedź. Zadanie 1. Jaki wpływ na stopę inflacji w Polsce powinno mieć osłabienie się złotego wobec

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Prawne pojęcie samorządu i samorządu 1. Decentralizacja 2. Samorząd A. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Jak kryzys finansowy i fiskalny wpłyn ynął na perspektywę polskiego członkostwa w strefie euro? Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Wiosenna Szkoła a Leszka Balcerowicza, Forum Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji.

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji. "Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię,

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej Literka.pl Organy Unii Europejskiej Data dodania: 2006-09-11 12:00:00 Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo