7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej 1. Rzeczpospolita Polska jest członkiem załoŝycielem: a. Rady Europy b. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju c. Organizacji Narodów Zjednoczonych d. Paktu Północnoatlantyckiego 2. Pierwszym Prezydentem II Rzeczypospolitej był: a. Józef Piłsudski b. Gabriel Narutowicz c. Stanisław Wojciechowski d. Stefan Starzyński 3. Do roku 1997 Hongkong był kolonią: a. brytyjską b. francuską c. portugalską d. hiszpańską 4. Dyplomata zastępujący ambasadora w kierowaniu placówką to: a. Nuncjusz b. plenipotent c. chargé d affaires d. liaison officer 5. W częściach budŝetu państwa, których dysponentami są wojewodowie: a. nie mogą być tworzone rezerwy ogólne bez zgody Ministra Finansów, który określa ich wysokość b. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu sejmową komisję właściwą do spraw budŝetu c. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów d. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 0,3% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów 6. Określenie Maghreb dotyczy regionu: a. Ameryki Łacińskiej b. Afryki Północnej c. Morza Czarnego d. Afryki Środkowej 1

2 7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa 8. Krajem, który dwukrotnie odrzucił członkostwo w UE jest: a. Francja b. Norwegia c. Islandia d. Grecja 9. Karta Praw Podstawowych a. została przyjęta przez Polskę wraz z akcesją b. została dołączona do Traktatu z Lizbony c. zostanie poddana referendum we wszystkich państwach członkowskich d. została odrzucona i nie będzie stosowana w UE 10. Prawidłowy schemat obecnego ustroju sądów powszechnych w Polsce jest następujący: a. sądy rejonowe, sądy wojewódzkie, sądy apelacyjne b. sądy grodzkie, sądy wojewódzkie, sądy administracyjne c. sądy grodzkie, sądy okręgowe, sądy administracyjne d. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne 11. W Polsce umowy międzynarodowe są co do zasady ratyfikowane przez: a. Prezydenta RP b. Marszałka Sejmu c. Marszałka Senatu d. Prezesa Rady Ministrów 12. Reforma samorządowa rządu Jerzego Buzka obejmowała: a. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa b. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa c. utworzenie samorządu na poziomie gminy, powiatu i województwa d. utworzenie samorządu na poziomie powiatu i województwa 13. Fundusze strukturalne są instrumentem w ramach unijnej: a. polityki spójności b. polityki konkurencji c. polityki rolnej d. polityki przemysłowej 14. Polska nie jest członkiem: a. Organizacji na Rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) b. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) c. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) d. Rady Europy 2

3 15. W Polsce koordynatorem procesu wdraŝania funduszy strukturalnych jest: a. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej b. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego c. Ministerstwo Finansów d. nie ma instytucji, która by miała prawne kompetencje do pełnienia tej funkcji 16. Wybitny pisarz Ŝydowski, laureat nagrody Nobla, urodzony w Polsce, to: a. Amoz Oz b. Isaak Bashevic Singer c. Orhan Pamuk d. Etgar Kerec 17. W Polsce tzw. odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona przed następującym organem: a. Trybunałem Konstytucyjnym b. Sądem Okręgowym w Warszawie c. Trybunałem Stanu d. Sądem Apelacyjnym w Warszawie 18. W obecnym stanie prawa Trybunał Konstytucyjny składa się z: a. 9 sędziów b. 12 sędziów c. 15 sędziów d. 17 sędziów 19. Polskim członkiem Komisji Europejskiej jest: a. Jan Truszczyński b. Danuta Hübner c. Jacek Saryusz-Wolski d. Jak Kułakowski 20. Kandydatem do członkostwa w UE jest: a. Chorwacja b. Serbia c. Albania d. Bośnia i Hercegowina 21. Europejska Polityka Sąsiedztwa jest skierowana do: a. krajów AKP b. Rosji c. krajów sąsiadujących z UE d. nowych członków UE 22. Który z wymienionych traktatów przestał obowiązywać? a. Traktat o Unii Europejskiej b. Traktat z Maastricht c. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską d. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 3

4 23. Najstarszą spisaną konstytucją na świecie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pochodzi ona z roku: a b c d Do wyłącznych kompetencji pierwotnych WE nie naleŝy: a. polityka handlowa b. polityka połowowa c. polityka celna d. polityka obronna 25. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2007 r. około: a. 7% b. 9% c. 11% d. 13% 26. Stopa inflacji (mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, rok do roku) wyniosła w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 3% c. 4% d. 5% 27. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wyniosło w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 4% c. 6% d. 8% 28. Którego z wymienionych kryteriów z Maastricht Polska nie spełniła w 2007 r.: a. kryterium fiskalnego (wielkość deficytu sektora finansów publicznych) b. kryterium inflacyjnego c. kryterium stóp procentowych d. kryterium kursowego 29. Warunkiem przestąpienia Polski do Strefy Euro (przyjęcie wspólnej waluty) jest: a. wypełnienie celów Strategii Lizbońskiej b. spełnienie warunków Europejskiego Banku Centralnego c. wypełnienie wytycznych Komisji Europejskiej d. spełnienie kryteriów Traktatu z Maastricht 4

5 30. Która z międzynarodowych instytucji finansowych jest obecnie najbardziej zaangaŝowana w finansowanie projektów infrastrukturalnych w Polsce: a. Bank Rozwoju Rady Europy b. Międzynarodowy Fundusz Walutowy c. Europejski Bank Inwestycyjny d. Europejski Bank Centralny 31. W przeliczeniu na dolary (według oficjalnego kursu) PKB na jednego mieszkańca wyniósł w 2007 r. w Polsce około: a dolarów b dolarów c dolarów d dolarów 32. Pod względem potencjału gospodarczego (mierzonego wielkością PKB w przeliczeniu na Euro według oficjalnego kursu) Polska zajmuje w Unii Europejskiej (UE-27) miejsce: a. piąte b. siódme c. dziesiąte d. piętnaste 33. W stosunku do średniego poziomu w Unii Europejskiej (UE-27) poziom rozwoju w Polsce, mierzony wielkością PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej, wynosi obecnie około: a. 45% b. 55% c. 65% d. 80% 34. Ambasadorów RP mianuje: a. Premier RP b. Prezydent RP c. Minister Spraw Zagranicznych RP d. Sejm RP 35. Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przypada w: a. pierwszej połowie 2012 roku b. drugiej połowie 2011 roku c. pierwszej połowie 2011 roku d. drugiej połowie 2010 roku 36. Coroczne Forum Ekonomiczne organizowane przez Instytut Wschodni w Krynicy gromadzi przede wszystkim przedstawicieli krajów: a. Europy Środkowowschodniej b. całej UE i Rosję c. liderów gospodarczych UE d. kraje importujące i eksportujące ropę i gaz ziemny 5

6 37. Komunikaty przestrzegające przed podróŝowaniem w zagroŝone rejony świata ogłasza w imieniu władz RP: a. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Ministerstwo Obrony Narodowej c. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego d. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 38. Która z wymienionych poniŝej agend ONZ zajmuje się problemami zdrowia? a. UNIDO b. FAO c. WHO d. WMO 39. Autorem znanej ksiąŝki O demokracji w Ameryce jest: a. Longin Pastusiak b. Michel Foucauld c. Alexis de Tocqueville d. Zbigniew Brzeziński 40. Prowadzone w ośrodkach akademickich i badawczych tzw. Gender Studies zajmują się: a. problematyką lingwistyczną dotyczącą terminów określających rodzaj męski i Ŝeński b. zagadnieniami kulturowej i społecznej toŝsamości płci c. biologicznymi badaniami nad problematyką płci d. zagadnieniami z dziedziny genetyki dotyczącymi róŝnic płciowych w świecie roślin i zwierząt 41. Podczas I wojny światowej ( ) Włochy: a. walczyły wraz z Niemcami i Austro-Węgrami przeciwko Francji, lecz skapitulowały najwcześniej b. początkowo zachowały neutralność, jednak od 1915 roku walczyły po stronie Ententy przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom c. zachowały neutralność przez cały czas d. były formalnie sojusznikiem Niemiec, jednak z powodu sporu terytorialnego z Austro-Węgrami nie wzięły udziału w walkach na lądzie 42. W rozszerzonej Unii Europejskiej Polska zajmuje pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB) na 1 mieszkańca miejsce: a. dziesiąte b. piętnaste c. dwudzieste d. dwudzieste piąte 43. Od 1 stycznia 1997 r. organem odpowiedzialnym w Polsce za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych jest: a. Ministerstwo Finansów b. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych c. Ministerstwo Gospodarki d. Ministerstwo Skarbu Państwa 6

7 44. Liczba urodzonych w 2007 r. w Polsce dzieci wynosiła w zaokrągleniu: a b c d W 2007 r. dostęp do szerokopasmowego Internetu posiadało w Polsce: a. 7% gospodarstw domowych b. 15% gospodarstw domowych c. 30% gospodarstw domowych d. 45% gospodarstw domowych 46. Kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego wynosi: a. 4 lata b. 5 lat c. 6 lat d. 7 lat 47. Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obecnie: a. Asha-Rose Migiro b. Ban Ki-moon c. Boutros Ghali d. Kofi Annan 48. Podatek katastralny to jedna z form opodatkowania: a. nieruchomości b. towarów c. dochodów d. usług 49. W roku 2007 dziennikiem o największej liczbie sprzedanych egzemplarzy był: a. Super Express b. Fakt c. Gazeta Wyborcza d. Dziennik 50. W razie zewnętrznego zagroŝenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, stan wojenny moŝe wprowadzić: a. Sejm w drodze ustawy b. Sejm na wniosek Prezydenta c. Sejm za zgodą Senatu i Prezydenta d. Prezydent na wniosek Rady Ministrów 51. Okres programowania funduszy strukturalnych rozpoczęty w roku 2007 kończy się w roku: a b c d

8 52. Rada SłuŜby Publicznej jest: a. organem przedstawicielskim pracowników sektora publicznego b. organem rozpatrującym przypadki naruszania standardów etycznych pracowników sektora publicznego c. instytucją pozarządową zajmującą się problemami administracji publicznej d. organem opiniodawczo-doradczym do spraw słuŝby publicznej działającym przy Prezesie rady Ministrów 53. Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala: a. Prezes Narodowego Banku Polskiego b. Rada Polityki PienięŜnej c. Minister Finansów d. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 54. Monarchią konstytucyjną nie jest: a. Szwecja b. Norwegia c. Hiszpania d. Portugalia 55. W której z wymienionych dziedzin nie jest przyznawana nagroda Nobla: a. matematyce b. ekonomii c. chemii d. fizyce 56. NajwyŜszym polskim odznaczeniem państwowym jest: a. KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski b. Order Zasługi RP c. Order Orła Białego d. KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 57. Wybitny filozof Leszek Kołakowski wyjechał z Polski i zamieszkał w Wielkiej Brytanii: a. w 1956 roku, gdy stało się to moŝliwe ze względu na panującą wówczas odwilŝ polityczną i moŝliwość uzyskania paszportu b. po wydarzeniach Marca 68 ze względu na powstałą w Polsce sytuację polityczną c. z powodu wprowadzonego w 1981 roku stanu wojennego d. po wstąpieniu Polski do UE, gdy Wielka Brytania otworzyła granice dla Polaków 58. W grudniu 2007 r. przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło: a zł b zł c zł d zł 8

9 59. Zgodnie ze Strategią Polityki PienięŜnej po 2003 roku celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie: a. 1,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy b. 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy c. 3,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy d. 4% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy 60. Który z polskich reŝyserów filmowych jest autorem trylogii Trzy kolory? a. Krzysztof Kieślowski b. Roman Polański c. Andrzej Wajda d. Krzysztof Zanussi 61. W roku 2007 pokojowa nagrodę Nobla otrzymał(a): a. Kofi Annan b. Al Gore c. Szirin Abaki d. Wangari Maathai 62. Denominacja złotego w 1995 roku polegała na wymianie starego złotego na obecnego złotego w proporcji: a. 100:1 b. 1000:1 c :1 d :1 63. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w 2007 roku wyniosła: a. 39,5% b. 44,3% c. 53,9% d. 57,8% 64. Gruzja: a. podpisała z Unią Europejską umowę o stowarzyszeniu b. ma statut kandydata do członkostwa w UE c. podpisała umowę o partnerstwie i współpracy z UE (PCA) d. nie jest związana Ŝadną formalną umową z UE 65. W 2009 roku odbędzie się kolejny, rocznicowy szczyt NATO. Która to będzie wówczas rocznica powstania tego Sojuszu: a. 45 b. 50 c. 55 d W którym z wymienionych krajów nie znajduje się polski kontyngent wojskowy działający w ramach mandatu NATO, UE lub ONZ: a. Afganistanie b. Pakistanie c. Iraku 9

10 d. Bośni i Hercegowinie 67. Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE zajmuje obecnie: a. Javier Solana b. Jose Manuel Barosso c. Romano Prodi d. Benita Ferraro-Waldner 68. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez: a. pięciu sędziów przez Sejm, pięciu przez Senat i pięciu przez Prezydenta b. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Prezydenta c. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Senatu d. piętnastu sędziów indywidualnie przez Sejm 69. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: a. jeden z sędziów Trybunału wybrany w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego c. Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego d. Minister Sprawiedliwości 70. NajwyŜsza Izba Kontroli podlega: a. Sejmowi i Senatowi b. Sejmowi c. Sejmowi i Prezydentowi RP d. jest organem konstytucyjnym całkowicie niezaleŝnym 71. W grupie 10 krajów, które w 2004 roku zostały przyjęte do UE, Polska pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB na 1 mieszkańca) zajmowała w końcu 2007 roku miejsce: a. drugie b. piąte c. przedostatnie d. ostatnie 72. W roku 2006 najniŝszy udział w tworzeniu PKB w Polsce miał sektor: a. budownictwo b. przemysł c. rolnictwo d. usługi 73. Wyłączne prawo emitowania znaków pienięŝnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje: a. Ministrowi Finansów b. Prezesowi Narodowego Banku Polskiego c. Ministrowi Skarbu Państwa d. Narodowemu Bankowi Polskiemu 10

11 74. W przypadku umacniania się waluty krajowej nieprawdziwe jest stwierdzenie, Ŝe: a. wydatki na obsługę zadłuŝenia zagranicznego są niŝsze b. wpływy eksporterów ze sprzedaŝy są niŝsze c. wydatki na zakupy inwestycyjne za granicą są niŝsze d. następuje poprawa rentowności eksporterów 75. Drogi krajowe stanowią własność: a. samorządu terytorialnego właściwego szczebla b. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad c. Właściwego samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa d. Skarbu Państwa 76. Obywatelstwo polskie nadaje: a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Sejm RP c. Prezydent RP d. Rada Ministrów 77. Prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje kolejno kaŝde państwo członkowskie reprezentowane w Radzie: a. przez okres 3 miesięcy b. przez okres 6 miesięcy c. przez okres 12 miesięcy d. przez okres 24 miesięcy 78. Przedstawiciele państw członkowskich UE są wybierani do Parlamentu Europejskiego na okres: a. 2 lat b. 4 lat c. 5 lat d. 6 lat 79. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naleŝy do: a. Prezydenta Rzeczypospolitej b. Sejmu c. Zgromadzenia Narodowego d. Narodu 80. Obowiązująca obecnie w Polsce Konstytucja została ustanowiona w roku: a b c d Polska jest członkiem Unii Europejskiej od dnia: a. 1 maja 2002 b. 1 maja 2003 c. 1 maja

12 d. 1 lipca Do obszaru Schengen nie naleŝy: a. Norwegia b. Węgry c. Wielka Brytania d. Francja 83. Spotkanie szefów państw i rządów krajów UE to: a. Rada Europejska b. Rada Europy c. Rada Unii Europejskiej d. Komisja Europejska 84. Liczba oficjalnych języków UE wynosi: a. 4 b. 12 c. 23 d Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest dokumentem: a. Komisji Europejskiej b. Organizacji Narodów Zjednoczonych c. Rady Europejskiej d. Rady Europy 86. W pierwszej połowie 2008 r. Prezydencję w UE sprawuje: a. Portugalia b. Francja c. Wielka Brytania d. Słowenia 87. Do europejskich monarchii nie naleŝy: a. Belgia b. Dania c. Hiszpania d. Szwajcaria 88. W jakiej kolejności odbyły się w wymienionych miejscach trzy waŝne konferencje przywódców państw walczących z państwami Osi w czasie II wojny światowej: a. Poczdam, Teheran, Jałta b. Teheran, Poczdam, Jałta c. Teheran, Jałta, Poczdam d. Jałta, Teheran, Poczdam 89. Desant wojsk angloamerykańskich w Normandii (operacja Overlord) w czasie II wojny światowej rozpoczął się: a. 14 lipca 1943 roku b. 3 kwietnia

13 c. 6 czerwca 1944 d. 1 września Państwem, w którym Ŝyje więcej muzułmanów, niŝ w jakimkolwiek innym państwie na świecie, jest: a. Turcja b. Egipt c. Pakistan d. Indonezja 91. Które uszeregowanie państw, od największej do najmniejszej liczby zamieszkujących w nich muzułmanów, jest poprawne: a. Turcja, Egipt, Pakistan, Indonezja b. Pakistan, Indonezja, Turcja, Egipt c. Egipt, Turcja, Pakistan, Indonezja d. Indonezja, Pakistan, Egipt, Turcja 92. W którym kraju doszło w 2007 roku do wielkich manifestacji mnichów buddyjskich przeciwko wojskowej dyktaturze: a. w Wietnamie b. w Birmie c. w Malezji d. w Bangladeszu 93. Które uszeregowanie państw, licząc od największej do najmniejszej liczby mieszkańców, jest poprawne: a. Bangladesz, Niemcy, Meksyk, Francja b. Bangladesz, Meksyk, Niemcy, Francja c. Niemcy, Bangladesz, Meksyk, Francja d. Niemcy, Meksyk, Francja, Bangladesz 94. Kampania zwana wojną Jom Kippur to: a. wojna Izraela z państwami arabskimi, zwana inaczej wojną sześciodniową b. rozpoczęta 6 października 1973 roku przez Egipt i Syrię wojna z Izraelem c. wojna zakończona ustanowieniem w 1948 roku państwa Izrael d. walki prowadzone przez Izrael przeciwko tzw. Intifadzie 95. Autorem ksiąŝki Polska z oddali jest: a. Jerzy Giedroyc b. Czesław Miłosz c. Jan Nowak Jeziorański d. Zbigniew Brzeziński 96. Autorem sztuki Antygona w Nowym Jorku jest: a. Sławomir MroŜek b. Jerzy Szaniawski c. Janusz Głowacki d. Konrad Swinarski 13

14 97. W którym zestawie tytułów wszystkie pozycje są autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego: a. Cesarz, Szachinszach, Dziennik pisany nocą b. Wojna futbolowa, Cesarz, Ikowie ludzie gór c. Wojna futbolowa, Cesarz, Szachinszach d. Szachinszach, Kurier z Warszawy, Cesarz 98. Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu b. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków c. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli d. Rzeczpospolita Polska jest państwem suwerennym i niepodległym 99. Pierwsze zdanie artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Przyrodzona i niezbywalna wartość osoby ludzkiej stanowi źródło godności człowieka b. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela c. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wartości osoby ludzkiej d. Wartość osoby ludzkiej jest niezbywalna i stanowi źródło wolności i praw człowieka 100. Które z przedstawionych obok zdań nie jest zgodne z zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: e. Prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów f. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej g. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu słuŝby cywilnej h. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników administracji rządowej 14

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź: ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zadanie 1. Kto prowadzi obrady na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu w Polsce? a) Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI III/PL 1 1 Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo