7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa"

Transkrypt

1 Przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej 1. Rzeczpospolita Polska jest członkiem załoŝycielem: a. Rady Europy b. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju c. Organizacji Narodów Zjednoczonych d. Paktu Północnoatlantyckiego 2. Pierwszym Prezydentem II Rzeczypospolitej był: a. Józef Piłsudski b. Gabriel Narutowicz c. Stanisław Wojciechowski d. Stefan Starzyński 3. Do roku 1997 Hongkong był kolonią: a. brytyjską b. francuską c. portugalską d. hiszpańską 4. Dyplomata zastępujący ambasadora w kierowaniu placówką to: a. Nuncjusz b. plenipotent c. chargé d affaires d. liaison officer 5. W częściach budŝetu państwa, których dysponentami są wojewodowie: a. nie mogą być tworzone rezerwy ogólne bez zgody Ministra Finansów, który określa ich wysokość b. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu sejmową komisję właściwą do spraw budŝetu c. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 1% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów d. moŝe być tworzona rezerwa, nie większa niŝ 0,3% planowanych wydatków, a o podziale rezerwy decyduje wojewoda, zawiadamiając o jej rozdysponowaniu Ministra Finansów 6. Określenie Maghreb dotyczy regionu: a. Ameryki Łacińskiej b. Afryki Północnej c. Morza Czarnego d. Afryki Środkowej 1

2 7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa 8. Krajem, który dwukrotnie odrzucił członkostwo w UE jest: a. Francja b. Norwegia c. Islandia d. Grecja 9. Karta Praw Podstawowych a. została przyjęta przez Polskę wraz z akcesją b. została dołączona do Traktatu z Lizbony c. zostanie poddana referendum we wszystkich państwach członkowskich d. została odrzucona i nie będzie stosowana w UE 10. Prawidłowy schemat obecnego ustroju sądów powszechnych w Polsce jest następujący: a. sądy rejonowe, sądy wojewódzkie, sądy apelacyjne b. sądy grodzkie, sądy wojewódzkie, sądy administracyjne c. sądy grodzkie, sądy okręgowe, sądy administracyjne d. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne 11. W Polsce umowy międzynarodowe są co do zasady ratyfikowane przez: a. Prezydenta RP b. Marszałka Sejmu c. Marszałka Senatu d. Prezesa Rady Ministrów 12. Reforma samorządowa rządu Jerzego Buzka obejmowała: a. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa b. utworzenie samorządu na poziomie gminy i województwa c. utworzenie samorządu na poziomie gminy, powiatu i województwa d. utworzenie samorządu na poziomie powiatu i województwa 13. Fundusze strukturalne są instrumentem w ramach unijnej: a. polityki spójności b. polityki konkurencji c. polityki rolnej d. polityki przemysłowej 14. Polska nie jest członkiem: a. Organizacji na Rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) b. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) c. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) d. Rady Europy 2

3 15. W Polsce koordynatorem procesu wdraŝania funduszy strukturalnych jest: a. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej b. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego c. Ministerstwo Finansów d. nie ma instytucji, która by miała prawne kompetencje do pełnienia tej funkcji 16. Wybitny pisarz Ŝydowski, laureat nagrody Nobla, urodzony w Polsce, to: a. Amoz Oz b. Isaak Bashevic Singer c. Orhan Pamuk d. Etgar Kerec 17. W Polsce tzw. odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona przed następującym organem: a. Trybunałem Konstytucyjnym b. Sądem Okręgowym w Warszawie c. Trybunałem Stanu d. Sądem Apelacyjnym w Warszawie 18. W obecnym stanie prawa Trybunał Konstytucyjny składa się z: a. 9 sędziów b. 12 sędziów c. 15 sędziów d. 17 sędziów 19. Polskim członkiem Komisji Europejskiej jest: a. Jan Truszczyński b. Danuta Hübner c. Jacek Saryusz-Wolski d. Jak Kułakowski 20. Kandydatem do członkostwa w UE jest: a. Chorwacja b. Serbia c. Albania d. Bośnia i Hercegowina 21. Europejska Polityka Sąsiedztwa jest skierowana do: a. krajów AKP b. Rosji c. krajów sąsiadujących z UE d. nowych członków UE 22. Który z wymienionych traktatów przestał obowiązywać? a. Traktat o Unii Europejskiej b. Traktat z Maastricht c. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską d. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 3

4 23. Najstarszą spisaną konstytucją na świecie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych. Pochodzi ona z roku: a b c d Do wyłącznych kompetencji pierwotnych WE nie naleŝy: a. polityka handlowa b. polityka połowowa c. polityka celna d. polityka obronna 25. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2007 r. około: a. 7% b. 9% c. 11% d. 13% 26. Stopa inflacji (mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, rok do roku) wyniosła w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 3% c. 4% d. 5% 27. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wyniosło w 2007 r. w Polsce około: a. 2% b. 4% c. 6% d. 8% 28. Którego z wymienionych kryteriów z Maastricht Polska nie spełniła w 2007 r.: a. kryterium fiskalnego (wielkość deficytu sektora finansów publicznych) b. kryterium inflacyjnego c. kryterium stóp procentowych d. kryterium kursowego 29. Warunkiem przestąpienia Polski do Strefy Euro (przyjęcie wspólnej waluty) jest: a. wypełnienie celów Strategii Lizbońskiej b. spełnienie warunków Europejskiego Banku Centralnego c. wypełnienie wytycznych Komisji Europejskiej d. spełnienie kryteriów Traktatu z Maastricht 4

5 30. Która z międzynarodowych instytucji finansowych jest obecnie najbardziej zaangaŝowana w finansowanie projektów infrastrukturalnych w Polsce: a. Bank Rozwoju Rady Europy b. Międzynarodowy Fundusz Walutowy c. Europejski Bank Inwestycyjny d. Europejski Bank Centralny 31. W przeliczeniu na dolary (według oficjalnego kursu) PKB na jednego mieszkańca wyniósł w 2007 r. w Polsce około: a dolarów b dolarów c dolarów d dolarów 32. Pod względem potencjału gospodarczego (mierzonego wielkością PKB w przeliczeniu na Euro według oficjalnego kursu) Polska zajmuje w Unii Europejskiej (UE-27) miejsce: a. piąte b. siódme c. dziesiąte d. piętnaste 33. W stosunku do średniego poziomu w Unii Europejskiej (UE-27) poziom rozwoju w Polsce, mierzony wielkością PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej, wynosi obecnie około: a. 45% b. 55% c. 65% d. 80% 34. Ambasadorów RP mianuje: a. Premier RP b. Prezydent RP c. Minister Spraw Zagranicznych RP d. Sejm RP 35. Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przypada w: a. pierwszej połowie 2012 roku b. drugiej połowie 2011 roku c. pierwszej połowie 2011 roku d. drugiej połowie 2010 roku 36. Coroczne Forum Ekonomiczne organizowane przez Instytut Wschodni w Krynicy gromadzi przede wszystkim przedstawicieli krajów: a. Europy Środkowowschodniej b. całej UE i Rosję c. liderów gospodarczych UE d. kraje importujące i eksportujące ropę i gaz ziemny 5

6 37. Komunikaty przestrzegające przed podróŝowaniem w zagroŝone rejony świata ogłasza w imieniu władz RP: a. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Ministerstwo Obrony Narodowej c. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego d. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 38. Która z wymienionych poniŝej agend ONZ zajmuje się problemami zdrowia? a. UNIDO b. FAO c. WHO d. WMO 39. Autorem znanej ksiąŝki O demokracji w Ameryce jest: a. Longin Pastusiak b. Michel Foucauld c. Alexis de Tocqueville d. Zbigniew Brzeziński 40. Prowadzone w ośrodkach akademickich i badawczych tzw. Gender Studies zajmują się: a. problematyką lingwistyczną dotyczącą terminów określających rodzaj męski i Ŝeński b. zagadnieniami kulturowej i społecznej toŝsamości płci c. biologicznymi badaniami nad problematyką płci d. zagadnieniami z dziedziny genetyki dotyczącymi róŝnic płciowych w świecie roślin i zwierząt 41. Podczas I wojny światowej ( ) Włochy: a. walczyły wraz z Niemcami i Austro-Węgrami przeciwko Francji, lecz skapitulowały najwcześniej b. początkowo zachowały neutralność, jednak od 1915 roku walczyły po stronie Ententy przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom c. zachowały neutralność przez cały czas d. były formalnie sojusznikiem Niemiec, jednak z powodu sporu terytorialnego z Austro-Węgrami nie wzięły udziału w walkach na lądzie 42. W rozszerzonej Unii Europejskiej Polska zajmuje pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB) na 1 mieszkańca miejsce: a. dziesiąte b. piętnaste c. dwudzieste d. dwudzieste piąte 43. Od 1 stycznia 1997 r. organem odpowiedzialnym w Polsce za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych jest: a. Ministerstwo Finansów b. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych c. Ministerstwo Gospodarki d. Ministerstwo Skarbu Państwa 6

7 44. Liczba urodzonych w 2007 r. w Polsce dzieci wynosiła w zaokrągleniu: a b c d W 2007 r. dostęp do szerokopasmowego Internetu posiadało w Polsce: a. 7% gospodarstw domowych b. 15% gospodarstw domowych c. 30% gospodarstw domowych d. 45% gospodarstw domowych 46. Kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego wynosi: a. 4 lata b. 5 lat c. 6 lat d. 7 lat 47. Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obecnie: a. Asha-Rose Migiro b. Ban Ki-moon c. Boutros Ghali d. Kofi Annan 48. Podatek katastralny to jedna z form opodatkowania: a. nieruchomości b. towarów c. dochodów d. usług 49. W roku 2007 dziennikiem o największej liczbie sprzedanych egzemplarzy był: a. Super Express b. Fakt c. Gazeta Wyborcza d. Dziennik 50. W razie zewnętrznego zagroŝenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, stan wojenny moŝe wprowadzić: a. Sejm w drodze ustawy b. Sejm na wniosek Prezydenta c. Sejm za zgodą Senatu i Prezydenta d. Prezydent na wniosek Rady Ministrów 51. Okres programowania funduszy strukturalnych rozpoczęty w roku 2007 kończy się w roku: a b c d

8 52. Rada SłuŜby Publicznej jest: a. organem przedstawicielskim pracowników sektora publicznego b. organem rozpatrującym przypadki naruszania standardów etycznych pracowników sektora publicznego c. instytucją pozarządową zajmującą się problemami administracji publicznej d. organem opiniodawczo-doradczym do spraw słuŝby publicznej działającym przy Prezesie rady Ministrów 53. Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala: a. Prezes Narodowego Banku Polskiego b. Rada Polityki PienięŜnej c. Minister Finansów d. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 54. Monarchią konstytucyjną nie jest: a. Szwecja b. Norwegia c. Hiszpania d. Portugalia 55. W której z wymienionych dziedzin nie jest przyznawana nagroda Nobla: a. matematyce b. ekonomii c. chemii d. fizyce 56. NajwyŜszym polskim odznaczeniem państwowym jest: a. KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski b. Order Zasługi RP c. Order Orła Białego d. KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 57. Wybitny filozof Leszek Kołakowski wyjechał z Polski i zamieszkał w Wielkiej Brytanii: a. w 1956 roku, gdy stało się to moŝliwe ze względu na panującą wówczas odwilŝ polityczną i moŝliwość uzyskania paszportu b. po wydarzeniach Marca 68 ze względu na powstałą w Polsce sytuację polityczną c. z powodu wprowadzonego w 1981 roku stanu wojennego d. po wstąpieniu Polski do UE, gdy Wielka Brytania otworzyła granice dla Polaków 58. W grudniu 2007 r. przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło: a zł b zł c zł d zł 8

9 59. Zgodnie ze Strategią Polityki PienięŜnej po 2003 roku celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie: a. 1,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy b. 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy c. 3,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy d. 4% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy 60. Który z polskich reŝyserów filmowych jest autorem trylogii Trzy kolory? a. Krzysztof Kieślowski b. Roman Polański c. Andrzej Wajda d. Krzysztof Zanussi 61. W roku 2007 pokojowa nagrodę Nobla otrzymał(a): a. Kofi Annan b. Al Gore c. Szirin Abaki d. Wangari Maathai 62. Denominacja złotego w 1995 roku polegała na wymianie starego złotego na obecnego złotego w proporcji: a. 100:1 b. 1000:1 c :1 d :1 63. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w 2007 roku wyniosła: a. 39,5% b. 44,3% c. 53,9% d. 57,8% 64. Gruzja: a. podpisała z Unią Europejską umowę o stowarzyszeniu b. ma statut kandydata do członkostwa w UE c. podpisała umowę o partnerstwie i współpracy z UE (PCA) d. nie jest związana Ŝadną formalną umową z UE 65. W 2009 roku odbędzie się kolejny, rocznicowy szczyt NATO. Która to będzie wówczas rocznica powstania tego Sojuszu: a. 45 b. 50 c. 55 d W którym z wymienionych krajów nie znajduje się polski kontyngent wojskowy działający w ramach mandatu NATO, UE lub ONZ: a. Afganistanie b. Pakistanie c. Iraku 9

10 d. Bośni i Hercegowinie 67. Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE zajmuje obecnie: a. Javier Solana b. Jose Manuel Barosso c. Romano Prodi d. Benita Ferraro-Waldner 68. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez: a. pięciu sędziów przez Sejm, pięciu przez Senat i pięciu przez Prezydenta b. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Prezydenta c. piętnastu sędziów przez Sejm za zgodą Senatu d. piętnastu sędziów indywidualnie przez Sejm 69. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: a. jeden z sędziów Trybunału wybrany w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego c. Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego d. Minister Sprawiedliwości 70. NajwyŜsza Izba Kontroli podlega: a. Sejmowi i Senatowi b. Sejmowi c. Sejmowi i Prezydentowi RP d. jest organem konstytucyjnym całkowicie niezaleŝnym 71. W grupie 10 krajów, które w 2004 roku zostały przyjęte do UE, Polska pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (PKB na 1 mieszkańca) zajmowała w końcu 2007 roku miejsce: a. drugie b. piąte c. przedostatnie d. ostatnie 72. W roku 2006 najniŝszy udział w tworzeniu PKB w Polsce miał sektor: a. budownictwo b. przemysł c. rolnictwo d. usługi 73. Wyłączne prawo emitowania znaków pienięŝnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje: a. Ministrowi Finansów b. Prezesowi Narodowego Banku Polskiego c. Ministrowi Skarbu Państwa d. Narodowemu Bankowi Polskiemu 10

11 74. W przypadku umacniania się waluty krajowej nieprawdziwe jest stwierdzenie, Ŝe: a. wydatki na obsługę zadłuŝenia zagranicznego są niŝsze b. wpływy eksporterów ze sprzedaŝy są niŝsze c. wydatki na zakupy inwestycyjne za granicą są niŝsze d. następuje poprawa rentowności eksporterów 75. Drogi krajowe stanowią własność: a. samorządu terytorialnego właściwego szczebla b. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad c. Właściwego samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa d. Skarbu Państwa 76. Obywatelstwo polskie nadaje: a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji b. Sejm RP c. Prezydent RP d. Rada Ministrów 77. Prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje kolejno kaŝde państwo członkowskie reprezentowane w Radzie: a. przez okres 3 miesięcy b. przez okres 6 miesięcy c. przez okres 12 miesięcy d. przez okres 24 miesięcy 78. Przedstawiciele państw członkowskich UE są wybierani do Parlamentu Europejskiego na okres: a. 2 lat b. 4 lat c. 5 lat d. 6 lat 79. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naleŝy do: a. Prezydenta Rzeczypospolitej b. Sejmu c. Zgromadzenia Narodowego d. Narodu 80. Obowiązująca obecnie w Polsce Konstytucja została ustanowiona w roku: a b c d Polska jest członkiem Unii Europejskiej od dnia: a. 1 maja 2002 b. 1 maja 2003 c. 1 maja

12 d. 1 lipca Do obszaru Schengen nie naleŝy: a. Norwegia b. Węgry c. Wielka Brytania d. Francja 83. Spotkanie szefów państw i rządów krajów UE to: a. Rada Europejska b. Rada Europy c. Rada Unii Europejskiej d. Komisja Europejska 84. Liczba oficjalnych języków UE wynosi: a. 4 b. 12 c. 23 d Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest dokumentem: a. Komisji Europejskiej b. Organizacji Narodów Zjednoczonych c. Rady Europejskiej d. Rady Europy 86. W pierwszej połowie 2008 r. Prezydencję w UE sprawuje: a. Portugalia b. Francja c. Wielka Brytania d. Słowenia 87. Do europejskich monarchii nie naleŝy: a. Belgia b. Dania c. Hiszpania d. Szwajcaria 88. W jakiej kolejności odbyły się w wymienionych miejscach trzy waŝne konferencje przywódców państw walczących z państwami Osi w czasie II wojny światowej: a. Poczdam, Teheran, Jałta b. Teheran, Poczdam, Jałta c. Teheran, Jałta, Poczdam d. Jałta, Teheran, Poczdam 89. Desant wojsk angloamerykańskich w Normandii (operacja Overlord) w czasie II wojny światowej rozpoczął się: a. 14 lipca 1943 roku b. 3 kwietnia

13 c. 6 czerwca 1944 d. 1 września Państwem, w którym Ŝyje więcej muzułmanów, niŝ w jakimkolwiek innym państwie na świecie, jest: a. Turcja b. Egipt c. Pakistan d. Indonezja 91. Które uszeregowanie państw, od największej do najmniejszej liczby zamieszkujących w nich muzułmanów, jest poprawne: a. Turcja, Egipt, Pakistan, Indonezja b. Pakistan, Indonezja, Turcja, Egipt c. Egipt, Turcja, Pakistan, Indonezja d. Indonezja, Pakistan, Egipt, Turcja 92. W którym kraju doszło w 2007 roku do wielkich manifestacji mnichów buddyjskich przeciwko wojskowej dyktaturze: a. w Wietnamie b. w Birmie c. w Malezji d. w Bangladeszu 93. Które uszeregowanie państw, licząc od największej do najmniejszej liczby mieszkańców, jest poprawne: a. Bangladesz, Niemcy, Meksyk, Francja b. Bangladesz, Meksyk, Niemcy, Francja c. Niemcy, Bangladesz, Meksyk, Francja d. Niemcy, Meksyk, Francja, Bangladesz 94. Kampania zwana wojną Jom Kippur to: a. wojna Izraela z państwami arabskimi, zwana inaczej wojną sześciodniową b. rozpoczęta 6 października 1973 roku przez Egipt i Syrię wojna z Izraelem c. wojna zakończona ustanowieniem w 1948 roku państwa Izrael d. walki prowadzone przez Izrael przeciwko tzw. Intifadzie 95. Autorem ksiąŝki Polska z oddali jest: a. Jerzy Giedroyc b. Czesław Miłosz c. Jan Nowak Jeziorański d. Zbigniew Brzeziński 96. Autorem sztuki Antygona w Nowym Jorku jest: a. Sławomir MroŜek b. Jerzy Szaniawski c. Janusz Głowacki d. Konrad Swinarski 13

14 97. W którym zestawie tytułów wszystkie pozycje są autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego: a. Cesarz, Szachinszach, Dziennik pisany nocą b. Wojna futbolowa, Cesarz, Ikowie ludzie gór c. Wojna futbolowa, Cesarz, Szachinszach d. Szachinszach, Kurier z Warszawy, Cesarz 98. Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu b. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków c. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli d. Rzeczpospolita Polska jest państwem suwerennym i niepodległym 99. Pierwsze zdanie artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: a. Przyrodzona i niezbywalna wartość osoby ludzkiej stanowi źródło godności człowieka b. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela c. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wartości osoby ludzkiej d. Wartość osoby ludzkiej jest niezbywalna i stanowi źródło wolności i praw człowieka 100. Które z przedstawionych obok zdań nie jest zgodne z zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: e. Prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów f. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej g. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu słuŝby cywilnej h. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem słuŝbowym pracowników administracji rządowej 14

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Co zazwyczaj się mówi o wejściu do Strefy Euro? Polska musi spełniać 5 kryteriów z Maastricht Wejście Polski do strefy Euro jest generalnie korzystne Musimy wejść

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce dr Tomasz SŁOMKA Decyzję o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ TEST WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ 1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje a) Sejm b) Prezydent c) Prezes Rady Ministrów 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): a) powołuje

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [Rok szkolny 2015/2016] 2 czerwca 2016 r. Test eliminacji szkolnych z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi 1. Kto wchodzi w skład Rady Unii Europejskiej? a) Szefowie rządów i głowy państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych.

Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Katarzyna Gontek Rada odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie. W przypadku wybuchu konfliktu może podjąć decyzję w wysłaniu w rejon konfliktu sił pokojowych. Składa się z 15 członków, z czego 5 (USA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa

Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Jak kryzys finansowy i fiskalny wpłyn ynął na perspektywę polskiego członkostwa w strefie euro? Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Wiosenna Szkoła a Leszka Balcerowicza, Forum Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I W każdym zadaniu wybierz jedną prawidłową odpowiedź. Zadanie 1. Jaki wpływ na stopę inflacji w Polsce powinno mieć osłabienie się złotego wobec

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Prawne pojęcie samorządu i samorządu 1. Decentralizacja 2. Samorząd A. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH)

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Prof. dr hab. ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta Wyzwania Polityczne

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu KONSTYTUCJA - WYKŁAD SZÓSTY Z DN 25-04-2009 FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu FUNKCJA USTAWODAWCZA SEJMU Inicjatywa ustawodawcza przysługuje;

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone: a) 18 lat b) 21 lat c) 25 lat d) 30 lat e) 35 lat

4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone: a) 18 lat b) 21 lat c) 25 lat d) 30 lat e) 35 lat TEST WŁADZA WYKONAWCZA KLUCZ Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź. 1. Władza wykonawcza to inaczej: a) egzekutywa b) judykatywa c) legislatywa 2. Władzę wykonawczą w Polsce sprawują:

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 Piotr Konieckiewicz Testy na Aplikacje Częśd I Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Kamilem Rawą, pewnego popołudnia wpadliśmy na pomysł

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE Znajomość faktów 369. Podkreśl nazwy organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. 1 p. a) Rada Europy d) NATO b) OECD e) OBWE c) EFTA f) Unia Zachodnioeuropejska

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

12. WŁADZA WYKONAWCZA

12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. Władza wykonawcza w RP. 1) przedstawia pozycję ustrojową Prezydenta RP, 2) charakteryzuje kompetencje Prezydenta RP, 3) przedstawia pozycję ustrojową Rady Ministrów, 4) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej Joanna Mazurkiewicz Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej Deficyt budŝetowy i dług publiczny Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, luty 2016 r. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2016 r. Budżet państwa 2016 368,5 mld zł 313,8 mld zł Wydatki obronne w 2016 r. 2,00% PKB roku 2015 > dochody

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010

Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Polska Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych 2002-2010 Według metodologii MFW GFSM 2001 Warszawa, Luty

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data ID Testu: 857A3X6 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Polska wstapiła do Unii Europejskiej wraz z innymi państwami. Były to m.in.: A. Malta, Słowenia, Słowacja oraz Chorwacja. B. Słowacja, Czechy, Serbia

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej TEST

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej TEST Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Etap II Szeroki Finał Pisemny 16 czerwca 2007 roku godzina 10.00 czas na udzielenie odpowiedzi: 25 minut TEST 1. Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi sprawdź

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ewa Puzyna Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY 4. Rzeczpospolita Polska 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 2. Konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 3. Zasady wyborów organów władzy państwowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Unia Europejska

Ryszard Unia Europejska A 377214 Ryszard Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003 Spis treści Wstęp 13 Rozdział I Budowanie unii politycznej państw Wspólnoty Europejskiej:

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 33 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo