Notatki, omówienia, recenzje Notes, Discussions, Reviews

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notatki, omówienia, recenzje Notes, Discussions, Reviews"

Transkrypt

1 TREŚCI - CONTENS Wojciech Radecki: Ochrona prawna walorów turystycznych. Cz. V. Walory turystyczne obszarów Natura 2000 Legal protection of tourism values. Part V. Tourism values of the Nature 2000 sites. 115

2 Maria Mendel: Rozwój zrównoważony: Czarowanie świata ciągle i dla wszystkich dobrego? Sustainable development Bewitching the world which still good for everybody? 122 Stefan Konstańczak: Ekologiczny Nobel The Ecological Nobel Peace Prize. 131 Bogusław Szuba: Racjonalne gospodarowanie wodą deszczową w mieście The managing of the rainwater in the city. 134 Ewa Matyjaszczyk: Niektóre problemy ochrony upraw ekologicznych w Polsce Selected problems of ecological crops protection in Poland. 139 Małgorzata Ostrowska: Fitomikrobentos pod wpływem wysokich wartości żelaza w rzekach okolic Opola Phytomicrobentos under the impact of a high iron content in the rivers of the Opole area. 142 Andrzej Urbisz: Wpływ działalności człowieka na występowanie roślin naczyniowych prawnie chronionych w Polsce Human impact on the occurrence of protected vascular plant in Poland. 145 Elżbieta Beran: Ocena biodegradowalności słabo rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych na przykładzie olejów smarowych Biodegradability assessment for poorly water soluble organic compounds such as lubricating ols. 153 Notatki, omówienia, recenzje Notes, Discussions, Reviews Wojciech Radecki: Sestavila Veronika Langrova: Prehled judikatury z oblasti zivotniho prostredi. 160 Stefan Konstańczak: Zdzisława Piątek Pawi ogon czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury. 161 Bożena Gajdzik: Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce i województwie śląskim Emission and reduction of industrial air pollutants in Poland and in Silesian Voivodship. 163 Konferencje Conferences Wanda Janosz: Krajobraz zbudowany na węglu. 166 Streszczenia Summaries Wojciech Radecki: Ochrona prawna walorów turystycznych. Cz. V. Walory turystyczne obszarów Natura Przedmiotem artykułu są instrumenty prawne ochrony obszarów Natura 2000, tj. obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Wprawdzie te obszary są powoływane w interesie ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu europejskim, ale istnienie na danym terenie takich obszarów zwiększa walory turystyczne terenu. W tym sensie środki prawne ochrony obszarów Natura 2000 mogą być zaliczane do instrumentarium ochrony prawnej walorów turystycznych. Maria Mendel, Małgorzata Puchowska, Sylwester Zielka: Rozwój zrównoważony: Czarowanie świata ciągle i dla wszystkich dobrego? Idea rozwoju zrównoważonego, jak każda masowo integrująca idea społeczna, przenika do wszystkich form życia i uniwersalizuje się kulturowo za pośrednictwem edukacji. Co jednak niezmiennie ważne i jednocześnie wyróżniające dla tej idei to fakt, że od tego jaka jest i jaka będzie edukacja zależy trwałość, rodzaj wszechogarniającej permanencji, która sama w sobie jest rozwojem Stefan Konstańczak: Ekologiczny Nobel. Od blisko trzydziestu lat Al Gore jest aktywnym działaczem ruchów społecznych na rzecz obrony środowiska naturalnego. Ostatnie jego wypowiedzi mają charakter katastroficzny, bowiem głosi, że jeśli nie powstrzymamy wzrostu

3 emisji dwutlenku węgla już za 10 lat grozi nam być może zagłada całego ziemskiego ekosystemu. Rozgłos tej wypowiedzi na całym świecie świadczy o tym, że problemy dotyczące ochrony środowiska odgrywają coraz istotniejsza rolę w polityce. Świadectwem tego jest także przyznanie 12 października 2007 roku Pokojowej Nagrody Nobla Al Gore owi - wspólnie z Międzyrządowym Panelem do spraw Zmian Klimatu ONZ. Al Gore jest także współlaureatem z 2007 r. Oskara, nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za swój film Niewygodna prawda (Inconvenient Truth). Zdobycie w jednym roku dwóch prestiżowych nagród: Oskara oraz Pokojowej Nagrody Nobla w uznaniu zasług za przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, nie jest przypadkowe. Poczesne miejsce wśród publikacji Gore a zajmuje książka Ziemia na Krawędzi Człowiek i Ekologia. Gore w swej książce zaproponował nowy Globalny Plan Marshalla, którego realizacja miałaby doprowadzić do osiągnięcia pożądanego i zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Bogusław Szuba: Racjonalne gospodarowanie wodą deszczową w mieście. Artykuł podejmuje problematykę gospodarowania wodami opadowymi w mieście. Konieczna jest zmiana dotychczasowego postępowania. Miasto zamiast odprowadzaæ wodę deszczową poza swoje granice powinno świadomie nią gospodarowaæ. Przyniesie to nie tylko poprawę stosunków wodnych, ale również wymierne oszczędności ekonomiczne. W artykule zasugerowano metodę kompleksowego wprowadzania rozwiązań technicznych zmierzających do pełnego wykorzystania wody opadowej na terenie miasta. Ewa Matyjaszczyk: Niektóre problemy ochrony upraw ekologicznych w Polsce. Ze względu na prowadzony w Unii Europejskiej przegląd substancji aktywnych środków ochrony roślin stopniowo maleje liczba substancji aktywnych dopuszczonych do użycia w UE a także liczba środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Przegląd ma na celu wyeliminowanie ze stosowania produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego. Jednak w jego wyniku są wycofywane ze stosowania także liczne środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Artykuł omawia przyczyny tego zjawiska. Przedstawiono środki zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce i zwrócono uwagę na te, które najprawdopodobniej zostaną wycofane ze stosowania w Polsce z powodu przeglądu. Przedstawiono także szkodniki i choroby stanowiące największy problem w gospodarstwach ekologicznych w Polsce zgodnie z opinią jednostek certyfikujących gospodarstwa ekologiczne Małgorzata Ostrowska: Fitomikrobentos pod wpływem wysokich wartości żelaza w rzekach okolic Opola. W artykule przedstawiono wyniki badań fitomikrobentosu i wpływu podwyższonych stężeń żelaza na rozwój wybranych gatunków glonów. Badania przeprowadzono w latach Materiał do analiz pobierano z rzek: Malina, Swornica i Jemielnica. Rzeki należą do terenu zlewni Małej Panwi, prawego dopływu Odry. Zakres analiz wskaźników fizykochemicznych wody obejmował oprócz żelaza: odczyn, temperaturę wody, tlen rozpuszczony, BZT, formy azotu i fosforu, wapń, chlorki. Najlepszej jakości były wody Swornicy. Największe przekroczenia granicznych wartości odnotowano dla żelaza. Koncentracja żelaza w wodzie rzecznej wyniosła od 0,7 mg/dm (rz. Jemielnica) do 4,7 mg/dm (rz. Malina). Zawartość żelaza w wodach rzecznych wykazywała wahania sezonowe. W trakcie badań oznaczono gatunki glonów z grup: Cyanophyceae, Chlorophyta, Chrysophyceae, Bacillariophyceae. Grupą panującą w rzekach i stanowiącą ok. 65% wszystkich gatunków glonów były Bacillariophyceae. W badanych rzekach obecne były zawsze 2 gatunki Synedra ulna i Navicula cryptocephala. Wśród glonów jedynie Bacillariophyceae rozwijały się masowo i w dużych ilościach przy znacznych wartościach żelaza. Wszystkie gatunki rozwijające się masowo są wskaźnikami jakości wody. Andrzej Urbisz: Wpływ działalności człowieka na występowanie roślin naczyniowych

4 prawnie chronionych w Polsce. Niniejsze opracowanie poświęcone jest roślinom naczyniowym prawnie chronionym w Polsce. Jego celem jest porównanie gatunków ze względu na stopień przekształcenia siedlisk, na których mogą one występować oraz wpływ działalności człowieka na liczebność ich stanowisk. Z 395 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną w Polsce (table1), 374 znajduje się pod ochroną ścisłą a 21 pod ochroną częściową. Większość z nich spotykamy na siedliskach naturalnych lub półnaturalnych, jedynie 31 gatunków występuje spontanicznie na siedliskach sztucznych. Prawie 40% gatunków chronionych może być celowo nasadzanych przez człowieka jako rośliny ozdobne lub użytkowe, co niekiedy w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie liczby ich stanowisk. Do różnych kategorii zagrożenia wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin należy 157 gatunków chronionych. Elżbieta Beran: Ocena biodegradowalności słabo rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych na przykładzie olejów smarowych. Przedstawiono przyczyny wzrostu zainteresowania oceną biodegradowalności olejów smarowych. Omówiono zasady oznaczania wstępnej i całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym oraz standardowe metody testowe (OECD i ISO) stosowane do oceny biodegradowalności. Niestety, tylko nieliczne standardowe testy są przydatne do badania słabo rozpuszczalnych lub nie rozpuszczalnych w wodzie substancji takich jak bazowe oleje smarowe. W pracy przedstawiono podsumowanie wyników otrzymanych w różnych testach zastosowanych do oceny wstępnej (test CEC L 33 A 93) oraz całkowitej (testy OECD 301B, 301F, 310 i OECD 302B, 302D projekt) biodegradowalności olejów bazowych, różniących się budową chemiczną. Wyniki oceny olejów szybko biodegradowalnych, takich jak olej rzepakowy i niektóre oleje poliolestrowe wykazały, że do badania nie rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych, które ulegają szybko biodegradacji, najbardziej przydatny jest test ISO (OECD 310). Zmodyfikowana procedura testu ISO wg testu CONCAWE (OECD 302D draft) pozwala oceniać potencjalną zdolność do biodegradacji tych olejów, które nie należą do łatwo biodegradowalnych jak np. badane w prezentowanej pracy: olej poliolestrowy z zawadą steryczną przy wiązaniach estrowych, polialfaolefiny PAO 4 i PAO 6 oraz konwencjonalny olej mineralny. Bożena Gajdzik: Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce i województwie śląskim. Artykuł przedstawia podstawowe dane statystyczne dotyczące emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez polski przemysł. Przedmiotem analizy były zanieczyszczenia pyłowe i gazowe emitowane w latach na terenie Polski i w odniesieniu do województwa śląskiego. Opracowanie powstało na podstawie Rocznika Statystycznego Przemysłu i Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego (2006). SUMMARIES Wojciech Radecki: Legal protection of tourism values. Part V Tourism values of the Nature 2000 sites. The subject of the article are legal instruments of protecting the Nature 2000 sites i.e. areas of special bird protection and special areas of habitants protection. Although these sites are established to protect habitats and species of a European importance, the presence of such sites within a given area increases its tourism values. Therefore the legal means of protecting the Nature 2000 sites may be considered as legal protection instruments of tourism values as well. Maria Mendel, Małgorzata Puchowska, Sylwester Zielka: Sustainable development Bewitching the world which still good for everybody? The idea of sustainable development, typically to mass-integrative social ideas, penetrates all forms of life and universalizes culturally by means of education. What remains permanently important and at the same time distinctive for this idea is the fact that the sustainability a kind of overall permanence which by itself is a development, depends on what the education is and will be

5 like. Stefan Konstańczak: The Ecological Nobel Peace Prize. From nearly thirty years Al Gore has been an activist of social movements for natural environment protection. His latest speeches has a catastrophic character because he claims that if people will not stop increasing of emission of carbon dioxide into the atmosphere, in ten years terrestrial ecologic system could be destroyed. The publicity of this statement in all over the world speaks volumes for that problems concerning environmental protection play more and more important role in politics. The testimony to that was Nobel Peace Prize awarded to Gore on October 12th in 2007, which was shared by the Intergovernmental Panel on Climate Change. In 2007 Al Gore also starred in the Academy Award - winning documentary on the topic of global warming, An Inconvenient Truth. Winning two of prestige awards during one year: Oscar and Nobel Peace Prize was not an accident but approbation of his merits in counteraction against global warming problem. A prominent place in Al Gore s publications occupies the book Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. In his book Gore proposes the new Global Marshall Plan. The realisation of this plan could lead to desirable and balanced development on global level. Bogusław Szuba: The managing of the rainwater in the city. The subject of the article is the problem of the managing of the rainwater in the city. There is the need of changing contemporary practice of treating the rainwater in the city. The city should manage of the rainwater consciously. It will bring not only the positive change of the water underground conditions but also can give the economical savings. In article was proposed the suggestion of the introducing technical solutions which the aim is complex using the rainwater in the city. Ewa Matyjaszczyk: Selected problems of ecological crops protection in Poland. Due to the EU review the number of active substances used in plant protection in the European Union as well as the number of plant protection products placed on the Polish market is being continually reduced. The review is the tool to remove products which can be potentially harmful for human or the environment from use in European Union. However due to high costs of the review procedure numerous plant protection products qualified for use in the ecological farming will be also withdrawn from the market. The paper presents the plant protection products qualified for use in the ecological farming as well as the products which probably will be withdrawn from the Polish market due to high costs of the review. The pests and diseases being the most serious problem In ecological farming in Poland according to units certifying ecological farms are listed. Małgorzata Ostrowska: Phytomicrobentos under the impact of a high iron content in the rivers of the Opole area. The article presents data from research of phytomicrobentos and the impact of elevated iron concentrations on the development of selected algae species. The research was carried out in the years Material for analyses originated from the rivers of Malina, Swornica and Jemielnica. These rivers belong to the basin of Mała Panew, a right tributary of the Odra River. Beside iron, the scope of the physico chemical parameters which were analysed included: reaction, water temperature, dissolved oxygen, BOD, nitrogen and phosphorus forms, calcium and chlorides. The best quality of water was observed in the Swornica River. The highest exceedances of the threshold values were noted for iron. Iron concentration in river waters ranged 33 from 0,7 mg/dm in the Jemielnica River to 4,7 mg/dm in the Malina River. The oncentrations of iron showed seasonal fluctuations. During the investigations the following groups of algae species were determined: Cyanophyceae, Chlorophyta, Chrysophyceae, Bacillariophyceae. The Bacillariophyceae were the dominant group and represented 65% of the total algae species. Two species: Synedra ulna and Navicula cryptocephala were always present in the analysed river waters. Among all algae only Bacillariophyceae showed a mass growth in large volumes at high iron content. All species representing mass growth are considered as indicators of water quality.

6 Andrzej Urbisz: Human impact on the occurrence of protected vascular plant in Poland. The present paper is devoted to vascular plant species under legal protection in Poland. Its aim was to compare species in relation to degree of transformation of habitats, in which they can occur as well as influence of human activity on number of their localities. Of 394 vascular species being under protection in Poland (table 1), 373 are strictly protected and 21 are partially protected. Majority of them are to be found in natural or semi natural habitats, only 35 occur spontaneously in man-made habitats. Almost 40% of protected species may be cultivated purposely as ornamentals what leads to increase number of their localities. To various criteria of threat according to Polish Red Data Book of Plants 157 species were included. Elżbieta Beran: Biodegradability assessment for poorly water soluble organic compounds such as lubricating oils. The reasons for increasing interest in biodegradability assessment of lubricants have been presented. Principles of evaluation in an aquatic medium of the primary and the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds and standardized test methods (OECD and ISO) used for assessing the biodegradability have been described. Unfortunately, only few standard tests are useful for testing poorly water soluble or insoluble substances such as lubricating base oils. This paper summarizes the results obtained in various methods used to assess the primary (CEC L 33 A 93 test) and the ultimate (OECD 301B, 301F, 310 and OECD 302B, 302D draft) biodegradability of base oils differing in chemical structures. Results of assessing the ready biodegradability for rapeseed oil and some polyolester oils, have shown that the most useful method for evaluation of ready biodegradability of water insoluble compounds as lubricants is ISO (OECD 310). Its modification CONCAWE test (OECD 302D draft) enables assessing the inherent biodegradability of lubricating oils such as polyolester oil with the steric hindrance around ester bonds, polyalfaolefins PAO 4, PAO 6, and conventional mineral oil which are not readily biodegradable. Bożena Gajdzik: Emission and reduction of industrial air pollutants in Poland and in Silesian Voivodship. The paper presents basic statistical dates about emission and reduction of polish industrial air pollutants. Subject of analyses are particulates and gases that were emitted by polish industry in for example country and Silesian Voivodsip. The paper was written on the base of Statistical Yearbook of Industry and Statistical Yearbook of Silesian Voivodship 2006.

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WARSZAWA-GRUDZIEŃ 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WYKONAWCA FUNDEKO KORBEL, KROK-BAŚCIUK SP. J. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4

Bardziej szczegółowo

Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 2000 area Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH300002)

Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 2000 area Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH300002) 10.2478/sggw-2014-0002 Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation No 46 (1), 2014: 17 31 (Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Land Reclam. 46 (1), 2014) Estimation of selected agri-environmental

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch. Milena Mojecka inż. arch. kraj.

Marcin Furtak dr inż. arch. Milena Mojecka inż. arch. kraj. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI NA PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH DOŚWIADCZEŃ I UREGULOWAŃ PRAWNYCH DESIGNING GREENERY ON WILDLIFE CROSSINGS IN THE CONTEXT OF EXISTING EXPERIENCES AND REGULATIONS

Bardziej szczegółowo

Treść numeru WARUNKI PRENUMERATY

Treść numeru WARUNKI PRENUMERATY 2/2013 Treść numeru Do Czytelników... 49 Artykuły naukowe i inżynierskie Melioracje gospodarka wodna na potrzeby rolnictwa prof. dr hab. inż. W. Mioduszewski, dr inż. J. Lipiński, dr hab. inż. Z. Kowalewski,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo