SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY"

Transkrypt

1 SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

2 Jego Œwi¹tobliwoœæ XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Wydawnictwo A Kraków 2007

3 Tytu³ orygina³u angielskiego: THE MEANING OF LIFE FROM A BUDDHIST PERSPECTIVE Copyright 1992 Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama and Jeffrey Hopkins First published by Wisdom Publication, USA. Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo A Wydanie II, poprawione, Kraków 2007 Na ok³adce: Tybetañskie Ko³o ycia klasztor Thikse, Ladakh (fot. Marek Kalmus) Redaktor serii: Cezary WoŸniak T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Opracowanie typograficzne: Dariusz Szlajnda ISBN Wydawnictwo A ul. Koœciuszki 58/4, Kraków tel./fax: Ksiêgarnia internetowa: SPIS TREŒCI Przedmowa Wstêp Rozdzia³ I. Buddyjski œwiatopogl¹d Postêpowanie i pogl¹d Rozdzia³ II. ycie wprawiane w ruch przez niewiedzê Pytania i odpowiedzi Warunki cierpienia Niewiedza jako korzeñ cierpienia Wspó³zale ne powstawanie w kontekœcie przypisania zjawiskom odrêbnego bytu Analityczna niemo noœæ odnalezienia istoty zjawisk Rozdzia³ III. Poziomy rozwoju na Œcie ce Pytania i odpowiedzi Œcie ka Poziomy praktyki Buddyzm na Zachodzie

4 Rozdzia³ IV. Wartoœæ altruizmu Pytania i odpowiedzi Altruistyczna postawa bodhisattwy Szeœæ doskona³oœci Rozdzia³ V. M¹droœæ i wspó³czucie po³¹czone Pytania i odpowiedzi Tantra Najwy sza Joga Tantra Tantryczne bóstwa Pogl¹d w czterech szko³ach buddyzmu tybetañskiego Osi¹ganie stanu najwy szej altruistycznej skutecznoœci Glosariusz Indeks PRZEDMOWA Fundacja Richarda Gere a pragnie wyraziæ sw¹ radoœæ, e mo e sfinansowaæ wydanie przez Wisdom Publications ksi¹ ki zawieraj¹cej nauki Jego Œwi¹tobliwoœci Dalaj Lamy, zatytu³owanej Sens ycia z buddyjskiej perspektywy. Dalaj Lamê, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, powszechnie uwa a siê za jedn¹ z wielkich osobowoœci duchowych dwudziestego stulecia. Jest on kontynuatorem nieprzerwanej linii przekazu, siêgaj¹cej Buddy Œakjamuniego. Czterdziestoletnia dzia³alnoœæ tego nauczyciela duchowego i przywódcy politycznego jest czymœ wyj¹tkowym w naszych czasach. Dalaj Lama to wybitny uczony, którego s³owa i doœwiadczenie wykraczaj¹ daleko poza wiedzê akademick¹. Jego nauki, sprawdzone w wielu próbach, s¹ zakorzenione w yciu, które poœwiêci³ obronie pokoju, praw cz³owieka oraz pe³nej przemianie ludzkiego umys³u i serca. Osi¹gn¹æ to móg³ jedynie dziêki swej nieustraszonej, niez³omnej postawie niestosowania przemocy. Przewodzi jej zarówno transcendentna m¹droœæ, jak i niezachwiany uniwersalny altruizm. Sam Dalaj Lama czêsto powtarza: Moj¹ religi¹ jest dobroæ. Od czasu chiñskiej inwazji na niezale ny Tybet w 1950 roku i swej dramatycznej ucieczki do Indii w dziewiêæ lat póÿniej Jego Œwi¹tobliwoœæ niestrudzenie stara siê uwolniæ swój naród od systematycznego ludobójstwa, które doprowadzi³o do œmierci Tybetañczyków (jedna pi¹ta populacji Tybetu przed 7

5 inwazj¹). Nies³abn¹ce wspó³czucie i cierpliwoœæ, jakie okazuje agresorom etc., zaczynaj¹ przynosiæ rezultaty: pojawi³a siê szansa przywrócenia niezale noœci Tybetu. Zdolnoœæ trzymania siê buddyjskich zasad w krañcowo niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach, ich ucieleœniania i upowszechniania, jest oznak¹ prawdziwego bodhisattwy. Ksi¹ ka ta stanowi dla nas wspania³¹ okazjê do spotkania z takim w³aœnie cz³owiekiem i jego naukami. Czytelnik wyniesie wielk¹ korzyœæ z ich kontemplowania i medytacji nad nimi. Fundacja Richarda Gere a jest dumna ze swych zwi¹zków z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ oraz jego przes³aniem powszechnej odpowiedzialnoœci i pokoju oraz cieszy siê wspieraj¹c wydawnictwo Wisdom Publications w jego wysi³kach krzewienia owych idea³ów. Niech ta ksi¹ ka niesie szczêœcie i przyczynia siê do przysz³ego szczêœcia wszystkich istot. Richard Gere Nowy Jork WSTÊP Dlaczego znajdujemy siê w takich, a nie innych sytuacjach? Dok¹d zmierzamy? Jak powinniœmy yæ? Czy nasze ycie ma jakiœ sens? Wiosn¹ 1984 roku Jego Œwi¹tobliwoœæ Dalaj Lama, póÿniejszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1989, omawia³ te zagadnienia z buddyjskiej perspektywy podczas trzydniowego cyklu wyk³adów w Camden Hall w Londynie. W ci¹gu trzech dni, podczas piêciu sesji, przedstawi³ podstawy œwiatopogl¹du buddyjskiego: jak buddyzm postrzega sytuacjê istot w œwiecie i w jaki sposób ludzie mog¹ sprawiæ, aby ich ycie nabra³o sensu. Wyk³ady te dotycz¹ zagadnienia sensu ycia, wskazuj¹c na przyczyny sytuacji, w jakiej siê znajdujemy, i na altruistyczny cel, ku któremu mo na zwróciæ ycie. Skierowane g³ównie do buddystów, rozjaœniaj¹ obraz wewnêtrznej kosmologii naszej psychiki, który wywar³ wielki wp³yw w ca³ej Azji. Z ywego opisu sposobu, w jaki chwyta nas bezsensowny wir cierpienia, wy³ania siê sens tego, jak buddyœci okreœlaj¹ swe miejsce we wszechœwiecie. Poruszaj¹cy opis etapów wpadania w matniê jest wezwaniem do dzia- ³ania, wskazuje bowiem, jak poprzez odwrócenie tego procesu mo na zmieniæ wiêzienie egoizmu w Ÿród³o szczêœcia i pomocy dla innych. Odpowiedzi Dalaj Lamy na niezliczone pytania, które s³uchacze zadawali mu pocz¹wszy od drugiego wyk³adu pokazuje, jak 9

6 proces ten przebiega u samych podstaw codziennego ycia. Jego Œwi¹tobliwoœæ objaœnia szczegó³owo kwestie techniczne podnoszone w trakcie wyk³adów i rozpatruje wiele problemów, z jakimi spotykamy siê w yciu: jak radziæ sobie z agresj¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹; jak pogodziæ osobist¹ odpowiedzialnoœæ z doktryn¹ braku jaÿni; jak uporaæ siê z utrat¹ wiary w guru czy lamê; jak zachowaæ siê w obliczu œmiertelnej choroby; jak pomóc umieraj¹cemu; jak pogodziæ mi³oœæ do rodziny z mi³oœci¹ do wszystkich istot; jak zintegrowaæ praktykê z codziennym yciem. Dalaj Lama omawia te i inne zagadnienia i problemy z krzepi¹c¹ otwartoœci¹. Tematem stanowi¹cym podstawê wszystkich piêciu wyk³adów, na którym szczególnie skupia siê wyk³ad ostatni, jest podstawowy wrodzony umys³ czystego œwiat³a. Dalaj Lama opisuje zaciemnienie owego w swej istocie czystego i najg³êbszego umys³u oraz jego przejawienie siê w m¹droœci urzeczywistniaj¹cej pust¹ naturê zjawisk dziêki zastosowaniu technik tantrycznych. W istocie, umys³ czystego œwiat³a promieniuje ca³y czas, kiedy Jego Œwi¹tobliwoœæ przedstawia ów pe³en udrêki proces cyklicznej egzystencji, w którym nieznajomoœæ podstawowej natury zjawisk doprowadza istoty do dzia³añ pozostawiaj¹cych w umyœle dyspozycje owocuj¹ce jeszcze wiêkszym cierpieniem. Umys³ czystego œwiat³a stanowi t³o, na którym proces ten mo na przedstawiæ szczegó³owo. Inteligencja, m¹droœæ i dobroæ Dalaj Lamy przenikaj¹ jego wyk³ady. Poprzez swój nacisk na pokojowe rozwi¹zywanie problemów osobistych, rodzinnych, narodowych i miêdzynarodowych wyra a on powœci¹gliwoœæ wobec idei czynienia celem ycia pos³uszeñstwa wobec konkretnego systemu przekonañ. Jego Œwi¹tobliwoœæ jasno wskazuje, i teoretycznych systemów nale y u ywaæ tak, aby to one s³u y³y istotom, a nie odwrotnie. Wzywa swoich s³uchaczy, by wykorzystywali ideologiê dla poprawy obecnej sytuacji. By³em t³umaczem tych wyk³adów i dla potrzeb niniejszej ksi¹ ki dokona³em ponownego ich przek³adu, a eby uchwyciæ szczegó³y i niuanse, które w t³umaczeniu na ywo czêsto gin¹. Chcia³bym podziêkowaæ geszemu Jesziemu Thabkhe z Centralnego Instytutu Wy szych Studiów Tybetañskich w Sarnath w Indiach i Joshui Cutlerowi z Oœrodka Nauk Buddyzmu Tybetañskiego w Waszyngtonie (New Jersey) za pomoc przy strofach cytowanych podczas pierwszego wyk³adu. Chcia³bym tak e wyraziæ sw¹ wdziêcznoœæ wobec Stevena Weinbergera i Davida Needa za przeczytanie ca³ego manuskryptu i wysuniêcie wielu pomocnych sugestii. Jeffrey Hopkins University of Virginia 10

7 Rozdzia³ pierwszy BUDDYJSKI ŒWIATOPOGL D Wtorek rano Tybetañskie Ko³o ycia Na pocz¹tku tym spoœród s³uchaczy, którzy s¹ praktykuj¹cymi buddystami, chcia³bym wspomnieæ o motywacji do s³uchania wyk³adów na temat religii. Motywacja jest bardzo istotna. Powodem, dla którego omawiamy podejmowane tu zagadnienia, z pewnoœci¹ nie s¹ pieni¹dze, s³awa ani jakikolwiek inny aspekt zwi¹zany z utrzymaniem siê podczas tego ycia te mo e zapewniæ wiele innych dzia³añ. G³ównym powodem, dla którego przybyliœmy do Camden Hall, jest nasze zainteresowanie kwestiami siêgaj¹cymi du o dalej. Faktem jest, e ka dy z nas pragnie szczêœcia, nie chce zaœ cierpieæ; jest to kwestia bezsporna. Nie ma jednak zgody co do tego, jak osi¹gn¹æ szczêœcie i jak pokonywaæ problemy. Jest wiele rodzajów szczêœcia i wiele dróg ich osi¹gania, jak równie bardzo wiele jest cierpieñ i metod ich przezwyciê ania. Jednak e naszym celem jako buddystów nie jest osi¹gniêcie jedynie chwilowej ulgi i tymczasowych korzyœci, lecz d³ugotrwa³e rezultaty. Buddystów obchodzi nie tylko to ycie, ale równie ycie, które nast¹pi po nim, i ka de kolejne. Liczymy nie tygodnie, miesi¹ce czy nawet lata, ale ywoty i eony. 13

8 Pieni¹dze maj¹ swoje zastosowania, s¹ one jednak ograniczone. Poœród potêg tego œwiata bez w¹tpienia istniej¹ dobre rzeczy lecz one równie maj¹ swoje ograniczenia. Tymczasem z buddyjskiego punktu widzenia, rozwój umys³u bêdzie postêpowa³ z ywota na ywot, poniewa natura umys³u jest taka, e jeœli pewne jego cechy rozwijaj¹ siê na solidnej, zdrowej podstawie, to nie tylko pozostan¹ w nim na zawsze, ale mog¹ równie nieustannie wzrastaæ. W istocie, w³aœciwie rozwiniête pozytywne cechy umys³u bêd¹ wzrastaæ nieskoñczenie. Praktyka duchowa przynosi zatem zarówno d³ugotrwa³e szczêœcie, jak i wzrost wewnêtrznej mocy z ka dym dniem. A zatem, skoncentrujcie swój umys³ na omawianych tematach, s³uchajcie z czyst¹ motywacj¹ i nie zasypiajcie! Z mojej strony g³ówn¹ motywacj¹ jest szczere uczucie wobec innych i troska o ich pomyœlnoœæ. POSTÊPOWANIE I POGL D Do rozwijania w³aœciwych cech umys³u potrzebna jest medytacja. Umys³ z pewnoœci¹ mo e podlegaæ przemianie, medytacja zaœ s³u y w³aœnie owemu przekszta³ceniu. Medytacja to czynnoœæ oswajania umys³u, zapoznawania go z nowym sensem. Zasadniczo oznacza ona æwiczenie siê w skupianiu swego umys³u na przedmiocie medytacji. Istniej¹ dwa typy medytacji analityczna i stabilizuj¹ca. Najpierw przedmiot zostaje poddany analizie, po czym umys³ skupia siê na nim w (jednopunktowej) medytacji stabilizuj¹cej. Medytacjê analityczn¹ dzieli siê równie na dwa typy: 1. Obiekt medytacji, na przyk³ad nietrwa³oœæ, staje siê przedmiotem umys³u, na który praktykuj¹cy medytuje. 2. Medytuj¹cy rozwija w umyœle postawê na przyk³ad kultywuje uczucie mi³oœci w której umys³ przyjmuje naturê obiektu, na który medytuje. Dla zrozumienia celu medytacji pomocny jest podzia³ praktyk na zwi¹zane z pogl¹dem i z postêpowaniem. Postêpowanie stanowi g³ówny czynnik, gdy to ono wp³ywa na przysz³e szczêœcie, tak w³asne, jak i innych. Aby postêpowanie by³o czyste i doskona³e, konieczne jest posiadanie w³aœciwego pogl¹du. Postêpowanie musi byæ dobrze ugruntowane rozumowo, dlatego konieczny jest w³aœciwy pogl¹d filozoficzny. Na co przede wszystkim k³ad¹ nacisk buddyjskie praktyki odnoœnie do postêpowania? Chodzi w nich o ujarzmienie w³asnego kontinuum umys³owego o wyzbycie siê przemocy. Najogólniej rzecz ujmuj¹c, sposoby praktyki w buddyzmie dzieli siê na zwi¹zane z mahajan¹ (Wielkim Pojazdem) i hinajan¹ (Ma³ym Pojazdem). Mahajana podejmuje przede wszystkim dzia³ania zwi¹zane z altruistycznym wspó³czuciem i pomaganiem innym, podczas gdy g³ówne zainteresowanie hinajany dotyczy niewyrz¹dzania krzywdy. A zatem wspó³czucie jest korzeniem wszelkich nauk buddyjskich. Szlachetna doktryna Buddy opiera siê na wspó³czuciu, mówi siê nawet, e Budda nauczaj¹cy tej doktryny narodzi³ siê ze wspó³czucia. G³ówn¹ cech¹ Buddy jest wielkie wspó³czucie, i ta postawa wspierania innych istot i pomagania im stanowi powód, dla którego przyjêcie schronienia w Buddzie jest czymœ w³aœciwym. Sanghê, czyli szlachetn¹ wspólnotê, tworz¹ ci, którzy, praktykuj¹c w sposób w³aœciwy Dharmê (doktrynê), pomagaj¹ innym w uzyskaniu schronienia. Posiadaj¹ oni cztery szczególne cechy. Po pierwsze, jeœli ktoœ ich krzywdzi, nie odp³acaj¹ mu krzywd¹; po drugie, jeœli ktoœ okazuje im gniew, nie reaguj¹ na to gniewem; po trzecie, jeœli ktoœ ich obra a, nie odpowiadaj¹ obraz¹; po czwarte, jeœli ktoœ ich oskar a, nie odwzajemniaj¹ siê oskar eniem. Oto sposób postêpowania mnicha lub mniszki. Tak e on jest g³êboko zakorzeniony we wspó³czuciu; a zatem g³ówne cechy spo³ecznoœci duchowej równie z niego wyrastaj¹. Tak wiêc wspó³czucie jest Ÿród³em wszystkich Trzech Schronieñ buddystów Buddy, Dharmy i Sanghi

9 Skuteczne metody zachêty do praktykowania wspó³czucia wspólne s¹ wszystkim religiom. Postêpowanie z gruntu wyzbyte przemocy, motywowane wspó³czuciem, potrzebne jest nie tylko w naszym codziennym yciu, ale równie pomiêdzy narodami, na ca³ym œwiecie. Wspó³zale ne powstawanie jest integralnym elementem buddyjskiego pogl¹du na œwiat, wystêpuj¹cym we wszystkich buddyjskich systemach filozoficznych, chocia istnieje wiele ró nych jego interpretacji. W sanskrycie wspó³zale ne powstawanie okreœla siê terminem pratityasamutpada. S³owo pratitya ma trzy ró ne znaczenia schodzenie siê, poleganie na sobie i bycie zale nym ale wszystkie trzy, rozpatruj¹c ich g³ówn¹ treœæ, oznaczaj¹ zale noœæ. Samutpada znaczy powstawanie. Pratityasamutpada oznacza zatem powstawanie w zale noœci od warunków, w oparciu o warunki, na mocy warunków. Na subtelnym poziomie wspó³zale ne powstawanie t³umaczy siê jako g³ówn¹ przyczynê pustej natury zjawisk. Dla rozwa ania faktu, i natura rzeczy jest pusta, innymi s³owy: e zjawiska nie stanowi¹ niezale nie istniej¹cych bytów, poniewa s¹ wspó³zale nie powsta³e, konieczne jest rozpoznawanie ich jako zjawisk, które powoduj¹ przyjemnoœæ i ból, pomagaj¹ i szkodz¹, i tym podobne. Jeœli nie pojmie siê dobrze zwi¹zku przyczyny i skutku, niezmiernie trudno jest uœwiadomiæ sobie, e natura zjawisk jest pusta, gdy s¹ one wspó³zale nie powsta³e. Nale y przyswoiæ sobie takie rozumienie przyczyny i skutku e pewne przyczyny pomagaj¹ i szkodz¹ w pewien sposób poniewa z powodu ich wspó³zale nego powstawania stanowi¹ one podstawê, w odniesieniu do której urzeczywistnia siê pustkê. Dlatego Budda przedstawi³ wspó³zale ne powstawanie w powi¹zaniu z przyczyn¹ i skutkiem dzia³añ w procesie ycia w cyklicznej egzystencji, dziêki czemu mo na uzyskaæ wnikliwe zrozumienie procesu przyczynowo-skutkowego. Pierwszy poziom rozumienia prawa wspó³zale nego powstawania odnosi siê do przyczynowoœci, w tym przypadku do dwunastu etapów lub ogniw ³añcucha wspó³zale nego powstawania ycia w cyklicznej egzystencji: (1) niewiedzy, (2) dzia³ania, (3) œwiadomoœci, (4) nazwy i formy, (5) szeœciu zmys³ów, (6) kontaktu, (7) odczuwania, (8) przywi¹zania, (9) chwytania, (10) egzystencji, (11) [ponownych] narodzin oraz (12) starzenia siê i œmierci. Drugi, g³êbszy poziom interpretacji prawa wspó³zale nego powstawania odnosi siê do wszystkich obiektów; wszystkie zjawiska postrzegane s¹ jako zale ne od swoich czêœci sk³adowych. Nie ma takiego zjawiska, które nie sk³ada³oby siê z czêœci, ka de istnieje wiêc w zale noœci od nich. Na trzecim, jeszcze g³êbszym poziomie odkrywa siê, e zjawiska wyodrêbniamy jedynie poprzez nadawanie (przypisywanie) im okreœleñ. Kiedy szuka siê faktycznych przedmiotów, których dotycz¹ te okreœlenia, nie da siê odnaleÿæ niczego, co istnia³oby w odrêbny, niezale ny sposób, a zatem zjawiska istniej¹ wy³¹cznie na mocy nadanych im okreœleñ, jako wspó³zale nie powsta³e. Podczas gdy pierwszy poziom rozumienia wspó³zale nego powstawania dotyczy tworzenia siê z³o onych zjawisk w zale noœci od przyczyn i warunków, a zatem odnosi siê tylko do nietrwa- ³ych, maj¹cych przyczyny fenomenów, pozosta³e dwa poziomy interpretacji stosuje siê zarówno do zjawisk trwa³ych, jak i nietrwa³ych. Perspektywa, z jakiej Budda przedstawi³ dwanaœcie ogniw wspó³zale nego powstawania, by³a bardzo szeroka. Dwanaœcie ogniw ³añcucha omawia szczegó³owo Sutra kie³ka ry u 1. Tak jak w innych dyskursach, pogl¹dy wyk³adane s¹ w formie pytañ i odpowiedzi udzielanych przez Buddê. W sutrze tej Budda mówi o wspó³zale nym powstawaniu na trzy sposoby: 1 sa lu i ljang pa i mdo, salistambasutra; P876, vol

10 1. Istnienie czegoœ powoduje powstanie czegoœ innego. 2. Wytworzenie czegoœ powoduje, e coœ innego zostaje wytworzone. 3. Dzieje siê to w nastêpuj¹cy sposób: uwarunkowane przez n i e - wiedzê powstaj¹ dzia³ania; uwarunkowana przez dzia- ³ania powstaje œwiadomoœæ; uwarunkowane przez œwiadomoœæ powstaj¹ nazwa i forma, czyli psychofizyczny organizm; uwarunkowane przez nazwê i formê powstaje szeœæ sfer zmys³ów; uwarunkowany przez szeœæ sfer zmys³ów powstaje kontakt; uwarunkowane przez kontakt powstaje odczuwanie; uwarunkowane przez odczuwanie powstaje przywi¹zanie; uwarunkowane przez przywi¹zanie powstaje lgniêcie; uwarunkowany przez lgniêcie powstaje potencjalny poziom karmy zwany egzystencj¹ ; nastêpstwem egzystencji s¹ ponowne narodziny; wskutek narodzin nastêpuje staroœæ i œmieræ. W pierwszym objaœnieniu Budda, mówi¹c: Istnienie czegoœ powoduje powstanie czegoœ innego, wskazuje, i zjawiska cyklicznej egzystencji tworz¹ siê nie dziêki mocy sprawczej jakiegoœ niezmiennego bóstwa, lecz wskutek specyficznych warunków. Konkretne rezultaty powstaj¹ wy³¹cznie za spraw¹ obecnoœci pewnych przyczyn i warunków. W drugiej czêœci, mówi¹c: Wytworzenie czegoœ powoduje, e coœ innego zostaje wytworzone, Budda wskazuje, e niewytworzone, trwa³e zjawisko, takie jak powszechna, niezmienna natura 2,. której istnienie g³osi system samkhya*, nie mo e stanowiæ przy- 2 rang bzhin, prakrti; spyi gtso bo, samanyapradhana. * Klasyczna sankhja to najstarszy bramiñski system filozoficzny, który wywodzi siê z Upaniszad, jednak w przeciwieñstwie do nich nie uznaje teistycznego pogl¹du na œwiat. Wed³ug sankhji œwiat jest rzeczywisty, podczas gdy Upaniszady uznaj¹ go za iluzjê. [przypis t³umacza] czyny wytwarzaj¹cej skutki. Zjawiska cyklicznej egzystencji powstaj¹ dziêki warunkom, które s¹ z natury nietrwa³e. Tu z kolei rodzi siê pytanie: Jeœli zjawiska cyklicznej egzystencji tworz¹ siê za spraw¹ nietrwa³ych warunków, to czy do ich powstania wystarcz¹ jakiekolwiek nietrwa³e czynniki? Nie by³oby to wystarczaj¹ce; zatem w punkcie trzecim Budda wyjaœnia, e zjawiska cyklicznej egzystencji nie powstaj¹ po prostu za spraw¹ dowolnych nietrwa³ych przyczyn i warunków, lecz e wywo³uj¹ je pewne konkretne warunki i przyczyny posiadaj¹ce potencja³ odpowiedni, aby spowodowaæ pojawienie siê w rezultacie konkretnych zjawisk. Przedstawiaj¹c wspó³zale ne powstawanie cierpienia, Budda pokazuje, e jego podstawow¹ przyczynê korzeñ cierpienia stanowi niewiedza, zaciemnienie. To z owego nieczystego, wadliwego nasienia wyrasta dzia³anie pozostawiaj¹ce w umyœle potencja³, który wywo³a dalsze cierpienie, tworz¹c nowe ycie w cyklicznej egzystencji. Jako swój owoc wyda ono w koñcu cierpienie staroœci i œmierci ostatnie z ogniw wspó³zale nego powstawania. Istniej¹ dwa podstawowe sposoby objaœniania dwunastu ogniw wspó³zale nego powstawania, z których jeden odnosi siê do splamieñ, drugi zaœ pos³uguje siê kategori¹ zjawisk czystych. Tak jak w Czterech Szlachetnych Prawdach, które s¹ rdzennymi naukami Buddy 3, mamy dwie pary przyczyny i skutku, z których 3 Cykl wyk³adów poœwiêconych Czterem Szlachetnym Prawdom znajdzie Czytelnik w ksi¹ ce Jego Œwi¹tobliwoœci pt. The Dalai Lama at Harvard: Lectures on Buddhist Path to Peace, Ithaca: Snow Lion Publications, [Przedstawione przez Buddê podczas pierwszego kazania Cztery Szlachetne Prawdy g³osz¹: istnieje cierpienie (duhkha), a jego Ÿród- ³em jest pragnienie (triszna); istnieje wyzwolenie z cierpienia, a prowadzi doñ Szlachetna Oœmioraka Œcie ka (arjasztangikamarga) przypis t³umacza.] 18 19

11 pierwsza dotyczy splamieñ (zwi¹zanych z cierpieniem), a druga zjawisk czystych (wolnych od uci¹ liwoœci), równie dwanaœcie ogniw wspó³zale nego powstawania mo na objaœniæ zarówno w kategoriach zjawisk uci¹ liwych, jak i czystych. Spoœród Czterech Szlachetnych Prawd, w kategorii zjawisk uci¹ liwych, rzeczywiste cierpienia (Pierwsza Prawda) s¹ skutkami, a w³aœciwe im Ÿród³a (Druga Prawda) stanowi¹ ich przyczyny. W klasie zjawisk czystych skutki stanowi¹ rzeczywiste ustanie (Trzecia Prawda), a ich przyczynami s¹ w³aœciwe œcie ki (Czwarta Prawda). Podobnie, kiedy w dwunastu ogniwach wspó³zale nego powstawania wyjaœnia siê, e wskutek stanu niewiedzy powstaje dzia³anie itd., jest to wyjaœnienie odnosz¹ce siê do postêpowania zwi¹zanego z cierpieniem, gdy zaœ mówi siê, e wskutek ustania niewiedzy ustaje dzia³anie itd., wówczas wyjaœnienie to przedstawione jest w kategoriach zjawisk czystych. Pierwszy sposób wyjaœnienia mówi zatem o postêpowaniu powoduj¹cym cierpienie, drugi zaœ o postêpowaniu prowadz¹cym do ustania cierpienia. Powtórzmy: dwanaœcie ogniw wspó³zale nego powstawania przedstawia siê b¹dÿ w kontekœcie procesu popadania w nieszczêœcie, b¹dÿ te w kontekœcie procesu oczyszczenia, a ka dy z nich mo na zaprezentowaæ zarówno w porz¹dku postêpuj¹cym, jak i odwróconym. I tak oto w porz¹dku postêpuj¹cym wyjaœnia siê, e: Uwarunkowane przez niewiedzê powstaj¹ dzia³ania; uwarunkowana przez dzia³ania powstaje œwiadomoœæ; uwarunkowane przez œwiadomoœæ powstaj¹ nazwa i forma; uwarunkowane przez nazwê i formê powstaje szeœæ sfer zmys³ów; uwarunkowany przez szeœæ sfer zmys³ów powstaje kontakt; uwarunkowane przez kontakt powstaje odczuwanie; uwarunkowane przez odczuwanie powstaje przywi¹zanie; uwarunkowane przez przywi¹zanie powstaje chwytanie; uwarunkowany przez chwytanie powstaje potencjalny poziom karmy zwany egzystencj¹ ; nastêpstwem egzystencji s¹ ponowne narodziny; wskutek narodzin nastêpuje staroœæ i œmieræ. Poniewa powy szy sposób przedstawienia prawa wspó³zale - nego powstawania opisuje, jak tworzy siê cierpienie, okreœla siê go jako objaœnienie Ÿróde³ cierpienia 4 (Druga z Czterech Szlachetnych Prawd). W odwrotnej kolejnoœci proces ten objaœniany jest nastêpuj¹co: Niechciane cierpienia staroœci i œmierci s¹ rezultatem narodzin; narodziny s¹ nastêpstwem powstania potencjalnego poziomu karmy zwanego egzystencj¹ ; egzystencja powstaje wskutek chwytania; chwytanie jest rezultatem przywi¹zania; przywi¹zanie tworzy siê w wyniku odczuwania; odczuwanie powstaje jako efekt kontaktu; kontakt tworzy siê w zale noœci od szeœciu sfer zmys³owych; szeœæ sfer zmys³owych powstaje uwarunkowanych przez nazwê i formê; nazwa i forma s¹ efektem œwiadomoœci; œwiadomoœæ powstaje jako nastêpstwo dzia³ania; dzia³anie to skutek niewiedzy. W tym opisie nacisk k³adzie siê na Pierwsz¹ z Czterech Szlachetnych Prawd, czyli cierpienia jako rezultat. Z kolei w kategoriach procesu oczyszczenia wyjaœnia siê, e: 4 kun byung, samudaya

12 Kiedy ustaje niewiedza, ustaje dzia³anie; kiedy ustaje dzia³anie, ustaje œwiadomoœæ; kiedy ustaje œwiadomoœæ, ustaj¹ nazwa i forma; kiedy ustaje nazwa i forma, ustaje szeœæ sfer zmys³ów; kiedy ustaje szeœæ sfer zmys³ów, ustaje kontakt; kiedy ustaje kontakt, ustaje odczuwanie; kiedy ustaje odczuwanie, ustaje przywi¹zanie; kiedy ustaje przywi¹zanie, ustaje chwytanie; kiedy ustaje chwytanie, ustaje potencjalny poziom karmy zwany egzystencj¹ ; kiedy ustaje egzystencja, ustaj¹ ponowne narodziny; kiedy ustaj¹ narodziny, ustaj¹ staroœæ i œmieræ. To objaœnienie w kategoriach czystej klasy zjawisk uwypukla przyczyny, w³aœciwe œcie ki, czyli ostatni¹ spoœród Czterech Szlachetnych Prawd. W porz¹dku odwrotnym natomiast wyjaœnia siê, e: Ustanie narodzin i œmierci nastêpuje w zale noœci od ustania ponownych narodzin; ustanie ponownych narodzin nastêpuje w zale noœci od ustania potencjalnego poziomu karmy zwanego egzystencj¹ ; ustanie egzystencji nastêpuje w zale noœci od ustania chwytania; ustanie chwytania nastêpuje w zale noœci od ustania przywi¹zania; ustanie przywi¹zania nastêpuje w zale noœci od ustania odczuwania; ustanie odczuwania nastêpuje w zale noœci od ustania kontaktu; ustanie kontaktu nastêpuje w zale noœci od ustania szeœciu sfer zmys³ów; ustanie szeœciu sfer zmys³ów nastêpuje w zale noœci od ustania nazwy i formy; ustanie nazwy i formy nastêpuje w zale noœci od powstrzymania ustania œwiadomoœci; ustanie œwiadomoœci nastêpuje w zale noœci od ustania dzia³ania; ustanie dzia³ania nastêpuje w zale noœci od ustania niewiedzy. Tutaj, w opisie procesu oczyszczenia, k³adzie siê nacisk na skutki, czyli faktyczne ustanie cierpienia, o których mówi Trzecia ze Szlachetnych Prawd. Procesy te przedstawione s¹ symbolicznie na obrazie zwanym Ko³em ycia i Œmierci, lub ko³em cyklicznej egzystencji, które podzielone jest na piêæ sektorów 5. W górnej czêœci ko³a znajduj¹ siê tak zwane pomyœlne, szczêœliwe sfery wcieleñ: œwiaty bogów (deva) i pó³bogów (asura), po³¹czone niekiedy w jeden sektor, oraz œwiat ludzi (nara). Trzy sektory w dolnej po³owie œwiaty zwierz¹t (paœiu), g³odnych duchów (preta) i istot piekielnych (naraka) s¹ z³ymi lub ni szymi sferami wcieleñ. Wszystkie te sektory wyobra aj¹ odpowiednie poziomy cierpienia doœwiadczanego w zale noœci od warunków narodzin. Jakie warunki powoduj¹ powstanie owych form cierpienia? Kr¹g znajduj¹cy siê bli ej œrodka ko³a cyklicznej egzystencji, wewn¹trz krêgu piêciu sektorów istot, stanowi symboliczne wyra enie pogl¹du, e te poziomy cierpienia s¹ wynikiem karmy powstaj¹ wskutek dzia³añ. Kr¹g ów podzielony jest na dwie po³owy. Prawa po³owa, przedstawiaj¹ca ludzi spogl¹daj¹cych w górê i poruszaj¹cych siê w tym kierunku na bia³ym tle, symbolizuje czyny cnotliwe, których s¹ dwa typy gromadz¹ce zas³ugê (chwalebne) i niepodlegaj¹ce wahaniom (zwi¹zane ze sta³oœci¹); czyny takie prowadz¹ do odrodzenia w œwiecie ludzi, pó³bogów i bogów. Lewa po³owa krêgu ma ciemne t³o, a ludzie tam przedstawieni zwróceni s¹ w dó³, co symbolizuje czyny niew³aœciwe, których rezultatem jest odradzanie siê w ni szych œwiatach. Sk¹d z kolei bior¹ siê owe prowadz¹ce do cierpienia czyny? S¹ one rezultatem uci¹ liwych emocji: po ¹dania (raga), nienawiœci (dvesa). i zaœlepienia (moha), co symbolizuje najbardziej wewnêtrzny kr¹g ko³a, w którym przedstawiono œwiniê, wê a i ko- 5 srid pa i khor lo cha lnga pa

13 guta. Œwinia symbolizuje zaœlepienie; w¹ nienawiœæ, a kogut po ¹danie. W niektórych wersjach malowid³a œwinia chwyta w pysk zarówno ogon koguta, jak i ogon wê a, co wyra a pogl¹d, e to zaœlepienie stanowi Ÿród³o po ¹dania i nienawiœci. Jednak równie ogon œwini tkwi w paszczy wê a lub dziobie koguta; ma to pokazaæ, e ka de z nich swymi dzia³aniami wspiera pozosta³e. A zatem, id¹c od œrodka ko³a na zewn¹trz, symbolika trzech kolejnych krêgów wyra a pogl¹d, e trzy uci¹ liwe emocje po ¹danie, nienawiœæ i zaœlepienie prowadz¹ do czynów cnotliwych oraz niew³aœciwych dzia³añ, które z kolei powoduj¹ powstanie ró nych poziomów cierpienia w cyklicznej egzystencji. Zewnêtrzny kr¹g, symbolizuj¹cy dwanaœcie ogniw wspó³zale nego powstawania, pokazuje, w jaki sposób Ÿród³a cierpienia dzia- ³ania i uci¹ liwe emocje prowadz¹ do odradzania siê w cyklicznej egzystencji. Gniewna istota trzymaj¹ca ko³o symbolizuje nietrwa³oœæ. Jeœli wolno mi tak za artowaæ, nie przedstawia ona Boga Stwórcy! Najistotniejsze jest symboliczne przedstawienie nietrwa- ³oœci; oto dlaczego owa istota jest groÿnym monstrum, choæ wcale nie ma potrzeby, aby malowaæ j¹ tak, jak tutaj z ró nymi ozdobami, ornamentami i tak dalej. Mia³em niegdyœ obraz, na którym ko³o cyklicznej egzystencji trzyma³ nie potwór, lecz szkielet, co mia³o jeszcze wyraÿniej symbolizowaæ nietrwa³oœæ. Ksiê yc w prawym górnym rogu symbolizuje wyzwolenie. Budda po lewej* wskazuje na ksiê yc, co oznacza, e w³aœnie owo wyzwolenie, które sprawia, e przekracza siê ocean cierpienia cyklicznej egzystencji, powinno staæ siê faktem. Opowiada siê, e w czasach Buddy Œakjamuniego król Udajana, w³adca odleg³ej krainy, podarowa³ Bimbisarze, królowi Magadhy, zdobion¹ klejnotami szatê, ten zaœ nie posiada³ nic równie cennego, co móg³by ofiarowaæ w zamian. Zmartwiony tym Bimbi- * Przedstawienia ikonograficzne Ko³a ycia i œmierci nieznacznie ró ni¹ siê od siebie. Na s. 12 Budda znajduje siê po prawej stronie. sara zapyta³ Buddê, co powinien daæ w prezencie Udajanie. Budda odpar³, e powinien on podarowaæ mu wizerunek ko³a cyklicznej egzystencji z namalowanymi piêcioma sektorami i umieszczonymi tam nastêpuj¹cymi wersetami: Podejmuj¹c siê tego i porzucaj¹c tamto, WejdŸ w nauczanie Buddy. Jak s³oñ [niszczy] s³omian¹ chatê, Tak ty zniszcz si³y Pana Œmierci. Ci, co sumiennie i systematycznie Praktykuj¹ tê doktrynê i dyscyplinê, Opuszcz¹ ko³o narodzin, K³ad¹c kres cierpieniu. Budda poradzi³ Bimbisarze, aby taki w³aœnie dar pos³a³ Udajanie. Mówi siê, e otrzymawszy wizerunek ko³a cyklicznej egzystencji Udajana d³ugo nad nim rozmyœla³ i osi¹gn¹³ oœwiecenie 6. Dwanaœcie obrazów na zewnêtrznym krêgu ko³a symbolizuje dwanaœcie ogniw wspó³zale nego powstawania. Pierwszy, znajduj¹cy siê na górze, przedstawia œlepego starca kuœtykaj¹cego o lasce, co ma symbolizowaæ pierwsze ogniwo niewiedzê. W tym kontekœcie termin niewiedza oznacza zaciemnienie, które nie pozwala dostrzec, w jaki sposób faktycznie istniej¹ zjawiska. Poniewa filozoficzne szko³y buddyjskie wypracowa³y cztery g³ówne systemy doktrynalne, wewn¹trz których powsta³y jeszcze dalsze liczne podzia³y, istnieje bardzo wiele interpretacji tego, czym jest niewiedza. Nie mamy czasu omawiaæ ich wszystkich, a nawet muszê siê przyznaæ, e sam nie wszystkie z nich pamiêtam! 6 Wiêcej na temat tej historii znajdzie Czytelnik w ksi¹ ce Sermeya Geshe Lobsanga Tharchina, King Udrayana and the Wheel of Life (Howell, New Jersey: Mahayana Sutra and Tantra Press, 1984), ss

14 Je eli chodzi o niewiedzê, g³ówny czynnik stanowi tu zwyk³a nieznajomoœæ faktycznego sposobu, w jaki rzeczy istniej¹, zwyczajne zaciemnienie. Sutra opisuje szczegó³owo dziewiêtnaœcie ró - nych typów niewiedzy rozmaite typy b³êdnych pogl¹dów zwi¹zanych ze skrajnymi stanowiskami. Tutaj jednak e, w odniesieniu do dwunastu ogniw wspó³zale nego powstawania, pozostañmy przy ogólnym wyjaœnieniu, e niewiedza jest fa³szyw¹ œwiadomoœci¹ pojmuj¹c¹ rzeczy przeciwnie do tego, jak faktycznie istniej¹. Ka da spoœród uci¹ liwych emocji, które staramy siê porzuciæ zaœlepienie, czyli niewiedza, jest g³ówn¹ z nich ma dwa typy, wrodzony i nabyty intelektualnie. Uci¹ liwe emocje nabyte intelektualnie opieraj¹ siê na niew³aœciwych systemach przekonañ, innymi s³owy umys³ wywo³uje lub podsyca nowe emocje przez tworzenie systemów pojêæ. Jednak nie wszystkie czuj¹ce istoty posiadaj¹ ten typ emocji, a zatem to nie on, lecz emocje wrodzone s¹ korzeniem upadku istot. Jak mówi Nagard una w swoich Siedemdziesiêciu wersetach o pustce 7 : Tê œwiadomoœæ, która pojmuje rzeczy wytwarzane W zale noœci od przyczyn i warunków jako istniej¹ce w sposób ostateczny, Nauczyciel nazwa³ niewiedz¹. To z niej powstaje dwanaœcie ogniw. Zatem niewiedza ta to œwiadomoœæ, która z samej swej natury b³êdnie pojmuje czy te postrzega zjawiska jako istniej¹ce niezale nie od siebie. W zale noœci od tego, do jakiego rodzaju podmiotu odnosi siê owa œwiadomoœæ, niewiedzê tê dzielimy na dwa typy; pierwszy z nich to uleganie z³udzeniu, i w sposób niezale ny istniej¹ pos- 7 stong pa nyid bdun cu pa i tshig le ur byas pa, œunyatasaptatikarika; P5227, vol. 95; Toh 3827, Tokyo sde dge vol. 1. trzegane przez nas osoby, drugi zaœ dotyczy innych zjawisk. Te dwa typy zwane s¹ odpowiednio: (1) œwiadomoœci¹ stwarzaj¹c¹ pojêcie jaÿni osób i (2) œwiadomoœci¹ uznaj¹c¹ samoistne, odrêbne istnienie zjawisk. Pojêcie jaÿni osób mo na równie podzieliæ na dwa rodzaje; pierwszy typ dotyczy uznania innych osób za istniej¹ce odrêbnie, drugi zaœ dotyczy w³asnej osoby, tj. uznania swego ja, samego siebie za byt niezale nie istniej¹cy. Ten ostatni pogl¹d nazywa siê b³êdnym widzeniem nietrwa³ego zbioru 8. W cytowanym powy ej wersecie Nagard una wyjaœnia, e b³êdny pogl¹d na temat nietrwa³ego zbioru (tj. pojmowanie swej w³asnej jaÿni jako samoistnej) to sam korzeñ cyklicznej egzystencji, oraz e pogl¹d ów pozostaje w zwi¹zku z koncepcj¹ niezale nego istnienia mentalnych i fizycznych skupisk umys³u i cia³a które stanowi¹ pod³o e dla okreœlania samego siebie. W ten sposób pogl¹d o samoistnoœci zjawisk staje siê podstaw¹ dla naturalnego b³êdnego pojmowania nietrwa³ego zbioru jako niezale nie istniej¹cej osoby. Tymczasem oba te pojêcia stanowi¹ b³êdne, zaciemnione niewiedz¹ pogl¹dy, uznaj¹ce istnienie bytów na sposób niezale ny. Innym, mniej subtelnym rodzajem wrodzonego pojêcia jaÿni osób jest b³êdne pojmowanie ich jako istniej¹cych w sposób mocny, trwa³y, rzeczywisty, w sensie ich samowystarczalnoœci. Poddawszy refleksji nasze w³asne po ¹danie i nienawiœæ, zrozumiemy, e s¹ one rezultatem pojmowania jaÿni jako trwa³ego bytu, co prowadzi do silnego rozró nienia pomiêdzy sob¹ i innymi, a w konsekwencji z jednej strony do przywi¹zania do samego siebie, z drugiej zaœ nienawiœci do innych. Czy przesadne mniemanie o sobie nie stanowi podstawy po ¹dania i nienawiœci? Konwencjonalnie przyjmuje siê istnienie ja jaÿni, stanowi¹cej podmiot dzia³añ i gromadz¹cej karmê, osoby, która 8 jig tshogs la lta ba, satkayadrsti

15 w rezultacie tych dzia³añ podlega cierpieniu itd. Jednak e kiedy zbadamy sposób, w jaki nasz umys³ pojmuje i postrzega, i odkryjemy, i jedynie wyobra amy sobie obraz samoustanawiaj¹cej siê jaÿni, który wykracza poza to, co faktycznie istnieje, wówczas ja zaczyna byæ postrzegane jako sprawca k³opotów. Nasz umys³ nie postrzega bowiem ja jako ustanawianego w relacji ze skupiskami umys³u i cia³a; wydaje siê nam, jakby by³o ono czymœ odrêbnym. Jednak e gdyby owo ja istnia³o w taki sposób, jak postrzega je umys³ jako trwa³y i niezale ny byt wówczas poddane badaniu przy pomocy logiki szko³y madhjamaki (Œrodkowej Œcie ki) powinno stawaæ siê coraz bardziej wyraÿne. Tymczasem zastosowanie w poszukiwaniach ja logiki madhjamaki sprawia, e pojêcie to staje siê coraz mniej uchwytne, a w koñcu nie mo na go znaleÿæ. Gdyby ja faktycznie stanowi³o trwa³y i niezale ny byt, mo liwe by³oby odnalezienie go przez analizê, lecz fakt, i pomimo poszukiwañ nie mo emy go wykryæ, wskazuje na to, e nie istnieje ono inaczej, ni okreœlane w zale noœci od zejœcia siê pewnych okolicznoœci. JaŸñ jawi siê jednak naszym umys³om jako coœ bardzo konkretnego, my zaœ uznaj¹c ów fa³szywy obraz za prawdê, wpadamy w k³opoty. Sprzecznoœæ pomiêdzy tym, w jaki sposób jawi siê nam ja jakby by³o czymœ bardzo konkretnym a faktem, e gdy poddamy je analizie, nie mo na go odnaleÿæ, wskazuje na rozbie noœæ pomiêdzy tym, jak siê przejawia, a tym, jak faktycznie istnieje. Podobnego rozró nienia pomiêdzy tym, jak rzeczywistoœæ nam siê jawi, a tym, co faktycznie istnieje, dokonuj¹ fizycy. Je eli chodzi o pragnienie, na podstawie w³asnego doœwiadczenia mo emy rozró niæ kilka jego typów. Emocja, jaka towarzyszy nam, gdy widzimy jakiœ towar w sklepie i chcemy go mieæ, stanowi wstêpny poziom i ró ni siê od tej, której doœwiadczamy, gdy dokonaliœmy ju zakupu i kiedy odczuwamy, e przedmiot stanowi nasz¹ w³asnoœæ. ¹czy je to, e obydwie stanowi¹ przejaw pragnienia, lecz ró ni¹ siê nasileniem. Istotne jest w tym kontekœcie rozró nienie pomiêdzy trzema poziomami percepcji trzema sposobami, w jaki przedmioty pojawiaj¹ siê i s¹ przez nas postrzegane. Na pierwszym poziomie przedmiot jedynie pojawia siê i zostaje zauwa ony, lecz nie dochodzi jeszcze do wytworzenia pragnienia. Z drugim poziomem mamy do czynienia, gdy pojawia siê poczucie: O, to naprawdê niez³e i rodzi siê pragnienie. O trzecim poziomie mo na mówiæ wówczas, gdy decyduj¹c siê na zakup towaru, który staje siê teraz nasz¹ w³asnoœci¹, znajdujemy w nim upodobanie. Ju na pierwszym poziomie, gdy jedynie postrzega siê przedmiot, wydaje nam siê, e istnieje on niezale nie, jako odrêbny byt; umys³ nie jest jeszcze jednak silnie zaanga owany, nie wi¹ e siê z nim. Na drugim poziomie niewiedza postrzeganie przedmiotu jako odrêbnego bytu wywo³uje w nas pragnienie posiadania go. Istnieje subtelny poziom pragnienia, który mo e wspó³istnieæ wraz z ow¹ œwiadomoœci¹ pojmuj¹c¹ przedmiot jako samoistny byt, gdy jednak pragnienie staje siê silniejsze, pojêcie niezale nej egzystencji zjawisk dzia³a jako przyczyna wywo³uj¹ca pragnienie, lecz nie jest z nim to same. Niezmiernie wa ne jest, abyœcie sami, we w³asnym doœwiadczeniu rozpoznali, e: Na pierwszym poziomie przedmiot pojawia siê jako istniej¹cy samodzielnie byt. Na drugim poziomie jest œwiadomoœæ, która akceptuje owo pojawienie siê postrzegaj¹c przedmiot jako samodzielnie istniej¹cy, co prowadzi do wytworzenia pragnienia. Na trzecim poziomie, gdy dokonaliœmy zakupu takiego przedmiotu, który uwa amy za przyjemny i istniej¹cy niezale nie oraz weszliœmy w jego posiadanie, zaczyna siê z nim wi¹zaæ silne poczucie w³asnoœci, przez co zaczynamy uznawaæ go za szczególnie cenny

16 Na sam koniec tego procesu dwa potê ne strumienie lgniêcia przywi¹zanie do przedmiotu, który uwa amy za przyjemny i istniej¹cy niezale nie oraz przywi¹zanie do samego siebie ³¹cz¹ siê ze sob¹, co sprawia, e pragnienie staje siê jeszcze silniejsze. Rozwa cie, czy faktycznie taki jest mechanizm. W przypadku nienawiœci przebieg procesu jest taki sam. Na poziomie wstêpnym mamy konwencjonaln¹ percepcjê cech przedmiotu na przyk³ad, postrzeganie i identyfikacja czegoœ jako z³ego. Do drugiego poziomu dochodzimy, gdy na skutek myœlenia: O, to coœ z³ego pojawia siê nienawiœæ. Nastêpnie mamy trzeci poziom, gdy ów z³y przedmiot postrzega siê w odniesieniu do nas samych, jako potencjalnie szkodliwy dla nas, przez co emocja ulega wzmocnieniu a nasza nienawiœæ staje siê jeszcze silniejsza. A zatem niewiedza pojêcie niezale nego istnienia przedmiotów stanowi czynnik wywo³uj¹cy zarówno pragnienie, jak i nienawiœæ. St¹d te w kole cyklicznej egzystencji to w³aœnie symbolizuj¹ca zaœlepienie œwinia jest sprawczyni¹ ca³ego zamêtu! Tak na marginesie, w kalendarzu tybetañskim rok moich narodzin nazywa siê Rokiem Œwini! W ten oto sposób zaciemnienie niewiedza stanowi podstawê pozosta³ych uci¹ liwych emocji. Niewiedza, ów brak œwiadomoœci prawdziwego sposobu istnienia zjawisk, jest niczym œlepota, dlatego na obrazie ogniwo to symbolizuje œlepiec. Co wiêcej, poniewa niewiedza wi¹ e siê ze s³aboœci¹ i brakuje jej podstawy do poznania rzeczy, jakimi naprawdê s¹, przedstawiony na obrazie œlepiec kuœtyka o lasce. W³aœciwsze by³oby, gdyby symbol niewiedzy znajdowa³ siê na dole obrazu, jednak czêsto umieszcza siê go na samej górze. W zale noœci od owej niewiedzy pojawia siê drugie z dwunastu ogniw wspó³zale nego powstawania. Okreœla siê je jako dzia³ania ustanawiaj¹ce*, poniewa to nasze czyny tworz¹ lub wywo³uj¹ przyjemne i przykre skutki. Ogniwo to symbolizuje garncarz. Tak jak garncarz formuje z gliny nowy przedmiot, podobnie ustanawiaj¹ce dzia³anie rozpoczyna ci¹g przyczyn i skutków, prowadz¹cy do nowych rezultatów. Ponadto, jeœli garncarz silnie zakrêci ko³em 9, bêdzie siê ono obraca³o tak d³ugo, jak potrzeba, bez dalszych starañ i wysi³ku; podobnie, kiedy czuj¹ca istota spe³ni³a jakiœ czyn, ustanawia to w jej umyœle predyspozycjê lub jak powiedziano w szkole prasangiki**, tworzy siê stan ustania samego dzia³ania i w owej predyspozycji zawiera siê potencja³ ci¹g³oœci, który musi doprowadziæ dzia³anie, pomimo przeszkód, do swego rezultatu. Ów prowadz¹cy do skutku potencja³ zachowuje sw¹ moc, nawet jeœli nie towarzysz¹ mu adne dodatkowe starania, tak jak garncarskie ko³o raz wprawione w ruch bêdzie siê krêciæ dalej, bez koniecznoœci dalszego napêdzania go. Dzia³ania mo na dzieliæ wedle ró nych kryteriów; jeœli skutki czynów rozwa a siê w kategoriach wynikaj¹cych z nich kolejnych narodzin, które na ró ne sposoby mog¹ mieæ miejsce w Sferze Pragnieñ oraz w Sferach Foremnej i Bezforemnej, ustanawiaj¹ce dzia³ania dzieli siê na cnotliwe i niew³aœciwe, z których te pierwsze mo na dodatkowo podzieliæ na czyny gromadz¹ce zas³ugê (chwalebne) i niepodlegaj¹ce wahaniom (zwi¹zane ze sta³oœci¹). Wedle kryterium rodzaju bramy, czyli sposobu, w jaki dokonywane jest dzia³anie, mamy czyny cia³a, mowy i umys³u. Rozpatruj¹c dzia- * samskara. karma, czyny wartoœciowane moralnie, ustanawiaj¹ce dyspozycje (zwane te sanskarami), które tworz¹ g³ówny potencja³ karmy mog¹cy siê zamanifestowaæ dopiero w obecnoœci drugorzêdnych przyczyn w przysz³oœci. [przypis t³umacza] 9 Ko³o garncarskie, jeœli jest dobrze skonstruowane, bêdzie siê samo obracaæ przez d³ugi czas. ** thal gyur pa prasangika, jedna ze szkó³ madhjamaki, za³o ona przez Buddhapalitê, której za³o enia rozprzestrzeni³ Czandrakirti. Wiêcej informacji na temat tej szko³y Czytelnik znajdzie w ksi¹ ce Paula Williamsa Buddyzm Mahajana (t³umaczenie Henryk Smagacz, Wydawnictwo A, Kraków 2000), str. 78 i nn. [przypis t³umacza] 30 31

17 ³ania w kategoriach ich w³asnej istoty, dzielimy je na dzia³ania intencji 10 i zamierzone czyny 11. Kolejne kryterium to koniecznoœæ (wzglêdnie brak koniecznoœci) doœwiadczenia skutku karmicznego. Mamy tu z jednej strony czyny, których rezultatów nie trzeba koniecznie doœwiadczaæ, z drugiej zaœ te, których skutki musz¹ byæ doœwiadczone mo e to nast¹piæ podczas tego ycia, nastêpnego lub dalszych ywotów. Bior¹c jako przyk³ad ywot ludzki, istniej¹ dzia³ania, które ogólnie powoduj¹ ponowne odrodzenie siê w ludzkim ciele oraz inne rodzaje czynów, które, by tak rzec, stanowi¹ t³o tych pierwszych. Zwie siê je dzia³aniami dope³niaj¹cymi, gdy odpowiadaj¹ one za konkretne cechy osoby, sprawiaj¹c na przyk³ad, e czyjeœ cia³o jest piêkne, brzydkie i tak dalej. Rozwa my przyk³ad cz³owieka dotkniêtego wieloma chorobami; tak jak w przypadku wszystkich innych ludzi, jego odrodzenie siê jako istoty ludzkiej by³o rezultatem karmy poruszaj¹cej czy rzutuj¹cej tj. pozytywnych dzia³añ odpowiedzialnych za sam fakt odrodzenia w ludzkim ciele co da siê stwierdziæ przez sam fakt, e urodzi³ siê on jako cz³owiek, jednak dzia³ania dope³niaj¹ce, które uzupe³niaj¹ obraz ywota, mia³y charakter negatywny, co znalaz³o wyraz w sk³onnoœci do chorób. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy karmê poruszaj¹c¹ stanowi³y czyny negatywne, zaœ dzia³ania dope³niaj¹ce mia³y charakter cnotliwych czynów, co mo e prowadziæ do odrodzenia siê jako zwierzê z dobrym, zdrowym cia³em. Mo - liwa jest równie sytuacja, w której zarówno karma poruszaj¹ca, jak i dope³niaj¹ca jest pozytywna, a tak e przypadek przeciwny, w którym obydwa rodzaje dzia³añ s¹ negatywne. Daje to razem cztery typy. 10 bsam pa i las. 11 sems pai i las. Jeszcze inny podzia³ rozró nia: (1) czyny spe³nione rozmyœlnie, (2) pomyœlane, ale niezrealizowane, (3) dokonane w sposób nierozmyœlny i (4) sytuacje, w których ani nie powsta³ zamiar, ani nie dosz³o do dzia³ania 12. Wedle kolejnego rozró nienia, dzia³ania mog¹: (1) byæ w³aœciwe w zamyœle, lecz zrealizowane w niew³aœciwy sposób, (2) byæ niew³aœciwe w zamyœle, ale spe³nione w zdrowy sposób, (3) mieæ zarówno niew³aœciwy zamys³, jak i wykonanie, i (4) tak zamys³, jak i wykonanie s¹ zdrowe. Mo na wreszcie mówiæ o dzia³aniach, których rezultaty doœwiadczane s¹ wspólnie przez pewn¹ liczbê istot, oraz o takich, których skutków doznaje tylko jednostka. W jaki sposób gromadz¹ siê potencja³y karmiczne? Na przyk³ad, podczas tego wyk³adu szczególna motywacja prowadzi do dzia³añ fizycznych i werbalnych. Dobra motywacja prowadzi do wypowiadania ³agodnych s³ów i do szlachetnych dzia³añ fizycznych, przez co gromadzi siê dobra karma. Natychmiastowy rezultat daje siê odczuæ w postaci spokojnej, przyjaznej atmosfery. Z drugiej strony, uczucie gniewu motywuje do wypowiadania obraÿliwych s³ów oraz do innych agresywnych czynów, co natychmiast stwarza niemi³¹ atmosferê. W obydwu przypadkach, których t³em jest niewiedza odnoœnie ostatecznej natury zjawisk, 12 Podczas wyk³adów na Harvardzie Dalaj Lama poda³ nastêpuj¹ce przyk³ady: Przyk³adem pierwszego by³oby rozmyœlne zabicie komara. Nastêpnie przypuœæmy, e insekt wam siê naprzykrza³ i chcieliœcie bardzo go zabiæ, ale ktoœ odwróci³ wasz¹ uwagê. W tym przypadku karmicznie zgromadziliœcie motywacjê, lecz nie spe³niliœcie czynu; jest to czyn pomyœlany, lecz niedokonany. Przyk³adem czynu dokonanego, ale nierozmyœlnie, by³oby zabicie komara po prostu przez poruszenie rêk¹, bez zamiaru zabicia go; zabi³eœ go, chocia tego nie planowa³eœ. Czwarty typ dzia³ania ma miejsce wtedy, gdy ani nie ma zamiaru zabicia, ani nie dochodzi do spe³nienia czynu (The Dalai Lama at Harvard, s. 60)

18 powstaje dzia³anie; jest to pierwszy stopieñ nagromadzenia karmy. Dzia³anie nastêpnie ustaje, jednoczeœnie odciskaj¹c w umyœle swój potencja³, a kontinuum œwiadomoœci nosi go w sobie do czasu, gdy rezultat dzia³ania mo e wydaæ owoce. W ten sposób efektem dzia³ania jest zarówno wytworzenie natychmiastowego skutku, jak i powstanie potencja³u, którego ostatecznym rezultatem bêdzie pozytywne lub bolesne doœwiadczenie w przysz³oœci. Oto w jaki sposób pierwsze ogniwo, niewiedza, prowadzi do drugiego ogniwa, dzia³ania, które z kolei stwarza potencja³ dla przysz³ego doœwiadczenia w trzecim ogniwie, jakim jest œwiadomoœæ, symbolizowana przez obraz ma³py. Je eli chodzi o liczbê œwiadomoœci, to w buddyzmie istnieje wiele ró nych wyjaœnieñ proponowanych przez ró ne szko³y; jeden system twierdzi, e jest tylko jedna œwiadomoœæ; drugi dowodzi istnienia szeœciu; inny oœmiu; a jeszcze inny g³osi, e istnieje ich dziewiêæ. Chocia wiêkszoœæ szkó³ buddyjskich przyjmuje szeœæ typów œwiadomoœci, czêstym obrazem symbolizuj¹cym œwiadomoœæ jest ma³pa biegaj¹ca po domu od okna do okna; symbolika ta ma prawdopodobnie swój pocz¹tek w uznawaniu istnienia tylko jednej œwiadomoœci. Gdy ta pojedyncza œwiadomoœæ postrzega za pomoc¹ oka, wydaje siê, e mamy do czynienia z odrêbn¹ œwiadomoœci¹ wzrokow¹, kiedy zaœ postrzega uchem, nosem, jêzykiem i cia³em, wydaje siê byæ odpowiednio œwiadomoœci¹ s³uchow¹, wêchow¹, smakow¹ i dotykow¹; ca³y czas mamy jednak do czynienia z jedn¹ i t¹ sam¹ œwiadomoœci¹, tak jak jedna i ta sama jest ma³pa u wielu okien. W ten w³aœnie sposób przedstawiaj¹ umys³ zwolennicy istnienia tylko jednej œwiadomoœci. Ma³pa jest zwierzêciem bystrym i aktywnym, z powodzeniem mo e zatem symbolizowaæ te ró norodne cechy œwiadomoœci. Fakt, e pomiêdzy dzia³aniem a jego rezultatem up³ywa nieraz znaczna iloœæ czasu, mo e stanowiæ problem; jednak wszystkie buddyjskie systemy twierdz¹ zgodnie, e potencja³y czynów (œlady karmiczne) nie gin¹ ani nie trac¹ wa noœci; musi zatem istnieæ coœ, co ³¹czy przyczynê ze skutkiem. W buddyjskich systemach przedstawia siê wiele rozmaitych twierdzeñ odnoœnie tego, co ³¹czy dzia³anie z jego odleg³ym skutkiem. Najlepsze rozwi¹zanie oferuje prasangika. Wskazuj¹c na fakt, e wszystkie systemy zak³adaj¹ istnienie osoby w czasie spe³niania czynu oraz w czasie doœwiadczania jego skutku, z czego wynika, e musi istnieæ ci¹g- ³oœæ zak³adanego, wspó³zale nego ja, szko³a ta utrzymuje, e to w³aœnie owa istniej¹ca we wspó³zale ny [od swoich czêœci] sposób osoba stanowi pod³o e, które wype³nia siê predyspozycj¹ 13 wytwarzan¹ przez czyn. Jeœli ten czy inny system filozoficzny nie uznaje owego nietrwa³ego zbioru za pod³o e wype³niane predyspozycjami, musi wskazaæ jak¹œ inn¹, niezale n¹ od niego podstawê; dlatego w³aœnie czittamatra, Szko³a Tylko Umys³u* uznaje za ni¹ tak zwan¹ podstawow¹ œwiadomoœæ zbiorcz¹ 14. Jednak e naj- 13 Czyn, koñcz¹c siê, umieszcza w umyœle potencja³ predyspozycjê. Mianem karmy okreœla siê zarówno samo dzia³anie, jak i umieszczan¹ przezeñ w umyœle predyspozycjê. * Jogaczara, szko³a mahajany zwana te wid nianawad¹, uznaj¹ca wy- ³¹cznoœæ œwiadomoœci (œwiat form to czittamatra tylko umys³ ). Jej za³o ycielami byli w V wieku n.e. Asanga i Wasubandhu. Wiêcej informacji na temat tej szko³y Czytelnik znajdzie w ksi¹ ce Paula Williamsa Buddyzm Mahajana (op. cit.), s. 99 i nn. [przypis t³umacza] 14 ~ kun gzhi rnam par shes pa, alayavijnana. Sanskrycki termin znacz¹cy dos³ownie magazyn œwiadomoœci prze- ³o ony na tybetañski jako œwiadomoœæ, która jest podstaw¹ wszystkiego (w oryginale angielskim mind-basis-of-all ). Najwy sza skarbnica umys³u stanowi podstawow¹ doktrynê jogaczary. W magazynie tym, wedle jogaczarów, znajduj¹ siê nasiona karmiczne (bid a) bêd¹ce œladami przesz³ych i zal¹ kami przysz³ych czynów zwi¹zanych z dan¹ istot¹. Alajawid niana rozumiana jest jako strumieñ œwiadomoœci, który t³umaczy jej ci¹g³oœæ w yciu i po œmierci, podczas snu, marzeñ sennych itd. Podmiot i przedmiot œwiadomoœci to tylko jej kszta³ty, jak fale na oceanie. [przypis t³umacza] 34 35

19 wy szy system, jakim jest prasangika, nie ma takich trudnoœci, poniewa utrzymuje, e sta³ym pod³o em wype³niaj¹cym siê predyspozycjami jest samo ja, sama osoba, zaœ pod³o e tymczasowe stanowi œwiadomoœæ. W ten sposób, pierwszym skutkiem czynu jest zniweczenie albo ustanie jego samego, które, jak mo na siê wyraziæ, przemienia siê w predyspozycjê w³¹czan¹ do œwiadomoœci. Od tej chwili, a do momentu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego poczêcie (w nowym ywocie), œwiadomoœæ nazywa siê œwiadomoœci¹ przyczynowego czasu, albo œwiadomoœci¹ przyczynow¹. Ju w kolejnym momencie, kiedy dokonuje siê po³¹czenie z nastêpnym ywotem, owa œwiadomoœæ nazywa siê œwiadomoœci¹ skutkow¹. Œwiadomoœæ skutkowa, która jest niezmiernie krótkotrwa³a trwa od tego momentu do chwili tu przed czasem utworzenia siê czwartego ogniwa, jakim jest nazwa i forma. Je eli chodzi o termin nazwa i forma, nazwa odnosi siê do czterech skupisk mentalnych: (1) odczuæ lub doznañ, (2) postrze- eñ [czyli percepcji zawieraj¹cej w sobie zdolnoœæ rozró niania i wyobra ania], (3) dyspozycji kszta³tuj¹cych i (4) œwiadomoœci, zaœ formê stanowi pi¹ta skandha zjawisk fizycznych (tj. materialne cia³o). Nazwa i forma przedstawiane bywaj¹ symbolicznie jako ludzie p³yn¹cy ³odzi¹; na innych obrazach czwarte ogniwo symbolizuj¹ s³upy opieraj¹ce siê wzajemnie o siebie. To ostatnie wyobra- enie odzwierciedla nauki pism Szko³y Tylko Umys³u, pism jogaczary, przedstawiaj¹ce (1) umys³ow¹ œwiadomoœæ, (2) ostateczn¹ œwiadomoœæ zbiorcz¹ i (3) formê, które s¹ niczym wzajemnie wspieraj¹ce siê nogi trójnogu. W pierwszym przedstawieniu ³ódŸ to symbol formy, zaœ ludzie w œrodku reprezentuj¹ cztery skupiska mentalne. Okres nazwy i formy obejmuje rozwój embrionu, dopóki nie zacznie siê rozwijaæ u niego piêæ narz¹dów zmys³ów. Rozdzia³ drugi YCIE WPRAWIANE W RUCH PRZEZ NIEWIEDZÊ Wtorek popo³udniu PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytanie: Czy Wasza Œwi¹tobliwoœæ móg³by wyjaœniæ ró nice pomiêdzy dwoma typami medytacji? OdpowiedŸ: Zarówno medytacja analityczna, jak i stabilizuj¹ca s¹ dwojakiego rodzaju. W pierwszej medytuje siê na dany obiekt, jak w przypadku medytacji nad nietrwa³oœci¹; w drugim przypadku medytuj¹cy sprawia, e w jego umyœle rozwija siê pewien stan, jak to siê dzieje podczas medytacyjnego kultywowania mi³oœci. Medytuj¹c analitycznie nad nietrwa³oœci¹ czy pustk¹, czynimy z nich przedmiot naszego umys³u, gdy zaœ utrzymujemy medytacjê wiary czy medytacjê wspó³czucia, bynajmniej nie oznacza to czynienia z tych uczuæ obiektu naszej refleksji medytacyjnej nie analizuje siê ich cech, nie medytuje siê na wiarê albo na wspó³czucie lecz wprowadza siê w³asny umys³ w stan pe³en wiary b¹dÿ wspó³czucia

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego David Bollier The Commons Dobro wspólne dla ka dego FAKTORIA 2014 Tytu³ orygina³u: THINK LIKE A COMMONER A Short Introduction to the Life of the Commons David Bollier, 2013. Ta ksi¹ ka jest licencjonowana

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229 Jêzyk a Kultura tom 14 Wroc³aw 2000 AGNIESZKA LIBURA Uniwersytet Wroc³awski Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne 1. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 6

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 6 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 6 Kraków 2010 Redaktor Naukowy: prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzent: dr hab. in. Andrzej Dura

Bardziej szczegółowo