TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr..."

Transkrypt

1 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 Targi Przemys u Chemicznego TRGI - ZG ZENIE-UMW Nr... Termin Targów: Termin zg oszenia: Godziny otwarcia: Miejsce Targów: Centrum Targowe, ul. truga 6-8 Firma: W Y T W C Ulica: Kod, miejscowoêç: Tel. z nr kier.: Fax z nr kier.: Merytorycznie odpowiedzialny: Nr identyfikacji podatkowej NIP: nadany przez: Do dokumentów zg oszeniowych do àczam: imiona i nazwiska w aêcicieli spó ki cywilnej kserokopi wpisu o dzia alnoêci gospodarczej kserokopi wypisu z rejestru handlowego Êwiadczamy, e nie jesteêmy/jesteêmy* p atnikami VT upowa nionymi do otrzymywania faktury VT. Upowa niamy MT p. z o.o. do wystawiania faktur VT bez naszego podpisu. * - niepotrzebne skreêliç... czytelny podpis osoby upowa nionej T I K Wariant 3m 2m toisko szeregowe tandard + wyposa enie wg za àcznika i w asnego projektu Wystawcy min. 6m kw. 270 z /m kw. 1. tandard stoiska budowanego przez MT w hali: PWIERZCHNI Z ZBUDWÑ BEZ ZBUDWY zabudow (Êciany w ze bia ym) wyk adzin, Wariant B Wariant C Wariant D Wariant E Wariant F fryz (z nazwà firmy oraz nazwà miasta, standardowy krój liter). T 1 kosz na Êmieci, 1 punkt Êwietlny (na ka de 6m kw.), 1 gniazdko elektryczne (na ka de 6m kw.). N D toisko naro ne toisko czo owe toisko wyspowe Powierzchnia Powierzchnia w hali na zewnàtrz tandard + tandard + tandard + wyposa enie wyposa enie wyposa enie gniazdko gniazdko wg za àcznika wg za àcznika wg za àcznika elektryczne elektryczne R i w asnego i w asnego i w asnego 230V (1 szt.) 230V (1 szt.) projektu Wystawcy projektu Wystawcy projektu Wystawcy patrz pkt.2 patrz pkt.2 D min. 12m kw. 310 z /m kw. min. 18m kw. 330 z /m kw. min. 18m kw. 350 z /m kw. min. 6m kw. 190 z /m kw. min. 6m kw. 120 z /m kw. UWG! Firmy zg aszajàce swój akces na gie d, konferencj i targi otrzymajà rabat w wysokoêci 10% od wartoêci zamówionej powierzchni i kosztów uczestnictwa 1 osoby w konferencji. UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT 2. Wariant E i F dotyczy firm posiadajàcych w asnà zabudow. W asny projekt stoiska nale y przes aç na 30 dni przed rozpocz ciem Targów. Projekt stoiska wymaga zatwierdzenia przez MT - prosimy bezwzgl dnie zaznaczyç rodzaj stoiska w wariancie E i F: toisko naro ne - min. powierzchnia 12m kw., cena zwi kszona o 20%. toisko czo owe - min. powierzchnia 18m kw., cena zwi kszona o 25%. toisko wyspowe - min. powierzchnia 18m kw., cena zwi kszona o 30%. 3. tandardowa g bokoêç stoiska - 3 m kw. Dla powierzchni powy ej 18m kw. mo liwa jest zmiana g bokoêci. Z ÑCZNIKI Konferencja - Zg oszenie Gie da Kooperacyjna - Zg oszenie ZMWIMY TIK: WRINT...o powierzchni...m kw....m szerokoêç x... m g bokoêç pieczàtka firmy... data i podpis prawnie wià àcy Podpisujàc niniejsze Zg oszenie udzia u akceptujemy otrzymane i obowiàzujàce nas: Regulamin Targów i Wystaw organizowanych przez MT p. z o.o., Przepisy przeciwpo arowe obowiàzujàce na terenach MT p. z o.o., Postanowienia zczegó owe. W za àczeniu dowód wp aty, o którym mowa w Postanowieniach zczegó owych. W rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych, znajdujàcych si na druku zg oszeniowych, zezwalam na ich wykorzystanie w zwiàzku z organizacjà targów - dane przekazuj dobrowolnie. Wype nia rganizator Wpis do katalogu Us ugi plastyczne Zamówienie na us ugi dodatkowe... data i podpis przyjmujàcego zg oszenie pieczàtka MT... Nr faktury/rachunku

2 WIECZÓR CHEMIK ZG ZMY UDZI W WIECZRZE CHEMIK* liczba osób z od osoby (cena brutto) * o ile osoby nie zosta y zg oszone do udzia u w Wieczorze Chemika na druku KNFERENCJ - ZG ZENIE U UGI PLTYCZNE FRYZ TNDRDWY Nr stoiska MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 Nazwa firmy na fryzie (standard): MiejscowoÊç: 193 cm x 33 cm NZW FIRMY MiejscowoÊç DDTKW ZLECMY WYKNNIE: szt. fryzów standardowych - 50,00 z /szt. szt. LG na fryzie - 70,00 z /szt. fryz wg indywidualnego projektu - 120,00 z /szt. tablicy reklamowej 90,00 z /m kw. (bez noênika) Logo w postaci pliku.eps lub.tif nale y do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres KTEGRIE BRN WE prosimy zaznaczyç w aêciwà kategori urowce Pó produkty i materia y pomocnicze Urzàdzenia i aparatura do produkcji Technologie paratura analityczna i odczynniki Bezpieczeƒstwo procesowe chrona osobista Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna Us ugi transportowe dla bran y chemicznej Us ugi informatyczne dla bran y chemicznej Banki, ubezpieczenia, leasing Wydawnictwa Inne... Targi Przemys u Chemicznego PTNWIENI ZCZEGÓ WE 1. TERMIN I GDZINY TWRCI TRGÓW: r. Godziny otwarcia dla zwiedzajàcych: codziennie od godz do Godziny otwarcia dla Wystawców: codziennie od godz do Wystawca jest zobligowany do przebywania, lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej, na stoisku w godz. od 9.30 do W tym okresie MT nie ponosi odpowiedzialnoêci za eksponaty pozostawione na stoisku. W czasie od godz do godz 9.30 na terenie targowym mogà przebywaç wy àcznie osoby upowa nione przez organizatora. 2. KREY MNT U I DEMNT U TIK kres monta u: r. w godzinach od 8.00 do kres demonta u: r. w godzinach od do oraz r. w godzinach od 8.00 do Za pozostawione w tym czasie eksponaty MT nie ponosi odpowiedzialnoêci. Pozostanie na terenie stoiska po godz musi byç bezwzgl dnie uzgodnione z organizatorem. Ponadto Wystawca zostanie obcià ony kosztami wynaj cia dodatkowej ochrony. 3. LKLIZCJ TIK Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest MT. rganizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska; powierzchni zamówionej przez Wystawc, je eli wzgl dy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemo liwiajà realizacj yczeƒ Wystawcy. 4. WRUNKI P TNÂCI 4.1 Dla Wystawców polskich walutà p atnoêci jest z oty. 4.2 Wystawca jest zobowiàzany dokonaç wp aty: zaliczki w wysokoêci 20% op aty za zamówionà powierzchni do momentu z o enia dokumentów zg oszeniowych (dowód wp aty winien byç za àczony do zg oszenia), pozosta ej cz Êci nale noêci - po otrzymaniu potwierdzenia udzia u, na konto: Bank Handlowy o/zczecin jednak nie póêniej ni do r. Dowód wp aty ostatniej raty nale y przed o yç w ksi gowoêci MT nie póêniej ni w dniu wprowadzenia si Firmy na Targi. W przypadku, gdy Wystawca nie uczestniczy w Targach, w tym tak e z przyczyny, o której mowa w 2 ust. 5 Regulaminu Targów i Wystaw organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi zczeciƒskie, jest zobowiàzany zap aciç 100% przewidywanej op aty za udzia w Targach. W przypadku z o enia pisemnej rezygnacji z udzia u w Targach lub rezygnacji z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni stosuje si 4 ust. 4 Regulaminu. 4.3 Przez dowód wp aty, o którym mowa wy ej rozumie si potwierdzonà przez bank kserokopi odcinka D polecenia przelewu. 4.4 Za dodatkowe us ugi i wyposa enie zamówione na miejscu, wystawiona zostanie faktura z rozliczeniem koƒcowym, p atna gotówkà w kasie MT. 5. U UGI DDTKWE ZWIÑZNE Z PWIERZCHNIÑ WYTWIENNICZÑ, TIKIEM I JEG WYP ENIEM 5.1 rganizator dopuszcza zmiany w zabudowie i wyposa eniu stoiska w dniu z zastrze eniem, e zmiany te realizowane b dà wg kolejnoêci ich zg aszania w miar mo liwoêci materia owych MT. 5.2 dp atnoêç za przebudow stoiska b dzie naliczana w wysokoêci 20 z + VT za ka dà przepracowanà i rozpocz tà roboczogodzin. Wszelkie zmiany w wyposa eniu dodatkowym i zabudowie stoiska po r. spowodujà wzrost ceny us ugi o 20% w stosunku do cennika zawartego w formularzu Zamówienia na Us ugi Dodatkowe. 6. U UGI KTLGWE I REKLMWE 6.1 stateczny termin sk adania materia ów dotyczàcych wpisów obowiàzkowych, reklam w katalogu oraz us ug reklamowych (fryzy, tablice itp.) up ywa dnia r. 6.2 Wystawca jest zobowiàzany dostarczyç treêç wpisu obowiàzkowego w j zyku polskim i angielskim w terminie j.w. W przypadku braku którejê wersji MT dokona t umaczenia na koszt Wystawcy. 6.3 Wystawca jest zobowiàzany do pokrywania wszelkich op at i wynagrodzeƒ na rzecz w aêcicieli autorskich praw majàtkowych i praw pokrewnych oraz organizacji zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytu u wykonywania i odtwarzania na stoisku utworów obj tych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. Ust. rok 2000 nr 80 poz. 904). 7. KRTY IDENTYFIKCYJNE. KRTY PRKINGWE. 7.1 W dniu przyjazdu na Targi Wystawca zobowiàzany jest w pierwszej kolejnoêci zg osiç si do Biura Targów celem pobrania kart identyfikacyjnych, parkingowych itp. 7.2 ta e karty parkingowe sprzedawane sà na podstawie pisemnego zamówienia (formularz Zamówienie na Us ugi Dodatkowe ). W przypadku wolnych miejsc sta e karty parkingowe mo na nabyç w Biurze Targów. 7.3 Zabronione jest, pod rygorem na o enia kary porzàdkowej, pozostawianie pojazdów na terenach targowych: podczas trwania targów - d u ej ni 1 godzin po czasie przeznaczonym do zwiedzania; w okresie przed i po Targach - d u ej ni 1 godzin po czasie przeznaczonym na monta i demonta stoiska. Pozostawienie pojazdu powy ej okreêlonego czasu jest mo liwe po wczeêniejszym zg oszeniu tego faktu w Biurze Targów i za dodatkowà op atà. 7.4 Karta identyfikacyjna wystawcy upowa nia do uczestnictwa w konferencji. 8. UWG. Do dokumentów zg oszeniowych nale y do àczyç kserokopi wypisu z rejestru handlowego i nadania numeru NIP albo wpisu o dzia alnoêci gospodarczej. Wszelkich informacji udziela zespó organizacji targów: tel w. 106, fax

3 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 WPI D KTLGU do Zg. Nr... BWIÑZKWY WPI D KTLGU T UMCZENIE D R Nazwa firmy: ulica: UWG! Katalog wydawany jest w dwóch j zykach: polskim i angielskim. Teksty nale y przes aç w postaci maszynopisu lub pliku tekstowego. E kod: telefon: fax: miejscowoêç W przypadku braku angielskiej wersji MT dokona t umaczenia na koszt Wystawcy. t umaczenie 45,00 z www: j zyki do kontaktu: WRUNKI TECHNICZNE P g ówne produkty/us ugi Materia y reklamowe do katalogu powinny byç dostarczone w jednej z nast pujàcych postaci: I rodzaj oczekiwanej wspó pracy: (max. 20 s ów): wyciàgi barwne na diapozytywach (w lustrze). Konieczne jest przes anie próbnego wydruku. plik w formacie.eps lub.tif: CMYK, rozdzielczoêç 300 dpi (fonty zamienione na krzywe!) Konieczne jest przes anie pliku jpg jako podglàd. L G R E K L M DDTKW ZMWIMY W KTLGU: szt. LG - 65,00 z /szt. Logo w postaci pliku.eps lub.tif do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres REKLM W KTLGU cz - b cz - b 1/2 strony 1/1 strony 1/2 strony 1/1 strony II str. ok adki III str. ok adki IV str. ok adki 85 x 90 mm 85 x 90 mm 150,00 z 270,00 z 380,00 z 650,00 z 800,00 z 740,00 z 860,00 z Materia y w postaci pliku.eps lub.tif (CMYK, 300 dpi) do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres UWG: Katalog w uk adzie pionowym. Maksymalny format katalogu x 210 mm, natomiast obszar roboczy, którym mo na dysponowaç na umieszczenie grafiki - 1/2 1/1 zczegó owe informacje i ustalenia dotyczàce wpisu i reklamy w katalogu targowym: dzia reklamy MT, tel. (091) maszynopis wraz z za àczonymi: znakiem graficznym mo liwie du ych rozmiarów, do 4), fotografiami, wzorami ów. Maksymalny format katalogu x 210 mm, natomiast obszar roboczy, którym mo na dysponowaç na umieszczenie grafiki - Je eli materia y reklamowe zostanà dostarczone w postaci zdj ç - zamawiajàcy zostanie obcià ony kosztami skanowania. FERT DDTKW Dodatkowo mogà Paƒstwo zleciç MT wydrukowanie innych materia ów reklamowych dowolnego formatu. Cena za us ug na podstawie indywidualnej kalkulacji dla ka dego Wystawcy. UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT

4 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 ZMWIMY WYP ENIE I U UGI DDTKWE Podest 100x100 h=100/70/50cm Podest 100x50 h=100/70/50cm Podest 50x50 h=100/70/50cm Pó ka 100x25 Lada 100x50 h=100cm Lada szklana 100x50 h=100cm Witryna oszklona 50x50 h=240cm Rega systemowy 100x50 h=240cm Rega drewniany 100x50 h=200 cm Rega metalowy 100x30 h=170 Âcianka dzia owa 1mb Âcianka a urowa, szklana, plexi 1mb Zmiana ystyki Êcianek stoiska 1m kw. Drzwi (p ytowe, harmonijkowe) Kotara Raster (zadaszenie stoiska) 1m kw. zafka Zlewozmywak + szafka Terma Lodówka tó (1,8 x 0,8 m) tolik okràg y (Êr. 0,7 m) Krzes o Fotel to ek barowy Bar 100x50x120 tojak na ulotki Kosz Reflektorek Halogen Gniazdko elektryczne 230V do 2,2 kw Wieszak do ubraƒ - wiszàcy Haczyk do tablic Wyk adzina (dla wariantu E) 1m kw. Pod àczenie internetu Doprowadzenie i odprowadzenie wody Doprowadzenie energii elektrycznej 380V do 6 kw Wynaj cie sali konferencyjnej - 1 godz. Wynaj cie pokoju konferencyjnego - 1 godz. Zakup zaproszenia na Targi - 1 szt. Zakup dodatkowej karty wst pu - 1 szt. Zakup karty parkingowej - za 1 szt. Ekspozycja tablicy reklamowej/1m kw. - wystawca Ekspozycja tablicy reklamowej/1m kw. - inna firma Druk materia ów reklamowych Kolporta ulotek reklamowych - nie dotyczy wystawcy Ekspozycja flag - za 1szt. (maszt 5m) Ekspozycja flag - za 1szt. (maszt 8m) Podwieszenie reklamy (do 5m kw.) z rusztowania Zatrudnienie pracownika fizycznego - 1 rbg Cena netto 70,00 z 60,00 z 50,00 z 65,00 z 75,00 z 90,00 z 80,00 z 60,00 z 30,00 z 22,00 z 31,00 z 35,00 z 50,00 z 50,00 z 80,00 z 72,00 z 90,00 z 22,00 z 22,00 z 40,00 z 70,00 z 40,00 z 8,00 z 10,00 z 14,00 z 5,00 z 2,00 z 300,00 z 150,00 z 102,00 z 240,00 z 100,00 z * 10,00 z 14,00 z 60,00 z 160,00 z ** 1200,00 z 100,00 z 150,00 z 40,00 z IloÊç ZMWIMY PRZ T D RZ DUNKU dzieƒ roz adunku: godzina: przewidywany czas (min. modu 1/2 h): dzieƒ za adunku: godzina: przewidywany czas: rodzaj sprz tu: INFRMCJE EKPNTCH Rodzaj eksponatu Wymiary Waga PW DDTKW INTLCJ ELEKTRYCZN Na czas ograniczony:... szt. 230 V... kw...szt. 380 V... kw Ca odobowe:... szt. 230 V... kw...szt. 380 V... kw ZLECMY ZTRUDNIENIE hostess t umaczy j zyka... ZLECMY REZERWCJ HTELU W celu przekazania wszystkich informacji dotyczàcych rezerwacji hotelu prosimy o kontakt telefoniczny: w. 106 lub na adres pieczàtka firmy Targi Przemys u Chemicznego p ata netto za poêrednictwo w zatrudnieniu 1 osoby - 36,00 z p ata za dokonanie jednorazowej rezerwacji - 36,00 z... data i podpis prawnie wià àcy UWG! rganizator informuje, e nie jest posiadaczem sprz tu do roz adunku i za adunku, dlatego ceny zostanà podane wg cennika firmy Êwiadczàcej powy sze us ugi. Eksponaty o wadze powy ej 50 kg wymagajà wzmocnionych podestów. W razie takiego zapotrzebowania prosimy zaznaczyç rubryk PW. Ceny za us ug wg indywidualnej kalkulacji. * ceny podane w póêniejszym terminie ** ceny wg indywidualnej kalkulacji UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT

5 REGULMIN TRGÓW I WYTW RGNIZWNYCH PRZEZ MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o. 1. Postanowienia ogólne. 1. Przepisy Regulaminu stanowià integralnà cz Êç umowy i obowiàzujà wszystkich uczestników Targów organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi zczeciƒskie pó ka z o.o., zwane dalej w skrócie rganizatorem. 2. Ilekroç w niniejszym regulaminie jest mowa o Targach, rozumie si przez to imprez, w której uczestniczy Wystawca. 3. Integralnà cz Êç niniejszego Regulaminu stanowià Postanowienia zczegó- owe. 2. Warunki udzia u. 1. by wziàç udzia w Targach nale y z o yç u rganizatora wype niony formularz Zg oszenia-umowy. Dokument ten winien byç podpisany przez Wystawc lub osob (osoby) upowa nionà do jego reprezentacji. Ponadto Wystawca zobowiàzany jest do przed o enia dowodu wp aty, o którym mowa w Postanowieniach zczegó owych. 2. rganizator potwierdza przyj cie zg oszenia udzia u Wystawcy pisemnie. 3. Rezygnacja Wystawcy z udzia u w imprezie lub rezygnacja z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni winna byç dokonana w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci. Niedokonanie przez Wystawc wp at, o których mowa w 4, nie jest jednoznaczne z rezygnacjà z udzia u w imprezie. 4. rganizator zastrzega sobie prawo odmowy przyj cia zg oszenia bez podania przyczyny i powiadomi o tym pisemnie w terminie do 6 tygodni przed terminem rozpocz cia Targów. 5. rganizator ma prawo nie dopuêciç Wystawcy do udzia u w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiêci we w aêciwych terminach op at za udzia w Targach, o których mowa w Forma udzia u. 1. Wystawca bierze udzia w Targach we w asnym imieniu. 2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezp atnego u ywania ca oêci wzgl dnie cz Êci stoiska, bez uprzedniej zgody rganizatora. 4. Warunki i terminy p atnoêci 1. p at za udzia w Targach nale y, z zastrze eniem postanowieƒ 4 pkt.5, przekazaç na konto rganizatora w dwóch ratach: a) 20% szacunkowych kosztów udzia u w terminie podanym na Zg oszeniu- Umowie lub w Postanowieniach zczegó owych. b) pozosta à cz Êç po otrzymaniu faktury (rachunku) - w terminie na niej oznaczonym. 2. Je eli zachodzi sytuacja, e firma zamawiajàca nie b dzie p atnikiem (adresatem faktury), to nale y o tym fakcie poinformowaç rganizatora przy sk adaniu zamówienia, za àczajàc pisemnà zgod p atnika oraz dane umo liwiajàce wystawienie faktury w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym. Je eli umowa uwa ana jest za obrót z zagranicà w rozumieniu polskiego prawa dewizowego, to p atnikiem (adresatem faktury) mo e byç tylko osoba zagraniczna. ferta zap aty w walucie polskiej z o ona przez osob krajowà tytu em wyr czenia osoby zagranicznej nie b dzie przyj ta ze wzgl du na sprzecznoêç z polskim prawem dewizowym. 3. Koszty us ug zleconych dodatkowo po wystawieniu faktury (rachunku) zostanà rozliczone w fakturze (rachunku) wynikowej. Zostanie ona wystawiona w trakcie trwania imprezy. Nale noêç za w/w faktur jest p atna gotówkà w momencie jej otrzymania. 4. Rezygnacja Wystawcy z udzia u w Targach lub rezygnacja z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni, na co najmniej 2 miesiàce przed terminem rozpocz cia Targów nie rodzi po stronie Wystawcy adnych zobowiàzaƒ finansowych. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udzia u w Targach w terminie krótszym ni 2 miesiàce, ale nie póêniej ni na 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 20% op aty za udzia Wystawcy w Targach. W przypadku rezygnacji Wystawcy z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni w terminie krótszym ni 2 miesiàce, ale nie póêniej ni na 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 20% od kwoty wynikajàcej ze zmniejszonego metra u. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udzia u w Targach w terminie krótszym ni 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca jest zobowiàzany zap aciç rganizatorowi 100% op aty za udzia Wystawcy w Targach. W przypadku rezygnacji Wystawcy z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni w terminie krótszym ni 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 100% od kwoty wynikajàcej ze zmniejszonego metra u. 5. JeÊli Wystawca sk ada Zg oszenie-umow w terminie krótszym ni 3 tygodnie przed terminem rozpocz cia Targów, wówczas jest zobowiàzany zap aciç rganizatorowi 100% op aty za udzia Wystawcy w Targach w terminie wskazanym na fakturze (rachunku). 6. Ceny oraz pozosta e warunki p atnoêci w Targach okreêla formularz Zg oszenia-umowy oraz Postanowienia zczegó owe. 5. Us ugi. 1. p ata za powierzchni zabudowanà obejmuje nast pujàce us ugi: - najem powierzchni wystawienniczej, - op at za zu ycie energii elektrycznej i wody, - monta i demonta stoiska, - wyposa enie stoiska w zabudow targowà, - instalacj elektrycznà i oêwietleniowà, - wyk adzin dywanowà, - wykonanie standardowego fryzu, - sprzàtanie ciàgów komunikacyjnych i ekspozycji, - zradiofonizowanie terenów targowych. 2. p ata za powierzchni niezabudowanà nie obejmuje nast pujàcych us ug: - wyposa enia stoiska w zabudow targowà, - wyk adziny dywanowej, - instalacji oêwietleniowej, - kosza na Êmieci, - wykonania standardowego fryzu. 3. Na yczenie Wystawcy za dodatkowà op atà rganizator zapewnia: - wypo yczenie dodatkowego wyposa enia i mebli, - dodatkowe instalacje elektryczne, - instalacj wodociàgowà, - pod àczenie Internetu - organizacj konferencji prasowych, - organizacj imprez promocyjnych, - reklam w Katalogu Targowym i Radiu Targowym - us ugi plastyczne, - obs ug stoiska przez hostess, - obs ug przez t umacza, - rezerwacj miejsc hotelowych. 6. Powierzchnia wystawiennicza, stoisko i jego wyposa enie. 1. Wyznaczenie stoiska na terenie Imprezy jest dokonywane przez rganizatora, w miar mo liwoêci po uwzgl dnieniu yczeƒ Wystawcy. rganizator zastrzega sobie prawo odstàpienia od wykonania tych propozycji Wystawcy, których realizacja b dzie nadmiernie utrudniona. 2. rganizator do o y wszelkich staraƒ, aby odpowiednio wczeênie poinformowaç Wystawc o zmianach lokalizacji stoiska i powierzchni wystawienniczej wynikajàcych z warunków organizacyjno-technicznych terenu Targów. 3. Przez stoisko rganizator rozumie powierzchni, wynaj tà na czas Targów przez Wystawc, o wymiarach okreêlonych w Zg oszeniu-umowie do wysokoêci 2,4m, stanowiàcej górnà kraw dê standardowej zabudowy. 4. W przypadku, gdy Wystawca samodzielnie dokonuje zabudowy stoiska w hali w asnym systemem (wariant E) lub aran acji stoiska korzystajàc z wyposa enia dodatkowego rganizatora (wariant, B, C, D) zobowiàzany jest do do àczenia projektu stoiska wraz z kompletem dokumentów na 30 dni przed rozpocz ciem Imprezy oraz uzyskanie akceptacji rganizatora na realizacj projektu. 5. stateczny termin zmian w wyposa eniu dodatkowym okreêlajà Postanowienia zczegó owe. Wszelkie zmiany dokonywane po tym terminie, dotyczàce wyposa- enia dodatkowego, spowodujà 20% wzrost ceny us ugi. Zmiany te realizowane b dà wg kolejnoêci ich zg aszania i w miar mo liwoêci materia owych rganizatora. 6. W przypadku, gdy Wystawca dokonuje organizacji stoiska korzystajàc z w asnego wyposa enia dodatkowego, jest on zobowiàzany do przedstawienia rganizatorowi listy wyposa enia przed rozpocz ciem Imprezy. 7. Zmiany odbiegajàce od przyj tego systemu zabudowy nale y zg osiç rganizatorowi na 30 dni przed rozpocz ciem Wystawy. B dà one wykonywane jedynie w ramach mo liwoêci technicznych i organizacyjnych rganizatora i po wyra eniu przez niego zgody. Za wykonanie powy szych zmian rganizator b dzie pobieraç dodatkowà op at w wysokoêci uzgodnionej z Wystawcà. 8. rganizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego zagospodarowania Êcian zewn trznych stoiska Wystawcy (dotyczy powierzchni zabudowanej przez rganizatora). 9. Pozosta e zagadnienia zwiàzane z powierzchnià wystawienniczà, stoiskiem i jego wyposa eniem regulujà Postanowienia zczegó owe. 7. Katalog i reklama. 1. Wystawca zobowiàzany jest do zamieszczenia w Katalogu Targowym wpisu obowiàzkowego w j zyku polskim, angielskim i niemieckim; wersja czarno-bia a. dp atnoêç za wpis zawarta jest w fakturze, o której mowa w 4. ust Terminy sk adania zamówieƒ na us ugi katalogowe okreêlajà Postanowienia zczegó owe oraz formularze zg oszeniowe. 3. Nienades anie do rganizatora danych dotyczàcych obowiàzkowego wpisu do katalogu na odpowiednim formularzu nie zwalnia uczestnika targów od zap aty za ten wpis, który zostanie dokonany przez rganizatora na podstawie danych ze zg oszenia udzia u. P atnikiem (adresatem faktury) za wpis do katalogu b dzie wówczas p atnik (adresat faktury) za najem powierzchni wystawienniczej. 4. rganizator zapewnia druk i rozpowszechnienie oficjalnego Katalogu Targowego zawierajàcego alfabetyczny spis Wystawców, ofert targowà Imprezy, dodatkowe informacje handlowe, reklamowe i us ugowe.

6 5. Ka dy Wystawca otrzymuje bezp atnie jeden egzemplarz Katalogu. 6. rganizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy w Katalogu wynikajàce z nieczytelnie podanego tekstu, b dnego zredagowania lub mylnego podania przez Wystawc informacji. rganizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje, które mogà wynikaç z b dów i pomini ç powsta ych w katalogu. 7. Ka dy uczestnik targów ma prawo do reklamowania swoich produktów lub us ug na w asnym stoisku pod warunkiem, e nie zak óca normalnego toku pracy innych uczestników. 8. Reklama na terenie Targów poza stoiskiem jest odp atna i wymaga zgody rganizatora. Brak zgody spowoduje usuni cie reklam na koszt i ryzyko uczestnika. Uczestnicy Targów mogà odp atnie ustawiaç na terenach targowych w asne konstrukcje reklamowe. Zamówienia na lokalizacj w asnych konstrukcji reklamowych, nale y sk adaç do Zespo u rganizacji Targów. Podczas Targów dzia a Targowe tudio Radiowe zapewniajàce mo liwoêç emisji og oszeƒ reklamowych na terenach Targów. Zamówienia przyjmuje Zespó rganizacji Targów. 9. Fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania obrazu wymagajà zgody rganizatora, a je eli dotyczà pojedyƒczych stoisk i eksponatów, wymagajà równie uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców. 10. Reklama realizowana przez Wystawc wykonywana jest na jego odpowiedzialnoêç i ryzyko. 11. becnoêç przedstawicieli mass-mediów wymaga wczeêniejszej akredytacji w Biurze Targów. 8. Przepisy porzàdkowe i organizacyjne. 1. Wystawca w chwili przyjazdu na Targi zobowiàzany jest zg osiç si do Biura Targów, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz dokona odbioru stoiska od rganizatora. dbiór stoiska od Wystawcy nast puje po zakoƒczeniu Targów. Przyj cie i zdanie stoiska odbywa si w oparciu o protokó zdawczo-odbiorczy, a warunkiem niezb dnym do opuszczenia terenu Targów po wystawie jest posiadanie druku protoko u podpisanego i ostemplowanego przez rganizatora. 2. Za zaistnia e na przekazanym Wystawcy stoisku braki (zagini cie lub uszkodzenie) Wystawca zostanie obcià ony równowartoêcià aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. 3. Wystawca winien przygotowaç stoisko nie póêniej ni w terminie okreêlonym w Postanowieniach zczegó owych. Nie zg oszenie si Wystawcy w tym terminie bez wczeêniejszego powiadomienia b dzie traktowane przez rganizatora jako rezygnacja ze skutkami okreêlonymi w 4 ust.4 4. Wywóz eksponatów oraz demonta stoiska przed zakoƒczeniem targów sà zabronione. 5. Uczestnik zobowiàzany jest usunàç eksponaty, zdemontowaç stoisko oraz przywróciç zajmowanà powierzchni wystawienniczà do pierwotnego stanu najpóêniej do ostatniego dnia demonta u stoiska okreêlonego w Postanowieniach zczegó owych. 6. Uczestnik zobowiàzany jest oczyêciç i uporzàdkowaç zajmowanà powierzchni po demonta u stoiska (dotyczy pow. niezabudowanej). W przypadku niewykonania powy szych prac porzàdkowych w terminie demonta u, rganizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika. 7. Pozostawione bez akceptacji MT elementy zabudowy i wyposa enia stoiska, nie usuni te przez uczestnika w okresie demonta u, uwa a si za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na w asnoêç MT. 8. Je eli Wystawca potrzebuje wi cej czasu na przygotowanie lub likwidacj stoiska zobowiàzany jest do uzgodnienia tego z MT nie póêniej ni 14 dni przed rozpocz ciem imprezy. 9. soby zatrudnione przez Wystawc do monta u i demonta u stoiska zobowiàzane sà do posiadania specjalnych identyfikatorów, które nale y pobieraç nieodp atnie w Biurze Targów. Identyfikatory te upowa niajà do przebywania na terenie Targów tylko w czasie monta u i demonta u stoiska. Wystawca ma obowiàzek zwrotu tych kart identyfikacyjnych do biura Targów po zakoƒczeniu likwidacji stoiska. Za zgubione lub zniszczone identyfikatory b dzie pobierana op ata w wysokoêci okreêlonej w Postanowieniach zczegó owych. rganizator ma prawo usunàç i nie wpuêciç na teren Targów wszystkie osoby nie posiadajàce identyfikatorów. 10. Wystawca jest zobowiàzany przestrzegaç na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, przeciwpo arowych, policyjnych i wewn trznych zarzàdzeƒ rganizatora. 11. W uzasadnionych przypadkach MT mo e, dla dobra Imprezy, ingerowaç w wystrój i wyposa enie stoiska (np.: zapobiegaç niszczeniu stoiska, usuwaç przedmioty wydzielajàce nieprzyjemne zapachy itp.). 12. Wystawca mo e dekorowaç Êciany stoiska z zastrze eniem, e nie mogà one ulec jakimkolwiek uszkodzeniom (tzn. nie mogà zostaç zabrudzone, podziurawione, powycinane, pomalowane, wytapetowane itp.). 13. Za nadzór i ochron stoiska w godzinach otwarcia, na 30 minut przed otwarciem i na 30 minut po zamkni ciu Targów odpowiedzialny jest Wystawca. 14. Codzienna dostawa towarów musi byç zakoƒczona na 15 minut przed otwarciem. 15. Wystawcy lub ich wspó pracownicy sà zobligowani przebywaç na terenie Targów na pó godziny przed ich otwarciem i pó godziny po ich zamkni ciu. Przebywanie na terenie Wystawy poza wymienionymi wy ej godzinami wymaga wczeêniejszego ustalenia z MT. 16. Ka dy Wystawca otrzyma na czas trwania Imprezy karty wst pu zwane identyfikatorami, które gwarantujà prawo wst pu i przebywania na terenie Targów. Identyfikatory b dà wydawane proporcjonalnie do wykupionej powierzchni wystawienniczej: poni ej 12 m kw. - 2 identyfikatory, 12 m kw. - 3 identyfikatory, za ka de nast pne 6m kw. - 1 identyfikator. 17. Uczestnik targów mo e nabyç odp atnie w MT zaproszenia w celu rozes ania ich swoim klientom. Zaproszenia drukowane przez uczestników nie uprawniajà do wejêcia na tereny targowe. 18. Prace elektryczne wykonywane sà wy àcznie przez upowa nionego przez rganizatora elektryka. 19. Na terenie Targów obowiàzuje bezwzgl dny zakaz: palenia tytoniu i u ywania otwartego ognia, eksploatowania grzejnych urzàdzeƒ elektrycznych na zasadach sprzecznych z okreêlonymi przez rganizatora, samodzielnego pod àczania i korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru w àczonych do sieci elektrycznej urzàdzeƒ nieprzystosowanych do ciàg ej eksploatacji, wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych po arowo niebezpiecznych, zastawiania dojêç i dojazdów do urzàdzeƒ przeciwpo arowych oraz tarasowania przejêç i wyjêç ewakuacyjnych, u ywania sprz tu po arniczego do innych celów, umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i publicznoêci. rganizator zastrzega sobie prawo odmówienia wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Eksponaty nie mogà byç umieszczane w ciàgach komunikacyjnych przylegajàcych do stoisk, a pokazy sprz tu nie mogà utrudniaç lub uniemo liwiaç bezpiecznego przemieszczania si uczestników i publicznoêci. 9. C o, spedycja, roz adunek. 1. Wszystkie przywo one z zagranicy eksponaty, materia y reklamowe, Êrodki spo ywcze przenaczone dla klienta i na spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz towary przeznaczone do budowy, wyposa enia i dekoracji stoisk, podlegajà odprawie celnej. W przypadku eksponatów oraz innych towarów b dàcych przedmiotem przywozu na czas oznaczony zaleca si stosowanie karnetów T. 2. Transport, prze adunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i za adowanie eksponatów oraz innych materia ów na Imprez jest wykonane przez Wystawc na jego koszt i ryzyko. 3. Rozpakowanie i zapakowanie eksponatów mo e byç dokonane tylko w obecnoêci Wystawcy. 4. MT nie dysponuje w asnym sprz tem do za adunku i roz adunku. Je eli Wystawca potrzebuje takiego sprz tu jest zobowiàzany do z o enia zamówienia na ten sprz t na odpowiednim formularzu nie póêniej ni 14 dni przed rozpocz ciem Targów. 10. Ubezpieczenie. 1. Wystawca na swój koszt dokonuje ubezpieczenia osób i rzeczy od wszelkiego ryzyka. 2. MT nie ponosi odpowiedzialnoêci za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów przed, po i w czasie trwania Imprezy. 3. MT nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie à, ogniem, wichurà, uderzeniem pioruna, eksplozjà, zalaniem, przerwà w dostawie pràdu, wody i innymi przyczynami losowymi. 4. Uczestnik zobowiàzany jest do natychmiastowego zg oszenia MT zaistnia ej szkody, jednak nie póêniej ni 15 min. po otwarciu obiektów dla zwiedzajàcych. 5. Na wy àczenie odpowiedzialnoêci MT z powy szych przyczyn nie majà wp ywu podejmowane przez MT szczególne Êrodki zabezpieczenia terenów targowych. 11. Reklamacje. 1. Wystawca ma prawo do zg aszania reklamacji w zwiàzku z us ugami Êwiadczonymi przez MT w terminie 14 dni od zakoƒczenia Targów. 2. Po up ywie ustalonego terminu adne reklamacje nie b dà uwzgl dniane. 3. Ustne porozumienie mi dzy uczestnikami imprezy a przedstawicielem MT oraz wszelkie decyzje i oêwiadczenia wymagajà niezw ocznego pisemnego potwierdzenia. 12. Postanowienia koƒcowe. 1. W przypadku, gdyby Impreza nie odby a si z przyczyn zale nych od MT, odpowiedzialnoêç rganizatora ograniczy si do zwrotu kwot wp aconych przez Wystawców. 2. W przypadku, gdyby Impreza nie odby a si z przyczyn niezale nych od MT, nie jest on zobowiàzany do wyp acenia Wystawcom odszkodowania. 3. Wszelkie spory wynik e pomi dzy MT a Wystawcà b dà rozpatrywane przez w aêciwy rzeczowo sàd w zczecinie. 4. W asnor cznym podpisem na Zg oszeniu-umowie Wystawca i jego personel zobowiàzuje si do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania wewn trznych przepisów porzàdkowych, podporzàdkowania si decyzjom rganizatora podczas trwania Targów, a tak e przestrzegania wszelkich innych ustaleƒ pomi dzy Wystawcà a rganizatorem

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL KONFERENCJA TOP 09-11 SEROCK, HOTEL NARVIL REGULAMIN UCZESTNICTWA PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR WI CE TERMINY 11 r. termin nadsy³ania zg³oszeñ UWAGA Warunkiem uczestnictwa jest przes³anie wype³nionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r. PZP.271.96.GKE.2015 Radlin, dnia 4 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Radlina ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE GI ZCZECIŃKIE p. z o.o. 70-777 zczecin, ul. truga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl BUD-GYF ZCZECIN 19. Międzynarodowe argi Budowlane ZGŁZENIE

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo