TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr..."

Transkrypt

1 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 Targi Przemys u Chemicznego TRGI - ZG ZENIE-UMW Nr... Termin Targów: Termin zg oszenia: Godziny otwarcia: Miejsce Targów: Centrum Targowe, ul. truga 6-8 Firma: W Y T W C Ulica: Kod, miejscowoêç: Tel. z nr kier.: Fax z nr kier.: Merytorycznie odpowiedzialny: Nr identyfikacji podatkowej NIP: nadany przez: Do dokumentów zg oszeniowych do àczam: imiona i nazwiska w aêcicieli spó ki cywilnej kserokopi wpisu o dzia alnoêci gospodarczej kserokopi wypisu z rejestru handlowego Êwiadczamy, e nie jesteêmy/jesteêmy* p atnikami VT upowa nionymi do otrzymywania faktury VT. Upowa niamy MT p. z o.o. do wystawiania faktur VT bez naszego podpisu. * - niepotrzebne skreêliç... czytelny podpis osoby upowa nionej T I K Wariant 3m 2m toisko szeregowe tandard + wyposa enie wg za àcznika i w asnego projektu Wystawcy min. 6m kw. 270 z /m kw. 1. tandard stoiska budowanego przez MT w hali: PWIERZCHNI Z ZBUDWÑ BEZ ZBUDWY zabudow (Êciany w ze bia ym) wyk adzin, Wariant B Wariant C Wariant D Wariant E Wariant F fryz (z nazwà firmy oraz nazwà miasta, standardowy krój liter). T 1 kosz na Êmieci, 1 punkt Êwietlny (na ka de 6m kw.), 1 gniazdko elektryczne (na ka de 6m kw.). N D toisko naro ne toisko czo owe toisko wyspowe Powierzchnia Powierzchnia w hali na zewnàtrz tandard + tandard + tandard + wyposa enie wyposa enie wyposa enie gniazdko gniazdko wg za àcznika wg za àcznika wg za àcznika elektryczne elektryczne R i w asnego i w asnego i w asnego 230V (1 szt.) 230V (1 szt.) projektu Wystawcy projektu Wystawcy projektu Wystawcy patrz pkt.2 patrz pkt.2 D min. 12m kw. 310 z /m kw. min. 18m kw. 330 z /m kw. min. 18m kw. 350 z /m kw. min. 6m kw. 190 z /m kw. min. 6m kw. 120 z /m kw. UWG! Firmy zg aszajàce swój akces na gie d, konferencj i targi otrzymajà rabat w wysokoêci 10% od wartoêci zamówionej powierzchni i kosztów uczestnictwa 1 osoby w konferencji. UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT 2. Wariant E i F dotyczy firm posiadajàcych w asnà zabudow. W asny projekt stoiska nale y przes aç na 30 dni przed rozpocz ciem Targów. Projekt stoiska wymaga zatwierdzenia przez MT - prosimy bezwzgl dnie zaznaczyç rodzaj stoiska w wariancie E i F: toisko naro ne - min. powierzchnia 12m kw., cena zwi kszona o 20%. toisko czo owe - min. powierzchnia 18m kw., cena zwi kszona o 25%. toisko wyspowe - min. powierzchnia 18m kw., cena zwi kszona o 30%. 3. tandardowa g bokoêç stoiska - 3 m kw. Dla powierzchni powy ej 18m kw. mo liwa jest zmiana g bokoêci. Z ÑCZNIKI Konferencja - Zg oszenie Gie da Kooperacyjna - Zg oszenie ZMWIMY TIK: WRINT...o powierzchni...m kw....m szerokoêç x... m g bokoêç pieczàtka firmy... data i podpis prawnie wià àcy Podpisujàc niniejsze Zg oszenie udzia u akceptujemy otrzymane i obowiàzujàce nas: Regulamin Targów i Wystaw organizowanych przez MT p. z o.o., Przepisy przeciwpo arowe obowiàzujàce na terenach MT p. z o.o., Postanowienia zczegó owe. W za àczeniu dowód wp aty, o którym mowa w Postanowieniach zczegó owych. W rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych, znajdujàcych si na druku zg oszeniowych, zezwalam na ich wykorzystanie w zwiàzku z organizacjà targów - dane przekazuj dobrowolnie. Wype nia rganizator Wpis do katalogu Us ugi plastyczne Zamówienie na us ugi dodatkowe... data i podpis przyjmujàcego zg oszenie pieczàtka MT... Nr faktury/rachunku

2 WIECZÓR CHEMIK ZG ZMY UDZI W WIECZRZE CHEMIK* liczba osób z od osoby (cena brutto) * o ile osoby nie zosta y zg oszone do udzia u w Wieczorze Chemika na druku KNFERENCJ - ZG ZENIE U UGI PLTYCZNE FRYZ TNDRDWY Nr stoiska MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 Nazwa firmy na fryzie (standard): MiejscowoÊç: 193 cm x 33 cm NZW FIRMY MiejscowoÊç DDTKW ZLECMY WYKNNIE: szt. fryzów standardowych - 50,00 z /szt. szt. LG na fryzie - 70,00 z /szt. fryz wg indywidualnego projektu - 120,00 z /szt. tablicy reklamowej 90,00 z /m kw. (bez noênika) Logo w postaci pliku.eps lub.tif nale y do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres KTEGRIE BRN WE prosimy zaznaczyç w aêciwà kategori urowce Pó produkty i materia y pomocnicze Urzàdzenia i aparatura do produkcji Technologie paratura analityczna i odczynniki Bezpieczeƒstwo procesowe chrona osobista Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna Us ugi transportowe dla bran y chemicznej Us ugi informatyczne dla bran y chemicznej Banki, ubezpieczenia, leasing Wydawnictwa Inne... Targi Przemys u Chemicznego PTNWIENI ZCZEGÓ WE 1. TERMIN I GDZINY TWRCI TRGÓW: r. Godziny otwarcia dla zwiedzajàcych: codziennie od godz do Godziny otwarcia dla Wystawców: codziennie od godz do Wystawca jest zobligowany do przebywania, lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej, na stoisku w godz. od 9.30 do W tym okresie MT nie ponosi odpowiedzialnoêci za eksponaty pozostawione na stoisku. W czasie od godz do godz 9.30 na terenie targowym mogà przebywaç wy àcznie osoby upowa nione przez organizatora. 2. KREY MNT U I DEMNT U TIK kres monta u: r. w godzinach od 8.00 do kres demonta u: r. w godzinach od do oraz r. w godzinach od 8.00 do Za pozostawione w tym czasie eksponaty MT nie ponosi odpowiedzialnoêci. Pozostanie na terenie stoiska po godz musi byç bezwzgl dnie uzgodnione z organizatorem. Ponadto Wystawca zostanie obcià ony kosztami wynaj cia dodatkowej ochrony. 3. LKLIZCJ TIK Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest MT. rganizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska; powierzchni zamówionej przez Wystawc, je eli wzgl dy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemo liwiajà realizacj yczeƒ Wystawcy. 4. WRUNKI P TNÂCI 4.1 Dla Wystawców polskich walutà p atnoêci jest z oty. 4.2 Wystawca jest zobowiàzany dokonaç wp aty: zaliczki w wysokoêci 20% op aty za zamówionà powierzchni do momentu z o enia dokumentów zg oszeniowych (dowód wp aty winien byç za àczony do zg oszenia), pozosta ej cz Êci nale noêci - po otrzymaniu potwierdzenia udzia u, na konto: Bank Handlowy o/zczecin jednak nie póêniej ni do r. Dowód wp aty ostatniej raty nale y przed o yç w ksi gowoêci MT nie póêniej ni w dniu wprowadzenia si Firmy na Targi. W przypadku, gdy Wystawca nie uczestniczy w Targach, w tym tak e z przyczyny, o której mowa w 2 ust. 5 Regulaminu Targów i Wystaw organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi zczeciƒskie, jest zobowiàzany zap aciç 100% przewidywanej op aty za udzia w Targach. W przypadku z o enia pisemnej rezygnacji z udzia u w Targach lub rezygnacji z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni stosuje si 4 ust. 4 Regulaminu. 4.3 Przez dowód wp aty, o którym mowa wy ej rozumie si potwierdzonà przez bank kserokopi odcinka D polecenia przelewu. 4.4 Za dodatkowe us ugi i wyposa enie zamówione na miejscu, wystawiona zostanie faktura z rozliczeniem koƒcowym, p atna gotówkà w kasie MT. 5. U UGI DDTKWE ZWIÑZNE Z PWIERZCHNIÑ WYTWIENNICZÑ, TIKIEM I JEG WYP ENIEM 5.1 rganizator dopuszcza zmiany w zabudowie i wyposa eniu stoiska w dniu z zastrze eniem, e zmiany te realizowane b dà wg kolejnoêci ich zg aszania w miar mo liwoêci materia owych MT. 5.2 dp atnoêç za przebudow stoiska b dzie naliczana w wysokoêci 20 z + VT za ka dà przepracowanà i rozpocz tà roboczogodzin. Wszelkie zmiany w wyposa eniu dodatkowym i zabudowie stoiska po r. spowodujà wzrost ceny us ugi o 20% w stosunku do cennika zawartego w formularzu Zamówienia na Us ugi Dodatkowe. 6. U UGI KTLGWE I REKLMWE 6.1 stateczny termin sk adania materia ów dotyczàcych wpisów obowiàzkowych, reklam w katalogu oraz us ug reklamowych (fryzy, tablice itp.) up ywa dnia r. 6.2 Wystawca jest zobowiàzany dostarczyç treêç wpisu obowiàzkowego w j zyku polskim i angielskim w terminie j.w. W przypadku braku którejê wersji MT dokona t umaczenia na koszt Wystawcy. 6.3 Wystawca jest zobowiàzany do pokrywania wszelkich op at i wynagrodzeƒ na rzecz w aêcicieli autorskich praw majàtkowych i praw pokrewnych oraz organizacji zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytu u wykonywania i odtwarzania na stoisku utworów obj tych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. Ust. rok 2000 nr 80 poz. 904). 7. KRTY IDENTYFIKCYJNE. KRTY PRKINGWE. 7.1 W dniu przyjazdu na Targi Wystawca zobowiàzany jest w pierwszej kolejnoêci zg osiç si do Biura Targów celem pobrania kart identyfikacyjnych, parkingowych itp. 7.2 ta e karty parkingowe sprzedawane sà na podstawie pisemnego zamówienia (formularz Zamówienie na Us ugi Dodatkowe ). W przypadku wolnych miejsc sta e karty parkingowe mo na nabyç w Biurze Targów. 7.3 Zabronione jest, pod rygorem na o enia kary porzàdkowej, pozostawianie pojazdów na terenach targowych: podczas trwania targów - d u ej ni 1 godzin po czasie przeznaczonym do zwiedzania; w okresie przed i po Targach - d u ej ni 1 godzin po czasie przeznaczonym na monta i demonta stoiska. Pozostawienie pojazdu powy ej okreêlonego czasu jest mo liwe po wczeêniejszym zg oszeniu tego faktu w Biurze Targów i za dodatkowà op atà. 7.4 Karta identyfikacyjna wystawcy upowa nia do uczestnictwa w konferencji. 8. UWG. Do dokumentów zg oszeniowych nale y do àczyç kserokopi wypisu z rejestru handlowego i nadania numeru NIP albo wpisu o dzia alnoêci gospodarczej. Wszelkich informacji udziela zespó organizacji targów: tel w. 106, fax

3 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 WPI D KTLGU do Zg. Nr... BWIÑZKWY WPI D KTLGU T UMCZENIE D R Nazwa firmy: ulica: UWG! Katalog wydawany jest w dwóch j zykach: polskim i angielskim. Teksty nale y przes aç w postaci maszynopisu lub pliku tekstowego. E kod: telefon: fax: miejscowoêç W przypadku braku angielskiej wersji MT dokona t umaczenia na koszt Wystawcy. t umaczenie 45,00 z www: j zyki do kontaktu: WRUNKI TECHNICZNE P g ówne produkty/us ugi Materia y reklamowe do katalogu powinny byç dostarczone w jednej z nast pujàcych postaci: I rodzaj oczekiwanej wspó pracy: (max. 20 s ów): wyciàgi barwne na diapozytywach (w lustrze). Konieczne jest przes anie próbnego wydruku. plik w formacie.eps lub.tif: CMYK, rozdzielczoêç 300 dpi (fonty zamienione na krzywe!) Konieczne jest przes anie pliku jpg jako podglàd. L G R E K L M DDTKW ZMWIMY W KTLGU: szt. LG - 65,00 z /szt. Logo w postaci pliku.eps lub.tif do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres REKLM W KTLGU cz - b cz - b 1/2 strony 1/1 strony 1/2 strony 1/1 strony II str. ok adki III str. ok adki IV str. ok adki 85 x 90 mm 85 x 90 mm 150,00 z 270,00 z 380,00 z 650,00 z 800,00 z 740,00 z 860,00 z Materia y w postaci pliku.eps lub.tif (CMYK, 300 dpi) do àczyç do materia ów zg oszeniowych lub wys aç na adres UWG: Katalog w uk adzie pionowym. Maksymalny format katalogu x 210 mm, natomiast obszar roboczy, którym mo na dysponowaç na umieszczenie grafiki - 1/2 1/1 zczegó owe informacje i ustalenia dotyczàce wpisu i reklamy w katalogu targowym: dzia reklamy MT, tel. (091) maszynopis wraz z za àczonymi: znakiem graficznym mo liwie du ych rozmiarów, do 4), fotografiami, wzorami ów. Maksymalny format katalogu x 210 mm, natomiast obszar roboczy, którym mo na dysponowaç na umieszczenie grafiki - Je eli materia y reklamowe zostanà dostarczone w postaci zdj ç - zamawiajàcy zostanie obcià ony kosztami skanowania. FERT DDTKW Dodatkowo mogà Paƒstwo zleciç MT wydrukowanie innych materia ów reklamowych dowolnego formatu. Cena za us ug na podstawie indywidualnej kalkulacji dla ka dego Wystawcy. UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT

4 MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o zczecin, ul. truga 6-8 ZMWIMY WYP ENIE I U UGI DDTKWE Podest 100x100 h=100/70/50cm Podest 100x50 h=100/70/50cm Podest 50x50 h=100/70/50cm Pó ka 100x25 Lada 100x50 h=100cm Lada szklana 100x50 h=100cm Witryna oszklona 50x50 h=240cm Rega systemowy 100x50 h=240cm Rega drewniany 100x50 h=200 cm Rega metalowy 100x30 h=170 Âcianka dzia owa 1mb Âcianka a urowa, szklana, plexi 1mb Zmiana ystyki Êcianek stoiska 1m kw. Drzwi (p ytowe, harmonijkowe) Kotara Raster (zadaszenie stoiska) 1m kw. zafka Zlewozmywak + szafka Terma Lodówka tó (1,8 x 0,8 m) tolik okràg y (Êr. 0,7 m) Krzes o Fotel to ek barowy Bar 100x50x120 tojak na ulotki Kosz Reflektorek Halogen Gniazdko elektryczne 230V do 2,2 kw Wieszak do ubraƒ - wiszàcy Haczyk do tablic Wyk adzina (dla wariantu E) 1m kw. Pod àczenie internetu Doprowadzenie i odprowadzenie wody Doprowadzenie energii elektrycznej 380V do 6 kw Wynaj cie sali konferencyjnej - 1 godz. Wynaj cie pokoju konferencyjnego - 1 godz. Zakup zaproszenia na Targi - 1 szt. Zakup dodatkowej karty wst pu - 1 szt. Zakup karty parkingowej - za 1 szt. Ekspozycja tablicy reklamowej/1m kw. - wystawca Ekspozycja tablicy reklamowej/1m kw. - inna firma Druk materia ów reklamowych Kolporta ulotek reklamowych - nie dotyczy wystawcy Ekspozycja flag - za 1szt. (maszt 5m) Ekspozycja flag - za 1szt. (maszt 8m) Podwieszenie reklamy (do 5m kw.) z rusztowania Zatrudnienie pracownika fizycznego - 1 rbg Cena netto 70,00 z 60,00 z 50,00 z 65,00 z 75,00 z 90,00 z 80,00 z 60,00 z 30,00 z 22,00 z 31,00 z 35,00 z 50,00 z 50,00 z 80,00 z 72,00 z 90,00 z 22,00 z 22,00 z 40,00 z 70,00 z 40,00 z 8,00 z 10,00 z 14,00 z 5,00 z 2,00 z 300,00 z 150,00 z 102,00 z 240,00 z 100,00 z * 10,00 z 14,00 z 60,00 z 160,00 z ** 1200,00 z 100,00 z 150,00 z 40,00 z IloÊç ZMWIMY PRZ T D RZ DUNKU dzieƒ roz adunku: godzina: przewidywany czas (min. modu 1/2 h): dzieƒ za adunku: godzina: przewidywany czas: rodzaj sprz tu: INFRMCJE EKPNTCH Rodzaj eksponatu Wymiary Waga PW DDTKW INTLCJ ELEKTRYCZN Na czas ograniczony:... szt. 230 V... kw...szt. 380 V... kw Ca odobowe:... szt. 230 V... kw...szt. 380 V... kw ZLECMY ZTRUDNIENIE hostess t umaczy j zyka... ZLECMY REZERWCJ HTELU W celu przekazania wszystkich informacji dotyczàcych rezerwacji hotelu prosimy o kontakt telefoniczny: w. 106 lub na adres pieczàtka firmy Targi Przemys u Chemicznego p ata netto za poêrednictwo w zatrudnieniu 1 osoby - 36,00 z p ata za dokonanie jednorazowej rezerwacji - 36,00 z... data i podpis prawnie wià àcy UWG! rganizator informuje, e nie jest posiadaczem sprz tu do roz adunku i za adunku, dlatego ceny zostanà podane wg cennika firmy Êwiadczàcej powy sze us ugi. Eksponaty o wadze powy ej 50 kg wymagajà wzmocnionych podestów. W razie takiego zapotrzebowania prosimy zaznaczyç rubryk PW. Ceny za us ug wg indywidualnej kalkulacji. * ceny podane w póêniejszym terminie ** ceny wg indywidualnej kalkulacji UWG! Do wszystkich cen nale y doliczyç podatek 22% VT

5 REGULMIN TRGÓW I WYTW RGNIZWNYCH PRZEZ MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o. 1. Postanowienia ogólne. 1. Przepisy Regulaminu stanowià integralnà cz Êç umowy i obowiàzujà wszystkich uczestników Targów organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi zczeciƒskie pó ka z o.o., zwane dalej w skrócie rganizatorem. 2. Ilekroç w niniejszym regulaminie jest mowa o Targach, rozumie si przez to imprez, w której uczestniczy Wystawca. 3. Integralnà cz Êç niniejszego Regulaminu stanowià Postanowienia zczegó- owe. 2. Warunki udzia u. 1. by wziàç udzia w Targach nale y z o yç u rganizatora wype niony formularz Zg oszenia-umowy. Dokument ten winien byç podpisany przez Wystawc lub osob (osoby) upowa nionà do jego reprezentacji. Ponadto Wystawca zobowiàzany jest do przed o enia dowodu wp aty, o którym mowa w Postanowieniach zczegó owych. 2. rganizator potwierdza przyj cie zg oszenia udzia u Wystawcy pisemnie. 3. Rezygnacja Wystawcy z udzia u w imprezie lub rezygnacja z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni winna byç dokonana w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci. Niedokonanie przez Wystawc wp at, o których mowa w 4, nie jest jednoznaczne z rezygnacjà z udzia u w imprezie. 4. rganizator zastrzega sobie prawo odmowy przyj cia zg oszenia bez podania przyczyny i powiadomi o tym pisemnie w terminie do 6 tygodni przed terminem rozpocz cia Targów. 5. rganizator ma prawo nie dopuêciç Wystawcy do udzia u w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiêci we w aêciwych terminach op at za udzia w Targach, o których mowa w Forma udzia u. 1. Wystawca bierze udzia w Targach we w asnym imieniu. 2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezp atnego u ywania ca oêci wzgl dnie cz Êci stoiska, bez uprzedniej zgody rganizatora. 4. Warunki i terminy p atnoêci 1. p at za udzia w Targach nale y, z zastrze eniem postanowieƒ 4 pkt.5, przekazaç na konto rganizatora w dwóch ratach: a) 20% szacunkowych kosztów udzia u w terminie podanym na Zg oszeniu- Umowie lub w Postanowieniach zczegó owych. b) pozosta à cz Êç po otrzymaniu faktury (rachunku) - w terminie na niej oznaczonym. 2. Je eli zachodzi sytuacja, e firma zamawiajàca nie b dzie p atnikiem (adresatem faktury), to nale y o tym fakcie poinformowaç rganizatora przy sk adaniu zamówienia, za àczajàc pisemnà zgod p atnika oraz dane umo liwiajàce wystawienie faktury w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym. Je eli umowa uwa ana jest za obrót z zagranicà w rozumieniu polskiego prawa dewizowego, to p atnikiem (adresatem faktury) mo e byç tylko osoba zagraniczna. ferta zap aty w walucie polskiej z o ona przez osob krajowà tytu em wyr czenia osoby zagranicznej nie b dzie przyj ta ze wzgl du na sprzecznoêç z polskim prawem dewizowym. 3. Koszty us ug zleconych dodatkowo po wystawieniu faktury (rachunku) zostanà rozliczone w fakturze (rachunku) wynikowej. Zostanie ona wystawiona w trakcie trwania imprezy. Nale noêç za w/w faktur jest p atna gotówkà w momencie jej otrzymania. 4. Rezygnacja Wystawcy z udzia u w Targach lub rezygnacja z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni, na co najmniej 2 miesiàce przed terminem rozpocz cia Targów nie rodzi po stronie Wystawcy adnych zobowiàzaƒ finansowych. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udzia u w Targach w terminie krótszym ni 2 miesiàce, ale nie póêniej ni na 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 20% op aty za udzia Wystawcy w Targach. W przypadku rezygnacji Wystawcy z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni w terminie krótszym ni 2 miesiàce, ale nie póêniej ni na 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 20% od kwoty wynikajàcej ze zmniejszonego metra u. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udzia u w Targach w terminie krótszym ni 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca jest zobowiàzany zap aciç rganizatorowi 100% op aty za udzia Wystawcy w Targach. W przypadku rezygnacji Wystawcy z cz Êci wczeêniej zamówionej powierzchni w terminie krótszym ni 15 dni przed rozpocz ciem Targów, Wystawca zobowiàzany jest zap aciç rganizatorowi kwot w wysokoêci 100% od kwoty wynikajàcej ze zmniejszonego metra u. 5. JeÊli Wystawca sk ada Zg oszenie-umow w terminie krótszym ni 3 tygodnie przed terminem rozpocz cia Targów, wówczas jest zobowiàzany zap aciç rganizatorowi 100% op aty za udzia Wystawcy w Targach w terminie wskazanym na fakturze (rachunku). 6. Ceny oraz pozosta e warunki p atnoêci w Targach okreêla formularz Zg oszenia-umowy oraz Postanowienia zczegó owe. 5. Us ugi. 1. p ata za powierzchni zabudowanà obejmuje nast pujàce us ugi: - najem powierzchni wystawienniczej, - op at za zu ycie energii elektrycznej i wody, - monta i demonta stoiska, - wyposa enie stoiska w zabudow targowà, - instalacj elektrycznà i oêwietleniowà, - wyk adzin dywanowà, - wykonanie standardowego fryzu, - sprzàtanie ciàgów komunikacyjnych i ekspozycji, - zradiofonizowanie terenów targowych. 2. p ata za powierzchni niezabudowanà nie obejmuje nast pujàcych us ug: - wyposa enia stoiska w zabudow targowà, - wyk adziny dywanowej, - instalacji oêwietleniowej, - kosza na Êmieci, - wykonania standardowego fryzu. 3. Na yczenie Wystawcy za dodatkowà op atà rganizator zapewnia: - wypo yczenie dodatkowego wyposa enia i mebli, - dodatkowe instalacje elektryczne, - instalacj wodociàgowà, - pod àczenie Internetu - organizacj konferencji prasowych, - organizacj imprez promocyjnych, - reklam w Katalogu Targowym i Radiu Targowym - us ugi plastyczne, - obs ug stoiska przez hostess, - obs ug przez t umacza, - rezerwacj miejsc hotelowych. 6. Powierzchnia wystawiennicza, stoisko i jego wyposa enie. 1. Wyznaczenie stoiska na terenie Imprezy jest dokonywane przez rganizatora, w miar mo liwoêci po uwzgl dnieniu yczeƒ Wystawcy. rganizator zastrzega sobie prawo odstàpienia od wykonania tych propozycji Wystawcy, których realizacja b dzie nadmiernie utrudniona. 2. rganizator do o y wszelkich staraƒ, aby odpowiednio wczeênie poinformowaç Wystawc o zmianach lokalizacji stoiska i powierzchni wystawienniczej wynikajàcych z warunków organizacyjno-technicznych terenu Targów. 3. Przez stoisko rganizator rozumie powierzchni, wynaj tà na czas Targów przez Wystawc, o wymiarach okreêlonych w Zg oszeniu-umowie do wysokoêci 2,4m, stanowiàcej górnà kraw dê standardowej zabudowy. 4. W przypadku, gdy Wystawca samodzielnie dokonuje zabudowy stoiska w hali w asnym systemem (wariant E) lub aran acji stoiska korzystajàc z wyposa enia dodatkowego rganizatora (wariant, B, C, D) zobowiàzany jest do do àczenia projektu stoiska wraz z kompletem dokumentów na 30 dni przed rozpocz ciem Imprezy oraz uzyskanie akceptacji rganizatora na realizacj projektu. 5. stateczny termin zmian w wyposa eniu dodatkowym okreêlajà Postanowienia zczegó owe. Wszelkie zmiany dokonywane po tym terminie, dotyczàce wyposa- enia dodatkowego, spowodujà 20% wzrost ceny us ugi. Zmiany te realizowane b dà wg kolejnoêci ich zg aszania i w miar mo liwoêci materia owych rganizatora. 6. W przypadku, gdy Wystawca dokonuje organizacji stoiska korzystajàc z w asnego wyposa enia dodatkowego, jest on zobowiàzany do przedstawienia rganizatorowi listy wyposa enia przed rozpocz ciem Imprezy. 7. Zmiany odbiegajàce od przyj tego systemu zabudowy nale y zg osiç rganizatorowi na 30 dni przed rozpocz ciem Wystawy. B dà one wykonywane jedynie w ramach mo liwoêci technicznych i organizacyjnych rganizatora i po wyra eniu przez niego zgody. Za wykonanie powy szych zmian rganizator b dzie pobieraç dodatkowà op at w wysokoêci uzgodnionej z Wystawcà. 8. rganizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego zagospodarowania Êcian zewn trznych stoiska Wystawcy (dotyczy powierzchni zabudowanej przez rganizatora). 9. Pozosta e zagadnienia zwiàzane z powierzchnià wystawienniczà, stoiskiem i jego wyposa eniem regulujà Postanowienia zczegó owe. 7. Katalog i reklama. 1. Wystawca zobowiàzany jest do zamieszczenia w Katalogu Targowym wpisu obowiàzkowego w j zyku polskim, angielskim i niemieckim; wersja czarno-bia a. dp atnoêç za wpis zawarta jest w fakturze, o której mowa w 4. ust Terminy sk adania zamówieƒ na us ugi katalogowe okreêlajà Postanowienia zczegó owe oraz formularze zg oszeniowe. 3. Nienades anie do rganizatora danych dotyczàcych obowiàzkowego wpisu do katalogu na odpowiednim formularzu nie zwalnia uczestnika targów od zap aty za ten wpis, który zostanie dokonany przez rganizatora na podstawie danych ze zg oszenia udzia u. P atnikiem (adresatem faktury) za wpis do katalogu b dzie wówczas p atnik (adresat faktury) za najem powierzchni wystawienniczej. 4. rganizator zapewnia druk i rozpowszechnienie oficjalnego Katalogu Targowego zawierajàcego alfabetyczny spis Wystawców, ofert targowà Imprezy, dodatkowe informacje handlowe, reklamowe i us ugowe.

6 5. Ka dy Wystawca otrzymuje bezp atnie jeden egzemplarz Katalogu. 6. rganizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy w Katalogu wynikajàce z nieczytelnie podanego tekstu, b dnego zredagowania lub mylnego podania przez Wystawc informacji. rganizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje, które mogà wynikaç z b dów i pomini ç powsta ych w katalogu. 7. Ka dy uczestnik targów ma prawo do reklamowania swoich produktów lub us ug na w asnym stoisku pod warunkiem, e nie zak óca normalnego toku pracy innych uczestników. 8. Reklama na terenie Targów poza stoiskiem jest odp atna i wymaga zgody rganizatora. Brak zgody spowoduje usuni cie reklam na koszt i ryzyko uczestnika. Uczestnicy Targów mogà odp atnie ustawiaç na terenach targowych w asne konstrukcje reklamowe. Zamówienia na lokalizacj w asnych konstrukcji reklamowych, nale y sk adaç do Zespo u rganizacji Targów. Podczas Targów dzia a Targowe tudio Radiowe zapewniajàce mo liwoêç emisji og oszeƒ reklamowych na terenach Targów. Zamówienia przyjmuje Zespó rganizacji Targów. 9. Fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania obrazu wymagajà zgody rganizatora, a je eli dotyczà pojedyƒczych stoisk i eksponatów, wymagajà równie uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców. 10. Reklama realizowana przez Wystawc wykonywana jest na jego odpowiedzialnoêç i ryzyko. 11. becnoêç przedstawicieli mass-mediów wymaga wczeêniejszej akredytacji w Biurze Targów. 8. Przepisy porzàdkowe i organizacyjne. 1. Wystawca w chwili przyjazdu na Targi zobowiàzany jest zg osiç si do Biura Targów, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz dokona odbioru stoiska od rganizatora. dbiór stoiska od Wystawcy nast puje po zakoƒczeniu Targów. Przyj cie i zdanie stoiska odbywa si w oparciu o protokó zdawczo-odbiorczy, a warunkiem niezb dnym do opuszczenia terenu Targów po wystawie jest posiadanie druku protoko u podpisanego i ostemplowanego przez rganizatora. 2. Za zaistnia e na przekazanym Wystawcy stoisku braki (zagini cie lub uszkodzenie) Wystawca zostanie obcià ony równowartoêcià aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. 3. Wystawca winien przygotowaç stoisko nie póêniej ni w terminie okreêlonym w Postanowieniach zczegó owych. Nie zg oszenie si Wystawcy w tym terminie bez wczeêniejszego powiadomienia b dzie traktowane przez rganizatora jako rezygnacja ze skutkami okreêlonymi w 4 ust.4 4. Wywóz eksponatów oraz demonta stoiska przed zakoƒczeniem targów sà zabronione. 5. Uczestnik zobowiàzany jest usunàç eksponaty, zdemontowaç stoisko oraz przywróciç zajmowanà powierzchni wystawienniczà do pierwotnego stanu najpóêniej do ostatniego dnia demonta u stoiska okreêlonego w Postanowieniach zczegó owych. 6. Uczestnik zobowiàzany jest oczyêciç i uporzàdkowaç zajmowanà powierzchni po demonta u stoiska (dotyczy pow. niezabudowanej). W przypadku niewykonania powy szych prac porzàdkowych w terminie demonta u, rganizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika. 7. Pozostawione bez akceptacji MT elementy zabudowy i wyposa enia stoiska, nie usuni te przez uczestnika w okresie demonta u, uwa a si za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na w asnoêç MT. 8. Je eli Wystawca potrzebuje wi cej czasu na przygotowanie lub likwidacj stoiska zobowiàzany jest do uzgodnienia tego z MT nie póêniej ni 14 dni przed rozpocz ciem imprezy. 9. soby zatrudnione przez Wystawc do monta u i demonta u stoiska zobowiàzane sà do posiadania specjalnych identyfikatorów, które nale y pobieraç nieodp atnie w Biurze Targów. Identyfikatory te upowa niajà do przebywania na terenie Targów tylko w czasie monta u i demonta u stoiska. Wystawca ma obowiàzek zwrotu tych kart identyfikacyjnych do biura Targów po zakoƒczeniu likwidacji stoiska. Za zgubione lub zniszczone identyfikatory b dzie pobierana op ata w wysokoêci okreêlonej w Postanowieniach zczegó owych. rganizator ma prawo usunàç i nie wpuêciç na teren Targów wszystkie osoby nie posiadajàce identyfikatorów. 10. Wystawca jest zobowiàzany przestrzegaç na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, przeciwpo arowych, policyjnych i wewn trznych zarzàdzeƒ rganizatora. 11. W uzasadnionych przypadkach MT mo e, dla dobra Imprezy, ingerowaç w wystrój i wyposa enie stoiska (np.: zapobiegaç niszczeniu stoiska, usuwaç przedmioty wydzielajàce nieprzyjemne zapachy itp.). 12. Wystawca mo e dekorowaç Êciany stoiska z zastrze eniem, e nie mogà one ulec jakimkolwiek uszkodzeniom (tzn. nie mogà zostaç zabrudzone, podziurawione, powycinane, pomalowane, wytapetowane itp.). 13. Za nadzór i ochron stoiska w godzinach otwarcia, na 30 minut przed otwarciem i na 30 minut po zamkni ciu Targów odpowiedzialny jest Wystawca. 14. Codzienna dostawa towarów musi byç zakoƒczona na 15 minut przed otwarciem. 15. Wystawcy lub ich wspó pracownicy sà zobligowani przebywaç na terenie Targów na pó godziny przed ich otwarciem i pó godziny po ich zamkni ciu. Przebywanie na terenie Wystawy poza wymienionymi wy ej godzinami wymaga wczeêniejszego ustalenia z MT. 16. Ka dy Wystawca otrzyma na czas trwania Imprezy karty wst pu zwane identyfikatorami, które gwarantujà prawo wst pu i przebywania na terenie Targów. Identyfikatory b dà wydawane proporcjonalnie do wykupionej powierzchni wystawienniczej: poni ej 12 m kw. - 2 identyfikatory, 12 m kw. - 3 identyfikatory, za ka de nast pne 6m kw. - 1 identyfikator. 17. Uczestnik targów mo e nabyç odp atnie w MT zaproszenia w celu rozes ania ich swoim klientom. Zaproszenia drukowane przez uczestników nie uprawniajà do wejêcia na tereny targowe. 18. Prace elektryczne wykonywane sà wy àcznie przez upowa nionego przez rganizatora elektryka. 19. Na terenie Targów obowiàzuje bezwzgl dny zakaz: palenia tytoniu i u ywania otwartego ognia, eksploatowania grzejnych urzàdzeƒ elektrycznych na zasadach sprzecznych z okreêlonymi przez rganizatora, samodzielnego pod àczania i korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru w àczonych do sieci elektrycznej urzàdzeƒ nieprzystosowanych do ciàg ej eksploatacji, wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych po arowo niebezpiecznych, zastawiania dojêç i dojazdów do urzàdzeƒ przeciwpo arowych oraz tarasowania przejêç i wyjêç ewakuacyjnych, u ywania sprz tu po arniczego do innych celów, umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i publicznoêci. rganizator zastrzega sobie prawo odmówienia wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Eksponaty nie mogà byç umieszczane w ciàgach komunikacyjnych przylegajàcych do stoisk, a pokazy sprz tu nie mogà utrudniaç lub uniemo liwiaç bezpiecznego przemieszczania si uczestników i publicznoêci. 9. C o, spedycja, roz adunek. 1. Wszystkie przywo one z zagranicy eksponaty, materia y reklamowe, Êrodki spo ywcze przenaczone dla klienta i na spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz towary przeznaczone do budowy, wyposa enia i dekoracji stoisk, podlegajà odprawie celnej. W przypadku eksponatów oraz innych towarów b dàcych przedmiotem przywozu na czas oznaczony zaleca si stosowanie karnetów T. 2. Transport, prze adunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i za adowanie eksponatów oraz innych materia ów na Imprez jest wykonane przez Wystawc na jego koszt i ryzyko. 3. Rozpakowanie i zapakowanie eksponatów mo e byç dokonane tylko w obecnoêci Wystawcy. 4. MT nie dysponuje w asnym sprz tem do za adunku i roz adunku. Je eli Wystawca potrzebuje takiego sprz tu jest zobowiàzany do z o enia zamówienia na ten sprz t na odpowiednim formularzu nie póêniej ni 14 dni przed rozpocz ciem Targów. 10. Ubezpieczenie. 1. Wystawca na swój koszt dokonuje ubezpieczenia osób i rzeczy od wszelkiego ryzyka. 2. MT nie ponosi odpowiedzialnoêci za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów przed, po i w czasie trwania Imprezy. 3. MT nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie à, ogniem, wichurà, uderzeniem pioruna, eksplozjà, zalaniem, przerwà w dostawie pràdu, wody i innymi przyczynami losowymi. 4. Uczestnik zobowiàzany jest do natychmiastowego zg oszenia MT zaistnia ej szkody, jednak nie póêniej ni 15 min. po otwarciu obiektów dla zwiedzajàcych. 5. Na wy àczenie odpowiedzialnoêci MT z powy szych przyczyn nie majà wp ywu podejmowane przez MT szczególne Êrodki zabezpieczenia terenów targowych. 11. Reklamacje. 1. Wystawca ma prawo do zg aszania reklamacji w zwiàzku z us ugami Êwiadczonymi przez MT w terminie 14 dni od zakoƒczenia Targów. 2. Po up ywie ustalonego terminu adne reklamacje nie b dà uwzgl dniane. 3. Ustne porozumienie mi dzy uczestnikami imprezy a przedstawicielem MT oraz wszelkie decyzje i oêwiadczenia wymagajà niezw ocznego pisemnego potwierdzenia. 12. Postanowienia koƒcowe. 1. W przypadku, gdyby Impreza nie odby a si z przyczyn zale nych od MT, odpowiedzialnoêç rganizatora ograniczy si do zwrotu kwot wp aconych przez Wystawców. 2. W przypadku, gdyby Impreza nie odby a si z przyczyn niezale nych od MT, nie jest on zobowiàzany do wyp acenia Wystawcom odszkodowania. 3. Wszelkie spory wynik e pomi dzy MT a Wystawcà b dà rozpatrywane przez w aêciwy rzeczowo sàd w zczecinie. 4. W asnor cznym podpisem na Zg oszeniu-umowie Wystawca i jego personel zobowiàzuje si do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania wewn trznych przepisów porzàdkowych, podporzàdkowania si decyzjom rganizatora podczas trwania Targów, a tak e przestrzegania wszelkich innych ustaleƒ pomi dzy Wystawcà a rganizatorem

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo