DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:..."

Transkrypt

1 Miejscowość i data.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Olsztynie Elblągu dnia.. dnia.. Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon: Dane do obciążenia wystawcy: Rodzaj oferowanych produktów/usług to: ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 1. Podłączenie do prądu (max 220V) przedłużacze w kwestii wystawcy 2. Dostęp do wody 3. Toalety PODSTAWOWE WYMAGANIA dla Wystawcy: 1. Sprzedawca zobowiązuje się być na miejscu najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia Kiermasu na swoim stoisku. 2. Osoby obsługujące stoisko muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia. 3. Podpisanie deklaracji przez wystawcę wiąże się z zapoznaniem i akceptacją regulaminu. Podpis i pieczęć wystawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania: 1

2 TRADYCYJNY KIERMAS SMAKÓW WARMII I MAZUR REGULAMIN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wystawców podczas Tradycyjnego Kiermasu Smaków Warmii i Mazur, zwanego w dalszej części Kiermaszem i łącznie z deklaracją zgłoszeniową stanowią integralną część umowy między stronami. 2. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu określają łącznie: niniejszy Regulamin, Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Targowisk Miejskich. 3. Organizatorem Kiermaszu jest Regionalna Izba Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 43 A lok. 104, Olsztyn, NIP , zwana dalej organizatorem.. 4. Kiermasz w Olsztynie odbywać się będzie w dni targowe (wtorek, piątek, sobota), zaczynając od dnia 11 maja 2013 r., na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej na straganach wskazanych przez organizatorach. 5. Kiermasz w Elblągu odbywać się będzie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, zaczynając od 28 kwietnia 2013 r., na terenie Hotelu Arbiter przy Placu Słowiańskim 2 w miejscach wskazanych przez organizatorach. 2 WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI 1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest : złożenie osobiście w biurze organizatora lub pocztą na adres biura, poprawnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w terminie 14 dni przed rozpoczęciem każdej edycji kiermaszu; wniesienie opłaty za udział w kiermaszu przez członka Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie lub Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 50 zł za każdy dzień uczestnictwa, która musi być uiszczona w ciągu 7 dni od otrzymania obciążającej noty księgowej, na konto organizatora (nr konta ); w przypadku zgłoszenia ponad ilość miejsc handlowych o wyborze wystawcy decyduje kolejność złożonych deklaracji uczestnictwa oraz istnieje możliwość podziału stoiska na maksymalnie dwóch wystawców, za ich obopólną zgodą, wtedy opłata za stoisko jest wnoszona w wysokości 50% stawki. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do doboru Wystawców według oferowanego przez nich asortymentu, w celu stworzenia kompleksowej oferty na którą będą składały się: pieczywo, coś słodkiego, nabiał, wędliny, ryby, jednocześnie może odmówić przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu. 3. Potwierdzenie udziału Wystawcy w Kiermaszu nastąpi najpóźniej 10 dni przed jego rozpoczęciem. 4. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Kiermaszu, co wymaga formy pisemnej. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora pisma poleconego zawierającego stosowne oświadczenie. Odwołanie uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń powoduje obowiązek zapłaty przez Wystawcę kary umownej w wysokości: 2

3 25 zł należności wynikającej z Deklaracji Uczestnictwa - jeżeli odwołanie uczestnictwa nastąpiło co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem; 50 zł należności wynikającej z Deklaracji Uczestnictwa - jeżeli odwołanie nastąpiło w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Opłaty nie pobiera się w szczególnych przypadkach losowych lub znalezienia zastępstwa pod warunkiem zgodności asortymentowej. Powyższe terminy obowiązują bez względu na datę złożenia deklaracji uczestnictwa. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Kiermaszu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - bez odszkodowania. 6. Udział w kiermaszu wystawcy niebędącego członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie lub Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jest możliwy pod warunkiem braku pełnego obłożenia miejsc handlowych oraz wniesienia opłaty w wysokości 75 zł od otrzymania obciążającej noty księgowej, na konto Organizatora (nr konta ). 3 PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 1. Harmonogram Kiermaszu : Olsztyn dni targowe (wtorek, piątek, sobota) od godziny 6.00 do rozpoczęcie 11 maja 2013 roku. Elbląg pierwsza i trzecia niedziela miesiąca od godziny 9.00 do rozpoczęcie 28 kwietnia 2013 roku. 2. Wystawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach trwania Kiermaszu. 3. Wjazd samochodów na teren Kiermaszu jest możliwy do 30 minut przed rozpoczęciem kiermaszu, natomiast postój pojazdu jest możliwy tylko w pasie za straganem wyznaczonym dla każdego wystawcy, wymagane auto-chłodnie dla produktów wrażliwych na temperaturę mogą zostać podłączone do prądu (przedłużacz we własnym zakresie). 4. Udostępniona powierzchnia i stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy zgłoszonego do udziału w Kiermaszu. 5. Używanie wydzierżawionych stoisk i gruntu przez Wystawcę niezgodnie z regulaminem tj. poddzierżawianie lub oddanie w bezpłatne korzystanie osobom trzecim skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień. 6. Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Deklaracji Uczestnictwa zaakceptowanej przez Organizatora. 7. Każdy uczestnik Kiermaszu ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich towarów lub usług wyłącznie na terenie własnego stoiska. Prezentacje nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności, stwarzać zagrożenia bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju. Reklama poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody organizatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem i dodatkową opłatą. 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i higieny obrotu towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży. 3

4 9. Wystawcy, którzy prowadzą sprzedaż żywności zobowiązani są do zapewnienia na stoisku warunków zgodnych z wymogami sanitarnymi; 10. Osoby prowadzące sprzedaż żywności mają obowiązek posiadania książeczki zdrowia. 11. W przypadku likwidacji przez Wystawcę stoiska w terminie nieuzgodnionym przed zakończeniem Kiermaszu Organizator ma prawo nałożyć na niego karę umowną w wysokości równowartości kosztu zamówionej powierzchni stoiska. 12. Organizator ma prawo do natychmiastowego zamknięcia stoiska i usunięcia Wystawcy bez zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 13. Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Kiermaszu bez wiedzy Organizatora uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz Organizatora. 14. Reklamy naruszające dobre obyczaje, lub interesy Organizatora będą niedopuszczone do rozpowszechniania lub usunięte z terenów handlowych na koszt reklamodawcy, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i zwrotu należności. 4 STOISKA WYSTAWIENNICZE 1. Organizator określa lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię wraz z zabudową. 2. W ramach opłaty za stoisko Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej, wody i toalety. 3. Wystawca przed rozpoczęciem Kiermaszu przejmuje stoisko i ponosi odpowiedzialność za jego stan, w przypadku stwierdzenia zagubienia lub zniszczenia elementów stoiska, obciążony zostanie kosztami wg wyceny Organizatora. 4. Zabrania się umieszczania na elementach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia ścian i elementów zabudowy (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ, itp.) 5. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania czystości i estetycznego wyglądu stoiska. 6. Po zakończeniu Kiermaszu Wystawca jest zobowiązany do zdania stoiska Organizatorowi, pod rygorem obciążenia go kosztami napraw stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków w jego wyposażeniu. 7. Wystawca może prowadzić działalność handlową we własnych obiektach, jedynie za zgodą Organizatora. 8. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo czasowego lub całkowitego wyłączenia z handlu stoiska. 5 BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE 1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektów handlowych, a także na terenie przyległym do tych obiektów. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki dotyczące osób trzecich, uszkodzenia towarów znajdujących się na Kiermaszu : przed, w trakcie i po Kiermaszu, jak również za szkody spowodowane przez personel i osoby trzecie. 3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek kradzieży, ognia, zmiennych warunków atmosferycznych, przerw w dostawach prądu, łączności lub działania siły wyższej. 4. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych szkód. 4

5 5. Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Kiermaszu, jak również ubezpieczenie towaru. 6. Każda osoba przebywająca na terenie Kiermaszu jest obowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych. 7. Na terenie Kiermaszu obowiązują zakazy: palenia tytoniu i używania otwartego ognia, eksploatowania grzewczych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 0,6 m od materiałów łatwo palnych oraz urządzeń nie odizolowanych prawidłowo od palnego podłoża, korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych (w tym oświetleniowych) o dużym poborze mocy, montowanych we własnym zakresie, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do pracy ciągłej, wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania i zagradzania wyjść ewakuacyjnych, 8. Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach wystawienniczych spada na Wystawcę. Osoby obsługujące sprzęt w czasie prezentacji winny posiadać odpowiednie kwalifikacje. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie nieprawidłowości powstałe w trakcie trwania Kiermaszu należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorom. 2. Wszelkie reklamacje zgłaszać należy pisemnie w czasie trwania Kiermaszu, po jego zakończeniu prawo do zgłoszeń reklamacji wygasa. 3. Sprawy sporne i wszelkie roszczenia pomiędzy stronami umowy wynikłe na skutek udziału w Kiermaszu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd. 4. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Deklaracji Uczestnictwa następuje jednoczesne przyjęcie niniejszego regulaminu. 5. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi przy pomocy służb porządkowych, Policji i Straży Miejskiej. 6. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 5

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O.

R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O. R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O. Załącznik nr 1do Zarzą dzenia nr 6/2012 z dnia 16.04.2012r. Przepisy ogólne 1 1. Toruńska Giełda przy Towarowej,

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo