ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY"

Transkrypt

1 ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa, reprezentowanym przez: Pana Prof. Andrzeja Nowickiego - Dyrektora Instytutu zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Firmą: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego - nr ZP/PN/40/2012 na obsługę logistyczną Konferencji WIRE2012 organizowanej w Krakowie e dniach 3-5 czerwca 2012 roku Przedmiotem zamówienia jest obsługa logistyczna międzynarodowej Konferencji WIRE2012, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN we współpracy z Komisją Europejską w ramach projektu 7 Program Ramowy w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2012 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu oznaczonym znakiem ZP/PN/40/2012 jest zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania. 4. Umowa zostanie zrealizowana w dniach 3-5 czerwca 2012 r Całkowity koszt przedmiotu Umowy ustala się na kwotę brutto. PLN (słownie:, 00/100 złotych) zgodnie z ofertą z dnia r. stanowiącą integralną cześć niniejszej umowy. 2. W kwocie powyższej zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Kwota podana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczna, nie może ulec zmianie. Strona 1

2 4. Strony uzgadniają, że zapłata nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy opisanego w 1 ust.1 oraz Załączniku nr 1 do niniejszej umowy i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 5. Przelew zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 7. Faktury winny być oznaczone numerem niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i certyfikaty wynikające z ustawy o świadczeniu usług turystycznych, niezbędne do organizacji w/w Konferencji. 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji usług związanych z niniejszą Umową, uwzględniając zawodowy charakter swojej działalności. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość możliwości zmian ilościowych zamówienia w zakresie cateringu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem konferencji 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji listy gości, zmiany terminu pobytu, zmniejszenia liczby gości na 2 tygodnie przed terminem konferencji bez dodatkowych kosztów obciążających zamawiającego. 6. W ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany do prezentacji proponowanych modeli plecaków i długopisów spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru modelu plecaka i długopisu Zamawiający zobowiązuje się do przedkładania informacji i wyjaśnień oraz udzielania innej pomocy, niezbędnej do realizacji zadań wynikających z niniejszej Umowy. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Po stronie Wykonawcy: Tel.. Po stronie Zamawiającego: Tel W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zarówno w całości jak i w części, Zamawiający może obciążyć wykonawcę karami umownymi. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zamawiający naliczy karę w wysokości 15% wartości wynagrodzenia określonego w 2 ust W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wykonawca naliczy zamawiającemu karę w wysokości 15% wartości wynagrodzenia określonego w 2 ust Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Strona 2

3 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 6. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 6 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 5. Niniejsza Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 3

4 Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/40/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa logistyczna konferencji WIRE2012 organizowanej w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2012 r. 1. Liczba uczestników: 400 osób 2. Główne miejsce konferencji: Opera Krakowska ul. Lubicz 48 Kraków, 4-5 czerwca Godziny trwania konferencji (wstępnie przewidziane): W dniu w godzinach 10:30-18:30, W dniu w godzinach 9:30-16: Wymagania w zakresie cateringu: 1) 4 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, soki, owoce, kruche ciastka, ciasta), 2) 2 lunche (3 zimne przystawki mięsne, 3 zimne przystawki bezmięsne, 2 zupy, 2 ciepłe dania główne mięsne, 2 ciepłe dania główne bezmięsne, 1 ciepłe danie główne wegetariańskie, wybór deserów z kawą i herbatą, napoje), 5. Wymagania w zakresie wyposażenia sal konferencyjnych (sala główna 400 osób, 2 sale 140 osobowe) w trakcie 2 dni konferencji (4-5 czerwca 2012 r.) 1) 2 rzutniki (w 2 salach 140 osobowych) 2) 2 ekrany (w 2 salach 140 osobowych) 3) 3 laptopy (w 3 salach) 4) 3 piloty do zmiany slajdów (w 3 salach) 5) 8 mikrofonów bezprzewodowych dla speakerów (sala 400-osobowa) 6) 8 multifonów na stoły prezydialne (2 sale 140 osobowe) 7) 3 mikrofony bezprzewodowe na widownię w każdej z sal (3 sale) 8) 1 multifon na mównicę w każdej z sal (3 sale) 9) stałe łącze internetowe (3 sale) 10) podglądy dla prelegentów, po 2 monitory LED lub LCD w każdej sali (3 sale) 11) 3 mównice (3 sale), 12) 2 stoły prezydialne z krzesłami dla minimum 8 osób (2 sale 140 osobowe) Strona 4

5 13) minimum 8 foteli wraz ze stolikami, zamiast stołu prezydialnego (sala na 400 osób) 14) dekoracje sal: po 3 bukiety kwiatowe do każdej z sal 15) wyposażenie i obsługa techniczna biura konferencji (laptop, drukarka, skaner, kserokopiarka) 6. Wymagania w zakresie obsługi technicznej konferencji 1) nagłośnienie (3 sale) 2) oświetlenie (3 sale) 3) obsługa techniczna zamówionego sprzętu 4) dostęp do Internetu (WiFi) w całym obiekcie + łącze symetryczne do transmisji o przepustowości 10 MB 7. Wymagania w zakresie rejestracji wszystkich sesji konferencji - minimum 3 kamery, wraz z transmisją internetową konferencji oraz przygotowanie nagrań sesji w formie gotowej do umieszczenia na stronie WWW 8. Wymagania w zakresie przygotowanie identyfikatorów ze smyczą wraz z projektem graficznym 1) badge plastikowy z dziurką, wielkości około 9 x 6 cm ze wcześniej przygotowanym poddrukiem (full kolor) personalizowany podczas rejestracji w miejscu konferencji (1 kolor) wraz ze smyczą z logiem konferencji w nakładzie 500 sztuk 2) zapewnienie do testowania systemu rejestracji na dwa tygodnie przed konferencją (w dniach maja) skanera kodów kreskowych i drukarki do personalizacji Badgy wraz zestawem 20 badgy do testów modele identyczne jak w trakcie rejestracji na konferencję 3) zapewnienie od 3 czerwca 2012 godz do 4 czerwca do godz minimum 4 scanerów kodów kreskowych wraz z 4 drukarkami do personalizacji Badgy plastikowych 4) zapewnienie 4 czerwca 2012 do godziny scanera kodów oraz 1 drukarka do personalizacji Badgy 9. Wymagania w zakresie tłumaczenia sesji otwierającej konferencję oraz konferencji prasowej (ok. 3,5 h) 1) tłumaczenie z języka polskiego na język angielski 2) tłumaczenie z języka angielskiego na język polski 3) kabiny dla tłumaczy 10. Zamawiający wymaga zabezpieczenie medycznego w miejscu konferencji i podczas kolacji w Wieliczce Strona 5

6 11. Wymagania w zakresie organizacji, obsługi i budowy sesji plakatowej - do 25 jednostronnych modułów z oświetleniem. 12. Wymagania w zakresie organizacji, obsługi i budowy recepcji oraz stoisk targowych: 1) recepcja o wielkości: lada 5x1 m, powyżej każdej lady fryz z napisem (jeden wspólny duży napis RECEPTION), 2 stołki barowe dla obsługi recepcji, półki pod ladami na materiały konferencyjne, gniazda elektryczne (2 sztuki do podłączenia komputerów),stałe łącze internetowe 2) stoiska targowe: wielkości 3m 2 (1,5 x 2 m) wyposażone w ladę, stołek barowy, oświetlenie, gniazdo elektryczne, łącze internetowe (do 23 stanowisk) 13. Wymagania w zakresie dokumentacji fotograficznej: w dniach 3-5 czerwca 2012 (w miejscu konferencji, podczas kolacji w Wieliczce i podczas koktajlu w dniu 3 czerwca) 14. Wymagania w zakresie przygotowania gadżetów związanych z konferencją: 1) druk programu konferencji z notesem jako integralną częścią wraz z projektem i składem, nakład 470 sztuk (format A4, 48 stron, oprawa zeszytowa, papier offsetowy 90 g/m2, druk 4+4; okładka 200g/m2, druk 4+0) 2) plecaki z logo konferencji o wymiarach: wysokość od 35 do 40 cm; szerokość: od 25 do 30 cm; w różnych kolorach (niebieski, czerwony, pomarańczowy, seledynowy), nakład 470 sztuk 3) długopis - obudowa aluminiowa o wymiarach 0,9 x 13,6 cm z wymiennym wkładem, kolor wkładu niebieski, kolor obudowy biały z logo konferencji w jednym kolorze, 470 sztuk 15. Wymagania w zakresie identyfikacji zewnętrznej: 5 plansz do roll-upów typu łezka o wymiarach 85 x 200 cm, informujące o konferencji wraz z projektem i montażem (kasety dostarczy zleceniodawca), 5 plansz do lekkich stelaży o wymiarach 80 x 200 cm wraz z projektem (stelaże dostarczy zleceniodawca) oraz 1 poster konferencji formatu 70 x 100 cm wraz z projektem, na płycie pcv oprawiony w ramę aluminiową z lekkim szkłem 16. Wymagania w zakresie koktajlu w dniu 3 czerwca 2012 r. : w miejscu atrakcyjnym historycznie i turystycznie związanym z tematyką konferencji (nauka, rozwój regionalny), dla 60 osób wraz z cateringiem (przekąski zimne i ciepłe, wino, kawa, dekoracje kwiatowe) 17. Wymagania w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych: Rezerwacja 400 pokoi hotelowych dla gości konferencji na 3 noce od 3 do 6 czerwca 2012 r., w tym: 1) 350 pokoi w hotelach 4*,3*,2* dla uczestników konferencji, którzy będą uczestniczyć w konferencji na własny koszt (rezerwacji będzie dokonywał Strona 6

7 wykonawca w hotelach, których lista zostanie opublikowana na stronie konferencji i polecona uczestnikom) 2) 50 pokoi dla gości honorowych konferencji i speakerów na 3 noce od 3 do 6 czerwca (płaci wykonawca) w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym i pięciogwiazdkowym (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie), zlokalizowanym w centrum Krakowa, w odległości nie większej niż 2 km od obiektu konferencyjnego, zgodnie ze specyfikacją: a) 40 pokoi jednoosobowych w hotelu 4* b) 10 pokoi jednoosobowych w hotelu 5* c) Noclegi będą dotyczyć terminów: 3/4.06, 4/5.06 i 5/ Wymagania w zakresie transportu: 1) Transport wszystkich gości konferencji na zwiedzanie i kolację w Wieliczce i z powrotem do Krakowa do miejsc zakwaterowania uczestników konferencji w dniu 4 czerwca 2012 r. (przewidywany przybliżony czas pobytu w Wieliczce: godz ) 2) Transport VIP z lotniska do hotelu i z miejsca konferencji na lotnisko w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2012 r. 3) Transport materiałów z siedziby KPK z Warszawy do Krakowa i z powrotem. Strona 7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo