Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów motoryzacyjnych Moto Sport & Tuning Show zwanych w dalszej części Regulaminu Targami, organizowanych przez Classic Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomianki, ul. Łuże 19 zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem, w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część: a) Umowy Uczestnictwa, b) Formularzy Zamówień. 3. Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów. Za zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Targów. 2. Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Wystawcy 1. Udział w Targach Wystawca zgłasza przesyłając mailem na adres: Umowę Uczestnictwa, tym samym zamawiając powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy lub z zabudową standardową bez podłączenia mediów. 2. Zamówienie usług dodatkowych następuje po ustaleniu szczegółów z Doradcą Klienta. 3. Zamówienie świadczonych przez Organizatora usług związanych z uczestnictwem w targach Wystawca zgłasza przesyłając mailem na adres: wypełnione, załączniki do umowy czyli Formularze Zamówień, które stają się integralną częścią przesłanej wcześniej Umowy Uczestnictwa. Formularze Zamówień powinny być przesłane w terminie określonym przez organizatora, lecz nie później niż do dnia 22 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług targowych zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa i Formularzach Zamówień. 5. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w Targach przez przesłanie em Umowy Uczestnictwa podpisanych przez osobę uprawnioną do zawierania umów, albo wskaże Wystawcy błędy w Umowie lub w Formularzach Zamówień, wyznaczając termin na ich usunięcie. Zawarcie Umowy Uczestnictwa z Wystawcą

2 następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach. 6. W przypadku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wystawcy przez Organizatora, Wystawca, niezwłocznie, złoży Organizatorowi w formie pisemnej Umowę Uczestnictwa/ Formularze Zamówień (oryginał) w 2 (dwóch) egzemplarzach, pod rygorem niedopuszczenia Wystawcy do udziału w Targach. Przeznaczone dla Wystawcy - egzemplarz Umowy Uczestnictwa/ Formularze Zamówień, podpisane przez Organizatora, są wysyłane Wystawcy razem z fakturą lub Wystawca odbiera je w siedzibie Organizatora. 7. Umowa Uczestnictwa wraz z wszelkimi załącznikami oraz Formularze Zamówień winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wystawcy oraz osobę upoważnioną do reprezentacji Płatnika, w przypadku, gdy Płatnikiem jest podmiot inny niż Wystawca. 8. Wystawca zgłasza swój udział w Targach, w sposób określony w niniejszym paragrafie, nie później niż w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w Targach po wyżej wskazanym terminie mogą podlegać innym ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie. 9. W przypadku wyczerpania całej powierzchni wystawienniczej Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę Umowy Uczestnictwa/ Formularzy Zamówień, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 10. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach i za zamówione dodatkowe usługi oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Umowie Uczestnictwa/Formularzach Zamówień. 11. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa, zamówionej powierzchni wystawienniczej i usług, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy 1. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i następnych. 2. Wystawca uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska) innemu Wystawcy (Podwystawca) jedynie za zgodą Organizatora. 3. Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę. 4. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy

3 w Targach. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje własne. 5. Wystawca oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Podwystawcy w Targach za jego zgodą. Jeżeli okaże się, że Wystawca działa bez wiedzy lub zgody Podwystawcy, Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie udziału Podwystawcy w Targach bez jego wiedzy lub zgody. 4 Zamówienie i warunki najmu powierzchni wystawienniczej 1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając wielkość i rodzaj powierzchni w Umowie Uczestnictwa. 2. Wystawca może wybrać następujące rodzaje powierzchni wystawienniczej: a) powierzchnia w obiekcie targowym (tj., w którym organizowane są Targi), b) powierzchnia na terenie otwartym (poza obiektem targowym), c) organizacja pokazu technik jazdy, driftu itp. na terenie otwartym (poza obiektem targowym). 3. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej (stoiska) należy do Organizatora. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając kolejność zgłoszeń, wielkość zamówionej powierzchni, przynależność do danego sektora branżowego, warunki lokalizacyjne Targów oraz w miarę możliwości szczególne życzenia Wystawcy. Organizator powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej (stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych terenu Targów. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 5. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie targowym jest zróżnicowana w zależności od rodzaju stoiska (szeregowe lub otwarte) i obejmuje koszty wskazane szczegółowo w Formularzu zgłoszenia: a) czynsz najmu powierzchni w obiekcie targowym, b) przydział kart wystawcy, uprawniających do wstępu na tereny targowe, c) ogólne ogrzewanie i oświetlenie obiektu targowego d) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych, e) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, f) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora, g) nagłośnienie obiektu targowego. 6. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej na terenie otwartym (poza obiektem targowym) obejmuje: a) najem powierzchni wyznaczonej przez Organizatora, bez przyłącza elektrycznego, b) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych, c) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

4 d) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora. 7. Wystawca zobowiązany jest zamówić odrębnie zasilanie elektryczne stoiska (Cennik usług dodatkowych). Niniejszy obowiązek nie dotyczy Wystawców zamawiających u Organizatora zabudowę standardową stoiska, pod warunkiem, że zapewnione w ramach opłaty za zabudowę, przyłącze elektryczne o mocy 3 kw 230 V, będzie wystarczające do zapewnienia oświetlenia stoiska, podłączenia ewentualnych sprzętów typu terma, lodówka, czajnik, laptop itp. oraz podłączenia planowanej ekspozycji maszyn i urządzeń. 5 Reklama i promocja 1. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług w obrębie własnego stoiska, z zastrzeżeniem, iż nie może to naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Wystawców i zwiedzających Targi. Reklama realizowana przez Wystawcę we własnym stoisku wykonywana jest na jego ryzyko i odpowiedzialność. 2. Reklama, promocja i innego rodzaju prezentacja produktów lub usług przez Wystawców na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. 3. Podjęcie przez Wystawcę działań opisanych w ust. 2 bez zgody Organizatora spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy. 4. Tablice reklamowe, bannery i inne nośniki rozmieszczane są wyłącznie przez Organizatora. 5. W przypadku, gdy Organizator nie może ze względów prawnych, organizacyjnych lub technicznych wykonać zamówionych przez Wystawców usług, niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi. 6 Opłaty 1. Ceny dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa. Cennik pozostałych usług, w tym zabudowy standardowej zawierają Formularze Zamówień. 2. Wystawca dokonuje zapłaty należności za udział w Targach w następujący sposób: a) 45 % kwoty wyliczonej na podstawie Umowy Uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Uczestnictwa. b) pozostałą część należności (55%) Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Targów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.. 3. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.

5 4. Wystawca winien dokonać wpłat, o których mowa powyżej na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora zgodnie z Umową Uczestnictwa, na podstawie faktury pro-forma. Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przelewów bankowych. 5. Za termin wpłaty należności Strony uznają datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 7. Organizator gwarantuje realizację zamówień wyposażenia dodatkowego oraz usług złożonych najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2015 r. Zamówienia złożone po tym terminie realizowane będą w miarę możliwości Organizatora. 8. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury VAT) wówczas winien poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury VAT w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym. 7 Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach 1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług, w szczególności odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od zawartej umowy, winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 40 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 35 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach. 4. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi. 9 Przepisy organizacyjne i porządkowe 1. Uczestnicy Targów, w tym Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP oraz ppoż. Wystawca na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Targowo - Kongresowego MT Polska. 2. Obsługę uczestników Targów, w szczególności obsługę Wystawców i Podwystawców, zapewnia Biuro Targów znajdujące się na terenie targowym. Biuro Targów czynne jest podczas trwania Targów w godzinach od 9:00 do 18:00. W okresie montażu i demontażu stoisk, budowanych przez firmy zewnętrzne,

6 uczestników obsługuje Biuro Techniczne (w godzinach od 8.00 do 22.00). Osoby upoważnione przez Organizatora do kontaktów z Wystawcami i obsługujące Biuro Techniczne, Biuro Targów oraz Punkt Rejestracji Wystawców posiadają identyfikacyjne Karty Organizatora. 3. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku oraz do zachowania pełnego wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających tj. od 10:00 do 18:00 (piątek), od 10:00 do 18:00 (sobota) i 10:00 do17:00 (niedziela). 4. Wystawca oraz osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska) są uprawnione do przebywania na terenie targowym w okresie montażu i demontażu stoisk tj. dniach i godzinach podanych przez organizatora każdorazowo w okólniku rozsyłanym do wystawców. Pozostanie na terenie targowym poza podanymi godzinami w dniach montażu i demontażu stoisk musi być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem. Wystawca może zostać obciążony wynikającymi z tego tytułu kosztami, takimi jak wynajęcie dodatkowej ochrony, oraz obsługi gospodarczej i technicznej. 5. Wykonawca zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek złożyć u Organizatora prawidłowo wypełnione upoważnienie dla wykonawcy zabudowy, Oświadczenie Wykonawcy Zabudowy oraz pobrać Identyfikatory Techniczne. 6. Identyfikatory Techniczne, uprawniające do wstępu na teren targów w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez Organizatora w Biurze Technicznym na podstawie złożonej listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy. 7. W czasie przewidzianym na montaż i demontaż, w obrębie swojego stoiska, Wystawca ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych. Nie wolno natomiast dokonywać podstawowych prac ( stolarskich i malarskich, itp.), związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylanie. 8. Wystawca lub/i Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do codziennego sprzątania ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska podczas montażu i demontażu oraz stoiska targowego podczas trwania imprezy targowej. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy. 9. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum. 10. Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej w okresie montażu, nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie Targów, zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania protokolarnego odbioru powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej. Odbioru powierzchni wystawienniczej dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby celem odbioru stoiska powinny posiadać

7 pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa). 11. Wystawca w dniu poprzedzającym otwarcie Targów lub na godzinę przed otwarciem Targów zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania rejestracji i odbioru Kart Wystawcy. Odbioru Kart Wystawcy i rejestracji dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa). 12. Karty Wystawcy uprawniają do bezpłatnego wstępu i przebywania na terenie Targów podczas ich trwania w godzinach otwarcia Targów i wydawane są w ramach zamówionej powierzchni wystawienniczej. Dodatkowe Karty Wystawcy mogą być wydawane przez Organizatora na podstawie pisemnego wniosku Wystawcy po zarejestrowaniu dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia Wystawcy kosztami przygotowania dodatkowych Kart. 13. Organizator ma prawo nie wpuścić bądź usunąć z terenu Targów osoby nie posiadające kart identyfikacyjnych. 14. Wystawca zobowiązany jest przygotować powierzchnię wystawienniczą w terminie montażu określonym powyżej. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na zabudowę powierzchni wystawienniczej w terminie innym niż termin montażu. 15. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 m musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przeźroczysta. 16. W dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk udostępniane jest tylko techniczne podłączenie prądu elektrycznego. 17. Wystawca wynajmujący powierzchnię wystawienniczą oraz zabudowę standardową uprawniony jest dekorować ściany stoiska z zastrzeżeniem, że nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom, w szczególności nie zostaną pomalowane, wytapetowane, podziurawione, zabrudzone. Mocowanie eksponatów do ścian i innych elementów stoiska może być wykonywane tylko metodami akceptowanymi przez wykonawcę stoiska. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian. 18. W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stoiska), w szczególności zapobiegać niszczeniu stoiska, usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom na koszt i ryzyko Wystawcy. 19. Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy muszą być uprzednio uzgodnione z organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i zwiedzających. 20. Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób nie zakłócający obsługi sąsiadujących stoisk. 21. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach. Przejścia powinny przez cały czas pozostawać niezablokowane.

8 22. W pomieszczeniach, w których odbywają się targi obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku. 23. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. 24. Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel. 25. Dostawa towarów, eksponatów targowych, montaż oraz wyposażenie stoisk musi być zakończona w dniu poprzedzającym otwarcie Targów. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na dostawę towarów i eksponatów targowych w innych terminach. 26. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania targów, tj. przed terminem jej oficjalnego zakończenia. Przez cały okres targów oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stosiku będzie obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na Terenie targów przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na wykonanie powyższych czynności w terminie innym niż wskazany w ust. 4 termin demontażu. Organizator będzie wówczas pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą. W przypadku niewykonania powyższych czynności w terminie demontażu lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem, Organizator wykona lub zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a pozostawione przez Wystawcę elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, a także eksponaty, tablice reklamowe, bannery oraz inne nośniki nieusunięte w okresie demontażu, Organizator usunie z powierzchni targowej, na koszt i ryzyko Wystawcy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę. 27. Za zaistniałe w powierzchni wystawienniczej lub w zabudowie standardowej braki i uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony równowartością aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. Wystawca ponosi odpowiedzialność również za ewentualne braki i uszkodzenia urządzeń, pomieszczeń lub rzeczy znajdujących się na terenie Targów, z których korzysta Wystawca, jego pracownicy lub osoby przez niego zatrudnione. 28. Przyjęcie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i jego odbiór oraz zdanie Organizatorowi po zakończeniu Targów, odbywają się w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Warunkiem niezbędnym do opuszczenia terenu Targów po ich zakończeniu

9 jest posiadanie przez Wystawcę druku protokołu podpisanego i ostemplowanego przez Organizatora lub Głównego Wykonawcę Zabudowy 29. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione. 30. Transport, przeładunek, pakowanie i rozpakowanie, montaż i demontaż eksponatów i innych materiałów na terenie Targów Wystawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. 31. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do sal wystawowych wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Nie zgłoszenie organizatorowi tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich w trakcie targów. 32. Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę, na jego koszt i ryzyko. Ponadto: pojazdy zajmujące się rozładunkiem powinny być w nienagannym stanie technicznym, (brak wycieków, prawidłowa emisja spalin itd.), rozładunek odbywa się od ulicy Bluszczowej (tył hali), rozładunek powinien odbyć się tak szybko i sprawnie jak to możliwe (maksymalny czas postoju samochodu przy rampie rozładunkowej 2 godz.). Wszystkie samochody, po dokonanym rozładunku, muszą niezwłocznie opuścić teren Centrum Targowego, Wystawcy, którzy pozostawią samochody po zakończeniu rozładunku zostaną obciążeni kosztami postoju wg. cennika parkingu MT Polska. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów, które nie spełnią ww. warunków. 33. Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie Centrum za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadowcze itp. może być dokonywany jedynie przez oficjalnego spedytora Centrum. 34. Funkcjonowanie systemu parkingowego charakteryzują następujące parametry: organizatorzy nie zapewniają bezpłatnych miejsc parkingowych oprócz miejsc wykupionych w ramach pakietu startowego. Na terenie znajdują się 2 niestrzeżone parkingi (naziemny i podziemny); na parking podziemny mogą wjeżdżać jedynie samochody osobowe nie wyższe niż 2 m. Postój na parkingu jest możliwy po pobraniu biletu parkingowego na wjeździe na parking, chyba że wystawcy posiadają wcześniej zamówione karnety parkingowe które należy przyłożyć do czytnika. Opłatę za parking należy uiścić w kasach w holu targowym; system rejestruje każdorazowy wjazd i wyjazd samochodu. 35. Na terenach targowych obowiązuje bezwzględny zakaz: korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, holu i klatek schodowych, jak również używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z przeznaczeniem,

10 umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. palenia tytoniu w obiektach targowych i na terenie zewnętrznym, chyba że Organizator wyznaczy i oznakuje takie miejsca, parkowania na terenie Centrum samochodów dostawczych o nośności powyżej 3,5 tony oraz przyczep. W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk. 36. Zaproszenia drukowane przez Wystawców i osoby trzecie nie uprawniają do wejścia na teren Targów. 37. Organizator zapewnia nieodpłatne miejsca parkingowe na terenie Centrum Targowo- Kongresowego MT Polska dla Wystawców określone w ramach pakietu startowego. Inna liczba miejsc zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy Wystawcą a Organizatorem w miarę ich dostępności. 38. Obecność przedstawicieli mediów wymaga akredytacji. 39. Projekt instalacji elektrycznej na stoisku budowanym przez Wystawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. Projekt ten winien być przygotowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i przedstawiony do zatwierdzenia Organizatorowi nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i zostać zatwierdzona protokolarnie przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Nieprzedstawienie projektu instalacji elektrycznej w wyznaczonym powyżej terminie uprawnia Organizatora do odmowy udzielenia zgody na podłączenie zasilania, co nie zwalnia Wystawcy z obowiązku pokrycia kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego do stoiska. 40. Wystawca wykonujący zabudowę powierzchni wystawienniczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej, zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów: wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego, Internetu oraz innych niezbędnych do jej realizacji dokumentów (w tym specyfikacji użytych materiałów wraz z atestami na stopień palności) nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia Targów oraz uzyskania zgody Organizatora, na realizację projektu. 41. Na stoisku budowanym przez Wystawcę we własnym zakresie lub przez wynajętą firmę zewnętrzną, Wystawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i działanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowę stoiska, natomiast Organizator odpowiada za poprawność wykonania doprowadzającego przyłącza elektrycznego i zapewnienie mocy zgodnej z zamówieniem. 42. Wystawca jest zobowiązany ułożyć wykładzinę w obrębie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej lub w inny sposób (zaakceptowany przez Organizatora) zabezpieczyć podłogę w obszarze swojego stoiska.

11 9 Odpowiedzialność Uczestników Targów oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych (stoisk) 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska), jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, itp. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego, itp. obciąża wyłącznie Uczestnika. 5. Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Targach oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenia eksponatów przez uczestników Targów. 6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. 7. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt. 1, 3 i 5 nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora środki zabezpieczenia terenów targowych, takie jak: ogrodzenie terenu, całodobowa ochrona zorganizowana przez Organizatora, zamknięcie i otwarcie obiektu targowego na początek i koniec każdego dnia Targów. 8. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby przez niego zatrudnione, jak również Podwystawców. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło w obrębie instalacji elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców korzystających z zabudowy własnej lub zabudowy wykonanej przez firmę inną niż firma posiadająca umowę z Organizatorem. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za doprowadzenie prądu do stoiska tj. na odcinku od rozdzielni elektrycznej obiektu targowego do skrzynki rozdzielczej Wystawcy. W przypadku awarii, o której mowa w niniejszym pkt. Wystawca zostanie odłączony przez Organizatora od dostaw prądu do momentu skutecznego usunięcia awarii przez Wystawcę na koszt i ryzyko Wystawcy. 10. Uszkodzenia lub zniszczenia eksploatacyjne sprzętu firmy wykonującej zabudowę standardową (posiadającej umowę z Organizatorem) spowodowane przez Wystawcę będą potwierdzone protokołami sporządzanymi w obecności przedstawicieli: Organizatora, Wystawcy i wykonawcy zabudowy standardowej. W protokołach,

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo