Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów motoryzacyjnych Moto Sport & Tuning Show zwanych w dalszej części Regulaminu Targami, organizowanych przez Classic Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomianki, ul. Łuże 19 zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem, w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część: a) Umowy Uczestnictwa, b) Formularzy Zamówień. 3. Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów. Za zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Targów. 2. Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Wystawcy 1. Udział w Targach Wystawca zgłasza przesyłając mailem na adres: Umowę Uczestnictwa, tym samym zamawiając powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy lub z zabudową standardową bez podłączenia mediów. 2. Zamówienie usług dodatkowych następuje po ustaleniu szczegółów z Doradcą Klienta. 3. Zamówienie świadczonych przez Organizatora usług związanych z uczestnictwem w targach Wystawca zgłasza przesyłając mailem na adres: wypełnione, załączniki do umowy czyli Formularze Zamówień, które stają się integralną częścią przesłanej wcześniej Umowy Uczestnictwa. Formularze Zamówień powinny być przesłane w terminie określonym przez organizatora, lecz nie później niż do dnia 22 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług targowych zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa i Formularzach Zamówień. 5. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w Targach przez przesłanie em Umowy Uczestnictwa podpisanych przez osobę uprawnioną do zawierania umów, albo wskaże Wystawcy błędy w Umowie lub w Formularzach Zamówień, wyznaczając termin na ich usunięcie. Zawarcie Umowy Uczestnictwa z Wystawcą

2 następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach. 6. W przypadku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wystawcy przez Organizatora, Wystawca, niezwłocznie, złoży Organizatorowi w formie pisemnej Umowę Uczestnictwa/ Formularze Zamówień (oryginał) w 2 (dwóch) egzemplarzach, pod rygorem niedopuszczenia Wystawcy do udziału w Targach. Przeznaczone dla Wystawcy - egzemplarz Umowy Uczestnictwa/ Formularze Zamówień, podpisane przez Organizatora, są wysyłane Wystawcy razem z fakturą lub Wystawca odbiera je w siedzibie Organizatora. 7. Umowa Uczestnictwa wraz z wszelkimi załącznikami oraz Formularze Zamówień winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wystawcy oraz osobę upoważnioną do reprezentacji Płatnika, w przypadku, gdy Płatnikiem jest podmiot inny niż Wystawca. 8. Wystawca zgłasza swój udział w Targach, w sposób określony w niniejszym paragrafie, nie później niż w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w Targach po wyżej wskazanym terminie mogą podlegać innym ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie. 9. W przypadku wyczerpania całej powierzchni wystawienniczej Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę Umowy Uczestnictwa/ Formularzy Zamówień, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 10. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach i za zamówione dodatkowe usługi oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Umowie Uczestnictwa/Formularzach Zamówień. 11. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa, zamówionej powierzchni wystawienniczej i usług, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy 1. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i następnych. 2. Wystawca uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska) innemu Wystawcy (Podwystawca) jedynie za zgodą Organizatora. 3. Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę. 4. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy

3 w Targach. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje własne. 5. Wystawca oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Podwystawcy w Targach za jego zgodą. Jeżeli okaże się, że Wystawca działa bez wiedzy lub zgody Podwystawcy, Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie udziału Podwystawcy w Targach bez jego wiedzy lub zgody. 4 Zamówienie i warunki najmu powierzchni wystawienniczej 1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając wielkość i rodzaj powierzchni w Umowie Uczestnictwa. 2. Wystawca może wybrać następujące rodzaje powierzchni wystawienniczej: a) powierzchnia w obiekcie targowym (tj., w którym organizowane są Targi), b) powierzchnia na terenie otwartym (poza obiektem targowym), c) organizacja pokazu technik jazdy, driftu itp. na terenie otwartym (poza obiektem targowym). 3. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej (stoiska) należy do Organizatora. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając kolejność zgłoszeń, wielkość zamówionej powierzchni, przynależność do danego sektora branżowego, warunki lokalizacyjne Targów oraz w miarę możliwości szczególne życzenia Wystawcy. Organizator powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej (stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych terenu Targów. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 5. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie targowym jest zróżnicowana w zależności od rodzaju stoiska (szeregowe lub otwarte) i obejmuje koszty wskazane szczegółowo w Formularzu zgłoszenia: a) czynsz najmu powierzchni w obiekcie targowym, b) przydział kart wystawcy, uprawniających do wstępu na tereny targowe, c) ogólne ogrzewanie i oświetlenie obiektu targowego d) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych, e) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, f) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora, g) nagłośnienie obiektu targowego. 6. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej na terenie otwartym (poza obiektem targowym) obejmuje: a) najem powierzchni wyznaczonej przez Organizatora, bez przyłącza elektrycznego, b) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych, c) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

4 d) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora. 7. Wystawca zobowiązany jest zamówić odrębnie zasilanie elektryczne stoiska (Cennik usług dodatkowych). Niniejszy obowiązek nie dotyczy Wystawców zamawiających u Organizatora zabudowę standardową stoiska, pod warunkiem, że zapewnione w ramach opłaty za zabudowę, przyłącze elektryczne o mocy 3 kw 230 V, będzie wystarczające do zapewnienia oświetlenia stoiska, podłączenia ewentualnych sprzętów typu terma, lodówka, czajnik, laptop itp. oraz podłączenia planowanej ekspozycji maszyn i urządzeń. 5 Reklama i promocja 1. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług w obrębie własnego stoiska, z zastrzeżeniem, iż nie może to naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Wystawców i zwiedzających Targi. Reklama realizowana przez Wystawcę we własnym stoisku wykonywana jest na jego ryzyko i odpowiedzialność. 2. Reklama, promocja i innego rodzaju prezentacja produktów lub usług przez Wystawców na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. 3. Podjęcie przez Wystawcę działań opisanych w ust. 2 bez zgody Organizatora spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy. 4. Tablice reklamowe, bannery i inne nośniki rozmieszczane są wyłącznie przez Organizatora. 5. W przypadku, gdy Organizator nie może ze względów prawnych, organizacyjnych lub technicznych wykonać zamówionych przez Wystawców usług, niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi. 6 Opłaty 1. Ceny dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa. Cennik pozostałych usług, w tym zabudowy standardowej zawierają Formularze Zamówień. 2. Wystawca dokonuje zapłaty należności za udział w Targach w następujący sposób: a) 45 % kwoty wyliczonej na podstawie Umowy Uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Uczestnictwa. b) pozostałą część należności (55%) Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Targów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.. 3. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.

5 4. Wystawca winien dokonać wpłat, o których mowa powyżej na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora zgodnie z Umową Uczestnictwa, na podstawie faktury pro-forma. Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przelewów bankowych. 5. Za termin wpłaty należności Strony uznają datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 7. Organizator gwarantuje realizację zamówień wyposażenia dodatkowego oraz usług złożonych najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2015 r. Zamówienia złożone po tym terminie realizowane będą w miarę możliwości Organizatora. 8. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury VAT) wówczas winien poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury VAT w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym. 7 Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach 1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług, w szczególności odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od zawartej umowy, winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 40 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 35 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach. 4. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi. 9 Przepisy organizacyjne i porządkowe 1. Uczestnicy Targów, w tym Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP oraz ppoż. Wystawca na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Targowo - Kongresowego MT Polska. 2. Obsługę uczestników Targów, w szczególności obsługę Wystawców i Podwystawców, zapewnia Biuro Targów znajdujące się na terenie targowym. Biuro Targów czynne jest podczas trwania Targów w godzinach od 9:00 do 18:00. W okresie montażu i demontażu stoisk, budowanych przez firmy zewnętrzne,

6 uczestników obsługuje Biuro Techniczne (w godzinach od 8.00 do 22.00). Osoby upoważnione przez Organizatora do kontaktów z Wystawcami i obsługujące Biuro Techniczne, Biuro Targów oraz Punkt Rejestracji Wystawców posiadają identyfikacyjne Karty Organizatora. 3. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku oraz do zachowania pełnego wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających tj. od 10:00 do 18:00 (piątek), od 10:00 do 18:00 (sobota) i 10:00 do17:00 (niedziela). 4. Wystawca oraz osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska) są uprawnione do przebywania na terenie targowym w okresie montażu i demontażu stoisk tj. dniach i godzinach podanych przez organizatora każdorazowo w okólniku rozsyłanym do wystawców. Pozostanie na terenie targowym poza podanymi godzinami w dniach montażu i demontażu stoisk musi być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem. Wystawca może zostać obciążony wynikającymi z tego tytułu kosztami, takimi jak wynajęcie dodatkowej ochrony, oraz obsługi gospodarczej i technicznej. 5. Wykonawca zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek złożyć u Organizatora prawidłowo wypełnione upoważnienie dla wykonawcy zabudowy, Oświadczenie Wykonawcy Zabudowy oraz pobrać Identyfikatory Techniczne. 6. Identyfikatory Techniczne, uprawniające do wstępu na teren targów w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez Organizatora w Biurze Technicznym na podstawie złożonej listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy. 7. W czasie przewidzianym na montaż i demontaż, w obrębie swojego stoiska, Wystawca ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych. Nie wolno natomiast dokonywać podstawowych prac ( stolarskich i malarskich, itp.), związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylanie. 8. Wystawca lub/i Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do codziennego sprzątania ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska podczas montażu i demontażu oraz stoiska targowego podczas trwania imprezy targowej. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy. 9. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum. 10. Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej w okresie montażu, nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie Targów, zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania protokolarnego odbioru powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej. Odbioru powierzchni wystawienniczej dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby celem odbioru stoiska powinny posiadać

7 pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa). 11. Wystawca w dniu poprzedzającym otwarcie Targów lub na godzinę przed otwarciem Targów zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania rejestracji i odbioru Kart Wystawcy. Odbioru Kart Wystawcy i rejestracji dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa). 12. Karty Wystawcy uprawniają do bezpłatnego wstępu i przebywania na terenie Targów podczas ich trwania w godzinach otwarcia Targów i wydawane są w ramach zamówionej powierzchni wystawienniczej. Dodatkowe Karty Wystawcy mogą być wydawane przez Organizatora na podstawie pisemnego wniosku Wystawcy po zarejestrowaniu dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia Wystawcy kosztami przygotowania dodatkowych Kart. 13. Organizator ma prawo nie wpuścić bądź usunąć z terenu Targów osoby nie posiadające kart identyfikacyjnych. 14. Wystawca zobowiązany jest przygotować powierzchnię wystawienniczą w terminie montażu określonym powyżej. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na zabudowę powierzchni wystawienniczej w terminie innym niż termin montażu. 15. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 m musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przeźroczysta. 16. W dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk udostępniane jest tylko techniczne podłączenie prądu elektrycznego. 17. Wystawca wynajmujący powierzchnię wystawienniczą oraz zabudowę standardową uprawniony jest dekorować ściany stoiska z zastrzeżeniem, że nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom, w szczególności nie zostaną pomalowane, wytapetowane, podziurawione, zabrudzone. Mocowanie eksponatów do ścian i innych elementów stoiska może być wykonywane tylko metodami akceptowanymi przez wykonawcę stoiska. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian. 18. W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stoiska), w szczególności zapobiegać niszczeniu stoiska, usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom na koszt i ryzyko Wystawcy. 19. Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy muszą być uprzednio uzgodnione z organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i zwiedzających. 20. Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób nie zakłócający obsługi sąsiadujących stoisk. 21. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach. Przejścia powinny przez cały czas pozostawać niezablokowane.

8 22. W pomieszczeniach, w których odbywają się targi obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku. 23. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. 24. Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel. 25. Dostawa towarów, eksponatów targowych, montaż oraz wyposażenie stoisk musi być zakończona w dniu poprzedzającym otwarcie Targów. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na dostawę towarów i eksponatów targowych w innych terminach. 26. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania targów, tj. przed terminem jej oficjalnego zakończenia. Przez cały okres targów oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stosiku będzie obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na Terenie targów przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na wykonanie powyższych czynności w terminie innym niż wskazany w ust. 4 termin demontażu. Organizator będzie wówczas pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą. W przypadku niewykonania powyższych czynności w terminie demontażu lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem, Organizator wykona lub zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a pozostawione przez Wystawcę elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, a także eksponaty, tablice reklamowe, bannery oraz inne nośniki nieusunięte w okresie demontażu, Organizator usunie z powierzchni targowej, na koszt i ryzyko Wystawcy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę. 27. Za zaistniałe w powierzchni wystawienniczej lub w zabudowie standardowej braki i uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony równowartością aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. Wystawca ponosi odpowiedzialność również za ewentualne braki i uszkodzenia urządzeń, pomieszczeń lub rzeczy znajdujących się na terenie Targów, z których korzysta Wystawca, jego pracownicy lub osoby przez niego zatrudnione. 28. Przyjęcie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i jego odbiór oraz zdanie Organizatorowi po zakończeniu Targów, odbywają się w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Warunkiem niezbędnym do opuszczenia terenu Targów po ich zakończeniu

9 jest posiadanie przez Wystawcę druku protokołu podpisanego i ostemplowanego przez Organizatora lub Głównego Wykonawcę Zabudowy 29. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione. 30. Transport, przeładunek, pakowanie i rozpakowanie, montaż i demontaż eksponatów i innych materiałów na terenie Targów Wystawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. 31. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do sal wystawowych wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Nie zgłoszenie organizatorowi tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich w trakcie targów. 32. Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę, na jego koszt i ryzyko. Ponadto: pojazdy zajmujące się rozładunkiem powinny być w nienagannym stanie technicznym, (brak wycieków, prawidłowa emisja spalin itd.), rozładunek odbywa się od ulicy Bluszczowej (tył hali), rozładunek powinien odbyć się tak szybko i sprawnie jak to możliwe (maksymalny czas postoju samochodu przy rampie rozładunkowej 2 godz.). Wszystkie samochody, po dokonanym rozładunku, muszą niezwłocznie opuścić teren Centrum Targowego, Wystawcy, którzy pozostawią samochody po zakończeniu rozładunku zostaną obciążeni kosztami postoju wg. cennika parkingu MT Polska. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów, które nie spełnią ww. warunków. 33. Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie Centrum za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadowcze itp. może być dokonywany jedynie przez oficjalnego spedytora Centrum. 34. Funkcjonowanie systemu parkingowego charakteryzują następujące parametry: organizatorzy nie zapewniają bezpłatnych miejsc parkingowych oprócz miejsc wykupionych w ramach pakietu startowego. Na terenie znajdują się 2 niestrzeżone parkingi (naziemny i podziemny); na parking podziemny mogą wjeżdżać jedynie samochody osobowe nie wyższe niż 2 m. Postój na parkingu jest możliwy po pobraniu biletu parkingowego na wjeździe na parking, chyba że wystawcy posiadają wcześniej zamówione karnety parkingowe które należy przyłożyć do czytnika. Opłatę za parking należy uiścić w kasach w holu targowym; system rejestruje każdorazowy wjazd i wyjazd samochodu. 35. Na terenach targowych obowiązuje bezwzględny zakaz: korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, holu i klatek schodowych, jak również używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z przeznaczeniem,

10 umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. palenia tytoniu w obiektach targowych i na terenie zewnętrznym, chyba że Organizator wyznaczy i oznakuje takie miejsca, parkowania na terenie Centrum samochodów dostawczych o nośności powyżej 3,5 tony oraz przyczep. W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk. 36. Zaproszenia drukowane przez Wystawców i osoby trzecie nie uprawniają do wejścia na teren Targów. 37. Organizator zapewnia nieodpłatne miejsca parkingowe na terenie Centrum Targowo- Kongresowego MT Polska dla Wystawców określone w ramach pakietu startowego. Inna liczba miejsc zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy Wystawcą a Organizatorem w miarę ich dostępności. 38. Obecność przedstawicieli mediów wymaga akredytacji. 39. Projekt instalacji elektrycznej na stoisku budowanym przez Wystawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. Projekt ten winien być przygotowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i przedstawiony do zatwierdzenia Organizatorowi nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i zostać zatwierdzona protokolarnie przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Nieprzedstawienie projektu instalacji elektrycznej w wyznaczonym powyżej terminie uprawnia Organizatora do odmowy udzielenia zgody na podłączenie zasilania, co nie zwalnia Wystawcy z obowiązku pokrycia kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego do stoiska. 40. Wystawca wykonujący zabudowę powierzchni wystawienniczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej, zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów: wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego, Internetu oraz innych niezbędnych do jej realizacji dokumentów (w tym specyfikacji użytych materiałów wraz z atestami na stopień palności) nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia Targów oraz uzyskania zgody Organizatora, na realizację projektu. 41. Na stoisku budowanym przez Wystawcę we własnym zakresie lub przez wynajętą firmę zewnętrzną, Wystawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i działanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowę stoiska, natomiast Organizator odpowiada za poprawność wykonania doprowadzającego przyłącza elektrycznego i zapewnienie mocy zgodnej z zamówieniem. 42. Wystawca jest zobowiązany ułożyć wykładzinę w obrębie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej lub w inny sposób (zaakceptowany przez Organizatora) zabezpieczyć podłogę w obszarze swojego stoiska.

11 9 Odpowiedzialność Uczestników Targów oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych (stoisk) 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska), jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, itp. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego, itp. obciąża wyłącznie Uczestnika. 5. Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Targach oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenia eksponatów przez uczestników Targów. 6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. 7. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt. 1, 3 i 5 nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora środki zabezpieczenia terenów targowych, takie jak: ogrodzenie terenu, całodobowa ochrona zorganizowana przez Organizatora, zamknięcie i otwarcie obiektu targowego na początek i koniec każdego dnia Targów. 8. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby przez niego zatrudnione, jak również Podwystawców. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło w obrębie instalacji elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców korzystających z zabudowy własnej lub zabudowy wykonanej przez firmę inną niż firma posiadająca umowę z Organizatorem. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za doprowadzenie prądu do stoiska tj. na odcinku od rozdzielni elektrycznej obiektu targowego do skrzynki rozdzielczej Wystawcy. W przypadku awarii, o której mowa w niniejszym pkt. Wystawca zostanie odłączony przez Organizatora od dostaw prądu do momentu skutecznego usunięcia awarii przez Wystawcę na koszt i ryzyko Wystawcy. 10. Uszkodzenia lub zniszczenia eksploatacyjne sprzętu firmy wykonującej zabudowę standardową (posiadającej umowę z Organizatorem) spowodowane przez Wystawcę będą potwierdzone protokołami sporządzanymi w obecności przedstawicieli: Organizatora, Wystawcy i wykonawcy zabudowy standardowej. W protokołach,

12 opisanych w niniejszym pkt. zostanie określona wartość powstałych uszkodzeń. Wystawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora kwotę odpowiadającą wartości wskazanej w ww. protokołach na podane przez Organizatora konto bankowe. 11. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za przekazany mu przez organizatora sprzęt i wyposażenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem stoiska pokrywa Wystawca. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców i uczestników Targów wymagające uzyskania zgód i licencji od wszelkich organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, gdy okaże się to konieczne, Wystawca lub uczestnik Targów zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do uzyskania wymaganych prawem zgód i licencji. 13. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów itp. prezentowanych na targach eksponatów. 14. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych. 10 Reklamacje 1. Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora. Reklamacje należy składać u Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień lub usterek, tak by Organizator mógł stwierdzić ich zasadność, nie później jednak niż do zakończenia Targów, tj. do godziny 17:00 w niedzielę. Wszelkie reklamacje dotyczące zabudowy lub wyposażenia stoisk z zabudową standardową należy zgłaszać organizatorowi najpóźniej do godziny dzień przed targami. 3. Nie będą rozpatrzone reklamacje złożone po upływie wyżej określonego terminu, jak też reklamacje złożone w terminie uniemożliwiającym stwierdzenie przez Organizatora ich zasadności. 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji. 11 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego zamknięcia Targów w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.

13 2. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe. 3. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora, w związku z organizacją Targów kosztów. Kosztami, o których mowa w zdaniu powyżej, Organizator obciąży każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców usług związanych z uczestnictwem w Targach. 4. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć Targi, Wystawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot. 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia, z oferty określonej w Umowie Uczestnictwa oraz Formularzach Zamówień, poszczególnych usług. 7. Doręczenia pism pomiędzy Stronami w ramach realizacji Umowy Uczestnictwa odbywać się będą na adresy Stron wskazane w Umowie Uczestnictwa. W czasie trwania Targów pisma mogą być doręczane, za pokwitowaniem upoważnionej osoby, również na terenie Targów, w odniesieniu do Organizatora w Biurze Targów, 8. a w odniesieniu do Wystawcy w miejscu wynajętej powierzchni wystawienniczej (stoiska). W przypadku wątpliwości, co do ustalenia terminu dokonania określonej w Umowie, w tym w niniejszym Regulaminie, czynności, za datę dokonania czynności uważa się dzień doręczenia pisma. 9. Poprzez podpis na Umowie Uczestnictwa Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem. 10. W sprawach nie uregulowanych w Umowie Uczestnictwa, Formularzach Zamówień i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Obiektu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji regulaminu jest prawo polskie.

... marka i model pojazdu.... imię i nazwisko właściciela.... pełny adres kontaktowy......... opis pojazdu

... marka i model pojazdu.... imię i nazwisko właściciela.... pełny adres kontaktowy......... opis pojazdu Sprzedaj pojazd (200 zł netto za 2 dni) OffRoad Show Poland - Targi Pojazdów 4x4 marka i model pojazdu imię i nazwisko właściciela pełny adres kontaktowy...... telefon(y) adres e-mail...... rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Festiwalu Ogrodów 7-8 maja 2016 roku. Centrum Targowo - Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c w Warszawie. Postanowienia ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Festiwalu Ogrodów 7-8 maja 2016 roku. Centrum Targowo - Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c w Warszawie. Postanowienia ogólne Regulamin Uczestnictwa w Festiwalu Ogrodów 7-8 maja 2016 roku Centrum Targowo - Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c w Warszawie 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem 1 Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKIE ZAWODY BEZPIECZNEGO MONTAŻU RUSZTOWAŃ

WARMIŃSKO MAZURSKIE ZAWODY BEZPIECZNEGO MONTAŻU RUSZTOWAŃ REGULAMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH ZAWODÓW określanego w skrócie: BMR Olsztyn Informacje o wydarzeniu zawarte są na oficjalnej stronie zawodów: www.bmrolsztyn.pl Korespondencję należy kierować na adres e-mailowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gift Show Poland 2016 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C

REGULAMIN. Gift Show Poland 2016 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C REGULAMIN Gift Show Poland 2016 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów Gift Show Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Targi China Expo Poland 2012

REGULAMIN. Targi China Expo Poland 2012 REGULAMIN Targi China Expo Poland 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Targów China Expo

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług targowych zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa.

2. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług targowych zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa. Regulamin Targi Produktów Regionalnych Regionalia 20-22 kwietnia 2012 r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII Targów Vendingowych VENDING POLAND 2016

REGULAMIN VII Targów Vendingowych VENDING POLAND 2016 Termin: 13 14 kwietnia 2016 r. Godziny otwarcia dla zwiedzających: 13 kwietnia godz. 10.00-17.00 14 kwietnia godz. 10.00-16.00 REGULAMIN VII Targów Vendingowych VENDING POLAND 2016 Organizator: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Auto Expo Parts, Tires & Service

Auto Expo Parts, Tires & Service Regulamin Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne Auto Expo Parts, Tires & Service Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek REGULAMIN uczestnictwa w I Turkowskich Targach Ślubnych 1.Nazwa imprezy: I Turkowskie Targi Ślubne 2. Data: 17 stycznia 2016 r. 3. Czas: 10.00 18.00 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 4. Miejsce: Hala Sportowa i

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN World Travel Show

REGULAMIN World Travel Show REGULAMIN World Travel Show 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprez folklorystycznych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach jest Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWO 2014, 7-9 października 2014r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

DZIEDZICTWO 2014, 7-9 października 2014r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014, 7-9 października 2014r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 DZIAŁ II: ZASADY UCZESTNICTWA... 1 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY. 1 2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA.

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE Załącznik do uchwały Nr 63/14 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dnia 07.11.2014r.. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./.

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2011 Dyrektora POKiS z dnia 05.04.2011 r. UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. zawarta w dniu 20 r. w Płocku pomiędzy: Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Miejscowość i data.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Olsztynie Elblągu dnia.. dnia.. Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Dane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań 21 kwietnia 2010 r. Zagadnienia dotyczące uprawy borówki wysokiej Gmach Główny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik NIP 584 05 37 05 KRS 000003836 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. faks www e-mail wpis do KRS/ nr wpisu do Ewid. Działal. Gosp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia epidemiologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej. konferencja naukowo-szkoleniowa

Zagrożenia epidemiologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej. konferencja naukowo-szkoleniowa Regulamin konferencji Gorzów Wielkopolski, 3 września 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej, zwana dalej Konferencją, odbywa się w miejscu i czasie określonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016

Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016 1. NAZWA TARGÓW Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2016 zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 13 14 stycznia 2016 roku 13 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 01.10.2013r. Regulamin i obiektów sportowych należących do szkół, dla których Gmina Dąbrowa Chełmińska jest organem prowadzącym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro marzec 2011 r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul.

REGULAMIN XV Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro marzec 2011 r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. REGULAMIN XV Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro2011 23-25 marzec 2011 r. Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1.Postanowienia niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo