PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa Warszawa WARUNKI PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa WARUNKI PRZETARGU"

Transkrypt

1 ul. Targowa Warszawa WARUNKI PRZETARGU Na dostawę i zabudowę w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300 m. Przetarg prowadzony jest przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro ( dalej: Regulamin ) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300 m. Procedura zamówienia: przetarg Opracowała ILG3a Agnieszka Polska Tel Przewodniczący komisji /-/Joanna Suchocka Warszawa, czerwiec 2007 rok 1

2 Warunki Przetargu I. Informacje Ogólne ul. Targowa Warszawa - zwany dalej PKP PLK S.A. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro (dalej: Regulamin). Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej na: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. Przetarg prowadzony jest przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczona jest Pani Agnieszka Polska tel. (022) , fax (022) w godzinach II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Dostawa i zabudowa w 2007 roku 338 sztuk kompletów urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą według harmonogramu realizacji dostaw - Załącznik Nr 1 (do postanowień umowy). Zakończenie: Do 30 listopada 2007 roku Warunki techniczne a) Urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny spełniać wymagania zgodnie z dokumentem normatywnym Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa Nr 17/98 i będą przedmiotem odbioru technicznego po ich zabudowie przeprowadzonego przez przedstawiciela bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. Ponadto, urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny być zgodne z zaakceptowanymi przez upoważnioną jednostkę zarządcy infrastruktury PKP Warunkami technicznymi wykonania i odbioru technicznego stabilizatorów położenia iglic w rozjazdach typu UIC60 i S49. Zaakceptowane Warunki należy dołączyć do oferty. b) Oferent winien udokumentować zgodność wyrobu z wymienionymi w punkcie a) wymaganiami i warunkami poprzez dołączenie do oferty opinii upoważnionej jednostki badawczej lub poprzez dołączenie odpowiedniego Świadectwa 2

3 dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego lub Główny Inspektorat Kolejnictwa. c) Montaż urządzeń stabilizujących położenie iglic powinien być przeprowadzony zgodnie z zaakceptowaną przez upoważnioną jednostkę zarządcy infrastruktury PKP Instrukcją montażu stabilizatorów iglic w rozjazdach UIC60 i S49 ułożonych w torach PKP. Zaakceptowaną Instrukcję należy dołączyć do oferty. III. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 2) posiada wymagane certyfikaty, świadectwa, 3) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, 4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 5) Wykonawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 6) żaden ze wspólników spółki jawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 7) żaden z partnerów ani członek zarządu spółki partnerskiej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8) żaden z komplementariuszy spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 9) żaden z członków urzędującego organu zarządzającego osoby prawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3

4 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców, 3) świadectwa Urzędu Transportu Kolejowego, Głównego Inspektora Kolejnictwa, Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty [ jeżeli są one wymagane], 4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie potwierdzenia spełniania warunków określonych w III ust. 1 pkt. 5-9 niniejszych Warunków Przetargu, 5) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i ZUS, 6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 2 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu składane są w formie oryginału, odpisu notarialnego lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu PKP PLK S.A. wezwie do ich uzupełnienia. 7. Dokumenty sporządzone w obcym języku składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. IV. Zasady porozumiewania się pomiędzy PKP PLK S.A. a Wykonawcami. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje PKP PLK S.A. i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Adresat może żądać potwierdzenia oświadczenia na piśmie. V. Zasady poprawek oczywistych omyłek. 1. W toku badania i oceny ofert PKP PLK S.A. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich PKP PLK S.A. może poprawić je, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę. Oferent ten jest zobowiązany poinformować PKP PLK S.A., w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu omyłki, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez PKP PLK S.A. poprawienie omyłki pisarskiej. 3. W przypadku omyłek w obliczeniu ceny PKP PLK S.A. poprawi je w następujący sposób: 4

5 1) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 2) W przypadku oferty z ceną, która nie jest ceną ryczałtową przyjmuje się, że: a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie. 4. PKP PLK S.A. zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona. VI. Zabezpieczenie oferty. 1. Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie PKP PLK S.A. Wymagane jest, aby w przypadku składania wadium w formie gwarancji przedstawione zostały dokumenty (pełnomocnictwa, wypisy z rejestrów), potwierdzające kompetencje osób udzielających gwarancji. 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto PKP PLK S.A. (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez PKP PLK S.A. terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); 5

6 b) kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez PKP PLK S.A. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek PKP PLK S.A.: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr z adnotacją WADIUM stabilizatory położenia iglic w rozjazdach. Wadium wnoszone w formie gwarancji należy złożyć w PKP PLK S.A. Centrala Biura Logistyki. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek PKP PLK S.A. potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez PKP PLK S.A. terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Informację o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku można uzyskać pod numerem telefonu ( 0-22 ) w godzinach Zwrot wadium. 1) PKP PLK S.A. zwróci niezwłocznie wadium nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 dni, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) PKP PLK S.A. unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia lub zostało ono rozstrzygnięte i upłynął termin do wnoszenia skargi na unieważnienie. 2) Na pisemny wniosek Wykonawcy PKP PLK S.A. zwraca niezwłocznie wadium nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 dni, jeżeli: a) Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) oferta Wykonawcy została odrzucona. c) Wykonawca został wykluczony z postępowania. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i złożony w siedzibie PKP PLK S.A Biura Logistyki Ip. Skrzydło E p.101 3) Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia skargi i roszczeń. 6. Utrata wadium. PKP PLK S.A. zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6

7 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności Wykonawca nie uzupełnił oferty mimo żądania ze strony PKP PLK S.A. lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki. VII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą liczy się od dnia otwarcia ofert. 2. PKP PLK S.A. zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres niezbędny dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszych Warunkach Przetargu. 3) Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4) Umocowanie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu określającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umocowania przedstawiciela Wykonawcy wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do Warunków Przetargu powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty. PKP PLK S.A. dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez Wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać opisu poszczególnych pól. 6) PKP PLK S.A. nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką (*) lub pozostawiających Wykonawcy wybór). 7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, PKP PLK S.A. dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy przedsiębiorcy i siedziby. 8) Żadne dokumenty ani rzeczy przeznaczone do testów (np. próbki, wzory etc.) wchodzące w skład oferty, w tym również dokumenty przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez PKP PLK S.A. za wyjątkiem oryginałów dokumentów i wzorców, które zostaną zwrócone na wniosek Wykonawcy. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu. 11) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki Regulaminu muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 7

8 12) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 13) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez PKP PLK S.A. (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane. 14) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez PKP PLK S.A.) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 15) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów, odpisów notarialnych lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 16) Pożądane przez PKP PLK S.A. jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Warunków Przetargu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Ofertowym. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 3 do Warunków Przetargu. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w: siedziba: Biuro Logistyki Centrali Polskie Linie Kolejowe S.A. Ip. Skrzydło E p.101 ul. Targowa 74, Warszawa do dnia 30 lipca 2007r. do godz. 11,00 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi. 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta w sprawie: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. Nie otwierać przed dniem: 30 lipca 2007r. godzina 11,30 4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę jednostki prowadzącej postępowanie. 8

9 5. Każdy Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi: siedziba: Biuro Logistyki Centrali Polskie Linie Kolejowe S.A. Ip. Skrzydło E p.123 ul. Targowa 74, Warszawa w dniu 30 lipca 2007r. o godz. 11,30 X. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się PKP PLK S.A. przy wyborze ofert, ich znaczenie i sposób oceny. 1. PKP PLK S.A. oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 2. PKP PLK S.A. odrzuci ofertę: a)wykonawcy, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu, b)wykonawcy, o którym mowa w 15 ust. 9 Regulaminu, c)wykonawcy, który mimo wezwania nie uzupełnił we wskazanym terminie brakujących dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki lub omyłki rachunkowej, d)wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium, e)wykonawcy, który nie spełnia warunków innych niż wymienione w ust.2, f)sprzeczną z postanowieniami Warunków Przetargu, g)wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, PKP PLK S.A. może odrzucić ofertę: Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. O odrzuceniu oferty niezwłocznie informuje się Wykonawcę, podając przyczynę i uzasadnienie 3. Oferty zostaną ocenione przez PKP PLK S.A. w oparciu o następujące kryteria: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1) Cena 100% 1) PKP PLK S.A. udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(którzy) przedstawi(przedstawią) najniższą cenę za realizację zamówienia. 2) Jeżeli PKP PLK S.A. nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, PKP PLK S.A. wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez PKP PLK S.A. ofert dodatkowych. 9

10 3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Informacje ogólne. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. Pouczenie o środkach odwoławczych. 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Warunków Przetargu albo zaproszenia do negocjacji - mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania - Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi. 2. Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. 3. Skargę wnosi się za pośrednictwem jednostki prowadzącej postępowanie do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 4. Jednostką właściwą do rozpatrzenia skargi jest: Dyrektor Biura Logistyki Centrali Spółki PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, Warszawa 5. Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia Regulaminu, Warunków Przetargu albo zaproszenia do negocjacji oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy. 6. Komisja przygotowuje stanowisko w sprawie skargi i niezwłocznie przedstawia je zwierzchnikowi jednostki prowadzącej postępowanie. 7. Zwierzchnik jednostki prowadzącej postępowanie może uwzględnić skargę, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona. 8. W razie nie uwzględniania skargi zwierzchnik jednostki prowadzącej postępowanie, w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia, przekazuje skargę do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 9. O wniesieniu skargi oraz jej treści jednostka prowadząca postępowanie zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 10. O ile zajdzie taka potrzeba jednostka prowadząca postępowania zwróci się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. 11. Skargę rozpoznaje radca prawny wyznaczony przez zwierzchnika jednostki właściwej do rozpoznania skargi. Jeżeli będzie to uzasadnione przedmiotem skargi zwierzchnik jednostki właściwej do rozpoznania skargi wyznaczy z pośród podległych pracowników biegłych, którzy będą służyć radcy prawnemu pomocą przy ustaleniu istniejącego w sprawie stany faktycznego. 12. Po rozpatrzeniu skargi, w terminie nie dłuższym niż 8 dni od dnia wpłynięcia skargi do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi, radca prawny wyda opinię. 13. W sprawach zawiłych radca prawny może wysłuchać wyjaśnień zainteresowanych Wykonawców oraz wyjaśnień jednostki. W takim przypadku wydanie opinii następuje nie później niż 12 dni od dnia wpłynięcia skargi do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 14. Na podstawie opinii zwierzchnik jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi przygotowuje rozstrzygnięcie, w którym oddala skargę lub ją uwzględnia. W przypadku uwzględnienia skargi jednostka organizująca postępowanie powtarza czynności lub unieważnia postępowanie. 15. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się Wykonawcom, których rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy. 10

11 XIII. Zmiany w treści Warunków Przetargu. PKP PLK S.A. może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszych Warunków Przetargu. Dokonaną w ten sposób modyfikację PKP PLK S.A. zamieści na stronie internetowej zamawiającego XIV. Informacje o unieważnieniu przetargu. 1. PKP PLK S.A. unieważni przetarg, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 2) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PKP PLK S.A., czego nie można było wcześniej przewidzieć; 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia PKP PLK S.A. zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Formularz Ofertowy 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Istotne postanowienia Umowy z załącznikami 11

12 Załącznik Nr 1 do Warunków Przetargu FORMULARZ OFERTY....., dn... /pieczęć firmowa Wykonawcy/ Miejscowość O F E R T A Do Centrala Biuro Logistyki Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na.. MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. Składamy ofertę na wykonanie Dostawy i zabudowy w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m (zwanego dalej zamówieniem) zgodnie z Warunkami Przetargu. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy dostawę do wskazanych miejsc przeznaczenia: a) urządzenie stabilizujące położenie iglic w rozjeździe UIC60 w cenie za 1 komplet...zł netto, słownie b) urządzenie stabilizujące położenie iglic w rozjeździe S49 w cenie za 1 komplet...zł netto, słownie Całkowita wartość dostawy w 2007 roku wyniesie:...zł (netto) słownie złotych:... 12

13 Na powyższy towar obowiązuje.% VAT. Łączna kwota brutto za dostawy w 2007 roku wynosi :...zł słownie złotych: Zobowiązujemy się do wykonania dostawy i montażu do wskazanych miejsc przeznaczenia w terminach określonych w Warunkach Przetargu: Rozpoczęcie: Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą według harmonogramu realizacji dostaw - Załącznik Nr 1 (do postanowień umowy). Zakończenie: Do 30 listopada 2007 roku. 5. Akceptujemy warunki płatności określone w Warunkach Przetargu. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Udzielamy gwarancji jakościowej na dobre wykonanie dostarczonego towaru na okres 3 lat od daty wbudowania w tor, jednak nie dłużej niż 4 lata od daty jego zakupu. 8. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, załączonymi do Warunków Przetargu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Warunkach Przetargu i załączonych do nich postanowień projektu umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez PKP PLK S.A. 9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach. 11. Załącznikami do niniejszej oferty są:.., dnia. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 Załącznik Nr 2 do Warunków Przetargu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy OŚWIADCZAM, ŻE: Stosownie do treści Regulaminu zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro oraz Warunków Przetargu spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczącym: Dostawa i zabudowa w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m - posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, - posiadam wymagane certyfikaty, świadectwa - nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości mojej firmy, - nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz pkt. III ust.1 ppkt.4,5,6,7 i 8 Warunków Przetargu. PODPIS(Y): Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data 14

15 Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia Umowy z załącznikami Umowa Nr A/011/03a/ /00/ /07 zawarta w dniu 2007 roku w Warszawie pomiędzy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74, WARSZAWA NIP PL , Regon wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy będącą płatnikiem podatku VAT i uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1... Członka Zarządu 2... Członka Zarządu a. ul., NIP:.., Regon:. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS. prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla.,. Wydział Gospodarczy będącą płatnikiem podatku VAT, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu Strony zgodnie ustalają co następuje: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. 2. W 2007 roku dostawa obejmuje 338 sztuk kompletów urządzeń (jak w ust.1) do odbiorców zwanych dalej Bezpośrednimi Odbiorcami. Szczegółowy wykaz dostaw określa Załącznik Nr 1. 15

16 3. Urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny być wykonane zgodnie z dokumentem normatywnym CNTK Nr 17/98 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości oraz asortymentu zamawianych stabilizatorów w roku 2007 po wzajemnym uzgodnieniu z Wykonawcą. 5. Bezpośrednimi odbiorcami dostaw będą Zakłady Linii Kolejowych S.A. wyszczególnione w Załączniku Nr 1. 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Termin wykonania umowy: a) rozpoczęcie po zawarciu umowy, b) realizacja dostawy w roku zgodnie z załączonym harmonogramem dostaw i zabudowy Załącznik Nr 1, c) zakończenie 30 listopada 2007 roku. 2. Przez termin dostawy rozumie się dzień przekazania i montażu przedmiotu umowy do wskazanego punktu dostawy. 3 WARTOŚĆ UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają następujące ceny: 1. Cena (bez VAT) za 1 komplet z zabudową urządzenia stabilizującego położenie iglicy w rozjeździe UIC franco miejsce przeznaczenia wynosi...zł., oraz łączna kwota za 201 kompletów wynosi zł. 2. Cena (bez VAT) za 1 komplet z zabudową urządzenia stabilizującego położenie iglicy w rozjeździe S franco miejsce przeznaczenia wynosi...zł., oraz łączna kwota za 137 kompletów wynosi zł. 3. Całkowita wartość umowy na rok 2007 wynosi...:..(bez VAT) słownie: 4. Do powyższych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości...% 5. Łączna kwota brutto za dostawy w 2007 wynosi zł. słownie:.. 6. Wykonawca wystawi faktury VAT na Odbiorców faktur- płatników: a) Oddział Regionalny w.., na kwotę...zł netto/brutto 7. Płatność będzie zrealizowana przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę przez Odbiorców faktur- płatników wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawa do: 16

17 a) zmiany zamawianego asortymentu po wzajemnym uzgodnieniu z Wykonawcą, b) korygowania wartości zamówienia w dół. 9. Zamawiający oraz Odbiorcy faktur - oświadczają, że są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez ich podpisu. 10. Zamawiający może po zawiadomieniu Wykonawcy wstrzymać płatność, jeżeli dostawa wymieniona w żądaniu zapłaty została zareklamowana. 4 PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsc dostaw określonych w Załączniku Nr 1 na własny koszt w terminie określonym w W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona u Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru technicznego Załącznik Nr 3. W oparciu o ten protokół Wykonawca sporządzi deklarację zgodności Załącznik Nr 2, który dostarczy wraz z dostawą. 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy. 2. Dostarczenie i przekazanie przedmiotu umowy do wskazanych miejsc dostaw na własny koszt. 3. Zabudowa dostarczonego zamówienia. 3. Sporządzenie i dostarczenie wraz z dostawą deklaracji zgodności Załącznik Nr 2 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego skompletowania dostawy. 2. Odbiór przedmiotu zamówienia. 3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w 3 ust 7. 7 KARY UMOWNE 17

18 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. Za nieterminową dostawę niezgodną z 2 lub dostawę niezgodną z zamówieniem określonym w 1 Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. 2. Za niewykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umowy. 3. Za nieterminową realizację zobowiązań gwarancyjnych niezgodnych z 8 Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1 % wartości niesprawnego elementu za każdy dzień zwłoki. 4. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary ( art. 484 Kodeksu Cywilnego). 8 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej na dobre wykonanie dostarczonego towaru na okres 3 lata od daty wbudowania w tory, jednak nie dłużej niż 4 lata od daty jego zakupu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii przedmiotu umowy jeżeli stwierdzono wady, które ujawniły się w okresie gwarancji i powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 3. Dostawa, o której mowa w ust. 2 powinna być zrealizowana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu. W przypadku niezrealizowania wymiany wadliwej partii Zamawiający będzie naliczał kary umowne wg zasad podanych w 7 niniejszej umowy. 4. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady powstały z winy Zamawiającego bądź gdy powstały w wyniku działania siły wyższej. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w przepisach. 9 PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej umowy nie mogą bez zgody być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie ani regulowane w drodze kompensaty. 2. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust.1 18

19 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 2 bądź dostawa będzie zrealizowana niezgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić pierwszego dnia po upływie pierwszego ustalonego terminu realizacji umowy, jeśli Wykonawca do upływu tego terminu nie rozpocznie realizacji dostawy i powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 2. W okresie realizacji niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakichkolwiek informacji o a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych. 3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jakiejkolwiek jego części. 4. Zamawiający i Wykonawca będą czynić wszystko, aby rozstrzygać ewentualne spory w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami ). 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią umowy jest : Załącznik 1 harmonogram dostaw Załącznik 2 deklaracja zgodności Załącznik 3 protokół odbioru technicznego ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

20 pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik Nr 1 Harmonogram dostaw i zabudowy w 2007roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 o promieniu 300m. Miesiąc Cena Wartość Linia Stacja Typ Nr rozjazdu dostawy w zł. w złotych i zabudowy Zakład Linii Kolejowych w Warszawie ul. Targowa 74, Warszawa Warszawa-Katowice Pruszków UIC60 Warszawa-Terespol Warszawa-Rembertów UIC60 Warszawa-Kunowice Jackowice UIC60 Warszawa-Kunowice Żychlin UIC60 Warszawa-Kunowice Stara Wieś UIC60 13,36 wrzesień 3,4,6 sierpień 7 wrzesień 3,27 sierpień 1,16 sierpień 10 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku ul. Kopernika 59, Białystok Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Racibory UIC60 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Wasilków S49 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Gieniusze S49 1,2,3,4,5 sierpień 1 sierpień 1 sierpień 7 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, Siedlce Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Tłuszcz UIC60 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Małkinia UIC60 1,2,66 sierpień 5,6,9,54,63 sierpień 8 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin Nr 007 Warszawa-Dorohusk Sobolew UIC60 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Sobolew UIC60 R-190 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Życzyn UIC60 R-190 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Życzyn UIC60 1,2,3,4,5,6,13,14, wrzesień 15,18 16,17 wrzesień 1,2,3,4 wrzesień 5,6,13,14,15,16, 17,18 24 sztuki wrzesień 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo