PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa Warszawa WARUNKI PRZETARGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa WARUNKI PRZETARGU"

Transkrypt

1 ul. Targowa Warszawa WARUNKI PRZETARGU Na dostawę i zabudowę w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300 m. Przetarg prowadzony jest przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro ( dalej: Regulamin ) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300 m. Procedura zamówienia: przetarg Opracowała ILG3a Agnieszka Polska Tel Przewodniczący komisji /-/Joanna Suchocka Warszawa, czerwiec 2007 rok 1

2 Warunki Przetargu I. Informacje Ogólne ul. Targowa Warszawa - zwany dalej PKP PLK S.A. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro (dalej: Regulamin). Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej na: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. Przetarg prowadzony jest przez Biuro Logistyki Centrali PKP PLK S.A. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczona jest Pani Agnieszka Polska tel. (022) , fax (022) w godzinach II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Dostawa i zabudowa w 2007 roku 338 sztuk kompletów urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą według harmonogramu realizacji dostaw - Załącznik Nr 1 (do postanowień umowy). Zakończenie: Do 30 listopada 2007 roku Warunki techniczne a) Urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny spełniać wymagania zgodnie z dokumentem normatywnym Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa Nr 17/98 i będą przedmiotem odbioru technicznego po ich zabudowie przeprowadzonego przez przedstawiciela bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. Ponadto, urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny być zgodne z zaakceptowanymi przez upoważnioną jednostkę zarządcy infrastruktury PKP Warunkami technicznymi wykonania i odbioru technicznego stabilizatorów położenia iglic w rozjazdach typu UIC60 i S49. Zaakceptowane Warunki należy dołączyć do oferty. b) Oferent winien udokumentować zgodność wyrobu z wymienionymi w punkcie a) wymaganiami i warunkami poprzez dołączenie do oferty opinii upoważnionej jednostki badawczej lub poprzez dołączenie odpowiedniego Świadectwa 2

3 dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego lub Główny Inspektorat Kolejnictwa. c) Montaż urządzeń stabilizujących położenie iglic powinien być przeprowadzony zgodnie z zaakceptowaną przez upoważnioną jednostkę zarządcy infrastruktury PKP Instrukcją montażu stabilizatorów iglic w rozjazdach UIC60 i S49 ułożonych w torach PKP. Zaakceptowaną Instrukcję należy dołączyć do oferty. III. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 2) posiada wymagane certyfikaty, świadectwa, 3) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, 4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 5) Wykonawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 6) żaden ze wspólników spółki jawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 7) żaden z partnerów ani członek zarządu spółki partnerskiej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8) żaden z komplementariuszy spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 9) żaden z członków urzędującego organu zarządzającego osoby prawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3

4 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców, 3) świadectwa Urzędu Transportu Kolejowego, Głównego Inspektora Kolejnictwa, Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty [ jeżeli są one wymagane], 4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie potwierdzenia spełniania warunków określonych w III ust. 1 pkt. 5-9 niniejszych Warunków Przetargu, 5) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i ZUS, 6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 2 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu składane są w formie oryginału, odpisu notarialnego lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu PKP PLK S.A. wezwie do ich uzupełnienia. 7. Dokumenty sporządzone w obcym języku składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. IV. Zasady porozumiewania się pomiędzy PKP PLK S.A. a Wykonawcami. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje PKP PLK S.A. i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Adresat może żądać potwierdzenia oświadczenia na piśmie. V. Zasady poprawek oczywistych omyłek. 1. W toku badania i oceny ofert PKP PLK S.A. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich PKP PLK S.A. może poprawić je, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę. Oferent ten jest zobowiązany poinformować PKP PLK S.A., w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu omyłki, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez PKP PLK S.A. poprawienie omyłki pisarskiej. 3. W przypadku omyłek w obliczeniu ceny PKP PLK S.A. poprawi je w następujący sposób: 4

5 1) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 2) W przypadku oferty z ceną, która nie jest ceną ryczałtową przyjmuje się, że: a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie. 4. PKP PLK S.A. zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona. VI. Zabezpieczenie oferty. 1. Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie PKP PLK S.A. Wymagane jest, aby w przypadku składania wadium w formie gwarancji przedstawione zostały dokumenty (pełnomocnictwa, wypisy z rejestrów), potwierdzające kompetencje osób udzielających gwarancji. 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto PKP PLK S.A. (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez PKP PLK S.A. terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); 5

6 b) kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez PKP PLK S.A. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek PKP PLK S.A.: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr z adnotacją WADIUM stabilizatory położenia iglic w rozjazdach. Wadium wnoszone w formie gwarancji należy złożyć w PKP PLK S.A. Centrala Biura Logistyki. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek PKP PLK S.A. potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez PKP PLK S.A. terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Informację o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku można uzyskać pod numerem telefonu ( 0-22 ) w godzinach Zwrot wadium. 1) PKP PLK S.A. zwróci niezwłocznie wadium nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 dni, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) PKP PLK S.A. unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia lub zostało ono rozstrzygnięte i upłynął termin do wnoszenia skargi na unieważnienie. 2) Na pisemny wniosek Wykonawcy PKP PLK S.A. zwraca niezwłocznie wadium nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 dni, jeżeli: a) Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) oferta Wykonawcy została odrzucona. c) Wykonawca został wykluczony z postępowania. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i złożony w siedzibie PKP PLK S.A Biura Logistyki Ip. Skrzydło E p.101 3) Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia skargi i roszczeń. 6. Utrata wadium. PKP PLK S.A. zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6

7 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności Wykonawca nie uzupełnił oferty mimo żądania ze strony PKP PLK S.A. lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki. VII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą liczy się od dnia otwarcia ofert. 2. PKP PLK S.A. zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres niezbędny dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszych Warunkach Przetargu. 3) Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4) Umocowanie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu określającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umocowania przedstawiciela Wykonawcy wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do Warunków Przetargu powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty. PKP PLK S.A. dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez Wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać opisu poszczególnych pól. 6) PKP PLK S.A. nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką (*) lub pozostawiających Wykonawcy wybór). 7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, PKP PLK S.A. dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy przedsiębiorcy i siedziby. 8) Żadne dokumenty ani rzeczy przeznaczone do testów (np. próbki, wzory etc.) wchodzące w skład oferty, w tym również dokumenty przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez PKP PLK S.A. za wyjątkiem oryginałów dokumentów i wzorców, które zostaną zwrócone na wniosek Wykonawcy. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu. 11) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki Regulaminu muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 7

8 12) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 13) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez PKP PLK S.A. (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane. 14) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez PKP PLK S.A.) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 15) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów, odpisów notarialnych lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 16) Pożądane przez PKP PLK S.A. jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Warunków Przetargu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Ofertowym. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 3 do Warunków Przetargu. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w: siedziba: Biuro Logistyki Centrali Polskie Linie Kolejowe S.A. Ip. Skrzydło E p.101 ul. Targowa 74, Warszawa do dnia 30 lipca 2007r. do godz. 11,00 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi. 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta w sprawie: Dostawa i zabudowa w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. Nie otwierać przed dniem: 30 lipca 2007r. godzina 11,30 4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę jednostki prowadzącej postępowanie. 8

9 5. Każdy Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi: siedziba: Biuro Logistyki Centrali Polskie Linie Kolejowe S.A. Ip. Skrzydło E p.123 ul. Targowa 74, Warszawa w dniu 30 lipca 2007r. o godz. 11,30 X. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się PKP PLK S.A. przy wyborze ofert, ich znaczenie i sposób oceny. 1. PKP PLK S.A. oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 2. PKP PLK S.A. odrzuci ofertę: a)wykonawcy, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu, b)wykonawcy, o którym mowa w 15 ust. 9 Regulaminu, c)wykonawcy, który mimo wezwania nie uzupełnił we wskazanym terminie brakujących dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki lub omyłki rachunkowej, d)wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium, e)wykonawcy, który nie spełnia warunków innych niż wymienione w ust.2, f)sprzeczną z postanowieniami Warunków Przetargu, g)wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, PKP PLK S.A. może odrzucić ofertę: Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. O odrzuceniu oferty niezwłocznie informuje się Wykonawcę, podając przyczynę i uzasadnienie 3. Oferty zostaną ocenione przez PKP PLK S.A. w oparciu o następujące kryteria: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1) Cena 100% 1) PKP PLK S.A. udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(którzy) przedstawi(przedstawią) najniższą cenę za realizację zamówienia. 2) Jeżeli PKP PLK S.A. nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, PKP PLK S.A. wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez PKP PLK S.A. ofert dodatkowych. 9

10 3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Informacje ogólne. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. Pouczenie o środkach odwoławczych. 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Warunków Przetargu albo zaproszenia do negocjacji - mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania - Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi. 2. Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. 3. Skargę wnosi się za pośrednictwem jednostki prowadzącej postępowanie do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 4. Jednostką właściwą do rozpatrzenia skargi jest: Dyrektor Biura Logistyki Centrali Spółki PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, Warszawa 5. Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia Regulaminu, Warunków Przetargu albo zaproszenia do negocjacji oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy. 6. Komisja przygotowuje stanowisko w sprawie skargi i niezwłocznie przedstawia je zwierzchnikowi jednostki prowadzącej postępowanie. 7. Zwierzchnik jednostki prowadzącej postępowanie może uwzględnić skargę, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona. 8. W razie nie uwzględniania skargi zwierzchnik jednostki prowadzącej postępowanie, w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia, przekazuje skargę do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 9. O wniesieniu skargi oraz jej treści jednostka prowadząca postępowanie zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 10. O ile zajdzie taka potrzeba jednostka prowadząca postępowania zwróci się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. 11. Skargę rozpoznaje radca prawny wyznaczony przez zwierzchnika jednostki właściwej do rozpoznania skargi. Jeżeli będzie to uzasadnione przedmiotem skargi zwierzchnik jednostki właściwej do rozpoznania skargi wyznaczy z pośród podległych pracowników biegłych, którzy będą służyć radcy prawnemu pomocą przy ustaleniu istniejącego w sprawie stany faktycznego. 12. Po rozpatrzeniu skargi, w terminie nie dłuższym niż 8 dni od dnia wpłynięcia skargi do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi, radca prawny wyda opinię. 13. W sprawach zawiłych radca prawny może wysłuchać wyjaśnień zainteresowanych Wykonawców oraz wyjaśnień jednostki. W takim przypadku wydanie opinii następuje nie później niż 12 dni od dnia wpłynięcia skargi do jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi. 14. Na podstawie opinii zwierzchnik jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi przygotowuje rozstrzygnięcie, w którym oddala skargę lub ją uwzględnia. W przypadku uwzględnienia skargi jednostka organizująca postępowanie powtarza czynności lub unieważnia postępowanie. 15. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się Wykonawcom, których rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy. 10

11 XIII. Zmiany w treści Warunków Przetargu. PKP PLK S.A. może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszych Warunków Przetargu. Dokonaną w ten sposób modyfikację PKP PLK S.A. zamieści na stronie internetowej zamawiającego XIV. Informacje o unieważnieniu przetargu. 1. PKP PLK S.A. unieważni przetarg, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 2) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PKP PLK S.A., czego nie można było wcześniej przewidzieć; 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia PKP PLK S.A. zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Formularz Ofertowy 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Istotne postanowienia Umowy z załącznikami 11

12 Załącznik Nr 1 do Warunków Przetargu FORMULARZ OFERTY....., dn... /pieczęć firmowa Wykonawcy/ Miejscowość O F E R T A Do Centrala Biuro Logistyki Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na.. MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. Składamy ofertę na wykonanie Dostawy i zabudowy w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m (zwanego dalej zamówieniem) zgodnie z Warunkami Przetargu. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy dostawę do wskazanych miejsc przeznaczenia: a) urządzenie stabilizujące położenie iglic w rozjeździe UIC60 w cenie za 1 komplet...zł netto, słownie b) urządzenie stabilizujące położenie iglic w rozjeździe S49 w cenie za 1 komplet...zł netto, słownie Całkowita wartość dostawy w 2007 roku wyniesie:...zł (netto) słownie złotych:... 12

13 Na powyższy towar obowiązuje.% VAT. Łączna kwota brutto za dostawy w 2007 roku wynosi :...zł słownie złotych: Zobowiązujemy się do wykonania dostawy i montażu do wskazanych miejsc przeznaczenia w terminach określonych w Warunkach Przetargu: Rozpoczęcie: Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą według harmonogramu realizacji dostaw - Załącznik Nr 1 (do postanowień umowy). Zakończenie: Do 30 listopada 2007 roku. 5. Akceptujemy warunki płatności określone w Warunkach Przetargu. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Udzielamy gwarancji jakościowej na dobre wykonanie dostarczonego towaru na okres 3 lat od daty wbudowania w tor, jednak nie dłużej niż 4 lata od daty jego zakupu. 8. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, załączonymi do Warunków Przetargu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Warunkach Przetargu i załączonych do nich postanowień projektu umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez PKP PLK S.A. 9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach. 11. Załącznikami do niniejszej oferty są:.., dnia. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 Załącznik Nr 2 do Warunków Przetargu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy OŚWIADCZAM, ŻE: Stosownie do treści Regulaminu zawierania przez umów na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej euro oraz Warunków Przetargu spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczącym: Dostawa i zabudowa w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m - posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, - posiadam wymagane certyfikaty, świadectwa - nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości mojej firmy, - nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz pkt. III ust.1 ppkt.4,5,6,7 i 8 Warunków Przetargu. PODPIS(Y): Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data 14

15 Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia Umowy z załącznikami Umowa Nr A/011/03a/ /00/ /07 zawarta w dniu 2007 roku w Warszawie pomiędzy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74, WARSZAWA NIP PL , Regon wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy będącą płatnikiem podatku VAT i uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1... Członka Zarządu 2... Członka Zarządu a. ul., NIP:.., Regon:. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS. prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla.,. Wydział Gospodarczy będącą płatnikiem podatku VAT, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu Strony zgodnie ustalają co następuje: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa w roku 2007 urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300m. 2. W 2007 roku dostawa obejmuje 338 sztuk kompletów urządzeń (jak w ust.1) do odbiorców zwanych dalej Bezpośrednimi Odbiorcami. Szczegółowy wykaz dostaw określa Załącznik Nr 1. 15

16 3. Urządzenia stabilizujące położenie iglic powinny być wykonane zgodnie z dokumentem normatywnym CNTK Nr 17/98 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości oraz asortymentu zamawianych stabilizatorów w roku 2007 po wzajemnym uzgodnieniu z Wykonawcą. 5. Bezpośrednimi odbiorcami dostaw będą Zakłady Linii Kolejowych S.A. wyszczególnione w Załączniku Nr 1. 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Termin wykonania umowy: a) rozpoczęcie po zawarciu umowy, b) realizacja dostawy w roku zgodnie z załączonym harmonogramem dostaw i zabudowy Załącznik Nr 1, c) zakończenie 30 listopada 2007 roku. 2. Przez termin dostawy rozumie się dzień przekazania i montażu przedmiotu umowy do wskazanego punktu dostawy. 3 WARTOŚĆ UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają następujące ceny: 1. Cena (bez VAT) za 1 komplet z zabudową urządzenia stabilizującego położenie iglicy w rozjeździe UIC franco miejsce przeznaczenia wynosi...zł., oraz łączna kwota za 201 kompletów wynosi zł. 2. Cena (bez VAT) za 1 komplet z zabudową urządzenia stabilizującego położenie iglicy w rozjeździe S franco miejsce przeznaczenia wynosi...zł., oraz łączna kwota za 137 kompletów wynosi zł. 3. Całkowita wartość umowy na rok 2007 wynosi...:..(bez VAT) słownie: 4. Do powyższych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości...% 5. Łączna kwota brutto za dostawy w 2007 wynosi zł. słownie:.. 6. Wykonawca wystawi faktury VAT na Odbiorców faktur- płatników: a) Oddział Regionalny w.., na kwotę...zł netto/brutto 7. Płatność będzie zrealizowana przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę przez Odbiorców faktur- płatników wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawa do: 16

17 a) zmiany zamawianego asortymentu po wzajemnym uzgodnieniu z Wykonawcą, b) korygowania wartości zamówienia w dół. 9. Zamawiający oraz Odbiorcy faktur - oświadczają, że są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez ich podpisu. 10. Zamawiający może po zawiadomieniu Wykonawcy wstrzymać płatność, jeżeli dostawa wymieniona w żądaniu zapłaty została zareklamowana. 4 PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsc dostaw określonych w Załączniku Nr 1 na własny koszt w terminie określonym w W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona u Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru technicznego Załącznik Nr 3. W oparciu o ten protokół Wykonawca sporządzi deklarację zgodności Załącznik Nr 2, który dostarczy wraz z dostawą. 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy. 2. Dostarczenie i przekazanie przedmiotu umowy do wskazanych miejsc dostaw na własny koszt. 3. Zabudowa dostarczonego zamówienia. 3. Sporządzenie i dostarczenie wraz z dostawą deklaracji zgodności Załącznik Nr 2 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego skompletowania dostawy. 2. Odbiór przedmiotu zamówienia. 3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w 3 ust 7. 7 KARY UMOWNE 17

18 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1. Za nieterminową dostawę niezgodną z 2 lub dostawę niezgodną z zamówieniem określonym w 1 Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. 2. Za niewykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umowy. 3. Za nieterminową realizację zobowiązań gwarancyjnych niezgodnych z 8 Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1 % wartości niesprawnego elementu za każdy dzień zwłoki. 4. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary ( art. 484 Kodeksu Cywilnego). 8 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej na dobre wykonanie dostarczonego towaru na okres 3 lata od daty wbudowania w tory, jednak nie dłużej niż 4 lata od daty jego zakupu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii przedmiotu umowy jeżeli stwierdzono wady, które ujawniły się w okresie gwarancji i powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 3. Dostawa, o której mowa w ust. 2 powinna być zrealizowana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu. W przypadku niezrealizowania wymiany wadliwej partii Zamawiający będzie naliczał kary umowne wg zasad podanych w 7 niniejszej umowy. 4. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady powstały z winy Zamawiającego bądź gdy powstały w wyniku działania siły wyższej. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w przepisach. 9 PRZENOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej umowy nie mogą bez zgody być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie ani regulowane w drodze kompensaty. 2. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust.1 18

19 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 2 bądź dostawa będzie zrealizowana niezgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić pierwszego dnia po upływie pierwszego ustalonego terminu realizacji umowy, jeśli Wykonawca do upływu tego terminu nie rozpocznie realizacji dostawy i powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 2. W okresie realizacji niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać jakichkolwiek informacji o a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych. 3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, czy innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jakiejkolwiek jego części. 4. Zamawiający i Wykonawca będą czynić wszystko, aby rozstrzygać ewentualne spory w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami ). 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią umowy jest : Załącznik 1 harmonogram dostaw Załącznik 2 deklaracja zgodności Załącznik 3 protokół odbioru technicznego ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

20 pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik Nr 1 Harmonogram dostaw i zabudowy w 2007roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 o promieniu 300m. Miesiąc Cena Wartość Linia Stacja Typ Nr rozjazdu dostawy w zł. w złotych i zabudowy Zakład Linii Kolejowych w Warszawie ul. Targowa 74, Warszawa Warszawa-Katowice Pruszków UIC60 Warszawa-Terespol Warszawa-Rembertów UIC60 Warszawa-Kunowice Jackowice UIC60 Warszawa-Kunowice Żychlin UIC60 Warszawa-Kunowice Stara Wieś UIC60 13,36 wrzesień 3,4,6 sierpień 7 wrzesień 3,27 sierpień 1,16 sierpień 10 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku ul. Kopernika 59, Białystok Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Racibory UIC60 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Wasilków S49 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Gieniusze S49 1,2,3,4,5 sierpień 1 sierpień 1 sierpień 7 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, Siedlce Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Tłuszcz UIC60 Nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka Małkinia UIC60 1,2,66 sierpień 5,6,9,54,63 sierpień 8 sztuk Zakład Linii Kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin Nr 007 Warszawa-Dorohusk Sobolew UIC60 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Sobolew UIC60 R-190 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Życzyn UIC60 R-190 Nr 007 Warszawa-Dorohusk Życzyn UIC60 1,2,3,4,5,6,13,14, wrzesień 15,18 16,17 wrzesień 1,2,3,4 wrzesień 5,6,13,14,15,16, 17,18 24 sztuki wrzesień 20

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przetargu na podstawie Kodeksu cywilnego z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz.U poz. 121

OGŁOSZENIE. Przetargu na podstawie Kodeksu cywilnego z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz.U poz. 121 OGŁOSZENIE Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ogłasza postępowanie na sprzedaż sprzętu lotniskowego, w trybie: Przetargu na podstawie Kodeksu cywilnego z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz.U. 2014 poz. 121

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-72/14 Dzierżoniów, dnia 16.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wymagania ofertowe Temat: Zakup transformatora probierczego wysokiego napięcia. dla Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, ul.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 2 miesiąc od daty podpisania umowy.

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 2 miesiąc od daty podpisania umowy. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy :AZ.2150-39/ 4 /2011 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo