SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013"

Transkrypt

1 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP REGON tel.: (0-22) , tel/fax: (0-22) Warszawa dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ /2013 Termin wykonania zamówienia: 5 dni od dnia podpisania umowy nazwa i kod CPV : talony Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 16 stron. Z A T W I E R D Z A M Pierwszy Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie ds. Zarządzania /-/ Irena Zalewska

2 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający sie wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania dostawy przez podwykonawców. CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa bonów towarowych (talonów) w formie papierowej dla pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), uprawniających do zakupu artykułów (podlegających wymianie na towary i usługi) w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski wskazanych przez wykonawcę z następujących branż: spożywczej, chemiczno - kosmetycznej, przemysłowej (odzieżowej, obuwniczej), elektronicznej (w tym zmechanizowany sprzęt RTV i AGD), księgarskiej, zabawkowej, drogeryjnej, artykułów papierniczych, artykułów gospodarstwa domowego spożywczych oraz usług. 2). Przez określenie bony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.). 3). Bony muszą być zaopatrzone w odpowiednie zabezpieczenia lub znaki identyfikacyjne pozwalające na ustalenie ich autentyczności. 4). Zamawiający wymaga, aby okres ważności bonów towarowych (talonów) wynosił co najmniej 6 miesięcy od daty zakupu bonów przez Zamek Królewski w Warszawie i był określony na bonie. Uwaga! Termin ważności bonów należy określić w pełnych miesiącach począwszy od grudnia 2013 r., nie dłuższy jednak niż 24 miesiące. 5). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony w formie elektronicznych kart płatniczych. 6). Bony nie mogą być oznakowane danymi identyfikującymi Zamawiającego. 2

3 Wartość nominalną pojedynczych bonów towarowych Zamawiający określa następująco: - bony o nominale 100 zł sztuk, - bony o nominale 50 zł sztuk, - bony o nominale 20 zł sztuk. CZĘŚĆ II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 upzp W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 upzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku zał. nr 2 do SIWZ), 3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku zał. nr 3 do SIWZ), W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z Wykonawców W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca składa: a.) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące ważności dokumentu określone w pkt stosuje się odpowiednio W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa: - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wzór druku zał. nr 4 do SIWZ. 4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 1) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające: - jednoznacznie postępowanie, którego dotyczy, - zakres umocowania pełnomocnika, - pełnomocnika, - wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien podpisać pełnomocnictwo zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą winny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4) Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 5) Do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp brana będzie suma wymagań określonych przez Zamawiającego w tym zakresie. 6) Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty (wzór druku zał. nr 1 do SIWZ), b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ cz. II pkt 3.1, w SIWZ cz. II pkt 3.2 i w SIWZ cz. II pkt c) Zgodnie z art. 26 ust. 2 d upzp Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego oświadczenie zawierające informacje o tym czy należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ W przypadku gdy Wykonawca należy do 4

5 grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. d) wykaz placówek handlowo-usługowych, z adresami, w których można realizować bony i zlokalizowanych na terenie całej Polski, z wyłączeniem placówek powszechnie uznawanych za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wykaz placówek winien być złożony w wersji papierowej i na płycie CD, e) Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. CZĘŚĆ III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta a) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej b) Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załącznikami. c) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w załącznikach do SIWZ. d) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 2. Forma dokumentów a) Dokument, o którym mowa w cz. II SIWZ pkt a winien być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisany przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania winny być złożone w oryginale. 3. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą: a.) podpisać druk OFERTA, b.) podpisać załączniki, c.) podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. - W przypadku, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Forma oferty - Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. - Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. 5

6 - W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 5. Zmiany, wycofanie oferty - Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. - Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: - Alicja Pyrzanowska fax , 8. Wyjaśnienie i zmiany SIWZ - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Plac Zamkowy 4, Warszawa fax , - Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym mija połowa wyznaczonego terminu składania ofert. - Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Terminy: - Związania ofertą - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Składania ofert - Miejsce złożenia : Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Plac Zamkowy 4, Warszawa; Kancelaria Główna (pok. Nr 208) wejście z Bramy Senatorskiej Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania oferty złożone po terminie. 6

7 - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco: ZZ /2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Plac Zamkowy Warszawa OFERTA NA: Dostawę bonów towarowych Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert - Otwarcia ofert - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie (wejście z Bramy Senatorskiej) w dniu r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert - Otwarcie ofert jest jawne. - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego i warunków płatności zawartych w ofercie. - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. CZĘŚĆ IV ZABEZPIECZENIE OFERTY Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. CZĘŚĆ V OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert Opis kryterium: - cena - waga kryterium: 50% - ilość placówek handlowo-usługowych, w których można zrealizować bony towarowe - waga kryterium: 50% Maksymalna ilość punktów do przyznania Sposób dokonania oceny wg kryterium cena: Oferta z najniższą ceną uzyska 50 punktów, co stanowi wagę 50%. Ocena punktowa cen zawartych w pozostałych ofertach obliczona będzie wg wzoru: Cc = Ca : Cb x 50, gdzie: Cc - oznacza ocenę punktową kolejnej oferty w kryterium cena, Ca - oznacza najniższą oferowaną cenę brutto, 7

8 Cb - oznacza cenę brutto badanej oferty. 2. Sposób dokonania oceny wg kryterium ilości sieci placówek handlowo usługowych, w których można zrealizować bony towarowe: Oferta proponująca największą ilość sieci placówek handlowo usługowych, w których można zrealizować bony uzyska 50 punktów, co stanowi wagę 50%. Ocena punktowa ilości placówek handlowo- usługowych zawartych w pozostałych ofertach obliczona będzie wg wzoru: Opp = Cb : Cn x 50, gdzie: Opp - oznacza ocenę punktową oferty w kryterium ilość placówek handlowo - usługowych, Cb - oznacza liczbę sieci placówek handlowo - usługowych badanej oferty, Cn - oznacza liczbę placówek handlowo- usługowych oferty, w której zaproponowano największą liczbę placówek handlowo-usługowych. Liczba punktów z poszczególnych kryteriów zostanie zsumowana dając sumę punktów uzyskaną przez ofertę. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Opis obliczenia ceny oferty a) Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. b) Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki (także od towarów i usług wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami). c) Wszystkie ceny: powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zostaną ustalone na czas realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji. CZĘŚĆ VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego i niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie okreśłonym w art. 182 upzp w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed pływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścia przez upływem tego terminu. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Izby w formie 8

9 pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. CZĘŚĆ VII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający w powyższym postępowaniu nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. CZĘŚĆ VIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. Załączniki: 1. Formularz oferty zał. nr 1, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2, 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3, 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 4, 5. Wykaz placówek handlowych zał. nr 5, 6. Projekt umowy zał. nr 6. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych ZZ /2013 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na następujących warunkach: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę. zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości, tj. brutto (słownie:.... ) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z warunkami płatności wskazanymi we wzorze umowy. 1. Oświadczamy, że bony towarowe mogą zostać zrealizowane w. placówkach handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie całego kraju wg wykazu załączonego do oferty, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i akceptujemy jego treść. 6. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 7. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: , dn..... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 10

11 ZZ /2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę bonów towarowych oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 11

12 ZZ /2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę bonów towarowych oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie powyższe oświadczenie składa każdy Wykonawca.... dn.... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 12

13 ZZ /2013 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć wykonawcy DOTYCZY POSTĘPOWANIA: Dostawa bonów towarowych LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) CO PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo INFORMACJA WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)... dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 13

14 ZZ /2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć wykonawcy DOTYCZY POSTĘPOWANIA: Dostawa bonów towarowych Wykaz placówek handlowo - usługowych z adresami, w których można realizować bony i zlokalizowanych na terenie całej Polski, z wyłączeniem placówek powszechnie uznawanych za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany Lp. Miasto Ulica Nazwa punktu Uwagi: 1. Załącznik nr 4 należy wykorzystać tyle razy ile będzie to potrzebne (uzależnione od liczby placówek). 2. Punkt handlowy, w skład którego wchodzą oddzielne stoiska i posiadający wspólny punkt kasowy na wykazie może zostać umieszczony tylko raz...., dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 14

15 ZZ /2013 UMOWA - projekt Zał. nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Zamkiem Królewskim w Warszawie Pomnikiem Historii i Kultury Narodowej z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Plac Zamkowy 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 19/92, NIP: , Regon: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Pana Ziemowita Koźmińskiego Zastępcę Dyrektora ds. Marketingu, 2. Panią Agnieszkę Bębenek Głównego Księgowego, a..., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i jest realizowana zgodnie z planem finansowym Zamawiającego na rok 2013, poz. DN/1/4 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż bonów towarowych zgodnie z warunkami opisanymi w części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dostawca sprzedaje Zamawiającemu bony towarowe za cenę... zł (słownie:......) złotych brutto zgodnie z ofertą z dnia 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Dostawca dostarczy bony towarowe do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 3. Do protokolarnego odbioru bonów towarowych w imieniu Zamawiającego upoważniona jest Pani Hanna Nowak. 4. Bony towarowe posiadające wady techniczne zostaną wymienione przez Dostawcę na bony towarowe wolne od wad najpóźniej w ciągu doby od zgłoszenia przez Zamawiającego - za pośrednictwem telefaksu rodzaju i ilości stwierdzonych wad. 5. Wszelkie koszty związane z dostawą i wymianą wadliwych bonów towarowych obciążają Dostawcę Dostawca po dostarczeniu bonów towarowych, na podstawie protokołu odbioru, wystawi i dostarczy Zamawiającemu dokument płatności notę księgową. 2. Zamawiający tytułem zapłaty za zakupione bony towarowe przekaże na rachunek bankowy Dostawcy kwotę, o której mowa w 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu płatności noty księgowej. Strony podają swoje numery NIP: Zamawiający: Dostawca:

16 Wykaz sieci placówek handlowo-usługowych, w których można będzie zrealizować bony towarowe znajduje się w ofercie wykonawcy i pozostaje w dyspozycji pracownika do spraw socjalnych Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6 Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Dostawcy i dwóch dla Zamawiającego. Załączniki: Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy z dnia.. DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo