SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW EMERYTOWANYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU OSM A 24/241/2410/2/2013 Zatwierdzam. Wrocław, 27 listopada 2013 r. 1

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu ul. Łowiecka 13/17, Wrocław godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz do REGON: ; NIP: tel./fax. (071) , ( 071) II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Karolina Pajkiert tel. 71/ Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu: 7.30 do (wt. pt.) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zgodnie z art. 39 w/w ustawy zwanej w dalszej części ustawą Pzp i aktów wykonawczych do ustawy. Do przeprowadzenia postępowania została powołana komisja przetargowa. IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ to niniejszy dokument. Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki: 1. Wzór oferty (Zał. nr 1 do SIWZ), 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) (Zał. nr 2 do SIWZ), 3. Wzór umowy (Zał. nr 3 do SIWZ), 4. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia (Zał. nr 4 do SIWZ). SPECYFIKACJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE LUB NA PISEMNY WNIOSEK WYKONAWCY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO POKÓJ NR 315 LUB ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM PO DOLICZENIU KOSZTÓW PRZESYŁKI. CENA SIWZ 10 ZŁ = OPŁATY ZA DRUK PLUS KOSZTY POCZTOWE. V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, w wersji papierowej (talonów) następujących nominałach: w niżej wymienionej ilości i o Ilość i wartość zamawianych nominałów bonów Nominał (zł) Ilość (szt.) Wartość Razem: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) : ( talony) Wskazane przez Wykonawcę placówki handlowe wydadzą w zamian za dostarczone bony towarowe towary w cenach detalicznych, stanowiących równowartość nominału bonów (realizacja bonów). Miejscem realizacji bonów będą sieci handlowe lub placówki handlowe na terenie Wrocławia. Bony 2

3 towarowe jako środki płatnicze będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu towarów w co najmniej następujących branżach: kosmetycznej, spożywczej, chemicznej, odzieżowej, artykułów gospodarstwa domowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). 4. Termin wykonania zamówienia: dostawa bonów do Zamawiającego najpóźniej do dnia r. 5. Termin realizacji bonów: nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. VI. INFORMACJE PROCEDURALNE 1. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Stanowić on będzie pierwsze strony oferty. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem Dostawa bonów towarowych PRZETARG NIEOGRANICZONY - NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ Należy również podać nazwę i adres oferenta. 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie przedłożone dokumenty powinny być oznaczone nr sprawy: OSM A 24/241/2410/2/ Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, opieczętowana i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do działania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów firmy, musi zostać dołączone stosowne upoważnienie. 5. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie oznaczone. 6. Strony oferty powinny być połączone ze sobą trwale tak, żeby oferta nie mogła ulec de kompletacji. 7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Łowiecka 13/17, Wrocław, pok. 303, II piętro Sekretariat Szkoły. 8. Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków przetargu. 11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr fax: 071/ , Adres mailowy: 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. 13. Zamawiający przedłuży określony w pkt II. 8. termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 3

4 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 14. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę (pod rygorem wykluczenia z przetargu). 15. Dokumenty zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane przez Wykonawcę jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem w celu opracowania oferty. 16. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 17. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert określonym w pkt II Powiadomienie powinno znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i oznaczone dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 20. Wykonawca nie może dokonywać zmian i wycofywać oferty po upływie terminu składania ofert. 21. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 312, w dniu r., godz. 9: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 23. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy oraz ceny ofertowe i ilość punktów handlowych Oferenta na terenie miasta Wrocławia realizujących bony towarowe stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. 24. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 25. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 26. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 27. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą (z najwyższą liczbą punktów). 28. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu zgodnie z procedurą określoną w ustawie. 29. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. 30. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto. 31. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, rachunku lub noty księgowo - obciążeniowej. VII. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z art. 147 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. IX. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, b) posiadają sytuację finansową gwarantującą wykonanie zamówienia, c) posiadają odpowiednią kadrę do wykonania zamówienia, d) spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, e) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, f) nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, 4

5 g) złożyli oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy, jeśli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt.3, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. X. DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 1. Formularz oferty (załącznik nr 1 SIWZ). 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), którą Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie każdej strony wraz z opieczętowaniem. 6. Wypełniony formularz Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia (załącznik nr 4 do SIWZ). 7. Kserokopia aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez kilku wspólników (dotyczy spółki cywilnej). W tym przypadku, jeśli Wykonawca jest spółką cywilną wymaga się załączenia umowy spółki cywilnej. 9. Kserokopia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zaświadczenia muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) potwierdzona za zgodność z oryginałem. 10. Jeżeli oferta składana jest przez kilka podmiotów (Partnerów) występujących wspólnie jako konsorcjum, należy dołączyć oryginał umowy konsorcjum. a) Umowa konsorcjum musi zawierać: określenie celu gospodarczego, dla którego konsorcjum zostało powołane (musi się on pokrywać z zakresem przedmiotu zamówienia), określenie podmiotów (Partnerów) zawiązujących konsorcjum (poprzez podanie nazw w pełnym brzmieniu, form organizacyjno-prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji 5

6 działalności gospodarczej, w których konsorcjanci są wpisani oraz adresów ich siedzib), określenie wzajemnych relacji konsorcjantów, wskazanie reprezentanta Partnerów (Wykonawcy), który będzie podpisywał umowę z Zamawiającym, jego obowiązków i uprawnień, upoważnienie Wykonawcy do występowania w relacjach z zamawiającym (w tym także jego upoważnienie do podejmowania w imieniu mocodawcy czynności odwoławczych, wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do podpisania umowy z Zamawiającym), stwierdzenie odpowiedzialności solidarnej wszystkich Partnerów (członków) konsorcjum, okres obowiązywania umowy (wygaśnięcia w przypadku podpisania umowy z innym Wykonawcą, odstąpienia Zamawiającego od realizacji zadania, unieważnienia postępowania, zaś w przypadku uznania umowy konsorcjum za najkorzystniejszą musi obejmować okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi) - umowa ta może być warunkowa, skuteczna dopiero po podpisaniu przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym, podział zadań (robót) pomiędzy konsorcjantów, b) nie dopuszcza się zmiany umowy konsorcjum bez pisemnej zgody Zamawiającego, c) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum wszyscy jego członkowie muszą być uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Partnerów. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. XI. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg następujących kryteriów: a) cena bonów towarowych wraz z dostawą - 50 %, b) ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony Wykonawcy - 50 %. 2. Warunki szczegółowe dotyczące ceny: zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy, w tym również podatek VAT; cenę należy podać w walucie polskiej brutto, Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 3. Sposób dokonania oceny punktowej: a) ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, b) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww. kryteriów oferta spełniająca w najkorzystniejszym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, c) ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: cena oferty: najniższa ofertowa cena* ofertowa cena ocenianego Wykonawcy* x 50 pkt Maksymalna ilość punktów w przyjętej punktacji to 50. *Cena nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 6

7 ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony Wykonawcy: ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony podana w badanej ofercie** największa oferowana ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony x 50 pkt Maksymalna ilość punktów w przyjętej punktacji to 50. ** maksymalna Do oceny nie ilość będą sklepów, brane w których pod uwagę można placówki realizować powszechnie bony** uznawane za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany. XII. PROTESTY I ODWOŁANIA Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art ustawy. XIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. Projekt umowy. 4. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia. XIV. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Projekt umowy. 3. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia. 4. Wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5. Zaświadczenie z US i z ZUS. Zatwierdził DYREKTOR SZKOŁY dr Zbigniew Łuc 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu OFERTA dla ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, nr spr. OSM A 24/241/2410/2/2013, opublikowanego na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, my, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:... z siedzibą w:... nr REGON:... nr NIP:. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: 1. Cena oferty: Cena brutto: (słownie:. ) Lp. Rodzaj zamówienia Ilość Wartość nominalna 1. Bony towarowe o nominale 50 PLN Wartość nominalna bonów w PLN Liczba dostępnych placówek handlowych realizujących bony na terenie miasta Wrocławia: Termin związania ofertą: 30 dni. 4. Termin wykonania usługi: (nie później niż do dnia 18 grudnia 2013 r.) 5. Termin realizacji bonów: ( nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 r.) 6. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 8

9 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wyznaczamy.. do kontaktowania ( imię i nazwisko, telefon) się z Zamawiającym w czasie trwania procedury przetargowej. 10. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią oferty, są tajne i nie mogą być ujawnione: Oferta wraz z załącznikami zawiera... arkuszy. 12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)...etc. Data i Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu Ja (imię i nazwisko):... zamieszkały:... reprezentując firmę (nazwa firmy) jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności i czynności wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia. 2. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy, tj.: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, żadne prawomocne w tym zakresie orzeczenie Sądu nie było wydane w tym okresie; b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości firmy; c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (też KRUS), i nie było potrzeby uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; e) nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; f) nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 10

11 g) nie jest spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; h) nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; i) nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, k) nie złożyła nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bez zastrzeżeń.... (pieczęć i podpis Wykonawcy) miejscowość, data, podpis 11

12 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr OSM A 24/241/2410/2/2013 (projekt) zawarta dnia... we Wrocławiu pomiędzy Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Łowiecka 13/17, REGON: , NIP: , którą w niniejszej umowie reprezentuje: dr Zbigniew Łuc - Dyrektor Szkoły, zwanym dalej Zamawiającym a zarejestrowanym przez:... NIP... REGON... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (nr sprawy: OSM A 24/241/2410/1/2012) rozstrzygniętym w dniu..., przedmiotem umowy jest: Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bony towarowe w ilości: o nominalnej wartości 50 zł szt., 2. Wskazane przez Wykonawcę placówki handlowe, wykazane w załączniku do niniejszej umowy, wydadzą w zamian za dostarczone bony towarowe towary w cenach detalicznych, stanowiących równowartość nominału bonów w terminie do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy łączną kwotę brutto... /słownie:.../ Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bony towarowe do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia r. 12

13 2. Zapłata za dostarczone bony nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej. 3. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru przedmiotu umowy Do podpisywania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważniony jest: dr Zbigniew Łuc Dyrektor Szkoły 2. Do podpisywania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy upoważniony jest: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia przedmiotu umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy, co spowoduje konieczność odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 4. Analogiczne do uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 i 3, prawa przysługiwać będą Wykonawcy. 5. W przypadku opóźnienia w płatnościach w wyznaczonym terminie Zamawiający zapłaci za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 7. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach określonych w artykule 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

14 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH BONY TOWAROWE OFERENTA NA TERENIE miasta Wrocławia* Lp. Nazwa placówki realizującej bony towarowe oferenta Adres * Z wyłączeniem placówek powszechnie uznawanych za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany. Data i Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 14

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo