SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW EMERYTOWANYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU OSM A 24/241/2410/2/2013 Zatwierdzam. Wrocław, 27 listopada 2013 r. 1

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu ul. Łowiecka 13/17, Wrocław godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz do REGON: ; NIP: tel./fax. (071) , ( 071) II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Karolina Pajkiert tel. 71/ Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu: 7.30 do (wt. pt.) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zgodnie z art. 39 w/w ustawy zwanej w dalszej części ustawą Pzp i aktów wykonawczych do ustawy. Do przeprowadzenia postępowania została powołana komisja przetargowa. IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ to niniejszy dokument. Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki: 1. Wzór oferty (Zał. nr 1 do SIWZ), 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) (Zał. nr 2 do SIWZ), 3. Wzór umowy (Zał. nr 3 do SIWZ), 4. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia (Zał. nr 4 do SIWZ). SPECYFIKACJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE LUB NA PISEMNY WNIOSEK WYKONAWCY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO POKÓJ NR 315 LUB ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM PO DOLICZENIU KOSZTÓW PRZESYŁKI. CENA SIWZ 10 ZŁ = OPŁATY ZA DRUK PLUS KOSZTY POCZTOWE. V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, w wersji papierowej (talonów) następujących nominałach: w niżej wymienionej ilości i o Ilość i wartość zamawianych nominałów bonów Nominał (zł) Ilość (szt.) Wartość Razem: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) : ( talony) Wskazane przez Wykonawcę placówki handlowe wydadzą w zamian za dostarczone bony towarowe towary w cenach detalicznych, stanowiących równowartość nominału bonów (realizacja bonów). Miejscem realizacji bonów będą sieci handlowe lub placówki handlowe na terenie Wrocławia. Bony 2

3 towarowe jako środki płatnicze będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu towarów w co najmniej następujących branżach: kosmetycznej, spożywczej, chemicznej, odzieżowej, artykułów gospodarstwa domowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). 4. Termin wykonania zamówienia: dostawa bonów do Zamawiającego najpóźniej do dnia r. 5. Termin realizacji bonów: nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 8. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. VI. INFORMACJE PROCEDURALNE 1. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Stanowić on będzie pierwsze strony oferty. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem Dostawa bonów towarowych PRZETARG NIEOGRANICZONY - NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ Należy również podać nazwę i adres oferenta. 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie przedłożone dokumenty powinny być oznaczone nr sprawy: OSM A 24/241/2410/2/ Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, opieczętowana i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do działania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów firmy, musi zostać dołączone stosowne upoważnienie. 5. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie oznaczone. 6. Strony oferty powinny być połączone ze sobą trwale tak, żeby oferta nie mogła ulec de kompletacji. 7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Łowiecka 13/17, Wrocław, pok. 303, II piętro Sekretariat Szkoły. 8. Termin składania ofert upływa w dniu: r. o godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków przetargu. 11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr fax: 071/ , Adres mailowy: 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. 13. Zamawiający przedłuży określony w pkt II. 8. termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 3

4 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 14. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę (pod rygorem wykluczenia z przetargu). 15. Dokumenty zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane przez Wykonawcę jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem w celu opracowania oferty. 16. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 17. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert określonym w pkt II Powiadomienie powinno znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i oznaczone dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 20. Wykonawca nie może dokonywać zmian i wycofywać oferty po upływie terminu składania ofert. 21. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 312, w dniu r., godz. 9: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 23. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy oraz ceny ofertowe i ilość punktów handlowych Oferenta na terenie miasta Wrocławia realizujących bony towarowe stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. 24. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 25. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 26. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 27. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą (z najwyższą liczbą punktów). 28. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu zgodnie z procedurą określoną w ustawie. 29. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. 30. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto. 31. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, rachunku lub noty księgowo - obciążeniowej. VII. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z art. 147 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. IX. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, b) posiadają sytuację finansową gwarantującą wykonanie zamówienia, c) posiadają odpowiednią kadrę do wykonania zamówienia, d) spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, e) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, f) nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, 4

5 g) złożyli oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy, jeśli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt.3, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. X. DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 1. Formularz oferty (załącznik nr 1 SIWZ). 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), którą Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie każdej strony wraz z opieczętowaniem. 6. Wypełniony formularz Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia (załącznik nr 4 do SIWZ). 7. Kserokopia aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez kilku wspólników (dotyczy spółki cywilnej). W tym przypadku, jeśli Wykonawca jest spółką cywilną wymaga się załączenia umowy spółki cywilnej. 9. Kserokopia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zaświadczenia muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) potwierdzona za zgodność z oryginałem. 10. Jeżeli oferta składana jest przez kilka podmiotów (Partnerów) występujących wspólnie jako konsorcjum, należy dołączyć oryginał umowy konsorcjum. a) Umowa konsorcjum musi zawierać: określenie celu gospodarczego, dla którego konsorcjum zostało powołane (musi się on pokrywać z zakresem przedmiotu zamówienia), określenie podmiotów (Partnerów) zawiązujących konsorcjum (poprzez podanie nazw w pełnym brzmieniu, form organizacyjno-prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji 5

6 działalności gospodarczej, w których konsorcjanci są wpisani oraz adresów ich siedzib), określenie wzajemnych relacji konsorcjantów, wskazanie reprezentanta Partnerów (Wykonawcy), który będzie podpisywał umowę z Zamawiającym, jego obowiązków i uprawnień, upoważnienie Wykonawcy do występowania w relacjach z zamawiającym (w tym także jego upoważnienie do podejmowania w imieniu mocodawcy czynności odwoławczych, wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do podpisania umowy z Zamawiającym), stwierdzenie odpowiedzialności solidarnej wszystkich Partnerów (członków) konsorcjum, okres obowiązywania umowy (wygaśnięcia w przypadku podpisania umowy z innym Wykonawcą, odstąpienia Zamawiającego od realizacji zadania, unieważnienia postępowania, zaś w przypadku uznania umowy konsorcjum za najkorzystniejszą musi obejmować okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi) - umowa ta może być warunkowa, skuteczna dopiero po podpisaniu przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym, podział zadań (robót) pomiędzy konsorcjantów, b) nie dopuszcza się zmiany umowy konsorcjum bez pisemnej zgody Zamawiającego, c) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum wszyscy jego członkowie muszą być uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Partnerów. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. XI. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg następujących kryteriów: a) cena bonów towarowych wraz z dostawą - 50 %, b) ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony Wykonawcy - 50 %. 2. Warunki szczegółowe dotyczące ceny: zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy, w tym również podatek VAT; cenę należy podać w walucie polskiej brutto, Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 3. Sposób dokonania oceny punktowej: a) ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, b) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww. kryteriów oferta spełniająca w najkorzystniejszym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, c) ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: cena oferty: najniższa ofertowa cena* ofertowa cena ocenianego Wykonawcy* x 50 pkt Maksymalna ilość punktów w przyjętej punktacji to 50. *Cena nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 6

7 ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony Wykonawcy: ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony podana w badanej ofercie** największa oferowana ilość sklepów na terenie miasta Wrocławia, w których można realizować bony x 50 pkt Maksymalna ilość punktów w przyjętej punktacji to 50. ** maksymalna Do oceny nie ilość będą sklepów, brane w których pod uwagę można placówki realizować powszechnie bony** uznawane za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany. XII. PROTESTY I ODWOŁANIA Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art ustawy. XIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. Projekt umowy. 4. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia. XIV. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Projekt umowy. 3. Wykaz placówek realizujących bony towarowe Wykonawcy na terenie miasta Wrocławia. 4. Wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5. Zaświadczenie z US i z ZUS. Zatwierdził DYREKTOR SZKOŁY dr Zbigniew Łuc 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu OFERTA dla ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, nr spr. OSM A 24/241/2410/2/2013, opublikowanego na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, my, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:... z siedzibą w:... nr REGON:... nr NIP:. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: 1. Cena oferty: Cena brutto: (słownie:. ) Lp. Rodzaj zamówienia Ilość Wartość nominalna 1. Bony towarowe o nominale 50 PLN Wartość nominalna bonów w PLN Liczba dostępnych placówek handlowych realizujących bony na terenie miasta Wrocławia: Termin związania ofertą: 30 dni. 4. Termin wykonania usługi: (nie później niż do dnia 18 grudnia 2013 r.) 5. Termin realizacji bonów: ( nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 r.) 6. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 8

9 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wyznaczamy.. do kontaktowania ( imię i nazwisko, telefon) się z Zamawiającym w czasie trwania procedury przetargowej. 10. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią oferty, są tajne i nie mogą być ujawnione: Oferta wraz z załącznikami zawiera... arkuszy. 12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)...etc. Data i Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu Ja (imię i nazwisko):... zamieszkały:... reprezentując firmę (nazwa firmy) jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności i czynności wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia. 2. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy, tj.: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, żadne prawomocne w tym zakresie orzeczenie Sądu nie było wydane w tym okresie; b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości firmy; c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (też KRUS), i nie było potrzeby uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; e) nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; f) nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 10

11 g) nie jest spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; h) nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; i) nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, k) nie złożyła nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuje je bez zastrzeżeń.... (pieczęć i podpis Wykonawcy) miejscowość, data, podpis 11

12 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr OSM A 24/241/2410/2/2013 (projekt) zawarta dnia... we Wrocławiu pomiędzy Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Łowiecka 13/17, REGON: , NIP: , którą w niniejszej umowie reprezentuje: dr Zbigniew Łuc - Dyrektor Szkoły, zwanym dalej Zamawiającym a zarejestrowanym przez:... NIP... REGON... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (nr sprawy: OSM A 24/241/2410/1/2012) rozstrzygniętym w dniu..., przedmiotem umowy jest: Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bony towarowe w ilości: o nominalnej wartości 50 zł szt., 2. Wskazane przez Wykonawcę placówki handlowe, wykazane w załączniku do niniejszej umowy, wydadzą w zamian za dostarczone bony towarowe towary w cenach detalicznych, stanowiących równowartość nominału bonów w terminie do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy łączną kwotę brutto... /słownie:.../ Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bony towarowe do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia r. 12

13 2. Zapłata za dostarczone bony nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej. 3. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru przedmiotu umowy Do podpisywania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważniony jest: dr Zbigniew Łuc Dyrektor Szkoły 2. Do podpisywania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy upoważniony jest: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia przedmiotu umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy, co spowoduje konieczność odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 4. Analogiczne do uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 i 3, prawa przysługiwać będą Wykonawcy. 5. W przypadku opóźnienia w płatnościach w wyznaczonym terminie Zamawiający zapłaci za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 7. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach określonych w artykule 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

14 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH BONY TOWAROWE OFERENTA NA TERENIE miasta Wrocławia* Lp. Nazwa placówki realizującej bony towarowe oferenta Adres * Z wyłączeniem placówek powszechnie uznawanych za stoiska targowe, kioski z prasą oraz stragany. Data i Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 14

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina: Przykona Powiat: turecki Województwo: wielkopolskie SIEDZIBA Zespół Szkół w Przykonie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe tel./fax (0-23) 6746066 e-mail skarbnik@czerniceborowe.pl www.czerniceborowe.pl

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej Nr dz. 380 i 254 w Naczęsławicach. Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38 jako beneficjent projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26. Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo