Przegl¹d wynagrodzeñ Banking & Financial Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services"

Transkrypt

1 Przegl¹d wynagrodzeñ Banking & Financial Services

2 Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia Badañ Wynagrodzeñ Strona 5 2. RYNEK PRACY W SEKTORZE BANKOWOŒCI I US UG FINANSOWYCH Strona 6 3. PION SPRZEDA Y 1. Doradca Klienta Zamo nego Strona 8 2. Kierownik Oddzia³u Strona 9 3. Doradca Inwestycyjny / Private Banker Strona Opiekun Klienta Korporacyjnego / Relationship Manager Strona Dealer Korporacyjny Strona Dyrektor Sprzeda y Strona WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE 1. Analityk Kredytowy Strona Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Strona Specjalista ds. Administracji Umów Strona Kierownik / Dyrektor Operacyjny Strona Kierownik Produktu Strona Kierownik Projektu Strona AUDYT, FINANSE, KSIÊGOWOŒÆ, PODATKI 1. Samodzielny Ksiêgowy Strona G³ówny Ksiêgowy Strona Specjalista ds. Podatków Strona Kierownik ds. Podatków Strona Audytor Wewnêtrzny Strona Compliance Officer / Manager Strona Kontroler Finansowy Strona Dyrektor Finansowy Strona BANKOWOŒÆ INWESTYCYJNA / DORADZCTWO TRANSAKCYJNE 1. Analityk Strona Associate Strona Dyrektor Inwestycyjny / Mened er Strona 30 2

3 1. WSTÊP Michael Page International NA ŒWIECIE Michael Page International jest jednym z globalnych liderów na rynku profesjonalnego doradztwa personalnego, specjalizuj¹cym siê w pozyskiwaniu dla swoich klientów kandydatów na stanowiska œredniej i wy - szej kadry kierowniczej, na czas nieokreœlony, okreœ- lony lub kontrakty mened erskie. Od 2001 roku Michael Page International jest notowana na gie³dzie papierów wartoœciowych w Londynie (LSE). Grupa Michael Page International posiada: 32-letnie doœwiadczenie w dostarczaniu specjalistycznych us³ug rekrutacyjnych w ró nych dziedzinach, sektorach oraz regionach geograficznych 5000 pracowników na ca³ym œwiecie Sieæ 163 biur w 28 krajach wspomagan¹ przez najnowsze oprogramowanie s³u ¹ce do celów rekrutacji Wypracowane programy szkoleniowe dla konsultantów, które gwarantuj¹ najwy sz¹ jakoœæ naszym klientom W POLSCE Michael Page International (Poland) sk³ada siê obecnie z siedmiu wyspecjalizowanych dzia³ów: Michael Page Banking & Financial Services rekrutuj¹cy pracowników do sektora us³ug finansowych, w tym z bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowoœci detalicznej i private bankingu, ubezpie- czeñ, leasingu, factoringu, funduszy private equity butików inwestycyjnych, biur maklerskich, firm doradztwa strategicznego i firm audytorskich. Michael Page Finance & Accounting Ugruntowane relacje z miêdzynarodowymi firmami, zbudowane w oparciu o przeprowadzone projekty rekrutacyjne rekrutuj¹cy pracowników do dzia³ów ksiêgowoœci i finansów oraz do firm oferuj¹cych us³ugi finansowo- ksiêgowe. Michael Page Sales & Marketing pozyskuj¹cy pracowników do dzia³ów sprzeda y, marketingu, public relations i komunikacji w sektorach us³ugowym, FMCG oraz business to business. Michael Page Property & Construction rekrutuj¹cy do sektora budownictwa, infrastruktury, Powodzenie procesu rekrutacji uzale nione jest sieci handlowych, banków oraz nieruchomoœci zarówprzede wszystkim od zastosowanych metod. Metody no mieszkaniowych jak i komercyjnych. Michael Page International s¹ sprawdzone, a naszym klientom dostarczamy indywidualne rozwi¹zania. Zdolnoœæ do oceny sytuacji, umiejêtnoœæ zarz¹dzania Michael Page Supply Chain & Purchasing ró nymi zadaniami oraz w³aœciwa adaptacja wszysstrybucji rekrutuj¹cy pracowników do dzia³ów zakupów i dy- tkich dostêpnych narzêdzi w ramach powierzonego w sektorach produkcji, transportu, przemys³u, zlecenia, stanowi nasz klucz do sukcesu. Dowodem handlu oraz instytucji finansowych. naszej efektywnoœci jest lojalnoœæ klientów oraz stale wzrastaj¹ca liczba kandydatów, którzy nam ufaj¹ i powierzaj¹ swoje zawodowe kariery. Michael Page Information Technology rekrutuj¹cy pracowników do pracy w ró nych sektorach w obszarze IT (miêdzy innymi: FMCG, logistyka, produkcja, media, bankowoœæ, telekomunikacja). 3

4 1. WSTÊP Zespó³ Banking & Financial Services Praktyka dzia³u Banking & Financial Services sprawia, Z uwagi na fakt, e nasi konsultanci posiadaj¹ e jesteœmy liderem w dostarczaniu dedykowanych doœwiadczenia zawodowe w dziedzinach, w których us³ug rekrutacyjnych dla renomowanych klientów. Nasi pozyskuj¹ pracowników, mo emy zagwarantowaæ konsultanci specjalizuj¹ siê w poszczególnych dzie- najwy sze standardy: dzinach obejmuj¹cych zarówno dzia³y sprzeda y i ob- Us³ugê dopasowan¹ do indywidualnych potrzeb s³ugi klienta jak i funkcje wspieraj¹ce. Rozleg³a sieæ Szerok¹ wiedzê z danego sektora i rynku miêdzynarodowa pozwala nam na wspó³pracê z nanaszych klientów oraz kandydatów szymi biurami na ca³ym œwiecie daj¹c tym samym dostêp do danych du ej liczby klientów i kandydatów, Dok³adne zrozumienie wymagañ merytorycznych, jak równie szerok¹ wiedzê na temat praktyk jak równie poziomów wynagrodzenia na ka dym stosowanych w danym regionie oraz know-how. stanowisku Specjalizujemy siê zarówno w rekrutacji pracowników na stanowiska œredniego i wy szego szczebla zarz¹dzania, jak równie pracowników na stanowiska specjalistyczne (wymagaj¹ce minimum 2-3 lat doœwiadczenia) zwi¹zane z bankowoœci¹ oraz us³ugami finansowymi. Praca w ramach tak wyspecjalizowanej dywizji, œledz¹cej tendencje oraz zasoby w ramach bran y szeroko pojêtych us³ug finansowych umo liwia nam prowadzenie rekrutacji zarówno na stanowiska œredniej i wy szej kadry mened erskiej oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne (wymagaj¹ce minimum 2-3 lat doœwiadczenia) do tego sektora. W Polsce zespó³ Banking & Financial Services rekrutuje obecnie pracowników na terenie ca³ego kraju, jednak e przewa aj¹ca wiêkszoœæ prowadzonych projektów rekrutacyjnych oraz rozbudowana sieæ kontaktów dotyczy województwa mazowieckiego, a w szczególnoœci Warszawy. 4

5 1. WSTÊP Metodologia badañ wynagrodzeñ Michael Page International przeprowadza badania S¹ to miêdzy innymi: premie gwarantowane, ubezpiewynagrodzeñ na podstawie codziennej aktywnoœci czenie zdrowotne, samochód s³u bowy, akcje spó³ki. konsultantów oraz poprzez œcis³¹ wspó³pracê z naszy- Premie s¹ tak e zale ne od polityki firmy, wysokoœci mi klientami i kandydatami. Celem badania jest za- wynagrodzenia podstawowego oraz indywidualnych oferowanie obrazu aktualnego poziomu wynagrodzeñ osi¹gniêæ oraz sytuacji ekonomicznej. w okreœlonym sektorze, co pozwoli wspomóc pracodawców jak równie pracowników przy podej- Niniejsze opracowanie zawiera opisy stanowisk, na mowaniu decyzji dotycz¹cych rekrutacji i zatrudniania. temat których konsultanci Michael Page International (Poland) w trakcie przeprowadzonych spotkañ zebrali Badanie przygotowane przez zespó³ Banking & najwiêcej informacji. Financial Services stanowi podsumowanie informacji Badanie wynagrodzeñ obejmuje poni sze za³o enia: zebranych w ramach praktyki zespo³u dzia³aj¹cego Poziom wykszta³cenia kandydata jest to samy w ramach Michael Page International (Poland), który z wymaganym profilem na co dzieñ wspó³pracuje nie tylko z instytucjami bankowymi (banki uniwersalne, korporacyjne, inwemniej Na ka dym stanowisku wymagana jest co naj- stycyjne) ale tak e firmami ubezpieczeniowymi, dobra lub bardzo dobra znajomoœæ jêzyka leasingowymi, factoringowymi, domami maklerskimi angielskiego oraz firmami konsultingowymi i audytorskimi. Kandydat posiada doœwiadczenie wymagane dla danego stanowiska oraz poziomu obowi¹zków Na tej podstawie, w ramach ogólnej charakterystyki nale y zauwa yæ, e na rynku warszawskim wiêkszoœæ wynagrodzeñ sk³ada siê ze sta³ej podstawy oraz zmiennej czêœci, uzale nionej od wyników. Premie na stanowiskach nie zwi¹zanych ze sprzeda ¹ i aktywnym pozyskiwaniem klienta stanowi¹ na ogó³, w zale noœci od stanowiska i firmy, od 8% do 25% rocznego wynagrodzenia. Premie dla stanowisk zwi¹zanych z pozyskiwaniem klienta s¹ wy sze i stanowi¹ zazwyczaj miêdzy 30% a 60% rocznego wynagrodzenia. Ponadto, w zale noœci od stanowiska, dodatkowe elementy mog¹ byæ negocjowane przed podpisaniem umowy. Podane w ramach niniejszego przegl¹du p³ac prze- dzia³y aktualnych wynagrodzeñ zosta³y opracowane na podstawie informacji uzyskanych od kandydatów. Ze wzglêdu na zrealizowanie przewa aj¹cej liczby projektów na terenie Warszawy dotycz¹ pracowników zatrudnionych przez oddzia³y miêdzynarodowych instytucji finansowych (g³ównie banków) w³aœnie na terenie Warszawy. W przypadku gdy nie ma odpowiedniej informacji, u ywa siê s³owa brak danych (bd) Chcemy podkreœliæ, e w trakcie analizy minimalnych i maksymalnych wynagrodzeñ nale y wzi¹æ pod uwagê kilka dodatkowych czynników, takich jak: aktualne warunki rynkowe, rozmiar firmy i/lub sektora, pe³niona funkcja, faza rozwoju firmy, odpowiedzialnoœæ i zaanga owanie w projekty specjalne. 5

6 2. RYNEK PRACY W SEKTORZE BANKOWOŒCI I US UG FINANSOWYCH Rynek pracy w 2008 roku Rok 2008 w bankowoœci i sektorze us³ug finansowych kolejne podwy ki. Zachodz¹ce zmiany na rynku to rok prze³omu. O ile w pierwszej jego po³owie obser- przyczyni³y siê do zrewidowania oczekiwañ kandydatwowaliœmy kontynuacjê aktywnej polityki zatrudniania ów i zbalansowa³y si³y negocjacyjne. Obecnie w trakcie z 2007 roku to ju w lipcu i sierpniu proces rozbu- negocjacji firma i kandydat s¹ dla siebie partnerami dowywania zespo³ów zacz¹³ wyhamowywaæ. i równorzêdnie analizuj¹ potencjalne korzyœci ze W tym w³aœnie okresie du a grupa korporacji miêdzynarodowych wspó³pracy. zaczê³a odczuwaæ skutki kryzysu Pomimo tych wszystkich istotnych zmian nale y finansowego w Stanach Zjednoczonych. podkreœliæ, e rok 2008 by³ kolejnym rokiem szybkiego W trzecim kwartale, kiedy konsekwencje tego kryzysu rozwoju us³ug bankowych w Polsce. Zatrudnienie przybra³y na sile, wiele instytucji podjê³o decyzjê w tym obszarze zwiêkszy³o siê w okresie od stycznia o wdro eniu ostro nej polityki biznesowej, co w konseników do wrzeœnia 2008 roku o ponad dziesiêæ tysiêcy pracow- kwencji doprowadzi³o do wstrzymania rekrutacji na (dane Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego). nowe stanowiska, a nawet spowolnienie w obsadzaniu Uwagê zwraca przede wszystkim utrzymuj¹cy siê od zwolnionych etatów. kilku lat silny rozwój sektora bankowoœci detalicznej w³aœnie w tym obszarze pracê znalaz³a wiêkszoœæ Bez znaczenia pozosta³ fakt, e Polska nie zosta³a nowo zatrudnionych, oraz fakt, e w 2008 roku swoje bezpoœrednio dotkniêta przez kryzys. Zdecydowana zespo³y zaczê³y budowaæ nowe banki detaliczne, wiêkszoœæ dzia³aj¹cych w kraju banków komercyjktórych dzia³alnoœæ rozpocznie siê lub rozpoczê³a na nych, firm ubezpieczeniowych czy leasingowych to prze³omie 2008/2009 roku. spó³ki córki lub lokalne oddzia³y miêdzynarodowych korporacji. W ubieg³ym roku bardzo dynamicznie rozwija³ siê tak e sektor bankowoœci korporacyjnej g³ównie ze W tym wzglêdzie Polska pomimo dobrych wyników wzglêdu na rozwój sektora ma³ych i œrednich przedi wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego nie siêbiorstw. Oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci rozzdo³a³a w wielu przypadkach obroniæ swojej pozycji wija³y siê zespo³y zwi¹zane ze sprzeda ¹ i wsparciem i zosta³a objêta konsekwencjami decyzji podjêtych sprzeda y. Dynamiczny rozwój tych funkcji wymóg³ w centralach œwiatowych tych e spó³ek. Spowodowa³o w konsekwencji wzrost zatrudnienia w obszarach to spowolnienie w procesach rekrutacji i rozwoju back office oraz funkcjach centralnych. biznesu, zawieszenie lub zarzucenie nowych projektów, wycofanie siê z polskiego rynku bardzo ma³ych jednostek oraz zwolnienia. Z drugiej jednak strony NASZE DOŒWIADCZENIE sytuacja nie dotyczy ca³ego rynku. Nie wszystkie W 2008 roku zespó³ Banking & Financial Services korporacje ucierpia³y w równym stopniu na miêdzyzrealizowa³ kilkadziesi¹t projektów rekrutacyjnych na narodowym kryzysie. Wiele prowadzi³o rozwa n¹ stanowiska mened erskie i specjalistyczne w sektorze politykê rekrutacyjn¹, w zwi¹zku z tym w trzecim bankowoœci korporacyjnej, detalicznej, ubezpieczeñ, i czwartym kwartale 2008 poszukiwa³y nowych osób leasingu, factoringu, bankowoœci inwestycyjnej oraz do swoich zespo³ów. w private equity i consultingu w nastêpuj¹cych Zmiana klimatu w sektorze finansowym i ograniczenie obszarach: intensywnoœci procesów selekcji i rekrutacji doprowa- Sprzeda y (Doradca Klienta Zamo nego, dzi³y w konsekwencji do zmiany pozycji negocjacyjnej Relationship Manager, Corporate Dealer, kandydatów i pracodawców. Rok 2007 i pocz¹tek Kierownik ds. Kluczowych Klientów, 2008 by³ okreœlany mianem rynku kandydata. Kierownik Regionu, Dyrektor Sprzeda y, Zwiêkszony popyt na wykwalifikowanych pracowników Dyrektor Generalny), doprowadzi³ do sytuacji, w której kandydaci w wielu przypadkach przebierali w ofertach, byli podkupywani przez konkurencjê, negocjowali bez wiêkszej trudnoœci 6

7 Rozwoju produktów (Kierownik Produktu, w tym zakresie jest jeszcze sporo wyzwañ. Wed³ug np. produktów inwestycyjnych, kredytoz wrzeœnia 2008 roku, oceniaj¹cego m.in. dostêpnoœæ rankingu tygodnika Newsweek Polska i TNS OBOP wych, bankowoœci transakcyjnej), Ryzyka (Analityk Kredytowy ds. Klientów Instytunajlepszych banków detalicznych w Polsce uzyska³o i jakoœæ obs³ugi oraz przyjaznoœæ procedur, piêæ cjonalnych, Kierownik Ryzyka, Audytor, Compliance Officer, Kierownik Ryzyka Operacyjnego), miêdzy 66% a 72% wszystkich mo liwych do zdobycia punktów. Zarz¹dzania projektami i procesami (Specjalista Bankowoœæ korporacyjna jest z natury œrodowiskiem ds. Procesów, Ekspert ds. Six Sigma, Kierownik bardziej stabilnym i nastawionym na budowanie Projektu), d³ugoterminowych relacji. Zespo³y bankowoœci korpo- Finansów (np. Analityk Finansowy, Kontroler racyjnej charakteryzuj¹ siê mniejszym poziomem Finansowy, Kierownik Kontrolingu, Specjalista rotacji i na ogó³ rozwijaj¹ siê wolniej. W tym obszarze ds. Podatków, Kierownik ds. Podatków, G³ówna kluczowe jest dobre zarz¹dzanie relacjami z obecnymi Ksiêgowa, Dyrektor Finansowy, CFO), klientami oraz nastawienie na promowanie wœród Bankowoœci inwestycyjnej i private equity (Analityk, klientów korzystania z wiêkszej gamy produktów Associate, Dyrektor Inwestycyjny, Dyrektor ds. banku. Pomimo kryzysu nadal przewidujemy dyna- Fuzji i Przejêæ), miczny rozwój bankowoœci w segmencie ma³ych Consultingu (Starszy Konsultant, Mened er, i œrednich przedsiêbiorstw, choæ dynamika tych Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu). dzia³añ z pewnoœci¹ bêdzie s³absza z uwagi na sytuacjê rynkow¹ (brak zaufania banków, ograniczenie produkcji, eksportu i w konsekwencji inwestycji). PERSPEKTYWY NA 2009 ROK W ramach dzia³ów korporacyjnych na znaczeniu Pomimo faktu, e œwiatow¹ gospodarkê dotkn¹³ w ostatnich 3 miesi¹cach zyskali pracownicy posiakryzys, spó³ki córki i oddzia³y zagranicznych banków daj¹cy doœwiadczenie w windykacji oraz restruktu- komercyjnych dzia³aj¹ce w Polsce w 2008 roku ryzacji kredytów. zanotowa³y dobre wyniki finansowe, czêœæ z nich ma W 2009 roku spodziewamy siê rosn¹cego zapotrzedalsze ambitne plany sprzeda owe i rozwojowe. bowania na specjalistów i mened erów z obszarów Niemniej jednak w obecnym momencie trudne jest leasingu, factoringu i ubezpieczeñ. Te bran e maj¹ jednoznaczne okreœlenie co przyniesie ca³y rok 2009 nadal w Polsce znaczne perspektywy rozwoju, i jakie mo liwoœci lub zagro enia stworzy dla pracow- chocia nie bêdzie to wzrost tak dynamiczny jak ników sektora us³ug finansowych. Po pierwszych w ci¹gu ostatnich dwóch lat. 2 miesi¹cach ju wiemy, e czêœæ instytucji podjê³a Ze strony klientów we wszystkich sektorach decyzjê o redukcji zatrudnienia w ramach wybranych spodziewamy siê dalszego zainteresowania kandydalinii biznesowych. Z zebranych przez nas informacji tami z obszarów sprzeda y. Od drugiej po³owy 2008 wynika, e pierwszy kwarta³ tego roku bêdzie czasem roku obserwujemy rosn¹ce zapotrzebowanie na speprzygotowywania finalnych strategii zwi¹zanych cjalistów z zakresu zarz¹dzania i rozwoju produktów, z now¹ sytuacj¹ rynkow¹. Docieraj¹ do nas w szczególnoœci z zakresu produktów depozytowych, informacje, e pewnego rodzaju o ywienie powinno kredytowych dla sektora MŒP czy produktów strusiê pojawiæ w drugiej po³owie roku, kiedy to wymierne kturyzowanych. Jesteœmy œwiadkami nies³abn¹cego efekty przenios¹ przeprowadzone dzia³ania restruktupopytu na stanowiska zwi¹zane z analiz¹ ryzyka ryzacyjne. Do tego czasu powinno siê te wyjaœniæ lub kredytowego oraz specjalistów od kontrolingu, audytu ustabilizowaæ wiele parametrów dotycz¹cych naszej i usprawniania procesów. gospodarki. Podsumowuj¹c nasze obserwacje nale y podkreœliæ, W ramach sektora bankowoœci detalicznej banki e najbli szy czas bêdzie na pewno bardzo korzystny kontynuuj¹ przyjête jeszcze w latach ubieg³ych dla zdolnych mened erów, umiej¹cych przeprowadzaæ strategie rozwoju (otwieranie nowych oddzia³ów, restrukturyzacje zespo³ów i procesów, posiadaj¹cych rekrutacja i szkolenie kadr). Z pewnoœci¹ dynamikê inicjatywê i potrafi¹cych wdra aæ nowe pomys³y, rozwoju tego sektora podtrzyma pojawienie siê a tak e wykwalifikowanych specjalistów posiadaw ostatnich miesi¹cach konkurencji ze strony trzech j¹cych szerok¹ wiedzê oraz kompetencje. nowych marek. Perspektywy rozwoju nadal istniej¹ W najbli szym czasie wszechstronnoœæ, umiejêtnoœæ ocenia siê, e od 30% do 50% Polaków w ogóle nie pracy w zespole, nastawienie na cele bêd¹ cechami korzysta z us³ug bankowych. Ponadto nadchodz¹cy wysoce po ¹danymi przez wiêkszoœæ pracodawców. czas to z pewnoœci¹ moment na usprawnienie istniej¹cych ju procesów i produktów. W Polsce 7

8 3. PION SPRZEDA Y Doradca Klienta Zamo nego Opiekun Klienta to jedno z najliczniejszych stanowisk w bankowoœci detalicznej i dla wielu osób pierwsze Kierownikowi Oddzia³u stanowisko w tym sektorze. Na tê pozycjê w du ej mierze rekrutowane s¹ osoby nieposiadaj¹ce wczeœniejszych doœwiadczeñ w bran y, natomiast posiadaj¹ce doœwiadczenie sprzeda owe lub predyspozycje w tym Preferowane wykszta³cenie wy sze zakresie. W ramach funkcji obs³ugi klienta indywidua- Doœwiadczenie w sprzeda y oraz bardzo dobra lnego banki wyró niaj¹ grupê pracowników, Doradców znajomoœæ produktów lub us³ug bankowych Klienta Zamo nego, dedykowan¹ do obs³ugi, która dedykowana jest do obs³ugi wybranych klientów banku Ponadprzeciêtna komunikatywnoœæ i bardzo dobre s¹ to Doradcy Klienta Zamo nego. Na to stanowisko zdolnoœci interpersonalne awansuj¹ przede wszystkim osoby, które osi¹gnê³y Silna motywacja do pracy i zorientowanie na osi¹najlepsze wyniki w sprze-da y us³ug i obs³udze klienta ganie wyznaczonych celów indywidualnego. Klient zamo ny to jednoczeœnie klient bardziej wymagaj¹cy i bardziej otwarty na korzystanie Znajomoœæ obs³ugi komputera z wiêkszego wachlarza us³ug i produktów bankowych. W zwi¹zku z tym Doradcy Klienta Zamo nego musz¹ posiadaæ ugruntowan¹ wiedzê z zakresu produktów Osoby, które z sukcesem pracuj¹ na stanowiskach i us³ug oraz umieæ przygotowywaæ dla klientów sprzeda owych w doœæ szybkim czasie mog¹ uzyskaæ indywidualne rozwi¹zania. awans pionowy na lidera zespo³u, a w d³u szej perspektywie na kierownika oddzia³u bankowego czy mened era sprzeda y w centrali banku. Mo liwoœci rozwoju w tym zakresie zale ¹ w g³ównej mierze od ambicji, umiejêt- Pozyskiwanie nowych klientów dla banku i/lub noœci i skutecznoœci doradcy. opieka nad istniej¹cym klientami Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Zapewnianie klientom zindywidualizowanej i profesjonalnej obs³ugi zgodnej z przyjêtymi standardami Sprzeda produktów i us³ug bankowych Sta³e aktualizowanie i pog³êbianie w³asnej wiedzy z dziedziny finansów i bankowoœci : PREMIA % % % 8

9 3. PION SPRZEDA Y Kierownik Oddzia³u Kierownik Oddzia³u to jeden z pierwszych szczebli mened erskich w obszarze sprzeda y w bankowoœci. Dla wielu osób, które osi¹gnê³y sukces w sprzeda y, stanowisko to jest doskona³¹ okazja do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i si³ w budowaniu i zarz¹dzaniu zespo³em. Kierownik Oddzia³u odpowiada za realizacjê za³o onych celów biznesowych oraz organizowanie, motywowanie i szkolenie podleg³ego zespo³u. Od osób na tym stanowisku oczekuje siê wysokich umiejêtnoœci interpersonalnych oraz kreatywnoœci. Wykszta³cenie wy sze w zakresie ekonomii i finansów Doœwiadczenie zdobyte w banku na stanowisku kierownika oddzia³u Bardzo dobra znajomoœæ produktów, us³ug i procedur bankowych Umiejêtnoœci mened erskie, doœwiadczenie w zarz¹- dzaniu kilkuosobowym zespo³em Realizacja zadañ, osi¹ganie wyznaczonych dla od- Osoby z doœwiadczeniem na stanowisku Kierownika dzia³u celów sprzeda owych i finansowych Oddzia³u maj¹ przede wszystkim du e mo liwoœci Kreowanie polityki w zakresie pozyskiwania i wspó³- awansu poziomego, czyli przechodzenie pomiêdzy odpracy z klientami indywidualnymi oraz klientami dzia³ami i zdobywanie doœwiadczenia w zarz¹dzaniu z segmentu przedsiêbiorstw (MŒP, du e firmy) coraz wiêkszymi zespo³ami. Dla osób osi¹gaj¹cych Doradztwo, wspieranie i motywowanie podleg³ych bardzo dobre wyniki w zakresie sprzeda y i motywopracowników do realizacji wyznaczonych zadañ wania zespo³ów istniej¹ szerokie mo liwoœci awansu i celów pionowego na regionalnego kierownika sprzeda y lub dyrektora sprzeda y. Dyrektorowi Regionu Dyrektorowi Sprzeda y :

10 3. PION SPRZEDA Y Doradca Inwestycyjny / Private Banker Doœwiadczenie w sprzeda y produktów i us³ug ban- kowych (produkty depozytowe, inwestycyjne, kredytowe, produkty rynków finansowych) Private Banker to stanowisko, którego intensywny rozwój obserwujemy w Polsce dopiero od kilku lat, w zwi¹zku z tym do tej pory nie wykszta³ci³y siê szerokie i doœwiadczone kadry w tym zakresie. Dzia³y Private Bankingu skierowane s¹ na obs³ugê bardzo zamo nych klientów, których oczekiwania dotycz¹ce zakresu i poziomu us³ug s¹ bardzo wysokie. Klienci oczekuj¹ nie tylko bezpieczeñstwa zgromadzonych œrodków finansowych, lecz tak e doradztwa w zakresie optymalnego zarz¹dzania i pomna ania ich œrodków. W ostatnim czasie obser- Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Posiadanie sieci kontaktów w obszarze klientów zamo nych i umiejêtnoœæ budowania relacji d³ugo- terminowych z przedstawicielami tej grupy klientów Ponadprzeciêtna komunikatywnoœæ i bardzo dobre wuje siê wzmo on¹ dzia³alnoœæ czo³owych banków zdolnoœci interpersonalne w zakresie private bankingu. Na uwagê zwraca tak e Silna motywacja do pracy i zorientowanie na osi¹fakt, e na polski rynek zdecydowa³y siê wejœæ miêdzyganie wyznaczonych celów narodowe, g³ównie szwajcarskie banki, wyspecjalizowane w dzia³alnoœci tego typu. Omawiaj¹c perspektywy rozwoju na stanowisku Private Bankera nale y zaznaczyæ, e zdobycie wiarygodnej pozycji na rynku i osi¹gniêcie znacz¹cych sukcesów wymaga kilkuletniej i skutecznej dzia³alnoœci. Nie jest to z pewnoœci¹ zawód na 2-3 lata. Dlatego te dla osób zwi¹zanych z Private Bankingiem najlepsz¹ perspektyw¹ rozwoju jest zbudowanie d³ugoterminowych relacji z ryn- kiem, co bêdzie skutkowaæ rozbudow¹ sieci kontaktów z klientami. Osoby z du ym doœwiadczeniem chc¹ce rozwijaæ siê jako mened erowie, mog¹ awansowaæ na stanowisko Dyrektora Private Bankingu. Zarz¹dzanie i pozyskiwanie nowych klientów Wstêpna analiza potrzeb oraz doradzanie w zakresie inwestycji Sprzeda produktów i us³ug bankowych wraz ze strategi¹ inwestycyjn¹ banku Utrzymanie relacji z klientem Wp³yw na realizacjê zysku oraz poziom ryzyka Dyrektorowi Private Bankingu Prezesowi Zarz¹du : PREMIA bd bd bd 10

11 3. PION SPRZEDA Y Opiekun Klienta Korporacyjnego / Relationship Manager Opiekunowie Klienta Korporacyjnego w bankach i instytucjach finansowych na ogó³ podzieleni s¹ na zespo³y wydzielone ze wzglêdu na wielkoœæ obrotów rocznych klienta, obs³ugiwan¹ grupê produktów czy sektor. Najczêœciej obserwowanym podzia³em jest podzia³ pomiêdzy przedsiêbiorstwa z sektora MŒP oraz tzw. korporacji. Wystêpuj¹ tak e zespo³y zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ tylko okreœlonych grup produktów, na przyk³ad tylko us³ug Cash Management lub nastawionych na konkretny sektor, na przyk³ad sektor nieruchomoœci. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami obecnymi i nowymi Zapewnianie klientom zindywidualizowanej i profesjonalnej obs³ugi zgodnej ze standardami instytucji Sprzeda produktów i us³ug bankowych Przygotowanie i prezentacja aplikacji na Komitecie Kredytowym lub œcis³a wspó³praca z praco- wnikiem Dzia³u Ryzyka/Analiz (w zale noœci od instytucji) Dyrektorowi Centrum Korporacyjnego Dyrektorowi Sprzeda y Bankowoœci Korporacyjnej Wykszta³cenie wy sze, preferowane ekonomiczne Doœwiadczenie w obszarze us³ug kredytowych Wewnêtrzna motywacja oraz umiejêtnoœci inter- personalne i komunikacyjne Umiejêtnoœci analityczne Dobra znajomoœæ produktów, us³ug i procedur bankowych Znajomoœæ zagadnieñ analizy kredytowej lub doœwiadczenie w tym obszarze s¹ atutem (w niektórych bankach s¹ konieczne) Wstêpna ocena ryzyka transakcji i mo liwoœci zaspo- kojenia potrzeb klienta Relationship Managerowie s¹ osobami zdecydowanie poszukiwanymi na rynku. Zaczynaj¹ od zdobywania koniecznego doœwiadczenia na stanowiskach asystenckich i m³odszych specjalistów, a nastêpnie sami rozpoczynaj¹ zarz¹dzanie i rozwijaj¹ portfel swoich klientów. Szanse rozwoju kariery dla Relationship Managerów s¹ uzale - nione od umiejêtnoœci utrzymywania relacji z dotychczasowymi klientami przy jednoczesnym poszerzaniu bazy klientów. Awans pionowy to mo liwoœæ objêcia odpowie- dzialnoœci za centrum korporacyjne a w d³u szej perspektywie za ca³y dzia³ sprzeda y korporacyjnej w banku. : PREMIA 30% 30% 30% 11

12 3. PION SPRZEDA Y Dealer Korporacyjny Dealerem w banku korporacyjnym jest osoba reprezentuj¹ca bank w operacjach rynku pieniê nego, kapita- Wykszta³cenie wy sze, najlepiej o profilu ekono- ³owego i walutowego. Rola ta jest istotna w strukturze micznym dzia³ów sprzeda y ze wzglêdu na odpowiedzialnoœæ za Doœwiadczenie na podobnym stanowisku w innym maksymalizacjê zysków pochodz¹cych z tych e operacji. banku Dealer Korporacyjny, czêsto przypisany do okreœlonego regionu, jest odpowiedzialny za œcis³¹ wspó³pracê z klientami Umiejêtnoœæ pracy w zespole i komunikatywnoœæ korporacyjnymi zlokalizowanymi na danym obszarze. Szeroka wiedza dotycz¹ca rynku pieniê nego Aktualna wiedza z zakresu produktów i instrumentów i produktów gospodarki pieniê nej rynkowych czy zdolnoœci analityczne s¹ oczywiœcie Bardzo dobre umiejêtnoœci sprzeda owe poparte bardzo istotne, natomiast równie priorytetowo traktuje siê osi¹gniêciami zawodowymi umiejêtnoœci negocjacyjne. Odpornoœæ na stres oraz umiejêtnoœci szybkiego podejmowania decyzji Aktywna sprzeda produktów inwestycyjnych dealing roomu (np. instrumentów pochodnych) Negocjowanie kursów walut i stóp procentowych Odpowiedzialnoœæ za relacje ze strategicznymi klientami banku w zakresie produktów skarbowych Negocjowanie transakcji FX, lokat przez telefon Przygotowywanie i wysy³anie ofert dotycz¹cych produktów bankowych oraz uczestnictwo w przygoto- wywaniu prezentacji Dla osób pracuj¹cych w Dealing Roomie istnieje wiele mo liwoœci w zakresie dalszego rozwoju zawodowego. Jedn¹ z nich jest pozostanie w Departamencie Treasury, zdobywanie dalszych doœwiadczeñ i stopniowy awans na stanowisko mened era i dyrektora. Kolejne mo liwoœci to przejœcie w ramach organizacji na stanowisko zwi¹zane z pozyskiwaniem i opiek¹ nad klientem korporacyjnym czy te opuszczenie sektora bankowego i przejœcie do du ych korporacji, które posiadaj¹ w³asne Dzia³y Skarbu osadzone w pionach finansowych i podlegaj¹ce CFO. Dyrektorowi Departamentu Treasury : PREMIA % 200% % 200% % 200% 12

13 3. PION SPRZEDA Y Dyrektor Sprzeda y Dyrektor Sprzeda y pe³ni kluczow¹ rolê w kszta³owaniu polityki sprzeda y firmy. Odpowiada za jej stronê przychodow¹, proaktywnie reaguje na zmieniaj¹cy siê rynek i potrzeby klientów, uczestniczy w rozwoju oferty produktowej oraz dzia³añ marketingowych. Ze wzglêdu na wielkoœæ organizacji zarz¹dza on licznymi zespo³ami pracowników podzielonych na makroregiony, regiony czy oddzia³y. Funkcja Dyrektora Sprzeda y jest jedn¹ z kluczowych dla dzia³alnoœci firmy, st¹d pozycja ta wymaga nie tylko predyspozycji zarz¹dczych i sprzeda owych, ale tak e bardzo dobrej znajomoœci rynku. Zarz¹dzanie i rozwój podleg³ym zespo³em sprzeda y Planowanie i organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu osi¹ganie celów biznesowych Pozyskiwanie nowych klientów i planowanie akcji cross-sellingowych Wiceprezesowi Zarz¹du odpowiedzialnemu za sprzeda Prezesowi Zarz¹du Kilkuletnie doœwiadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku kierowniczym zwi¹zanym z odpowiedzialnoœ- ci¹ za dzia³y sprzeda y Doœwiadczenie w sektorze bankowym lub us³ug finansowych Umiejêtnoœci mened erskie i przywódcze Zorientowanie na wyniki, w tym umiejêtnoœæ realizacji planów i celów Umiejêtnoœæ reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe Samodzielnoœæ i umiejêtnoœæ komunikacji Koordynowanie sprzeda y w podleg³ej sieci oddzia³ów, dostarczanie wsparcia w celu maksymalizacji dochodowoœci Monitorowanie rezultatów, aktywnoœci i jakoœci w celu wdra ania najlepszych praktyk w organizacji Wspó³pracowanie z dzia³ami ryzyka Mo liwoœci dalszego rozwoju na stanowisku Dyrektora Sprzeda y s¹ œciœle zwi¹zane z umiejêtnoœci¹ realizacji za³o onych celów, budowania zespo³ów i zarz¹dzania nimi. Osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie w roli mened era odpowiedzialnego za sprzeda, maj¹ stosunkowo du e Przygotowywanie bud etów, analiza raportów, propo- mo liwoœci przechodzenia do innych organizacji na podobnowanie usprawnieñ i nowych dzia³añ ne stanowiska. Doœwiadczeni Dyrektorzy Sprzeda y posiadaj¹cy umiejêtnoœci strategicznego myœlenia i reorganizacji zespo³ów, maj¹ mo liwoœæ awansu pionowego do zarz¹du spó³ki np. na stanowisko Wiceprezesa Zarz¹du odpowiedzialnego za sprzeda. :

14 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Analityk Kredytowy Departamenty ryzyka kredytowego s¹ najczêœciej zlokalizowane w centralach korporacyjnych dla danego regionu lub w centralach instytucji finansowych. W najbardziej powszechnym modelu departamenty ryzyka (wywa aj¹ce maksymalizacjê zysków z minimalizacj¹ ryzyka) s¹ bardzo wyraÿnie oddzielone od zespo³ów sprzeda owych, chocia niektóre instytucje ³¹cz¹ obie te funkcje. W zale noœci od organizacji Analitycy Kredytowi mog¹ siê zajmowaæ ca³oœci¹ procesu udzielenia kredytu po stronie ryzyka (sporz¹dzaæ aplikacje kredytow¹, samodzielnie analizowaæ sytuacjê finansow¹ klientów, zatwierdzaæ decyzjê) lub te tylko jej czêœci¹. W przypadku najwiêkszych transakcji decyzja nale y najczêœciej do spó³ki-matki, st¹d te wy sze stanowiska w obszarze analizy kredytowej wymagaj¹ bardzo dobrej znajomoœci jêzyka angielskiego. Kierownikowi Dzia³u Analiz Kredytowych Dyrektorowi Departamentu Ryzyka /Analiz Kredytowych Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Doœwiadczenie w pracy na stanowisku zwi¹zanym z praktyczn¹ analiz¹ finansow¹ Bardzo dobre zdolnoœci analityczne Umiejêtnoœæ pracy w zespole Dok³adnoœæ, sumiennoœæ i samodzielnoœæ w podej- mowaniu decyzji Umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu Perspektywy rozwoju dla Analityków Kredytowych s¹ dosyæ szerokie. Analitycy Kredytowi mog¹ bez wiê- Analiza wniosków kredytowych (w niektórych kszych przeszkód poruszaæ siê pomiêdzy bankami, instytucjach równie ich sporz¹dzanie) pod k¹tem firmami leasingowymi i factoringowymi. Mog¹ te rozwijaæ oceny ryzyka zawarcia transakcji przez instytucjê siê w stronê bardziej skomplikowanych transakcji typu Ocena sytuacji finansowej klienta structured finance, mog¹ restrukturyzowaæ istniej¹ce Strukturyzacja transakcji kredyty w przypadku pogorszenia siê sytuacji finansowej klienta. Doœwiadczeni analitycy, którzy lubi¹ kontakt Podejmowanie decyzji kredytowych zgodnie z posiaz klientem z powodzeniem radz¹ sobie jako Relationship danymi kompetencjami oraz z obowi¹zuj¹cymi Managerowie wiedza z zakresu analizy kredytowej w organizacji procedurami w znacznym stopniu u³atwia im sprzeda produktów Aktywna komunikacja z jednostkami sprzeda y i uwiarygodnia ich w oczach klientów. Istniej¹ banki, w celu uzgodnienia struktury transakcji zapew- które do swoich zespo³ów sprzeda y rekrutuj¹ tylko niaj¹cej zrównowa on¹ relacjê pomiêdzy ryzykiem i wy³¹cznie osoby z dzia³ów analiz kredytowych. Osoby a oczekiwaniami klienta wywodz¹ce siê z analizy kredytowej mog¹ tak e Udzia³ w Komitetach Kredytowych wykorzystaæ bezpoœrednio swoje doœwiadczenia w departamentach rozwoju produktów kredytowych, polityki kredytowej czy audycie wewnêtrznym. : PREMIA

15 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego W dobie kryzysu na œwiatowych rynkach finansowych minimalizacja ryzyka staje siê kluczowym zagadnieniem w ka dej organizacji. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy obszarem ryzyka kredytowego to jedno ze stanowisk o najwiêkszym wp³ywie na kszta³t polityki banku w zakresie wa enia ryzyka transakcji. Od kszta³tu i wykonania tej polityki zale y w sposób bezpoœredni dochód instytucji w strategicznym obszarze dzia³alnoœci kredytowej. Zarz¹dzanie ryzykiem w organizacji Zapewnienie przestrzegania zasad i polityki organizacji w zakresie ryzyka Dyrektorowi Finansowemu Wiceprezesowi Zarz¹du Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Gruntowne doœwiadczenie w zakresie analizy kredytowej, zarz¹dzania ryzykiem i finansów zdobyte w instytucji finansowej (banki lub firmy leasingowe) Poparta doœwiadczeniem umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em Wysokie umiejêtnoœci analityczne Odpowiedzialnoœæ za kszta³t polityki kredytowej w banku Podejmowanie decyzji dotycz¹cych najwiêkszych Dyrektorzy w obszarze ryzyka kredytowego piastuj¹ transakcji, udzia³ w Komitetach Kredytowych bardzo wa n¹ i eksponowan¹ funkcjê wewn¹trz organizacji Monitorowanie portfela kredytowego oraz ryzyka kolejnym etapem kariery jest w ich wypadku wejœcie biznesowego i rynkowego w sk³ad zarz¹du banku. Udzia³ we wdra aniu nowych inicjatyw, produktów, systemów Proponowanie nowych rozwi¹zañ w zakresie usprawnieñ i procedur w celu zwiêkszenia efektywnoœci pracy zespo³u przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka Zarz¹dzanie podleg³ym zespo³em :

16 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Specjalista ds. Administracji Umów Wœród stanowisk back i middle office owych dedykowanych dla wsparcia biznesu, czêsto poszukiwanym profilem s¹ Specjaliœci ds. Administracji Umów Kredytowych. Osoby te poœrednicz¹ niejako w kontaktach miêdzy sprzeda ¹ a ryzykiem, odpowiadaj¹c za kwestie wyliczeniowe i dokumentowe konieczne do zawarcia transakcji. Ukoñczone studia z dyplomem licencjata Wiedza z zakresu p³atnoœci i transakcji Wiedza z zakresu rozliczeñ produktowych Dok³adnoœæ i skrupulatnoœæ Nadzór nad dokumentacj¹ potrzebn¹ do zawarcia Specjaliœci ds. Administracji Umów mog¹ przechodziæ transakcji kredytowych na pozycjê sprzeda ow¹ b¹dÿ stanowisko zwi¹zane Kontakt z si³ami sprzeda y celem pozyskania z ryzykiem wewn¹trz organizacji. W przypadku wiêkwszelkiej potrzebnej dokumentacji szoœci instytucji bankowych i leasingowych na rynku, stanowiska specjalistyczne w obszarze administracji umów Przygotowywanie dokumentacji i wype³nianie aplikacji bêd¹ w dalszym ci¹gu potrzebne. dla dzia³ów ryzyka w syst- Nadzór nad gwarancjami i zabezpieczeniami mach bankowych Nadzór nad transakcjami i rozliczeniami Rozwi¹zywanie problemów Dyrektorowi Operacyjnemu Dyrektorowi Departamentu Administracji Umów Dyrektorowi Ryzyka :

17 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik / Dyrektor Operacyjny Kierownik/Dyrektor Operacyjny odpowiada za pracê departamentu operacyjnego/wsparcia sprzeda y, któ- Wykszta³cenie wy sze w zakresie ekonomii i bankowoœci rego celem funkcjonowania jest obs³uga i wsparcie Kilkuletnie doœwiadczenie mened erskie w sektorze procesów w ramach danej linii biznesowej. W zale noœci finansowym od obszaru dzia³alnoœci instytucji finansowej departament ten mo e odpowiadaæ za procesy obs³ugi kredytów hipotecznych, us³ug factoringowych, posprze- Wiedza z zakresu metodyk i procedur np.. bankowych Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu zespo³ami ludzi da ow¹ obs³ugê umów leasingowych, realizacjê Wiedza z zakresu prawa (bankowego, cywilnego) rozliczeñ, prowadzenie rachunków etc. Dyrektor/Kierownik Operacyjny odpowiedzialny jest tak e za tworzenie procedur kontroli i analizy wszelkich operacji. Kontrola jakoœci i efektywnoœci obs³ugi operacyjnej klientów Ulepszanie i usprawnianie procesów i procedur Zarz¹dzanie podleg³ym zespo³em Usprawnianie dzia³añ maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka Nadzór nad realizacja bud etu Perspektywy dalszego rozwoju stanowiska Dyrektora/ Kierownika Operacyjnego s¹ doœæ szerokie. Osoba ta mo e awansowaæ zarówno pionowo na Cz³onka Zarz¹du odpowiedzialnego za obszar operacyjny, jak i poziomo, rozszerzaj¹c odpowiedzialnoœæ na departamenty zarz¹dzaj¹ce ryzykiem jak i te zajmuj¹ce siê rozwojem produktów czy optymalizacj¹ procesów. W du ej mierze zale y to od efektywnoœci funkcjonowania departamentu pod w³adz¹ w/w osoby, jak i jej szerokiego spojrzenia na ca³y proces decyzyjny. Dyrektorowi okreœlonej linii biznesowej Prezesowi Zarz¹du :

18 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik Produktu Wykszta³cenie wy sze ekonomiczne (finanse i banko- woœæ, zarz¹dzanie, marketing) Mened erowie produktów b¹dÿ te ca³ych linii produktowych dedykowanych dla konkretnych grup klientów pe³ni¹ kluczow¹ rolê w realizacji strategii instytucji finansowych. W³aœciwa parametryzacja produktu i jego marketing zewnêtrzny przek³adaj¹ siê na realne dochody instytucji. Za przyk³ad mo e tu pos³u yæ trwaj¹ca na prze³omie 2008/2009 ofensywa lokatowa banków w Polsce, skutkuj¹ca istotnym zwiêkszeniem aktywów banków pozyskanych w formie depozytów. Doœwiadczenie w banku w wybranym obszarze (p³atnoœci, bankowoœæ elektroniczna, produkty oszczê- dnoœciowe i inwestycyjne, karty kredytowe, kredy- ty gotówkowe, kredyty hipoteczne) Obserwujemy tendencjê do skupiania kierowników poszczególnych produktów w ramach dedykowanego departamentu zlokalizowanego w pionie operacyjnym lub pionie marketingu. Innym rozwi¹zaniem jest lokalizowanie kierowników w ramach pionów sprzeda owych i wspieraj¹cych sprzeda poszczególnych produktów. Przeprowadzanie analizy potrzeb klientów przy u yciu analiz zewnêtrznych (m.in. zlecanie badañ rynkowych) Przeprowadzanie analizy konkurencji i pozycji konkurencyjnej instytucji (analizy macierzowe, benchmarkingowe) Dyrektorowi Wydzia³u Rozwoju Produktów Dyrektorowi Marketingu Dyrektorowi dedykowanej linii biznesowej Doœwiadczenie w pracy na stanowisku Product Managera Kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ, umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów Umiejêtnoœæ pracy w zespole oraz umiejêtnoœci menad erskie Umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu Umiejêtnoœci analityczne Zarz¹dzanie istniej¹c¹ ofert¹ produktow¹ Przygotowywanie, wdra anie i rozwój nowych pro- Kierownik Produktu mo e byæ awansowany na stanowisko duktów opracowanie strategii, analiza dochodo- Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów, a tym samym woœci, parametry produktu, polityka cenowa odpowiadaæ za kontrolowanie strategiczne w zakresie Wspó³tworzenie strategii marketingowej produktu zarz¹dzania ofert¹ produktow¹ banku czy innej instytucji (we wspó³pracy z dzia³em marketingu) finansowej. W ostatnim czasie nast¹pi³ du y popyt na Organizowanie i prowadzenie szkoleñ produktowych Kierowników ds. Produktów w obszarach zwi¹zanych z produktami oszczêdnoœciowymi i inwestycyjnymi oraz Dostarczanie wsparcia w zakresie sprzeda y kredytowymi dla klientów indywidualnych, a tak e w obszadedykowanych produktów (rola eksperta w zakrerze produktów skierowanych do klienta instytucjonalsie produktu dla dzia³ów sprzeda owych) nego z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (g³ównie produktów kredytowych). :

19 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik Projektu Kierownik Projektu to nazwa u ywana do okreœlenia Odpowiedzialnoœæ za ca³oœciow¹ realizacjê projektu szerokiej gamy stanowisk, których celem jest u³atwianie w okreœlonych ramach czasowych i bud ecie i automatyzowanie procesów w organizacji oraz optyma- Zarz¹dzanie zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ komunikacj¹ lizacja efektywnoœci biznesu. W ci¹gu minionego roku zanotowaliœmy zauwa alny wzrost popytu na specjalistów zajmuj¹cych siê in ynieri¹ procesów kredytowych, Dyrektorowi Departamentu Projektów rozbudow¹ sieci sprzeda y (ubezpieczenia, bankowoœæ), Dyrektorowi Operacyjnemu zarz¹dzaj¹cych procesami. Kierownicy projektów wywodz¹ siê czêsto z dzia³ów operacyjnych, na przyk³ad z dzia³ów Dyrektorowi Dzia³u IT obs³ugi klienta lub dzia³ów wspieraj¹cych, co umo liwia im praktyczne spojrzenie na systemy i procesy zacho- Wykszta³cenie wy sze informatyczne lub ekonomiczne dz¹ce w instytucji. Siêganie po osoby wywodz¹ce siê Doœwiadczenie we wspó³pracy z kierownikami z poza organizacji ma z kolei tê zaletê, e na pewne dzia³ów operacyjnych (pionu sprzeda y i marketingu) procesy taka osoba bêdzie mia³a œwie e spojrzenie. oraz pracownikami na ka dym poziomie zatrudnienia Powszechna jest migracja kierowników projektów pomiêdzy Znajomoœæ zagadnieñ IT, procedur i procesów instytucjami finansowymi ró nego typu (consumer finance, zachodz¹cych w organizacji bankowoœæ, ubezpieczenia). Na to stanowisko poszukuje siê tak e kandydatów spoœród pracowników dzia³ów doradztwa Po ¹dane certyfikaty i znajomoœæ metodologii z Wielkiej Czwórki i innych zewnêtrznych instytucji doradczych. Prince2, PMI Analiza oczekiwañ biznesowych pionów operacyjnych pod k¹tem mo liwoœci wdro enia ich w organizacji na bazie posiadanych systemów i rozwi¹zañ technologicznych Inicjowanie nowych projektów optymalizuj¹cych istniej¹ce procesy biznesowe W przypadku zarz¹dzania procesami: po ¹dana znajomoœæ metodologii Lean, Six Sigma Umiejêtnoœæ koordynowania wielu projektów w tym samym czasie Orientacja na klienta Przygotowywanie studium wykonalnoœci projektu, Kierownicy Projektów pe³ni¹ kluczow¹ rolê w sektorze w tym analiza kosztów i korzyœci, analiza projektów bankowoœci i ubezpieczeñ. Obecnie wiele instytucji alternatywnych modernizuje swoje platformy IT, ulepsza procesy biznesowe oraz inwestuje w poprawê swoich narzêdzi. Przygotowywanie strategicznych dokumentów Z uwagi na fakt, e kierownicy projektu posiadaj¹ opisy funkcjonalnoœci szerok¹ wiedzê o strukturze banku, mog¹ zajmowaæ Zarz¹dzanie wdro eniem projektu, w tym kontakty w perspektywie wysokie stanowiska kierownicze i negocjacje z dostawcami (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor ds. Nowych Projektów, Zarz¹dzanie grup¹ projektow¹ z³o on¹ z dedykowa- Dyrektor Dzia³u IT). nych osób po stronie biznesu :

20 5. AUDYT, FINANSE, KSIÊGOWOŒÆ, PODATKI Samodzielny Ksiêgowy Doœwiadczenie w bankowoœci, wy sze studia ekono- miczne, finansowe Certyfikat z zakresu ksiêgowoœci (licencja Ministra Finansów) Znajomoœæ specyfiki us³ug finansowych (bankowoœci, ubezpieczeñ, produktów inwestycyjnych) Znajomoœæ IFRS/US GAAP Stanowisko Samodzielnego Ksiêgowego wymaga od kandydatów doœwiadczenia w ksiêgowoœci i podatkach, przy czym zwraca siê du ¹ uwagê na znajomoœæ miêdzynarodowych standardów raportowania, umiejêtnoœci analityczne, znajomoœæ narzêdzi informatycznych. W mniejszych miêdzynarodowych firmach, gdzie zakres obowi¹zków zazwyczaj jest szerszy, osoba na tym sta- nowisku mo e byæ tak e odpowiedzialna za zgodnoœæ z SOX. Ksiêgowanie dokumentów, kontrola ksiêgowañ Udzia³ w przygotowywaniu bilansu, rachunku zysków Wykwalifikowani ksiêgowi poszukiwani s¹ do wype³niai strat, rachunku przep³ywów nia wielu obowi¹zków: w kontroli, audycie i finansach. Przygotowywanie raportów i deklaracji podatkowych Dwiema naturalnymi œcie kami rozwoju dla Samodzielnego Ksiêgowego jest awans pionowy na stanowiska Przygotowanie raportów i statystyk dla potrzeb kierownicze/koordynuj¹ce w ksiêgowoœci (z-ca G³ówne- Narodowego Banku Polskiego go Ksiêgowego, Kierownik Ksiêgowoœci, Kierownik AP/AR, Partycypowanie w przygotowywaniu bud etu i pro- G³ówny Ksiêgowy) lub bardzo modne w dzisiejszych cesach z tym zwi¹zanych czasach przejœcie do dzia³ów kontrolingu i kszta³towanie Udzia³ w ró nych projektach w obszarze ksiêgowoœci swojej kariery od stanowiska Analityka Finansowego. i finansów Obydwie œcie ki umo liwiaj¹ w perspektywie objêcie Wdra anie nowych oprogramowañ stanowiska Dyrektora Finansowego. G³ównemu Ksiêgowemu Dyrektorowi Finansowemu :

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo