Przegl¹d wynagrodzeñ Banking & Financial Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services"

Transkrypt

1 Przegl¹d wynagrodzeñ Banking & Financial Services

2 Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia Badañ Wynagrodzeñ Strona 5 2. RYNEK PRACY W SEKTORZE BANKOWOŒCI I US UG FINANSOWYCH Strona 6 3. PION SPRZEDA Y 1. Doradca Klienta Zamo nego Strona 8 2. Kierownik Oddzia³u Strona 9 3. Doradca Inwestycyjny / Private Banker Strona Opiekun Klienta Korporacyjnego / Relationship Manager Strona Dealer Korporacyjny Strona Dyrektor Sprzeda y Strona WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE 1. Analityk Kredytowy Strona Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Strona Specjalista ds. Administracji Umów Strona Kierownik / Dyrektor Operacyjny Strona Kierownik Produktu Strona Kierownik Projektu Strona AUDYT, FINANSE, KSIÊGOWOŒÆ, PODATKI 1. Samodzielny Ksiêgowy Strona G³ówny Ksiêgowy Strona Specjalista ds. Podatków Strona Kierownik ds. Podatków Strona Audytor Wewnêtrzny Strona Compliance Officer / Manager Strona Kontroler Finansowy Strona Dyrektor Finansowy Strona BANKOWOŒÆ INWESTYCYJNA / DORADZCTWO TRANSAKCYJNE 1. Analityk Strona Associate Strona Dyrektor Inwestycyjny / Mened er Strona 30 2

3 1. WSTÊP Michael Page International NA ŒWIECIE Michael Page International jest jednym z globalnych liderów na rynku profesjonalnego doradztwa personalnego, specjalizuj¹cym siê w pozyskiwaniu dla swoich klientów kandydatów na stanowiska œredniej i wy - szej kadry kierowniczej, na czas nieokreœlony, okreœ- lony lub kontrakty mened erskie. Od 2001 roku Michael Page International jest notowana na gie³dzie papierów wartoœciowych w Londynie (LSE). Grupa Michael Page International posiada: 32-letnie doœwiadczenie w dostarczaniu specjalistycznych us³ug rekrutacyjnych w ró nych dziedzinach, sektorach oraz regionach geograficznych 5000 pracowników na ca³ym œwiecie Sieæ 163 biur w 28 krajach wspomagan¹ przez najnowsze oprogramowanie s³u ¹ce do celów rekrutacji Wypracowane programy szkoleniowe dla konsultantów, które gwarantuj¹ najwy sz¹ jakoœæ naszym klientom W POLSCE Michael Page International (Poland) sk³ada siê obecnie z siedmiu wyspecjalizowanych dzia³ów: Michael Page Banking & Financial Services rekrutuj¹cy pracowników do sektora us³ug finansowych, w tym z bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowoœci detalicznej i private bankingu, ubezpie- czeñ, leasingu, factoringu, funduszy private equity butików inwestycyjnych, biur maklerskich, firm doradztwa strategicznego i firm audytorskich. Michael Page Finance & Accounting Ugruntowane relacje z miêdzynarodowymi firmami, zbudowane w oparciu o przeprowadzone projekty rekrutacyjne rekrutuj¹cy pracowników do dzia³ów ksiêgowoœci i finansów oraz do firm oferuj¹cych us³ugi finansowo- ksiêgowe. Michael Page Sales & Marketing pozyskuj¹cy pracowników do dzia³ów sprzeda y, marketingu, public relations i komunikacji w sektorach us³ugowym, FMCG oraz business to business. Michael Page Property & Construction rekrutuj¹cy do sektora budownictwa, infrastruktury, Powodzenie procesu rekrutacji uzale nione jest sieci handlowych, banków oraz nieruchomoœci zarówprzede wszystkim od zastosowanych metod. Metody no mieszkaniowych jak i komercyjnych. Michael Page International s¹ sprawdzone, a naszym klientom dostarczamy indywidualne rozwi¹zania. Zdolnoœæ do oceny sytuacji, umiejêtnoœæ zarz¹dzania Michael Page Supply Chain & Purchasing ró nymi zadaniami oraz w³aœciwa adaptacja wszysstrybucji rekrutuj¹cy pracowników do dzia³ów zakupów i dy- tkich dostêpnych narzêdzi w ramach powierzonego w sektorach produkcji, transportu, przemys³u, zlecenia, stanowi nasz klucz do sukcesu. Dowodem handlu oraz instytucji finansowych. naszej efektywnoœci jest lojalnoœæ klientów oraz stale wzrastaj¹ca liczba kandydatów, którzy nam ufaj¹ i powierzaj¹ swoje zawodowe kariery. Michael Page Information Technology rekrutuj¹cy pracowników do pracy w ró nych sektorach w obszarze IT (miêdzy innymi: FMCG, logistyka, produkcja, media, bankowoœæ, telekomunikacja). 3

4 1. WSTÊP Zespó³ Banking & Financial Services Praktyka dzia³u Banking & Financial Services sprawia, Z uwagi na fakt, e nasi konsultanci posiadaj¹ e jesteœmy liderem w dostarczaniu dedykowanych doœwiadczenia zawodowe w dziedzinach, w których us³ug rekrutacyjnych dla renomowanych klientów. Nasi pozyskuj¹ pracowników, mo emy zagwarantowaæ konsultanci specjalizuj¹ siê w poszczególnych dzie- najwy sze standardy: dzinach obejmuj¹cych zarówno dzia³y sprzeda y i ob- Us³ugê dopasowan¹ do indywidualnych potrzeb s³ugi klienta jak i funkcje wspieraj¹ce. Rozleg³a sieæ Szerok¹ wiedzê z danego sektora i rynku miêdzynarodowa pozwala nam na wspó³pracê z nanaszych klientów oraz kandydatów szymi biurami na ca³ym œwiecie daj¹c tym samym dostêp do danych du ej liczby klientów i kandydatów, Dok³adne zrozumienie wymagañ merytorycznych, jak równie szerok¹ wiedzê na temat praktyk jak równie poziomów wynagrodzenia na ka dym stosowanych w danym regionie oraz know-how. stanowisku Specjalizujemy siê zarówno w rekrutacji pracowników na stanowiska œredniego i wy szego szczebla zarz¹dzania, jak równie pracowników na stanowiska specjalistyczne (wymagaj¹ce minimum 2-3 lat doœwiadczenia) zwi¹zane z bankowoœci¹ oraz us³ugami finansowymi. Praca w ramach tak wyspecjalizowanej dywizji, œledz¹cej tendencje oraz zasoby w ramach bran y szeroko pojêtych us³ug finansowych umo liwia nam prowadzenie rekrutacji zarówno na stanowiska œredniej i wy szej kadry mened erskiej oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne (wymagaj¹ce minimum 2-3 lat doœwiadczenia) do tego sektora. W Polsce zespó³ Banking & Financial Services rekrutuje obecnie pracowników na terenie ca³ego kraju, jednak e przewa aj¹ca wiêkszoœæ prowadzonych projektów rekrutacyjnych oraz rozbudowana sieæ kontaktów dotyczy województwa mazowieckiego, a w szczególnoœci Warszawy. 4

5 1. WSTÊP Metodologia badañ wynagrodzeñ Michael Page International przeprowadza badania S¹ to miêdzy innymi: premie gwarantowane, ubezpiewynagrodzeñ na podstawie codziennej aktywnoœci czenie zdrowotne, samochód s³u bowy, akcje spó³ki. konsultantów oraz poprzez œcis³¹ wspó³pracê z naszy- Premie s¹ tak e zale ne od polityki firmy, wysokoœci mi klientami i kandydatami. Celem badania jest za- wynagrodzenia podstawowego oraz indywidualnych oferowanie obrazu aktualnego poziomu wynagrodzeñ osi¹gniêæ oraz sytuacji ekonomicznej. w okreœlonym sektorze, co pozwoli wspomóc pracodawców jak równie pracowników przy podej- Niniejsze opracowanie zawiera opisy stanowisk, na mowaniu decyzji dotycz¹cych rekrutacji i zatrudniania. temat których konsultanci Michael Page International (Poland) w trakcie przeprowadzonych spotkañ zebrali Badanie przygotowane przez zespó³ Banking & najwiêcej informacji. Financial Services stanowi podsumowanie informacji Badanie wynagrodzeñ obejmuje poni sze za³o enia: zebranych w ramach praktyki zespo³u dzia³aj¹cego Poziom wykszta³cenia kandydata jest to samy w ramach Michael Page International (Poland), który z wymaganym profilem na co dzieñ wspó³pracuje nie tylko z instytucjami bankowymi (banki uniwersalne, korporacyjne, inwemniej Na ka dym stanowisku wymagana jest co naj- stycyjne) ale tak e firmami ubezpieczeniowymi, dobra lub bardzo dobra znajomoœæ jêzyka leasingowymi, factoringowymi, domami maklerskimi angielskiego oraz firmami konsultingowymi i audytorskimi. Kandydat posiada doœwiadczenie wymagane dla danego stanowiska oraz poziomu obowi¹zków Na tej podstawie, w ramach ogólnej charakterystyki nale y zauwa yæ, e na rynku warszawskim wiêkszoœæ wynagrodzeñ sk³ada siê ze sta³ej podstawy oraz zmiennej czêœci, uzale nionej od wyników. Premie na stanowiskach nie zwi¹zanych ze sprzeda ¹ i aktywnym pozyskiwaniem klienta stanowi¹ na ogó³, w zale noœci od stanowiska i firmy, od 8% do 25% rocznego wynagrodzenia. Premie dla stanowisk zwi¹zanych z pozyskiwaniem klienta s¹ wy sze i stanowi¹ zazwyczaj miêdzy 30% a 60% rocznego wynagrodzenia. Ponadto, w zale noœci od stanowiska, dodatkowe elementy mog¹ byæ negocjowane przed podpisaniem umowy. Podane w ramach niniejszego przegl¹du p³ac prze- dzia³y aktualnych wynagrodzeñ zosta³y opracowane na podstawie informacji uzyskanych od kandydatów. Ze wzglêdu na zrealizowanie przewa aj¹cej liczby projektów na terenie Warszawy dotycz¹ pracowników zatrudnionych przez oddzia³y miêdzynarodowych instytucji finansowych (g³ównie banków) w³aœnie na terenie Warszawy. W przypadku gdy nie ma odpowiedniej informacji, u ywa siê s³owa brak danych (bd) Chcemy podkreœliæ, e w trakcie analizy minimalnych i maksymalnych wynagrodzeñ nale y wzi¹æ pod uwagê kilka dodatkowych czynników, takich jak: aktualne warunki rynkowe, rozmiar firmy i/lub sektora, pe³niona funkcja, faza rozwoju firmy, odpowiedzialnoœæ i zaanga owanie w projekty specjalne. 5

6 2. RYNEK PRACY W SEKTORZE BANKOWOŒCI I US UG FINANSOWYCH Rynek pracy w 2008 roku Rok 2008 w bankowoœci i sektorze us³ug finansowych kolejne podwy ki. Zachodz¹ce zmiany na rynku to rok prze³omu. O ile w pierwszej jego po³owie obser- przyczyni³y siê do zrewidowania oczekiwañ kandydatwowaliœmy kontynuacjê aktywnej polityki zatrudniania ów i zbalansowa³y si³y negocjacyjne. Obecnie w trakcie z 2007 roku to ju w lipcu i sierpniu proces rozbu- negocjacji firma i kandydat s¹ dla siebie partnerami dowywania zespo³ów zacz¹³ wyhamowywaæ. i równorzêdnie analizuj¹ potencjalne korzyœci ze W tym w³aœnie okresie du a grupa korporacji miêdzynarodowych wspó³pracy. zaczê³a odczuwaæ skutki kryzysu Pomimo tych wszystkich istotnych zmian nale y finansowego w Stanach Zjednoczonych. podkreœliæ, e rok 2008 by³ kolejnym rokiem szybkiego W trzecim kwartale, kiedy konsekwencje tego kryzysu rozwoju us³ug bankowych w Polsce. Zatrudnienie przybra³y na sile, wiele instytucji podjê³o decyzjê w tym obszarze zwiêkszy³o siê w okresie od stycznia o wdro eniu ostro nej polityki biznesowej, co w konseników do wrzeœnia 2008 roku o ponad dziesiêæ tysiêcy pracow- kwencji doprowadzi³o do wstrzymania rekrutacji na (dane Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego). nowe stanowiska, a nawet spowolnienie w obsadzaniu Uwagê zwraca przede wszystkim utrzymuj¹cy siê od zwolnionych etatów. kilku lat silny rozwój sektora bankowoœci detalicznej w³aœnie w tym obszarze pracê znalaz³a wiêkszoœæ Bez znaczenia pozosta³ fakt, e Polska nie zosta³a nowo zatrudnionych, oraz fakt, e w 2008 roku swoje bezpoœrednio dotkniêta przez kryzys. Zdecydowana zespo³y zaczê³y budowaæ nowe banki detaliczne, wiêkszoœæ dzia³aj¹cych w kraju banków komercyjktórych dzia³alnoœæ rozpocznie siê lub rozpoczê³a na nych, firm ubezpieczeniowych czy leasingowych to prze³omie 2008/2009 roku. spó³ki córki lub lokalne oddzia³y miêdzynarodowych korporacji. W ubieg³ym roku bardzo dynamicznie rozwija³ siê tak e sektor bankowoœci korporacyjnej g³ównie ze W tym wzglêdzie Polska pomimo dobrych wyników wzglêdu na rozwój sektora ma³ych i œrednich przedi wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego nie siêbiorstw. Oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci rozzdo³a³a w wielu przypadkach obroniæ swojej pozycji wija³y siê zespo³y zwi¹zane ze sprzeda ¹ i wsparciem i zosta³a objêta konsekwencjami decyzji podjêtych sprzeda y. Dynamiczny rozwój tych funkcji wymóg³ w centralach œwiatowych tych e spó³ek. Spowodowa³o w konsekwencji wzrost zatrudnienia w obszarach to spowolnienie w procesach rekrutacji i rozwoju back office oraz funkcjach centralnych. biznesu, zawieszenie lub zarzucenie nowych projektów, wycofanie siê z polskiego rynku bardzo ma³ych jednostek oraz zwolnienia. Z drugiej jednak strony NASZE DOŒWIADCZENIE sytuacja nie dotyczy ca³ego rynku. Nie wszystkie W 2008 roku zespó³ Banking & Financial Services korporacje ucierpia³y w równym stopniu na miêdzyzrealizowa³ kilkadziesi¹t projektów rekrutacyjnych na narodowym kryzysie. Wiele prowadzi³o rozwa n¹ stanowiska mened erskie i specjalistyczne w sektorze politykê rekrutacyjn¹, w zwi¹zku z tym w trzecim bankowoœci korporacyjnej, detalicznej, ubezpieczeñ, i czwartym kwartale 2008 poszukiwa³y nowych osób leasingu, factoringu, bankowoœci inwestycyjnej oraz do swoich zespo³ów. w private equity i consultingu w nastêpuj¹cych Zmiana klimatu w sektorze finansowym i ograniczenie obszarach: intensywnoœci procesów selekcji i rekrutacji doprowa- Sprzeda y (Doradca Klienta Zamo nego, dzi³y w konsekwencji do zmiany pozycji negocjacyjnej Relationship Manager, Corporate Dealer, kandydatów i pracodawców. Rok 2007 i pocz¹tek Kierownik ds. Kluczowych Klientów, 2008 by³ okreœlany mianem rynku kandydata. Kierownik Regionu, Dyrektor Sprzeda y, Zwiêkszony popyt na wykwalifikowanych pracowników Dyrektor Generalny), doprowadzi³ do sytuacji, w której kandydaci w wielu przypadkach przebierali w ofertach, byli podkupywani przez konkurencjê, negocjowali bez wiêkszej trudnoœci 6

7 Rozwoju produktów (Kierownik Produktu, w tym zakresie jest jeszcze sporo wyzwañ. Wed³ug np. produktów inwestycyjnych, kredytoz wrzeœnia 2008 roku, oceniaj¹cego m.in. dostêpnoœæ rankingu tygodnika Newsweek Polska i TNS OBOP wych, bankowoœci transakcyjnej), Ryzyka (Analityk Kredytowy ds. Klientów Instytunajlepszych banków detalicznych w Polsce uzyska³o i jakoœæ obs³ugi oraz przyjaznoœæ procedur, piêæ cjonalnych, Kierownik Ryzyka, Audytor, Compliance Officer, Kierownik Ryzyka Operacyjnego), miêdzy 66% a 72% wszystkich mo liwych do zdobycia punktów. Zarz¹dzania projektami i procesami (Specjalista Bankowoœæ korporacyjna jest z natury œrodowiskiem ds. Procesów, Ekspert ds. Six Sigma, Kierownik bardziej stabilnym i nastawionym na budowanie Projektu), d³ugoterminowych relacji. Zespo³y bankowoœci korpo- Finansów (np. Analityk Finansowy, Kontroler racyjnej charakteryzuj¹ siê mniejszym poziomem Finansowy, Kierownik Kontrolingu, Specjalista rotacji i na ogó³ rozwijaj¹ siê wolniej. W tym obszarze ds. Podatków, Kierownik ds. Podatków, G³ówna kluczowe jest dobre zarz¹dzanie relacjami z obecnymi Ksiêgowa, Dyrektor Finansowy, CFO), klientami oraz nastawienie na promowanie wœród Bankowoœci inwestycyjnej i private equity (Analityk, klientów korzystania z wiêkszej gamy produktów Associate, Dyrektor Inwestycyjny, Dyrektor ds. banku. Pomimo kryzysu nadal przewidujemy dyna- Fuzji i Przejêæ), miczny rozwój bankowoœci w segmencie ma³ych Consultingu (Starszy Konsultant, Mened er, i œrednich przedsiêbiorstw, choæ dynamika tych Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu). dzia³añ z pewnoœci¹ bêdzie s³absza z uwagi na sytuacjê rynkow¹ (brak zaufania banków, ograniczenie produkcji, eksportu i w konsekwencji inwestycji). PERSPEKTYWY NA 2009 ROK W ramach dzia³ów korporacyjnych na znaczeniu Pomimo faktu, e œwiatow¹ gospodarkê dotkn¹³ w ostatnich 3 miesi¹cach zyskali pracownicy posiakryzys, spó³ki córki i oddzia³y zagranicznych banków daj¹cy doœwiadczenie w windykacji oraz restruktu- komercyjnych dzia³aj¹ce w Polsce w 2008 roku ryzacji kredytów. zanotowa³y dobre wyniki finansowe, czêœæ z nich ma W 2009 roku spodziewamy siê rosn¹cego zapotrzedalsze ambitne plany sprzeda owe i rozwojowe. bowania na specjalistów i mened erów z obszarów Niemniej jednak w obecnym momencie trudne jest leasingu, factoringu i ubezpieczeñ. Te bran e maj¹ jednoznaczne okreœlenie co przyniesie ca³y rok 2009 nadal w Polsce znaczne perspektywy rozwoju, i jakie mo liwoœci lub zagro enia stworzy dla pracow- chocia nie bêdzie to wzrost tak dynamiczny jak ników sektora us³ug finansowych. Po pierwszych w ci¹gu ostatnich dwóch lat. 2 miesi¹cach ju wiemy, e czêœæ instytucji podjê³a Ze strony klientów we wszystkich sektorach decyzjê o redukcji zatrudnienia w ramach wybranych spodziewamy siê dalszego zainteresowania kandydalinii biznesowych. Z zebranych przez nas informacji tami z obszarów sprzeda y. Od drugiej po³owy 2008 wynika, e pierwszy kwarta³ tego roku bêdzie czasem roku obserwujemy rosn¹ce zapotrzebowanie na speprzygotowywania finalnych strategii zwi¹zanych cjalistów z zakresu zarz¹dzania i rozwoju produktów, z now¹ sytuacj¹ rynkow¹. Docieraj¹ do nas w szczególnoœci z zakresu produktów depozytowych, informacje, e pewnego rodzaju o ywienie powinno kredytowych dla sektora MŒP czy produktów strusiê pojawiæ w drugiej po³owie roku, kiedy to wymierne kturyzowanych. Jesteœmy œwiadkami nies³abn¹cego efekty przenios¹ przeprowadzone dzia³ania restruktupopytu na stanowiska zwi¹zane z analiz¹ ryzyka ryzacyjne. Do tego czasu powinno siê te wyjaœniæ lub kredytowego oraz specjalistów od kontrolingu, audytu ustabilizowaæ wiele parametrów dotycz¹cych naszej i usprawniania procesów. gospodarki. Podsumowuj¹c nasze obserwacje nale y podkreœliæ, W ramach sektora bankowoœci detalicznej banki e najbli szy czas bêdzie na pewno bardzo korzystny kontynuuj¹ przyjête jeszcze w latach ubieg³ych dla zdolnych mened erów, umiej¹cych przeprowadzaæ strategie rozwoju (otwieranie nowych oddzia³ów, restrukturyzacje zespo³ów i procesów, posiadaj¹cych rekrutacja i szkolenie kadr). Z pewnoœci¹ dynamikê inicjatywê i potrafi¹cych wdra aæ nowe pomys³y, rozwoju tego sektora podtrzyma pojawienie siê a tak e wykwalifikowanych specjalistów posiadaw ostatnich miesi¹cach konkurencji ze strony trzech j¹cych szerok¹ wiedzê oraz kompetencje. nowych marek. Perspektywy rozwoju nadal istniej¹ W najbli szym czasie wszechstronnoœæ, umiejêtnoœæ ocenia siê, e od 30% do 50% Polaków w ogóle nie pracy w zespole, nastawienie na cele bêd¹ cechami korzysta z us³ug bankowych. Ponadto nadchodz¹cy wysoce po ¹danymi przez wiêkszoœæ pracodawców. czas to z pewnoœci¹ moment na usprawnienie istniej¹cych ju procesów i produktów. W Polsce 7

8 3. PION SPRZEDA Y Doradca Klienta Zamo nego Opiekun Klienta to jedno z najliczniejszych stanowisk w bankowoœci detalicznej i dla wielu osób pierwsze Kierownikowi Oddzia³u stanowisko w tym sektorze. Na tê pozycjê w du ej mierze rekrutowane s¹ osoby nieposiadaj¹ce wczeœniejszych doœwiadczeñ w bran y, natomiast posiadaj¹ce doœwiadczenie sprzeda owe lub predyspozycje w tym Preferowane wykszta³cenie wy sze zakresie. W ramach funkcji obs³ugi klienta indywidua- Doœwiadczenie w sprzeda y oraz bardzo dobra lnego banki wyró niaj¹ grupê pracowników, Doradców znajomoœæ produktów lub us³ug bankowych Klienta Zamo nego, dedykowan¹ do obs³ugi, która dedykowana jest do obs³ugi wybranych klientów banku Ponadprzeciêtna komunikatywnoœæ i bardzo dobre s¹ to Doradcy Klienta Zamo nego. Na to stanowisko zdolnoœci interpersonalne awansuj¹ przede wszystkim osoby, które osi¹gnê³y Silna motywacja do pracy i zorientowanie na osi¹najlepsze wyniki w sprze-da y us³ug i obs³udze klienta ganie wyznaczonych celów indywidualnego. Klient zamo ny to jednoczeœnie klient bardziej wymagaj¹cy i bardziej otwarty na korzystanie Znajomoœæ obs³ugi komputera z wiêkszego wachlarza us³ug i produktów bankowych. W zwi¹zku z tym Doradcy Klienta Zamo nego musz¹ posiadaæ ugruntowan¹ wiedzê z zakresu produktów Osoby, które z sukcesem pracuj¹ na stanowiskach i us³ug oraz umieæ przygotowywaæ dla klientów sprzeda owych w doœæ szybkim czasie mog¹ uzyskaæ indywidualne rozwi¹zania. awans pionowy na lidera zespo³u, a w d³u szej perspektywie na kierownika oddzia³u bankowego czy mened era sprzeda y w centrali banku. Mo liwoœci rozwoju w tym zakresie zale ¹ w g³ównej mierze od ambicji, umiejêt- Pozyskiwanie nowych klientów dla banku i/lub noœci i skutecznoœci doradcy. opieka nad istniej¹cym klientami Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Zapewnianie klientom zindywidualizowanej i profesjonalnej obs³ugi zgodnej z przyjêtymi standardami Sprzeda produktów i us³ug bankowych Sta³e aktualizowanie i pog³êbianie w³asnej wiedzy z dziedziny finansów i bankowoœci : PREMIA % % % 8

9 3. PION SPRZEDA Y Kierownik Oddzia³u Kierownik Oddzia³u to jeden z pierwszych szczebli mened erskich w obszarze sprzeda y w bankowoœci. Dla wielu osób, które osi¹gnê³y sukces w sprzeda y, stanowisko to jest doskona³¹ okazja do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i si³ w budowaniu i zarz¹dzaniu zespo³em. Kierownik Oddzia³u odpowiada za realizacjê za³o onych celów biznesowych oraz organizowanie, motywowanie i szkolenie podleg³ego zespo³u. Od osób na tym stanowisku oczekuje siê wysokich umiejêtnoœci interpersonalnych oraz kreatywnoœci. Wykszta³cenie wy sze w zakresie ekonomii i finansów Doœwiadczenie zdobyte w banku na stanowisku kierownika oddzia³u Bardzo dobra znajomoœæ produktów, us³ug i procedur bankowych Umiejêtnoœci mened erskie, doœwiadczenie w zarz¹- dzaniu kilkuosobowym zespo³em Realizacja zadañ, osi¹ganie wyznaczonych dla od- Osoby z doœwiadczeniem na stanowisku Kierownika dzia³u celów sprzeda owych i finansowych Oddzia³u maj¹ przede wszystkim du e mo liwoœci Kreowanie polityki w zakresie pozyskiwania i wspó³- awansu poziomego, czyli przechodzenie pomiêdzy odpracy z klientami indywidualnymi oraz klientami dzia³ami i zdobywanie doœwiadczenia w zarz¹dzaniu z segmentu przedsiêbiorstw (MŒP, du e firmy) coraz wiêkszymi zespo³ami. Dla osób osi¹gaj¹cych Doradztwo, wspieranie i motywowanie podleg³ych bardzo dobre wyniki w zakresie sprzeda y i motywopracowników do realizacji wyznaczonych zadañ wania zespo³ów istniej¹ szerokie mo liwoœci awansu i celów pionowego na regionalnego kierownika sprzeda y lub dyrektora sprzeda y. Dyrektorowi Regionu Dyrektorowi Sprzeda y :

10 3. PION SPRZEDA Y Doradca Inwestycyjny / Private Banker Doœwiadczenie w sprzeda y produktów i us³ug ban- kowych (produkty depozytowe, inwestycyjne, kredytowe, produkty rynków finansowych) Private Banker to stanowisko, którego intensywny rozwój obserwujemy w Polsce dopiero od kilku lat, w zwi¹zku z tym do tej pory nie wykszta³ci³y siê szerokie i doœwiadczone kadry w tym zakresie. Dzia³y Private Bankingu skierowane s¹ na obs³ugê bardzo zamo nych klientów, których oczekiwania dotycz¹ce zakresu i poziomu us³ug s¹ bardzo wysokie. Klienci oczekuj¹ nie tylko bezpieczeñstwa zgromadzonych œrodków finansowych, lecz tak e doradztwa w zakresie optymalnego zarz¹dzania i pomna ania ich œrodków. W ostatnim czasie obser- Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Posiadanie sieci kontaktów w obszarze klientów zamo nych i umiejêtnoœæ budowania relacji d³ugo- terminowych z przedstawicielami tej grupy klientów Ponadprzeciêtna komunikatywnoœæ i bardzo dobre wuje siê wzmo on¹ dzia³alnoœæ czo³owych banków zdolnoœci interpersonalne w zakresie private bankingu. Na uwagê zwraca tak e Silna motywacja do pracy i zorientowanie na osi¹fakt, e na polski rynek zdecydowa³y siê wejœæ miêdzyganie wyznaczonych celów narodowe, g³ównie szwajcarskie banki, wyspecjalizowane w dzia³alnoœci tego typu. Omawiaj¹c perspektywy rozwoju na stanowisku Private Bankera nale y zaznaczyæ, e zdobycie wiarygodnej pozycji na rynku i osi¹gniêcie znacz¹cych sukcesów wymaga kilkuletniej i skutecznej dzia³alnoœci. Nie jest to z pewnoœci¹ zawód na 2-3 lata. Dlatego te dla osób zwi¹zanych z Private Bankingiem najlepsz¹ perspektyw¹ rozwoju jest zbudowanie d³ugoterminowych relacji z ryn- kiem, co bêdzie skutkowaæ rozbudow¹ sieci kontaktów z klientami. Osoby z du ym doœwiadczeniem chc¹ce rozwijaæ siê jako mened erowie, mog¹ awansowaæ na stanowisko Dyrektora Private Bankingu. Zarz¹dzanie i pozyskiwanie nowych klientów Wstêpna analiza potrzeb oraz doradzanie w zakresie inwestycji Sprzeda produktów i us³ug bankowych wraz ze strategi¹ inwestycyjn¹ banku Utrzymanie relacji z klientem Wp³yw na realizacjê zysku oraz poziom ryzyka Dyrektorowi Private Bankingu Prezesowi Zarz¹du : PREMIA bd bd bd 10

11 3. PION SPRZEDA Y Opiekun Klienta Korporacyjnego / Relationship Manager Opiekunowie Klienta Korporacyjnego w bankach i instytucjach finansowych na ogó³ podzieleni s¹ na zespo³y wydzielone ze wzglêdu na wielkoœæ obrotów rocznych klienta, obs³ugiwan¹ grupê produktów czy sektor. Najczêœciej obserwowanym podzia³em jest podzia³ pomiêdzy przedsiêbiorstwa z sektora MŒP oraz tzw. korporacji. Wystêpuj¹ tak e zespo³y zajmuj¹ce siê sprzeda ¹ tylko okreœlonych grup produktów, na przyk³ad tylko us³ug Cash Management lub nastawionych na konkretny sektor, na przyk³ad sektor nieruchomoœci. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami obecnymi i nowymi Zapewnianie klientom zindywidualizowanej i profesjonalnej obs³ugi zgodnej ze standardami instytucji Sprzeda produktów i us³ug bankowych Przygotowanie i prezentacja aplikacji na Komitecie Kredytowym lub œcis³a wspó³praca z praco- wnikiem Dzia³u Ryzyka/Analiz (w zale noœci od instytucji) Dyrektorowi Centrum Korporacyjnego Dyrektorowi Sprzeda y Bankowoœci Korporacyjnej Wykszta³cenie wy sze, preferowane ekonomiczne Doœwiadczenie w obszarze us³ug kredytowych Wewnêtrzna motywacja oraz umiejêtnoœci inter- personalne i komunikacyjne Umiejêtnoœci analityczne Dobra znajomoœæ produktów, us³ug i procedur bankowych Znajomoœæ zagadnieñ analizy kredytowej lub doœwiadczenie w tym obszarze s¹ atutem (w niektórych bankach s¹ konieczne) Wstêpna ocena ryzyka transakcji i mo liwoœci zaspo- kojenia potrzeb klienta Relationship Managerowie s¹ osobami zdecydowanie poszukiwanymi na rynku. Zaczynaj¹ od zdobywania koniecznego doœwiadczenia na stanowiskach asystenckich i m³odszych specjalistów, a nastêpnie sami rozpoczynaj¹ zarz¹dzanie i rozwijaj¹ portfel swoich klientów. Szanse rozwoju kariery dla Relationship Managerów s¹ uzale - nione od umiejêtnoœci utrzymywania relacji z dotychczasowymi klientami przy jednoczesnym poszerzaniu bazy klientów. Awans pionowy to mo liwoœæ objêcia odpowie- dzialnoœci za centrum korporacyjne a w d³u szej perspektywie za ca³y dzia³ sprzeda y korporacyjnej w banku. : PREMIA 30% 30% 30% 11

12 3. PION SPRZEDA Y Dealer Korporacyjny Dealerem w banku korporacyjnym jest osoba reprezentuj¹ca bank w operacjach rynku pieniê nego, kapita- Wykszta³cenie wy sze, najlepiej o profilu ekono- ³owego i walutowego. Rola ta jest istotna w strukturze micznym dzia³ów sprzeda y ze wzglêdu na odpowiedzialnoœæ za Doœwiadczenie na podobnym stanowisku w innym maksymalizacjê zysków pochodz¹cych z tych e operacji. banku Dealer Korporacyjny, czêsto przypisany do okreœlonego regionu, jest odpowiedzialny za œcis³¹ wspó³pracê z klientami Umiejêtnoœæ pracy w zespole i komunikatywnoœæ korporacyjnymi zlokalizowanymi na danym obszarze. Szeroka wiedza dotycz¹ca rynku pieniê nego Aktualna wiedza z zakresu produktów i instrumentów i produktów gospodarki pieniê nej rynkowych czy zdolnoœci analityczne s¹ oczywiœcie Bardzo dobre umiejêtnoœci sprzeda owe poparte bardzo istotne, natomiast równie priorytetowo traktuje siê osi¹gniêciami zawodowymi umiejêtnoœci negocjacyjne. Odpornoœæ na stres oraz umiejêtnoœci szybkiego podejmowania decyzji Aktywna sprzeda produktów inwestycyjnych dealing roomu (np. instrumentów pochodnych) Negocjowanie kursów walut i stóp procentowych Odpowiedzialnoœæ za relacje ze strategicznymi klientami banku w zakresie produktów skarbowych Negocjowanie transakcji FX, lokat przez telefon Przygotowywanie i wysy³anie ofert dotycz¹cych produktów bankowych oraz uczestnictwo w przygoto- wywaniu prezentacji Dla osób pracuj¹cych w Dealing Roomie istnieje wiele mo liwoœci w zakresie dalszego rozwoju zawodowego. Jedn¹ z nich jest pozostanie w Departamencie Treasury, zdobywanie dalszych doœwiadczeñ i stopniowy awans na stanowisko mened era i dyrektora. Kolejne mo liwoœci to przejœcie w ramach organizacji na stanowisko zwi¹zane z pozyskiwaniem i opiek¹ nad klientem korporacyjnym czy te opuszczenie sektora bankowego i przejœcie do du ych korporacji, które posiadaj¹ w³asne Dzia³y Skarbu osadzone w pionach finansowych i podlegaj¹ce CFO. Dyrektorowi Departamentu Treasury : PREMIA % 200% % 200% % 200% 12

13 3. PION SPRZEDA Y Dyrektor Sprzeda y Dyrektor Sprzeda y pe³ni kluczow¹ rolê w kszta³owaniu polityki sprzeda y firmy. Odpowiada za jej stronê przychodow¹, proaktywnie reaguje na zmieniaj¹cy siê rynek i potrzeby klientów, uczestniczy w rozwoju oferty produktowej oraz dzia³añ marketingowych. Ze wzglêdu na wielkoœæ organizacji zarz¹dza on licznymi zespo³ami pracowników podzielonych na makroregiony, regiony czy oddzia³y. Funkcja Dyrektora Sprzeda y jest jedn¹ z kluczowych dla dzia³alnoœci firmy, st¹d pozycja ta wymaga nie tylko predyspozycji zarz¹dczych i sprzeda owych, ale tak e bardzo dobrej znajomoœci rynku. Zarz¹dzanie i rozwój podleg³ym zespo³em sprzeda y Planowanie i organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu osi¹ganie celów biznesowych Pozyskiwanie nowych klientów i planowanie akcji cross-sellingowych Wiceprezesowi Zarz¹du odpowiedzialnemu za sprzeda Prezesowi Zarz¹du Kilkuletnie doœwiadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku kierowniczym zwi¹zanym z odpowiedzialnoœ- ci¹ za dzia³y sprzeda y Doœwiadczenie w sektorze bankowym lub us³ug finansowych Umiejêtnoœci mened erskie i przywódcze Zorientowanie na wyniki, w tym umiejêtnoœæ realizacji planów i celów Umiejêtnoœæ reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe Samodzielnoœæ i umiejêtnoœæ komunikacji Koordynowanie sprzeda y w podleg³ej sieci oddzia³ów, dostarczanie wsparcia w celu maksymalizacji dochodowoœci Monitorowanie rezultatów, aktywnoœci i jakoœci w celu wdra ania najlepszych praktyk w organizacji Wspó³pracowanie z dzia³ami ryzyka Mo liwoœci dalszego rozwoju na stanowisku Dyrektora Sprzeda y s¹ œciœle zwi¹zane z umiejêtnoœci¹ realizacji za³o onych celów, budowania zespo³ów i zarz¹dzania nimi. Osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie w roli mened era odpowiedzialnego za sprzeda, maj¹ stosunkowo du e Przygotowywanie bud etów, analiza raportów, propo- mo liwoœci przechodzenia do innych organizacji na podobnowanie usprawnieñ i nowych dzia³añ ne stanowiska. Doœwiadczeni Dyrektorzy Sprzeda y posiadaj¹cy umiejêtnoœci strategicznego myœlenia i reorganizacji zespo³ów, maj¹ mo liwoœæ awansu pionowego do zarz¹du spó³ki np. na stanowisko Wiceprezesa Zarz¹du odpowiedzialnego za sprzeda. :

14 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Analityk Kredytowy Departamenty ryzyka kredytowego s¹ najczêœciej zlokalizowane w centralach korporacyjnych dla danego regionu lub w centralach instytucji finansowych. W najbardziej powszechnym modelu departamenty ryzyka (wywa aj¹ce maksymalizacjê zysków z minimalizacj¹ ryzyka) s¹ bardzo wyraÿnie oddzielone od zespo³ów sprzeda owych, chocia niektóre instytucje ³¹cz¹ obie te funkcje. W zale noœci od organizacji Analitycy Kredytowi mog¹ siê zajmowaæ ca³oœci¹ procesu udzielenia kredytu po stronie ryzyka (sporz¹dzaæ aplikacje kredytow¹, samodzielnie analizowaæ sytuacjê finansow¹ klientów, zatwierdzaæ decyzjê) lub te tylko jej czêœci¹. W przypadku najwiêkszych transakcji decyzja nale y najczêœciej do spó³ki-matki, st¹d te wy sze stanowiska w obszarze analizy kredytowej wymagaj¹ bardzo dobrej znajomoœci jêzyka angielskiego. Kierownikowi Dzia³u Analiz Kredytowych Dyrektorowi Departamentu Ryzyka /Analiz Kredytowych Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Doœwiadczenie w pracy na stanowisku zwi¹zanym z praktyczn¹ analiz¹ finansow¹ Bardzo dobre zdolnoœci analityczne Umiejêtnoœæ pracy w zespole Dok³adnoœæ, sumiennoœæ i samodzielnoœæ w podej- mowaniu decyzji Umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu Perspektywy rozwoju dla Analityków Kredytowych s¹ dosyæ szerokie. Analitycy Kredytowi mog¹ bez wiê- Analiza wniosków kredytowych (w niektórych kszych przeszkód poruszaæ siê pomiêdzy bankami, instytucjach równie ich sporz¹dzanie) pod k¹tem firmami leasingowymi i factoringowymi. Mog¹ te rozwijaæ oceny ryzyka zawarcia transakcji przez instytucjê siê w stronê bardziej skomplikowanych transakcji typu Ocena sytuacji finansowej klienta structured finance, mog¹ restrukturyzowaæ istniej¹ce Strukturyzacja transakcji kredyty w przypadku pogorszenia siê sytuacji finansowej klienta. Doœwiadczeni analitycy, którzy lubi¹ kontakt Podejmowanie decyzji kredytowych zgodnie z posiaz klientem z powodzeniem radz¹ sobie jako Relationship danymi kompetencjami oraz z obowi¹zuj¹cymi Managerowie wiedza z zakresu analizy kredytowej w organizacji procedurami w znacznym stopniu u³atwia im sprzeda produktów Aktywna komunikacja z jednostkami sprzeda y i uwiarygodnia ich w oczach klientów. Istniej¹ banki, w celu uzgodnienia struktury transakcji zapew- które do swoich zespo³ów sprzeda y rekrutuj¹ tylko niaj¹cej zrównowa on¹ relacjê pomiêdzy ryzykiem i wy³¹cznie osoby z dzia³ów analiz kredytowych. Osoby a oczekiwaniami klienta wywodz¹ce siê z analizy kredytowej mog¹ tak e Udzia³ w Komitetach Kredytowych wykorzystaæ bezpoœrednio swoje doœwiadczenia w departamentach rozwoju produktów kredytowych, polityki kredytowej czy audycie wewnêtrznym. : PREMIA

15 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego W dobie kryzysu na œwiatowych rynkach finansowych minimalizacja ryzyka staje siê kluczowym zagadnieniem w ka dej organizacji. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy obszarem ryzyka kredytowego to jedno ze stanowisk o najwiêkszym wp³ywie na kszta³t polityki banku w zakresie wa enia ryzyka transakcji. Od kszta³tu i wykonania tej polityki zale y w sposób bezpoœredni dochód instytucji w strategicznym obszarze dzia³alnoœci kredytowej. Zarz¹dzanie ryzykiem w organizacji Zapewnienie przestrzegania zasad i polityki organizacji w zakresie ryzyka Dyrektorowi Finansowemu Wiceprezesowi Zarz¹du Wykszta³cenie wy sze w zakresie finansów Gruntowne doœwiadczenie w zakresie analizy kredytowej, zarz¹dzania ryzykiem i finansów zdobyte w instytucji finansowej (banki lub firmy leasingowe) Poparta doœwiadczeniem umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em Wysokie umiejêtnoœci analityczne Odpowiedzialnoœæ za kszta³t polityki kredytowej w banku Podejmowanie decyzji dotycz¹cych najwiêkszych Dyrektorzy w obszarze ryzyka kredytowego piastuj¹ transakcji, udzia³ w Komitetach Kredytowych bardzo wa n¹ i eksponowan¹ funkcjê wewn¹trz organizacji Monitorowanie portfela kredytowego oraz ryzyka kolejnym etapem kariery jest w ich wypadku wejœcie biznesowego i rynkowego w sk³ad zarz¹du banku. Udzia³ we wdra aniu nowych inicjatyw, produktów, systemów Proponowanie nowych rozwi¹zañ w zakresie usprawnieñ i procedur w celu zwiêkszenia efektywnoœci pracy zespo³u przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka Zarz¹dzanie podleg³ym zespo³em :

16 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Specjalista ds. Administracji Umów Wœród stanowisk back i middle office owych dedykowanych dla wsparcia biznesu, czêsto poszukiwanym profilem s¹ Specjaliœci ds. Administracji Umów Kredytowych. Osoby te poœrednicz¹ niejako w kontaktach miêdzy sprzeda ¹ a ryzykiem, odpowiadaj¹c za kwestie wyliczeniowe i dokumentowe konieczne do zawarcia transakcji. Ukoñczone studia z dyplomem licencjata Wiedza z zakresu p³atnoœci i transakcji Wiedza z zakresu rozliczeñ produktowych Dok³adnoœæ i skrupulatnoœæ Nadzór nad dokumentacj¹ potrzebn¹ do zawarcia Specjaliœci ds. Administracji Umów mog¹ przechodziæ transakcji kredytowych na pozycjê sprzeda ow¹ b¹dÿ stanowisko zwi¹zane Kontakt z si³ami sprzeda y celem pozyskania z ryzykiem wewn¹trz organizacji. W przypadku wiêkwszelkiej potrzebnej dokumentacji szoœci instytucji bankowych i leasingowych na rynku, stanowiska specjalistyczne w obszarze administracji umów Przygotowywanie dokumentacji i wype³nianie aplikacji bêd¹ w dalszym ci¹gu potrzebne. dla dzia³ów ryzyka w syst- Nadzór nad gwarancjami i zabezpieczeniami mach bankowych Nadzór nad transakcjami i rozliczeniami Rozwi¹zywanie problemów Dyrektorowi Operacyjnemu Dyrektorowi Departamentu Administracji Umów Dyrektorowi Ryzyka :

17 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik / Dyrektor Operacyjny Kierownik/Dyrektor Operacyjny odpowiada za pracê departamentu operacyjnego/wsparcia sprzeda y, któ- Wykszta³cenie wy sze w zakresie ekonomii i bankowoœci rego celem funkcjonowania jest obs³uga i wsparcie Kilkuletnie doœwiadczenie mened erskie w sektorze procesów w ramach danej linii biznesowej. W zale noœci finansowym od obszaru dzia³alnoœci instytucji finansowej departament ten mo e odpowiadaæ za procesy obs³ugi kredytów hipotecznych, us³ug factoringowych, posprze- Wiedza z zakresu metodyk i procedur np.. bankowych Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu zespo³ami ludzi da ow¹ obs³ugê umów leasingowych, realizacjê Wiedza z zakresu prawa (bankowego, cywilnego) rozliczeñ, prowadzenie rachunków etc. Dyrektor/Kierownik Operacyjny odpowiedzialny jest tak e za tworzenie procedur kontroli i analizy wszelkich operacji. Kontrola jakoœci i efektywnoœci obs³ugi operacyjnej klientów Ulepszanie i usprawnianie procesów i procedur Zarz¹dzanie podleg³ym zespo³em Usprawnianie dzia³añ maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka Nadzór nad realizacja bud etu Perspektywy dalszego rozwoju stanowiska Dyrektora/ Kierownika Operacyjnego s¹ doœæ szerokie. Osoba ta mo e awansowaæ zarówno pionowo na Cz³onka Zarz¹du odpowiedzialnego za obszar operacyjny, jak i poziomo, rozszerzaj¹c odpowiedzialnoœæ na departamenty zarz¹dzaj¹ce ryzykiem jak i te zajmuj¹ce siê rozwojem produktów czy optymalizacj¹ procesów. W du ej mierze zale y to od efektywnoœci funkcjonowania departamentu pod w³adz¹ w/w osoby, jak i jej szerokiego spojrzenia na ca³y proces decyzyjny. Dyrektorowi okreœlonej linii biznesowej Prezesowi Zarz¹du :

18 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik Produktu Wykszta³cenie wy sze ekonomiczne (finanse i banko- woœæ, zarz¹dzanie, marketing) Mened erowie produktów b¹dÿ te ca³ych linii produktowych dedykowanych dla konkretnych grup klientów pe³ni¹ kluczow¹ rolê w realizacji strategii instytucji finansowych. W³aœciwa parametryzacja produktu i jego marketing zewnêtrzny przek³adaj¹ siê na realne dochody instytucji. Za przyk³ad mo e tu pos³u yæ trwaj¹ca na prze³omie 2008/2009 ofensywa lokatowa banków w Polsce, skutkuj¹ca istotnym zwiêkszeniem aktywów banków pozyskanych w formie depozytów. Doœwiadczenie w banku w wybranym obszarze (p³atnoœci, bankowoœæ elektroniczna, produkty oszczê- dnoœciowe i inwestycyjne, karty kredytowe, kredy- ty gotówkowe, kredyty hipoteczne) Obserwujemy tendencjê do skupiania kierowników poszczególnych produktów w ramach dedykowanego departamentu zlokalizowanego w pionie operacyjnym lub pionie marketingu. Innym rozwi¹zaniem jest lokalizowanie kierowników w ramach pionów sprzeda owych i wspieraj¹cych sprzeda poszczególnych produktów. Przeprowadzanie analizy potrzeb klientów przy u yciu analiz zewnêtrznych (m.in. zlecanie badañ rynkowych) Przeprowadzanie analizy konkurencji i pozycji konkurencyjnej instytucji (analizy macierzowe, benchmarkingowe) Dyrektorowi Wydzia³u Rozwoju Produktów Dyrektorowi Marketingu Dyrektorowi dedykowanej linii biznesowej Doœwiadczenie w pracy na stanowisku Product Managera Kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ, umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów Umiejêtnoœæ pracy w zespole oraz umiejêtnoœci menad erskie Umiejêtnoœæ pracy pod presj¹ czasu Umiejêtnoœci analityczne Zarz¹dzanie istniej¹c¹ ofert¹ produktow¹ Przygotowywanie, wdra anie i rozwój nowych pro- Kierownik Produktu mo e byæ awansowany na stanowisko duktów opracowanie strategii, analiza dochodo- Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów, a tym samym woœci, parametry produktu, polityka cenowa odpowiadaæ za kontrolowanie strategiczne w zakresie Wspó³tworzenie strategii marketingowej produktu zarz¹dzania ofert¹ produktow¹ banku czy innej instytucji (we wspó³pracy z dzia³em marketingu) finansowej. W ostatnim czasie nast¹pi³ du y popyt na Organizowanie i prowadzenie szkoleñ produktowych Kierowników ds. Produktów w obszarach zwi¹zanych z produktami oszczêdnoœciowymi i inwestycyjnymi oraz Dostarczanie wsparcia w zakresie sprzeda y kredytowymi dla klientów indywidualnych, a tak e w obszadedykowanych produktów (rola eksperta w zakrerze produktów skierowanych do klienta instytucjonalsie produktu dla dzia³ów sprzeda owych) nego z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (g³ównie produktów kredytowych). :

19 4. WSPARCIE SPRZEDA Y I FUNKCJE CENTRALNE Kierownik Projektu Kierownik Projektu to nazwa u ywana do okreœlenia Odpowiedzialnoœæ za ca³oœciow¹ realizacjê projektu szerokiej gamy stanowisk, których celem jest u³atwianie w okreœlonych ramach czasowych i bud ecie i automatyzowanie procesów w organizacji oraz optyma- Zarz¹dzanie zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ komunikacj¹ lizacja efektywnoœci biznesu. W ci¹gu minionego roku zanotowaliœmy zauwa alny wzrost popytu na specjalistów zajmuj¹cych siê in ynieri¹ procesów kredytowych, Dyrektorowi Departamentu Projektów rozbudow¹ sieci sprzeda y (ubezpieczenia, bankowoœæ), Dyrektorowi Operacyjnemu zarz¹dzaj¹cych procesami. Kierownicy projektów wywodz¹ siê czêsto z dzia³ów operacyjnych, na przyk³ad z dzia³ów Dyrektorowi Dzia³u IT obs³ugi klienta lub dzia³ów wspieraj¹cych, co umo liwia im praktyczne spojrzenie na systemy i procesy zacho- Wykszta³cenie wy sze informatyczne lub ekonomiczne dz¹ce w instytucji. Siêganie po osoby wywodz¹ce siê Doœwiadczenie we wspó³pracy z kierownikami z poza organizacji ma z kolei tê zaletê, e na pewne dzia³ów operacyjnych (pionu sprzeda y i marketingu) procesy taka osoba bêdzie mia³a œwie e spojrzenie. oraz pracownikami na ka dym poziomie zatrudnienia Powszechna jest migracja kierowników projektów pomiêdzy Znajomoœæ zagadnieñ IT, procedur i procesów instytucjami finansowymi ró nego typu (consumer finance, zachodz¹cych w organizacji bankowoœæ, ubezpieczenia). Na to stanowisko poszukuje siê tak e kandydatów spoœród pracowników dzia³ów doradztwa Po ¹dane certyfikaty i znajomoœæ metodologii z Wielkiej Czwórki i innych zewnêtrznych instytucji doradczych. Prince2, PMI Analiza oczekiwañ biznesowych pionów operacyjnych pod k¹tem mo liwoœci wdro enia ich w organizacji na bazie posiadanych systemów i rozwi¹zañ technologicznych Inicjowanie nowych projektów optymalizuj¹cych istniej¹ce procesy biznesowe W przypadku zarz¹dzania procesami: po ¹dana znajomoœæ metodologii Lean, Six Sigma Umiejêtnoœæ koordynowania wielu projektów w tym samym czasie Orientacja na klienta Przygotowywanie studium wykonalnoœci projektu, Kierownicy Projektów pe³ni¹ kluczow¹ rolê w sektorze w tym analiza kosztów i korzyœci, analiza projektów bankowoœci i ubezpieczeñ. Obecnie wiele instytucji alternatywnych modernizuje swoje platformy IT, ulepsza procesy biznesowe oraz inwestuje w poprawê swoich narzêdzi. Przygotowywanie strategicznych dokumentów Z uwagi na fakt, e kierownicy projektu posiadaj¹ opisy funkcjonalnoœci szerok¹ wiedzê o strukturze banku, mog¹ zajmowaæ Zarz¹dzanie wdro eniem projektu, w tym kontakty w perspektywie wysokie stanowiska kierownicze i negocjacje z dostawcami (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor ds. Nowych Projektów, Zarz¹dzanie grup¹ projektow¹ z³o on¹ z dedykowa- Dyrektor Dzia³u IT). nych osób po stronie biznesu :

20 5. AUDYT, FINANSE, KSIÊGOWOŒÆ, PODATKI Samodzielny Ksiêgowy Doœwiadczenie w bankowoœci, wy sze studia ekono- miczne, finansowe Certyfikat z zakresu ksiêgowoœci (licencja Ministra Finansów) Znajomoœæ specyfiki us³ug finansowych (bankowoœci, ubezpieczeñ, produktów inwestycyjnych) Znajomoœæ IFRS/US GAAP Stanowisko Samodzielnego Ksiêgowego wymaga od kandydatów doœwiadczenia w ksiêgowoœci i podatkach, przy czym zwraca siê du ¹ uwagê na znajomoœæ miêdzynarodowych standardów raportowania, umiejêtnoœci analityczne, znajomoœæ narzêdzi informatycznych. W mniejszych miêdzynarodowych firmach, gdzie zakres obowi¹zków zazwyczaj jest szerszy, osoba na tym sta- nowisku mo e byæ tak e odpowiedzialna za zgodnoœæ z SOX. Ksiêgowanie dokumentów, kontrola ksiêgowañ Udzia³ w przygotowywaniu bilansu, rachunku zysków Wykwalifikowani ksiêgowi poszukiwani s¹ do wype³niai strat, rachunku przep³ywów nia wielu obowi¹zków: w kontroli, audycie i finansach. Przygotowywanie raportów i deklaracji podatkowych Dwiema naturalnymi œcie kami rozwoju dla Samodzielnego Ksiêgowego jest awans pionowy na stanowiska Przygotowanie raportów i statystyk dla potrzeb kierownicze/koordynuj¹ce w ksiêgowoœci (z-ca G³ówne- Narodowego Banku Polskiego go Ksiêgowego, Kierownik Ksiêgowoœci, Kierownik AP/AR, Partycypowanie w przygotowywaniu bud etu i pro- G³ówny Ksiêgowy) lub bardzo modne w dzisiejszych cesach z tym zwi¹zanych czasach przejœcie do dzia³ów kontrolingu i kszta³towanie Udzia³ w ró nych projektach w obszarze ksiêgowoœci swojej kariery od stanowiska Analityka Finansowego. i finansów Obydwie œcie ki umo liwiaj¹ w perspektywie objêcie Wdra anie nowych oprogramowañ stanowiska Dyrektora Finansowego. G³ównemu Ksiêgowemu Dyrektorowi Finansowemu :

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn Jabil jest producentem urządzeń elektronicznych dla najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. W Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób w tym głównie elektroników, automatyków i mechaników. Technik Elektronik

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za Cena brutto za 37,08 zł godzinę godzinę 37,08

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo