WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN"

Transkrypt

1 Page 1 WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN TARGÓW 1. Organizator E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy, ul. E. Ciołka 30, Warszawa NIP , e mail. tel , fax/tel ; ; 2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanego przez osoby upoważnione, wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa do dnia 10 września 2007 r. do biura E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy, ul. E. Ciołka 30, Warszawa faxem lub pocztą, które stanowi treść umowy między Organizatorem a Wystawcą. 3. Zgłoszenie uczestnictwa będzie rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Organizator jest upoważniony do wyznaczenia Wystawcy stoiska, które jest wiążące. Organizator może nawet po zawarciu umowy odstąpić od przydzielonego miejsca i przydzielić je w innym miejscu. Wystawca bez pisemnej zgody Organizatora nie może dokonywać zmiany lokalizacji przydzielonego stoiska. 4. Zgłoszenie przesłane po terminie określonym w warunkach uczestnictwa tj. po r. będzie brane pod uwagę tylko przy pełnej 100% wpłacie za podaną powierzchnię wystawienniczą przez Wystawcę. 5. Wszystkie zmiany dotyczące zgłoszenia uczestnictwa wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Wystawcy i akceptacji przez Organizatora. Wystawca nie może przenosić praw wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie. 6. Realizacja zlecenia następuje po otrzymaniu oświadczenia woli Wystawcy o przyjęciu oferty w formie zlecenia. 7. Wystawca zobowiązany jest do: uiszczenia zaliczki w wysokości 49% wartości zlecenia na powierzchnię wystawienniczą wraz z chwilą podpisania zgłoszenia uczestnictwa umowy do dnia 31 lipca 2007 r. Pozostała wartość 51% zlecenia płatna jest do dnia 10 września 2007 roku. Organizator gwarantuje udzielenie rabatu w wysokości 10% należności za zamówioną powierzchnię dla Wystawców, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty pierwszej raty do 30 czerwca 2007 roku. (49% 10% rabatu) 8. Wystawca jest zobowiązany udokumentować wszystkie opłaty przesyłając do organizatora kopie przelewów potwierdzone przez bank. 9. Uregulowanie pełnej płatności wraz z okazaniem dowodu wpłaty jest warunkiem przekazania stoiska. 10. Wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi. 11. W przypadku opóźnienia w płatnościach naliczane będą odsetki ustawowe. 12. W przypadku, gdy Wystawca anuluje swoje zlecenie złożone po terminie zamknięcia tj. po 10 września 2007 r. jest zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi 100% wartości zlecenia. 13. Organizator może odstąpić od umowy gdy zgłoszenie zawiera nieprawidłowe/nieprawdziwe dane lub gdy nie zostały uiszczone wszystkie opłaty za stoisko. 14. Wystawca ma prawo do 1 września 2007 r. wycofać swoje zgłoszenie udziału w tym przypad ku jest zobowiązany zwrócić koszty manipulacyjne w wysokości 25% za zarezerwowane stoisko.

2 Page Wystawca bez zgody Organizatora nie może bezpłatnie lub odpłatnie udostępniać stoiska osobom trzecim. Zgoda taka jest ważna po uiszczeniu przez Wystawcę 100 PLN + VAT na rzecz Organizatora za możliwość przyjęcia Podwystawcy. Podwystawca podlega takim samym warunkom jak Wystawca. 16. Wystawca otrzymuje karty wstępu od Organizatora w biurze na terenie targów. 17. Jeśli Wystawca nie zajmie stoiska w dniu do godziny 8 rano, Organizator może rozdysponować stoisko według swojego uznania, a Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do żadnych roszczeń. 18. Wystawca ma obowiązek dostarczenia eksponatów i urządzeń pomocniczych (spełniających normy bezpieczeństwa) na teren targów w dniu 14 września 2007 r. Rozpoczęcie likwidacji ekspozycji przez Wystawcę przed zakończeniem targów jest zabronione. Za niedotrzymanie zobowiązań pkt.18 Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę 1000 PLN + VAT. 19. Wystawca budujący stoisko we własnym zakresie ma obowiązek przedłożenia projektu do zatwierdzenia do dnia 1 września 2007 r. Wystawca nie może rozpocząć budowy stoiska bez uzyskania zgody Organizatora. Projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym i normami bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce, oraz z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie targów. 20. Organizator może wstrzymać budowę stoiska oraz nakazać usunięcie elementów zabudowy na koszt Wystawcy jeżeli zabudowa wykonywana jest bez zatwierdzonej lokalizacji lub projektu, a także jeśli jest niezgodna z wymaganymi przepisami. 21. Transport, montaż i demontaż wykonywane są przez Wystawcę (na jego koszt i odpowiedzial ność) lub inne wyznaczone przez Wystawcę osoby. 22. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na swoim stoisku, poza nim wymagana jest zgoda Organizatora targów. 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, kradzieże i szkody, z wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora. 24. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom: Działania marketingowe informacja w środkach masowego przekazu, na ulotkach i plakatach, reklamie prasowej. Podczas targów codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych. 25. Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z udziału w targach oraz ubezpieczenie eksponatów i towaru. 26. Wystawca na własny koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i eksponaty przed ewentualnymi ubytkami lub szkodami. 27. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z ważnych przyczyn na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia targów. 28. Organizator ma prawo do skrócenia, wydłużenia, przesunięcia lub zamknięcia, albo też odwołania targów w przypadku powstania okoliczności od niego niezależnych. W takich wypadkach Wystawcy nie przysługują roszczenia o wyrównanie strat poniesionych w związku z targami. GODZINY OTWARCIA: WYSTAWCY (sobota) (niedziela) od 7.00 do PUBLICZNOŚĆ (sobota) (niedziela) od do BUDOWA STOISK OBCYCH od do ZATOWAROWANIE od do 22.00

3 Page września TORWAR WARSZAWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA UMOWA Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 10 września 2007 Nazwa firmy (dane do faktury) Ulica... Miejscowość. Kod. Telefon.. Fax..... e mail www Branża. Właściciel/Dyrektor... Osoba odpowiedzialna za udział w targach... NIP... Upoważniamy E.A.R. Piotr Skulski do wystawiania faktur VAT bez naszego potwierdzenia. Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących zasad i warunków uczestnictwa. Czytelny podpis osoby upoważnionej (imię i nazwisko) POWIERZCHNIA STOISKA PŁYTA GŁÓWNA UWAGA! Wielkość stoiska min. 6 m2 POWIERZCHNIA CENA ZABUDOWANA (obejmuje: ścianki stoiska, wykładzinę, fryz, oświetlenie na każde 2 m2 1 punkt świetlny, jedno gniazdko wtykowe, podłączenie prądu, stół + 2 krzesła, kosz na śmieci) ILOŚĆ 420, / m2 NIEZABUDOWANA* 350, / m2 DOPŁATA DO STOISKA NAROŻNEGO 15% wartości powierzchni DOPŁATA DO STOISKA CZOŁOWEGO I WYSPOWEGO 20% wartości powierzchni WARTOŚĆ NETTO W PLN SUMA WARTOŚCI: * powierzchnia niezabudowana wyłącznie w przypadku własnej zabudowy stoiska POWIERZCHNIA STOISKA HALL UWAGA! Wielkość stoiska min. 4 m2 POWIERZCHNIA CENA ZABUDOWANA (obejmuje: ścianki stoiska, wykładzinę, fryz, oświetlenie na każde 2 m2 1 punkt świetlny, jedno gniazdko wtykowe, podłączenie prądu, stół + 2 krzesła, kosz na śmieci) 370, / m2 NIEZABUDOWANA* 300, / m2 DOPŁATA DO STOISKA NAROŻNEGO 15% wartości powierzchni DOPŁATA DO STOISKA CZOŁOWEGO I WYSPOWEGO ILOŚĆ WARTOŚĆ NETTO W PLN 20% wartości powierzchni SUMA WARTOŚCI: * powierzchnia niezabudowana wyłącznie w przypadku własnej zabudowy stoiska UWAGA: Nieprzekraczalny termin dostarczania projektów 1 września 2007 r.

4 Page 4 DODATKOWE WYPOSAŻENIE Cena Ilość Wartość Cena Gablota oszklona 100 x 50 x , Drzwi 100, Lada informacyjna 100 x 50 x , Krzesło 20, Witryna oszklona wraz z 2 półkami 100 x 50 x , Stołek barowy 40, Półka szklana do witryny 100 x 50 25, Zasłonka 20, Regał z 4 półkami 100 x 50 x , Punkt świetlny 20, Półka 25 x , Gniazdo wtykowe 220V 17, Półka szklana 25 x , Doprowadzenie prądu do powierzchni zabudowanej 150, Podest ekspozycyjny 100 x 100 x (50, 70, 100) 75, Podłączenie indywidualne energii elektrycznej 150, Podest ekspozycyjny 100 x 50 x (50, 70, 100) 55, Fryz nazwy firmy na fryzie 80, Kolor ścian 40, /m2 Logo na fryzie 90, Ilość Wartość SUMA WARTOŚCI: Standardowy napis na fryzie brzmi: (bezpłatny dotyczy tylko powierzchni zabudowanej). BANKIET Lady (sobota godz ): chcemy skorzystać z 2 bezpłatnych zaproszeń na Bankiet (min. wykupiona powierzchnia 14 m2) chcemy zamówić płatne zaproszenia na Bankiet Lady Liczba osób... (cena 110 PLN od osoby + VAT) TAK TAK UWAGA! CENY NIE ZWIERAJĄ 22% VAT. Wyrażamy zgodę na następujące warunki płatności: 1. Zaliczka 49% wartości brutto zamówionej powierzchni, dodatkowych usług i wyposażenia wpłata do 31 lipca 2007 r. 2. Reszta 51% wartości brutto całości zamówienia do 10 września 2007 r. NR. Konta PKO BP S.A. XVIII o /Warszawa (z dopiskiem TARGI Warszawa Torwar) Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego potwierdzenia. Po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa zobowiązujemy się do ich przestrzegania. SUMA WARTOŚCI ZLECENIA (bez VAT)... zł 22% VAT... zł RAZEM DO ZAPŁATY... zł... Data... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do: E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy ul. Erazma Ciołka 30, Warszawa Wioletta Jasińska Kierownik marketingu i reklamy, tel , , fax e mail: Małgorzata Szlagowska Skulska tel , e mail: Piotr Skulski tel ZGŁOSZENIA ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE TARGÓW DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONACH: ;

5 Page 5 OFERTA REKLAMOWA JESIEŃ INFORMACJE O FIRMIE W KATALOGU TARGOWYM Treść (max. 5 wierszy) wpisu powinna zawierać nazwę i adres firmy, e mail, adres strony telefon, faks, opis działalności, reprezentowane marki i przeznaczenie produktów wystawianych aktualnie na targach. Szczególnie zależy nam na tym, aby uwzględnili Państwo nowości firmy. Wpis w postaci elektron icznej prosimy przesyłać na adres: 2. PŁATNA REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM Okładka tył i przód wewnętrzna strona PLN Okładka tył zewnętrzna strona PLN Cała strona katalogu PLN Pół strony katalogu 750 PLN 1 strony katalogu 350 PLN Prezentacja produktu 700 PLN UWAGA: zamówienie reklamy wysłane wraz z wpłatą 49% zaliczki do 1 sierpnia 2007 r. obejmuje 10% zniżki. Reklamę należy przygotować w formacie tif, pdf, eps i przesłać em lub na płycie CD. Katalog będzie dystrybuowany do salonów kosmetycznych, mediów oraz szkół kosmetycznych, na targach. 3. REKLAMA W RADIOWĘŹLE TARGOWYM Ogłoszenie emitowane będzie w trakcie trwania targów od godz do w ramach bloków reklamowych emitowanych co godzinę: Emisja sobota 200 PLN Emisja niedziela 220 PLN Emisja cały pakiet dwóch dni 350 PLN Treść ogłoszenia należy przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty faksem lub e mailem na adres: do 1 sierpnia 2007 r. 4. EKSPOZYCJA NA TERENIE TARGÓW Baneru / standu reklamowego 100 PLN Tablicy reklamowej 150 PLN Materiałów promocyjnych 150 PLN 5. POKAZY I PREZENTACJE Prezentacje i pokazy odbywają się na scenie w sobotę i niedzielę. Zapewniamy profesjonalną widownię pokazów i szkoleń, na które zaprosimy kosmetyczki, uczennice szkół kosmetycznych, oraz media (prasa, radio, TV). Każdy pokaz to dla Państwa wyjątkowa reklama i bezpośrednie dotarcie do klienta. Jesteśmy zainteresowani wystąpieniem w programie towarzyszącym. Temat pokazu/prezentacji: 30 minut 200 PLN; 45 minut 300 PLN. 6. UFUNDOWANIE NAGRÓD PRZEZ WYSTAWCÓW W ZAMIAN ZA REKLAMĘ Firma ufunduje nagrody na konkursy w formie produktów dystrybuowanych, promowanych przez Wystawcę w wartości od 100 PLN do PLN. W zamian za ufundowanie nagród proponujemy: TAK promocję firmy/produktu w trakcie wręczania nagród umieszczenie logo firmy w jesiennej edycji katalogu Targi Lady 2007 UWAGA! Logo w formacie eps należy przesłać do 1 sierpnia 2007 r. Nagrody można przesyłać do 31 sierpnia 2007 r. na adres organizatora: E.A.R., ul., Ciołka 30, Warszawa lub przekazać podczas targów.

6 Page 6 LADY JESIEŃ 2007 WARSZAWA TORWAR PAKIET SPONSORSKI Zapraszamy serdecznie firmy uczestniczące w MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KOSMETYCZNO FRYZJERSKICH SPA do skorzystania z pakietu sponsorskiego. Dzięki pakietowi sponsorskiemu firma będzie miała możliwość prezentacji i reklamy w branżowych mediach m.in. w czasopismach, na stronach internetowych i dotarcie do odbiorców zarówno kosmetyczek, hurtowni jak i firm dystrybucyjnych oraz salonów piękności. Zapewniamy następujące formy reklamy: SPONSOR 20 TYS. PLN Umieszczenie reklam i logo na materiałach poligraficznych dotyczących targów m.in. plakaty, ulotki Udostępnienie powierzchni na wystawienie reklam i bannerów, umieszczenie standów Umożliwienie rozdawania materiałów promocyjnych podczas targów Podziękowanie dla Sponsora odczytane przez konferansjera kilkanaście razy podczas targów emisje uzgodnione wraz ze Sponsorem oraz treść spotów reklamowych Prezentacja produktów firmy na telebimie Pula wejściówek dla gości Sponsora Umieszczenie logo w Internecie Wysłanie newsletera wraz z logiem Państwa firmy do 50 tys. użytkowników Internetu w tym do salonów kosmetycznych, salonów piękności, gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych, medycyny estetycznej, dystrybutorów, hurtowni i firm z branży kosmetycznej Stoisko zabudowane o powierzchni 15 m2. Pół strony w katalogu targowym dystrybuowanym w ilości 8 tys. egzemplarzy na targach, do szkół fryzjerskich i kosmetycznych 2 zaproszenia na wieczór balowy Logo Sponsora na biletach Logo Sponsora na zgłoszeniach wysyłanych do 10 tysięcy firm Logo w reklamie prasowej w min. 2 czasopismach branżowych MECENAS TARGÓW 40 TYS. PLN Umieszczenie reklam i logo na materiałach poligraficznych dotyczących targów m.in. plakaty, ulotki Udostępnienie powierzchni na wystawienie reklam i bannerów, umieszczenie standów Umożliwienie rozdawania materiałów promocyjnych podczas targów Podziękowanie dla Sponsora odczytane przez konferansjera kilkanaście razy podczas targów emisje oraz treść spotów reklamowych uzgodnione wraz ze Sponsorem Prezentacja produktów firmy na telebimie Pula wejściówek dla gości Sponsora Umieszczenie logo w Internecie Strona reklamowa w Internecie Mecenasa na stronie targów Wysłanie newsletera wraz z logo Państwa firmy do 100 tys. użytkowników Internetu w tym do salonów kosmetycznych, salonów piękności, gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych, medycyny estetycznej, dystrybutorów, hurtowni i firm z branży kosmetycznej Stoisko zabudowane o powierzchni 30 m kw. Cała strona w katalogu targowym dystrybuowanym w ilości 8 tys. egzemplarzy na targach, do szkół fryzjerskich i kosmetycznych 6 zaproszeń na wieczór balowy Logo Mecenasa na biletach Logo Mecenasa na zgłoszeniach wysyłanych do 10 tysięcy firm Logo w reklamie prasowej z paskiem zawierającym dane teleadresowe Mecenasa w minimum 4 gazetach kosmetycznych Dodatkowo dla Mecenasa reklama w radio, a także logo w reklamie na plakatach i bilbordach w Warszawie. Inne możliwości uhonorowania Państwa udziału będą do uzgodnienia na spotkaniach przy okazji omawiania zakresu współpracy. Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie doskonałą okazją do reklamy Państwa firmy oraz do dalszej współpracy, która przełoży się bezpośrednio na korzyści jakie odniesie z niej Państwa firma. Łączymy wyrazy szacunku Zespół E.A.R.

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia 01.07.2015r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁU FIRMY I.M.P.A.

UDZIAŁU FIRMY I.M.P.A. ` Włocławek, dnia 19.08.2013 Nr ref.: numer zapytania: 12082013/T Nazwa firmy: I.M.P.A. Rafał Gołębiowski Ulica: Al. Kazimierza Wielkiego 6d Miejscowość: Włocławek Kod: 87-800 Adres e-mail: impa@pumice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający.

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający. Warszawa, 17 lipca 2012 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu SEKTORY OUTSOURCING Wsparcie Dla Twojego Biznesu I Finanse VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo