Wydział Analiz Sektora Bankowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Analiz Sektora Bankowego"

Transkrypt

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI PŁATNICZYCH Wydział Analiz Sektora Bankowego WARSZAWA,

2 Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku depozytowym... 4 Wyniki ankiety... 6 Rynek depozytów bankowych wraz z podziałem ze względu na kanał dystrybucji oferty... 6 Oprocentowanie stanów umów Oprocentowanie nowych umów M-3M M-6M M-1Y Statystyka stóp procentowych wg SMRP Podsumowanie

3 Wstęp Postępujący rozwój technologii, Internetu oraz urządzeń przenośnych wpływa na zmianę formy kontaktów między bankiem i klientem. Wielu analityków instytucji i firm międzynarodowych przewiduje 1,2,3,4,5 w najbliższej przyszłości odejście od tradycyjnych form komunikacji bank-klient na rzecz mobilnego dostępu do usług bankowych charakteryzującego się znacznie większą szybkością prowadzonych operacji. Możliwość korzystania z produktów bankowych za pomocą kanałów mobilnych i internetowych tj. nietradycyjnych stanowi szerokie pole manewru do głębszego i aktywniejszego kontaktu banku z klientem. Ponadto rodzaj kanału dystrybucji, a zwłaszcza dostępu do depozytów może wpłynąć na ich stabilność. W przypadku kanałów internetowych i mobilnych, zdolność klientów do natychmiastowej reakcji na rozwój wydarzeń rynkowych, bardziej atrakcyjne oprocentowanie u konkurujących banków lub informacje o charakterze wizerunkowym mogą być czynnikami prowadzącymi do osłabienia ich stabilności (dotyczy to szczególnie sytuacji kryzysowej). Zgodnie z zapisami Wytycznych EUNB i projektu Rozporządzenia delegowanego KE, które będzie ustanawiać wiążącą normę LCR, depozyty internetowe są uważane za mniej stabilne i powinny być im przypisywane wyższe stopy odpływu. Celem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) jest analiza i monitorowanie zachowania banków, dlatego w listopadzie 2014 r. UKNF (Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych) przeprowadził ankietę wśród 29 banków komercyjnych na temat średniego poziomu oprocentowania depozytów złotowych (stanowiących 89,5% depozytów ogółem) w podziale na kanał tradycyjny (umowy zawierane w placówce lub oddziale) i inny niż tradycyjny, w tym internetowy. Badanie przeprowadzono również według podziału na tenory (depozyty bieżące, do 1 miesiąca włącznie, od 1 do 3 miesięcy włącznie, do 3 do 6 miesięcy włącznie, od 6 miesięcy do 1 roku włącznie oraz powyżej roku) i grupy klientów (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, zbiorcza kategoria ogółem, obejmująca oprócz dwóch wymienionych również instytucje świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych) Global-Consumer-Banking-Survey-2014.pdf https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/fs/future-of-retail-banking_5-year-vision.pdf 3

4 mld zł Analogiczne badanie zostało przeprowadzone dla wybranych banków spółdzielczych i banków zrzeszających przez Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Celem ankiety była analiza zachowania banków na rynku depozytowym zarówno pod kątem kanałów dystrybucji depozytów, jak i zmian w tym obszarze (zwiększanie udziału kanałów elektronicznych i oferowanych stawek). Kryterium wyboru adresatów ankiety była aktywność banków na rynku depozytów bankowych (banki, które przyjęły co najmniej 0,5 mld zł depozytów, i które nadal pozyskują depozyty od klientów). Ankieta została skonstruowana w sposób analogiczny do cyklicznej ankiety Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej m. in. depozytów bankowych, którą wypełnia regularnie 19 podmiotów układ formularzy był zatem większości ankietowanych znany. Niewątpliwie pewną trudnością w ich wypełnieniu mogło być zastosowanie dodatkowego podziału na kanały dystrybucji (tradycyjne oraz inne), które to kryterium stanowiło kluczowy aspekt niniejszego badania. Założono jednak, że od strony zarządczej banki mają pełne rozeznanie w tej materii, powinny zatem również dysponować adekwatnymi danymi sprawozdawczymi. Sytuacja na rynku depozytowym Od początku 2014 r. można było zaobserwować wzrost poziomu depozytów złotowych złożonych w bankach i oddziałach instytucji kredytowych. W ciągu 10 miesięcy ich wolumen zwiększył się o 37,7 mld zł, tj. o 5,4% Depozyty sektora niefinansowego struktura walutowa Źródło: UKNF Razem sektor niefinansowy Złotowe Walutowe 4

5 Największy względny przyrost charakteryzował oddziały instytucji kredytowych (15,7%), podczas gdy zwiększenie wśród banków komercyjnych wynosiło 5,5%, a w segmencie banków spółdzielczych tylko 4,1%. Należy jednak mieć na uwadze efekt niskiej bazy (depozyty oddziałów instytucji kredytowych wzrosły o 1,1 mld zł do 6 mld zł, dla banków komercyjnych wzrost wyniósł 35,3 mld zł do 730 mld zł). Wzrost wolumenu depozytów złotowych w bankach objętych ankietą był jednak większy niż w sektorze i wyniósł 46,5 mld zł, tj. 7,8%. Źródło: UKNF Udział 5 banków z największymi depozytami złotowymi od sektora niefinansowego wynosi 53,8% całego sektora i 60,7% sektora banków komercyjnych. W bankach biorących udział w ankiecie złożono 88,8% depozytów całego sektora bankowego, co stanowi 99,2% depozytów sektora banków komercyjnych. Dane przedstawione na wykresach pochodzą z ankiety i dotyczą końca października 2014 r., chyba że zaznaczono inaczej. 5

6 Wyniki ankiety Rynek depozytów bankowych wraz z podziałem ze względu na kanał dystrybucji oferty Na koniec października 2014 r. łączny wolumen depozytów złotowych sektora niefinansowego w 29 bankach objętych ankietą wyniósł 612,9 mld zł (585,8 mld zł na koniec czerwca 2014 r.). Przeważającą część (502,0 mld zł; 81,9%) stanowią depozyty składane za pomocą kanału tradycyjnego. W porównaniu z końcem czerwca 2014 r. wzrost wolumenu takich depozytów wyniósł 4,4%, tj. 21,1 mld zł, podczas gdy depozyty złożone przy pomocy kanałów innych niż tradycyjne (w tym głównie internetowych) zwiększyły się o 5,8%, tj. o 6,1 mld zł. 6

7 Udział środków składanych kanałem tradycyjnym jest podobny zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych (odpowiednio 80,9% i 82,3%). Na koniec października 2014 r. więcej depozytów złotowych w bankach objętych ankietą zostało złożonych przez gospodarstwa domowe (449,5 mld zł, tj. 73,4%), z których większą część (369,8 mld zł, tj. 60,4% ogółu depozytów) stanowią depozyty składane kanałem tradycyjnym. Depozyty bieżące stanowią największą część depozytów ogółem 49,6% (304,1 mld zł). Średnioterminowe depozyty (do 6M) są bardziej popularne od tych składanych na dłuższy okres udział depozytów do 6M na koniec października wyniósł 28,3%, podczas gdy tych 7

8 mld zł ostatnich 22,1%. Najmniej popularne są depozyty długoterminowe składane drogą nietradycyjną Depozyty sektora niefinansowego - struktura terminowa Źródło: UKNF Razem sektor niefinansowy Bieżące Terminowe W każdym tenorze więcej jest depozytów przyjętych drogą tradycyjną, jednak im dłuższy termin wymagalności tym różnica staje się większa. Najmniejsza różnica występuje przy depozytach składanych na mniej niż jeden miesiąc 41,6% stanowią depozyty zakładane przy pomocy kanałów nietradycyjnych. Dzieląc depozyty pod względem kolejnych kryteriów, można powiedzieć, że największą częścią depozytów są depozyty bieżące, składane kanałem tradycyjnym przez gospodarstwa domowe i wynoszą 186,9 mld zł, tj. 30,5%. 8

9 Średnio- i długoterminowe depozyty składane są głównie przez gospodarstwa domowe. W krótszych tenorach udział przedsiębiorstw rośnie, a w terminie do 1 miesiąca przedsiębiorstwa składają więcej depozytów. W poszczególnych grupach banków udział depozytów składanych za pomocą kanałów innych niż tradycyjne różni się znacząco. Dwa banki należące do grupy banków korporacyjnych i samochodowych nie przyjmują depozytów drogą inną niż tradycyjna, z drugiej strony są trzy banki, które nie dają możliwości złożenia depozytu fizycznie w oddziale. 9

10 % Dla ogółu badanych banków średni udział kanałów innych niż tradycyjne wyniósł 18,1%. Najmniejszy udział depozytów składanych kanałem nietradycyjnym występuje w grupie banków uniwersalnych dużych 14,9%. Najbardziej innowacyjną pod tym względem jest grupa banków korporacyjnych i samochodowych, która większość (56,8%) depozytów przyjmuje tą drogą. Oprocentowanie stanów umów W ramach ankiety banki przedstawiły średnie oprocentowanie stanów umów w podziale na terminy wymagalności, podmiot deponujący i kanał złożenia. Oprocentowanie zostało obliczone zgodnie z instrukcją użytkownika statystyki stóp procentowych publikowanej przez NBP 6. Na koniec października 2014 r. stawka WIBID 3M ukształtowała się na poziomie 1,76%. Wszystkie ankietowane banki oferowały wyższą stawkę za depozyty przyjmowane drogą tradycyjną niż WIBID 3M. W przypadku kanałów innych niż tradycyjne 5 banków oferowało niższe oprocentowanie dla depozytów składanych na 1M-3M niż wynosiła stawka WIBID 3M. 7,0 Wybrane wskaźniki finansowe 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Stopa referencyjna NBP WIBID 3M Rentowność obligacji 10-letnich Źródło: NBP, Bloomberg Na koniec października 2014 r., spośród banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym większość obniżyła oprocentowanie depozytów w tenorze 1M-3M w porównaniu do końca czerwca 2014 r. Wyniknęło to m.in. z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w październiku 2014 r. W 6 bankach oprocentowanie depozytów przyjmowanych drogą nietradycyjną w tym okresie jednak się 6 dostępnej pod adresem 10

11 zwiększyło. Jeśli chodzi o kanał tradycyjny, takich banków jest 5. Niektóre banki (4) obniżyły oprocentowanie depozytów składanych kanałem innym niż tradycyjny przy jednoczesnej podwyżce oprocentowania depozytów tradycyjnych. W przypadku 3 banków zależność ta była odwrotna. W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykresy ilustrują różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 1 do 3 miesięcy. 11

12 Znacząca większość banków oferuje wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1,0 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. Jedynie w kilku podmiotach występuje przewaga poziomu oprocentowania w kanale nietradycyjnym, jest ona jednak nieznaczna. W przypadku grup rówieśniczych banki zaliczające się do uniwersalnych dużych oferują najniższe oprocentowanie, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nietradycyjnym. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwu kanałami dystrybucji sięga w niektórych bankach 1,4 punktu procentowego, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw nawet ponad 2 punkty procentowe. W bankach uniwersalnych dużych średnie oprocentowanie wyniosło 1,95% i stanowiła najniższą wartość spośród wszystkich grup rówieśniczych. Średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw w grupie rówieśniczej banków detalicznych jest wyższe w przypadku depozytów składanych drogą nietradycyjną. Podobna oferta występuje w grupie banków komercyjnych i samochodowych. 12

13 Wśród uczestników rynku depozytowego wyraźnie wyróżnia się grupa banków szczególnie aktywnych, oferujących ponadprzeciętne oferty, która składa się z 7 podmiotów. Oprocentowanie nowych umów 1M-3M Dla większości banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym średnie oprocentowanie nowych umów w tenorze 1M-3M jest niższe od średniego oprocentowania stanów umów na ten sam tenor. W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania nowych umów można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 1 do 3 miesięcy. 13

14 Również w stosunku do nowych umów banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. W 6 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną. Spośród nich dwa banki w przypadku oprocentowania stanów umów prezentowały odmienne podejście, tj. w poprzednich okresach oferowali klientom składającym depozyty kanałem nietradycyjnym niższe stawki niż obecnie. Może to sugerować chęć pozyskania nowych klientów korzystających z Internetu. Należy jednak zaznaczyć, że występująca przewaga poziomu oprocentowania w kanale nietradycyjnym jest nieznaczna. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 2,2 punktu procentowego, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw 1,6 punktu procentowego. 3M-6M Dla większości banków przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym średnie oprocentowanie nowych umów w tenorze 3M-6M również jest niższe od średniego oprocentowania stanów umów na ten sam tenor. 14

15 W zakresie oferowanych poziomów oprocentowania nowych umów można zaobserwować preferowanie klientów składających depozyty poprzez kanały tradycyjne. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 3 do 6 miesięcy. Również w stosunku do nowych umów w tenorze 3M-6M banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną, zwłaszcza w segmencie depozytów przedsiębiorstw. W przypadku depozytów gospodarstw domowych w 6 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną, a w przypadku przedsiębiorstw tylko w 3 podmiotach i jest to przewaga niewielka. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 1,6 punktu procentowego. Największa różnica w oprocentowaniu depozytów w zależności od kanału dystrybucji w poszczególnych bankach wynosi 2,0 punkty procentowe. 6M-1Y W przypadku dłuższych tenorów (6M-1Y) różnice średniego oprocentowania w bankach przyjmujących depozyty zarówno kanałem tradycyjnym, jak i nietradycyjnym zacierają się; wprawdzie w pojedynczych podmiotach bywają one znaczące, jednak przewaga poziomu oprocentowania w różnych bankach występuje w obu kierunkach, dając w skali sektora efekt uśredniony. Wykres ilustruje różnicę w oprocentowaniu depozytów złożonych na okres od 6 miesięcy do 1 roku. 15

16 W 8 bankach oferta jest korzystniejsza dla klientów składających depozyty drogą nietradycyjną w segmencie gospodarstw domowych, a w 2 w segmencie przedsiębiorstw. W przypadku depozytów od gospodarstw domowych różnica między obydwoma kanałami dystrybucji sięga 2 punktów procentowych na korzyść kanału innego niż tradycyjny, a w segmencie depozytów dla przedsiębiorstw 1,5 punktu procentowego na rzecz kanału tradycyjnego. Uwagę zwraca mniejsze zainteresowanie depozytami średnioterminowymi (6M-1Y) w segmencie przedsiębiorstw, zauważalne jest także niższe oprocentowanie depozytów przyjmowanych drogą nietradycyjną w większości podmiotów różnica sięga nawet prawie 1,5 punktu procentowego. Statystyka stóp procentowych wg SMRP W ramach działań analitycznych UKNF posługuje się danymi pozyskiwanymi z różnych źródeł. Jednym z nich jest System Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP), który powstał pod auspicjami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i dostarcza dane na temat negocjowanych stawek transakcji depozytowych. Banki partycypujące w Systemie dostarczając informacji do bazy danych otrzymują dostęp do statystyk depozytów. Dane dostępne są w podziale na terminy zapadalności (ON, TN, 1W, 1M, 3M, 6M i 1Y) oraz w zależności od segmentu klientowskiego: 16

17 Rynek międzybankowy (IB), Instytucje finansowe (niebankowe) (IF), Przedsiębiorstwa (CORPO), Sektor publiczny (SP), Klienci indywidualni / Private Banking (DET). Informacje na temat lokat założonych zgodnie ze standardowym cennikiem banku nie są zawarte w Systemie. Banki przesyłają jedynie dane dotyczące depozytów o negocjowanym oprocentowaniu, nie większych niż 300 mln zł i nie mniejszych niż 100 tys. zł (wartość ta była dwukrotnie zmniejszana, obecna wartość obowiązuje dopiero od 4Q 2013 r.). W założeniach celem funkcjonowania SMRP jest tworzenie na potrzeby banków, źródła informacji (analogicznego do innych narzędzi już używanych w praktyce bankowej) do zarządzania ryzykiem na rynku pieniężnym. Umożliwiać ma on niezależnie ocenę i kształtowanie własnej polityki cenowej depozytów i kredytów w świetle bieżących cen i trendów rynku depozytowego w zł. System zaprojektowany jest również, do zbierania informacji na temat depozytów w innych walutach, jednak ta funkcjonalność nie jest obecnie użytkowana. Niniejszy wykres przedstawia różnicę w oprocentowaniu 3-miesięcznych depozytów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw w stosunku do stawki WIBOR 3M. Różnica przedstawiona jest w pkt bazowych. Jak widać depozyty przedsiębiorstw są relatywnie niżej oprocentowane niż depozyty klientów indywidualnych. Ponadto, szybciej dostosowują się do zmian w polityce monetarnej (obniżek stóp procentowych) niż depozyty detaliczne. 17

18 Zauważyć należy również, że większość negocjowanych depozytów, to są właśnie depozyty przedsiębiorstw. Depozyty klientów indywidualnych są kilkukrotnie mniejsze (co nie jest zaskoczeniem zważywszy na skalę działalności). 18

19 Poniższe wykresy pokazują średni spread w stosunku do stawki WIBOR dla różnych okresów zapadalności od początku funkcjonowania systemu, udział dla wszystkich segmentów oraz działy zapadalności poszczególnych tenorów. 19

20 Podsumowanie Na koniec października 2014 r. łączny wolumen depozytów sektora niefinansowego w 29 bankach objętych ankietą wyniósł 612,9 mld zł (585,8 mld zł na koniec czerwca 2014 r.). Większą część (502,0 mld zł; 81,9%) stanowią depozyty składane za pomocą kanału tradycyjnego. Na koniec października 2014 r. więcej depozytów złotowych w bankach objętych ankietą zostało złożonych przez gospodarstwa domowe (449,5 mld zł, tj. 73,4%), z których większą część (369,8 mld zł, tj. 60,4% ogółu depozytów) stanowią depozyty składane kanałem tradycyjnym. Depozyty bieżące stanowią największą część depozytów ogółem 49,6% (304,1 mld zł). Średnioterminowe depozyty (do 6M) są bardziej popularne od tych składanych na dłuższy okres udział depozytów do 6M na koniec października wyniósł 28,3%, podczas gdy tych ostatnich 22,1%. Najmniej popularne są depozyty długoterminowe składane drogą nietradycyjną. W każdym tenorze więcej jest depozytów przyjętych drogą tradycyjną, jednak im dłuższy termin wymagalności tym różnica staje się większa. Najmniejsza różnica występuje przy depozytach składanych na mniej niż jeden miesiąc 41,6% stanowią depozyty zakładane przy pomocy kanałów nietradycyjnych. W poszczególnych bankach udział depozytów składanych za pomocą kanałów innych niż tradycyjne różni się znacząco. Dwa banki nie przyjmują depozytów drogą inną niż tradycyjna, z drugiej strony są trzy banki, które nie dają możliwości złożenia depozytu fizycznie w oddziale. 20

21 Najmniejszy udział depozytów składanych kanałem nietradycyjnym występuje w grupie banków uniwersalnych dużych 14,9%. Najbardziej innowacyjną pod tym względem jest grupa banków korporacyjnych i samochodowych, która większość (56,8%) depozytów przyjmuje tą drogą. Banki oferują wyższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną. Zarówno w skali całego sektora, jak i w poszczególnych segmentach gospodarstw domowych i przedsiębiorców, większość banków proponuje odsetki wyższe o ok. 0,5-1,0 punktu procentowego w przypadku kanałów tradycyjnych. W przypadku niektórych banków depozyt założony przez Internet może być nawet o 2 punkty procentowe niżej oprocentowany niż złożenie środków na lokacie w oddziale tego banku. Najniższe oprocentowanie depozytów składanych drogą tradycyjną i inną niż tradycyjna występuje w dużych bankach uniwersalnych. Wśród uczestników rynku depozytowego wyraźnie wyróżnia się grupa banków szczególnie aktywnych, oferujących ponadprzeciętne oferty składająca się z 7 banków. UKNF w ramach działań nadzorczych będzie aktywnie monitorował zachowania banków na rynku depozytowym zarówno pod kątem kanałów dystrybucji depozytów i zmian w tym obszarze (zwiększania udziału kanałów elektronicznych, oferowanych stawek, planów funkcjonowania banków w sytuacjach utrudnionego dostępu do finansowania), jak i sytuacji banków, które bardzo szybko zwiększają swoją bazę depozytową oferując wysokie, ponadprzeciętne stawki oprocentowania depozytów. W szczególności weryfikacji będzie podlegał sposób szacowania przez banki stabilności depozytów składanych i możliwych do zerwania za pomocą kanałów innych niż tradycyjne (mobilne i internetowe), także w ramach przygotowania do wprowadzenia przez banki wiążącej normy LCR. Ponadto w ramach badania scenariuszy planu awaryjnego płynności sprawdzany będzie sposób uwzględnienia odpływu z tytułu depozytów, które mogą zostać zerwane za pomocą kanałów innych niż tradycyjne, w szczególności sposób ustalania stopy odpływu tych depozytów w sytuacji kryzysowej i ewentualne działania zaradcze przewidywane przez banki do podjęcia w sytuacji awaryjnej. 21

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności 5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/2016 z dnia 30.06.2016r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Gdańsk, maj 2009 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w segmencie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały nr 98/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo