REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku gm. Opalenica na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie maszyn i urządzeń rolniczych, głównie sprzętu do zbioru zielonek zarówno na Stoiskach, jak i podczas pracy, upraw na Poletkach pokazowych, opryskiwaczy podczas pracy, a także innych środków zaopatrzenia rolnictwa. 3. Wystawa jest połączeniem i stanowi kontynuację Wystaw: ZIELONE AGRO SHOW oraz POLSKIE ZBOŻA. 4. Równoprawnymi współorganizatorami Wystawy są: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 5. Do formalnego reprezentowania Organizatorów oraz składania oświadczeń woli w ich imieniu upoważniona jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W każdym przypadku powołania się w niniejszym Regulaminie na Organizatorów, jeżeli związana jest z tym reprezentacja lub składanie oświadczeń woli, dotyczy to Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 6. Koordynacja i kierowanie w sprawach bieżących związanych z Wystawą oraz nadzór i kierowanie służbami podczas Wystawy należy do Dyrektora Wystawy Pani Renaty Arkuszewskiej. 7. Regulamin obowiązuje na terenie całej Wystawy (Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko)i dotyczy wszystkich jej uczestników, tj. Wystawców, Podwystawców, zwiedzających, a także wszystkie inne podmioty przebywające na terenie Wystawy. 8. Wystawcą jest podmiot spełniający realizację celu, o którym mowa w 2, który dostarczył Organizatorom druk Zgłoszenia Udziału i którego udział został potwierdzony przez 9. Podwystawcą jest podmiot, który nie złożył samodzielnego Zgłoszenia Udziału i uczestniczy w Wystawie prezentując się na Stoisku lub Poletku pokazowym Wystawcy w zakresie realizacji celu, o którym mowa w Inne podmioty, są to podmioty nie będące Wystawcami, Podwystawcami i zwiedzającymi. 11. Wystawa dla zwiedzających czynna jest w dniach 30 i 31 maja 2015 r. od godz. 9:00 do godz. 17:00. Wstęp na Wystawę jest bezpłatny. 12. Na terenie Wystawy wszelkie płatności na rzecz Organizatorów do kwoty 200 PLN dokonywane mogą być wyłącznie gotówką. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 13. W związku z Wystawą Organizatorzy zapewniają: 1) promocję Wystawy, 2) wydanie Katalogu Wystawy, 3) wytyczenie powierzchni wystawienniczej (Stoisk i Poletek pokazowych), ciągów komunikacyjnych i parkingów, 4) organizację i przeprowadzenie Wystawy. 14 Organizatorzy zapewniają Wystawcom: 1) druki zaproszeń, 2) wpis do Katalogu Wystawy, 3) reklamę w Katalogu Wystawy, 4) Katalog Wystawy, 5) identyfikatory, 6) wytyczone niezabudowane Stoisko na terenie otwartym, 7) wytyczone niezabudowane poletko pokazowe na terenie otwartym, 8) wykonanie poletka pokazowego (zasiew + nawożenie) 9) sianie oraz koszenie trawy na poletku pokazowym 10) rozładunek i załadunek eksponatów wystawienniczych, 11) energię elektryczną, 12) indywidualną ochronę stoiska i Poletka pokazowego, 13) maszty reklamowe, 14) wyposażenie dodatkowe, 15) możliwość uczestniczenia w pokazach polowych pracy sprzętu, 15. Koszt najmu Stoiska oraz Poletka pokazowego obejmuje jego wytyczenie oraz rozładunek i załadunek eksponatów wystawienniczych Wystawców i Podwystawców, natomiast w ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy zapewniają każdemu Wystawcy i Podwystawcy druki zaproszeń, jeden egzemplarz Katalogu Wystawy, identyfikatory. Pozostałe usługi dodatkowe Organizatorzy świadczą Wystawcom i Podwystawcom za odrębną odpłatnością. 16. Organizatorzy zapewniają na terenie Wystawy: 1) ochronę, 2) pomoc medyczną, 3) nagłośnienie, 4) funkcjonowanie punktów gastronomicznych, 5) utrzymanie czystości, 6) możliwość korzystania z kabin WC, 7) dystrybucję Katalogu Wystawy, 8) przeprowadzenie pokazów sprzętu do zbioru zielonek. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA 17. Powierzchnia wystawiennicza to Stoiska lub Poletka pokazowe, przeznaczone do ekspozycji oferty Wystawców i Podwystawców. 18. Poletka pokazowe przeznaczone są do prezentacji upraw. Lista upraw uznanych przez Organizatorów za dopuszczalne wraz z orientacyjnymi terminami zasiewów oraz terminami składania zamówień uzależnionymi od terminów zasiewów stanowi załącznik do Regulaminu. Po zakończeniu Wystawy uprawy pozostają do dyspozycji 19. Na terenie poletka pokazowego może być ustawione stoisko informacyjne w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 20. Wymiary poletek wynoszą 26 m x 50 m. Wystawca może zamówić więcej niż jedno poletko. 21. Poletka zamówić mogą wyłącznie firmy nasiennicze, nawozowe, a także prowadzące dystrybucję środków 1

2 ochrony roślin. Organizatorzy decydują, czy zamawiający poletko spełnia te warunki. 22. Stoiskiem jest powierzchnia wystawiennicza inna niż Poletko pokazowe. WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCÓW I PODWYSTAWCÓW 23. Wystawca zamierzający wziąć udział w Wystawie zobowiązany jest przesłać na adres Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Toruń ul. Poznańska 118 prawidłowo wypełniony druk Zgłoszenia Udziału w terminie: 1) do dnia 13 marca 2015r. w przypadku zamawiania poletek pokazowych, 2) do dnia 10 kwietnia 2015 r. w przypadku zamawiania stoisk. Zgłoszenia nadesłane po tych terminach będą przyjmowane w miarę możliwości z tym, że Organizatorzy mogą nie zapewnić wszystkich świadczeń pomimo obowiązywania pełnej odpłatności. 24. Zamówienie Stoiska winno obejmować jeden z określonych przez Organizatorów modułów. 25. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizatorzy potwierdzają jego przyjęcie określając łączny koszt udziału danego Wystawcy (Potwierdzenie lub faktura pro-forma). Na dodatkowe zamówienia złożone po wystawieniu potwierdzenia lub faktury pro-forma wystawiane są potwierdzenia lub faktury pro-forma uzupełniające. 26. Koszt udziału określony w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorom w terminie określonym w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma. Termin zapłaty nie może być krótszy niż 10 dni od daty Potwierdzenia lub faktury pro-forma, z tym, że ostateczny termin zapłaty za poletka pokazowe nie może być późniejszy niż dzień ich udostępnienia pod uprawę, a za pozostałe zamówienia nie może być późniejszy niż 15 maja 2015r. W przypadku zgłoszenia po terminie i przejętego przez Organizatorów, termin płatności ustalają Organizatorzy. 27. Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorom Podwystawców, którzy obecni będą na jego Stoisku lub Poletku pokazowym, oraz uiścić opłatę rejestracyjną za każdego z nich. W przypadku braku zgłoszenia Podwystawcy nie przysługują żadne świadczenia ze strony 28. Organizatorzy mają prawo odmówić potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wystawcy oraz nie wyrazić zgody na udział w Wystawie Podwystawcy bez podania przyczyn. 29. Wystawca może zrezygnować z udziału w Wystawie w ciągu 10 dni od otrzymania Potwierdzenia lub faktury proforma, lecz nie później niż do dnia 24 kwietnia 2015 r. bez obowiązku poniesienia jakichkolwiek kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 10 kwietnia 2015 r. i jego potwierdzeniu przez Organizatorów nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Wystawie a Wystawca zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty określone w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma nawet, jeżeli nie będzie uczestniczył w Wystawie. 30. Wystawca, który nie brał udziału w Wystawie, lecz nie złożył rezygnacji w terminie, zobowiązany jest pokryć koszt udziału określony w Potwierdzeniu lub fakturze proforma. 31. Organizatorzy mogą nie dopuścić do udziału w Wystawie, a także usunąć z jej terenu, Wystawcę i jego Podwystawców w przypadku nie dokonania zapłaty kosztów udziału, a także Wystawców i Podwystawców nie spełniających realizacji celu określonego w 2. Pomimo nie dopuszczenia do udziału w Wystawie lub usunięcia z jej terenu, Wystawcę obciążają pełne koszty uczestnictwa bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec 32. Wszelkie zamówienia składane na terenie Wystawy realizowane będą tylko w miarę możliwości z tym, że cena zamawianej dodatkowo powierzchni jest wyższa o 100%, a pozostałych usług wyższa do 100%. WARUNKI UDZIAŁU INNYCH PODMIOTÓW 33. Udział w Wystawie innych podmiotów dopuszczalny jest wyłącznie za zgodą Organizatorów na warunkach przez niego ustalonych. 34. Odmowa zezwolenia na udział nie wymaga uzasadnienia. 35. Podmioty znajdujące się na terenie Wystawy bez zgody Organizatorów, zostaną z niego usunięte bez prawa do jakichkolwiek roszczeń. ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI WYSTA- WIENNICZEJ 36. Stoiska i Poletka pokazowe nie posiadają instalacji wod-kan. 37. Lokalizację Stoisk oraz Poletek pokazowych ustalają Organizatorzy na Planie Wystawy. Wystawcom Plan Wystawy przekazany zostanie wyłącznie pocztą elektroniczną. 38. Zagospodarowywanie Stoiska oraz Poletka pokazowego odbywać się może w dniach 28 i 29 maja 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 21:00 a demontaż i wywóz wyposażenia w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 17:30 do godz. 22:00 oraz w dniu 1 czerwca 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00, Zagospodarowania oraz demontażu Stoiska oraz Poletka pokazowego i wywozu dokonuje Wystawca we własnym zakresie i na własny koszt. 39. Bez zgody Organizatorów Wystawcy nie mogą zmieniać lub łączyć Stoisk i Poletek pokazowych, dokonywać zmiany numeracji, ani dokonywać jakichkolwiek innych modyfikacji. 40. Sposób zagospodarowania, użytkowania oraz demontażu Stoisk oraz Poletek pokazowych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p. i p.poż., nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać: 1) użytkowania Stoisk i poletek pokazowych przez innych Wystawców, 2) korzystania z wytyczonych przez Organizatorów dróg wewnętrznych, 3) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy. 41. Na Stoiskach oraz Poletkach pokazowych obowiązuje bezwzględny zakaz pracy maszyn. 42. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego Stoiska i Poletka pokazowego, zwłaszcza ciągów komunikacyjnych. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizatorzy mają prawo usunąć na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystające poza obręb Stoiska lub Poletka pokazowego. W przypadku technicznej możliwości wynajęcia dodatkowej powierzchni obowiązuje cena powiększona o 50%.. Wystawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność za swoich Podwystawców. 43. W przypadku pozostawienia mienia na Stoisku lub Poletku pokazowym po godz. 18:00 w dniu 1 czerwca 2015 r. 2

3 Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom karę umowną w kwocie 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. Organizatorzy mogą również takie przedmioty usunąć z terenu Wystawy na koszt Wystawcy. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę. ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK 44. Sprzęt rozładunkowo-załadunkowo udostępniany jest wyłącznie Wystawcom, którzy w Zgłoszeniu Udziału zgłosili zapotrzebowanie. 45. Warunki oraz zasady wykonywania rozładunku i załadunku określa odrębny Regulamin Rozładunku i Załadunku oraz formularz zgłoszeniowy. POKAZY 46. Organizatorzy dopuszczą do pokazów wyłącznie Wystawców, którzy w Zgłoszeniu Udziału zgłosili zamiar udziału w pokazach. Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia zgłoszenia bez potrzeby uzasadniania decyzji. 47. Prezentacja pracy sprzętu dozwolona jest wyłącznie poza Stoiskiem oraz Poletkiem pokazowym, wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów, z uwzględnieniem postanowień regulaminu dotyczących ruchu maszyn przeznaczonych do pokazów. 48. Warunki i zasady uczestnictwa w pokazach oraz ich przeprowadzenia określa odrębny Regulamin Pokazów Maszyn oraz formularz zgłoszeniowy. ENERGIA ELEKTRYCZNA 49. Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do Stoiska oraz Poletka pokazowego w dniach od 29 maja 2015 r., godz. 14:00 do 31 maja 2015 r., godz. 18:00. Dodatkowo Wystawca może zamówić doprowadzenie przyłącza do miejsc wskazanych na Stoisku lub Poletku pokazowym oraz wynajem rozdzielni elektrycznych. 50. Na terenie Wystawy, zarówno Organizatorów jak i Wystawców obowiązują polskie przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także obowiązujące w tym zakresie polskie normy oraz przepisy b.h.p. 51. Przyłącza elektryczne doprowadzone są do Stoiska oraz Poletka pokazowego i zakończone gniazdami, zgodnymi z zamówieniem. Przyłącze wyposażone będzie w urządzenia odcinające dopływ prądu w przypadku przekroczenia zamówionej mocy. 52. Rozprowadzenie zasilania na powierzchni Stoiska oraz Poletka pokazowego należy do Wystawcy, chyba że zamówił on tę usługę u Zamawiając doprowadzenie przyłącza do miejsc wskazanych na Stoisku lub Poletku pokazowym Wystawca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorom wraz z zamówieniem plan z naniesionymi miejscami, do których energia ma zostać doprowadzona. Przyłącza nie będą doprowadzane w obręb zabudowy targowej. 53. Instalacja elektryczna powyżej 2,5 kw na Stoisku oraz Poletku pokazowym musi posiadać wyłącznik główny oraz zabezpieczenie różnicowo prądowe 30mA. Stosowane winny być połączenia wyrównawcze oraz urządzenia zapewniające szybkie odłączenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. 54. W dniu 29 maja 2015 r. energia elektryczna doprowadzana będzie do Stoisk oraz Poletek pokazowych w godzinach od 14:00 do 19:00, w dniu 30 maja 2015 r. w godz. od 8:00 do 19:00, natomiast w dniu 31 maja 2015 r. w godz. 8:00 18: Ze względów bezpieczeństwa poza godzinami określonymi w 54 zasilanie w energię elektryczną Stoisk oraz Poletek pokazowych będzie odłączane, chyba że na uzasadniony wniosek Wystawcy Organizatorzy wyrażą zgodę na dłuższe zasilanie Stoiska lub Poletka pokazowego w dniu 29 maja2015 r., 56. Podłączenie zasilania Stoiska i Poletka pokazowego w energię elektryczną nastąpi po zgłoszeniu przez Wystawcę zapotrzebowania w Biurze Wystawy. O czasie podłączenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. 57. Od dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz podczas Wystawy jakiekolwiek dodatkowe zamówienia lub zmiany w stosunku do wcześniejszych zamówień realizowane będą wyłącznie w przypadku możliwości technicznych i po uiszczeniu ceny powiększonej o 100%. 58. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej. 59. Organizatorzy nie będą uwzględniać żadnych reklamacji związanych z przerwami w dostawie prądu spowodowanymi przekroczeniem zamówionej mocy. 60. Zamówione rozdzielnie elektryczne będą do dyspozycji Wystawców w dniach od 29 do 31maja 2015r. MASZTY REKLAMOWE 61. Możliwość wynajęcia masztów reklamowych dotyczy wyłącznie Wystawców zamawiających Stoiska. 62. Wynajem masztów reklamowych obejmuje ich montaż i demontaż. 63. Wystawca zobowiązany jest przesłać Organizatorom projekt rozmieszczenia zamówionych masztów reklamowych na terenie własnego Stoiska do dnia 8 maja 2015 r. 64. Maszty nie mogą być usytuowane bliżej niż 60 cm od linii bocznej Stoiska oraz 15 cm od linii frontu Stoiska. W przypadku braku projektu o ich rozmieszczeniu zadecydują Organizatorzy. 65. Maszty wykonane są z włókna szklanego o wysokości 8 m. Maksymalny wymiar flagi, którą można umieścić na maszcie wynosi: szerokość 1,5 m, długość 4 m. Flaga powinna być wykonana wyłącznie z poliestru g. Nie wolno wieszać żadnych banerów z pvc czy innych materiałów. Maszty nie są wyposażone w poziomy wysięgnik do flagi. 66. W przypadku uszkodzenia masztu Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom koszty jego naprawy, natomiast w przypadku zniszczenia lub utraty masztu karę umowną w wysokości PLN za każdy maszt. POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE 67. Warunki zamieszczenia obowiązkowego wpisu oraz reklamy w Katalogu Wystawy określa formularz zgłoszeniowy. Umieszczenie dodatkowych informacji w obowiązkowym wpisie do Katalogu Wystawy, poza określonymi w formularzu zgłoszeniowym, wymaga uzgodnień z Organizatorami i dodatkowej opłaty. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i pominięcia w katalogu. 68. Indywidualna ochrona Stoiska oraz Poletka pokazowego odbywa się na zasadach określonych w procedurach, ustalonych przez 69. Wystawca, który nie zwróci zamówionego wyposażenia dodatkowego, zobowiązany jest zapłacić jego równowartość określoną przez 3

4 70. Wykonanie Poletka pokazowego obejmuje zasiew, nawożenie i podstawową pielęgnację. Środki dostarcza Wystawca w terminach i ilościach uzgodnionych z agronomem. Sprzęt wraz z obsługą zapewniają Organizatorzy. 71. Zamawiającym sianie i koszenie trawy Organizatorzy zapewniają nasiona (chyba, że Wystawca dostarczy swoje), zasiew nasion trawy oraz jej pielęgnację i skoszenie bezpośrednio przed terminem Wystawy. PRZEBYWANIE NA TERENIE WYSTAWY 72. Poza godzinami: 1) od 8:00 do 21:00 w dniach 28 i 29 maja 2015 r., 2) od 7:00 do 19:00 w dniu 30 maja 2015 r. 3) od 7:00 do 22:00 w dniu 31 maja 2015 r., 4) od 8:00 do 18:00 w dniu 1 czerwca 2015 r. obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie Wystawy, poza Ochroną. 73. Każdy pobyt na terenie Wystawy oraz każda impreza na Stoisku lub Poletku pokazowym poza godzinami określonymi w 72 wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Organizatorami oraz Ochroną. 74. Ochrona ma prawo przymusowo usunąć z terenu Wystawy osoby naruszające zakaz, o którym mowa w 72, jeżeli nie zostały dokonane uzgodnienia, o których mowa w 73. OCHRONA 75. Na terenie Wystawy funkcję ochrony spełniać mogą wyłącznie pracownicy firmy, która posiada zawartą umowę z Organizatorami. 76. Celem ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Wystawy oraz ochrona terenu Wystawy. Sprawowana jest od godz. 18:00 w dniu 28 maja 2015 r. do godz. 18:00 w dniu 1 czerwca 2015r. 77. Ochrona wykonywana jest przez umundurowanych pracowników ochrony. 78. Pracownicy ochrony mogą wydawać uczestnikom Wystawy polecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są podporządkować się takim poleceniom. 79. Przed opuszczeniem Stoiska lub Poletka pokazowego Wystawcy zobowiązani są odpowiednio zabezpieczyć swoje eksponaty oraz wyposażenie. Indywidualna ochrona Stoiska lub Poletka pokazowego wykonywana będzie wyłącznie w przypadku jej zamówienia w Zgłoszeniu Udziału. 80. Wywożenie sprzętu z terenu Wystawy odbywać się może wyłącznie na podstawie Przepustki Materiałowej wydawanej w Biurze Wystawy. 81. Pojazdy opuszczające teren Wystawy podlegają kontroli, której celem jest sprawdzenie pojazdu pod kątem wywożonego sprzętu z terenu Wystawy. W ramach kontroli Ochrona może rejestrować dane osobowe kierowcy i dane pojazdu. PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW I PARKOWANIE 82. W dniach maja i 1 czerwca oraz w dniu 31 maja 2015 r. po godz. 17:30 dopuszcza się ruch pojazdów mechanicznych na terenie Wystawy po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, a pojazdy nie mogą przekraczać szybkości 20 km/h. 83. Z zastrzeżeniem postanowień 84, w dniach 30 i 31 maja 2015 r. do godz. 17:30 obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Wystawy, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, oznakowanych pojazdów Organizatorów oraz pojazdów wyposażonych w Kartę Serwisową. 84. Organizatorzy mogą wyposażyć w Kartę Serwisową pojazd serwisowy Wystawcy wyłącznie w wyjątkowych wypadkach związanych z maszynami Wystawcy uczestniczącymi w pokazach. O ile jest to uzasadnione pojazd taki może parkować na terenie Wystawy w miejscu uzgodnionym z Organizatorami. 85. Ruch maszyn przeznaczonych do pokazów odbywać się może wyłącznie w godzinach i na warunkach określonych w trakcie trwania Wystawy przez 86. Wyjątkiem od zasady określonej w 83 jest możliwość wjazdu pojazdu Wystawcy na teren Wystawy w dniach maja 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 8:45 i opuszczenia terenu Wystawy do godz. 9:15. Warunkiem wjazdu jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 200 PLN. Kaucja przepada stanowiąc karę umowną przysługującą Organizatorom, jeżeli pojazd nie opuści terenu wystawy do ustalonej godziny. 87. Parkowanie na terenie Wystawy dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przez Organizatorów terenach parkingowych. 88. Pojazdy zaparkowane na terenie Wystawy w czasie otwarcia jej dla zwiedzających a także pojazdy, które nie opuściły terenu wystawy zgodnie z postanowieniami 86, będą usuwane na tereny parkingowe. Uczestnik Wystawy, którego pojazd zostanie usunięty, zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom zryczałtowane koszty z tym związane (laweta) w kwocie 200 PLN + VAT. Dodatkowo, niezależnie od tego, czy pojazd zostanie usunięty i niezależnie od przepadku kaucji zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w kwocie 2000 PLN. 89. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (za wyjątkiem autobusów) nie mogą parkować na terenie wystawy i parkingach do niej przyległych (brak miejsca, w którym mogłyby parkować). 90. Organizatorzy mogą przeprowadzić kontrolę trzeźwości osób kierujących jakimikolwiek pojazdami na terenie całej Wystawy i podejmować wszelkie działania w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. 91. Organizatorzy oraz Ochrona są upoważnieni do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie przestrzegania postanowień Uczestnikowi Wystawy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze, za skutki podjętych przez Organizatorów lub Ochronę działań mających na celu zapewnienie przestrzegania postanowień POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 93. W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2015 r. od 8:00 do 18:00 działa Biuro Wystawy. 94. Wystawcy zobowiązani są zgłosić faktyczne uczestnictwo w Wystawie w Biurze Wystawy niezwłocznie po przybyciu, nie później jednak niż do godz.17:00 w dniu 29 maja 2015 r. 95. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. 96. Bez zgody Organizatorów w czasie trwania Wystawy nie wolno demontować Stoiska oraz Poletka pokazowego 4

5 ani wywozić wyposażenia i eksponatów. 97. Za wyjątkiem reklamy umieszczonej na Stoisku oraz Poletku pokazowym jakiekolwiek inne formy reklamy na terenie Wystawy wymagają zgody Przy braku takiej zgody reklamy zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy. 98. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania urządzeń latających (np. dronów, balonów itp.) 99. Roznoszenie oraz kolportaż materiałów reklamowych na terenie Wystawy poza obrębem Stoiska i Poletka pokazowego dokonywać będą mogły wyłącznie osoby zaopatrzone w identyfikatory wydane w Biurze Wystawy. Zakazany jest kolportaż w miejscach utrudniających ruch pojazdów Bez zgody Organizatorów jakakolwiek działalność polityczna na terenie Wystawy jest zabroniona Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wystawy, innych regulaminów oraz stosowania się do wszelkich zarządzeń i decyzji Dyrektora Wystawy i osób przez niego upoważnionych. W przypadkach spornych, w tym dotyczących interpretacji regulaminów, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Wystawy Podmioty uczestniczące w Wystawie zobowiązane są do zapewnienia przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Wystawy przez swój personel i ponoszą za niego odpowiedzialność Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia przestrzegania zasad obowiązujących na Wystawie przez swoich Podwystawców oraz ich personel i ponoszą za nich odpowiedzialność Poza godzinami otwarcia Wystawy, organizowanie spotkań i bankietów na terenie wystawy jest zakazane Organizatorzy mają prawo do kontrolowania przestrzegania zasad ustalonych Regulaminem Wystawy W przypadku stworzenia zagrożenia dla osób lub mienia, zakłócenia porządku, naruszenia regulaminów oraz niestosowania się do zarządzeń i decyzji Dyrektora Wystawy oraz osób przez niego upoważnionych, uczestnik Wystawy może zostać usunięty z terenu Wystawy, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE 107. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku: 1) niepełnego wykorzystania Stoiska lub Poletka pokazowego, 2) udziału jedynie w części Wystawy, 3) rezygnacji z części świadczeń zapewnianych przez 108. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie uczestników Wystawy uszkodzone lub utracone w szczególności w wyniku kradzieży lub zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników (w tym wynikające z naruszeń praw autorskich i pokrewnych) Wystawcy i inne podmioty uczestniczące w Wystawie zobowiązane są samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie, w szczególności eksponowany i prezentowany sprzęt, oraz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za nie zapewnienie wszystkich świadczeń związanych z Wystawą tylko, jeżeli było to skutkiem jego winy umyślnej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich skutki siły wyższej w stosunku do upraw na poletkach, w tym warunków pogodowych, działania zwierząt, występowania szkodników Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać Organizatorom w czasie trwania Wystawy w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub poprzez wpisanie do księgi reklamacji znajdującej się Biurze Wystawy. Po zakończeniu Wystawy żadne reklamacje nie będą uwzględniane chyba, że w trakcie trwania Wystawy zgłoszenie reklamacji nie było możliwe W uzasadnionych wypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu i miejsca Wystawy, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa do odszkodowania W sporach pomiędzy uczestnikami Wystawy a Organizatorami występować będzie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych a spory rozstrzygać będą sądy właściwe dla jej siedziby. Prawem obowiązującym jest prawo polskie W przypadku wątpliwości interpretacyjnych decyduje tekst regulaminów w języku polskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZŁADUNKU I ZAŁADUNKU PODCZAS WYSTAWY 1. Organizatorzy zapewniają sprzęt rozładunkowozaładunkowy w postaci dźwigów o udźwigu do 20 ton oraz wózków widłowych o udźwigu do 3 ton, a także rampę. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, 13 i 15 cena wynajmu Stoiska lub poletka pokazowego obejmuje koszty rozładunku i załadunku eksponatów. 3. Usługi rozładunkowo-załadunkowe świadczone będą w pierwszej kolejności na rzecz Wystawców, którzy zamówili je wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Wystawie. 4. Podczas czynności rozładunkowo-załadunkowych Organizatorów reprezentuje Kierownik Spedycji, który nadzoruje i kieruje Nadzorem Spedycji. 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, 7 i 8 czynności rozładunkowo-załadunkowe wykonywane będą w dniach ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA maja i 1 czerwca 2015 r. w godzinach od 8:00 do 18:00, w dniu 2 9 m a j a 2015 r. od 8:00 do 21:00 oraz w dniu 31 maja 2015 r. od 18:00 do 22:00. Organizatorzy w każdej chwili mają prawo przerwać czynności rozładunkowo-załadunkowe, w szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Po wznowieniu prac zachowana zostaje kolejność ustalona przed ich przerwaniem. 6. Zgłoszenia na czynności rozładunkowo-załadunkowe przyjmowane będą tylko do zmierzchu. W okresie pomiędzy zmierzchem a godzinami określonymi w pkt 5 będą jedynie kończone prace już rozpoczęte. 7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 rozpoczęcie prac rozładunkowo-załadunkowych po zmierzchu oraz poza godzinami określonymi w pkt 5 możliwe jest wyłącznie w 5

6 sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Spedycji, który odnotowuje ten fakt w Potwierdzeniu Wykonania Usług Spedycyjnych. Do uzyskania zgody wymagane jest przedstawienie danych technicznych eksponatów, znajomość ich punktów zaczepienia oraz rozkładu mas (także stosownych zawiesi lub innych elementów pomocniczych, jeżeli są wymagane), a także przeprowadzenie wizji na stoisku lub poletku pokazowym przez Operatora sprzętu. Prace rozładunkowo-załadunkowe rozpoczęte po zmierzchu oraz poza godzinami określonymi w pkt 5 odbywają się na wyłączne ryzyko Wystawcy i w przypadku powstania jakichkolwiek szkód Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec obsługi sprzętu oraz 8. Prace rozładunkowo-załadunkowe przy pomocy rampy odbywać się mogą wyłącznie w godzinach określonych w pkt 5 bez możliwości odstępstwa od tej zasady. 9. Operacje rozładunkowo-załadunkowe wykonywane będą na podstawie kolejności zgłoszeń wpływających do Nadzoru Spedycji w danym dniu. Nie jest możliwe rezerwowanie sprzętu na dzień następny lub jakikolwiek inny dzień. 10. Kolejność wykonywania czynności rozładunkowozaładunkowych (realizacji zamówień) ustala Kierownik Spedycji. Daty i godziny zawarte w zgłoszeniach służą wyłącznie orientacji w zapotrzebowaniu Wystawców na dany dzień i nie są podstawą do rezerwacji sprzętu ani innych roszczeń. 11. Każdorazowo po zakończeniu jednostkowej operacji spedycyjnej (rozładunku, załadunku itp.) sprzęt znajduje się w gestii Nadzoru Spedycji i nie jest możliwe zatrzymanie go celem kontynuacji operacji spedycyjnych w późniejszym czasie. 12. Jeśli przestój pomiędzy operacjami wynosi powyżej 15 minut, lecz mimo to Wystawca chce zatrzymać sprzęt do swojej własnej dyspozycji jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Spedycji i jest to odpłatne: 1) dźwig 300 PLN + VAT za każdą rozpoczętą godzinę, 2) wózek widłowy 200 PLN + VAT za każdą rozpoczętą godzinę, płatne gotówką u Organizatorów po wykonaniu zlecenia. 13. Zasady określone w pkt 12 stosuje się również w sytuacji, gdy podstawiony sprzęt w trakcie czynności związanych z montażem eksponatu oczekuje powyżej 15 minut na dostarczenie kolejnych części do montażu (np. znajdujących się na innym samochodzie, który jest jeszcze w drodze na teren wystawy). 14. Jakiekolwiek ustalenia pomiędzy Wystawcami a operatorami sprzętu nie będą brane pod uwagę przez Nadzór Spedycji przy ustalaniu kolejności wykonywania zleceń. 15. Każde nietypowe zlecenie (np. potrzeba skorzystania z dwóch dźwigów pracujących jednocześnie, dźwigu o udźwigu powyżej 20 t lub wózka widłowego o udźwigu powyżej 3 t, itp.) wymaga prócz wyszczególnienia w zamówieniu, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Kierownika Spedycji najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz ustalenia warunków odpłatności. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 16. W miejscu wykonywania prac rozładunkowych i załadunkowych przebywać mogą wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna. 17. Podczas rozładunku i załadunku zarówno przedstawiciele Wystawcy jak i obsługa środków transportowych zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad b.h.p. oraz wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru Spedycji. 18. Rozładunek i załadunek odbywa się na ryzyko Wystawcy. DŹWIG 19. Czas pracy dźwigu liczy się od momentu przyjazdu do Wystawcy. W czasie pracy dźwigu, dźwig wykonuje czynności przygotowujące podjęcie eksponatu (m.in. rozłożenie podpór, ustawienie ramienia, założenie zawiesi, itd.), czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem lub przestawieniem czy ustawieniem eksponatu, oraz kończy swoją dyspozycję dla Wystawcy składając podpory. 20. Po zakończeniu wszystkich operacji podpisana zostaje Karta Pracy dźwigu, na której czas wynikający z wykonanych operacji zostaje potwierdzony przez osobę będącą przy rozładunku ze strony Wystawcy. 21. Operator dźwigu nie może samowolnie montować zawiesi do eksponatu, wszystkie czynności związane z zahaczeniem eksponatu na zawiesiach wykonują pracownicy Wystawcy, jako osoby znające technologiczne punkty mocowań oraz położenie środka ciężkości eksponatu. Operator dźwigu może (lecz nie jest zobowiązany) pomóc w wyżej opisanych czynnościach lub wykonać je własnoręcznie tylko na wyraźne polecenie Wystawcy i jego odpowiedzialność. WÓZEK WIDŁOWY 22. Czas pracy wózka widłowego liczy się od momentu przyjazdu do klienta. W czasie tym następuje przygotowanie do operacji rozładunku, załadunku czy przestawienia eksponatu (w tym oględziny eksponatu w celu ustalenia miejsc technologicznie przystosowanych do wprowadzenia wideł wózka widłowego), właściwa operacja. 23. Po zakończeniu wszystkich operacji podpisana zostaje Karta Pracy wózka widłowego, na której czas wynikający z powyżej opisanych operacji zostaje potwierdzony przez osobę będącą przy rozładunku ze strony wystawcy. RAMPA 24. Rampa służy wyłącznie do prac rozładunkowozaładunkowych. Wykorzystywanie rampy w jakichkolwiek innych celach, np. do prac montażowych, nie jest możliwe. 25. Zakazane jest nieuzasadnione zajmowanie lub blokowa- nie rampy, a także terenu w jej okolicach, w szczególności poprzez parkowanie pojazdów samochodowych i maszyn, oczekiwanie na przybycie kolejnych samochodów ze sprzętem dla Wystawcy itp. 26. Wszelkie urządzenia blokujące rampę i teren w jej okolicach będą usuwane na koszt Wystawcy. UWAGI I REKLAMACJE 27. W sprawach spornych należy niezwłocznie zwracać się do Nadzoru Spedycji celem ich wyjaśnienia. 28. Po podpisaniu Karty Pracy żadne reklamacje czy uwagi nie będą uwzględniane. 29. Nie będą uwzględniane reklamacje i uwagi związane z kolejnością wykonywania prac spedycyjnych, czasem oczekiwania na wykonanie wcześniej złożonego zamówienia oraz brakiem możliwości rezerwacji i pozostawienia sprzętu na więcej niż jedną operację spedycyjną u jednego wystawcy. 6

7 REGULAMIN POKAZÓW MASZYN PODCZAS WYSTAWY 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne prezentacji pracy maszyn do zbioru zielonek, a także opryskiwaczy na wystawie ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015, zorganizowanej przez: Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ( Organizatorzy ). 2. Pokazy odbywają się w czasie trwania wystawy, tj maja 2015 roku jeden raz dziennie osobno maszyny do zbioru zielonek i osobno opryskiwacze. 3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pokazami ( Szefa Pokazów ) wyznaczają Organizatorzy. 4. Organizatorzy dopuszczają do pokazów wyłącznie Wystawcę, który spełnia wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Wystawy oraz niniejszym Regulaminem Pokazów. 5. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć własny, przeszkolony personel w ilości wystarczającej do obsługi prezentowanych przez niego maszyn. 6. Każdy Wystawca może zostać zobowiązany przez Organizatorów lub Szefa Pokazów do oddelegowania dodatkowo (oprócz personelu wymienionego w pkt. 5) jednego kompetentnego pracownika do pomocy Szefowi Pokazów. 7. Pokazami kieruje Szef Pokazów, wydając wiążące polecenia uczestnikom oraz osobom wyznaczonym mu do pomocy przez Organizatorów ( Dyspozytor i Pomocnicy ). 8. Warunkiem zakwalifikowania maszyny do udziału w pokazach jest terminowe wniesienie opłaty uczestnictwa oraz dostarczenie opisu maszyny. 9. W danej grupie może być zgłoszona tylko jedna maszyna danego producenta. W przypadku zgłoszenia kilku identycznych maszyn (lub z jednej serii) tego samego producenta, przez różnych wystawców, o dopuszczeniu do pokazu decyduje kolejność zgłoszeń. Szef pokazów może wyrazić zgodę na udział w pokazach kolejnej maszyny z danej grupy, danego producenta, jeżeli jej budowa istotnie różni się od pierwszej. 10. Szef Pokazów sporządza harmonogram pokazów określający: a) uczestników, b) miejsce pokazów, c) ilość i rodzaj sprzętu prezentowanego przez każdego Wystawcę, d) kolejność pracy maszyn, e) przybliżony czas trwania poszczególnych prezentacji. 11. Harmonogram pokazów oraz zasady ich przeprowadzenia zostaną przedstawione uczestnikom pokazu podczas spotkania organizacyjnego w dniu 29 maja 2015 r. o godz Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Wystawcy nie uczestniczący w spotkaniu nie zostaną dopuszczeni do pokazów, bez prawa domagania się zwrotu zapłaconych kosztów. 12. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, harmonogram może być w całości lub części zmieniony decyzją Szefa Pokazów. ZIELONE AGRO SHOW - POLSKIE ZBOŻA W przypadku zmiany kolejności pokazów, Szef Pokazów informuje o tym uczestników z wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie się do prezentacji. 14. Pokazy maszyn do zbioru zielonek są przeznaczone wyłącznie dla dwóch grup maszyn z technologii zbierania traw na zakiszanie, tzn. dla kosiarek oraz maszyn do zbioru (przyczep zbierających, pras zwijających, pras do bel prostopadłościennych, praso-owijarek, owijarek do bel, sieczkarni polowych). Maszynom może towarzyszyć sprzęt niezbędny technologicznie. Prezentacja innego rodzaju maszyn do zbioru zielonek nie jest możliwa, z wyłączeniem maszyn niezbędnych do przygotowania pokazu. Uczestnictwo w pokazie pras zwijających jest jednoznaczne ze zgodą na udział w pomiarze gęstości objętościowej bel. 15. Prezentacja pracy sprzętu jest dozwolona wyłącznie poza stoiskiem oraz poletkiem pokazowym Wystawcy i tylko na miejscu wyznaczonym przez Szefa Pokazów. 16. Wystawcy biorący udział w pokazach maszyn zobowiązani są pozostawić maszyny na specjalnym parkingu przed godziną 9:00 w dniu 30 maja 2015 r. oraz każdorazowo po udziale w pokazie maszyn. 17. Uczestnicy pokazów mają do dyspozycji wyznaczone pole do regulacji i prób sprzętu obsiane trawą. Wjazd na to pole odbywa się tylko za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora. Pole prób będzie dostępne 29 maja 2015 r. od godz Podczas prezentacji Szef Pokazów odczytuje tekst opracowany na podstawie opisu maszyny przygotowanego przez Wystawcę. 19. Wystawca własnym staraniem i na własny koszt zapewnia ciągniki konieczne do prezentacji maszyn nieposiadających własnego napędu. Do każdej zgłoszonej maszyny musi być zapewniony oddzielny ciągnik. W trakcie pokazu nie można zmieniać, przeczepiać ciągnika. 20. Organizatorzy nie zapewnia uczestnikom żadnych dodatkowych urządzeń, materiałów itp. rzeczy, niezbędnych im do dokonania pokazów. 21. Każdego dnia o godz Szef Pokazów organizuje odprawę z osobami wyznaczonymi przez Wystawców oraz z Pomocnikami, celem ustalenia kolejności i zasad prowadzenia prezentacji sprzętu, w szczególności w zakresie warunków bezpieczeństwa. 22. Wystawca, który nie zgłosi się na odprawy w dniach prezentacji lub nie potwierdzi w niej udziału, będzie wykluczony tego dnia z pokazów. W takim przypadku uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatorów, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty. 23. Maszyny biorące udział w pokazach parkować mogą wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Przemieszczanie sprzętu do pokazów może nastąpić tylko za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora pod nadzorem Pomocników, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 24. W dniu prezentacji, maszyny i urządzenia o godz są grupowane w miejscu i szyku wskazanym przez Szefa Pokazów tak, aby zapewnić pełną gotowość do prezentacji. W zależności od warunków atmosferycznych 7

8 godzina zbiórki maszyn na polu pokazowym decyzją Szefa Pokazów może ulec zmianie. 25. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć przed uruchomieniem sprzęt pozostający w oczekiwaniu na pokaz. 26. W czasie trwania prezentacji, operator maszyny lub urządzenia uruchamia sprzęt wyłącznie na wyraźną komendę Szefa Pokazów. 27. Uczestnicy prezentacji (pracownicy i współpracownicy Wystawcy) zobowiązani są do bezzwłocznego i pełnego wykonania wszelkich poleceń Szefa Pokazów lub Dyspozytora oraz Pomocników. 28. W przypadku naruszenia przez uczestnika prezentacji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub też nie stosowania się do poleceń Szefa Pokazów, Dyspozytora oraz Pomocników, Szef Pokazów ma prawo wykluczenia Wystawcy z pokazów. W takim przypadku, Wystawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatorów, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty. 29. Wystawca na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz swojego personelu i pracowników oraz za wszelkie negatywne następstwa pracy jego sprzętu. 30. W czasie trwania pokazów wszystkich jego uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz przebywania na miejscu pokazów po spożyciu alkoholu. 31. W czasie trwania pokazów, wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prezentacji uczestnicy kierują wyłącznie do Szefa Pokazów lub Dyspozytora. W innym czasie uwagi i wnioski przyjmują także Organizatorzy Wystawy zgodnie z Regulaminem Wystawy. PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA MIENIA WYSTAWCY INDYWIDUALNEJ OCHRONIE STOISKA LUB POLETKA POKAZOWEGO 1. Przejęcie odpowiedzialności za pozostawione mienie następuje po opuszczeniu Stoiska lub Poletka pokazowego przez osoby zwiedzające oraz obsługę Stoiska lub Poletka pokazowego, nie wcześniej niż o godz. 18: Osoba wyznaczona przez Wystawcę sporządza z udziałem pracownika ochrony protokół przekazania według wzoru ustalonego przez organizatorów 3. Wystawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń pracownika ochrony dotyczących umiejscowienia poszczególnych elementów mienia Wystawcy na terenie Stoiska lub Poletka pokazowego, a także wszelkich innych zaleceń mających na celu ochronę mienia Wystawcy. 4. Protokół przekazania podpisują osoba wyznaczona przez Wystawcę i pracownik ochrony. W przypadku niezastosowania się przez Wystawcę do zaleceń, o których mowa w pkt. 3, pracownik ochrony może odnotować ten fakt w protokole. 5. Po podpisaniu protokołu żaden pracownik Wystawcy ani inna osoba trzecia nie może przebywać na terenie Stoiska lub Poletka pokazowego. 7. Przejęcie następuje po zweryfikowaniu protokołu przekazania z dnia poprzedniego i pisemnym potwierdzeniu według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszych procedur przez osobę wyznaczoną przez Wystawcę i pracownika ochrony o braku zastrzeżeń lub też opisaniu ewentualnych zastrzeżeń. 8. Po protokolarnym przejęciu Stoiska lub Poletka pokazowego przez Wystawcę zgodnie z pkt 7 pracownik ochrony opuszcza Stoisko lub Poletko pokazowe i pełna odpowiedzialność za mienie przechodzi na Wystawcę. 9. W przypadku nie sporządzenia protokołu przekazania lub przejęcia z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, nie przysługują żadne roszczenia wobec pracownika ochrony oraz firmy ochroniarskiej, która posiada zawartą umowę z Organizatorami. 6. Przejęcie Stoiska lub Poletka pokazowego przez Wystawcę następuje do godz. 9:00 po przybyciu personelu Wystawcy na Stoisko lub Poletko pokazowe. 8

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo