REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku gm. Opalenica na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie maszyn i urządzeń rolniczych, głównie sprzętu do zbioru zielonek zarówno na Stoiskach, jak i podczas pracy, upraw na Poletkach pokazowych, opryskiwaczy podczas pracy, a także innych środków zaopatrzenia rolnictwa. 3. Wystawa jest połączeniem i stanowi kontynuację Wystaw: ZIELONE AGRO SHOW oraz POLSKIE ZBOŻA. 4. Równoprawnymi współorganizatorami Wystawy są: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 5. Do formalnego reprezentowania Organizatorów oraz składania oświadczeń woli w ich imieniu upoważniona jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W każdym przypadku powołania się w niniejszym Regulaminie na Organizatorów, jeżeli związana jest z tym reprezentacja lub składanie oświadczeń woli, dotyczy to Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 6. Koordynacja i kierowanie w sprawach bieżących związanych z Wystawą oraz nadzór i kierowanie służbami podczas Wystawy należy do Dyrektora Wystawy Pani Renaty Arkuszewskiej. 7. Regulamin obowiązuje na terenie całej Wystawy (Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko)i dotyczy wszystkich jej uczestników, tj. Wystawców, Podwystawców, zwiedzających, a także wszystkie inne podmioty przebywające na terenie Wystawy. 8. Wystawcą jest podmiot spełniający realizację celu, o którym mowa w 2, który dostarczył Organizatorom druk Zgłoszenia Udziału i którego udział został potwierdzony przez 9. Podwystawcą jest podmiot, który nie złożył samodzielnego Zgłoszenia Udziału i uczestniczy w Wystawie prezentując się na Stoisku lub Poletku pokazowym Wystawcy w zakresie realizacji celu, o którym mowa w Inne podmioty, są to podmioty nie będące Wystawcami, Podwystawcami i zwiedzającymi. 11. Wystawa dla zwiedzających czynna jest w dniach 30 i 31 maja 2015 r. od godz. 9:00 do godz. 17:00. Wstęp na Wystawę jest bezpłatny. 12. Na terenie Wystawy wszelkie płatności na rzecz Organizatorów do kwoty 200 PLN dokonywane mogą być wyłącznie gotówką. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 13. W związku z Wystawą Organizatorzy zapewniają: 1) promocję Wystawy, 2) wydanie Katalogu Wystawy, 3) wytyczenie powierzchni wystawienniczej (Stoisk i Poletek pokazowych), ciągów komunikacyjnych i parkingów, 4) organizację i przeprowadzenie Wystawy. 14 Organizatorzy zapewniają Wystawcom: 1) druki zaproszeń, 2) wpis do Katalogu Wystawy, 3) reklamę w Katalogu Wystawy, 4) Katalog Wystawy, 5) identyfikatory, 6) wytyczone niezabudowane Stoisko na terenie otwartym, 7) wytyczone niezabudowane poletko pokazowe na terenie otwartym, 8) wykonanie poletka pokazowego (zasiew + nawożenie) 9) sianie oraz koszenie trawy na poletku pokazowym 10) rozładunek i załadunek eksponatów wystawienniczych, 11) energię elektryczną, 12) indywidualną ochronę stoiska i Poletka pokazowego, 13) maszty reklamowe, 14) wyposażenie dodatkowe, 15) możliwość uczestniczenia w pokazach polowych pracy sprzętu, 15. Koszt najmu Stoiska oraz Poletka pokazowego obejmuje jego wytyczenie oraz rozładunek i załadunek eksponatów wystawienniczych Wystawców i Podwystawców, natomiast w ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy zapewniają każdemu Wystawcy i Podwystawcy druki zaproszeń, jeden egzemplarz Katalogu Wystawy, identyfikatory. Pozostałe usługi dodatkowe Organizatorzy świadczą Wystawcom i Podwystawcom za odrębną odpłatnością. 16. Organizatorzy zapewniają na terenie Wystawy: 1) ochronę, 2) pomoc medyczną, 3) nagłośnienie, 4) funkcjonowanie punktów gastronomicznych, 5) utrzymanie czystości, 6) możliwość korzystania z kabin WC, 7) dystrybucję Katalogu Wystawy, 8) przeprowadzenie pokazów sprzętu do zbioru zielonek. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA 17. Powierzchnia wystawiennicza to Stoiska lub Poletka pokazowe, przeznaczone do ekspozycji oferty Wystawców i Podwystawców. 18. Poletka pokazowe przeznaczone są do prezentacji upraw. Lista upraw uznanych przez Organizatorów za dopuszczalne wraz z orientacyjnymi terminami zasiewów oraz terminami składania zamówień uzależnionymi od terminów zasiewów stanowi załącznik do Regulaminu. Po zakończeniu Wystawy uprawy pozostają do dyspozycji 19. Na terenie poletka pokazowego może być ustawione stoisko informacyjne w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 20. Wymiary poletek wynoszą 26 m x 50 m. Wystawca może zamówić więcej niż jedno poletko. 21. Poletka zamówić mogą wyłącznie firmy nasiennicze, nawozowe, a także prowadzące dystrybucję środków 1

2 ochrony roślin. Organizatorzy decydują, czy zamawiający poletko spełnia te warunki. 22. Stoiskiem jest powierzchnia wystawiennicza inna niż Poletko pokazowe. WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCÓW I PODWYSTAWCÓW 23. Wystawca zamierzający wziąć udział w Wystawie zobowiązany jest przesłać na adres Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Toruń ul. Poznańska 118 prawidłowo wypełniony druk Zgłoszenia Udziału w terminie: 1) do dnia 13 marca 2015r. w przypadku zamawiania poletek pokazowych, 2) do dnia 10 kwietnia 2015 r. w przypadku zamawiania stoisk. Zgłoszenia nadesłane po tych terminach będą przyjmowane w miarę możliwości z tym, że Organizatorzy mogą nie zapewnić wszystkich świadczeń pomimo obowiązywania pełnej odpłatności. 24. Zamówienie Stoiska winno obejmować jeden z określonych przez Organizatorów modułów. 25. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizatorzy potwierdzają jego przyjęcie określając łączny koszt udziału danego Wystawcy (Potwierdzenie lub faktura pro-forma). Na dodatkowe zamówienia złożone po wystawieniu potwierdzenia lub faktury pro-forma wystawiane są potwierdzenia lub faktury pro-forma uzupełniające. 26. Koszt udziału określony w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorom w terminie określonym w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma. Termin zapłaty nie może być krótszy niż 10 dni od daty Potwierdzenia lub faktury pro-forma, z tym, że ostateczny termin zapłaty za poletka pokazowe nie może być późniejszy niż dzień ich udostępnienia pod uprawę, a za pozostałe zamówienia nie może być późniejszy niż 15 maja 2015r. W przypadku zgłoszenia po terminie i przejętego przez Organizatorów, termin płatności ustalają Organizatorzy. 27. Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorom Podwystawców, którzy obecni będą na jego Stoisku lub Poletku pokazowym, oraz uiścić opłatę rejestracyjną za każdego z nich. W przypadku braku zgłoszenia Podwystawcy nie przysługują żadne świadczenia ze strony 28. Organizatorzy mają prawo odmówić potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wystawcy oraz nie wyrazić zgody na udział w Wystawie Podwystawcy bez podania przyczyn. 29. Wystawca może zrezygnować z udziału w Wystawie w ciągu 10 dni od otrzymania Potwierdzenia lub faktury proforma, lecz nie później niż do dnia 24 kwietnia 2015 r. bez obowiązku poniesienia jakichkolwiek kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 10 kwietnia 2015 r. i jego potwierdzeniu przez Organizatorów nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Wystawie a Wystawca zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty określone w Potwierdzeniu lub fakturze pro-forma nawet, jeżeli nie będzie uczestniczył w Wystawie. 30. Wystawca, który nie brał udziału w Wystawie, lecz nie złożył rezygnacji w terminie, zobowiązany jest pokryć koszt udziału określony w Potwierdzeniu lub fakturze proforma. 31. Organizatorzy mogą nie dopuścić do udziału w Wystawie, a także usunąć z jej terenu, Wystawcę i jego Podwystawców w przypadku nie dokonania zapłaty kosztów udziału, a także Wystawców i Podwystawców nie spełniających realizacji celu określonego w 2. Pomimo nie dopuszczenia do udziału w Wystawie lub usunięcia z jej terenu, Wystawcę obciążają pełne koszty uczestnictwa bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec 32. Wszelkie zamówienia składane na terenie Wystawy realizowane będą tylko w miarę możliwości z tym, że cena zamawianej dodatkowo powierzchni jest wyższa o 100%, a pozostałych usług wyższa do 100%. WARUNKI UDZIAŁU INNYCH PODMIOTÓW 33. Udział w Wystawie innych podmiotów dopuszczalny jest wyłącznie za zgodą Organizatorów na warunkach przez niego ustalonych. 34. Odmowa zezwolenia na udział nie wymaga uzasadnienia. 35. Podmioty znajdujące się na terenie Wystawy bez zgody Organizatorów, zostaną z niego usunięte bez prawa do jakichkolwiek roszczeń. ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI WYSTA- WIENNICZEJ 36. Stoiska i Poletka pokazowe nie posiadają instalacji wod-kan. 37. Lokalizację Stoisk oraz Poletek pokazowych ustalają Organizatorzy na Planie Wystawy. Wystawcom Plan Wystawy przekazany zostanie wyłącznie pocztą elektroniczną. 38. Zagospodarowywanie Stoiska oraz Poletka pokazowego odbywać się może w dniach 28 i 29 maja 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 21:00 a demontaż i wywóz wyposażenia w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 17:30 do godz. 22:00 oraz w dniu 1 czerwca 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00, Zagospodarowania oraz demontażu Stoiska oraz Poletka pokazowego i wywozu dokonuje Wystawca we własnym zakresie i na własny koszt. 39. Bez zgody Organizatorów Wystawcy nie mogą zmieniać lub łączyć Stoisk i Poletek pokazowych, dokonywać zmiany numeracji, ani dokonywać jakichkolwiek innych modyfikacji. 40. Sposób zagospodarowania, użytkowania oraz demontażu Stoisk oraz Poletek pokazowych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p. i p.poż., nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać: 1) użytkowania Stoisk i poletek pokazowych przez innych Wystawców, 2) korzystania z wytyczonych przez Organizatorów dróg wewnętrznych, 3) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy. 41. Na Stoiskach oraz Poletkach pokazowych obowiązuje bezwzględny zakaz pracy maszyn. 42. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego Stoiska i Poletka pokazowego, zwłaszcza ciągów komunikacyjnych. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizatorzy mają prawo usunąć na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystające poza obręb Stoiska lub Poletka pokazowego. W przypadku technicznej możliwości wynajęcia dodatkowej powierzchni obowiązuje cena powiększona o 50%.. Wystawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność za swoich Podwystawców. 43. W przypadku pozostawienia mienia na Stoisku lub Poletku pokazowym po godz. 18:00 w dniu 1 czerwca 2015 r. 2

3 Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom karę umowną w kwocie 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. Organizatorzy mogą również takie przedmioty usunąć z terenu Wystawy na koszt Wystawcy. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę. ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK 44. Sprzęt rozładunkowo-załadunkowo udostępniany jest wyłącznie Wystawcom, którzy w Zgłoszeniu Udziału zgłosili zapotrzebowanie. 45. Warunki oraz zasady wykonywania rozładunku i załadunku określa odrębny Regulamin Rozładunku i Załadunku oraz formularz zgłoszeniowy. POKAZY 46. Organizatorzy dopuszczą do pokazów wyłącznie Wystawców, którzy w Zgłoszeniu Udziału zgłosili zamiar udziału w pokazach. Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia zgłoszenia bez potrzeby uzasadniania decyzji. 47. Prezentacja pracy sprzętu dozwolona jest wyłącznie poza Stoiskiem oraz Poletkiem pokazowym, wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów, z uwzględnieniem postanowień regulaminu dotyczących ruchu maszyn przeznaczonych do pokazów. 48. Warunki i zasady uczestnictwa w pokazach oraz ich przeprowadzenia określa odrębny Regulamin Pokazów Maszyn oraz formularz zgłoszeniowy. ENERGIA ELEKTRYCZNA 49. Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do Stoiska oraz Poletka pokazowego w dniach od 29 maja 2015 r., godz. 14:00 do 31 maja 2015 r., godz. 18:00. Dodatkowo Wystawca może zamówić doprowadzenie przyłącza do miejsc wskazanych na Stoisku lub Poletku pokazowym oraz wynajem rozdzielni elektrycznych. 50. Na terenie Wystawy, zarówno Organizatorów jak i Wystawców obowiązują polskie przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także obowiązujące w tym zakresie polskie normy oraz przepisy b.h.p. 51. Przyłącza elektryczne doprowadzone są do Stoiska oraz Poletka pokazowego i zakończone gniazdami, zgodnymi z zamówieniem. Przyłącze wyposażone będzie w urządzenia odcinające dopływ prądu w przypadku przekroczenia zamówionej mocy. 52. Rozprowadzenie zasilania na powierzchni Stoiska oraz Poletka pokazowego należy do Wystawcy, chyba że zamówił on tę usługę u Zamawiając doprowadzenie przyłącza do miejsc wskazanych na Stoisku lub Poletku pokazowym Wystawca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorom wraz z zamówieniem plan z naniesionymi miejscami, do których energia ma zostać doprowadzona. Przyłącza nie będą doprowadzane w obręb zabudowy targowej. 53. Instalacja elektryczna powyżej 2,5 kw na Stoisku oraz Poletku pokazowym musi posiadać wyłącznik główny oraz zabezpieczenie różnicowo prądowe 30mA. Stosowane winny być połączenia wyrównawcze oraz urządzenia zapewniające szybkie odłączenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. 54. W dniu 29 maja 2015 r. energia elektryczna doprowadzana będzie do Stoisk oraz Poletek pokazowych w godzinach od 14:00 do 19:00, w dniu 30 maja 2015 r. w godz. od 8:00 do 19:00, natomiast w dniu 31 maja 2015 r. w godz. 8:00 18: Ze względów bezpieczeństwa poza godzinami określonymi w 54 zasilanie w energię elektryczną Stoisk oraz Poletek pokazowych będzie odłączane, chyba że na uzasadniony wniosek Wystawcy Organizatorzy wyrażą zgodę na dłuższe zasilanie Stoiska lub Poletka pokazowego w dniu 29 maja2015 r., 56. Podłączenie zasilania Stoiska i Poletka pokazowego w energię elektryczną nastąpi po zgłoszeniu przez Wystawcę zapotrzebowania w Biurze Wystawy. O czasie podłączenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. 57. Od dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz podczas Wystawy jakiekolwiek dodatkowe zamówienia lub zmiany w stosunku do wcześniejszych zamówień realizowane będą wyłącznie w przypadku możliwości technicznych i po uiszczeniu ceny powiększonej o 100%. 58. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej. 59. Organizatorzy nie będą uwzględniać żadnych reklamacji związanych z przerwami w dostawie prądu spowodowanymi przekroczeniem zamówionej mocy. 60. Zamówione rozdzielnie elektryczne będą do dyspozycji Wystawców w dniach od 29 do 31maja 2015r. MASZTY REKLAMOWE 61. Możliwość wynajęcia masztów reklamowych dotyczy wyłącznie Wystawców zamawiających Stoiska. 62. Wynajem masztów reklamowych obejmuje ich montaż i demontaż. 63. Wystawca zobowiązany jest przesłać Organizatorom projekt rozmieszczenia zamówionych masztów reklamowych na terenie własnego Stoiska do dnia 8 maja 2015 r. 64. Maszty nie mogą być usytuowane bliżej niż 60 cm od linii bocznej Stoiska oraz 15 cm od linii frontu Stoiska. W przypadku braku projektu o ich rozmieszczeniu zadecydują Organizatorzy. 65. Maszty wykonane są z włókna szklanego o wysokości 8 m. Maksymalny wymiar flagi, którą można umieścić na maszcie wynosi: szerokość 1,5 m, długość 4 m. Flaga powinna być wykonana wyłącznie z poliestru g. Nie wolno wieszać żadnych banerów z pvc czy innych materiałów. Maszty nie są wyposażone w poziomy wysięgnik do flagi. 66. W przypadku uszkodzenia masztu Wystawca zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom koszty jego naprawy, natomiast w przypadku zniszczenia lub utraty masztu karę umowną w wysokości PLN za każdy maszt. POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE 67. Warunki zamieszczenia obowiązkowego wpisu oraz reklamy w Katalogu Wystawy określa formularz zgłoszeniowy. Umieszczenie dodatkowych informacji w obowiązkowym wpisie do Katalogu Wystawy, poza określonymi w formularzu zgłoszeniowym, wymaga uzgodnień z Organizatorami i dodatkowej opłaty. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i pominięcia w katalogu. 68. Indywidualna ochrona Stoiska oraz Poletka pokazowego odbywa się na zasadach określonych w procedurach, ustalonych przez 69. Wystawca, który nie zwróci zamówionego wyposażenia dodatkowego, zobowiązany jest zapłacić jego równowartość określoną przez 3

4 70. Wykonanie Poletka pokazowego obejmuje zasiew, nawożenie i podstawową pielęgnację. Środki dostarcza Wystawca w terminach i ilościach uzgodnionych z agronomem. Sprzęt wraz z obsługą zapewniają Organizatorzy. 71. Zamawiającym sianie i koszenie trawy Organizatorzy zapewniają nasiona (chyba, że Wystawca dostarczy swoje), zasiew nasion trawy oraz jej pielęgnację i skoszenie bezpośrednio przed terminem Wystawy. PRZEBYWANIE NA TERENIE WYSTAWY 72. Poza godzinami: 1) od 8:00 do 21:00 w dniach 28 i 29 maja 2015 r., 2) od 7:00 do 19:00 w dniu 30 maja 2015 r. 3) od 7:00 do 22:00 w dniu 31 maja 2015 r., 4) od 8:00 do 18:00 w dniu 1 czerwca 2015 r. obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie Wystawy, poza Ochroną. 73. Każdy pobyt na terenie Wystawy oraz każda impreza na Stoisku lub Poletku pokazowym poza godzinami określonymi w 72 wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Organizatorami oraz Ochroną. 74. Ochrona ma prawo przymusowo usunąć z terenu Wystawy osoby naruszające zakaz, o którym mowa w 72, jeżeli nie zostały dokonane uzgodnienia, o których mowa w 73. OCHRONA 75. Na terenie Wystawy funkcję ochrony spełniać mogą wyłącznie pracownicy firmy, która posiada zawartą umowę z Organizatorami. 76. Celem ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Wystawy oraz ochrona terenu Wystawy. Sprawowana jest od godz. 18:00 w dniu 28 maja 2015 r. do godz. 18:00 w dniu 1 czerwca 2015r. 77. Ochrona wykonywana jest przez umundurowanych pracowników ochrony. 78. Pracownicy ochrony mogą wydawać uczestnikom Wystawy polecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są podporządkować się takim poleceniom. 79. Przed opuszczeniem Stoiska lub Poletka pokazowego Wystawcy zobowiązani są odpowiednio zabezpieczyć swoje eksponaty oraz wyposażenie. Indywidualna ochrona Stoiska lub Poletka pokazowego wykonywana będzie wyłącznie w przypadku jej zamówienia w Zgłoszeniu Udziału. 80. Wywożenie sprzętu z terenu Wystawy odbywać się może wyłącznie na podstawie Przepustki Materiałowej wydawanej w Biurze Wystawy. 81. Pojazdy opuszczające teren Wystawy podlegają kontroli, której celem jest sprawdzenie pojazdu pod kątem wywożonego sprzętu z terenu Wystawy. W ramach kontroli Ochrona może rejestrować dane osobowe kierowcy i dane pojazdu. PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW I PARKOWANIE 82. W dniach maja i 1 czerwca oraz w dniu 31 maja 2015 r. po godz. 17:30 dopuszcza się ruch pojazdów mechanicznych na terenie Wystawy po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, a pojazdy nie mogą przekraczać szybkości 20 km/h. 83. Z zastrzeżeniem postanowień 84, w dniach 30 i 31 maja 2015 r. do godz. 17:30 obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Wystawy, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, oznakowanych pojazdów Organizatorów oraz pojazdów wyposażonych w Kartę Serwisową. 84. Organizatorzy mogą wyposażyć w Kartę Serwisową pojazd serwisowy Wystawcy wyłącznie w wyjątkowych wypadkach związanych z maszynami Wystawcy uczestniczącymi w pokazach. O ile jest to uzasadnione pojazd taki może parkować na terenie Wystawy w miejscu uzgodnionym z Organizatorami. 85. Ruch maszyn przeznaczonych do pokazów odbywać się może wyłącznie w godzinach i na warunkach określonych w trakcie trwania Wystawy przez 86. Wyjątkiem od zasady określonej w 83 jest możliwość wjazdu pojazdu Wystawcy na teren Wystawy w dniach maja 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 8:45 i opuszczenia terenu Wystawy do godz. 9:15. Warunkiem wjazdu jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 200 PLN. Kaucja przepada stanowiąc karę umowną przysługującą Organizatorom, jeżeli pojazd nie opuści terenu wystawy do ustalonej godziny. 87. Parkowanie na terenie Wystawy dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przez Organizatorów terenach parkingowych. 88. Pojazdy zaparkowane na terenie Wystawy w czasie otwarcia jej dla zwiedzających a także pojazdy, które nie opuściły terenu wystawy zgodnie z postanowieniami 86, będą usuwane na tereny parkingowe. Uczestnik Wystawy, którego pojazd zostanie usunięty, zobowiązany będzie zapłacić Organizatorom zryczałtowane koszty z tym związane (laweta) w kwocie 200 PLN + VAT. Dodatkowo, niezależnie od tego, czy pojazd zostanie usunięty i niezależnie od przepadku kaucji zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w kwocie 2000 PLN. 89. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (za wyjątkiem autobusów) nie mogą parkować na terenie wystawy i parkingach do niej przyległych (brak miejsca, w którym mogłyby parkować). 90. Organizatorzy mogą przeprowadzić kontrolę trzeźwości osób kierujących jakimikolwiek pojazdami na terenie całej Wystawy i podejmować wszelkie działania w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. 91. Organizatorzy oraz Ochrona są upoważnieni do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie przestrzegania postanowień Uczestnikowi Wystawy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze, za skutki podjętych przez Organizatorów lub Ochronę działań mających na celu zapewnienie przestrzegania postanowień POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 93. W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2015 r. od 8:00 do 18:00 działa Biuro Wystawy. 94. Wystawcy zobowiązani są zgłosić faktyczne uczestnictwo w Wystawie w Biurze Wystawy niezwłocznie po przybyciu, nie później jednak niż do godz.17:00 w dniu 29 maja 2015 r. 95. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. 96. Bez zgody Organizatorów w czasie trwania Wystawy nie wolno demontować Stoiska oraz Poletka pokazowego 4

5 ani wywozić wyposażenia i eksponatów. 97. Za wyjątkiem reklamy umieszczonej na Stoisku oraz Poletku pokazowym jakiekolwiek inne formy reklamy na terenie Wystawy wymagają zgody Przy braku takiej zgody reklamy zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy. 98. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania urządzeń latających (np. dronów, balonów itp.) 99. Roznoszenie oraz kolportaż materiałów reklamowych na terenie Wystawy poza obrębem Stoiska i Poletka pokazowego dokonywać będą mogły wyłącznie osoby zaopatrzone w identyfikatory wydane w Biurze Wystawy. Zakazany jest kolportaż w miejscach utrudniających ruch pojazdów Bez zgody Organizatorów jakakolwiek działalność polityczna na terenie Wystawy jest zabroniona Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wystawy, innych regulaminów oraz stosowania się do wszelkich zarządzeń i decyzji Dyrektora Wystawy i osób przez niego upoważnionych. W przypadkach spornych, w tym dotyczących interpretacji regulaminów, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Wystawy Podmioty uczestniczące w Wystawie zobowiązane są do zapewnienia przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Wystawy przez swój personel i ponoszą za niego odpowiedzialność Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia przestrzegania zasad obowiązujących na Wystawie przez swoich Podwystawców oraz ich personel i ponoszą za nich odpowiedzialność Poza godzinami otwarcia Wystawy, organizowanie spotkań i bankietów na terenie wystawy jest zakazane Organizatorzy mają prawo do kontrolowania przestrzegania zasad ustalonych Regulaminem Wystawy W przypadku stworzenia zagrożenia dla osób lub mienia, zakłócenia porządku, naruszenia regulaminów oraz niestosowania się do zarządzeń i decyzji Dyrektora Wystawy oraz osób przez niego upoważnionych, uczestnik Wystawy może zostać usunięty z terenu Wystawy, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE 107. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku: 1) niepełnego wykorzystania Stoiska lub Poletka pokazowego, 2) udziału jedynie w części Wystawy, 3) rezygnacji z części świadczeń zapewnianych przez 108. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie uczestników Wystawy uszkodzone lub utracone w szczególności w wyniku kradzieży lub zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników (w tym wynikające z naruszeń praw autorskich i pokrewnych) Wystawcy i inne podmioty uczestniczące w Wystawie zobowiązane są samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie, w szczególności eksponowany i prezentowany sprzęt, oraz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za nie zapewnienie wszystkich świadczeń związanych z Wystawą tylko, jeżeli było to skutkiem jego winy umyślnej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich skutki siły wyższej w stosunku do upraw na poletkach, w tym warunków pogodowych, działania zwierząt, występowania szkodników Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać Organizatorom w czasie trwania Wystawy w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub poprzez wpisanie do księgi reklamacji znajdującej się Biurze Wystawy. Po zakończeniu Wystawy żadne reklamacje nie będą uwzględniane chyba, że w trakcie trwania Wystawy zgłoszenie reklamacji nie było możliwe W uzasadnionych wypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu i miejsca Wystawy, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa do odszkodowania W sporach pomiędzy uczestnikami Wystawy a Organizatorami występować będzie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych a spory rozstrzygać będą sądy właściwe dla jej siedziby. Prawem obowiązującym jest prawo polskie W przypadku wątpliwości interpretacyjnych decyduje tekst regulaminów w języku polskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZŁADUNKU I ZAŁADUNKU PODCZAS WYSTAWY 1. Organizatorzy zapewniają sprzęt rozładunkowozaładunkowy w postaci dźwigów o udźwigu do 20 ton oraz wózków widłowych o udźwigu do 3 ton, a także rampę. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, 13 i 15 cena wynajmu Stoiska lub poletka pokazowego obejmuje koszty rozładunku i załadunku eksponatów. 3. Usługi rozładunkowo-załadunkowe świadczone będą w pierwszej kolejności na rzecz Wystawców, którzy zamówili je wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Wystawie. 4. Podczas czynności rozładunkowo-załadunkowych Organizatorów reprezentuje Kierownik Spedycji, który nadzoruje i kieruje Nadzorem Spedycji. 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, 7 i 8 czynności rozładunkowo-załadunkowe wykonywane będą w dniach ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA maja i 1 czerwca 2015 r. w godzinach od 8:00 do 18:00, w dniu 2 9 m a j a 2015 r. od 8:00 do 21:00 oraz w dniu 31 maja 2015 r. od 18:00 do 22:00. Organizatorzy w każdej chwili mają prawo przerwać czynności rozładunkowo-załadunkowe, w szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Po wznowieniu prac zachowana zostaje kolejność ustalona przed ich przerwaniem. 6. Zgłoszenia na czynności rozładunkowo-załadunkowe przyjmowane będą tylko do zmierzchu. W okresie pomiędzy zmierzchem a godzinami określonymi w pkt 5 będą jedynie kończone prace już rozpoczęte. 7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 rozpoczęcie prac rozładunkowo-załadunkowych po zmierzchu oraz poza godzinami określonymi w pkt 5 możliwe jest wyłącznie w 5

6 sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Spedycji, który odnotowuje ten fakt w Potwierdzeniu Wykonania Usług Spedycyjnych. Do uzyskania zgody wymagane jest przedstawienie danych technicznych eksponatów, znajomość ich punktów zaczepienia oraz rozkładu mas (także stosownych zawiesi lub innych elementów pomocniczych, jeżeli są wymagane), a także przeprowadzenie wizji na stoisku lub poletku pokazowym przez Operatora sprzętu. Prace rozładunkowo-załadunkowe rozpoczęte po zmierzchu oraz poza godzinami określonymi w pkt 5 odbywają się na wyłączne ryzyko Wystawcy i w przypadku powstania jakichkolwiek szkód Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec obsługi sprzętu oraz 8. Prace rozładunkowo-załadunkowe przy pomocy rampy odbywać się mogą wyłącznie w godzinach określonych w pkt 5 bez możliwości odstępstwa od tej zasady. 9. Operacje rozładunkowo-załadunkowe wykonywane będą na podstawie kolejności zgłoszeń wpływających do Nadzoru Spedycji w danym dniu. Nie jest możliwe rezerwowanie sprzętu na dzień następny lub jakikolwiek inny dzień. 10. Kolejność wykonywania czynności rozładunkowozaładunkowych (realizacji zamówień) ustala Kierownik Spedycji. Daty i godziny zawarte w zgłoszeniach służą wyłącznie orientacji w zapotrzebowaniu Wystawców na dany dzień i nie są podstawą do rezerwacji sprzętu ani innych roszczeń. 11. Każdorazowo po zakończeniu jednostkowej operacji spedycyjnej (rozładunku, załadunku itp.) sprzęt znajduje się w gestii Nadzoru Spedycji i nie jest możliwe zatrzymanie go celem kontynuacji operacji spedycyjnych w późniejszym czasie. 12. Jeśli przestój pomiędzy operacjami wynosi powyżej 15 minut, lecz mimo to Wystawca chce zatrzymać sprzęt do swojej własnej dyspozycji jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Spedycji i jest to odpłatne: 1) dźwig 300 PLN + VAT za każdą rozpoczętą godzinę, 2) wózek widłowy 200 PLN + VAT za każdą rozpoczętą godzinę, płatne gotówką u Organizatorów po wykonaniu zlecenia. 13. Zasady określone w pkt 12 stosuje się również w sytuacji, gdy podstawiony sprzęt w trakcie czynności związanych z montażem eksponatu oczekuje powyżej 15 minut na dostarczenie kolejnych części do montażu (np. znajdujących się na innym samochodzie, który jest jeszcze w drodze na teren wystawy). 14. Jakiekolwiek ustalenia pomiędzy Wystawcami a operatorami sprzętu nie będą brane pod uwagę przez Nadzór Spedycji przy ustalaniu kolejności wykonywania zleceń. 15. Każde nietypowe zlecenie (np. potrzeba skorzystania z dwóch dźwigów pracujących jednocześnie, dźwigu o udźwigu powyżej 20 t lub wózka widłowego o udźwigu powyżej 3 t, itp.) wymaga prócz wyszczególnienia w zamówieniu, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Kierownika Spedycji najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz ustalenia warunków odpłatności. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 16. W miejscu wykonywania prac rozładunkowych i załadunkowych przebywać mogą wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna. 17. Podczas rozładunku i załadunku zarówno przedstawiciele Wystawcy jak i obsługa środków transportowych zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad b.h.p. oraz wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru Spedycji. 18. Rozładunek i załadunek odbywa się na ryzyko Wystawcy. DŹWIG 19. Czas pracy dźwigu liczy się od momentu przyjazdu do Wystawcy. W czasie pracy dźwigu, dźwig wykonuje czynności przygotowujące podjęcie eksponatu (m.in. rozłożenie podpór, ustawienie ramienia, założenie zawiesi, itd.), czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem lub przestawieniem czy ustawieniem eksponatu, oraz kończy swoją dyspozycję dla Wystawcy składając podpory. 20. Po zakończeniu wszystkich operacji podpisana zostaje Karta Pracy dźwigu, na której czas wynikający z wykonanych operacji zostaje potwierdzony przez osobę będącą przy rozładunku ze strony Wystawcy. 21. Operator dźwigu nie może samowolnie montować zawiesi do eksponatu, wszystkie czynności związane z zahaczeniem eksponatu na zawiesiach wykonują pracownicy Wystawcy, jako osoby znające technologiczne punkty mocowań oraz położenie środka ciężkości eksponatu. Operator dźwigu może (lecz nie jest zobowiązany) pomóc w wyżej opisanych czynnościach lub wykonać je własnoręcznie tylko na wyraźne polecenie Wystawcy i jego odpowiedzialność. WÓZEK WIDŁOWY 22. Czas pracy wózka widłowego liczy się od momentu przyjazdu do klienta. W czasie tym następuje przygotowanie do operacji rozładunku, załadunku czy przestawienia eksponatu (w tym oględziny eksponatu w celu ustalenia miejsc technologicznie przystosowanych do wprowadzenia wideł wózka widłowego), właściwa operacja. 23. Po zakończeniu wszystkich operacji podpisana zostaje Karta Pracy wózka widłowego, na której czas wynikający z powyżej opisanych operacji zostaje potwierdzony przez osobę będącą przy rozładunku ze strony wystawcy. RAMPA 24. Rampa służy wyłącznie do prac rozładunkowozaładunkowych. Wykorzystywanie rampy w jakichkolwiek innych celach, np. do prac montażowych, nie jest możliwe. 25. Zakazane jest nieuzasadnione zajmowanie lub blokowa- nie rampy, a także terenu w jej okolicach, w szczególności poprzez parkowanie pojazdów samochodowych i maszyn, oczekiwanie na przybycie kolejnych samochodów ze sprzętem dla Wystawcy itp. 26. Wszelkie urządzenia blokujące rampę i teren w jej okolicach będą usuwane na koszt Wystawcy. UWAGI I REKLAMACJE 27. W sprawach spornych należy niezwłocznie zwracać się do Nadzoru Spedycji celem ich wyjaśnienia. 28. Po podpisaniu Karty Pracy żadne reklamacje czy uwagi nie będą uwzględniane. 29. Nie będą uwzględniane reklamacje i uwagi związane z kolejnością wykonywania prac spedycyjnych, czasem oczekiwania na wykonanie wcześniej złożonego zamówienia oraz brakiem możliwości rezerwacji i pozostawienia sprzętu na więcej niż jedną operację spedycyjną u jednego wystawcy. 6

7 REGULAMIN POKAZÓW MASZYN PODCZAS WYSTAWY 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne prezentacji pracy maszyn do zbioru zielonek, a także opryskiwaczy na wystawie ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015, zorganizowanej przez: Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ( Organizatorzy ). 2. Pokazy odbywają się w czasie trwania wystawy, tj maja 2015 roku jeden raz dziennie osobno maszyny do zbioru zielonek i osobno opryskiwacze. 3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pokazami ( Szefa Pokazów ) wyznaczają Organizatorzy. 4. Organizatorzy dopuszczają do pokazów wyłącznie Wystawcę, który spełnia wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Wystawy oraz niniejszym Regulaminem Pokazów. 5. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć własny, przeszkolony personel w ilości wystarczającej do obsługi prezentowanych przez niego maszyn. 6. Każdy Wystawca może zostać zobowiązany przez Organizatorów lub Szefa Pokazów do oddelegowania dodatkowo (oprócz personelu wymienionego w pkt. 5) jednego kompetentnego pracownika do pomocy Szefowi Pokazów. 7. Pokazami kieruje Szef Pokazów, wydając wiążące polecenia uczestnikom oraz osobom wyznaczonym mu do pomocy przez Organizatorów ( Dyspozytor i Pomocnicy ). 8. Warunkiem zakwalifikowania maszyny do udziału w pokazach jest terminowe wniesienie opłaty uczestnictwa oraz dostarczenie opisu maszyny. 9. W danej grupie może być zgłoszona tylko jedna maszyna danego producenta. W przypadku zgłoszenia kilku identycznych maszyn (lub z jednej serii) tego samego producenta, przez różnych wystawców, o dopuszczeniu do pokazu decyduje kolejność zgłoszeń. Szef pokazów może wyrazić zgodę na udział w pokazach kolejnej maszyny z danej grupy, danego producenta, jeżeli jej budowa istotnie różni się od pierwszej. 10. Szef Pokazów sporządza harmonogram pokazów określający: a) uczestników, b) miejsce pokazów, c) ilość i rodzaj sprzętu prezentowanego przez każdego Wystawcę, d) kolejność pracy maszyn, e) przybliżony czas trwania poszczególnych prezentacji. 11. Harmonogram pokazów oraz zasady ich przeprowadzenia zostaną przedstawione uczestnikom pokazu podczas spotkania organizacyjnego w dniu 29 maja 2015 r. o godz Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Wystawcy nie uczestniczący w spotkaniu nie zostaną dopuszczeni do pokazów, bez prawa domagania się zwrotu zapłaconych kosztów. 12. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, harmonogram może być w całości lub części zmieniony decyzją Szefa Pokazów. ZIELONE AGRO SHOW - POLSKIE ZBOŻA W przypadku zmiany kolejności pokazów, Szef Pokazów informuje o tym uczestników z wyprzedzeniem umożliwiającym im przygotowanie się do prezentacji. 14. Pokazy maszyn do zbioru zielonek są przeznaczone wyłącznie dla dwóch grup maszyn z technologii zbierania traw na zakiszanie, tzn. dla kosiarek oraz maszyn do zbioru (przyczep zbierających, pras zwijających, pras do bel prostopadłościennych, praso-owijarek, owijarek do bel, sieczkarni polowych). Maszynom może towarzyszyć sprzęt niezbędny technologicznie. Prezentacja innego rodzaju maszyn do zbioru zielonek nie jest możliwa, z wyłączeniem maszyn niezbędnych do przygotowania pokazu. Uczestnictwo w pokazie pras zwijających jest jednoznaczne ze zgodą na udział w pomiarze gęstości objętościowej bel. 15. Prezentacja pracy sprzętu jest dozwolona wyłącznie poza stoiskiem oraz poletkiem pokazowym Wystawcy i tylko na miejscu wyznaczonym przez Szefa Pokazów. 16. Wystawcy biorący udział w pokazach maszyn zobowiązani są pozostawić maszyny na specjalnym parkingu przed godziną 9:00 w dniu 30 maja 2015 r. oraz każdorazowo po udziale w pokazie maszyn. 17. Uczestnicy pokazów mają do dyspozycji wyznaczone pole do regulacji i prób sprzętu obsiane trawą. Wjazd na to pole odbywa się tylko za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora. Pole prób będzie dostępne 29 maja 2015 r. od godz Podczas prezentacji Szef Pokazów odczytuje tekst opracowany na podstawie opisu maszyny przygotowanego przez Wystawcę. 19. Wystawca własnym staraniem i na własny koszt zapewnia ciągniki konieczne do prezentacji maszyn nieposiadających własnego napędu. Do każdej zgłoszonej maszyny musi być zapewniony oddzielny ciągnik. W trakcie pokazu nie można zmieniać, przeczepiać ciągnika. 20. Organizatorzy nie zapewnia uczestnikom żadnych dodatkowych urządzeń, materiałów itp. rzeczy, niezbędnych im do dokonania pokazów. 21. Każdego dnia o godz Szef Pokazów organizuje odprawę z osobami wyznaczonymi przez Wystawców oraz z Pomocnikami, celem ustalenia kolejności i zasad prowadzenia prezentacji sprzętu, w szczególności w zakresie warunków bezpieczeństwa. 22. Wystawca, który nie zgłosi się na odprawy w dniach prezentacji lub nie potwierdzi w niej udziału, będzie wykluczony tego dnia z pokazów. W takim przypadku uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatorów, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty. 23. Maszyny biorące udział w pokazach parkować mogą wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Przemieszczanie sprzętu do pokazów może nastąpić tylko za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora pod nadzorem Pomocników, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 24. W dniu prezentacji, maszyny i urządzenia o godz są grupowane w miejscu i szyku wskazanym przez Szefa Pokazów tak, aby zapewnić pełną gotowość do prezentacji. W zależności od warunków atmosferycznych 7

8 godzina zbiórki maszyn na polu pokazowym decyzją Szefa Pokazów może ulec zmianie. 25. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć przed uruchomieniem sprzęt pozostający w oczekiwaniu na pokaz. 26. W czasie trwania prezentacji, operator maszyny lub urządzenia uruchamia sprzęt wyłącznie na wyraźną komendę Szefa Pokazów. 27. Uczestnicy prezentacji (pracownicy i współpracownicy Wystawcy) zobowiązani są do bezzwłocznego i pełnego wykonania wszelkich poleceń Szefa Pokazów lub Dyspozytora oraz Pomocników. 28. W przypadku naruszenia przez uczestnika prezentacji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub też nie stosowania się do poleceń Szefa Pokazów, Dyspozytora oraz Pomocników, Szef Pokazów ma prawo wykluczenia Wystawcy z pokazów. W takim przypadku, Wystawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatorów, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty. 29. Wystawca na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz swojego personelu i pracowników oraz za wszelkie negatywne następstwa pracy jego sprzętu. 30. W czasie trwania pokazów wszystkich jego uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz przebywania na miejscu pokazów po spożyciu alkoholu. 31. W czasie trwania pokazów, wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prezentacji uczestnicy kierują wyłącznie do Szefa Pokazów lub Dyspozytora. W innym czasie uwagi i wnioski przyjmują także Organizatorzy Wystawy zgodnie z Regulaminem Wystawy. PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA MIENIA WYSTAWCY INDYWIDUALNEJ OCHRONIE STOISKA LUB POLETKA POKAZOWEGO 1. Przejęcie odpowiedzialności za pozostawione mienie następuje po opuszczeniu Stoiska lub Poletka pokazowego przez osoby zwiedzające oraz obsługę Stoiska lub Poletka pokazowego, nie wcześniej niż o godz. 18: Osoba wyznaczona przez Wystawcę sporządza z udziałem pracownika ochrony protokół przekazania według wzoru ustalonego przez organizatorów 3. Wystawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń pracownika ochrony dotyczących umiejscowienia poszczególnych elementów mienia Wystawcy na terenie Stoiska lub Poletka pokazowego, a także wszelkich innych zaleceń mających na celu ochronę mienia Wystawcy. 4. Protokół przekazania podpisują osoba wyznaczona przez Wystawcę i pracownik ochrony. W przypadku niezastosowania się przez Wystawcę do zaleceń, o których mowa w pkt. 3, pracownik ochrony może odnotować ten fakt w protokole. 5. Po podpisaniu protokołu żaden pracownik Wystawcy ani inna osoba trzecia nie może przebywać na terenie Stoiska lub Poletka pokazowego. 7. Przejęcie następuje po zweryfikowaniu protokołu przekazania z dnia poprzedniego i pisemnym potwierdzeniu według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszych procedur przez osobę wyznaczoną przez Wystawcę i pracownika ochrony o braku zastrzeżeń lub też opisaniu ewentualnych zastrzeżeń. 8. Po protokolarnym przejęciu Stoiska lub Poletka pokazowego przez Wystawcę zgodnie z pkt 7 pracownik ochrony opuszcza Stoisko lub Poletko pokazowe i pełna odpowiedzialność za mienie przechodzi na Wystawcę. 9. W przypadku nie sporządzenia protokołu przekazania lub przejęcia z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, nie przysługują żadne roszczenia wobec pracownika ochrony oraz firmy ochroniarskiej, która posiada zawartą umowę z Organizatorami. 6. Przejęcie Stoiska lub Poletka pokazowego przez Wystawcę następuje do godz. 9:00 po przybyciu personelu Wystawcy na Stoisko lub Poletko pokazowe. 8

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2016

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2016 REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas XVIII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2016. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2014

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2014 REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas XVI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2014. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2013

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2013 REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas XV Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2013. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2015

REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2015 REGULAMIN WYSTAWY AGRO SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas XVII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2015. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Wystawy Rolniczej ARENA AGRO OSTRÓDA 2015. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów, usług i innych środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku.

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 11-14 grudnia 2014 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. 1. Działalność handlowa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r.

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. REGULAMIN Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016

ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016 ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016 (ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!) 1. Nazwisko: 2. Imię:.. 3. Telefon kontaktowy:.. 4. Adres siedziby firmy: (dane do faktury)... 5. NIP: 6. REGON:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek REGULAMIN uczestnictwa w I Turkowskich Targach Ślubnych 1.Nazwa imprezy: I Turkowskie Targi Ślubne 2. Data: 17 stycznia 2016 r. 3. Czas: 10.00 18.00 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 4. Miejsce: Hala Sportowa i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań 21 kwietnia 2010 r. Zagadnienia dotyczące uprawy borówki wysokiej Gmach Główny

Bardziej szczegółowo

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach REGULAMIN XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 24 czerwca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel./

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 09-10.05.2014 Szanowni Państwo, w dniach 9 i 10 maja 2014 roku odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC. Wyjątkowość

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik NIP 584 05 37 05 KRS 000003836 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. faks www e-mail wpis do KRS/ nr wpisu do Ewid. Działal. Gosp.

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprez folklorystycznych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach jest Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWCÓW Pikniku Naukowo-Technologicznego. odbywającego się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN WYSTAWCÓW Pikniku Naukowo-Technologicznego. odbywającego się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN WYSTAWCÓW Pikniku Naukowo-Technologicznego odbywającego się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach

REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (poniżej jako Regulamin) dotyczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 www.unizeto.pl info@unizeto.pl REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem 1 Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, 25-28 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN World Travel Show

REGULAMIN World Travel Show REGULAMIN World Travel Show 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 3 PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą w Katowicach; adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

XXII Ż U Ł A W S K I E T A R G I R O L N E

XXII Ż U Ł A W S K I E T A R G I R O L N E XXII Ż U Ł A W S K I E T A R G I R O L N E Z G Ł O S Z E N I E U C Z E S T N I C T W A Firma Adres Kod - Poczta Telefon fax Osoba odpowiedzialna Tel./e-mail Wyrażamy zgodę na następujące warunki płatności:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik ul. Beniowskiego 5, 80-38 Gdańsk Biuro Obsługi: budynek B1, II piętro, pok. 11 kapitał zakładowy 13 46 00 Regionalne Przysmaki nr zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 12-13 stycznia 2016 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2016 Niniejszy regulamin jarmarku zwany w dalszej części Regulaminem Jarmarku stanowi integralną część umowy i obowiązuje wszystkich uczestników Jarmarku organizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU Na podstawie: Notatki Służbowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 15-02-2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 29 września 2 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo