Private banking istotna rola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Private banking istotna rola"

Transkrypt

1 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 17 Private banking istotna rola we wspó czesnej bankowoêci ukasz Paszkiewicz Wst p Rozwój systemu bankowego spowodowa daleko idàcà specjalizacj instytucji bankowych i kredytowych. We wspó czesnym systemie bankowym mo emy bez trudu odnaleêç banki centralne, uniwersalne, inwestycyjne, specjalistyczne, jak te np. banki hipoteczne, spó dzielcze, a tak e wszelkiego rodzaju instytucje kredytowe, jak kasy oszcz dnoêci, instytucje drobnego kredytu itp. WÊród wymienionych wy ej specjalizacji znajduje si tak e nurt w bankowoêci, który narodzi si w XVIII w., a mianowicie bankowoêç prywatna (ang. private banking). Ofert private banking znajdujemy dziê zarówno w wyspecjalizowanych w tej sferze prywatnych bankach, jak i w bankach uniwersalnych i inwestycyjnych. Pierwszy bank prywatny powsta w 1740 r. w St. Gallen w Szwajcarii, a jego za o ycielem by Caspar Zyli. Bank od nazwiska jego siostrzeƒca Emila Wegelin-Wild nosi do dnia dzisiejszego nazw Wegelin & Co. Private Bankers. Warto wymieniç tak e najstarszy bank w Zurichu, czyli za o ony w 1750 r. Rahn & Bodmer Banquiers, czy te dawny genewski Lombard Odier & Cie, który po po àczeniu z Darier Hentsch & Cie nosi nazw Lombard Odier Daier Hentsch & Cie Paszkiewicz: Private ranking. Inwestor Finansowy, wrzesieƒ 2003 r., s. 19. Znawcy przedmiotu zwykli definiowaç private banking jako zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obs ugi przez bank zamo nych klientów indywidualnych 2. Ja okreêlam to jako prawid owà obs ug klienta przez bank. Drugorz dnà sprawà jest, e tego typu obs uga skierowana jest tylko do najzamo niejszych klientów. Próba okreêlenia, kto jest uwa any za zamo nego klienta, wydaje mi si bez przedmiotowa, dlatego e zale y to, po pierwsze, od banku, po drugie od kraju, a po trzecie od zawodu i pozycji spo ecznej. Ofertà bankowoêci prywatnej mogà byç obj ci tak- e klienci niespe niajàcy warunków finansowych, lecz majàcy odpowiedni status spo eczny, np. politycy, prawnicy, lekarze czy aktorzy 3. Rozwój bankowoêci prywatnej jest imponujàcy. Na ca ym Êwiecie mo emy bez trudu odnaleêç komórki banków oferujàcych (lub przynajmniej próbujàcych oferowaç) ten wyrafinowany produkt. Wiele pozostaje jednak tylko w sferze prób. BankowoÊç prywatna nale- y bowiem do tego segmentu us ug, w którym nie wystarcza tylko stworzyç odpowiedni produkt, lecz trzeba go dostarczyç przy pomocy wybitnego pracownika ban- 2 L. Dziawgo: Private banking istotny element wspó czesnej bankowoêci. Bank i Kredyt nr 2/2003. Podobnie w: Z. KrzyÊkiewicz, W. L. Jaworski, M. Pu awski: Leksykon bankowo-gie dowy. Warszawa 1998 Poltext, s Paszkiewicz: Private banking, op.cit., s. 19.

2 18 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Wykres 1 Z jakich êróde najcz Êciej pozyskujesz Êrodki do zarzàdzania? Europa, Bliski Wschód, Afryka Ameryka Pó nocna Azja Spadkobiercy W aêciciele lub mened erowie W aêciciele lub mened erowie spó ek publicznych Ludzie zamieniajàcy dobra trwa e na aktywa inwestycyjne Pracownicy wynagradzani pensjà Emigranci Emeryci ku, który jest nie tylko wykszta conym cz owiekiem, lecz tak e ma nienaganne maniery i niekiedy b dzie wzorem do naêladowania dla potencjalnego klienta. Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania istotnej roli private banking we wspó czesnej bankowo- Êci, ze szczególnym uwzgl dnieniem obecnej sytuacji i mo liwych kierunków rozwoju tego segmentu. Na przyk adzie instytucji private banking przedstawi problemy dotyczàce konsolidacji i wspó zawodnictwa w bran y us ug finansowych, a tak e zjawisko ró nicowania podmiotów wytwarzajàcych produkty i dystrybuujàcych je. B d stara si tak e ukazaç tendencj do zmiany modelu oferowania produktów przez uczestników rynku, nie zapominajàc jednoczeênie o coraz cz - Êciej wykorzystywanej w bankowoêci prywatnej instytucji outsourcingu. Celem mojego artyku u jest uzmys owienie, e w przypadku us ug bankowoêci prywatnej bardzo istotnà rol odgrywajà strategie zarzàdzania, a wêród nich nast pujàca triada: produkt przewodni, identyfikacja marki i jakoêç us ug. Private banking (bankowoêç prywatna) sytuacja obecna sektora i mo liwe kierunki zmian Konsolidacja Zapowiadany od pewnego czasu przez specjalistów proces konsolidacji bran y sta si ju faktem. Banki prywatne, aby obni yç koszty dzia alnoêci, postanowi- y zwi kszyç wartoêç aktywów, którymi zarzàdzajà. Jednym ze sposobów osiàgni cia tego sà fuzje bàdê przej cia. W czerwcu 2002 r. Rabobank i Sarasin wesz y w strategiczny alians, wspomniany ju wczeêniej Lombard Odier & Cie i Darier Hentsch & Cie po àczy y si w lipcu 2002 r., a ABN AMRO naby niemiecki bank prywatny Delbruck & Co. we wrzeêniu 2002 r. Przewidywana jest tak e konsolidacja dwóch jak- e odmiennych dotychczas centrów finansowych offshore i onshore. Nasilajàca si coraz bardziej polityka ograniczania protekcjonizmu i egzekwowania wymiany informacji wywiera coraz wi kszy wp yw na Êwiatowe centra offshore. Uczestnicy rynku wskazujà na widocznà ró nic mi dzy wzrostem aktywów na rynkach rodzimych i na rynkach mi dzynarodowych, wynoszàcà w ciàgu trzech lat oko o 5,5% w Europie i oko o 1,5% w Ameryce Pó nocnej. Wskazuje to, e rynki krajowe zaczynajà przewy szaç rynki mi dzynarodowe. Wydaje si wi c oczywiste, e mened erowie b dà kontynuowali konsolidacj sektora, a tym samym swoich operacji, a tak e redukowali liczb centrów offshore w których sà obecni, ograniczajàc dzia alnoêç do jednego centrum w poszczególnym regionie. W konsekwencji specjaliêci z bran y 4 spodziewajà si, e spadnie liczba centrów offshore z ponad 50 obecnie do oko- o Ich liczba mo e byç nawet mniejsza, a g ówne centra mogà obejmowaç nowe, dynamicznie rozwijajàce si jurysdykcje, jak Singapur czy Dubai. Mened erowie wi c b dà musieli uwa nie rozwa yç, gdzie ulokowaç swój biznes, bioràc pod uwag êród o pochodzenia i przep ywu kapita u swoich klientów, regulacje prawne i system podatkowy, a tak e mo liwoêci redukcji kosztów, jednak bez nadmiernego pogorszenia si jakoêci us ug 5. Wspó zawodnictwo Przewiduje si 6 nasilenie wspó zawodnictwa o klientów, i to zarówno w przypadku obecnych, jak i przysz ych klientów. Obecnie oczekuje si, e 34% dochodu banków prywatnych b dzie pochodziç od dotychczasowych klientów, bioràc pod uwag wysoki koszt pozyskania nowych klientów. Jednak e prezesi banków prywatnych uwa ajà, e walka o nowych klientów b dzie bardzo zawzi ta, a g ównym czynnikiem wp ywajàcym na wybór instytucji finansowej b dzie jej element odró niajàcy jà od pozosta ych. Jest rzeczà niezwyk à, e pomimo tak zaostrzonej konkurencji i walki o klientów oko o 42% respondentów badanych przez PWC nie ma okreêlonych procedur majàcych na celu 4 Por. PricewaterhouseCoopers. Global Private Banking /Wealth Management Survey 2003, s PricewaterhouseCoopers, op.cit., s Zob. PricewaterhouseCoopers, op.cit., s 12.

3 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 19 Wykres 2 Jakie zewn trzne czynniki wp ywjà na twój obecny dochód? Wykres 3 Dlaczego klienci opuszczajà twojà organizacj? Wzrost rynku 9% Ogólne niezadowolenie z obs ugi Wi cej korzyêci ze strony dotychczasowych klientów Nowi klienci zabrani konkurencji 34% Brak zrozumienia lub niezrozumienie PrzejÊcie za klientami do innej organizacji Niezadowalajàcy zwrot z inwestycji Brak aktywnego doradztwa Brak produktów Za wysokie ceny Nowi klienci bankowoêci prywatnej Fuzje i przej cia 4% 17% 22% Wspólne przedsi wzi cia, strategiczne alianse 3% Wi ksze wykorzystanie poêredników 11% Zmiany personalne monitorowanie i zatrzymanie wartoêciowych klientów. Ta cz Êç mened erów b dzie nara ona na to, e bardziej profesjonalna konkurencja odbierze im swoich klientów 7. Dzieje si tak m.in. dlatego, e mimo wielu deklaracji wspó czesnym mened erom nie jest atwo skoncentrowaç uwag na klientach. Po pierwsze, wielu z nich uznaje, e sukces rynkowy firmy wymaga g ównie sta ych innowacji w zakresie produktu. Po drugie, w miar rozwoju firmy, jej ekspansji rynkowej, a zw aszcza w sytuacji osiàgni cia sukcesu ekonomicznego zainteresowanie mened erów przesuwa si w kierunku projektowania bud etów, troski o zasoby i wewn trznych rozgrywkach. A przecie wartoêç dowolnego wyrobu lub us ugi wynika ze zdolnoêci do sprostania oczekiwaniom odbiorcy. Zrozumienie, co i dlaczego klienci uznajà za wa ne, stwarza okazj do zdobycia informacji o zmieniajàcych si priorytetach i jest szansà wytyczenia w aêciwego kierunku zmian 8. Wiedza o klientach staje si podstawà strategii firmy, a jej tworzenie powinno si rozpoczàç od nast pujàcych dzia aƒ: poznania, które preferencje klientów sà pomijane w obecnych dzia aniach, zaprojektowania modelu dzia aƒ, który b dzie odpowiadaç tym preferencjom, stworzenia na tej podstawie nowej strefy zysku o wysokiej rentownoêci. Warto przy tym zwróciç uwag na fakt, e rozpoznanie potrzeb i preferencji klientów nie jest proste, bowiem nie wszystkie oczekiwania klientów sà przez nich artyku owane. Ponadto klient wyst puje cz sto jako podmiot zbiorowy, w aƒcuchu wzajemnych powiàzaƒ. Wynika z tego koniecznoêç ciàg ego aktualizowania strumienia informacji na temat zachowaƒ klientów i uwra liwienia ca ej kadry mened erskiej na zmiany sposobu podejmowania decyzji o zakupie danego produktu. Zmiany te powinny byç impulsem do przeprojektowania produktów lub sposobów ich sprzeda y. Wspó praca z klientem powinna rozpoczynaç si od rozpoznania motywów zakupu, na podstawie wnikliwie przeprowadzonej analizy potrzeb preferencji i oczekiwaƒ 9. Wi kszoêç mened erów bez wzgl du na regiony Êwiata, w których pracujà, uwa a, e klienci opuszczajà ich organizacje z powodu niezadowalajàcych zwrotów z inwestycji, mimo e s abe wyniki operacji finansowych charakteryzujà prawie ca y sektor. Brak proaktywnego doradztwa jest wymieniany na drugim miejscu. Mened erowie z Azji przyjmujà z kolei, e klienci opuszczajà ich instytucje, je eli sà nieusatysfakcjonowani poziomem us ug lub je eli bank nie okazuje zrozumienia dla ich potrzeb 10. Ró nicowanie producentów i dystrybutorów Charakterystyka produktów, a tak e wymagany przez klientów minimalny zwrot z inwestycji powodujà, e tylko wielcy gracze mogà aspirowaç do roli producentów produktów finansowych. Jest oczywiêcie miejsce tak e dla niszowych uczestników, lecz jest kwestià bezspornà, e miejsca dla typowych zarzàdzajàcych aktywami wydaje si byç coraz mniej. Antidotum na samotne wspó zawodnictwo w zakresie zwrotów z produktów inwestycyjnych sà tzw. produkty o otwartej konstrukcji, które pozwalajà mened erom uzyskaç produkt spoza ich macierzystej organizacji i dzia aç jako dystrybutor produktów finansowych pozyskanych wieloma wielu êróde. WÊród respondentów PWC oko o 59% wymienia dystrybucj jako g ówny punkt ich strategii, podczas gdy tylko 22% jest obecnie nastawionych na produkcj. Uczestnicy rynku przewidujà, e w ciàgu nast pnych trzech lat ró nice te powi kszà si do 64% ze strategià k adàcà nacisk na dystrybucj i tylko 16% zorientowanych na produkcj 11. Interesujàce mo e wydawaç si to, e mened erowie dzia ajàcy na rynkach mniej dojrza ych, jak np. Singapur, ch tniej adaptujà model oparty na produkcji. Wszystko to sprawia, e 7 PricewaterhouseCoopers, op.cit., s K. Opolski, E. Opolska: JakoÊç jako podstawa reorganizacji firmy. W: Doskonalenie jakoêci w bankach. Praca po redakcjà K. Opolskiego, Warszawa 2002, Wyd. CeDeWu s K. Opolski, E. Opolska: op.cit. S Takie stanowisko potwierdzi o 43% klientów bankowoêci prywatnej ankietowanych przez PricewatrhouseCoopers i Economic Intelligence Unit. 11 PricewaterhouseCoopers, op.cit., s 8.

4 20 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Wykres 4 Jaki jest obecny kierunek strategii twojej organizacji i jakich kierunkow strategii oczekujesz w ciàgu 3 lat? 100% 0% 0% 100% Wyró nianie si spoêród innych Zmiana obs ugi klienta Dystrybucja Strategia Wspó dzia anie Producent Strategiczne przekszta cenie Obecnie Koszty kierownictwa Procesy innowacyjne W ciàgu 3 lat Schemat 1 Tradycyjny model europejski Doradztwo Zarzàdzanie Aktywami Administracja Schemat 2 Model amerykaƒski Doradztwo W asne produkty Zewn trzne produkty W asna administracja Outsourcing administracji èród o: Cap & Gemini Ernst & Young. Wykres 5 Jakie produkty b dà podlega y outsourcingowi w ciàgu 3 lat? Proste produkty bankowoêci detalicznej Bankowe produkty kredytowe Produkty inwestycyjne Produkty alternatywne/strukturyzowane Us ugi powiernicze Inne produkty dla zamo nych klientów 0% 20% 40% 60% 80% 100% niemal wszyscy b dà zmuszeni ju w niedalekiej przysz oêci do podj cia strategicznych decyzji, w którym kierunku podà y ich organizacja. Zapewne, podejmujàc jakieê kroki, b dà brali pod uwag takie czynniki, jak wielkoêç instytucji, si a na rynku i elementy odró niajàce od konkurencji. Tzw. doradztwo twarzà w twarz, zarezerwowane dotàd jedynie dla zamo nych klientów, powoli zaczyna byç wykorzystywane w stosunku do klienta masowego. Jednym z uczestników rynku, który z sukcesem zaadaptowa ten sposób dystrybucji swoich produktów, jest w oski Fideuram, który zatrudnia oko o doradców finansowych i zarzàdza oko o 50 mld USD aktywów 12. W ostatnim czasie mo na tak e dostrzec istotne zmiany sposobu oferowania produktów. Coraz wi cej rynkowych graczy stosuje p ynny model obs ugi, który jest po àczeniem produktów szytych na miar z szerokim wyborem mo liwoêci inwestycyjnych, w àczajàc w to produkty podmiotów zewn trznych. Taka strategia gwarantuje wi kszà p ynnoêç, bioràc pod uwag Êrodowisko makroekonomiczne i coraz wi ksze wymagania klientów. Zdarza si, e coraz wi cej mened erów bankowoêci prywatnej przenosi na zewnàtrz operacje tzw. back-office, adaptujàc jednoczeênie produkty podmiotów zewn trznych. Pozwala to doradcom finansowym poêwi caç wi cej czasu na relacje z klientami, co prowadzi do zwi kszenia lojalnoêci klientów, a tym samym zysków Cap & Gemini Ernst & Young, Private Banking Systems Survey. Survey Results 2003, s Tam e, s. 10.

5 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 21 Zmiana modelu oferowania produktów Tradycyjny europejski model oferowania produktów, charakteryzujàcy si wysokim poziomem integracji i k adàcy nacisk g ównie na w asne produkty i us ugi, powoli ewoluuje w stron modelu amerykaƒskiego. Ten model oprócz w asnych produktów i us ug ma tak e produkty podmiotów zewn trznych. Model amerykaƒski jest coraz bardziej doceniany zarówno w doradztwie, jak i globalnym zarzàdzaniu aktywami Nigdy dotàd utrzymywanie nowoczesnej bazy informatycznej nie by o tak istotne. Banki w celu obni enia kosztów zacz y coraz odwa niej wykorzystywaç, w granicach ustawowych, instytucj outsourcingu. SpecjaliÊci od administrowania zacz li oferowaç instytucjom specjalizujàcym si w obs udze zamo nych klientów mo liwoêç zmniejszenia kosztów funkcjonowania, takich jak wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych czy samodzielne dokonywanie rozliczeƒ. Pojawienie si zewn trznych back-offices pomaga mniejszym, niszowym instytucjom w utrzymaniu si na rynku. Umo liwia tak e prowadzenie dzia alnoêci na obszarze, na którym samodzielnie nie mia yby mo liwoêci zaistnieç. Utrzymywanie si tendencji do outsourcingu i zmiana w budowaniu produktów powodujà istotne przekszta cenia w modelu prowadzenia biznesu przez dostawców us ug private banking. W niedalekiej przysz oêci sukces odniosà ci, którzy posiàdà umiej tnoêç adaptowania warunków przemieszczajàcego si rynku, wymogów klientów i nowych technologii. Najlepsi z sektora us ug bankowoêci prywatnej stworzà taki model prowadzenia dzia alnoêci, systemy IT i tworzenia produktów, które pozwolà im na dostosowanie us ug do zmian wymagaƒ klientów. Ta elastycznoêç pozwoli uczestnikom rynku na najkorzystniejszy wybór us ug. Strategie bankowoêci prywatnej BankowoÊç prywatna zazwyczaj skupia si na tzw. produkcie przewodnim, identyfikacji marki i jakoêci us ug. Outsourcing Produkt przewodni. Strategia produktu przewodniego powinna zmierzaç w kierunku kombinacji innowacji, konkurencyjnej ceny, technicznego wsparcia i atrakcyjnego zwrotu z inwestycji. Identyfikacja marki. Marka to po àczenie historii i kultury danej organizacji, indywidualnej i dostosowanego do potrzeb klienta obs ugi, a tak e Êwiadomo- Êci marki i jej reputacji. JakoÊç us ug. Na jakoêç us ug sk adajà si : prawid owa obs uga, wykwalifikowani pracownicy, a tak e technologia informatyczna. Produkt przewodni Tradycyjny model mi dzynarodowej bankowoêci prywatnej wià e si z dyskrecjonalnym lub niedyskrecjonalnym zarzàdzaniem portfelem, a tak e okreêlonymi us ugami typu offshore. Rozwój nowych produktów i us ug àczy si z ekspansjà i wymogami rynku. Dodatkowo produkty i us ugi odzwierciedlajà oryginalnoêç i si organizacji. Znawcy przedmiotu zwykli mawiaç, e produkt przewodni jest wielowymiarowy, a typowe tego typu produkty sà liderami spoêród ca ej gamy produktów Schemat 3 Oferowanie produktów i us ug w bankowoêci prywatnej Klienci private banking Produkty inwestycyjne Produkty transakcyjne Produkty strukturyzowane Us ugi brokerskie Fundusze inwestycyjne Inwestycje alternatywne Ubezpieczenia Kredyty i po yczki Rozwiàzania inwestycyjne Zarzàdzanie portfelem Doradztwo Financial Planning/ Wealth Management Planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne NieruchomoÊci Planowanie podatkowe Trusty i fundacje Skonsolidowana ksi gowoêç i raportowanie Podstawowe produkty & obs uga Rachunki/p atnoêci Powiernictwo Raporty Pakiet VIP èród o: opracowanie w asne.

6 22 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 i us ug 14. Produkty i us ugi mo emy podzieliç na trzy segmenty. Indywidualne doradztwo inwestycyjne Indywidualne doradztwo inwestycyjne polega na konsultingu inwestycyjnym. Doradcy bankowi wspomagajà klientów w zarzàdzaniu majàtkiem poprzez opracowywanie indywidualnych strategii inwestowania i codzienne doradztwo. Cechà charakterystycznà tych us ug jest to, e wszelkie transakcje sà konsultowane z doradcà, lecz ostateczna decyzja dotyczàca ich zawarcia nale y do klientów. Zarzàdzanie majàtkiem Us uga ta skierowana jest do klientów, którzy nie chcà, nie majà czasu lub nie czujà si na si ach na bie- àco monitorowaç rynku i samodzielnie podejmowaç ryzyka inwestycyjnego, a w szczególnoêci efektywnie pomna aç swego portfela. Wraz z udzieleniem pe nomocnictwa i okreêleniem swoich preferencji inwestycyjnych klienci przenoszà ci ar zarzàdzania ich majàtkiem na doêwiadczonych ekspertów. Wealth Management / Investment Planning Przez Wealth Management rozumiemy sta à opiek nad klientem i jego rodzinà. Cechà charakterystycznà tego segmentu jest wykorzystywanie ekspertów z zewnàtrz, m.in.: adwokatów (np. doradztwo w zakresie dziedziczenia, spadków, prawa rodzinnego, ochrony majàtku na przysz oêç), doradców podatkowych (tworzenie optymalnych rozwiàzaƒ podatkowych), doradców ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na ycie, planowanie emerytalne) czy specjalistów z bran y nieruchomoêci. Identyfikacja marki Private banking jest prawdopodobnie jedynà us ugà finansowà, w której wartoêç marki jest tak istotna, a presti odgrywa tak donios à rol. Dla bankowoêci prywatnej wartoêç marki to reputacja, si a i jakoêç instytucji. Banki prywatne najcz Êciej wykorzystujà nast pujàce techniki budowania swojej marki na rynku: Marka parasol. HSBC Private Banking jest nazwà b dàcà markà parasolem dla wielu instytucji, które w dalszym ciàgu dzia ajà pod w asnymi markami, czasami mylàco, jak British Bank of the Middle East (BBME) i Midland Private Banking International. Taka strategia wynika z rozumowania, e lokalne nazwy sà wcià uwa ane za wa ne; taki sposób postrzegania marki jest typowy dla HSBC. Submarka dla marki matki: Citibank Private Bank jest submarkà dla Citicorp. Podobny styl identyfikacji majà Lloyds Private Banking czy Barclays Private Bank. Taka strategia podkreêla jasny i silny zwiàzek ze spó kà matkà. 14 L. Weldon: Private banking. A global perspective. Woodhead Publishing Ltd Marka niezale na od spó ki matki. Zachowanie starej rodzinnej nazwy jest powszechne w mi dzynarodowym private banking. W Szwajcarii dzia a np. niemal ca a sieç banków b dàcych niegdyê prywatnà w asnoêcià, które chocia zosta y zakupione przez trzy du- e komercyjne szwajcarskie banki, wcià funkcjonujà pod w asnymi nazwami, np.: Bank Leu, Bank Clariden, Bank Hoffman, Armand von Ernst, Bank Ehinger, Hyposwiss, Coutts. Marka stowarzyszona. Cztery szwajcarskie banki: Bordier & Cie, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Mirabaud & Cie i Pictet & Cie, stowarzyszy y si pod nazwà Geneva Private Bankers Association. JakoÊç us ug W przesz oêci w niektórych regionach Êwiata private banking by cz sto jednà z wielu us ug oferowanych przez danà instytucj bankowà. Obecnie sta si us ugà o strategicznym znaczeniu i wyst puje coraz cz Êciej jako jasno okreêlona, samodzielna i niezale na cz Êç dzia alnoêci gospodarczej banku. Tendencja ta powoduje, e struktura private banking w obr bie banków prywatnych podlega przemodelowaniu 15. Zmiany te obejmujà np. system inwestycyjny back office, standaryzacj portfeli inwestycyjnych, centralizacj systemów zarzàdzania portfelami, a tak e centralizacj analiz i strategii inwestycyjnych, co wià e si z alokacjà aktywów, charakterystykà geograficznà, walutami i selekcjà akcji. Celem zmian sà zadowolenie klientów oraz wzrost zysków z inwestycji. Kolejnym wa nym aspektem strategii us ug w bankowoêci prywatnej jest kultura. Historycznie us ugi bankowoêci prywatnej zwiàzane by y z dominacjà Szwajcarii. Szwajcarski styl private banking przez niektórych do dzisiaj jest uwa any za godny naêladowania. Jednak e sam private banking jest trudny do zdefiniowania, poniewa wielu ludzi w szczególnoêci Szwajcarów uwa a, e private banking to coê wi cej ni us ugi i produkty. Mo na powiedzieç, e szwajcarski private banking jest niepowtarzalny w ten sam sposób jak to, e Ferrari mo e byç produkowane tylko we W oszech 16. Zakoƒczenie Us ugi dla zamo nych klientów mogà Êwiadczyç wszyscy uczestnicy rynku. W przypadku private banking mamy jednak do czynienia z niemal globalnym rozwiàzaniem zapewniajàcym sukces w obs udze segmentu klientów, którzy wymagajà szczególnego profesjonalizmu. Byç mo e kiedyê istnia y podobne rozwiàzania, ale z pewnoêcià nigdy nie sta y si elementem bankowoêci. 15 Por. L. Weldon, op.cit. 16 L. Weldon, op.cit.

7 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 23 Schemat 4 Ró ne modele us ug stosowane w mi dzynarodowym private banking Model szwajcarskiego banku prywatnego Klient Zarzàdzajàcy portfelami Badania i rozwój Komitet inwestycyjny Umiej tnoêci inwestycyjne i zarzàdcze Gromadzenie aktywów Zarzàdzanie klientami Zarzàdzanie portfelem Zorganizowanie ze wzgl du na region geograficzny Wsparcie przez Junior MP Proaktywne doradztwo dla mened erów portfela Analizy rynków finansowych Cotygodniowe spotkania dotyczàce makroekonomicznych czynników strategii inwestycyjnych Formu owanie wytycznych dotyczàcych alokacji aktywów Model anglosaskiego banku inwestycyjnego Opiekunowie Zarzàdzajàcy Stratedzy Klient klientów portfelami inwestycyjni Pozyskiwanie nowych rachunków Niewielki kontakt z klientami Wyznaczanie wytycznych OkreÊlenie celów inwestycyjnych klienta Zarzàdzanie nie wi cej ni dla zarzàdzajàcych portfe- Proponowany standardowy portfel 100 portfelami na 1 mened era lami dla ka dego rachunku Zarzàdzanie oczekiwaniami klientów Zarzàdzanie portfelami Ogólne analizy rynków Kontakt z klientami Mo liwoêç selekcji akcji, alo- finansowych Decentralizacja z jasno okreêlonà odpo- kacji aktywów, charakterysty- Centralizacja dzia aƒ wiedzialnoêcià geograficznà ki geograficznej i walutowej Brak kontaktu z klientami Centralizacja dzia aƒ Model zespo owy Zespó Klient Zarzàdzajàcy ds. kontaktów z klientami Zarzàdzajàcy portfelami Zarzàdzajàcy funduszami Komitet inwestycyjny Zbieranie aktywów Profilowanie klientów Zarzàdzanie klientami Cotygodniowe spotkania z zarzàdzajàcymi portfelami w celu omówienia portfeli Taktyczna alokacja aktywów Selekcja akcji Handel papierami wartoêciowymi na rzecz klientów Organizacja ze wzgl du na podzia geograficzny Regularne spotkania z mened erem inwestycyjnym i zarzàdzajàcymi portfelami Cotygodniowe spotkania z zarzàdzajàcymi ds. kontaktów z klientami w celu omówienia portfeli Formu owanie wytycznych dotyczàcych aktywów Kontrola portfeli i zysków z funduszy Zarzàdzanie funduszami Centralizacja dzia aƒ Konstruowanie standardowego portfela èród o: Gemini Consulting.

8 24 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Private banking przekraczajàc granice paƒstw, trwale wpisa si w krajobraz konsolidacji sektora bankowego i to nie tylko w wymiarze przedsi biorstw, lecz tak e dwóch jak e odmiennych dotychczas centrów finansowych offshore i onshore. Swoisty konserwatyzm, który jest dominujàcà cechà tego segmentu bankowoêci, nie przeszkadza jednak w poszukiwaniu coraz to nowszych rozwiàzaƒ w funkcjonowaniu instytucji i oferowaniu produktów. Nie wsz dzie zapewne dadzà one jednakowe rezultaty, bowiem w us udze private banking wcià du à rol odgrywa po o enie geograficzne, a co za tym idzie odr bnoêci kulturowe, mentalnoêci czy nawet religijne. Dobrze przygotowany produkt powinien uwzgl dniaç te wszystkie elementy. BankowoÊç prywatna wyznacza dzisiaj standardy oferowania us ug. Zapewne ju nied ugo zacznà one przenikaç do innych segmentów us ug finansowych. Jest to nie tylko zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obs ugi przez bank zamo nych klientów indywidualnych, lecz swego rodzaju legenda, która sprawia, e my- Êlimy o tym segmencie us ug jako o czymê wyjàtkowym. Jest kwestià bezspornà, e bankowoêç prywatna jest trwa ym elementem wspó czesnej bankowoêci i nic nie zapowiada jej schy ku, a wr cz przeciwnie nale y si spodziewaç jej rozwoju.

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo