Private banking istotna rola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Private banking istotna rola"

Transkrypt

1 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 17 Private banking istotna rola we wspó czesnej bankowoêci ukasz Paszkiewicz Wst p Rozwój systemu bankowego spowodowa daleko idàcà specjalizacj instytucji bankowych i kredytowych. We wspó czesnym systemie bankowym mo emy bez trudu odnaleêç banki centralne, uniwersalne, inwestycyjne, specjalistyczne, jak te np. banki hipoteczne, spó dzielcze, a tak e wszelkiego rodzaju instytucje kredytowe, jak kasy oszcz dnoêci, instytucje drobnego kredytu itp. WÊród wymienionych wy ej specjalizacji znajduje si tak e nurt w bankowoêci, który narodzi si w XVIII w., a mianowicie bankowoêç prywatna (ang. private banking). Ofert private banking znajdujemy dziê zarówno w wyspecjalizowanych w tej sferze prywatnych bankach, jak i w bankach uniwersalnych i inwestycyjnych. Pierwszy bank prywatny powsta w 1740 r. w St. Gallen w Szwajcarii, a jego za o ycielem by Caspar Zyli. Bank od nazwiska jego siostrzeƒca Emila Wegelin-Wild nosi do dnia dzisiejszego nazw Wegelin & Co. Private Bankers. Warto wymieniç tak e najstarszy bank w Zurichu, czyli za o ony w 1750 r. Rahn & Bodmer Banquiers, czy te dawny genewski Lombard Odier & Cie, który po po àczeniu z Darier Hentsch & Cie nosi nazw Lombard Odier Daier Hentsch & Cie Paszkiewicz: Private ranking. Inwestor Finansowy, wrzesieƒ 2003 r., s. 19. Znawcy przedmiotu zwykli definiowaç private banking jako zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obs ugi przez bank zamo nych klientów indywidualnych 2. Ja okreêlam to jako prawid owà obs ug klienta przez bank. Drugorz dnà sprawà jest, e tego typu obs uga skierowana jest tylko do najzamo niejszych klientów. Próba okreêlenia, kto jest uwa any za zamo nego klienta, wydaje mi si bez przedmiotowa, dlatego e zale y to, po pierwsze, od banku, po drugie od kraju, a po trzecie od zawodu i pozycji spo ecznej. Ofertà bankowoêci prywatnej mogà byç obj ci tak- e klienci niespe niajàcy warunków finansowych, lecz majàcy odpowiedni status spo eczny, np. politycy, prawnicy, lekarze czy aktorzy 3. Rozwój bankowoêci prywatnej jest imponujàcy. Na ca ym Êwiecie mo emy bez trudu odnaleêç komórki banków oferujàcych (lub przynajmniej próbujàcych oferowaç) ten wyrafinowany produkt. Wiele pozostaje jednak tylko w sferze prób. BankowoÊç prywatna nale- y bowiem do tego segmentu us ug, w którym nie wystarcza tylko stworzyç odpowiedni produkt, lecz trzeba go dostarczyç przy pomocy wybitnego pracownika ban- 2 L. Dziawgo: Private banking istotny element wspó czesnej bankowoêci. Bank i Kredyt nr 2/2003. Podobnie w: Z. KrzyÊkiewicz, W. L. Jaworski, M. Pu awski: Leksykon bankowo-gie dowy. Warszawa 1998 Poltext, s Paszkiewicz: Private banking, op.cit., s. 19.

2 18 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Wykres 1 Z jakich êróde najcz Êciej pozyskujesz Êrodki do zarzàdzania? Europa, Bliski Wschód, Afryka Ameryka Pó nocna Azja Spadkobiercy W aêciciele lub mened erowie W aêciciele lub mened erowie spó ek publicznych Ludzie zamieniajàcy dobra trwa e na aktywa inwestycyjne Pracownicy wynagradzani pensjà Emigranci Emeryci ku, który jest nie tylko wykszta conym cz owiekiem, lecz tak e ma nienaganne maniery i niekiedy b dzie wzorem do naêladowania dla potencjalnego klienta. Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania istotnej roli private banking we wspó czesnej bankowo- Êci, ze szczególnym uwzgl dnieniem obecnej sytuacji i mo liwych kierunków rozwoju tego segmentu. Na przyk adzie instytucji private banking przedstawi problemy dotyczàce konsolidacji i wspó zawodnictwa w bran y us ug finansowych, a tak e zjawisko ró nicowania podmiotów wytwarzajàcych produkty i dystrybuujàcych je. B d stara si tak e ukazaç tendencj do zmiany modelu oferowania produktów przez uczestników rynku, nie zapominajàc jednoczeênie o coraz cz - Êciej wykorzystywanej w bankowoêci prywatnej instytucji outsourcingu. Celem mojego artyku u jest uzmys owienie, e w przypadku us ug bankowoêci prywatnej bardzo istotnà rol odgrywajà strategie zarzàdzania, a wêród nich nast pujàca triada: produkt przewodni, identyfikacja marki i jakoêç us ug. Private banking (bankowoêç prywatna) sytuacja obecna sektora i mo liwe kierunki zmian Konsolidacja Zapowiadany od pewnego czasu przez specjalistów proces konsolidacji bran y sta si ju faktem. Banki prywatne, aby obni yç koszty dzia alnoêci, postanowi- y zwi kszyç wartoêç aktywów, którymi zarzàdzajà. Jednym ze sposobów osiàgni cia tego sà fuzje bàdê przej cia. W czerwcu 2002 r. Rabobank i Sarasin wesz y w strategiczny alians, wspomniany ju wczeêniej Lombard Odier & Cie i Darier Hentsch & Cie po àczy y si w lipcu 2002 r., a ABN AMRO naby niemiecki bank prywatny Delbruck & Co. we wrzeêniu 2002 r. Przewidywana jest tak e konsolidacja dwóch jak- e odmiennych dotychczas centrów finansowych offshore i onshore. Nasilajàca si coraz bardziej polityka ograniczania protekcjonizmu i egzekwowania wymiany informacji wywiera coraz wi kszy wp yw na Êwiatowe centra offshore. Uczestnicy rynku wskazujà na widocznà ró nic mi dzy wzrostem aktywów na rynkach rodzimych i na rynkach mi dzynarodowych, wynoszàcà w ciàgu trzech lat oko o 5,5% w Europie i oko o 1,5% w Ameryce Pó nocnej. Wskazuje to, e rynki krajowe zaczynajà przewy szaç rynki mi dzynarodowe. Wydaje si wi c oczywiste, e mened erowie b dà kontynuowali konsolidacj sektora, a tym samym swoich operacji, a tak e redukowali liczb centrów offshore w których sà obecni, ograniczajàc dzia alnoêç do jednego centrum w poszczególnym regionie. W konsekwencji specjaliêci z bran y 4 spodziewajà si, e spadnie liczba centrów offshore z ponad 50 obecnie do oko- o Ich liczba mo e byç nawet mniejsza, a g ówne centra mogà obejmowaç nowe, dynamicznie rozwijajàce si jurysdykcje, jak Singapur czy Dubai. Mened erowie wi c b dà musieli uwa nie rozwa yç, gdzie ulokowaç swój biznes, bioràc pod uwag êród o pochodzenia i przep ywu kapita u swoich klientów, regulacje prawne i system podatkowy, a tak e mo liwoêci redukcji kosztów, jednak bez nadmiernego pogorszenia si jakoêci us ug 5. Wspó zawodnictwo Przewiduje si 6 nasilenie wspó zawodnictwa o klientów, i to zarówno w przypadku obecnych, jak i przysz ych klientów. Obecnie oczekuje si, e 34% dochodu banków prywatnych b dzie pochodziç od dotychczasowych klientów, bioràc pod uwag wysoki koszt pozyskania nowych klientów. Jednak e prezesi banków prywatnych uwa ajà, e walka o nowych klientów b dzie bardzo zawzi ta, a g ównym czynnikiem wp ywajàcym na wybór instytucji finansowej b dzie jej element odró niajàcy jà od pozosta ych. Jest rzeczà niezwyk à, e pomimo tak zaostrzonej konkurencji i walki o klientów oko o 42% respondentów badanych przez PWC nie ma okreêlonych procedur majàcych na celu 4 Por. PricewaterhouseCoopers. Global Private Banking /Wealth Management Survey 2003, s PricewaterhouseCoopers, op.cit., s Zob. PricewaterhouseCoopers, op.cit., s 12.

3 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 19 Wykres 2 Jakie zewn trzne czynniki wp ywjà na twój obecny dochód? Wykres 3 Dlaczego klienci opuszczajà twojà organizacj? Wzrost rynku 9% Ogólne niezadowolenie z obs ugi Wi cej korzyêci ze strony dotychczasowych klientów Nowi klienci zabrani konkurencji 34% Brak zrozumienia lub niezrozumienie PrzejÊcie za klientami do innej organizacji Niezadowalajàcy zwrot z inwestycji Brak aktywnego doradztwa Brak produktów Za wysokie ceny Nowi klienci bankowoêci prywatnej Fuzje i przej cia 4% 17% 22% Wspólne przedsi wzi cia, strategiczne alianse 3% Wi ksze wykorzystanie poêredników 11% Zmiany personalne monitorowanie i zatrzymanie wartoêciowych klientów. Ta cz Êç mened erów b dzie nara ona na to, e bardziej profesjonalna konkurencja odbierze im swoich klientów 7. Dzieje si tak m.in. dlatego, e mimo wielu deklaracji wspó czesnym mened erom nie jest atwo skoncentrowaç uwag na klientach. Po pierwsze, wielu z nich uznaje, e sukces rynkowy firmy wymaga g ównie sta ych innowacji w zakresie produktu. Po drugie, w miar rozwoju firmy, jej ekspansji rynkowej, a zw aszcza w sytuacji osiàgni cia sukcesu ekonomicznego zainteresowanie mened erów przesuwa si w kierunku projektowania bud etów, troski o zasoby i wewn trznych rozgrywkach. A przecie wartoêç dowolnego wyrobu lub us ugi wynika ze zdolnoêci do sprostania oczekiwaniom odbiorcy. Zrozumienie, co i dlaczego klienci uznajà za wa ne, stwarza okazj do zdobycia informacji o zmieniajàcych si priorytetach i jest szansà wytyczenia w aêciwego kierunku zmian 8. Wiedza o klientach staje si podstawà strategii firmy, a jej tworzenie powinno si rozpoczàç od nast pujàcych dzia aƒ: poznania, które preferencje klientów sà pomijane w obecnych dzia aniach, zaprojektowania modelu dzia aƒ, który b dzie odpowiadaç tym preferencjom, stworzenia na tej podstawie nowej strefy zysku o wysokiej rentownoêci. Warto przy tym zwróciç uwag na fakt, e rozpoznanie potrzeb i preferencji klientów nie jest proste, bowiem nie wszystkie oczekiwania klientów sà przez nich artyku owane. Ponadto klient wyst puje cz sto jako podmiot zbiorowy, w aƒcuchu wzajemnych powiàzaƒ. Wynika z tego koniecznoêç ciàg ego aktualizowania strumienia informacji na temat zachowaƒ klientów i uwra liwienia ca ej kadry mened erskiej na zmiany sposobu podejmowania decyzji o zakupie danego produktu. Zmiany te powinny byç impulsem do przeprojektowania produktów lub sposobów ich sprzeda y. Wspó praca z klientem powinna rozpoczynaç si od rozpoznania motywów zakupu, na podstawie wnikliwie przeprowadzonej analizy potrzeb preferencji i oczekiwaƒ 9. Wi kszoêç mened erów bez wzgl du na regiony Êwiata, w których pracujà, uwa a, e klienci opuszczajà ich organizacje z powodu niezadowalajàcych zwrotów z inwestycji, mimo e s abe wyniki operacji finansowych charakteryzujà prawie ca y sektor. Brak proaktywnego doradztwa jest wymieniany na drugim miejscu. Mened erowie z Azji przyjmujà z kolei, e klienci opuszczajà ich instytucje, je eli sà nieusatysfakcjonowani poziomem us ug lub je eli bank nie okazuje zrozumienia dla ich potrzeb 10. Ró nicowanie producentów i dystrybutorów Charakterystyka produktów, a tak e wymagany przez klientów minimalny zwrot z inwestycji powodujà, e tylko wielcy gracze mogà aspirowaç do roli producentów produktów finansowych. Jest oczywiêcie miejsce tak e dla niszowych uczestników, lecz jest kwestià bezspornà, e miejsca dla typowych zarzàdzajàcych aktywami wydaje si byç coraz mniej. Antidotum na samotne wspó zawodnictwo w zakresie zwrotów z produktów inwestycyjnych sà tzw. produkty o otwartej konstrukcji, które pozwalajà mened erom uzyskaç produkt spoza ich macierzystej organizacji i dzia aç jako dystrybutor produktów finansowych pozyskanych wieloma wielu êróde. WÊród respondentów PWC oko o 59% wymienia dystrybucj jako g ówny punkt ich strategii, podczas gdy tylko 22% jest obecnie nastawionych na produkcj. Uczestnicy rynku przewidujà, e w ciàgu nast pnych trzech lat ró nice te powi kszà si do 64% ze strategià k adàcà nacisk na dystrybucj i tylko 16% zorientowanych na produkcj 11. Interesujàce mo e wydawaç si to, e mened erowie dzia ajàcy na rynkach mniej dojrza ych, jak np. Singapur, ch tniej adaptujà model oparty na produkcji. Wszystko to sprawia, e 7 PricewaterhouseCoopers, op.cit., s K. Opolski, E. Opolska: JakoÊç jako podstawa reorganizacji firmy. W: Doskonalenie jakoêci w bankach. Praca po redakcjà K. Opolskiego, Warszawa 2002, Wyd. CeDeWu s K. Opolski, E. Opolska: op.cit. S Takie stanowisko potwierdzi o 43% klientów bankowoêci prywatnej ankietowanych przez PricewatrhouseCoopers i Economic Intelligence Unit. 11 PricewaterhouseCoopers, op.cit., s 8.

4 20 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Wykres 4 Jaki jest obecny kierunek strategii twojej organizacji i jakich kierunkow strategii oczekujesz w ciàgu 3 lat? 100% 0% 0% 100% Wyró nianie si spoêród innych Zmiana obs ugi klienta Dystrybucja Strategia Wspó dzia anie Producent Strategiczne przekszta cenie Obecnie Koszty kierownictwa Procesy innowacyjne W ciàgu 3 lat Schemat 1 Tradycyjny model europejski Doradztwo Zarzàdzanie Aktywami Administracja Schemat 2 Model amerykaƒski Doradztwo W asne produkty Zewn trzne produkty W asna administracja Outsourcing administracji èród o: Cap & Gemini Ernst & Young. Wykres 5 Jakie produkty b dà podlega y outsourcingowi w ciàgu 3 lat? Proste produkty bankowoêci detalicznej Bankowe produkty kredytowe Produkty inwestycyjne Produkty alternatywne/strukturyzowane Us ugi powiernicze Inne produkty dla zamo nych klientów 0% 20% 40% 60% 80% 100% niemal wszyscy b dà zmuszeni ju w niedalekiej przysz oêci do podj cia strategicznych decyzji, w którym kierunku podà y ich organizacja. Zapewne, podejmujàc jakieê kroki, b dà brali pod uwag takie czynniki, jak wielkoêç instytucji, si a na rynku i elementy odró niajàce od konkurencji. Tzw. doradztwo twarzà w twarz, zarezerwowane dotàd jedynie dla zamo nych klientów, powoli zaczyna byç wykorzystywane w stosunku do klienta masowego. Jednym z uczestników rynku, który z sukcesem zaadaptowa ten sposób dystrybucji swoich produktów, jest w oski Fideuram, który zatrudnia oko o doradców finansowych i zarzàdza oko o 50 mld USD aktywów 12. W ostatnim czasie mo na tak e dostrzec istotne zmiany sposobu oferowania produktów. Coraz wi cej rynkowych graczy stosuje p ynny model obs ugi, który jest po àczeniem produktów szytych na miar z szerokim wyborem mo liwoêci inwestycyjnych, w àczajàc w to produkty podmiotów zewn trznych. Taka strategia gwarantuje wi kszà p ynnoêç, bioràc pod uwag Êrodowisko makroekonomiczne i coraz wi ksze wymagania klientów. Zdarza si, e coraz wi cej mened erów bankowoêci prywatnej przenosi na zewnàtrz operacje tzw. back-office, adaptujàc jednoczeênie produkty podmiotów zewn trznych. Pozwala to doradcom finansowym poêwi caç wi cej czasu na relacje z klientami, co prowadzi do zwi kszenia lojalnoêci klientów, a tym samym zysków Cap & Gemini Ernst & Young, Private Banking Systems Survey. Survey Results 2003, s Tam e, s. 10.

5 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 21 Zmiana modelu oferowania produktów Tradycyjny europejski model oferowania produktów, charakteryzujàcy si wysokim poziomem integracji i k adàcy nacisk g ównie na w asne produkty i us ugi, powoli ewoluuje w stron modelu amerykaƒskiego. Ten model oprócz w asnych produktów i us ug ma tak e produkty podmiotów zewn trznych. Model amerykaƒski jest coraz bardziej doceniany zarówno w doradztwie, jak i globalnym zarzàdzaniu aktywami Nigdy dotàd utrzymywanie nowoczesnej bazy informatycznej nie by o tak istotne. Banki w celu obni enia kosztów zacz y coraz odwa niej wykorzystywaç, w granicach ustawowych, instytucj outsourcingu. SpecjaliÊci od administrowania zacz li oferowaç instytucjom specjalizujàcym si w obs udze zamo nych klientów mo liwoêç zmniejszenia kosztów funkcjonowania, takich jak wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych czy samodzielne dokonywanie rozliczeƒ. Pojawienie si zewn trznych back-offices pomaga mniejszym, niszowym instytucjom w utrzymaniu si na rynku. Umo liwia tak e prowadzenie dzia alnoêci na obszarze, na którym samodzielnie nie mia yby mo liwoêci zaistnieç. Utrzymywanie si tendencji do outsourcingu i zmiana w budowaniu produktów powodujà istotne przekszta cenia w modelu prowadzenia biznesu przez dostawców us ug private banking. W niedalekiej przysz oêci sukces odniosà ci, którzy posiàdà umiej tnoêç adaptowania warunków przemieszczajàcego si rynku, wymogów klientów i nowych technologii. Najlepsi z sektora us ug bankowoêci prywatnej stworzà taki model prowadzenia dzia alnoêci, systemy IT i tworzenia produktów, które pozwolà im na dostosowanie us ug do zmian wymagaƒ klientów. Ta elastycznoêç pozwoli uczestnikom rynku na najkorzystniejszy wybór us ug. Strategie bankowoêci prywatnej BankowoÊç prywatna zazwyczaj skupia si na tzw. produkcie przewodnim, identyfikacji marki i jakoêci us ug. Outsourcing Produkt przewodni. Strategia produktu przewodniego powinna zmierzaç w kierunku kombinacji innowacji, konkurencyjnej ceny, technicznego wsparcia i atrakcyjnego zwrotu z inwestycji. Identyfikacja marki. Marka to po àczenie historii i kultury danej organizacji, indywidualnej i dostosowanego do potrzeb klienta obs ugi, a tak e Êwiadomo- Êci marki i jej reputacji. JakoÊç us ug. Na jakoêç us ug sk adajà si : prawid owa obs uga, wykwalifikowani pracownicy, a tak e technologia informatyczna. Produkt przewodni Tradycyjny model mi dzynarodowej bankowoêci prywatnej wià e si z dyskrecjonalnym lub niedyskrecjonalnym zarzàdzaniem portfelem, a tak e okreêlonymi us ugami typu offshore. Rozwój nowych produktów i us ug àczy si z ekspansjà i wymogami rynku. Dodatkowo produkty i us ugi odzwierciedlajà oryginalnoêç i si organizacji. Znawcy przedmiotu zwykli mawiaç, e produkt przewodni jest wielowymiarowy, a typowe tego typu produkty sà liderami spoêród ca ej gamy produktów Schemat 3 Oferowanie produktów i us ug w bankowoêci prywatnej Klienci private banking Produkty inwestycyjne Produkty transakcyjne Produkty strukturyzowane Us ugi brokerskie Fundusze inwestycyjne Inwestycje alternatywne Ubezpieczenia Kredyty i po yczki Rozwiàzania inwestycyjne Zarzàdzanie portfelem Doradztwo Financial Planning/ Wealth Management Planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne NieruchomoÊci Planowanie podatkowe Trusty i fundacje Skonsolidowana ksi gowoêç i raportowanie Podstawowe produkty & obs uga Rachunki/p atnoêci Powiernictwo Raporty Pakiet VIP èród o: opracowanie w asne.

6 22 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 i us ug 14. Produkty i us ugi mo emy podzieliç na trzy segmenty. Indywidualne doradztwo inwestycyjne Indywidualne doradztwo inwestycyjne polega na konsultingu inwestycyjnym. Doradcy bankowi wspomagajà klientów w zarzàdzaniu majàtkiem poprzez opracowywanie indywidualnych strategii inwestowania i codzienne doradztwo. Cechà charakterystycznà tych us ug jest to, e wszelkie transakcje sà konsultowane z doradcà, lecz ostateczna decyzja dotyczàca ich zawarcia nale y do klientów. Zarzàdzanie majàtkiem Us uga ta skierowana jest do klientów, którzy nie chcà, nie majà czasu lub nie czujà si na si ach na bie- àco monitorowaç rynku i samodzielnie podejmowaç ryzyka inwestycyjnego, a w szczególnoêci efektywnie pomna aç swego portfela. Wraz z udzieleniem pe nomocnictwa i okreêleniem swoich preferencji inwestycyjnych klienci przenoszà ci ar zarzàdzania ich majàtkiem na doêwiadczonych ekspertów. Wealth Management / Investment Planning Przez Wealth Management rozumiemy sta à opiek nad klientem i jego rodzinà. Cechà charakterystycznà tego segmentu jest wykorzystywanie ekspertów z zewnàtrz, m.in.: adwokatów (np. doradztwo w zakresie dziedziczenia, spadków, prawa rodzinnego, ochrony majàtku na przysz oêç), doradców podatkowych (tworzenie optymalnych rozwiàzaƒ podatkowych), doradców ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na ycie, planowanie emerytalne) czy specjalistów z bran y nieruchomoêci. Identyfikacja marki Private banking jest prawdopodobnie jedynà us ugà finansowà, w której wartoêç marki jest tak istotna, a presti odgrywa tak donios à rol. Dla bankowoêci prywatnej wartoêç marki to reputacja, si a i jakoêç instytucji. Banki prywatne najcz Êciej wykorzystujà nast pujàce techniki budowania swojej marki na rynku: Marka parasol. HSBC Private Banking jest nazwà b dàcà markà parasolem dla wielu instytucji, które w dalszym ciàgu dzia ajà pod w asnymi markami, czasami mylàco, jak British Bank of the Middle East (BBME) i Midland Private Banking International. Taka strategia wynika z rozumowania, e lokalne nazwy sà wcià uwa ane za wa ne; taki sposób postrzegania marki jest typowy dla HSBC. Submarka dla marki matki: Citibank Private Bank jest submarkà dla Citicorp. Podobny styl identyfikacji majà Lloyds Private Banking czy Barclays Private Bank. Taka strategia podkreêla jasny i silny zwiàzek ze spó kà matkà. 14 L. Weldon: Private banking. A global perspective. Woodhead Publishing Ltd Marka niezale na od spó ki matki. Zachowanie starej rodzinnej nazwy jest powszechne w mi dzynarodowym private banking. W Szwajcarii dzia a np. niemal ca a sieç banków b dàcych niegdyê prywatnà w asnoêcià, które chocia zosta y zakupione przez trzy du- e komercyjne szwajcarskie banki, wcià funkcjonujà pod w asnymi nazwami, np.: Bank Leu, Bank Clariden, Bank Hoffman, Armand von Ernst, Bank Ehinger, Hyposwiss, Coutts. Marka stowarzyszona. Cztery szwajcarskie banki: Bordier & Cie, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Mirabaud & Cie i Pictet & Cie, stowarzyszy y si pod nazwà Geneva Private Bankers Association. JakoÊç us ug W przesz oêci w niektórych regionach Êwiata private banking by cz sto jednà z wielu us ug oferowanych przez danà instytucj bankowà. Obecnie sta si us ugà o strategicznym znaczeniu i wyst puje coraz cz Êciej jako jasno okreêlona, samodzielna i niezale na cz Êç dzia alnoêci gospodarczej banku. Tendencja ta powoduje, e struktura private banking w obr bie banków prywatnych podlega przemodelowaniu 15. Zmiany te obejmujà np. system inwestycyjny back office, standaryzacj portfeli inwestycyjnych, centralizacj systemów zarzàdzania portfelami, a tak e centralizacj analiz i strategii inwestycyjnych, co wià e si z alokacjà aktywów, charakterystykà geograficznà, walutami i selekcjà akcji. Celem zmian sà zadowolenie klientów oraz wzrost zysków z inwestycji. Kolejnym wa nym aspektem strategii us ug w bankowoêci prywatnej jest kultura. Historycznie us ugi bankowoêci prywatnej zwiàzane by y z dominacjà Szwajcarii. Szwajcarski styl private banking przez niektórych do dzisiaj jest uwa any za godny naêladowania. Jednak e sam private banking jest trudny do zdefiniowania, poniewa wielu ludzi w szczególnoêci Szwajcarów uwa a, e private banking to coê wi cej ni us ugi i produkty. Mo na powiedzieç, e szwajcarski private banking jest niepowtarzalny w ten sam sposób jak to, e Ferrari mo e byç produkowane tylko we W oszech 16. Zakoƒczenie Us ugi dla zamo nych klientów mogà Êwiadczyç wszyscy uczestnicy rynku. W przypadku private banking mamy jednak do czynienia z niemal globalnym rozwiàzaniem zapewniajàcym sukces w obs udze segmentu klientów, którzy wymagajà szczególnego profesjonalizmu. Byç mo e kiedyê istnia y podobne rozwiàzania, ale z pewnoêcià nigdy nie sta y si elementem bankowoêci. 15 Por. L. Weldon, op.cit. 16 L. Weldon, op.cit.

7 BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Produkty i Techniki Bankowe 23 Schemat 4 Ró ne modele us ug stosowane w mi dzynarodowym private banking Model szwajcarskiego banku prywatnego Klient Zarzàdzajàcy portfelami Badania i rozwój Komitet inwestycyjny Umiej tnoêci inwestycyjne i zarzàdcze Gromadzenie aktywów Zarzàdzanie klientami Zarzàdzanie portfelem Zorganizowanie ze wzgl du na region geograficzny Wsparcie przez Junior MP Proaktywne doradztwo dla mened erów portfela Analizy rynków finansowych Cotygodniowe spotkania dotyczàce makroekonomicznych czynników strategii inwestycyjnych Formu owanie wytycznych dotyczàcych alokacji aktywów Model anglosaskiego banku inwestycyjnego Opiekunowie Zarzàdzajàcy Stratedzy Klient klientów portfelami inwestycyjni Pozyskiwanie nowych rachunków Niewielki kontakt z klientami Wyznaczanie wytycznych OkreÊlenie celów inwestycyjnych klienta Zarzàdzanie nie wi cej ni dla zarzàdzajàcych portfe- Proponowany standardowy portfel 100 portfelami na 1 mened era lami dla ka dego rachunku Zarzàdzanie oczekiwaniami klientów Zarzàdzanie portfelami Ogólne analizy rynków Kontakt z klientami Mo liwoêç selekcji akcji, alo- finansowych Decentralizacja z jasno okreêlonà odpo- kacji aktywów, charakterysty- Centralizacja dzia aƒ wiedzialnoêcià geograficznà ki geograficznej i walutowej Brak kontaktu z klientami Centralizacja dzia aƒ Model zespo owy Zespó Klient Zarzàdzajàcy ds. kontaktów z klientami Zarzàdzajàcy portfelami Zarzàdzajàcy funduszami Komitet inwestycyjny Zbieranie aktywów Profilowanie klientów Zarzàdzanie klientami Cotygodniowe spotkania z zarzàdzajàcymi portfelami w celu omówienia portfeli Taktyczna alokacja aktywów Selekcja akcji Handel papierami wartoêciowymi na rzecz klientów Organizacja ze wzgl du na podzia geograficzny Regularne spotkania z mened erem inwestycyjnym i zarzàdzajàcymi portfelami Cotygodniowe spotkania z zarzàdzajàcymi ds. kontaktów z klientami w celu omówienia portfeli Formu owanie wytycznych dotyczàcych aktywów Kontrola portfeli i zysków z funduszy Zarzàdzanie funduszami Centralizacja dzia aƒ Konstruowanie standardowego portfela èród o: Gemini Consulting.

8 24 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Private banking przekraczajàc granice paƒstw, trwale wpisa si w krajobraz konsolidacji sektora bankowego i to nie tylko w wymiarze przedsi biorstw, lecz tak e dwóch jak e odmiennych dotychczas centrów finansowych offshore i onshore. Swoisty konserwatyzm, który jest dominujàcà cechà tego segmentu bankowoêci, nie przeszkadza jednak w poszukiwaniu coraz to nowszych rozwiàzaƒ w funkcjonowaniu instytucji i oferowaniu produktów. Nie wsz dzie zapewne dadzà one jednakowe rezultaty, bowiem w us udze private banking wcià du à rol odgrywa po o enie geograficzne, a co za tym idzie odr bnoêci kulturowe, mentalnoêci czy nawet religijne. Dobrze przygotowany produkt powinien uwzgl dniaç te wszystkie elementy. BankowoÊç prywatna wyznacza dzisiaj standardy oferowania us ug. Zapewne ju nied ugo zacznà one przenikaç do innych segmentów us ug finansowych. Jest to nie tylko zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obs ugi przez bank zamo nych klientów indywidualnych, lecz swego rodzaju legenda, która sprawia, e my- Êlimy o tym segmencie us ug jako o czymê wyjàtkowym. Jest kwestià bezspornà, e bankowoêç prywatna jest trwa ym elementem wspó czesnej bankowoêci i nic nie zapowiada jej schy ku, a wr cz przeciwnie nale y si spodziewaç jej rozwoju.

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital NFI S.A. Inwestujemy w innowacje Praktyczne aspekty współpracy z funduszem VC Piotr Sławski Poznań 22.09.2007r. Kim jesteśmy? Grupa inwestycyjna powołana do życia w latach 90-tych przez zaprzyjaźnionych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd 3 Podstawowe założenia Plan marketingowy mówi TAK! Rejestracja Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy: Aby zostać Konsultantem Kompanii należy: Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo