Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce"

Transkrypt

1 BANK I KREDYTmarzec Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce Joanna Pietrzak W ciàgu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost liczby osób zamo nych na Êwiecie. Sprzyjajà temu dwa zjawiska, sk adajàce si na g ówny mechanizm tworzenia indywidualnego bogactwa: ogólny wzrost PKB, w wyniku którego bogacà si poszczególne warstwy spo eczne, systematyczny wzrost kapitalizacji przedsi biorstw notowanych na gie dzie. Odpowiedzià na zmiany indywidualnej zamo no- Êci jest rosnàca popularnoêç us ug bankowoêci prywatnej i jej szybki rozwój w skali Êwiatowej. Mimo e okre- Êlenie private banking nieco si zdewaluowa o i straci- o swój elitarny charakter, jest to jedna z najbardziej intratnych form dzia alnoêci bankowej, a mar e osiàgane przez najlepsze banki si gajà 30 35% 1. Nic zatem dziwnego, e us ugi private banking coraz cz Êciej pojawiajà si w ofercie banków uniwersalnych i sà adresowane do coraz liczniejszej klienteli. 1 J. Egan: Snob banking. Forbes Magazine,

2 24 BANK I KREDYT marzec 2006 Europejski rynek us ug private banking Przez wiele lat funkcj tradycyjnego centrum Êwiatowego bogactwa pe ni a Europa, która d ugo utrzymywa a si na pierwszym miejscu zarówno pod wzgl dem liczby osób zaliczanych do segmentu HNWI (High Net Worth Individuals klienci o zasobach p ynnych przekraczajàcych 1 mln USD), jak te pod wzgl dem wielko- Êci zgromadzonych zasobów. Dopiero w 2004 r., na skutek powolnego wzrostu gospodarczego w kilku g ównych krajach europejskich (Niemcy, Francja, W ochy), stary kontynent ustàpi miejsca Stanom Zjednoczonym. Liczba dolarowych milionerów w USA w 2004 r. wynios a 2,7 mln, a zgromadzony przez nich majàtek p ynny 9,3 bln USD; w Europie wobec 2,6 mln osób o aktywach p ynnych na poziomie 8,9 bln USD 2. Charakterystycznà cechà europejskiej bankowoêci prywatnej jest du e rozproszenie operacji i ma y stopieƒ koncentracji rynku. Szacuje si, e 10 najwi kszych europejskich banków prywatnych obs uguje oko- o 20% aktywów nale àcych do segmentu HNWI. W bankowoêci prywatnej bardzo istotne jest rozgraniczenie mi dzy operacjami off-shore i on-shore. Banki prywatne cz sto lokujà swoje centra obs ugi w krajach o liberalnych warunkach podatkowych i obs ugujà klientów z ca ego Êwiata na zasadzie off-shore. Interesujàce jest, e aden z 10 najwi kszych europejskich banków prywatnych nie obs uguje wi cej ni 5% swojego rynku wewn trznego. Nawet lider private banking, szwajcarski Union Bank of Switzerland, wi kszoêç prywatnych aktywów pozyskuje poza granicami swojego kraju. Zestawienie najwi kszych banków prywatnych w Europie przedstawia tabela 1. Prezentowane w tabeli 1 banki ró nià si nie tylko wielkoêcià indywidualnych aktywów oddanych w zarzàdzanie. Istotny jest fakt, ze reprezentujà one dwa ró ne typy instytucji bankowych oferujàcych us ugi private banking w Europie, a mianowicie: 2 Capgemini, Merrill Lynch, Word Wealth Report du e banki uniwersalne, w których wydziela si odr bne departamenty do obs ugi najzamo niejszych klientów oraz tradycyjne banki prywatne zorganizowane w formie spó ek prywatnych z nieograniczonà odpowiedzialnoêcià (private partnership). Te dwa typy banków tworzà podstawowy model europejskiej bankowoêci prywatnej. Warto przy tym podkreêliç, e liczba tradycyjnych banków prywatnych kurczy si z roku na rok, rosnà natomiast obroty departamentów private banking w bankach uniwersalnych. Trzecià grupà instytucji bankowych, bardzo aktywnych w zakresie bankowoêci prywatnej sà banki inwestycyjne, zw aszcza amerykaƒskie (np. Morgan Stanley, Goldman Sachs). W Europie typ czystej bankowoêci inwestycyjnej nie wykszta ci si i nie odgrywajà one tak du ej roli w zakresie bankowoêci prywatnej, jak w USA. Charakterystycznym zjawiskiem w ostatnich latach jest zainteresowanie banków prywatnych potrzebami osób zamo nych o ni szym statusie finansowym ni klasycznie rozumiany segment HNWI (1 mln USD aktywów p ynnych). W orbicie zainteresowania europejskiej bankowoêci prywatnej znalaz si masowy segment klientów zamo nych (mass affluent), dysponujàcy aktywami p ynnymi na poziomie euro. OczywiÊcie, nie dla wszystkich banków ten segment jest atrakcyjny. Masowà zamo nà klientelà interesujà si tylko banki uniwersalne, które sà w stanie wy- oniç jà ze swojej bazy klientów detalicznych. Ani banki inwestycyjne ani tradycyjne banki prywatne nie obs ugujà klientów, którzy nie spe niajà kryterium przynale noêci do segmentu HNWI. AtrakcyjnoÊç masowego segmentu klientów zamo nych polega g ównie na jego du ej liczebnoêci. W 15 krajach tzw. starej Europy jest 25,5 mln osób zaliczanych do segmentu mass affluent. Nie bez znaczenia jest tak e wartoêç zgromadzonego przez t grup majàtku p ynnego, który szacuje si na oko o 2,9 bln euro. Szczegó owe dane zawiera tabela 2. Tabela 1 Najwi ksze banki prywatne w Europie w 2003 r. Nazwa banku Typ banku Kraj Prywatne aktywa w zarzàdzaniu (mld euro) UBS Wealth Management Credit Suisse Private Banking Deutsche Bank Private Wealth Mgt. Barclays Private Clients HSBC Private Banking Holdings ABN Amro Private Clients Pictet&Cie BNP Paribas Private Bank ZKB Private Bank Lombard Odier Darier Hentsch Tradycyjny bank prywatny Bank kantonalny Tradycyjny bank prywatny Niemcy Wielka Brytania Wielka Brytania Benelux Francja èród o: opracowanie w asne na podstawie: The Wealth Management Super League. Datamonitor, March 2005.

3 BANK I KREDYT marzec Tabela 2 Rynek masowych klientów zamo nych w Europie w 2003 r. Segment Kryterium aktywów (tys. euro) Liczba klientów (mln) WartoÊç aktywów (w bilionach euro) Roczna stopa wzrostu Mass affluent ,5 2,9 3,1% èród o: opracowanie w asne na podstawie: Global Wealth Predictions Datamonitor, January Zwrócenie uwagi na segmenty o ni szym progu finansowym rozszerza pole dzia ania bankowoêci prywatnej. Banki zaczynajà si interesowaç i pozwala na zainteresowanie banków zamo nà klientelà zamieszkujàcà kraje uwa ane dotychczas za zupe nie nieatrakcyjne, np. kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej. Kryteria zamo noêci w Europie Ârodkowej i Wschodniej W okresie powojennym region Europy Ârodkowej i Wschodniej znajdowa si poza obszarem zainteresowania banków prywatnych i stanowi bia à plam na mapie europejskiej zamo noêci. Dopiero wejêcie Polski, Czech, S owacji, W gier, S owenii oraz republik ba tyckich do Unii Europejskiej obudzi o zainteresowanie oêrodków badawczych, a tak e banków prywatnych tà cz Êcià Europy. Jak pod wzgl dem indywidualnej zamo noêci prezentujà si kraje dawnego obozu socjalistycznego? Po pierwsze, we wszystkich tych krajach (z wyjàtkiem S owenii) wskaênik PKB na g ow mieszkaƒca jest kilkakrotnie ni szy ni w krajach starej Europy i ju to plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w podziale europejskiego bogactwa. Po drugie, naturalny proces gromadzenia majàtków indywidualnych w tym regionie by przez ponad 50 lat niemal ca kowicie zastopowany, co w du- ej mierze wypaczy o struktur spo ecznà zamo no- Êci. G ówna ró nica w porównaniu z Europà Zachodnià polega na tym, e w Europie Ârodkowej i Wschodniej nie wykszta ci a si warstwa spo eczna opierajàca swojà zamo noêç na bogactwie akumulowanym przez dziesiàtki lat i dziedziczonym z pokolenia na pokolenie, okreêlana jako tzw. stare pieniàdze (old money). Dysproporcje w zakresie indywidualnego bogactwa dobrze oddaje porównanie poziomu prywatnych zasobów finansowych przypadajàcych na mieszkaƒca w Europie Zachodniej i w krajach nowo przyj tych do Unii Europejskiej (tabela 3). Ârednia wartoêç tego wskaênika dla starej Europy wynosi 41,6 tys. euro. W Polsce jest oko o 20 razy mniejsza i wynosi 2,3 tys. euro. Porównanie poziomu indywidualnej zamo noêci oraz wspomniana niepe na struktura spo eczna w krajach posocjalistycznych nasuwajà oczywisty wniosek, e kryteria dost pu do us ug private banking w naszym kraju i krajach sàsiednich muszà byç inne ni na Zachodzie. Mówiàc krótko, muszà byç dostosowane do poziomu zamo noêci iprofilu demograficznego potencjalnej klienteli. Tabela 3 Prywatne zasoby finansowe per capita w Europie Zachodniej oraz wybranych krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej Kraj Europa Zachodnia (EU 15) Czechy W gry S owacja Polska Estonia otwa Litwa Prywatne zasoby finansowe (tys. euro) 41,6 5,6 3,6 2,6 2,3 1,2 1,2 0,9 Procent zachodnioeuropejskich prywatnych zasobów finansowych èród o: K. Meos: Private banking in new EU accession countries and possibilities in Estonia. Tallin 2004 Profit Investment Conference. Liderem w zakresie indywidualnej zamo noêci w naszym regionie jest Republika Czeska. W tym kraju historycznie ukszta towa y si najsilniejsze tradycje zamo nego mieszczaƒstwa i tam w latach powojennych uda o si zachowaç zasad poszanowania statusu klasy Êredniej. W 2004 r. w Czechach zanotowano najwi kszy przyrost w grupie osób spe niajàcych kryterium HNWI. Liczba dolarowych milionerów wynios a tam 11 tysi cy, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego roku i jest najwy szym wskaênikiem wêród krajów naszego regionu 3. Czechy wyró niajà si jeszcze pod innym wzgl dem: mieszka tam najwi cej osób zaliczanych do grupy ultra-hnwi, czyli osób o aktywach p ynnych mieszczàcych si w przedziale 5-10 mln USD. Charakterystycznà cechà rynku czeskiego jest tak- e stosunkowo du a koncentracja osób zamo nych zarówno w sensie geograficznym, jak i demograficznym. Z tego wzgl du Czechy uznaje si za rynek o najlepszych perspektywach rozwoju us ug private banking w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Pod tym wzgl dem wyprzedzajà dwa kolejne kraje: W gry i Polsk. Elementem os abiajàcym atrakcyjnoêç Republiki Czeskiej jest ma a liczebnoêç populacji, co automatycznie eliminuje ewentualne korzyêci skali. Polska jako kraj o najwi kszej liczbie ludnoêci wêród nowych cz onków Unii Europejskiej jest liderem pod wzgl dem àcznej wartoêci p ynnych aktywów zgromadzonych przez najbogatsze osoby w naszym regionie. W r kach zamo nych Polaków znajdujà si 73 mld USD, czyli 70% prywatnych zasobów finansowych Europy Ârodkowej i Wschodniej. Prawdo- 3 B. Kenety: Who wants to be a millionaire. Radio Prague print version,

4 26 BANK I KREDYT marzec 2006 podobnie z tego wzgl du naszym rynkiem interesujà si najbardziej liczàce si europejskie banki prywatne, jak np. UBS, Credit Suisse oraz Dresdner Bank Luxemburg. Drugie miejsce pod wzgl dem prywatnych aktywów p ynnych zajmujà Czechy z aktywami na poziomie 38 mld USD, na trzeciej pozycji sà W gry, gdzie wartoêç p ynnych aktywów w r kach najbogatszych wynosi 35 mld USD 4. W burzliwym okresie , czyli bezpoêrednio po zrywie solidarnoêciowym, poprzez okres stanu wojennego i kilka nast pnych lat w Polsce panowa niestabilny system prawno-polityczny. Charakteryzowa si brakiem precyzyjnych uregulowaƒ w wielu dziedzinach gospodarki, co przy jednoczesnych próbach ich liberalizacji tworzy o pole do nadu yç. W procesie tzw. komercjalizacji przedsi biorstw paƒstwowych (przede wszystkim dawnych central handlu zagranicznego) powszechne by o zjawisko przejmowania udzia ów przez grupy dotychczasowych mened erów, okreêlane jako prywatyzacja nomenklaturowa. W tym czasie powsta o wiele indywidualnych fortun, tworzonych dzi ki dost powi do paƒstwowego majàtku oraz przywilejom wynikajàcym z usytuowania w strukturach w adzy. Chocia powsta e w ten sposób indywidualne majàtki sta y si podstawà dalszej kumulacji bogactwa przez wybrane grupy, liczebnoêç osób wzbogaconych w tym okresie nadal nie by a na tyle du a, by mówiç o wyraênie zdefiniowanym segmencie rynkowym. Proces tworzenia bogactwa w Polsce Na kszta towanie si segmentu osób zamo nych w Polsce silnie wp yn a powojenna historia naszego kraju. Od 1945 r. do chwili obecnej mo na wyró niç trzy odr bne etapy, charakteryzujàce si ró nymi barierami i mo liwoêciami tworzenia indywidualnego bogactwa. Etap 1: Ca kowity zastój w tworzeniu bogactwa Okres 35 lat po wojnie mo na okreêliç nie tylko jako czas stracony, ale wr cz regresu w procesie kreacji i akumulacji indywidualnej zamo noêci w Polsce. Wi kszoêç prywatnych majàtków zosta a skonfiskowana i oddana do zarzàdzania paƒstwu. Dotychczasowi w aêciciele zostali pozbawieni ziemi, nieruchomoêci lub prowadzonych przez siebie firm, tracàc tym samym podstawowe êród a bogacenia si. W omawianym okresie w Polsce nie funkcjonowa y adne mechanizmy kreacji bogactwa; uwa ano je za zjawisko naganne, którego nie nale a o ujawniaç. Równie mechanizm przekszta cania kapita u intelektualnego i kwalifikacji zawodowych w indywidualnà zamo noêç zosta zak ócony przez celowà polityk utrzymywania p ac tzw. inteligencji na bardzo niskim poziomie. W latach nie powsta a adna grupa osób zamo nych, której liczebnoêç uzasadnia aby nadanie jej statusu segmentu rynkowego. Etap 2: Pierwsze fortuny w PRL 4 Wealth bandwagon starts to roll in Russia. Private Banker International, September, Etap 3: èród a bogactwa po transformacji Przemiany ustrojowe w Polsce utorowa y drog do wprowadzenia nowych zasad tworzenia bogactwa, podporzàdkowanych logice gospodarki rynkowej. W czasie transformacji gospodarczej Polska znalaz a si w bardzo specyficznej sytuacji: dawna klasa Êrednia zosta a niemal ca kowicie wymazana ze spo ecznej mapy kraju, natomiast nowa warstwa zamo nych obywateli musia a torowaç sobie drog do egzystencji praktycznie od zera. Najwa niejszym wydarzeniem tego okresu by- o uruchomienie Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie w kwietniu 1991 r. W ten sposób zaczà funkcjonowaç w Polsce najbardziej naturalny mechanizm kreacji bogactwa. Pami tajmy jednak, e dzia a on dopiero 14 lat, co w skali przemian historycznych oznacza bardzo niewiele. Lata to równie okres wzmo onych inwestycji zagranicznych i tworzenia polskich spó ek córek wielu mi dzynarodowych korporacji. To z kolei przyczyni o si do powstania grupy wysokiej klasy mened erów o ponadprzeci tnych dochodach. Zliberalizowane zasady gospodarcze sprzyja y jednocze- Ênie rozwojowi prywatnych firm rodzimego pochodzenia. W ten sposób w Polsce wykszta ci o si kilka grup spo ecznych o wysokim standingu finansowym, które mo na zakwalifikowaç jako zdefiniowane segmenty rynkowe, a tym samym jako potencjalne grupy docelowe dla us ug bankowoêci prywatnej. W ich sk ad wchodzà: prywatni przedsi biorcy, mened erowie wysokiego szczebla, profesjonaliêci wykonujàcy wolne zawody, inwestorzy indywidualni. Charakterystyka segmentu osób zamo nych wpolsce OdmiennoÊç procesu tworzenia bogactwa w Polsce w porównaniu z krajami zachodnimi narzuca koniecznoêç zastosowania innych kryteriów podzia u i przynale noêci do segmentu osób zamo nych. Powszechne na Zachodzie kryterium oparte na akumulacji zasobów w Polsce okazuje si ma o przydatne, poniewa obejmuje zbyt ma à grup osób. Liczb High Net Worth Individuals, spe niajàcych kryterium 1 mln USD p yn-

5 BANK I KREDYT marzec Obliczenie szacunkowe autorki, na podstawie w asnych badaƒ oraz informacji publikowanych przez Datamonitor oraz Scorpio Partnership. 6 M. Pokojska: Private czy personal? Gazeta Bankowa nr 9 z r. 7 Kryterium zastosowane w systemie badawczym B.P.S. Consultants Poland Inwestor Indywidualny. Por. tak e: F. Di Maggio, P. Romanowski, C. Walter: Eastern European banking matures. The McKinsey Quarterly nr 2/2003. nych aktywów, w naszym kraju mo na oszacowaç na oko o 5 8 tys. 5 Kolejny segment wyodr bniony na podstawie wartoêci zgromadzonych zasobów, okre- Êlony na poziomie 1 mln PLN (oko o 270 tys. USD, czyli odpowiednik europejskiego mass affluent), liczy oko- o tys. osób 6. Dane te pokazujà, e gdyby do polskiego rynku odnieêç sztywne standardy europejskie, to klientela us ug private banking wyniós aby nie wi cej ni tys. osób. To o wiele za ma o, eby bankowoêç prywatnà mog o rozwinàç wiele ró nych podmiotów oraz aby wytworzy y si na tym rynku warunki konkurencyjne. Dlatego w Polsce dla okreêlenia segmentu klientów zamo nych o bardziej masowym charakterze przyjmuje si nie poziom zgromadzonych zasobów, lecz kryterium indywidualnych zarobków netto, okreêlonych na poziomie minimum 5 tys. z miesi cznie (oko o 1300 euro) 7. Ilu jest takich ludzi w naszym kraju? Mo na w przybli eniu za o yç, e wspomniane kryterium zarobków odpowiada poziomowi kwalifikujàcemu podatników do III grupy podatkowej. Wed ug danych Ministerstwa Finansów najwy szy próg podatkowy w 2004 r. przekroczy o nieco ponad 200 tys. podatników. Zwa ywszy, e nie wszyscy przyznajà si do faktycznych dochodów oraz e nie wszystkie osoby zamo ne sà obj te podatkiem PIT, mo na za o yç, e masowy segment osób zamo nych w Polsce liczy oko o tys. osób. W aênie ta szeroka baza stanowi potencja, z którego mogà wy oniç si klienci us ug private banking w Polsce. Specyficzna struktura bogactwa w Polsce powoduje, e przenoszenie wzorców zachodniego private banking na nasz grunt jest zawodne i nieskuteczne. Problem zaczyna si od wprowadzenia w aêciwej segmentacji i odpowiedniego nazewnictwa potencjalnych grup docelowych bankowoêci prywatnej. Propozycje w tym zakresie zawiera tabela 4. Polscy przedstawiciele dwóch najwy szych segmentów (HNWI i premium affluent) mogà byç i sà obiektem zainteresowania europejskich i mi dzynarodowych banków prywatnych. Dwa pozosta e (core affluent i mass affluent) tworzà baz demograficznà, którà w coraz wi kszym stopniu interesujà si departamenty bankowoêci prywatnej banków uniwersalnych w Polsce. Czym zatem charakteryzuje si polski masowy segment klientów zamo nych? Zasadniczo segment ten tworzà ludzie m odzi, wykszta ceni i przedsi biorczy, którzy osiàgn li bogactwo w pierwszym pokoleniu. Jak wynika z raportu B.P.S. Consultants Poland pt. Inwestor indywidualny Segment klientów zamo nych, ponad po owa (51%) osób nale àcych do tej grupy nie przekroczy a jeszcze 40. roku ycia. Po drugie, sà to ludzie dobrze wykszta ceni (60% ma wy sze wykszta cenie, podczas gdy na Zachodzie wskaênik ten wynosi 52%). Zamo ni ludzie w Polsce to równie najbardziej otwarta i post powa grupa spo eczna. A 61% przedstawicieli tej grupy nale y do tzw. innowatorów, czyli osób szybko akceptujàcych nowoêci lub aktywnie ich poszukujàcych; dost p do Internetu ma 88% klientów nale àcych do omawianego segmentu. Najwi kszà grup zawodowà (38%) stanowià w aêciciele firm, czyli osoby bogacàce si dzi ki w asnej przedsi biorczoêci i pracowitoêci. Du a jest równie reprezentacja mened erów wysokiego szczebla oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Wspomniane cechy majà istotny wp yw na charakter potrzeb masowej zamo nej klienteli. Zdecydowana wi kszoêç tych osób znajduje si na relatywnie wczesnym etapie cyklu ycia, na którym podstawowe potrzeby yciowe nie sà jeszcze w pe ni zaspokojone. Polscy przedstawiciele klasy Êredniej dopiero zaczynajà budowaç domy, kupowaç i wyposa aç mieszkania, podró owaç, kszta ciç dzieci. Taki profil potrzeb sprawia, preferujà raczej produkty kredytowe ni produkty inwestycyjne czy d ugoterminowe produkty depozytowe. Od banku oczekujà przede wszystkim sprawnej obs ugi, szybkich terminów, u atwieƒ procedur kredytowych oraz bezpiecznego dost pu do nowoczesnych kana ów dystrybucji. Niezaspokojone potrzeby rzutujà równie na filozofi oszcz dzania i inwestowania osób zamo nych w Polsce (wykres 1). Du y udzia lokat bankowych (52%) Êwiadczy o relatywnie ma ej sk onnoêci do ryzyka i przywiàzaniu do tradycyjnych form oszcz dzania. Niski udzia funduszy inwestycyjnych w strukturze p ynnych aktywów zamo nych klientów pokazuje, e w Polsce dopiero zaczyna si naturalny proces przenoszenia oszcz d- Tabela 4 Segmentacja zamo nych klientów w Polsce Segment w Polsce HNWI Premium affluent Core affluent Mass affluent èród o: opracowanie w asne. Europejski odpowiednik HNWI Mass affluent Brak Brak WartoÊç aktywów p ynnych 1 mln euro 300 tys. euro Dochody miesi czne netto (PLN) > Liczba osób (tys.)

6 28 BANK I KREDYT marzec 2006 Wykres 1 Inwestycje zamo nych klientów w instrumenty finansowe % Lokaty z otowe Obligacje Akcje TFI èród o: B.P.S. Consultants Poland: Inwestor indywidualny Bony skarbowe Wykres 3 Sposób inwestowania Êrodków finansowych przez klientów zamo nych 100 % Powierza specjalistom Cz Êciowo samodzielnie Samodzielnie èród o: B.P.S. Consultants Poland: Inwestor indywidualny noêci z produktów bankowych do produktów o charakterze bardziej inwestycyjnym. Struktura lokowania wolnych Êrodków finansowych ujawnia jeszcze jeden ciekawy fakt. Du a cz Êç inwestycji osób zamo nych nie dotyczy klasycznych lokat ani klasycznych sposobów inwestowania. Najcz - Êciej sà to nak ady na rozwój w asnych firm lub zakup nieruchomoêci u ytkowych; bardziej dotyczà wi c bie- àcych potrzeb yciowych ni akumulacji kapita u. KoniecznoÊç liczenia si z du ymi wydatkami sprawia, e polscy klienci o wysokich dochodach, w przeciwieƒstwie do swoich zachodnich odpowiedników, najcz Êciej wybierajà krótki horyzont czasowy inwestycji. Niemal jedna trzecia zamo nych klientów w Polsce (29%) lokuje wolne Êrodki w instrumenty finansowe o okresie zapadalnoêci nie d u szym ni jeden rok (wykres 2). Na inwestycje d ugoterminowe, przekraczajàce 5 lat, decyduje si tylko 23% zamo nych klientów. Kolejnà wa nà cechà zamo nych klientów w Polsce jest ich wzgl dna niech ç do korzystania z profesjonalnego doradztwa finansowego i brak nawyków w tym wzgl dzie. Ponad po owa przedstawicieli tej grupy (52%) samodzielnie inwestuje wolne Êrodki finansowe, a tylko 9% woli powierzyç swoje zasoby specjalistom od rynków finansowych (wykres 3). Wykres 2 Horyzont czasowy inwestycji zamo nych klientów w Polsce 23% 22% 26% 29% poni ej 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 do 5 lat powy ej 5 lat èród o: B.P.S. Consultants Poland: Inwestor indywidualny Us ugi bankowoêci prywatnej w Polsce Indywidualny sposób obs ugi klientów o wysokich dochodach i wysokich wymaganiach, troch na wyrost okreêlany jako private banking, pojawi si w Polsce zaledwie 12 lat temu. Prekursorem w tej dziedzinie by Bank Handlowy w Warszawie SA, który w 1993 r. zaczà obs ugiwaç wybranych klientów indywidualnych (g ównie szefów obs ugiwanych przez bank firm) wed ug specjalnego standardu. Nast pnie us ug private banking wprowadzi y: BRE Bank (1995) i Bank Pekao SA (1997). Obecnie w aênie te trzy banki sà uwa ane za liderów bankowoêci prywatnej w Polsce, mimo e specjalny standard obs ugi najbogatszych klientów wprowadzi y niemal wszystkie liczàce si banki w naszym kraju. O udzia ach w rynku trudno mówiç, poniewa brakuje oficjalnych danych na temat liczby obs ugiwanych klientów oraz wartoêci zarzàdzanych aktywów. W drugiej po owie lat 90. us ugami private banking zainteresowa y si tak e filie banków zagranicznych w Polsce. AktywnoÊç w tej dziedzinie wykaza y przede wszystkim: Citibank, Millennium, Fortis Bank, Raiffeissen Bank, Deutsche Bank, ING oraz BNP Paribas. Stosunkowo niedawno us ug bankowoêci prywatnej uruchomi najwi kszy polski detalista, PKO BP SA. Jak wspomniano, nasz kraj wzbudzi tak e zainteresowanie mi dzynarodowych banków prywatnych, takich jak UBS, Credit Suisse i Dresdner Bank Luxemburg. Warunki finansowe stawiane polskim klientom us ug bankowoêci prywatnej sà znacznie agodniejsze ni na Zachodzie. W zale noêci od banku progi dost pu wahajà si od 50 tys. z (Bank BWE) do 500 tys. z aktywów powierzonych w zarzàdzanie (Deutsche Bank PBC, PKO BP, Fortis Bank). Wszystkie banki oferujà indywidualne warunki lokat i produktów kredytowych, nowoczesne produkty depozytowo-inwestycyjne, dost p do jednostek funduszy inwestycyjnych, presti owe karty kredytowe i p atnicze, a tak e wiele us ug o charakterze niestandardowym.

7 BANK I KREDYT marzec PowszechnoÊç us ug bankowoêci prywatnej nie zawsze idzie w parze z kszta towaniem wyró niajàcego wizerunku w tym zakresie. Tylko nieliczne banki, np. Citibank czy Millennium, zdecydowa y si na wprowadzenie odr bnej marki dla us ug private banking w celu odró nienia ich od us ug bankowoêci detalicznej. Zarówno Citigold Wealth Management, jak i Millennium Prestige to marki kojarzone ju na polskim rynku z elitarnà obs ugà zamo nych klientów. Jest to niezb dne posuni cie, je eli zwa ymy, e nied ugo marki te b dà musia y konkurowaç z takimi potentatami, jak UBS czy Credit Suisse. Przysz oêç private banking w Polsce Private banking w Polsce znajduje si w bardzo wczesnym stadium rozwoju i nie jest zjawiskiem w pe ni ukszta towanym, co wynika z dwóch przyczyn: 1) us ugi tego typu w naszym kraju majà bardzo krótkà tradycj, 2) segment ludzi zamo nych jest dopiero w fazie tworzenia i gromadzenia majàtku. Rynek bankowoêci prywatnej b dzie si rozwija i dojrzewa równolegle z rozwojem bazy demograficznej klientów zamo nych. Poniewa na tym rynku wytworzy- y si dwa ró ne segmenty docelowe: wàska grupa klientów spe niajàcych europejskie kryteria zamo noêci oraz szeroka grupa klientów zamo nych o masowym charakterze, mo na za o yç, e rozwój us ug private banking w Polsce b dzie podà a dwiema ró nymi Êcie kami, odzwierciedlajàcymi obecnà struktur rynku (schemat). Schemat Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce Elitarny private banking Masowy private banking Pierwsza Êcie ka to elitarny private banking, adresowany do wàskiej grupy klientów najbogatszych i najbardziej wymagajàcych. Znajdà si tu us ugi, wykorzystujàce najlepsze Êwiatowe wzorce i dysponujàce odr bnà markà. Taki model prezentujà mi dzynarodowe banki prywatne dzia ajàce w Polsce i tà Êcie kà rozwoju podà à zapewne wyspecjalizowane filie banków zagranicznych (np. Citigold Wealth Management, Millennium Prestige, Deutsche Bank PBC, Raiffeissen Bank Polska). G ównym wyzwaniem rynkowym w tym zakresie jest stworzenie elitarnej marki bankowoêci prywatnej w Polsce, mogàcej konkurowaç z us ugami bankowoêci prywatnej Êwiadczonymi za granicà. Chocia nie ma na ten temat oficjalnych danych, mo na przypuszczaç, e wielu najbogatszych Polaków korzysta z private banking poza granicami naszego kraju. Oprócz banków majàcych siedzib za granicà konkurencjà w tym segmencie sà te us ugi firm asset management, które specjalizujà si w zarzàdzaniu zgromadzonym majàtkiem i pomna aniu powierzonych zasobów. Drugi kierunek rozwoju us ug private banking w Polsce to ekspansja obs ugi masowej zamo nej klienteli. Tutaj szanse rozwoju sà bardzo du e i dotyczà wi kszej liczby banków. Us ugi bankowoêci prywatnej adresowane do tego segmentu powinny ró niç si od klasycznego private banking wi kszym udzia em produktów kredytowych i us ug operacyjnych oraz maksymalnym uproszczeniem procedury korzystania z us ug i dost pu do ró nych kana ów dystrybucji. Oferta tego segmentu klientów powinna eksponowaç korzy- Êci funkcjonalne, zrozumia e dla wi kszoêci zainteresowanych osób; wzgl dy presti owe i elementy podkre- Êlajàce status spo eczny majà tu mniejsze znaczenie. Najwi kszà barierà rozwoju masowej bankowoêci prywatnej jest mentalnoêç grupy docelowej tych us ug, a szczególnie sk onnoêç do samodzielnego wykonywania operacji finansowych i nieufnoêç wobec banków. Sukces w pozyskiwaniu klientów masowego private banking osiàgnà banki, którym uda si pokonaç brak zaufania klientów do korzystania z us ug specjalistów finansowych oraz niech ç do ujawniania informacji o stanie ich zasobów osobom i instytucjom zewn trznym. Bardzo wa nà cechà masowej bankowoêci prywatnej b dzie równie dostarczenie klientom jak najwi kszej iloêci korzyêci funkcjonalnych.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu

Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych. w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych dla Województwa w celu określenia możliwości dostępu do Internetu Rozwój usług szerokopasmowych w województwie podkarpackim Rzeszów, 23 lutego 2016 #1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo