Czynniki wzrostu i wyzwania private banking

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki wzrostu i wyzwania private banking"

Transkrypt

1 Gra yna WoŸniewska * Gra yna WoŸniewska Czynniki wzrostu i wyzwania private banking Czynniki wzrostu i wyzwania private banking Wstêp W skali globalnej œwiadczenie us³ug bogatym klientom przez banki uznawane jest za jeden z najbardziej prê nie rozwijaj¹cych siê obszarów bankowoœci w ostatnich latach [Bender, 2012, s. 21; Murjas, 2011, s. 22]. Ta dynamika wynika z rosn¹cego zapotrzebowania na specyficzne us³ugi finansowe dla zamo nych klientów i zwi¹zana jest z obserwowanym w ostatnich latach wzrostem liczby majêtnych osób i wartoœci ich maj¹tków. Równie w Polsce skala dzia³alnoœci w tym obszarze roœnie zarówno ze wzglêdu na liczbê zamo nych klientów banków, jak i szerokoœæ oferty us³ug do nich skierowanej. W opisie procesu œwiadczenia us³ug finansowych przez banki w segmencie bogatych klientów u ywane s¹ najczêœciej dwa okreœlenia: private banking oraz wealth management. W literaturze przedmiotu toczy siê dyskusja nad kwestiami terminologicznymi zwi¹zanymi z ró nic¹ miêdzy tymi pojêciami. Private banking i wealth management s¹ interpretowane wyraÿnie niejednoznacznie choæ czêsto zamiennie. Private banking jest pojêciem starszym i wyraÿnie wskazuje na bankowy rodowód koncepcji finansowej obs³ugi zamo nych klientów indywidualnych [Dziawgo, 2006, s. 21]. Jednoczeœnie oferta nowoczeœnie rozumianego private bankingu znacznie wykracza poza produkty i us³ugi o œciœle bankowym charakterze. Czêœæ autorów, akcentuj¹c kompleksowoœæ obs³ugi zamo nego klienta, wskazuje na znacznie szerszy zakres wealth management ni private banking: wealth management jest pojêciem szerszym ni prze ywaj¹cy intensywny rozwój private banking [ ]. Postrzegany jest jako us³uga bardziej wysublimowana, a private banking jest jedynie jej elementem [Opolski i inni, 2010, s. 102]. W polskiej praktyce bankowej terminem wealth management okreœla siê czêsto us³ugi œwiadczone klientom indywidualnym, których aktywa powierzone do zarz¹dzania spe³niaj¹ najwy sze kryteria finansowe i traktowany jest jako czêœæ oferty private banking skierowanej do najbogat- * Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, ul. Komandorska 118/120, Wroc³aw

2 656 Gra yna WoŸniewska szych klientów. Dodatkowo, w wielu bankach (tak e w Polsce) obszar wealth management jest po³¹czony funkcjonalnie i osobowo z departamentami private bankingu [Opolski i inni, 2010, s. 115], co powoduje, e oba terminy stosowane s¹ czêsto zamiennie. Na potrzeby tej pracy przyjêto definicjê, zgodnie z któr¹ private banking to dzia³alnoœæ polegaj¹ca na kompleksowej obs³udze klientów zamo nych osób prywatnych spe³niaj¹cych okreœlone kryteria (finansowe i nie tylko) przyjête w danym banku. Celem artyku³u jest analiza aktualnych wyzwañ oraz trendów charakteryzuj¹cych private banking na œwiecie. Analizuj¹c czynniki kszta³tuj¹ce œwiatowe rynki private banking, zasadne jest postawienie pytania: czy trendy œwiatowe s¹ obecne w ofercie dla zamo nych klientów polskich banków? St¹d drugim celem artyku³u jest identyfikacja nowych zjawisk na polskim rynku us³ug private banking. Artyku³ przygotowano na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz najnowszych danych dotycz¹cych rynku private banking w Polsce i na œwiecie. 1. Wybrane aspekty funkcjonowania private banking Problematykê private banking mo na rozpatrywaæ w ró nych aspektach, m.in. z punktu widzenia: przyczyn funkcjonowania private banking aspekt przyczynowy, funkcji pe³nionych przez private banking aspekt funkcjonalny, us³ug, produktów i instrumentów finansowych wykorzystywanych w private banking aspekt przedmiotowy, podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi private banking aspekt instytucjonalny. Rozpatruj¹c aspekt przyczynowy, nale y podkreœliæ, e podstawow¹ przes³ank¹ rozwoju private banking jest rosn¹ca liczba potencjalnych klientów tego sektora. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby osób zamo nych, których p³ynne aktywa (maj¹tek) przekraczaj¹ 1 mln USD (segment HNWI, High Net Worth Individuals). Liczebnoœæ segmentu HNWI na œwiecie, po spadku w 2008 r., roœnie i na koniec 2011 r. wynosi³a 11 mln osób, a ich maj¹tek ³¹cznie przekroczy³ 42 bln USD (zob. tabl. 1). Po latach systematycznego wzrostu w 2008 r. nast¹pi³o spektakularne skurczenie siê œwiatowego rynku najbogatszych osób o maj¹tku powy ej 1 mln USD. Ich populacja zmniejszy³a siê do 8,6 mln osób, a wartoœæ

3 maj¹tku obni y³a siê do 32,8 bln USD. Tym samym wartoœæ bogactwa HNWI zamknê³a siê w 2008 r. na poziomie ni szym ni w 2005 r. Tablica 1. Wartoœæ i liczebnoœæ indywidualnego bogactwa na œwiecie w latach Wartoœæ maj¹tku HNWI (w bln USD) Populacja HNWI (w mln osób) Czynniki wzrostu i wyzwania private banking CAGR (w %) Wzrost (w %) 30,7 33,3 37,2 40,7 32, ,7 42 1,60-1,70 8,2 8,7 9,5 10,1 8, ,9 11 2,50 0,80 CAGR (Compound Annual Growth Rate) œredni wskaÿnik rocznego wzrostu w badanym okresie ród³o: [World Wealth Report 2012, http//:www.capgemini.com, dostêp dnia ]. Od 2009 r. obserwowany jest powolny wzrost liczby najbogatszych osób na œwiecie, natomiast jeœli chodzi o wartoœæ maj¹tku HNWI to w 2011 r. zanotowano jego spadek (o 1,7%) w stosunku do wartoœci z roku Cech¹ charakterystyczn¹ jest szybszy wzrost populacji HNWI ni wartoœci ich maj¹tku, o czym œwiadczy skumulowana roczna stopa wzrostu CAGR 1, która za lata wynios³a 1,6% w odniesieniu do wartoœci maj¹tku, natomiast w odniesieniu do populacji segmentu najbogatszych wynios³a 2,5% (zob. tabl. 1). Obserwowana w ostatnich latach rosn¹ca liczba potencjalnych klientów, a tak e zainteresowanie banków obs³ug¹ tego segmentu klientów (private banking uwa any jest za jedn¹ z najbardziej zyskownych i presti owych form dzia³alnoœci bankowej [Bender, 2012, s. 26]) jest g³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu rynku us³ug bankowoœci prywatnej w skali globalnej. Jednoczeœnie nale y zwróciæ uwagê, e tylko czêœæ maj¹tku zgromadzonego w rêkach zamo nych osób prywatnych jest oddana w zarz¹dzanie instytucjom finansowym. Du a czêœæ tego maj¹tku jest z wielu powodów niedostêpna. Wed³ug ró nych szacunków, na œwiecie jedynie 40-50% 1 CAGR (Compound Annual Growth Rate) jest to œredni wskaÿnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy za³o eniu, e roczne wzrosty s¹ dodawane do wartoœci bazy nastêpnego okresu.

4 658 Gra yna WoŸniewska ca³oœci aktywów HNWI powierzanych jest instytucjom finansowym [Pietrzak, 2009, s. 8], co oznacza, e potencja³ rynku us³ug private banking jest w znacznym stopniu niewykorzystany, co dodatkowo zwiêksza atrakcyjnoœæ tej formy dzia³alnoœci bankowej. Niezmiernie istotny aspekt dzia³alnoœci private banking przejawia siê w ujêciu funkcjonalnym. Jak zauwa a Dziawgo [2006, s. 43], banki jako instytucje œwiadcz¹ce us³ugi dla zamo nych klientów ewoluuj¹ w ujêciu funkcjonalnym od pasywnej roli realizatora zleceñ klienta do aktywnej roli zarz¹dcy maj¹tku klienta. Jest to efekt d¹ enia banków do jednoczesnego pe³nienia wielu funkcji wobec klienta i kompleksowego zaspokajania jego oczekiwañ nie tylko w zakresie gromadzenia, zabezpieczania i pomna ania maj¹tku, ale tak e wielu innych potrzeb zarówno finansowych, jak równie spoza obszaru finansowego. Konsekwencj¹ rozszerzania wymiaru funkcjonalnego private banking jest rozwój instrumentalny. Mamy bowiem do czynienia z doskona³ym przyk³adem zaawansowanego procesu ewolucji w ujêciu instrumentalnym, gdy w³aœnie w tym zakresie aktywnoœci wystêpuje ca³e spektrum us³ug bankowych, finansowych i pozafinansowych. Zakres oferty dla zamo nych klientów indywidualnych jest na tyle szeroki, e produkty i us³ugi, które maj¹ tradycyjny, czysto bankowy charakter, stanowi¹ zaledwie niewielk¹ czêœæ oferty wspó³czesnego private banking [Dziawgo, 2006, s. 158]. Do oferty wprowadzane s¹ nowe us³ugi, uwzglêdniaj¹ce rosn¹ce, czêsto dosyæ specyficzne wymagania klientów. Wymóg osi¹gania wy szej rentownoœci inwestycji, a tak e dywersyfikacji ryzyka determinuje koniecznoœæ wykorzystywania w coraz szerszym zakresie produktów i us³ug pozabankowych i pozafinansowych o d³ugoterminowym horyzoncie. W ramach oferty private banking œwiadczone s¹ us³ugi z szerokiego spektrum tzw. pozafinansowych inwestycji alternatywnych, które charakteryzuj¹ siê niezale noœci¹ wzglêdem rynków kapita³owych, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi. S¹ to m.in. inwestycje w: metale i kamienie szlachetne, dzie³a sztuki (malarstwo, rzeÿba), wina, antyki czy hodowla koni rasowych 2. W³¹czenie tego typu instrumentów w portfel inwestycyjny ma donios³e znaczenie w zaspokajaniu potrzeb natury emocjonalnej i hobbystycznej klienta private banking, zarazem przynosz¹c korzyœci wynikaj¹ce z dywersyfikacji portfela. Jednoczeœnie te ró norodne produkty musz¹ 2 Oferta niefinansowych inwestycji alternatywnych mo e byæ poszerzana o dowolne klasy aktywów, tak e rzadkie, takie jak choæby: trufle, p³yty winylowe, znaczki, skrzypce czy autografy znanych osobistoœci. Zob. [Opolski, 2010, s. 181].

5 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 659 byæ zintegrowane tak, aby oferta private banking stanowi³a kompleksow¹ ca³oœæ i zachowa³a charakter oferty zindywidualizowanej. Ewolucja wspó³czesnej bankowoœci w wymiarze funkcjonalnym i instrumentalnym determinuje zmiany w wymiarze instytucjonalnym podmiotów funkcjonuj¹cych na rynku us³ug private banking. Dynamicznie roœnie liczba podmiotów zajmuj¹cych siê obs³ug¹ zamo nych klientów. Obok najstarszych instytucji tradycyjnie kojarzonych z us³ugami private banking na rynku pojawili siê ca³kiem nowi gracze. Wœród nich najwiêksz¹ aktywnoœci¹ odznaczaj¹ siê banki uniwersalne oraz liczna grupa mniejszych wyspecjalizowanych instytucji finansowych (prywatne firmy inwestycyjne, niezale ni doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni) i niefinansowych (kancelarie prawne, doradcy podatkowi) [Pietrzak, 2009, s. 9-11]. Banki uniwersalne dzia³aj¹ce na rynku private banking, opieraj¹ siê na w³asnej bazie klientów, a póÿniej przenosz¹ ich do pionu private banking. Dziêki takiemu podejœciu, znacznie rozszerzy³ siê dostêp do potencjalnych klientów private banking. 2. Wyzwania i kluczowe czynniki wzrostu private banking na œwiecie Strategie banków w obszarze private banking zmieniaj¹ siê w odpowiedzi na niestabiln¹ sytuacjê geopolityczn¹, spo³eczn¹ i finansow¹ na rynkach œwiatowych. Obecnie g³ównym wyzwaniem stoj¹cym przed sektorem private banking w skali globalnej jest dalsze odzyskiwanie zaufania klientów. Podstawowym priorytetem banków powinien byæ powrót do roli zaufanego doradcy, bardziej skupionego na jakoœci œwiadczonych us³ug i procesów doradczych ni na samych produktach. Od 2008 r. wœród wszystkich klientów banków zwiêkszy³a siê wra - liwoœæ na ryzyko. Klienci skupiaj¹ siê bardziej na ochronie i zachowaniu swoich maj¹tków, zamiast niepokoiæ siê utrat¹ okazji do potencjalnego zysku i pomna ania swojego bogactwa. Wyzwaniem w dzia³alnoœci z zakresu private banking staje siê dok³adna identyfikacja rzeczywistych potrzeb klientów, a to wymaga analizy danych dotycz¹cych ich statusu finansowego, Ÿróde³ maj¹tku, stylu ycia, priorytetów i wielu innych okolicznoœci. G³êbokie zrozumienie potrzeb klienta musi byæ oparte na aktywnym dialogu, w niektórych przypadkach mo e bowiem pojawiæ siê du a rozbie noœæ miêdzy tym, co klientowi siê wydaje, e potrzebuje, a tym, czego potrzebuje naprawdê. To rzeczywiste cele i potrzeby klienta

6 660 Gra yna WoŸniewska powinny determinowaæ sk³ad oferty i konstrukcjê portfela inwestycyjnego, a nie odwrotnie. Wœród priorytetów dzia³alnoœci z zakresu private banking jedno z podstawowych miejsc zajmuje edukacja klientów [Bender, 2012, s. 22]. Klienci z segmentu private banking oczekuj¹ od swoich instytucji finansowych dostarczania wiedzy na temat inwestycji, strategii, ryzyka. Wymagaj¹ dostêpnoœci klarownych materia³ów informacyjnych, dok³adnych i czytelnych opisów oferowanych produktów, jasnego przekazu o zwi¹zanym z nimi zysku i ryzyku. Wzros³o zapotrzebowanie zamo nych klientów na przejrzyste i p³ynne produkty, dlatego te konieczne jest zapewnienie znanych, prostych i zrozumia³ych rozwi¹zañ. W coraz wiêkszym stopniu klienci domagaj¹ siê wiêkszej jawnoœci, wy szej jakoœci informacji i lepszych us³ug doradczych. W Europie jawnoœæ instytucji finansowych jest wspomagana przez wymagania regulacyjne narzucone m.in. przez MiFID II 3, ale formalne ograniczenia nie wystarcz¹. Portfele klientów private banking musz¹ byæ regularnie przegl¹dane, a komentarze i zalecenia udostêpniane zainteresowanym klientom. Jakoœæ systemów raportowania i przejrzystoœæ w dzia³alnoœci bankowej b¹dÿ jej brak mo e bowiem prowadziæ klienta w ramiona konkurencji. Wzrost konkurencji jest kolejnym wyzwaniem stoj¹cym przed private banking w ostatnich latach. Klienci czêsto rozdzielaj¹ swoje aktywa miêdzy coraz wiêksz¹ liczbê instytucji finansowych, aby zdywersyfikowaæ swoje ryzyko. Jak napisano wczeœniej, na rynku us³ug private banking roœnie liczba podmiotów obs³uguj¹cych zamo nych klientów 4. W skali globalnej szczególne nasilenie konkurencji wœród instytucji obs³uguj¹cych bogatych klientów obserwowane jest na rynku azjatyckim. Jak wynika z danych w tablicy 2, bogactwo nie rozk³ada siê równomiernie we wszystkich regionach œwiata. W 2011 r. najwiêkszym maj¹tkiem ze wzglêdu na jego wartoœæ dysponowali klienci z segmentu HNWI z Ameryki Pó³nocnej. Wartoœæ ich maj¹tku wynios³a 11,4 bln USD. Na uwagê zas³uguje fakt, e w 2011 r. region Azja i Pacyfik zaj¹³ drugie miejsce na œwiecie pod wzglêdem maj¹tku HNWI, wyprzedzaj¹c tym samym Euro- 3 MiFID II Dyrektywa Komisji nr 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku (Markets in Financial Instruments Directive) maj¹ca na celu zapewnie w³aœciwych rozwi¹zañ w zakresie przejrzystoœci i nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi. 4 Trzon tego sektora rynku stanowi¹ du e instytucje finansowe, z których cztery zarz¹dzaj¹ aktywami klientów indywidualnych o wartoœci przekraczaj¹cej 1 bln USD. S¹ to: Bank of America, UBS, Wells Fargo i Morgan Stanley. Zob. [Top 20 global private banks, 2013].

7 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 661 pê, która po raz pierwszy od pocz¹tku publikowania raportów straci³a drug¹ pozycjê. Jeszcze bardziej spektakularny wynik dotyczy populacji najbogatszych: Azja wysunê³a siê na prowadzenie, wyprzedzaj¹c nie tylko Europê, ale tak e Amerykê Pó³nocn¹ (zob. tabl. 2). Logiczn¹ konsekwencj¹ wzrostu liczebnoœci segmentu HNWI w Azji jest ekspansja podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi private banking, a wiêc wzrost konkurencji na tym rynku. Rynek azjatycki wydaje siê zatem kluczowym Ÿród³em wzrostu private banking na œwiecie 5. Tablica 2. Wartoœæ indywidualnego bogactwa w podziale na regiony œwiata na koniec 2011 r. Region Populacja HNWI (w mln) Maj¹tek HNWI (w bln USD) Ameryka Pó³nocna 3,35 11,4 Ameryka aciñska 0,50 7,1 Europa 3,20 10,1 Afryka 0,10 1,1 Bliski Wschód 0,50 1,7 Azja i Pacyfik 3,37 10,7 Razem 11,02 42,1 ród³o: [World Wealth Report 2012, http//:www.capgemini.com, dostêp dnia ]. Zamo ni klienci, zw³aszcza ci z nowo powstaj¹cych rynków (Azja i Pacyfik, a tak e Europa Centralna i Wschodnia) wykazuj¹ du e zainteresowanie i potrzebê us³ug zwi¹zanych z przekazywaniem maj¹tku nastêpnym pokoleniom. Priorytetowe s¹ dzia³ania zapewniaj¹ce budowanie i utrzymywanie d³ugoterminowych relacji z klientami, i to relacji przechodz¹cych z pokolenia na pokolenie. Ten trend jest zdeterminowany przez demografiê zamo na czêœæ pokolenia wy u demograficznego osi¹ga wiek emerytalny i ich wysi³ki skupiaj¹ siê na planach transferu maj¹tku dzieciom. Instytucje finansowe musz¹ œciœle wspó³pracowaæ z rodzinami swoich zamo nych klientów, aby wypracowaæ d³ugoterminowe rozwi¹zania, które sprawdz¹ siê przez pokolenia. Koniecznoœæ wspó³pracy z najm³odszym pokoleniem stawia przed bankami œwiadcz¹cymi us³ugi private banking jeszcze jedno nowe wyzwanie, a miano- 5 Tym samym coraz bli ej do potwierdzenia prognoz twórców raportu World Wealth Report z 2009 r., e w 2013 r. region Azja i Pacyfik bêdzie liderem pod wzglêdem ca³kowitego bogactwa posiadanego przez HNWI i wyprzedzi nieznacznie Amerykê Pó³nocn¹ o ok. 0,8 bln USD oraz Europê o 2,1 bln USD. Zob. [Opolski i inni, 2010, s. 23, 199].

8 662 Gra yna WoŸniewska wicie wykorzystanie najnowszych rozwi¹zañ mobilnych i internetowych w komunikowaniu siê ze swoimi klientami obecnymi i potencjalnymi. Szczególn¹ rolê w tym aspekcie odgrywaj¹ media spo³ecznoœciowe (social media), takie jak: Facebook, Twitter, YouTube czy LinkedIn. Klienci segmentu HNWI czêsto charakteryzuj¹ siê miêdzynarodow¹ mobilnoœci¹. Skuteczny kontakt i komunikacja klienta z bankiem wi¹ e siê z koniecznoœci¹ integracji wszystkich kana³ów, w tym równie cyfrowych typu social media. Jest to obszar nie do koñca rozpoznany: obiecuj¹cy, z perspektyw¹ wielkich mo liwoœci, ale obci¹ ony wieloma zagro eniami. To prawdziwe wyzwanie, z którym musi siê zmierzyæ private banking. 3. Przyk³ady nowych zjawisk na rynku private banking w Polsce Wspó³czesna historia polskiego private banking liczy 20 lat 6. Mimo e od tamtej pory rynek private banking w Polsce rozwija siê w bardzo szybkim tempie, to jednak nie mo na go porównywaæ z rynkami europejskimi czy z rynkiem amerykañskim [Gwizda³a, 2010, s. 270]. G³ównym ograniczeniem jest zamo noœæ polskiego spo³eczeñstwa. W 2012 r. liczba bogatych Polaków spe³niaj¹cych kryterium HNWI wynosi³a jedynie 38 tys. osób 7. W krajowych instytucjach finansowych progi wejœcia do private banking dostosowane s¹ do polskich realiów i opieraj¹ siê na kryterium bie ¹cych dochodów i obrotów na rachunku oraz/lub na wartoœci posiadanych aktywów 8. Rynek private banking w Polsce roœnie systematycznie z dwóch powodów. Po pierwsze, wzrasta liczba klientów, którzy spe³niaj¹ kryteria stawiane temu segmentowi, a po drugie, Polacy chêtniej korzystaj¹ z us³ug rodzimej bankowoœci prywatnej, podczas gdy systematycznie spada odsetek zamo nych, polskich klientów, którzy decyduj¹ siê na korzystanie z us³ug zagranicznych instytucji finansowych (off shore) 9. Przyczyn¹ tego zjawiska jest przede wszystkim globalizacja rynku bankowoœci prywatnej i dostêp do tej samej oferty us³ug na rynkach lokalnych. Dodatkowo, co- 6 Rozpoczê³a siê w 1993 r., kiedy to Bank Handlowy SA, jako pierwszy rozpocz¹³ obs³ugê segmentu zamo nych klientów [Murajas, 2011, s. 23; Opolski i inni, 2010, s. 113]. 7 Dane z raportu Globar Wealth Databook Zob. [Rynek dóbr luksusowych w Polsce..., 2013]. 8 Kryteria dostêpu do us³ug private banking w Polsce ró ni¹ siê w zale noœci od banku. Zaczynaj¹ siê od pu³apu 200 tys. z³ aktywów lub 12 tys. z³ wp³ywów na rachunek (w banku CitiHandlowy) do wartoœci aktywów 5 mln z³ za us³ugi zarz¹dzania maj¹tkiem (w Noble Banku i BRE Banku). Aktualn¹ charakterystykê oferty private banking w polskich bankach mo na znaleÿæ na stronie 9 Liczba polskich klientów korzystaj¹cych z zachodnich us³ug private banking wynosi obecnie 6-7%, podczas gdy 10 lat temu liczba ta by³a by³a dwukrotnie wy sza. Por. [Szadkowski, 2011].

9 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 663 raz mocniejsze s¹ powi¹zania finansów osobistych z firmowymi, co powoduje koniecznoœæ funkcjonowania w krajowym systemie prawnym i korzystania z rozwi¹zañ finansowych, które w optymalny sposób pozwalaj¹ zachowaæ zyski z inwestycji. Jeszcze jednym powodem wyboru formu³y on shore s¹ czêsto du o wy sze bariery wejœcia do segmentu private banking w zachodnich instytucjach finansowych wynosz¹ce nierzadko kilka milionów euro. Obecnie tym, co motywuje polskich klientów private banking do transferu œrodków za granicê, jest chêæ miêdzynarodowej dywersyfikacji portfela. Sprzyja temu równie posiadanie wielomilionowych maj¹tków poza granicami Polski. Podobnie legalna optymalizacja podatkowa sprzyja transferowi œrodków do innych krajów, które maj¹ choæby ³agodniejsze przepisy podatkowe. Nasza bankowoœæ prywatna zmieni³a swoje oblicze w ci¹gu ostatnich lat i próbuje czerpaæ wzory z zachodnich instytucji. Przyk³adem mog¹ byæ oferowane zamo nym polskim klientom us³ugi inwestycji alternatywnych. Oprócz z³ota, najpopularniejsz¹ inwestycj¹ alternatywn¹ staje siê sztuka, zapewniaj¹c nie tylko dywersyfikacjê ryzyka, ale i presti. Ogromny potencja³ sztuki jako noœnika statusu oraz ekskluzywnej rozrywki wy szego rzêdu spowodowa³, e banki wprowadzi³y do swojej oferty private banking us³ugi tzw. art banking. Obecnie niektóre banki, wykorzystuj¹c emocjonalne potrzeby klientów tworzenia kolekcji dzie³ sztuki, oferuj¹ ca³¹ gamê us³ug w ramach art banking: pocz¹wszy od pomocy przy pozyskiwaniu prac (w tym negocjacji cenowych i reprezentowania klienta na aukcjach), poprzez ich wycenê, potwierdzenie autentycznoœci, po konserwacjê, transport, przechowywanie. W Polsce ten aspekt emocjonalny art banking (zwi¹zany pasj¹ kolekcjonersk¹) by³ do niedawna niedostrzegany, ogranicza³ siê jedynie do doradztwa przy inwestowaniu w sztukê. Przyk³adem rozwoju inwestycji w sztukê s¹ fundusze inwestycyjne skupione na rynku sztuki. Na œwiecie jest ich kilkadziesi¹t, a w Polsce jedynym, który przetrwa³ próbê czasu, jest za³o ony w 2011 r. fundusz Abeby Art FIZ AN. W sztukê mo na tak e inwestowaæ, nabywaj¹c udzia³y firm dzia³aj¹cych na tym rynku. W presti owym indeksie Skate s Art Stocks znajduje siê obecnie 14 spó³ek gie³dowych z ró nych krajów, w tym dwie z Polski: Abbey House i Art&Business Magazine, obie notowane na NewConnect Najwiêksz¹ spó³k¹ z rynku sztuki jest dom aukcyjny Sotheby s wart 2,1 mld USD. Zob. [Inwestycja..., 2013].

10 664 Gra yna WoŸniewska Inwestycje w rynek sztuki mo na traktowaæ jako czêœæ strategii tworzenia bogactwa i inwestycje na pokolenia. Podobnie jak na œwiecie, tak e w Polsce zauwa alna jest tendencja do wyd³u ania horyzontu czasowego obs³ugi klientów private banking. Trendowi temu towarzyszy wzrost zainteresowania us³ug¹, która na rynkach zachodnich jest jednym z kluczowych elementów doradztwa w private banking, a mianowicie transferem pokoleniowym maj¹tku. W dojrza³y wiek wchodzi bowiem pokolenie zamo nych Polaków, którzy budowali swoje maj¹tki po 1989 r., doradztwo w zakresie m¹drego przekazywania rodzinnych maj¹tków staje siê wyzwaniem dla banków. W Polsce, klienci oczekuj¹ us³ug pomocnych w tworzeniu prawdziwego dziedzictwa, odpornego na próbê czasu, niejasnych uwarunkowañ prawnych i nieprzewidzianych zdarzeñ losowych 11. Zakoñczenie Nowoczesna koncepcja private banking wyra a siê w d¹ eniu banków do jednoczesnego pe³nienia wielu funkcji i ca³oœciowego zaspokajania potrzeb zamo nego klienta nie tylko w zakresie gromadzenia, zabezpieczania i pomna ania maj¹tku, ale tak e wielu innych potrzeb finansowych, oraz spoza obszaru finansowego. Taka rozbudowana formu³a bankowoœci, w której mo liwa jest kompleksowa obs³uga zamo nych klientów, nie powsta³a nagle, lecz jest wynikiem wieloletniego procesu ewolucji. Niestabilna sytuacja finansowa w skali globalnej sprawi³a, e wspó³czeœnie podstawowym wyzwaniem stoj¹cym przed sektorem private banking jest odzyskiwanie zaufania klientów i budowanie z nim trwa³ych, d³ugoterminowych relacji. S³u yæ temu powinna edukacja klientów i doradców private banking, pozwalaj¹ca na zrozumienie i zapewnienie transparentnoœci oferowanych us³ug, w tym identyfikacjê ryzyka. Wa nym wyzwaniem w skali globalnej jest wykorzystanie najnowszych rozwi¹zañ mobilnych i internetowych w komunikowaniu siê ze swoimi zamo nymi klientami. Szczególn¹ rolê w tym aspekcie odgrywaj¹ media spo³ecznoœciowe, które s¹ niezwykle bliskie najm³odszemu pokoleniu. Wyzwaniem i cech¹ nowoczeœnie rozumianej oferty private banking jest d³ugi horyzont czasowy pozwalaj¹cy m.in. na obs³ugê transferu pokoleniowego maj¹tków bogatych klientów. Us³ugi te wpisuj¹ siê w nowe tendencje 11 W polskich bankach najbogatszym klientom oferowane s¹ us³ugi, które w wypadku œmierci w³aœciciela maj¹tku pozwol¹ na zarz¹dzanie nim zgodnie z jego wczeœniejsz¹ wol¹. Us³ug¹ tak¹ jest np. us³uga Last Will w Noble Bank. Zob. [www.noblebank.pl, dostêp dnia ].

11 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 665 i jednoczeœnie stwarzaj¹ szanse na pozyskanie kolejnego pokolenia klientów private banking. Private banking postrzegany jest jako presti owa i dochodowa dzia³alnoœæ z wci¹ du ymi perspektywami rozwoju. Dlatego te roœnie liczba instytucji oferuj¹cych us³ugi private banking. Dynamiczny wzrost bogactwa i segmentu klientów HNWI w Azji sprawi³, e w tym regionie konkurencja na rynku us³ug private banking jest szczególnie nasilona. Private banking w Polsce, mimo zmian, nadal ró ni siê od tej oferowanej przez doœwiadczone, uznane œwiatowe instytucje finansowe. Niektóre rozwi¹zania, z których korzystaj¹ klienci na Zachodzie, udaje siê jednak przenieœæ i dostosowaæ do polskich warunków. Przyk³adem takich us³ug s¹ mo liwoœci inwestycji alternatywnych oraz us³ugi zwi¹zane z transferem miêdzypokoleniowym, który jeszcze kilka lat temu w Polsce w³aœciwie nie istnia³. Zmieniaj¹cy siê, nowoczesny rynek private banking pozostaje nadal interesuj¹cym, perspektywicznym rynkiem w Polsce i w skali globalnej. Literatura 1. Bender Y. (2012), The evolution of wealth management, The Banker no. 1 (6), s Dziawgo L. (2006) Private banking. Bankowoœæ dla zamo nych klientów, Wolters Kluwer, Kraków. 3. Gwizda³a J. (2010), Atrakcyjnoœæ polskiego segmentu private banking w warunkach kryzysu, w: Bankowoœæ a kryzys na rynkach finansowych, Janc A. (red.),wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ, s Inwestycja w sztukê zmniejsz ryzyko, dostêp dnia Murajs P. (2011), Private banking bankowoœæ dla wybranych, Trend, nr 8 (33), s Opolski K., Potocki T., Œwist T. (2010), Wealth management. Bankowoœæ dla bogatych, CeDeWu, Warszawa. 7. Pietrzak J. (2009), Odpornoœæ ró nych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego, Bank i Kredyt, nr 40 (5), s Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2012, KPMG Polska, dostêp dnia Szadkowski S. (2011), On shore czy off shore wybór nale y do Ciebie, dostêp dnia

12 666 Gra yna WoŸniewska 10. Top 20 global private banks by assets under management, dostêp dnia World Wealth Report 2012, dostêp dnia dostêp dnia dostêp dnia Streszczenie Dynamicznie rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœæ private banking zmienia siê w odpowiedzi na niestabiln¹ sytuacjê finansow¹ i socjopolityczn¹ na œwiecie. Celem artyku³u jest odpowiedÿ na pytanie o kluczowe czynniki wzrostu i wyzwania stoj¹ce przed private banking. Wœród g³ównych priorytetów instytucji finansowych w obs³udze zamo nych klientów powinny znaleÿæ siê dzia³ania w celu odzyskania zaufania klientów, dywersyfikacja oferty, edukacja i budowanie d³ugoterminowych relacji z pokolenia na pokolenie, a tak e wykorzystanie nowoczesnych kana³ów komunikacji, m.in. mediów spo³ecznoœciowych. S³owa kluczowe private banking, bogactwo indywidualne, inwestycje alternatywne The growth factors and challenges for private banking (Summary) Dynamically developing private banking is changing in response to a changing financial and socio-political landscape. The main aim of the article is an answer for question: what are the key growth drivers and challenges for private banking today? Rebuilding trust with clients, education of the clientele, focusing on long-term relationships (generation after generation), diversification services and interaction on social media should be the number one priorities for private banking. Keywords private banking, high net worth individuals, alternative investments

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych...

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Micha³ Buszko * Micha³ Buszko Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Wstêp Dyskusja i analizy dotycz¹ce wprowadzenia odwróconych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa...

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Krzysztof Waliszewski * Krzysztof Waliszewski Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Wstêp Kryzys

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów...

Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... Urszula Banaszczak-Soroka * Urszula Banaszczak-Soroka Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów wartoœciowych w Polsce Globalne uwarunkowania bezpieczeñstwa rynku papierów... Wstêp Ze wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo