Czynniki wzrostu i wyzwania private banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki wzrostu i wyzwania private banking"

Transkrypt

1 Gra yna WoŸniewska * Gra yna WoŸniewska Czynniki wzrostu i wyzwania private banking Czynniki wzrostu i wyzwania private banking Wstêp W skali globalnej œwiadczenie us³ug bogatym klientom przez banki uznawane jest za jeden z najbardziej prê nie rozwijaj¹cych siê obszarów bankowoœci w ostatnich latach [Bender, 2012, s. 21; Murjas, 2011, s. 22]. Ta dynamika wynika z rosn¹cego zapotrzebowania na specyficzne us³ugi finansowe dla zamo nych klientów i zwi¹zana jest z obserwowanym w ostatnich latach wzrostem liczby majêtnych osób i wartoœci ich maj¹tków. Równie w Polsce skala dzia³alnoœci w tym obszarze roœnie zarówno ze wzglêdu na liczbê zamo nych klientów banków, jak i szerokoœæ oferty us³ug do nich skierowanej. W opisie procesu œwiadczenia us³ug finansowych przez banki w segmencie bogatych klientów u ywane s¹ najczêœciej dwa okreœlenia: private banking oraz wealth management. W literaturze przedmiotu toczy siê dyskusja nad kwestiami terminologicznymi zwi¹zanymi z ró nic¹ miêdzy tymi pojêciami. Private banking i wealth management s¹ interpretowane wyraÿnie niejednoznacznie choæ czêsto zamiennie. Private banking jest pojêciem starszym i wyraÿnie wskazuje na bankowy rodowód koncepcji finansowej obs³ugi zamo nych klientów indywidualnych [Dziawgo, 2006, s. 21]. Jednoczeœnie oferta nowoczeœnie rozumianego private bankingu znacznie wykracza poza produkty i us³ugi o œciœle bankowym charakterze. Czêœæ autorów, akcentuj¹c kompleksowoœæ obs³ugi zamo nego klienta, wskazuje na znacznie szerszy zakres wealth management ni private banking: wealth management jest pojêciem szerszym ni prze ywaj¹cy intensywny rozwój private banking [ ]. Postrzegany jest jako us³uga bardziej wysublimowana, a private banking jest jedynie jej elementem [Opolski i inni, 2010, s. 102]. W polskiej praktyce bankowej terminem wealth management okreœla siê czêsto us³ugi œwiadczone klientom indywidualnym, których aktywa powierzone do zarz¹dzania spe³niaj¹ najwy sze kryteria finansowe i traktowany jest jako czêœæ oferty private banking skierowanej do najbogat- * Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, ul. Komandorska 118/120, Wroc³aw

2 656 Gra yna WoŸniewska szych klientów. Dodatkowo, w wielu bankach (tak e w Polsce) obszar wealth management jest po³¹czony funkcjonalnie i osobowo z departamentami private bankingu [Opolski i inni, 2010, s. 115], co powoduje, e oba terminy stosowane s¹ czêsto zamiennie. Na potrzeby tej pracy przyjêto definicjê, zgodnie z któr¹ private banking to dzia³alnoœæ polegaj¹ca na kompleksowej obs³udze klientów zamo nych osób prywatnych spe³niaj¹cych okreœlone kryteria (finansowe i nie tylko) przyjête w danym banku. Celem artyku³u jest analiza aktualnych wyzwañ oraz trendów charakteryzuj¹cych private banking na œwiecie. Analizuj¹c czynniki kszta³tuj¹ce œwiatowe rynki private banking, zasadne jest postawienie pytania: czy trendy œwiatowe s¹ obecne w ofercie dla zamo nych klientów polskich banków? St¹d drugim celem artyku³u jest identyfikacja nowych zjawisk na polskim rynku us³ug private banking. Artyku³ przygotowano na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz najnowszych danych dotycz¹cych rynku private banking w Polsce i na œwiecie. 1. Wybrane aspekty funkcjonowania private banking Problematykê private banking mo na rozpatrywaæ w ró nych aspektach, m.in. z punktu widzenia: przyczyn funkcjonowania private banking aspekt przyczynowy, funkcji pe³nionych przez private banking aspekt funkcjonalny, us³ug, produktów i instrumentów finansowych wykorzystywanych w private banking aspekt przedmiotowy, podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi private banking aspekt instytucjonalny. Rozpatruj¹c aspekt przyczynowy, nale y podkreœliæ, e podstawow¹ przes³ank¹ rozwoju private banking jest rosn¹ca liczba potencjalnych klientów tego sektora. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby osób zamo nych, których p³ynne aktywa (maj¹tek) przekraczaj¹ 1 mln USD (segment HNWI, High Net Worth Individuals). Liczebnoœæ segmentu HNWI na œwiecie, po spadku w 2008 r., roœnie i na koniec 2011 r. wynosi³a 11 mln osób, a ich maj¹tek ³¹cznie przekroczy³ 42 bln USD (zob. tabl. 1). Po latach systematycznego wzrostu w 2008 r. nast¹pi³o spektakularne skurczenie siê œwiatowego rynku najbogatszych osób o maj¹tku powy ej 1 mln USD. Ich populacja zmniejszy³a siê do 8,6 mln osób, a wartoœæ

3 maj¹tku obni y³a siê do 32,8 bln USD. Tym samym wartoœæ bogactwa HNWI zamknê³a siê w 2008 r. na poziomie ni szym ni w 2005 r. Tablica 1. Wartoœæ i liczebnoœæ indywidualnego bogactwa na œwiecie w latach Wartoœæ maj¹tku HNWI (w bln USD) Populacja HNWI (w mln osób) Czynniki wzrostu i wyzwania private banking CAGR (w %) Wzrost (w %) 30,7 33,3 37,2 40,7 32, ,7 42 1,60-1,70 8,2 8,7 9,5 10,1 8, ,9 11 2,50 0,80 CAGR (Compound Annual Growth Rate) œredni wskaÿnik rocznego wzrostu w badanym okresie ród³o: [World Wealth Report 2012, http//:www.capgemini.com, dostêp dnia ]. Od 2009 r. obserwowany jest powolny wzrost liczby najbogatszych osób na œwiecie, natomiast jeœli chodzi o wartoœæ maj¹tku HNWI to w 2011 r. zanotowano jego spadek (o 1,7%) w stosunku do wartoœci z roku Cech¹ charakterystyczn¹ jest szybszy wzrost populacji HNWI ni wartoœci ich maj¹tku, o czym œwiadczy skumulowana roczna stopa wzrostu CAGR 1, która za lata wynios³a 1,6% w odniesieniu do wartoœci maj¹tku, natomiast w odniesieniu do populacji segmentu najbogatszych wynios³a 2,5% (zob. tabl. 1). Obserwowana w ostatnich latach rosn¹ca liczba potencjalnych klientów, a tak e zainteresowanie banków obs³ug¹ tego segmentu klientów (private banking uwa any jest za jedn¹ z najbardziej zyskownych i presti owych form dzia³alnoœci bankowej [Bender, 2012, s. 26]) jest g³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu rynku us³ug bankowoœci prywatnej w skali globalnej. Jednoczeœnie nale y zwróciæ uwagê, e tylko czêœæ maj¹tku zgromadzonego w rêkach zamo nych osób prywatnych jest oddana w zarz¹dzanie instytucjom finansowym. Du a czêœæ tego maj¹tku jest z wielu powodów niedostêpna. Wed³ug ró nych szacunków, na œwiecie jedynie 40-50% 1 CAGR (Compound Annual Growth Rate) jest to œredni wskaÿnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy za³o eniu, e roczne wzrosty s¹ dodawane do wartoœci bazy nastêpnego okresu.

4 658 Gra yna WoŸniewska ca³oœci aktywów HNWI powierzanych jest instytucjom finansowym [Pietrzak, 2009, s. 8], co oznacza, e potencja³ rynku us³ug private banking jest w znacznym stopniu niewykorzystany, co dodatkowo zwiêksza atrakcyjnoœæ tej formy dzia³alnoœci bankowej. Niezmiernie istotny aspekt dzia³alnoœci private banking przejawia siê w ujêciu funkcjonalnym. Jak zauwa a Dziawgo [2006, s. 43], banki jako instytucje œwiadcz¹ce us³ugi dla zamo nych klientów ewoluuj¹ w ujêciu funkcjonalnym od pasywnej roli realizatora zleceñ klienta do aktywnej roli zarz¹dcy maj¹tku klienta. Jest to efekt d¹ enia banków do jednoczesnego pe³nienia wielu funkcji wobec klienta i kompleksowego zaspokajania jego oczekiwañ nie tylko w zakresie gromadzenia, zabezpieczania i pomna ania maj¹tku, ale tak e wielu innych potrzeb zarówno finansowych, jak równie spoza obszaru finansowego. Konsekwencj¹ rozszerzania wymiaru funkcjonalnego private banking jest rozwój instrumentalny. Mamy bowiem do czynienia z doskona³ym przyk³adem zaawansowanego procesu ewolucji w ujêciu instrumentalnym, gdy w³aœnie w tym zakresie aktywnoœci wystêpuje ca³e spektrum us³ug bankowych, finansowych i pozafinansowych. Zakres oferty dla zamo nych klientów indywidualnych jest na tyle szeroki, e produkty i us³ugi, które maj¹ tradycyjny, czysto bankowy charakter, stanowi¹ zaledwie niewielk¹ czêœæ oferty wspó³czesnego private banking [Dziawgo, 2006, s. 158]. Do oferty wprowadzane s¹ nowe us³ugi, uwzglêdniaj¹ce rosn¹ce, czêsto dosyæ specyficzne wymagania klientów. Wymóg osi¹gania wy szej rentownoœci inwestycji, a tak e dywersyfikacji ryzyka determinuje koniecznoœæ wykorzystywania w coraz szerszym zakresie produktów i us³ug pozabankowych i pozafinansowych o d³ugoterminowym horyzoncie. W ramach oferty private banking œwiadczone s¹ us³ugi z szerokiego spektrum tzw. pozafinansowych inwestycji alternatywnych, które charakteryzuj¹ siê niezale noœci¹ wzglêdem rynków kapita³owych, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi. S¹ to m.in. inwestycje w: metale i kamienie szlachetne, dzie³a sztuki (malarstwo, rzeÿba), wina, antyki czy hodowla koni rasowych 2. W³¹czenie tego typu instrumentów w portfel inwestycyjny ma donios³e znaczenie w zaspokajaniu potrzeb natury emocjonalnej i hobbystycznej klienta private banking, zarazem przynosz¹c korzyœci wynikaj¹ce z dywersyfikacji portfela. Jednoczeœnie te ró norodne produkty musz¹ 2 Oferta niefinansowych inwestycji alternatywnych mo e byæ poszerzana o dowolne klasy aktywów, tak e rzadkie, takie jak choæby: trufle, p³yty winylowe, znaczki, skrzypce czy autografy znanych osobistoœci. Zob. [Opolski, 2010, s. 181].

5 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 659 byæ zintegrowane tak, aby oferta private banking stanowi³a kompleksow¹ ca³oœæ i zachowa³a charakter oferty zindywidualizowanej. Ewolucja wspó³czesnej bankowoœci w wymiarze funkcjonalnym i instrumentalnym determinuje zmiany w wymiarze instytucjonalnym podmiotów funkcjonuj¹cych na rynku us³ug private banking. Dynamicznie roœnie liczba podmiotów zajmuj¹cych siê obs³ug¹ zamo nych klientów. Obok najstarszych instytucji tradycyjnie kojarzonych z us³ugami private banking na rynku pojawili siê ca³kiem nowi gracze. Wœród nich najwiêksz¹ aktywnoœci¹ odznaczaj¹ siê banki uniwersalne oraz liczna grupa mniejszych wyspecjalizowanych instytucji finansowych (prywatne firmy inwestycyjne, niezale ni doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni) i niefinansowych (kancelarie prawne, doradcy podatkowi) [Pietrzak, 2009, s. 9-11]. Banki uniwersalne dzia³aj¹ce na rynku private banking, opieraj¹ siê na w³asnej bazie klientów, a póÿniej przenosz¹ ich do pionu private banking. Dziêki takiemu podejœciu, znacznie rozszerzy³ siê dostêp do potencjalnych klientów private banking. 2. Wyzwania i kluczowe czynniki wzrostu private banking na œwiecie Strategie banków w obszarze private banking zmieniaj¹ siê w odpowiedzi na niestabiln¹ sytuacjê geopolityczn¹, spo³eczn¹ i finansow¹ na rynkach œwiatowych. Obecnie g³ównym wyzwaniem stoj¹cym przed sektorem private banking w skali globalnej jest dalsze odzyskiwanie zaufania klientów. Podstawowym priorytetem banków powinien byæ powrót do roli zaufanego doradcy, bardziej skupionego na jakoœci œwiadczonych us³ug i procesów doradczych ni na samych produktach. Od 2008 r. wœród wszystkich klientów banków zwiêkszy³a siê wra - liwoœæ na ryzyko. Klienci skupiaj¹ siê bardziej na ochronie i zachowaniu swoich maj¹tków, zamiast niepokoiæ siê utrat¹ okazji do potencjalnego zysku i pomna ania swojego bogactwa. Wyzwaniem w dzia³alnoœci z zakresu private banking staje siê dok³adna identyfikacja rzeczywistych potrzeb klientów, a to wymaga analizy danych dotycz¹cych ich statusu finansowego, Ÿróde³ maj¹tku, stylu ycia, priorytetów i wielu innych okolicznoœci. G³êbokie zrozumienie potrzeb klienta musi byæ oparte na aktywnym dialogu, w niektórych przypadkach mo e bowiem pojawiæ siê du a rozbie noœæ miêdzy tym, co klientowi siê wydaje, e potrzebuje, a tym, czego potrzebuje naprawdê. To rzeczywiste cele i potrzeby klienta

6 660 Gra yna WoŸniewska powinny determinowaæ sk³ad oferty i konstrukcjê portfela inwestycyjnego, a nie odwrotnie. Wœród priorytetów dzia³alnoœci z zakresu private banking jedno z podstawowych miejsc zajmuje edukacja klientów [Bender, 2012, s. 22]. Klienci z segmentu private banking oczekuj¹ od swoich instytucji finansowych dostarczania wiedzy na temat inwestycji, strategii, ryzyka. Wymagaj¹ dostêpnoœci klarownych materia³ów informacyjnych, dok³adnych i czytelnych opisów oferowanych produktów, jasnego przekazu o zwi¹zanym z nimi zysku i ryzyku. Wzros³o zapotrzebowanie zamo nych klientów na przejrzyste i p³ynne produkty, dlatego te konieczne jest zapewnienie znanych, prostych i zrozumia³ych rozwi¹zañ. W coraz wiêkszym stopniu klienci domagaj¹ siê wiêkszej jawnoœci, wy szej jakoœci informacji i lepszych us³ug doradczych. W Europie jawnoœæ instytucji finansowych jest wspomagana przez wymagania regulacyjne narzucone m.in. przez MiFID II 3, ale formalne ograniczenia nie wystarcz¹. Portfele klientów private banking musz¹ byæ regularnie przegl¹dane, a komentarze i zalecenia udostêpniane zainteresowanym klientom. Jakoœæ systemów raportowania i przejrzystoœæ w dzia³alnoœci bankowej b¹dÿ jej brak mo e bowiem prowadziæ klienta w ramiona konkurencji. Wzrost konkurencji jest kolejnym wyzwaniem stoj¹cym przed private banking w ostatnich latach. Klienci czêsto rozdzielaj¹ swoje aktywa miêdzy coraz wiêksz¹ liczbê instytucji finansowych, aby zdywersyfikowaæ swoje ryzyko. Jak napisano wczeœniej, na rynku us³ug private banking roœnie liczba podmiotów obs³uguj¹cych zamo nych klientów 4. W skali globalnej szczególne nasilenie konkurencji wœród instytucji obs³uguj¹cych bogatych klientów obserwowane jest na rynku azjatyckim. Jak wynika z danych w tablicy 2, bogactwo nie rozk³ada siê równomiernie we wszystkich regionach œwiata. W 2011 r. najwiêkszym maj¹tkiem ze wzglêdu na jego wartoœæ dysponowali klienci z segmentu HNWI z Ameryki Pó³nocnej. Wartoœæ ich maj¹tku wynios³a 11,4 bln USD. Na uwagê zas³uguje fakt, e w 2011 r. region Azja i Pacyfik zaj¹³ drugie miejsce na œwiecie pod wzglêdem maj¹tku HNWI, wyprzedzaj¹c tym samym Euro- 3 MiFID II Dyrektywa Komisji nr 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku (Markets in Financial Instruments Directive) maj¹ca na celu zapewnie w³aœciwych rozwi¹zañ w zakresie przejrzystoœci i nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi. 4 Trzon tego sektora rynku stanowi¹ du e instytucje finansowe, z których cztery zarz¹dzaj¹ aktywami klientów indywidualnych o wartoœci przekraczaj¹cej 1 bln USD. S¹ to: Bank of America, UBS, Wells Fargo i Morgan Stanley. Zob. [Top 20 global private banks, 2013].

7 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 661 pê, która po raz pierwszy od pocz¹tku publikowania raportów straci³a drug¹ pozycjê. Jeszcze bardziej spektakularny wynik dotyczy populacji najbogatszych: Azja wysunê³a siê na prowadzenie, wyprzedzaj¹c nie tylko Europê, ale tak e Amerykê Pó³nocn¹ (zob. tabl. 2). Logiczn¹ konsekwencj¹ wzrostu liczebnoœci segmentu HNWI w Azji jest ekspansja podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi private banking, a wiêc wzrost konkurencji na tym rynku. Rynek azjatycki wydaje siê zatem kluczowym Ÿród³em wzrostu private banking na œwiecie 5. Tablica 2. Wartoœæ indywidualnego bogactwa w podziale na regiony œwiata na koniec 2011 r. Region Populacja HNWI (w mln) Maj¹tek HNWI (w bln USD) Ameryka Pó³nocna 3,35 11,4 Ameryka aciñska 0,50 7,1 Europa 3,20 10,1 Afryka 0,10 1,1 Bliski Wschód 0,50 1,7 Azja i Pacyfik 3,37 10,7 Razem 11,02 42,1 ród³o: [World Wealth Report 2012, http//:www.capgemini.com, dostêp dnia ]. Zamo ni klienci, zw³aszcza ci z nowo powstaj¹cych rynków (Azja i Pacyfik, a tak e Europa Centralna i Wschodnia) wykazuj¹ du e zainteresowanie i potrzebê us³ug zwi¹zanych z przekazywaniem maj¹tku nastêpnym pokoleniom. Priorytetowe s¹ dzia³ania zapewniaj¹ce budowanie i utrzymywanie d³ugoterminowych relacji z klientami, i to relacji przechodz¹cych z pokolenia na pokolenie. Ten trend jest zdeterminowany przez demografiê zamo na czêœæ pokolenia wy u demograficznego osi¹ga wiek emerytalny i ich wysi³ki skupiaj¹ siê na planach transferu maj¹tku dzieciom. Instytucje finansowe musz¹ œciœle wspó³pracowaæ z rodzinami swoich zamo nych klientów, aby wypracowaæ d³ugoterminowe rozwi¹zania, które sprawdz¹ siê przez pokolenia. Koniecznoœæ wspó³pracy z najm³odszym pokoleniem stawia przed bankami œwiadcz¹cymi us³ugi private banking jeszcze jedno nowe wyzwanie, a miano- 5 Tym samym coraz bli ej do potwierdzenia prognoz twórców raportu World Wealth Report z 2009 r., e w 2013 r. region Azja i Pacyfik bêdzie liderem pod wzglêdem ca³kowitego bogactwa posiadanego przez HNWI i wyprzedzi nieznacznie Amerykê Pó³nocn¹ o ok. 0,8 bln USD oraz Europê o 2,1 bln USD. Zob. [Opolski i inni, 2010, s. 23, 199].

8 662 Gra yna WoŸniewska wicie wykorzystanie najnowszych rozwi¹zañ mobilnych i internetowych w komunikowaniu siê ze swoimi klientami obecnymi i potencjalnymi. Szczególn¹ rolê w tym aspekcie odgrywaj¹ media spo³ecznoœciowe (social media), takie jak: Facebook, Twitter, YouTube czy LinkedIn. Klienci segmentu HNWI czêsto charakteryzuj¹ siê miêdzynarodow¹ mobilnoœci¹. Skuteczny kontakt i komunikacja klienta z bankiem wi¹ e siê z koniecznoœci¹ integracji wszystkich kana³ów, w tym równie cyfrowych typu social media. Jest to obszar nie do koñca rozpoznany: obiecuj¹cy, z perspektyw¹ wielkich mo liwoœci, ale obci¹ ony wieloma zagro eniami. To prawdziwe wyzwanie, z którym musi siê zmierzyæ private banking. 3. Przyk³ady nowych zjawisk na rynku private banking w Polsce Wspó³czesna historia polskiego private banking liczy 20 lat 6. Mimo e od tamtej pory rynek private banking w Polsce rozwija siê w bardzo szybkim tempie, to jednak nie mo na go porównywaæ z rynkami europejskimi czy z rynkiem amerykañskim [Gwizda³a, 2010, s. 270]. G³ównym ograniczeniem jest zamo noœæ polskiego spo³eczeñstwa. W 2012 r. liczba bogatych Polaków spe³niaj¹cych kryterium HNWI wynosi³a jedynie 38 tys. osób 7. W krajowych instytucjach finansowych progi wejœcia do private banking dostosowane s¹ do polskich realiów i opieraj¹ siê na kryterium bie ¹cych dochodów i obrotów na rachunku oraz/lub na wartoœci posiadanych aktywów 8. Rynek private banking w Polsce roœnie systematycznie z dwóch powodów. Po pierwsze, wzrasta liczba klientów, którzy spe³niaj¹ kryteria stawiane temu segmentowi, a po drugie, Polacy chêtniej korzystaj¹ z us³ug rodzimej bankowoœci prywatnej, podczas gdy systematycznie spada odsetek zamo nych, polskich klientów, którzy decyduj¹ siê na korzystanie z us³ug zagranicznych instytucji finansowych (off shore) 9. Przyczyn¹ tego zjawiska jest przede wszystkim globalizacja rynku bankowoœci prywatnej i dostêp do tej samej oferty us³ug na rynkach lokalnych. Dodatkowo, co- 6 Rozpoczê³a siê w 1993 r., kiedy to Bank Handlowy SA, jako pierwszy rozpocz¹³ obs³ugê segmentu zamo nych klientów [Murajas, 2011, s. 23; Opolski i inni, 2010, s. 113]. 7 Dane z raportu Globar Wealth Databook Zob. [Rynek dóbr luksusowych w Polsce..., 2013]. 8 Kryteria dostêpu do us³ug private banking w Polsce ró ni¹ siê w zale noœci od banku. Zaczynaj¹ siê od pu³apu 200 tys. z³ aktywów lub 12 tys. z³ wp³ywów na rachunek (w banku CitiHandlowy) do wartoœci aktywów 5 mln z³ za us³ugi zarz¹dzania maj¹tkiem (w Noble Banku i BRE Banku). Aktualn¹ charakterystykê oferty private banking w polskich bankach mo na znaleÿæ na stronie 9 Liczba polskich klientów korzystaj¹cych z zachodnich us³ug private banking wynosi obecnie 6-7%, podczas gdy 10 lat temu liczba ta by³a by³a dwukrotnie wy sza. Por. [Szadkowski, 2011].

9 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 663 raz mocniejsze s¹ powi¹zania finansów osobistych z firmowymi, co powoduje koniecznoœæ funkcjonowania w krajowym systemie prawnym i korzystania z rozwi¹zañ finansowych, które w optymalny sposób pozwalaj¹ zachowaæ zyski z inwestycji. Jeszcze jednym powodem wyboru formu³y on shore s¹ czêsto du o wy sze bariery wejœcia do segmentu private banking w zachodnich instytucjach finansowych wynosz¹ce nierzadko kilka milionów euro. Obecnie tym, co motywuje polskich klientów private banking do transferu œrodków za granicê, jest chêæ miêdzynarodowej dywersyfikacji portfela. Sprzyja temu równie posiadanie wielomilionowych maj¹tków poza granicami Polski. Podobnie legalna optymalizacja podatkowa sprzyja transferowi œrodków do innych krajów, które maj¹ choæby ³agodniejsze przepisy podatkowe. Nasza bankowoœæ prywatna zmieni³a swoje oblicze w ci¹gu ostatnich lat i próbuje czerpaæ wzory z zachodnich instytucji. Przyk³adem mog¹ byæ oferowane zamo nym polskim klientom us³ugi inwestycji alternatywnych. Oprócz z³ota, najpopularniejsz¹ inwestycj¹ alternatywn¹ staje siê sztuka, zapewniaj¹c nie tylko dywersyfikacjê ryzyka, ale i presti. Ogromny potencja³ sztuki jako noœnika statusu oraz ekskluzywnej rozrywki wy szego rzêdu spowodowa³, e banki wprowadzi³y do swojej oferty private banking us³ugi tzw. art banking. Obecnie niektóre banki, wykorzystuj¹c emocjonalne potrzeby klientów tworzenia kolekcji dzie³ sztuki, oferuj¹ ca³¹ gamê us³ug w ramach art banking: pocz¹wszy od pomocy przy pozyskiwaniu prac (w tym negocjacji cenowych i reprezentowania klienta na aukcjach), poprzez ich wycenê, potwierdzenie autentycznoœci, po konserwacjê, transport, przechowywanie. W Polsce ten aspekt emocjonalny art banking (zwi¹zany pasj¹ kolekcjonersk¹) by³ do niedawna niedostrzegany, ogranicza³ siê jedynie do doradztwa przy inwestowaniu w sztukê. Przyk³adem rozwoju inwestycji w sztukê s¹ fundusze inwestycyjne skupione na rynku sztuki. Na œwiecie jest ich kilkadziesi¹t, a w Polsce jedynym, który przetrwa³ próbê czasu, jest za³o ony w 2011 r. fundusz Abeby Art FIZ AN. W sztukê mo na tak e inwestowaæ, nabywaj¹c udzia³y firm dzia³aj¹cych na tym rynku. W presti owym indeksie Skate s Art Stocks znajduje siê obecnie 14 spó³ek gie³dowych z ró nych krajów, w tym dwie z Polski: Abbey House i Art&Business Magazine, obie notowane na NewConnect Najwiêksz¹ spó³k¹ z rynku sztuki jest dom aukcyjny Sotheby s wart 2,1 mld USD. Zob. [Inwestycja..., 2013].

10 664 Gra yna WoŸniewska Inwestycje w rynek sztuki mo na traktowaæ jako czêœæ strategii tworzenia bogactwa i inwestycje na pokolenia. Podobnie jak na œwiecie, tak e w Polsce zauwa alna jest tendencja do wyd³u ania horyzontu czasowego obs³ugi klientów private banking. Trendowi temu towarzyszy wzrost zainteresowania us³ug¹, która na rynkach zachodnich jest jednym z kluczowych elementów doradztwa w private banking, a mianowicie transferem pokoleniowym maj¹tku. W dojrza³y wiek wchodzi bowiem pokolenie zamo nych Polaków, którzy budowali swoje maj¹tki po 1989 r., doradztwo w zakresie m¹drego przekazywania rodzinnych maj¹tków staje siê wyzwaniem dla banków. W Polsce, klienci oczekuj¹ us³ug pomocnych w tworzeniu prawdziwego dziedzictwa, odpornego na próbê czasu, niejasnych uwarunkowañ prawnych i nieprzewidzianych zdarzeñ losowych 11. Zakoñczenie Nowoczesna koncepcja private banking wyra a siê w d¹ eniu banków do jednoczesnego pe³nienia wielu funkcji i ca³oœciowego zaspokajania potrzeb zamo nego klienta nie tylko w zakresie gromadzenia, zabezpieczania i pomna ania maj¹tku, ale tak e wielu innych potrzeb finansowych, oraz spoza obszaru finansowego. Taka rozbudowana formu³a bankowoœci, w której mo liwa jest kompleksowa obs³uga zamo nych klientów, nie powsta³a nagle, lecz jest wynikiem wieloletniego procesu ewolucji. Niestabilna sytuacja finansowa w skali globalnej sprawi³a, e wspó³czeœnie podstawowym wyzwaniem stoj¹cym przed sektorem private banking jest odzyskiwanie zaufania klientów i budowanie z nim trwa³ych, d³ugoterminowych relacji. S³u yæ temu powinna edukacja klientów i doradców private banking, pozwalaj¹ca na zrozumienie i zapewnienie transparentnoœci oferowanych us³ug, w tym identyfikacjê ryzyka. Wa nym wyzwaniem w skali globalnej jest wykorzystanie najnowszych rozwi¹zañ mobilnych i internetowych w komunikowaniu siê ze swoimi zamo nymi klientami. Szczególn¹ rolê w tym aspekcie odgrywaj¹ media spo³ecznoœciowe, które s¹ niezwykle bliskie najm³odszemu pokoleniu. Wyzwaniem i cech¹ nowoczeœnie rozumianej oferty private banking jest d³ugi horyzont czasowy pozwalaj¹cy m.in. na obs³ugê transferu pokoleniowego maj¹tków bogatych klientów. Us³ugi te wpisuj¹ siê w nowe tendencje 11 W polskich bankach najbogatszym klientom oferowane s¹ us³ugi, które w wypadku œmierci w³aœciciela maj¹tku pozwol¹ na zarz¹dzanie nim zgodnie z jego wczeœniejsz¹ wol¹. Us³ug¹ tak¹ jest np. us³uga Last Will w Noble Bank. Zob. [www.noblebank.pl, dostêp dnia ].

11 Czynniki wzrostu i wyzwania private banking 665 i jednoczeœnie stwarzaj¹ szanse na pozyskanie kolejnego pokolenia klientów private banking. Private banking postrzegany jest jako presti owa i dochodowa dzia³alnoœæ z wci¹ du ymi perspektywami rozwoju. Dlatego te roœnie liczba instytucji oferuj¹cych us³ugi private banking. Dynamiczny wzrost bogactwa i segmentu klientów HNWI w Azji sprawi³, e w tym regionie konkurencja na rynku us³ug private banking jest szczególnie nasilona. Private banking w Polsce, mimo zmian, nadal ró ni siê od tej oferowanej przez doœwiadczone, uznane œwiatowe instytucje finansowe. Niektóre rozwi¹zania, z których korzystaj¹ klienci na Zachodzie, udaje siê jednak przenieœæ i dostosowaæ do polskich warunków. Przyk³adem takich us³ug s¹ mo liwoœci inwestycji alternatywnych oraz us³ugi zwi¹zane z transferem miêdzypokoleniowym, który jeszcze kilka lat temu w Polsce w³aœciwie nie istnia³. Zmieniaj¹cy siê, nowoczesny rynek private banking pozostaje nadal interesuj¹cym, perspektywicznym rynkiem w Polsce i w skali globalnej. Literatura 1. Bender Y. (2012), The evolution of wealth management, The Banker no. 1 (6), s Dziawgo L. (2006) Private banking. Bankowoœæ dla zamo nych klientów, Wolters Kluwer, Kraków. 3. Gwizda³a J. (2010), Atrakcyjnoœæ polskiego segmentu private banking w warunkach kryzysu, w: Bankowoœæ a kryzys na rynkach finansowych, Janc A. (red.),wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ, s Inwestycja w sztukê zmniejsz ryzyko, dostêp dnia Murajs P. (2011), Private banking bankowoœæ dla wybranych, Trend, nr 8 (33), s Opolski K., Potocki T., Œwist T. (2010), Wealth management. Bankowoœæ dla bogatych, CeDeWu, Warszawa. 7. Pietrzak J. (2009), Odpornoœæ ró nych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego, Bank i Kredyt, nr 40 (5), s Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2012, KPMG Polska, dostêp dnia Szadkowski S. (2011), On shore czy off shore wybór nale y do Ciebie, dostêp dnia

12 666 Gra yna WoŸniewska 10. Top 20 global private banks by assets under management, dostêp dnia World Wealth Report 2012, dostêp dnia dostêp dnia dostêp dnia Streszczenie Dynamicznie rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœæ private banking zmienia siê w odpowiedzi na niestabiln¹ sytuacjê finansow¹ i socjopolityczn¹ na œwiecie. Celem artyku³u jest odpowiedÿ na pytanie o kluczowe czynniki wzrostu i wyzwania stoj¹ce przed private banking. Wœród g³ównych priorytetów instytucji finansowych w obs³udze zamo nych klientów powinny znaleÿæ siê dzia³ania w celu odzyskania zaufania klientów, dywersyfikacja oferty, edukacja i budowanie d³ugoterminowych relacji z pokolenia na pokolenie, a tak e wykorzystanie nowoczesnych kana³ów komunikacji, m.in. mediów spo³ecznoœciowych. S³owa kluczowe private banking, bogactwo indywidualne, inwestycje alternatywne The growth factors and challenges for private banking (Summary) Dynamically developing private banking is changing in response to a changing financial and socio-political landscape. The main aim of the article is an answer for question: what are the key growth drivers and challenges for private banking today? Rebuilding trust with clients, education of the clientele, focusing on long-term relationships (generation after generation), diversification services and interaction on social media should be the number one priorities for private banking. Keywords private banking, high net worth individuals, alternative investments

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH Dobry krok w kierunku zabezpieczenia emerytury Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE. Us³uga umo liwia powierzenie aktywów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego kwartału* Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln czerwiec

Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego kwartału* Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln czerwiec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego kwartału* Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln czerwiec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln marzec Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo