KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM"

Transkrypt

1 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

2 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1. Koncepcja zagospodarowania terenu w Zawoi Centrum. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie istniejącego placu targowego wraz z koncepcją hali targowej, zagospodarowanie placu pomiędzy drogą wojewódzką, a parkingiem przed budynkiem poczty oraz opracowanie koncepcji zespołu pawilonów handlowo-usługowych pomiędzy tymi placami Koncepcja zagospodarowania placu targowego. Na działce położonej przy drodze wojewódzkiej w Zawoi-Centrum, pełniącej funkcję placu targowego planuje się budowę hali targowej tzw. Targowiska Babiogórskiego. Istniejący stan zagospodarowania działki to ubity plac targowy. Działka od strony północno- zachodniej przylega do drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Jabłonka, a od strony południowo-zachodniej do drogi dojazdowej 27KDD. Główne dwa wejścia do budynku planuje się od strony tych dróg. Wzdłuż drogi wojewódzkiej będzie się mieściło 18 miejsc postojowych. Dojazd do tych miejsc postojowych będzie się odbywał projektowaną drogą wewnętrzną, biegnącą wzdłuż budynku. Pomiędzy nią, a budynkiem zaprojektowano ciąg pieszy z pasmem zieleni ozdobnej. Na końcu drogi wewnętrznej zaplanowano wyjazd na drogę wojewódzką przeznaczony tylko dla samochodów Straży Pożarnej. Przed głównym wejściem do budynku hali targowej od strony południowo-zachodniej mamy plac z elementami zieleni ozdobnej, a przed nim 10 miejsc postojowych, dostępnych z istniejącej drogi dojazdowej 27KDD. Z prawej strony placu zaplanowano wjazd do garażu podziemnego. Od strony drogi dojazdowej 27KDD mamy zaplanowane łącznie dwa wjazdy na działkę: jeden na parking przed budynkiem, a drugi jako zjazd do garażu podziemnego. Wszystkich miejsc postojowych zewnętrznych jest 28.

3 3 Przy drodze wojewódzkiej wydzielono osobny pas dla samochodów skręcających w lewo na drogę 27KDD, a także zaplanowano przejście dla pieszych, łączące istniejącą halę sportową, znajdującą się po drugiej stronie drogi wojewódzkiej z planowaną halą targową. Przez działkę wzdłuż granicy południowo-wschodniej przebiega wodociąg gminny. Ten odcinek wodociągu przewidziany jest do likwidacji z uwagi na jego zły stan techniczny. Planowany budynek hali targowej zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego, biegnącego wzdłuż drogi 27KDD. Działki nr ewid. 1910/2, 1911 i 1912/6, przeznaczone pod budowę hali targowej znajdują się na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja symbolem D 2UAC tereny o funkcji usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla tych terenów to: zabudowa o charakterze publicznym w zakresie usług administracji, zdrowia, kultury, usług specjalnych, gastronomii, handlu. Przeznaczenie dopuszczalne: hotele, pensjonaty, zieleń urządzona, miejsca parkingowe. W zakresie kształtowania linii zabudowy ustalono, że linie rozgraniczające dróg publicznych stanowią jednocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy dla noworealizowanych budynków. Lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg publicznych powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż: - dla drogi wojewódzkiej i powiatowej: 8 m dla terenu zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja zostały uwzględnione przy opracowywaniu powyższej koncepcji. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki: Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku hali targowej m 2 Powierzchnia dojść utwardzonych m 2 Powierzchnia dróg wewnętrznych m 2 Powierzchnia miejsc postojowych w obrębie działki m 2 Powierzchnia zieleni ~ m 2 Udział procentowy powierzchni zabudowy wynosi 31,6 %, a powierzchni biologicznie czynnej wynosi 21 %.

4 Koncepcja zagospodarowania placu pomiędzy drogą wojewódzką, a parkingiem przed budynkiem poczty. Planowany plac przed budynkiem poczty będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Obecnie teren ten jest porośnięty trawą. Na środku stoi parterowy pawilon handlowy, który został przewidziany do likwidacji. W koncepcji przyjęto układ komunikacyjny, polegający na połączeniu przeciwległych narożników placu ciągami pieszymi. W miejscu ich przecięcia zaplanowano utwardzony plac z altaną drewnianą, jako punkt kulminacyjny. Altana swoim wyglądem nawiązuje do stylowej chaty babiogórskiej. Wokół niej zaprojektowano elementy małej architektury w formie ławek zadaszonych oraz fontanny z zielenią ozdobną. Plac ten będzie służył także realizacji różnego rodzaju imprez. Przewidziano również przedłużenie ciągu pieszego, który stanowił by połączenie istniejącego zespołu pawilonów handlowych z projektowanym zespołem pawilonów handlowousługowych Koncepcja zespołu pawilonów handlowo-usługowych pomiędzy placem rekreacyjno- wypoczynkowym a placem targowym. W tej koncepcji zaplanowano przesunięcie drogi dojazdowej, pomiędzy planowanym placem rekreacyjno-wypoczynkowym, a istniejącym budynkiem ośrodka zdrowia, tak aby dochodziła ona do skrzyżowania i była przedłużeniem drogi dojazdowej prowadzącej do stadionu. Obecnie te dwie drogi dochodzące do drogi wojewódzkiej mijają się. Zespół pawilonów handlowo-usługowych składałby się z pięciu budynków. Jeden pawilon zaplanowano pomiędzy przesuniętą drogą dojazdową do poczty a budynkiem ośrodka zdrowia. Pozostałe cztery pawilony mieściłyby się za budynkiem ośrodka zdrowia i apteką. Wejścia do tych czterech pawilonów handlowych zaplanowano od strony południowo-wschodniej, od strony skate parku, a także od drugiej strony północno-zachodniej, gdzie przewidziano ciąg pieszy, biegnący wzdłuż pawilonów równolegle do drogi wojewódzkiej.

5 5 Zaprojektowanie dwóch ostatnich pawilonów od strony południowej wymagać będzie modernizacji istniejącej stacji transformatorowej, bądź jej przeniesienia w inne miejsce, gdyż na dzień dzisiejszy te dwa planowane pawilony znajdują się w strefie ochronnej napowietrznej linii energetycznej. Zestawienie powierzchni zabudowy pawilonów handlowo-usługowych : Powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu A m 2 Powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu B m 2 Powierzchnia zabudowy wszystkich pawilonów / 1x pawilon A + 4x pawilon B / m 2 2. Koncepcja architektoniczna budynku hali targowej. Budynek hali targowej jest zwartą bryłą. W rzucie ma kształt prostokąta. Jest to budynek czterokondygnacyjny, w tym 1 kondygnacja jest podziemna ( garaż podziemny ), a 3 kondygnacje są nadziemne ( parter, piętro i poddasze ). Od strony południowo-wschodniej, z tyłu budynku zaplanowano wjazd do garażu podziemnego. Wzdłuż drogi dojazdowej do garażu mamy 12 miejsc postojowych zewnętrznych. W garażu podziemnym jest 30 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wszystkich miejsc postojowych jest 42. W kondygnacji podziemnej oprócz nich zaplanowano dwa pomieszczenia techniczne, dwie klatki schodowe, każda z windą oraz dodatkowym przedsionkiem i dwa pomieszczenia porządkowe. W poziomie parteru od strony drogi wojewódzkiej mamy podcień, z którego zaplanowano wejścia do ośmiu lokali użytkowych, które również są dostępne od środka. Na parterze znajdują się dwa główne wejścia do budynku. Jedno od strony północno-zachodniej, a drugie od strony południowo-zachodniej. Przestrzeń parteru stanowi hala targowa z punktami handlowymi skupionymi w części środkowej. Po bokach są lokale handlowe oraz zaplecze socjalne wraz z węzłem sanitarnym dla personelu i zespół sanitariatów dla klientów. Ciągi przejść prowadzą pomiędzy lokalami użytkowymi, a otwartymi punktami handlowymi. Łącznie przewidzianych pod wynajem jest 12 lokali. Natomiast punktów handlowych otwartych jest ok. 17.

6 6 Na piętro prowadzą dwie wydzielone klatki schodowe z windami. Kondygnacja piętra mieści się w przestrzeni poddasza. Znajdują się tu również lokale użytkowe oraz mała gastronomia i zespół sanitariatów dla klientów. Mamy tutaj także otwartą przestrzeń parteru. Od strony południowo-zachodniej zaprojektowano balkon, który równocześnie stanowi zadaszenie dla głównego wejścia na parterze. Balkon będzie pełnił funkcję letniego ogródka dla punktów małej gastronomii. Łącznie na piętrze przewidziano pod wynajem 16 lokali. Ostatnia kondygnacja- poddasze składa się z dwóch osobnych części. Jedną część przeznaczono na hotel, a drugą na lokale biurowe. W części hotelowej jest 7 pokoi gościnnych, hall z recepcją, salon z aneksem kuchennym, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie gospodarcze. W części biurowej zaplanowano 6 lokali biurowych z pomieszczeniem socjalnym i węzłem sanitarnym. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan, przekryty dachem dwuspadowym symetrycznym z okapami o wspólnej kalenicy i nachyleniu głównych połaci dachowych 35º. Dach w środku przecięty jest pasmem szkła, dzięki któremu doświetlona jest również część środkowa budynku. Formą ozdobną są lukarny w dachu i podcień drewniany na parterze. Konstrukcję budynku stanowią słupy i belki żelbetowe. Stropy między kondygnacjami żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna. Dane techniczne budynku: Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku m Długość budynku m

7 7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNIC: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² -1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,86-1/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,86-1/03 PRZEDSIONEK 5,25-1/04 KLATKA SCHODOWA B 13,20-1/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,63-1/06 PRZEDSIONEK 6,00-1/07 KLATKA SCHODOWA A 13,20-1/08 POMIESCZENIE GOSPODARCZE 11,63-1/09 GARAŻ PODZIEMNY 836,15 RAZEM 920,78 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/02 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/03 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/04 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/05 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/06 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/07 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/08 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/09 LOKAL POD WYNAJEM 31,35 0/10 LOKAL POD WYNAJEM 31,70 0/11 LOKAL POD WYNAJEM 30,95 0/12 LOKAL POD WYNAJEM 30,60 0/13 ZAPLECZE SOCJALNE 19,72 0/14 WĘZEŁ SANITARNY 39,03 0/15 PRZESTRZEŃ HANDLU 594,88 0/16 KLATKA SCHODOWA A 25,40 0/17 KLATKA SCHODOWA B 25,40 RAZEM 998,39 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 12 ILOŚĆ PUNKTÓW HANDLOWYCH - 17

8 8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 1/01 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/02 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/03 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/04 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/05 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/06 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/07 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/08 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/09 LOKAL POD WYNAJEM 26,80 1/10 KAWIARNIA/CUKIERNIA 12,00 1/11 LOKAL POD WYNAJEM 35,10 1/12 LOKAL POD WYNAJEM 33,60 1/13 LOKAL POD WYNAJEM 25,60 1/14 LOKAL POD WYNAJEM 35,80 1/15 MAŁA GASTRONOMIA 30,25 1/16 MAŁA GASTRONOMIA 29,50 1/17 STREFA KONSUMPCYJNA 121,90 1/18 KLATKA SCHODOWA A 25,40 1/19 WĘZEŁ SANITARNY 37,55 1/20 KLATKA SCHODOWA B 25,40 KOMUNIKACJA 286,60 RAZEM 968,70 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 16

9 9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 2/01 KLATKA SCHODOWA A 8,20 2/02 RECEPCJA 29,60 2/03 POKÓJ 2-OSOBOWY 14,25 2/04 POKÓJ 2-OSOBOWY 14,25 2/05 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 29,70 2/06 POMIESCZENIE GOSPODARCZE 8,72 2/07 WC 4,27 2/08 APARTAMENT 4-OSOBOWY 28,20 2/09 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/10 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/11 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/12 KORYTARZ 19,61 RAZEM CZĘŚĆ A 205,01 2/13 KOMUNIKACJA 24,95 2/14 LOKAL BIUROWY 16,20 2/15 LOKAL BIUROWY 16,63 2/16 LOKAL BIUROWY 70,00 2/17 LOKAL BIUROWY 22,16 2/18 LOKAL BIUROWY 24,43 2/19 LOKAL BIUROWY 24,15 2/20 POKÓJ SOCJALNY 5,01 2/21 WC MĘSKI 4,63 2/22 WC DAMSKI 4,63 2/23 KLATKA SCHODOWA B 8,20 RAZEM CZĘŚĆ B 220,99 RAZEM 426,00 Powierzchnia pomieszczeń liczona powyżej wysokości 1,90m. ILOŚĆ POKOI GOŚCINNYCH 7 ILOŚĆ LOKALI BIUROWYCH 6

10 10 3. Koncepcja architektoniczna pawilonów handlowych. Pawilony handlowe zostały zaprojektowane jako budynki dwukondygnacyjne (parter i poddasze użytkowe). W rzucie mają kształt prostokąta. Pawilon A ma wymiary zewnętrzne 22.0m x 8.0m, a pawilon B 16.6m x 8.0m. Na parterze mieszczą się samodzielne lokale handlowo-usługowe wraz z zapleczem socjalnym. Wejścia do tych lokali w pawilonach B mamy od strony południowo-wschodniej oraz od strony północno-zachodniej. Na poddaszu również zaplanowano lokale użytkowe ze wspólnym zapleczem socjalnym. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan, przekryty dachem dwuspadowym symetrycznym z okapami o wspólnej kalenicy i nachyleniu głównych połaci dachowych 35º. Konstrukcję budynku stanowią słupy i belki żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna. Dane techniczne pawilonu A : Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku 8.30 m Długość budynku m ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 8 Dane techniczne pawilonu B : Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku 8.30 m Długość budynku m ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 6

11 11 Dane techniczne wszystkich pawilonów / 1xA + 4xB /: Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 32 Pawilon A ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 WIATROŁAP 2,28 0/02 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/02.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/03 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/03.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/04 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/04.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/05 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/05.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/06 WIATROŁAP 2,28 RAZEM 139,30 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 KLATKA SCHODOWA 24,36 0/02 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/03 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,91 0/04 ZAPLECZE 5,27 0/05 ZAPLECZE 5,27 0/06 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/07 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,91 0/08 KLATKA SCHODOWA 24,36 RAZEM 157,62 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PAWILONU A - 296,92 m²

12 12 Pawilon B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 WIATROŁAP 2,28 0/02 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/02.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/03 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/03.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/04 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 31,01 0/04.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 RAZEM 105,93 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 KLATKA SCHODOWA 24,36 0/02 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/03 POMIESZCZENIE BIUROWE 28,95 0/04 POMIESZCZENIE BIUROWE 26,77 0/05 ZAPLECZE 6,26 RAZEM 109,61 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PAWILONU B - 215,54 m² Kraków grudzień 2011r. mgr inż. arch. Urszula Mazur

13 13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU HALI TARGOWEJ W ZAWOI - CENTRUM NA DZIAŁKACH NR EWID. 1910/2, 1911 i 1912/6 I. ZAKRES OPRACOWANIA: Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań przeciwpożarowych wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - 5 ust.1 (Dz. U. nr 119 poz. 998 z dn r. z późniejszymi zmianami). II. DANE STANOWIĄCE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU: 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość: m Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków (SW) średniowysokich Ilość kondygnacji nadziemnych : 3 Ilość kondygnacji podziemnych : 1 2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. Projektowany budynek hali targowej zlokalizowany będzie w zabudowie wolnostojącej. Najmniejsza odległość budynku od granicy działki wynosi 6.00m. W stosunku do istniejących budynków sąsiednich zapewniono wymagania dotyczące odległości. Najmniejsza odległość od sąsiedniego budynku wynosi 18.0 m, a od budynku hali sportowej 60 m. 3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo.

14 14 4. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO. Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi. Z tego też względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego budynku. Jeśli chodzi o garaż podziemny, to gęstość obciążenia ogniowego wynosi < 500MJ/m². 5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący: - parter oraz piętro ZL I - poddasze część hotelowa ZL V - poddasze część biurowa - ZL III - garaż podziemny PM o gęstości obciążenia ogniowego < 500MJ/m². Przewidywana liczba osób w budynku: - garaż podziemny, parter oraz piętro ponad 50 osób - poddasze część hotelowa 16 osób - poddasze część biurowa - 24 osoby 6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem. 7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE. Budynek został podzielony na 2 strefy pożarowe: I strefa pożarowa kondygnacje nadziemne II strefa pożarowa kondygnacja podziemna 8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. Budynek kategorii ZL I, ZL III i ZL V średniowysoki, 4 -kondygnacyjny wykonany będzie w klasie B odporności pożarowej. Klasa odporności pożarowej budynku B wymaga następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych: - głównej konstrukcji (ściany, słupy, podciągi i ramy) R 120, - stropów REI 60, - strop nad garażem podziemnym REI ścian zewnętrznych EI 60, - ścian wewnętrznych EI 30,

15 15 - ścian wewnętrznych oddzielających od dróg komunikacji ogólnej EI ściany będące obudową klatki schodowej REI 60, biegi i spoczniki R 60 - konstrukcji nośnej dachu R 30, - przekrycia dachu RE 30, Wszystkie elementy budowlane NRO nie rozprzestrzeniające ognia. Odporność ogniowa elementów oddzieleń przeciwpożarowych: Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są: - ściany i stropy wydzielające pomieszczenia. - ścian i słupów w kondygnacjach podziemnych budynku R 120 (konstrukcja nośna dla stropów oddzielenia przeciwpożarowego), - ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń REI 120 drzwi EI ściany klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30, drzwi do windy również EI strop nad kondygnacją piwnicy powinien posiadać odporność ogniową REI 120 * klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wymagana wysokość pasa między kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza się równoważne wykonanie pasa między kondygnacyjnego w formie daszków, gzymsów lub balkonów o wysięgu co najmniej 0,50 m o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m. Konstrukcja budynku będzie spełniać wymagania wskazanej klasy odporności pożarowej budynku. Połączenie garaży z budynkiem możliwe będzie przez przedsionki przeciwpożarowe zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. W garażu podziemnym będzie zainstalowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami, niedopuszczającymi stężenia CO i propan butan. W przedsionku będzie wentylacja co najmniej grawitacyjna. 9. WARUNKI EWAKUACJI. Ewakuacja z parteru budynku odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku pięcioma wyjściami o łącznej szerokości 7.20 m. Ewakuacja z pozostałych kondygnacji za pośrednictwem dwóch klatek schodowych obudowanych i oddymianych, zamkniętych drzwiami EI 30 o szerokości 180 cm z samozamykaczami. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej wyniesie 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, lecz nie mniej niż 1.0 m². Klatki schodowe będą napowietrzane. Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30, przy uwzględnieniu wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów wcześniej podanych. Z budynku zapewniono następujące wymagania w zakresie ewakuacji ludzi : - drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi), - długość przejść nie przekracza 40m. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. - długość dojść ewakuacyjnych nie jest większa niż 40m przy dwóch dojściach. - długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) należy liczyć od drzwi wyjściowych z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku [ ewentualnie do obudowanej i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej] lub do drugiej strefy pożarowej.

16 16 Długość drogi ewakuacyjnej mierzy się po osiach tej drogi. - szerokość poziomych dróg ewakuacji nie jest mniejsza niż 1,4 m. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz ], nie będą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi. W części hotelowej wszystkie drzwi z pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych EI 30. Na korytarzu w części hotelowej zostanie zamontowane okno oddymiające ze względu na długość drogi ewakuacyjnej. Wymagana długość drogi ewakuacyjnej - do 10 m. Istnieje możliwość wydłużenia drogi ewakuacyjnej do 15 m, pod warunkiem zamontowania w korytarzu okna oddymiającego. Wymagana minimalna odporność ogniowa biegów spoczników i pochylni R 60 oraz ścian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niż REI 60. Elementy obudowy szybu dźwigu winny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej R60. Klatka schodowa projektowana będzie miała wymaganą szerokość biegu nie mniejszą niż 120 cm, mierzoną w świetle poręczy i szerokość spocznika nie mniejszą niż 150 cm, przy wysokości stopnia do 0,17 m. Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjścia z klatki schodowej na dach budynku. Klapa wyjściowa na dach będzie posiadać wymiary w świetle nie mniejsze niż 0,8 x 0,8 m (EI 30). Szerokość wyjść drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta nie będzie mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła) niż 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku nie będzie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niż 140 cm. Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie będzie mniejsza niż 0,9 m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób będą otwierać się na zewnątrz i posiadać szerokość pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą nie mniejsza niż 1,2 m. Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie zostaną zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.. W budynku do wykończenia wnętrz nie będą zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest dla pomieszczeń klatki schodowej i korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Na drogach ewakuacji należy zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji. zgodnie z PN.

17 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego stropy i ściany w obrębie kondygnacji powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 120. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez wszystkie stropy w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W instalacji elektrycznej uwzględniony będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Instalacja piorunochronna zostanie zaprojektowana zgodnie z odnośną Polską Normą WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej tego oddzielenia lub wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez strefę oddzielenia przeciwpożarowego budynku należy wyposażyć w klapy pożarowe lub obudować do klasy odporności ogniowej EI60. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami i zasadami właściwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min. Przepusty instalacyjne. Instalacje przechodzące przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego a także takie których średnica przekracza cm a element przeciwpożarowy ma klasę odporności ogniowej EI60 lub REI60 powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej taką jaka ma przegroda przeciwpożarowa czyli ściana lub strop.

18 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zlokalizować w pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego złącza sieciowego i odpowiednio oznakować. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Należy przewidzieć wyłączniki strefowe. 11. DOBÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej - adresowalnej (SAP). Instalacja wodociągowa wewnętrzna, przeciwpożarowa w budynku jest wymagana na wszystkich kondygnacjach. W budynku zaprojektowano na każdej kondygnacji nadziemnej hydranty ø 25 z wężem półsztywnym, natomiast w garażu hydranty ø 33 z wężem półsztywnym.. Nominalny zasięg hydrantu nie większy niż przyjęta długość węża hydrantowego, to jest 30 m + maksymalnego rzuty wody z prądu gaśniczego stożkowego do 3 m. Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Zasięgiem hydrantów objęta zostanie powierzchnia całych kondygnacji. W budynku jest wymagana instalacja zapobiegająca zadymianiu klatki schodowej. Wielkość okna oddymiającego wynosi 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. 12. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT GAŚNICZY. Na wyposażenie należy przewidzieć gaśnice wg normatywu jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m 2 powierzchni budynku na danej kondygnacji. Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m. Do gaśnicy winien być zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Zalecane są gaśnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach hydrantowych. Budynek przed oddaniem do użytkowania należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy oraz oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA [ 2 ]. Oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA [ 2 ] należy : - miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego, - wyjścia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku, - główny wyłącznik prądu elektrycznego, - główny zawór gazu. Przy głównych wejściach do budynku należy umieścić instrukcję alarmowania na wypadek powstania pożaru. Dla budynku obowiązuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatacji

19 19 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę stanowi 1 istniejący i 1 projektowany hydrant zewnętrzny. Obydwa hydranty DN 80 będą naziemne. Nominalna wydajność każdego hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm 3 /s. Najbliższy hydrant zewnętrzny jest zlokalizowany w odległości 42m od ściany budynku. Odległość projektowanego hydrantu wyniesie 34m od ściany budynku. Wymagane zabezpieczenie w wodę zapewnia gminna sieć wodociągowa. 14. DROGA POŻAROWA. Zgodnie z przepisami droga pożarowa do obiektu jest wymagana. Drogą pożarową będzie projektowana droga wewnętrzna o szerokości 5.5m, biegnąca wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 6.0m od ściany budynku. Na końcu drogi wewnętrznej zaplanowano wyjazd na drogę wojewódzką, przeznaczony tylko dla samochodów Straży Pożarnej. Wykaz przepisów i norm związanych z ochroną przeciwpożarową. 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej(dz. U. Nr 119, poz.998 z dnia r.). 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U ). 5) PN-B Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 6) PN-65 / M Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne. 7) PN-92 /N / 01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 8) PN-92 / N / 02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Kraków grudzień 2011r. mgr inż. arch. Urszula Mazur

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo