Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Umowa nr... /09 Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Małgorzaty Kuźniar, zwanym dalej umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą Umowa zawarta została w ramach ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, a strony postanawiają co następuje: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania autorskiego projektu zabudowy stoiska targowego o powierzchni 100m 2. 2) wykonania stoiska targowego, wolnostojącego w formie wysepki o powierzchni 100m 2 wraz z instrukcją obsługi montaŝu i demontaŝu oraz opakowaniami do transportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i jego instruktarzowym, montaŝu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demontaŝu po przeszkoleniu pracowników; 3) wykonania oprawy graficznej stoiska, o którym mowa w pkt. 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy; 4) wykonania projektów stoiska targowego wraz z rzutami poszczególnych wariantów rozstawienia stoiska targowego, o którym mowa w pkt. 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy;

2 5) wykonania graficznej lub opisowej prezentacji sposobu przechowywania i przewoŝenia elementów stoiska, o którym mowa w pkt. 2; 6) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu montaŝu i demontaŝu stoiska. 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy zdjęć i herbu Województwa Lubuskiego i logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wersji monochromatycznej drogą elektroniczną w terminie do dnia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 1, do dnia.. r., z zastrzeŝeniem ust. 2 i Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego stoiska wraz z rzutami poszczególnych wariantów rozstawienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 3. Na etapie przygotowania zabudowy i wyposaŝenia stoiska Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu próbki i wzory materiałów, które będą uŝywane do konstrukcji poszczególnych elementów. 4. MontaŜ stoiska oraz szkolenie pracowników odbędzie się w dniu w Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez podpisanie przez strony (lub ich umocowanych przedstawicieli) protokołu odbioru w dniu montaŝu i szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 6. W imieniu Zamawiającego odbiorcą przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 jest Komisja w składzie Komisja stwierdzi naleŝyte wykonanie zabudowy wraz z wyposaŝeniem stoiska w zbiorczym protokole odbioru, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 8. W razie stwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru do momentu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3 3 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest ryczałtowe i wynosi:.. zł netto (słownie:. złotych netto), podatek VAT ( 22%) w wysokości zł; brutto wynosi:. zł (słownie: złotych), ( w tym 1, ust. 1), według poniŝszego zestawienia: 1) Wykonanie autorskiego projektu zabudowy stoiska targowego wynagrodzenie w wysokości zł netto,.. zł brutto. 2) Oprawa graficzna - wynagrodzenie w wysokości... zł netto,.. zł brutto. 3) Projekty rozstawienia stoiska wolnostojącego - wynagrodzenie w wysokości. zł netto zł brutto. 4) Stoisko targowe wolnostojące wraz z instrukcją obsługi - wynagrodzenie w wysokości:.. zł netto, brutto zł. 5) Przeszkolenie pracowników wynagrodzenie w wysokości zł netto. brutto zł. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1. płatne będzie w 3 ratach: I rata za wykonanie autorskiego projektu zabudowy stoiska zgodnie z ust. 1 pkt.1i 3, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń. II rata za oprawę graficzną stoiska zgodnie z ust. 1 pkt 2, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń. III rata za wykonanie stoiska targowego wolnostojącego wraz z instrukcją obsługi i przeszkoleniem pracowników zgodnie z ust.1 pkt 4 i 5, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu protokołu odbioru całości zamówienia. 3. Datą zapłaty jest data obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4 4 1. Wykonawca udziela.. gwarancji jakości na przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 od dnia podpisania protokołu odbioru. r. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŝytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych z wystąpieniem wady. 2. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie na koszt własny w drodze listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŝej niŝ 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić pisemnie usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa zgodę, zobowiązując się w trybie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej zapłacić koszty usunięcia wady. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty materiałów zastosowanych przy produkcji stoiska targowego. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty BHP i ppoŝ. dla konstrukcji stoiska zgodne z wymogami europejskimi oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu stoisk i ich konstrukcji Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach: a) w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w 2 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5 6 1. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania pracy wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 3 całość praw autorskich do projektu stoiska na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim. 3. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych powoduje równieŝ przeniesienie na Zamawiającego własności projektu stoiska targowego i innych dokumentów, o których mowa w 1 ust. 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do projektów, o których mowa w 1 ust. 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania projektami opisanym w 1 i zezwala na wykonywanie autorskich prac zaleŝnych. W przypadku gdy część opracowania będą wykonywały podmioty trzecie na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zadbać o przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w niniejszej umowie na Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę. 6. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ustępie 1 i procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, natychmiast jak one powstaną w taki sposób, aby nie obciąŝały Zamawiającego. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu takŝe innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie moŝliwe.

6 7 Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 8 Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej Umowy są integralną częścią umowy Osobą upowaŝnioną oraz odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą i odbioru wykonania przedmiotu umowy jest - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze- Pani Sylwia Wojtasik. 2. Ze strony Wykonawcy funkcję osoby odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy jest:. 9 W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 10 Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle umowy jest sąd powszechny w Zielonej Górze.

7 11 Umowę sporządzono w i jeden dla Wykonawcy. dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego. WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY

8 Załącznik nr 1 do umowy z dnia. nr... /09 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska promocyjnego Województwa Lubuskiego wraz z wyposaŝeniem na powierzchni 100 m². Projekt zabudowy wyposaŝenia stoiska musi być autorski, wykonany pod kątem targów krajowych i zagranicznych o profilu gospodarczym i inwestycyjnym. W projekcie muszą zostać uwzględnione rozwiązania modułowe, które moŝna dowolnie aranŝować i dostosowywać do wynajętych powierzchni targowych o powierzchni: 100 m², 50 m², 25 m², 15 m². W projekcie stoiska naleŝy wykorzystać najnowsze trendy stosowane w aranŝacji wnętrz. 1. Wykonawca musi uwzględnić warunki techniczne wskazane w instrukcji technicznej (General Term of Participation (A) TECHNICAL GUIDELINES Munich Trade Fair Center) zamieszczonej przez organizatora targów EXPO REAL 2009 na jego stronie internetowej oraz Fair Terms and Conditions, Reed Exhibitions Messe Wien GmbH, zamieszczonej przez organizatora targów Real Vienna 2009 na jego stronie internetowej Zabudowa stoiska wraz z wyposaŝeniem i niezbędnymi instalacjami musi spełniać warunki techniczne organizatora. 2. Wykonawca musi wykonać projekt graficzny wariantów rozstawienia stoiska targowego wraz z graficzną i opisową prezentacją sposobu przechowywania i przewoŝenia elementów zabudowy i wyposaŝenia; Projekty musza uwzględnić rzuty w skali 1:100 oraz wizualizację rozstawienia stoiska w wariantach 100 m², 50 m², 25 m², 15 m² typu wyspa, typu zabudowa naroŝna; 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zabezpieczonej i opakowanej zabudowy stoiska z wyposaŝeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem minimum 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu montaŝu i demontaŝu stoiska, 4. Wykonawca musi wykonać niezbędne przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, meble, wyposaŝenie stoiska wystawienniczego w poniŝsze elementy, które będą stanowić własność Zamawiającego: I. Ściany stoiska wys. 350cm 3 szt. Ściany wolnostojące, w formie bryły prostopadłościanu, które moŝna dowolnie ustawiać na powierzchni stoiska, Wykonane z materiału PVC, lakierowane, z połyskiem, kolor w odcieniach szarości. Płyta z twardego PVC o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej ze szczególnie gładką powierzchnią. Płyta o odporności na działanie światła i czynników atmosferycznych, o odporności na wilgoć i na pęcznienie oraz izolacją akustyczną i termiczną. Płyta musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Na kaŝdej ścianie, po obu jej stronach na wysokości około ¾, musi istnieć moŝliwość wkomponowania panoramicznych zdjęć o wysokości min. 100 cm. Zdjęcia muszą być podświetlane od wewnątrz. Napisy w kolorystyce monochromatycznej muszą być

9 umieszczone na wszystkich ścianach w widocznym miejscu. Napisy muszą być zamontowane na powierzchni ścian stoiska w sposób umoŝliwiający ich wymianę. II. Zabudowa zaplecza wys. 350cm 1 szt. Wykonana z materiału PVC analogicznego do materiału ścian; lakierowana, kolor w odcieniach szarości. W ścianie frontowej zaplecza musi zostać wykonany stelaŝ przeznaczony na montaŝ 2 ekranów LCD 52 cale. StelaŜ na ekrany musi być umieszczony w taki sposób, aby lica ekranów wkomponowane były na równi z powierzchnią ściany. Napis w kolorystyce monochromatycznej umieszczony w górnym, prawym rogu ściany frontowej zaplecza. Napis musi być zamontowany na powierzchni ścian stoiska w sposób umoŝliwiający jego wymianę. Wejście do zaplecza zamykane na klucz. Zabudowa zaplecza musi uwzględnić miejsce do przechowywania materiałów promocyjnych Zamawiającego w sposób estetyczny i niewidoczny dla odwiedzających, a takŝe z uwzględnieniem zasad ergonomii dla pracowników obsługi stoiska. WyposaŜenie zaplecza musi być wyposaŝone w: Lodówkę 1 szt. Klasa energetyczna A+,o wysokości 85 cm, z min. 3 szufladami przezroczystymi, cicha 37 db(a), kolor obudowy srebrno stalowy Systemowe regały z półkami i szafkami - Wykonawca musi zaprojektować i wykonać wewnątrz zaplecza systemowe regały z półkami i szafkami z drzwiami, w sposób nie obciąŝający konstrukcji stoiska. Zabudowa zaplecza musi posiadać przynajmniej 1 szafkę stojącą na kółkach, z drzwiczkami zamykanymi na klucz oraz 2 szafki wiszące z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafki muszą posiadać wewnątrz przynajmniej 1 półkę z moŝliwością regulacji wysokości. Przy projektowaniu zabudowy zaplecza Wykonawca musi uwzględnić przynajmniej 2 regały o szerokości 80 cm i wysokości minimum 180 cm. KaŜdy z regałów musi posiadać przynajmniej 4 półki z moŝliwością regulacji wysokości. Kolorystyka regałów i szafek musi być utrzymana w kolorze białym i zielono - groszkowym. Wykończenia krawędzi mebli, frontów drzwi lub szuflad muszą być gładkie, uchwyty w regałach bez ostrych krawędzi i zakończeń. Wieszak wiszący - chromowany Kosz na śmieci - chromowany III. Sofa 6 szt. Sofa dwuosobowa typu Caliaitalia wersja 200. Tapicerowana wysokiej jakości skórą naturalną mat (gatunek I) w kolorze groszkowym lub zbliŝonym, nóŝki chromowane. IV. Hokery 7 szt. Hoker na okrągłej podstawie wyposaŝonej w części spodniej w gumę antypoślizgową. Na metalowej nóŝce hokera umieszczona podstawa na nogi. Siedzisko osadzone na pneumatycznym podnośniku. Siedzisko w kolorze białym wykonane z plastiku utwardzonego akrylem. Hoker z moŝliwością okręcania siedziska o 360 stopni.

10 gł. siedziska 30 cm szer. siedziska 38 cm wysokość oparcia 10 cm wysokość min. siedziska 57 cm wysokość max siedziska 77 cm podstawa o średnicy 40 cm V. Stół 3 szt. Stół o rzucie kwadratu o wymiarach nie mniej niŝ 60 cm i wysokości maksymalnie 60 cm. Blat i dwie boczne równoległe podstawy wykonane ze szkła hartowanego satynowego decormat o grubości 15 mm (gatunek I), z uwzględnieniem miejsca na foldery i ulotki. Blat ze szkła hartowanego nie moŝe posiadać ostrych krawędzi (krawędzie muszą być szlifowane, szpice i wcięcia zaokrąglone). VI. Lady 3 szt. Lada o wysokości maksymalnie 150 cm. Podstawa lady do wysokości max 75 cm wykonana ze szkła hartowanego. Górna część lady o wysokości max 75 cm, wykonana z materiału analogicznego do materiału ścian, w kolorze szarości, lakierowana. W prawym górnym rogu lady umieszczony element graficzny (logo LRPO zgodnie z załącznikiem nr 2). W górnej części lady półki na ulotki. VII. Podest 1 szt. Wykonany z materiału trwałego w kolorze szarości, lakierowany, podświetlany. Podest stoiska modułowy, dowolnie montowany przy róŝnej powierzchni wystawienniczej: 100 m², 50 m², 25m², 15m². Podest wykładany panelami o klasie ścieralności AC4, gr. 8mm, termin gwarancji 20 lat, typu Egger - Woodstock white lub równowaŝne. Brzegi podestu i paneli zamknięte elementami wykończeniowymi. VIII. Półki na ulotki 4 szt. Podstawa stojaka półek wykonana z materiału analogicznego do materiału ścian w kolorze szarości i lakierowana. Konstrukcja stojaka wykonana ze szkła lub dobrej jakości pleksiglasu. Minimalna ilość półek na ulotki: 4. Na szkle hartowanym umieszczony herb Województwa Lubuskiego wraz z napisem Lubuskie". Wykończenia krawędzi stojaka oraz półek muszą być gładkie, bez ostrych krawędzi, uchwyty bez ostrych krawędzi i zakończeń. IX. Donice z osłonkami 5 szt. Donice na kwiaty umieszczone w wysokich osłonkach, w kształcie prostopadłościanu zwęŝającego się ku dołowi, w kolorze stali.

11 X. Scena podświetlana z nagłośnieniem - 1 szt. Scena wykonana w kolorze szarości, o wysokości max dwóch schodków. Nagłośnienie z konsolą i 3 mikrofonami bezprzewodowymi. Cztery kolumienki o mocy 40~60W BS-40 srebrna lub w kolorze ścianki z moŝliwością montaŝu na elementach stoiska. Wzmacniacz z mikserem oraz odtwarzaczem CD, umoŝliwiający podłączenie kilku źródeł wejściowych i zapewniający odpowiednie wzmocnienie dla w/w głośników. XI. Oświetlenie: Oświetlenie punktowe i reflektorowe, wizualnie pasujące do całości i dające równomierną na całym stoisku moc światła w zakresie od 500 do 1000 LUX. Lampy na wysięgnikach. Oświetlenie punktowe dające światło 1000 LUX, chromonikiel. XII. Opakowanie stoiska: Opakowania w formie skrzyń, chroniących zawartość w trakcie transportu. Opakowanie drewniane lub z materiału o podobnej wytrzymałości, umoŝliwiające przenoszenie ręczne, na wózku widłowym oraz lawecie. XIII. Barek 1 szt. Ściany barku wykonane z przezroczystego z pleksiglasu lub równowaŝne (gatunek I), odpornego na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne, z podświetlaną od wewnątrz grafiką dopasowana do koncepcji stoiska. Blat główny barku, wykonany na bazie płyty wiórowej, o grubości min. 38 mm, o głębokości 45 cm w jasnym odcieniu, dwustronnie zaoblony. Blat roboczy, umieszczony w odległości min. 25 cm pod blatem głównym, spełniający zasady ergonomii, o odporności na działanie pary wodnej, detergentów, na podwyŝszoną temperaturę, na ścieranie, na promienie UV, zabezpieczony przeciwko wilgoci. Pod blatami barku umieszczona w zabudowie lodówka, kostkarka barowa oraz szafka. Lodówka typu hotelowego z przeszklonymi drzwiami. Klasa energetyczna A+. Miejsce na umieszczenie czystego szkła nad blatem baru. Wykończenia krawędzi barku muszą być gładkie, uchwyty bez ostrych krawędzi i zakończeń. WYPOSAśENIE BARKU MUSI SKŁADAĆ SIĘ Z: Ekspresu do kawy ciśnieniowego, który musi posiadać wbudowany młynek do kawy o pojemności 350 gramów, wbudowany filtr wody, sterowany elektronicznie, wyświetlacz elektroniczny, lampkę kontrolną; musi być wyposaŝony w dysze pary, filtr wielokrotnego uŝytku, zbiornik na wodę o pojemności 2 l (pojemność na 20 filiŝanek); musi być wyposaŝony we wskaźnik poziomu wody, podgrzewaną płytę, blokadę kapania, funkcję espresso i cappuccino, funkcję automatyczną instant steam (2 bojlery) oraz program płukania i czyszczenia i program do usuwania osadów wapiennych. Kolor obudowy czarno srebrno stalowy, o wymiarach szer. 355x dł. 460 x wys. 380 mm, zasilanie AC V/ 50 Hz, Moc 1500 W, certyfikat CE. Kostkarka do lodu (barowa) 1 szt. Moc: 200 W Pojemność: 16 kg kostek lodu, 2 kg kostek lodu na 3 godziny, z wyświetlaczem LED, bezfreonowy środek chłodzący FCKW, ze zbiornikiem na lód ze stali szlachetnej,

12 wyposaŝony we włącznik. Zasilanie sieciowe: V/ 50 Hz. Obudowa w kolorze srebrno stalowym. Lodówka (barowa) 1 szt. Klasa energetyczna A+, wbudowana w blat roboczy, kolor obudowy srebrno stalowy. Lodówka dopasowana do wysokości blatu roboczego barku. Zlew z kranem i instalacją - Zlew jednokomorowy, o rzucie kwadratu. Kran z baterią kuchenną stojącą. Zmywarka(barowa) do szkła musi być wmontowana pod blatem roboczym. Wysokość zmywarki musi być dostosowana do wysokości blatu roboczego barku. Zmywarka musi być wykonana ze stali nierdzewnej. Musi posiadać elektroniczny układ sterowania, kontrolę i regulację temperatury wody za pomocą termostatu (mycie 55 o C, wyparzania 90 o C), zasilanie zimną wodą oraz funkcją nabłyszczania. Kosz na śmieci wbudowany pod blat roboczy, chromowany. 5. Wykonawca musi uwzględnić wyposaŝenie stoiska w oświetlenie i nagłośnienie; 6. Wykonawca musi zaprojektować i wykonać oprawę graficzną stoiska zawierającą elementy graficzne, określone w załączniku nr 2 do umowy nr DR.III /09 ; 7. Wykonawca musi zamieścić informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; 8. Wykonawca musi wykonać dwanaście wydruków wielkoformatowych w postaci zdjęć panoramicznych w pełnym kolorze na podstawie materiałów cyfrowych dostarczonych przez Zamawiającego; 9. Wykonawca musi przygotować projekt graficzny lub opisowy transportu spakowanych elementów zabudowy i wyposaŝenia stoiska oraz warunków przechowywania; 10. Wykonawca musi zaprezentować instruktarzowy montaŝu i demontaŝu stoiska w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

13 Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa Wymiary całkowite w cm (wys. x szer. x gł.) kolor 1. Ściany stoiska wys. 350 szarość 3 2. Zabudowa zaplecza wys. 350 szarość 1 3. Lodówka (zaplecze) wys. 85 srebrno -stalowa 1 4. Półki, regały systemowe - białe 5. Wieszak wiszący (zaplecze) Kosz na śmieci (zaplecze) Sofa 81x 229 x 97 zieleń groszkowa 6 8. Hoker 77x40x40 biel 7 9. Stół - szkło Lada - szarość/szkło Podest z panelami Półki na ulotki - szarość/szkło Donica z osłonką - szarość 5 Ilość sztuk 14. Scena podświetlana z nagłośnieniem - szarość Oświetlenie Opakowanie stoiska Barek podświetlany z blatem głównym i roboczym - biel Ekspres ciśnieniowy - srebrno - stalowy Kostkarka do lodu - srebrno - stalowa Lodówka (barek) - srebrno-stalowa Zlew - - 1

14 22. Kran z baterią - srebrny Zmywarka do szkła barowa - stalowa Kosz na śmieci (barek) - chrom Instalacja elektryczna Instalacja sanitarna - - 1

15 Załącznik nr 2 do umowy nr... /09 ELEMENTY GRAFICZNE: 1. Napis LUBUSKIE w wersji monochromatycznej na: a) dwóch wolnostojących ścianach w prawym górnym rogu po obu stronach b) na frontowej ścianie zaplecza w prawym górnym rogu c) na ladach w prawym górnym rogu 2. Logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, herb Województwa w wersji monochromatycznej. 3. Grafika full color na całej powierzchni ścian barku.

16 Załącznik nr 3 do umowy nr.../09 WARIANTY PROJEKTÓW ROZSTAWIENIA STOISKA: I. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA II. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; KWADRAT; WYSPA III. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA IV. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA V. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; PROSTOKĄT; WYSPA VI. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; KWADRAT; WYSPA VII. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA VIII. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; KWADRAT; ZABUDOWA NAROśNA IX. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA X. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; KWADRAT; WYSPA XI. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA XII. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA XIII. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA XIV. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; KWADRAT; WYSPA XV. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA XVI. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA

17 Załącznik nr 4 do umowy nr... /09 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Protokół zdawczo - odbiorczy Dnia. w Zielonej Górze, zgodnie z umową z dnia. podpisany przez obie strony (Zamawiający/Wykonawca) został odebrany Etap.. prac, zgodnie z 1, ust.1, pkt. Zamawiający: Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Wykonawca: Zakres prac: Załączniki: 1. Wykonawca wykonał prace i dokumentację zgodnie z 1, ust.1 Umowy, pkt a Zamawiający przyjął je bez zastrzeŝeń stwierdzając, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową. x/ 2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeŝenia i uwagi do wykonanej pracy x/ Wykonawca w terminie... uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeŝeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokółu. X/ Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy x/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie autorskiego projektu zabudowy stoiska targowego o powierzchni 100 m 2 (wraz z projektami wariantów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zielona Góra: Autorski projekt, wykonanie i dostawa zabudowy stoiska targowego dla Województwa Lubuskiego o powierzchni 100 m2 (w wersjach rozstawienia: 15m2, 25m2, 50m2 i 100m2) wraz z wyposaŝeniem oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (Projekt) przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefa Chalecka, zwanym dalej Zamawiającym a

Umowa Nr (Projekt) przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefa Chalecka, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa Nr (Projekt) zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DP.VIII.3320-45/09 Zielona Góra, 2009-09 - 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA. ----------------- Projekt -----------------

UMOWA WYKONANIA. ----------------- Projekt ----------------- Załącznik nr 4 UMOWA WYKONANIA ----------------- Projekt ----------------- Zawarta w dniu... 2009 r pomiędzy Gminą śerków zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez Burmistrza Janusza Jajczyka Przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

Stoisko Instytutu Książki na targach Bologna Children's Book Fair w Bolonii w terminie 30.03 2.04.2015

Stoisko Instytutu Książki na targach Bologna Children's Book Fair w Bolonii w terminie 30.03 2.04.2015 Projekt ekspozycji Stoisko Instytutu Książki na targach OPIS 2 2 Stoisko ma mieć powierzchnię 48m (12 x 4 m. w tym zaplecze około 6m (wg rys. na str. 7). Zabudowa ścian stoiska, o wysokości 3 m, oparta

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Stoisko Instytutu Książki na targach The London Book Fair 2015 w Londynie w terminie 14 16.04.2015

Stoisko Instytutu Książki na targach The London Book Fair 2015 w Londynie w terminie 14 16.04.2015 Projekt ekspozycji w Londynie w terminie 14 16.04.2014 OPIS 2 Stoisko ma mieć powierzchnię 80m (8 x 2 10 m. w tym zaplecze około 13,5 m (wg rys. na str. 7). Zabudowa ścian zaplecza o wysokości 4m oparta

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: POLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, reprezentowaną przez: - Pawła Lewandowskiego Wicedyrektora

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą.

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą. Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr. zawarta dnia w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WF-37-03/09 dostawa mebli

WF-37-03/09 dostawa mebli Strona 1 z 7 Część 1: dostawa dwóch małych krzeseł do laboratorium (CPV: 39.11.11.00-4) obrotowe, na kółkach, bez podłokietników z małym oparciem w ciemnych kolorach: szary, granatowy lub czarny Dostarczone

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../..

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR GK - O 342/../.. zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DR.II.052.2.2011

Umowa nr DR.II.052.2.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr DR.II.052.2.2011 zawarta w Zielonej Górze dnia.. 2011 roku pomiędzy: Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze 65-057, ul. Podgórna 7, Regon nr 977895931, NIP: 973-05-90-332,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:..

UMOWA (wzór) zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:.. Załącznik nr 7 do siwz UMOWA (wzór) Zawarta w Krakowie dnia.. roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez.

reprezentowaną przez. Załącznik nr 9 do SIWZ /projekt/ Umowa nr DA zawarta w dniu... w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy: \ Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Lublinie pomiędzy: reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

Zawarta w dniu. w Lublinie pomiędzy: reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-37/10 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu ROZWÓJ + SKUTECZNOŚĆ = SATYSFAKCJA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI Załącznik nr a do siwz WYKAZ MEBLI Lp Nazwa mebli liczba sztuk Cena brutto Biurko z szafkami po lewej stronie i miejscem na komputer po prawej stronie o wymiarach 250x70x75cm, biurko posiada po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr.8 do SIWZ Pakiet nr.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO Lp. Nazwa Ilość ITN Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na dostawę artykułów promocyjnych w ramach programu Twoje Serce Twoim Życiem

UMOWA nr... na dostawę artykułów promocyjnych w ramach programu Twoje Serce Twoim Życiem Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu UMOWA nr...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Projekt umowy

Załącznik nr 3. Projekt umowy Załącznik nr 3 Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Nr sprawy SPK/ZP/1/2010 Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Zamawiający zwracam się z zapytaniem ofertowym wykonania dostawy : ( pieczęć Zamawiającego) Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr DP.VIII.3320 62/09

PROJEKT UMOWY nr DP.VIII.3320 62/09 Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY nr DP.VIII.3320 62/09 zawarta w Zielonej Górze w dniu.. r. pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego.

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ U M O W A (WZÓR) Na kompleksową usługę polegającą na wykonaniu składu, łamania, korekty, druku i dostawy publikacji PODKARPACKI BIULETYN KONSERWATORSKI. Tom III. Wykaz prac konserwatorskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014

UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014 UMOWA Nr ATZ _01_ATZ_2013_EL_14717_1_2014 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. świrki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, REGON 000288917, NIP 525-00-05-828, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli Opis mebli Załącznik nr 13 Wszystkie meble wykonane są z płyty meblowej melaminowej obustronnie o grubości 18 mm w kolorze dzika grusza (próbnik Pfleiderer R 4967). Blaty wykonane są z tej samej płyty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3 W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 1 1 zawarta w dniu. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016-2018 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016-2018 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inŝ. Krzysztofa Kowala Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCFE. 2 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania zabudowy stoiska targowego wyspowego

UMOWA NR PCFE. 2 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania zabudowy stoiska targowego wyspowego UMOWA NR PCFE. Zawarta w dniu roku w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu z siedzibą: ul. Barbackiego 89, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-341-18-12,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy do Części I

Wzór umowy do Części I Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Znak: BPE.042.9.4-2.2012 pomiędzy: Wzór umowy do Części I UMOWA nr zawarta w dniu...2012 r. w Kętrzynie Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą w 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

otwarta) 5. Szafa zamykana z 4 półkami 60 x 40 x 185 2 6. Szafa ubraniowa zamykana z komorą na 80 x 40 x 185 4 wiszące ubrania i 4 półkami

otwarta) 5. Szafa zamykana z 4 półkami 60 x 40 x 185 2 6. Szafa ubraniowa zamykana z komorą na 80 x 40 x 185 4 wiszące ubrania i 4 półkami Załącznik nr 3 do siwz Część I l.p. Rodzaj mebla Orientacyjne wymiary Ilość sztuk 1. Stół konferencyjny 180 x 100 x 75 1 2. Szafka zamykana z 1 półką 80 x 40 x 75 25 3. Szafka zamykana z 2 półkami (1 półka

Bardziej szczegółowo