Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Umowa nr... /09 Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Małgorzaty Kuźniar, zwanym dalej umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą Umowa zawarta została w ramach ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, a strony postanawiają co następuje: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania autorskiego projektu zabudowy stoiska targowego o powierzchni 100m 2. 2) wykonania stoiska targowego, wolnostojącego w formie wysepki o powierzchni 100m 2 wraz z instrukcją obsługi montaŝu i demontaŝu oraz opakowaniami do transportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i jego instruktarzowym, montaŝu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demontaŝu po przeszkoleniu pracowników; 3) wykonania oprawy graficznej stoiska, o którym mowa w pkt. 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy; 4) wykonania projektów stoiska targowego wraz z rzutami poszczególnych wariantów rozstawienia stoiska targowego, o którym mowa w pkt. 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy;

2 5) wykonania graficznej lub opisowej prezentacji sposobu przechowywania i przewoŝenia elementów stoiska, o którym mowa w pkt. 2; 6) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu montaŝu i demontaŝu stoiska. 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy zdjęć i herbu Województwa Lubuskiego i logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wersji monochromatycznej drogą elektroniczną w terminie do dnia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 1, do dnia.. r., z zastrzeŝeniem ust. 2 i Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego stoiska wraz z rzutami poszczególnych wariantów rozstawienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 3. Na etapie przygotowania zabudowy i wyposaŝenia stoiska Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu próbki i wzory materiałów, które będą uŝywane do konstrukcji poszczególnych elementów. 4. MontaŜ stoiska oraz szkolenie pracowników odbędzie się w dniu w Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez podpisanie przez strony (lub ich umocowanych przedstawicieli) protokołu odbioru w dniu montaŝu i szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 6. W imieniu Zamawiającego odbiorcą przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 jest Komisja w składzie Komisja stwierdzi naleŝyte wykonanie zabudowy wraz z wyposaŝeniem stoiska w zbiorczym protokole odbioru, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 8. W razie stwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru do momentu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3 3 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest ryczałtowe i wynosi:.. zł netto (słownie:. złotych netto), podatek VAT ( 22%) w wysokości zł; brutto wynosi:. zł (słownie: złotych), ( w tym 1, ust. 1), według poniŝszego zestawienia: 1) Wykonanie autorskiego projektu zabudowy stoiska targowego wynagrodzenie w wysokości zł netto,.. zł brutto. 2) Oprawa graficzna - wynagrodzenie w wysokości... zł netto,.. zł brutto. 3) Projekty rozstawienia stoiska wolnostojącego - wynagrodzenie w wysokości. zł netto zł brutto. 4) Stoisko targowe wolnostojące wraz z instrukcją obsługi - wynagrodzenie w wysokości:.. zł netto, brutto zł. 5) Przeszkolenie pracowników wynagrodzenie w wysokości zł netto. brutto zł. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1. płatne będzie w 3 ratach: I rata za wykonanie autorskiego projektu zabudowy stoiska zgodnie z ust. 1 pkt.1i 3, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń. II rata za oprawę graficzną stoiska zgodnie z ust. 1 pkt 2, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń. III rata za wykonanie stoiska targowego wolnostojącego wraz z instrukcją obsługi i przeszkoleniem pracowników zgodnie z ust.1 pkt 4 i 5, płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu protokołu odbioru całości zamówienia. 3. Datą zapłaty jest data obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4 4 1. Wykonawca udziela.. gwarancji jakości na przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 od dnia podpisania protokołu odbioru. r. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŝytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych z wystąpieniem wady. 2. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie na koszt własny w drodze listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŝej niŝ 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić pisemnie usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa zgodę, zobowiązując się w trybie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej zapłacić koszty usunięcia wady. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty materiałów zastosowanych przy produkcji stoiska targowego. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty BHP i ppoŝ. dla konstrukcji stoiska zgodne z wymogami europejskimi oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu stoisk i ich konstrukcji Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach: a) w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w 2 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5 6 1. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania pracy wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 3 całość praw autorskich do projektu stoiska na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim. 3. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych powoduje równieŝ przeniesienie na Zamawiającego własności projektu stoiska targowego i innych dokumentów, o których mowa w 1 ust. 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do projektów, o których mowa w 1 ust. 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania projektami opisanym w 1 i zezwala na wykonywanie autorskich prac zaleŝnych. W przypadku gdy część opracowania będą wykonywały podmioty trzecie na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zadbać o przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w niniejszej umowie na Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę. 6. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ustępie 1 i procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, natychmiast jak one powstaną w taki sposób, aby nie obciąŝały Zamawiającego. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu takŝe innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie moŝliwe.

6 7 Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 8 Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej Umowy są integralną częścią umowy Osobą upowaŝnioną oraz odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą i odbioru wykonania przedmiotu umowy jest - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze- Pani Sylwia Wojtasik. 2. Ze strony Wykonawcy funkcję osoby odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy jest:. 9 W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 10 Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle umowy jest sąd powszechny w Zielonej Górze.

7 11 Umowę sporządzono w i jeden dla Wykonawcy. dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego. WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY

8 Załącznik nr 1 do umowy z dnia. nr... /09 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska promocyjnego Województwa Lubuskiego wraz z wyposaŝeniem na powierzchni 100 m². Projekt zabudowy wyposaŝenia stoiska musi być autorski, wykonany pod kątem targów krajowych i zagranicznych o profilu gospodarczym i inwestycyjnym. W projekcie muszą zostać uwzględnione rozwiązania modułowe, które moŝna dowolnie aranŝować i dostosowywać do wynajętych powierzchni targowych o powierzchni: 100 m², 50 m², 25 m², 15 m². W projekcie stoiska naleŝy wykorzystać najnowsze trendy stosowane w aranŝacji wnętrz. 1. Wykonawca musi uwzględnić warunki techniczne wskazane w instrukcji technicznej (General Term of Participation (A) TECHNICAL GUIDELINES Munich Trade Fair Center) zamieszczonej przez organizatora targów EXPO REAL 2009 na jego stronie internetowej oraz Fair Terms and Conditions, Reed Exhibitions Messe Wien GmbH, zamieszczonej przez organizatora targów Real Vienna 2009 na jego stronie internetowej Zabudowa stoiska wraz z wyposaŝeniem i niezbędnymi instalacjami musi spełniać warunki techniczne organizatora. 2. Wykonawca musi wykonać projekt graficzny wariantów rozstawienia stoiska targowego wraz z graficzną i opisową prezentacją sposobu przechowywania i przewoŝenia elementów zabudowy i wyposaŝenia; Projekty musza uwzględnić rzuty w skali 1:100 oraz wizualizację rozstawienia stoiska w wariantach 100 m², 50 m², 25 m², 15 m² typu wyspa, typu zabudowa naroŝna; 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zabezpieczonej i opakowanej zabudowy stoiska z wyposaŝeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem minimum 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu montaŝu i demontaŝu stoiska, 4. Wykonawca musi wykonać niezbędne przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, meble, wyposaŝenie stoiska wystawienniczego w poniŝsze elementy, które będą stanowić własność Zamawiającego: I. Ściany stoiska wys. 350cm 3 szt. Ściany wolnostojące, w formie bryły prostopadłościanu, które moŝna dowolnie ustawiać na powierzchni stoiska, Wykonane z materiału PVC, lakierowane, z połyskiem, kolor w odcieniach szarości. Płyta z twardego PVC o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej ze szczególnie gładką powierzchnią. Płyta o odporności na działanie światła i czynników atmosferycznych, o odporności na wilgoć i na pęcznienie oraz izolacją akustyczną i termiczną. Płyta musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Na kaŝdej ścianie, po obu jej stronach na wysokości około ¾, musi istnieć moŝliwość wkomponowania panoramicznych zdjęć o wysokości min. 100 cm. Zdjęcia muszą być podświetlane od wewnątrz. Napisy w kolorystyce monochromatycznej muszą być

9 umieszczone na wszystkich ścianach w widocznym miejscu. Napisy muszą być zamontowane na powierzchni ścian stoiska w sposób umoŝliwiający ich wymianę. II. Zabudowa zaplecza wys. 350cm 1 szt. Wykonana z materiału PVC analogicznego do materiału ścian; lakierowana, kolor w odcieniach szarości. W ścianie frontowej zaplecza musi zostać wykonany stelaŝ przeznaczony na montaŝ 2 ekranów LCD 52 cale. StelaŜ na ekrany musi być umieszczony w taki sposób, aby lica ekranów wkomponowane były na równi z powierzchnią ściany. Napis w kolorystyce monochromatycznej umieszczony w górnym, prawym rogu ściany frontowej zaplecza. Napis musi być zamontowany na powierzchni ścian stoiska w sposób umoŝliwiający jego wymianę. Wejście do zaplecza zamykane na klucz. Zabudowa zaplecza musi uwzględnić miejsce do przechowywania materiałów promocyjnych Zamawiającego w sposób estetyczny i niewidoczny dla odwiedzających, a takŝe z uwzględnieniem zasad ergonomii dla pracowników obsługi stoiska. WyposaŜenie zaplecza musi być wyposaŝone w: Lodówkę 1 szt. Klasa energetyczna A+,o wysokości 85 cm, z min. 3 szufladami przezroczystymi, cicha 37 db(a), kolor obudowy srebrno stalowy Systemowe regały z półkami i szafkami - Wykonawca musi zaprojektować i wykonać wewnątrz zaplecza systemowe regały z półkami i szafkami z drzwiami, w sposób nie obciąŝający konstrukcji stoiska. Zabudowa zaplecza musi posiadać przynajmniej 1 szafkę stojącą na kółkach, z drzwiczkami zamykanymi na klucz oraz 2 szafki wiszące z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafki muszą posiadać wewnątrz przynajmniej 1 półkę z moŝliwością regulacji wysokości. Przy projektowaniu zabudowy zaplecza Wykonawca musi uwzględnić przynajmniej 2 regały o szerokości 80 cm i wysokości minimum 180 cm. KaŜdy z regałów musi posiadać przynajmniej 4 półki z moŝliwością regulacji wysokości. Kolorystyka regałów i szafek musi być utrzymana w kolorze białym i zielono - groszkowym. Wykończenia krawędzi mebli, frontów drzwi lub szuflad muszą być gładkie, uchwyty w regałach bez ostrych krawędzi i zakończeń. Wieszak wiszący - chromowany Kosz na śmieci - chromowany III. Sofa 6 szt. Sofa dwuosobowa typu Caliaitalia wersja 200. Tapicerowana wysokiej jakości skórą naturalną mat (gatunek I) w kolorze groszkowym lub zbliŝonym, nóŝki chromowane. IV. Hokery 7 szt. Hoker na okrągłej podstawie wyposaŝonej w części spodniej w gumę antypoślizgową. Na metalowej nóŝce hokera umieszczona podstawa na nogi. Siedzisko osadzone na pneumatycznym podnośniku. Siedzisko w kolorze białym wykonane z plastiku utwardzonego akrylem. Hoker z moŝliwością okręcania siedziska o 360 stopni.

10 gł. siedziska 30 cm szer. siedziska 38 cm wysokość oparcia 10 cm wysokość min. siedziska 57 cm wysokość max siedziska 77 cm podstawa o średnicy 40 cm V. Stół 3 szt. Stół o rzucie kwadratu o wymiarach nie mniej niŝ 60 cm i wysokości maksymalnie 60 cm. Blat i dwie boczne równoległe podstawy wykonane ze szkła hartowanego satynowego decormat o grubości 15 mm (gatunek I), z uwzględnieniem miejsca na foldery i ulotki. Blat ze szkła hartowanego nie moŝe posiadać ostrych krawędzi (krawędzie muszą być szlifowane, szpice i wcięcia zaokrąglone). VI. Lady 3 szt. Lada o wysokości maksymalnie 150 cm. Podstawa lady do wysokości max 75 cm wykonana ze szkła hartowanego. Górna część lady o wysokości max 75 cm, wykonana z materiału analogicznego do materiału ścian, w kolorze szarości, lakierowana. W prawym górnym rogu lady umieszczony element graficzny (logo LRPO zgodnie z załącznikiem nr 2). W górnej części lady półki na ulotki. VII. Podest 1 szt. Wykonany z materiału trwałego w kolorze szarości, lakierowany, podświetlany. Podest stoiska modułowy, dowolnie montowany przy róŝnej powierzchni wystawienniczej: 100 m², 50 m², 25m², 15m². Podest wykładany panelami o klasie ścieralności AC4, gr. 8mm, termin gwarancji 20 lat, typu Egger - Woodstock white lub równowaŝne. Brzegi podestu i paneli zamknięte elementami wykończeniowymi. VIII. Półki na ulotki 4 szt. Podstawa stojaka półek wykonana z materiału analogicznego do materiału ścian w kolorze szarości i lakierowana. Konstrukcja stojaka wykonana ze szkła lub dobrej jakości pleksiglasu. Minimalna ilość półek na ulotki: 4. Na szkle hartowanym umieszczony herb Województwa Lubuskiego wraz z napisem Lubuskie". Wykończenia krawędzi stojaka oraz półek muszą być gładkie, bez ostrych krawędzi, uchwyty bez ostrych krawędzi i zakończeń. IX. Donice z osłonkami 5 szt. Donice na kwiaty umieszczone w wysokich osłonkach, w kształcie prostopadłościanu zwęŝającego się ku dołowi, w kolorze stali.

11 X. Scena podświetlana z nagłośnieniem - 1 szt. Scena wykonana w kolorze szarości, o wysokości max dwóch schodków. Nagłośnienie z konsolą i 3 mikrofonami bezprzewodowymi. Cztery kolumienki o mocy 40~60W BS-40 srebrna lub w kolorze ścianki z moŝliwością montaŝu na elementach stoiska. Wzmacniacz z mikserem oraz odtwarzaczem CD, umoŝliwiający podłączenie kilku źródeł wejściowych i zapewniający odpowiednie wzmocnienie dla w/w głośników. XI. Oświetlenie: Oświetlenie punktowe i reflektorowe, wizualnie pasujące do całości i dające równomierną na całym stoisku moc światła w zakresie od 500 do 1000 LUX. Lampy na wysięgnikach. Oświetlenie punktowe dające światło 1000 LUX, chromonikiel. XII. Opakowanie stoiska: Opakowania w formie skrzyń, chroniących zawartość w trakcie transportu. Opakowanie drewniane lub z materiału o podobnej wytrzymałości, umoŝliwiające przenoszenie ręczne, na wózku widłowym oraz lawecie. XIII. Barek 1 szt. Ściany barku wykonane z przezroczystego z pleksiglasu lub równowaŝne (gatunek I), odpornego na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne, z podświetlaną od wewnątrz grafiką dopasowana do koncepcji stoiska. Blat główny barku, wykonany na bazie płyty wiórowej, o grubości min. 38 mm, o głębokości 45 cm w jasnym odcieniu, dwustronnie zaoblony. Blat roboczy, umieszczony w odległości min. 25 cm pod blatem głównym, spełniający zasady ergonomii, o odporności na działanie pary wodnej, detergentów, na podwyŝszoną temperaturę, na ścieranie, na promienie UV, zabezpieczony przeciwko wilgoci. Pod blatami barku umieszczona w zabudowie lodówka, kostkarka barowa oraz szafka. Lodówka typu hotelowego z przeszklonymi drzwiami. Klasa energetyczna A+. Miejsce na umieszczenie czystego szkła nad blatem baru. Wykończenia krawędzi barku muszą być gładkie, uchwyty bez ostrych krawędzi i zakończeń. WYPOSAśENIE BARKU MUSI SKŁADAĆ SIĘ Z: Ekspresu do kawy ciśnieniowego, który musi posiadać wbudowany młynek do kawy o pojemności 350 gramów, wbudowany filtr wody, sterowany elektronicznie, wyświetlacz elektroniczny, lampkę kontrolną; musi być wyposaŝony w dysze pary, filtr wielokrotnego uŝytku, zbiornik na wodę o pojemności 2 l (pojemność na 20 filiŝanek); musi być wyposaŝony we wskaźnik poziomu wody, podgrzewaną płytę, blokadę kapania, funkcję espresso i cappuccino, funkcję automatyczną instant steam (2 bojlery) oraz program płukania i czyszczenia i program do usuwania osadów wapiennych. Kolor obudowy czarno srebrno stalowy, o wymiarach szer. 355x dł. 460 x wys. 380 mm, zasilanie AC V/ 50 Hz, Moc 1500 W, certyfikat CE. Kostkarka do lodu (barowa) 1 szt. Moc: 200 W Pojemność: 16 kg kostek lodu, 2 kg kostek lodu na 3 godziny, z wyświetlaczem LED, bezfreonowy środek chłodzący FCKW, ze zbiornikiem na lód ze stali szlachetnej,

12 wyposaŝony we włącznik. Zasilanie sieciowe: V/ 50 Hz. Obudowa w kolorze srebrno stalowym. Lodówka (barowa) 1 szt. Klasa energetyczna A+, wbudowana w blat roboczy, kolor obudowy srebrno stalowy. Lodówka dopasowana do wysokości blatu roboczego barku. Zlew z kranem i instalacją - Zlew jednokomorowy, o rzucie kwadratu. Kran z baterią kuchenną stojącą. Zmywarka(barowa) do szkła musi być wmontowana pod blatem roboczym. Wysokość zmywarki musi być dostosowana do wysokości blatu roboczego barku. Zmywarka musi być wykonana ze stali nierdzewnej. Musi posiadać elektroniczny układ sterowania, kontrolę i regulację temperatury wody za pomocą termostatu (mycie 55 o C, wyparzania 90 o C), zasilanie zimną wodą oraz funkcją nabłyszczania. Kosz na śmieci wbudowany pod blat roboczy, chromowany. 5. Wykonawca musi uwzględnić wyposaŝenie stoiska w oświetlenie i nagłośnienie; 6. Wykonawca musi zaprojektować i wykonać oprawę graficzną stoiska zawierającą elementy graficzne, określone w załączniku nr 2 do umowy nr DR.III /09 ; 7. Wykonawca musi zamieścić informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; 8. Wykonawca musi wykonać dwanaście wydruków wielkoformatowych w postaci zdjęć panoramicznych w pełnym kolorze na podstawie materiałów cyfrowych dostarczonych przez Zamawiającego; 9. Wykonawca musi przygotować projekt graficzny lub opisowy transportu spakowanych elementów zabudowy i wyposaŝenia stoiska oraz warunków przechowywania; 10. Wykonawca musi zaprezentować instruktarzowy montaŝu i demontaŝu stoiska w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

13 Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa Wymiary całkowite w cm (wys. x szer. x gł.) kolor 1. Ściany stoiska wys. 350 szarość 3 2. Zabudowa zaplecza wys. 350 szarość 1 3. Lodówka (zaplecze) wys. 85 srebrno -stalowa 1 4. Półki, regały systemowe - białe 5. Wieszak wiszący (zaplecze) Kosz na śmieci (zaplecze) Sofa 81x 229 x 97 zieleń groszkowa 6 8. Hoker 77x40x40 biel 7 9. Stół - szkło Lada - szarość/szkło Podest z panelami Półki na ulotki - szarość/szkło Donica z osłonką - szarość 5 Ilość sztuk 14. Scena podświetlana z nagłośnieniem - szarość Oświetlenie Opakowanie stoiska Barek podświetlany z blatem głównym i roboczym - biel Ekspres ciśnieniowy - srebrno - stalowy Kostkarka do lodu - srebrno - stalowa Lodówka (barek) - srebrno-stalowa Zlew - - 1

14 22. Kran z baterią - srebrny Zmywarka do szkła barowa - stalowa Kosz na śmieci (barek) - chrom Instalacja elektryczna Instalacja sanitarna - - 1

15 Załącznik nr 2 do umowy nr... /09 ELEMENTY GRAFICZNE: 1. Napis LUBUSKIE w wersji monochromatycznej na: a) dwóch wolnostojących ścianach w prawym górnym rogu po obu stronach b) na frontowej ścianie zaplecza w prawym górnym rogu c) na ladach w prawym górnym rogu 2. Logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, herb Województwa w wersji monochromatycznej. 3. Grafika full color na całej powierzchni ścian barku.

16 Załącznik nr 3 do umowy nr.../09 WARIANTY PROJEKTÓW ROZSTAWIENIA STOISKA: I. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA II. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; KWADRAT; WYSPA III. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA IV. Powierzchnia wystawiennicza: 100 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA V. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; PROSTOKĄT; WYSPA VI. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; KWADRAT; WYSPA VII. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA VIII. Powierzchnia wystawiennicza: 50 m²; KWADRAT; ZABUDOWA NAROśNA IX. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA X. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; KWADRAT; WYSPA XI. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA XII. Powierzchnia wystawiennicza: 25 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA XIII. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m² ; PROSTOKĄT; WYSPA XIV. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; KWADRAT; WYSPA XV. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; PROSTOKĄT; ZABUDOWA NAROśNA XVI. Powierzchnia wystawiennicza: 15 m²; KWADRAT; ZABUDOW NAROśNA

17 Załącznik nr 4 do umowy nr... /09 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego Protokół zdawczo - odbiorczy Dnia. w Zielonej Górze, zgodnie z umową z dnia. podpisany przez obie strony (Zamawiający/Wykonawca) został odebrany Etap.. prac, zgodnie z 1, ust.1, pkt. Zamawiający: Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Wykonawca: Zakres prac: Załączniki: 1. Wykonawca wykonał prace i dokumentację zgodnie z 1, ust.1 Umowy, pkt a Zamawiający przyjął je bez zastrzeŝeń stwierdzając, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową. x/ 2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeŝenia i uwagi do wykonanej pracy x/ Wykonawca w terminie... uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeŝeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokółu. X/ Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy x/ niepotrzebne skreślić

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych.

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. zawarta w dniu..2010 roku, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Nr BOR/... / 2007 CRU... / 2007. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1)... 2)... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a...

Nr BOR/... / 2007 CRU... / 2007. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1)... 2)... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a... Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr BOR/... / 2007 CRU... / 2007 zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie (pod adresem: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin),

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2...

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2... Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo