SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 Przedmiot zamówienia: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Zamówienie realizowane w ramach projektu dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni Wyższych pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne" nr umowy POPW /09-00 prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia , numer ogłoszenia , a także zostało opublikowane na stronie internetowej w zakładce przetargi oraz w siedzibie Zamawiającego. Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Bohdan Niemirycz Kanclerz PWSZ w Elblągu... (podpis) data zatwierdzenia: r. Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA REGON: kod, miejscowość, województwo, powiat: Elbląg, warmińsko mazurskie, Elbląg ulica, nr domu, nr lokalu: ul.: Wojska Polskiego nr domu: 1, lok.: internet: e mail: tel.: fax.: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Zamówienie realizowane w ramach projektu dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni Wyższych pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne" nr umowy POPW /09-00 Kod CPV: Frezarki Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę, montaż i uruchomienie dydaktycznej frezarki CNC z oprzyrządowaniem i współpracującym zestawem komputerowym oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego zakresie obsługi technicznej oraz eksploatacji sprzętu, b) dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania MTS CNC CAD/CAM (V7[4] lub nowsze), oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania. 2) Rodzaj urządzeń i oprogramowania oraz warunki gwarancji zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane produkty zgodne z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 2

3 4) Na wszelkie produkty, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie wskazany w ZAŁACZNIKU NR 2 SIWZ nie będzie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów tych produktów. 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowani itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem przepisy i normy ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy. 6) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji dostaw były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów. 7) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego. Po zakończeniu dostaw Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. 8) Wykonawca winien zorganizować i realizować dostawy w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: liczba zadań: 2 Opis części zamówienia: I część zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Zakres zamówienia: 1) Dostawa montaż i uruchomienie dydaktycznej frezarki CNC z oprzyrządowaniem i współpracującym zestawem komputerowym. 2) Rodzaj urządzeń oraz warunki gwarancji zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część I stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy ulicy Grunwaldzkiej 137 własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi dokona rozładunku, montażu, uruchomienia i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 4) Wykonawca przeprowadzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego szkolenie dla 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej oraz eksploatacji sprzętu. 5) Wykonawca spełni warunki dotyczące urządzeń: a) Sprzęt będzie nowy, nie używany wcześniej, wysokiej jakości, wolny od wad materiałowych i prawnych oraz bezpieczny w użytkowaniu. b) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę c) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem 1 i 2 oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 6) Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane produkty zgodne z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 3

4 7) Na wszelkie produkty, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie wskazany w ZAŁACZNIKU NR 2 SIWZ nie będzie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producentów tych produktów. II część zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Zakres zamówienia: a) Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania MTS CNC CAD/CAM (V7[4] lub nowsze), oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania. System dla 10 stanowisk (w sieci) +1 licencja dla opiekuna pracowni oraz postprocesor dla jednej frezarki CNC 3 osiowej. b) Rodzaj oprogramowania został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część II stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy ulicy Grunwaldzkiej 137 własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi dokona instalacji, uruchomienia i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. d) Zamawiający zastrzega, że ewentualny wcześniejszy termin realizacji przedmiotu zamówienia, uzależniony jest od terminu dostawy sprzętu komputerowego i musi być uzgodniony z Zamawiającym. e) Wykonawca przeprowadzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego szkolenie dla 2 pracowników Zamawiającego, szkolenie trwać będzie minimum 2 dni robocze. Termin szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. f) Zamawiający zastrzega zmianę terminu instalacji, uruchomienia oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania, które dokonane będą po dostarczeniu frezarki CNC oraz sprzętu komputerowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia: I część zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. II część zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4

5 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadań obejmujących wykonanie dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. w zakresie I części zamówienia każde zadanie o wartości min ,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) polegające na dostawie frezarki CNC. 2) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie, z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. V.2. 1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) informacje wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. Ocena ta będzie dokonana odrębnie dla każdej części. Wykonawca może polegać w zakresie: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia i na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Uwaga: Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ. 1.1 Wykaz zrealizowanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały prawidłowo zrealizowane. Uwaga: a) w wykazie należy wymienić dostawy potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku, w zakresie oferowanej części zamówienia, określonego w pkt V.2.1) SIWZ, b) w przedmiocie wykazywanej dostawy należy wskazać wartość zrealizowanych dostaw (z podatkiem VAT), dla dostaw wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2.1) SIWZ. 5

6 Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 2.1 Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Uwaga: Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Uwaga: W przypadku osób fizycznych wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI, 2 SIWZ Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 3.1. Opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia: Zamawiający wymaga podania parametrów technicznych, modelu i producenta oprogramowania i urządzeń w celu sprawdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ i Opisie przedmiotu Zamówienia. Wykonawca może dołączyć do oferty materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne sprzętu (opisy, fotografie, katalogi itp.). Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej. UWAGA: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w: 6

7 1) pkt VI. ppkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1) lit. a) oraz powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGA zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2 UWAGA stosuje się odpowiednio. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7

8 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 8. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg ~ ul. Wojska Polskiego 1 nr faxu , nr tel ~ w godzinach pracy PWSZ ~ lub adres 9. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Renata Olszewska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, pok. 216, telefon , fax VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla I części zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości odpowiadającej sumie kwot wymaganych jako wadium dla wszystkich części zamówienia na które Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) składa ofertę. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR w Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg z dopiskiem: Dostawa frezarki CNC dla PWSZ w Elblągu 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, innych niż pieniądz, należy zdeponować w formie oryginału w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 216 w sekretariacie Kanclerza. 3. Prosimy nie załączać dowodu wpłaty wadium, oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 8

9 5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Ofertę składa się w języku polskim. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: a) wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ; OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia OFERTA musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) wypełniona specyfikacja techniczna dostawy sporządzona zgodnie z wymaganiami wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Specyfikacja techniczna dostawy musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia specyfikacja techniczna dostawy musi być podpisany przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. 6. Wykonawca składa wraz z ofertą: 9

10 a) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, b) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa jeżeli OFERTA jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. Poprawki na dokumentach muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, pok. Nr 18 w terminie do dnia r. godz Koperta winna zawierać adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie: Numer Postępowania: ZP/PN/2312/21/3119/2011 Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a kopertę dodatkowo oznaczyć napisem ZMIANA" lub WYCOFANIE" Wszelkie oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 10

11 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w pok. nr 215. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w ppkt 2.1. i 2.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy ustalić dla każdej z części zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. Cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 3. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. koszty opakowania, dostarczenia w miejsce wskazane w siedzibie Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne cła i podatki, montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi. 4. Cena nie podlega waloryzacji. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu: 1.1 w zakresie I części zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Kryterium - Cena I części zamówienia (brutto) % Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert: X C x 100% Sposób obliczenia X C : X C = cena I części zamówienia (brutto) najniższa x 100 pkt cena I części zamówienia (brutto) badanej oferty 1.2 w zakresie II części zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg. Kryterium - Cena II części zamówienia (brutto) % Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert: 11

12 Sposób obliczenia X C : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA X C x 100% X C = cena II części zamówienia (brutto) najniższa x 100 pkt cena II części zamówienia (brutto) badanej oferty 1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.). 2. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Pod pojęciem oczywistej omyłki Zamawiający rozumie omyłkę, która jest bezsporna oraz nie budzi wątpliwości, która polega na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym lub mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1. lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. 12

13 XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłużenia terminu umownego lub zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - w przypadku, gdy Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie producenta oprogramowania, sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie lub o wycofaniu z produkcji danego produktu. - Zamawiający zastrzega zmianę terminu instalacji, uruchomienia oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania, które dokonane będą po dostarczeniu frezarki CNC oraz sprzętu komputerowego. - z przyczyn zależnych od Zamawiającego. - Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji dostaw, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). b) ograniczenie zakresu dostaw wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego, c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. d) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy e) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych f) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek: - gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, - zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy 3. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zamawiający przekazuje Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13

14 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone, w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XVIII. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca załącza wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odnoszą się tylko i wyłącznie do Wykonawców. Podwykonawcy nie muszą spełniać wzmiankowanych warunków. 14

15 XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA, W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE: Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ: Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na adres XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). XXIV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT: Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXV. INNE INFORMACJE Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy Prawo zamówień Publicznych, 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - Specyfikacja techniczna dostawy 15

16 FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Adres: Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA * 1. Nazwa: Województwo: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Adres internetowy (URL): Tel.: Faks: * W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. ADRES DO KORESPONDENCJI Nazwa: Województwo: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Tel: Faks: Składając ofertę w postępowaniu numer ZP/PN/2312/21/3119/2011 na: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia: a) I część zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: za cenę brutto:... zł (słownie zł...), 16

17 b) II część zamówienia - Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg: za cenę brutto:... zł (słownie zł...), 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: a) I część zamówienia - Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. b) II część zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane. 4. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane produkty zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia licząc od daty wydania dostawy Zamawiającemu. 5. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom: L.p. Nazwa części zamówienia Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że: zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji dostaw przy udziale podwykonawców do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane dostawy; 7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. PODPISANO... imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania..., dnia

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. postępowanie nr ZP/PN/2312/21/3119/2011 I część zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC z wyposażeniem dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Kod CPV: Frezarki Zakres zamówienia: 1. Dostawa montaż i uruchomienie dydaktycznej frezarki CNC z oprzyrządowaniem i współpracującym zestawem komputerowym. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Wymagania ogólne do dydaktycznej frezarki CNC a) 3- osiowa b) Z funkcją automatycznej wymiany narzędzi c) Stołowa, z zamkniętą przestrzenią roboczą zabezpieczoną przed otwarciem w czasie pracy obrabiarki d) Możliwość zmiany systemu sterowania pomiędzy co najmniej systemami Sinumerik i Heidenhain e) System sterowania: Sinumerik oraz Heidenhain f) Zasilanie napięciem AC 230V g) Obszar roboczy: Zakres ruchu w osiach X/Y/Z: min. 190mm/140mm/260mm h) Posuw w osiach X/Y/Z: min. 2m/min i) Wymiary stołu (L x W): 420mm x 125mm (+15%) j) Wrzeciono o mocy: od 0,7 do 1,1kW k) Prędkość nominalna w zakresie min. od 150 do 3500 obr/min; dopuszczalna większa prędkość maksymalna: do obr/min l) Masa obrabiarki: od 150 do 250kg 2) Wyposażenie a) Pulpit sterujący- podstawowy b) Pulpit sterujący- moduł klawiatury Sinumerik (810/840 D lub nowszy) c) Oprogramowanie sterujące: Sinumerik (810/840 D lub nowszy), licencja maszynowa d) Pulpit sterujący- moduł klawiatury Heidenhain (TNC 426/430 lub nowszy) e) Oprogramowanie sterujące: Heidenhein (TNC 426/430 lub nowszy), licencja maszynowa f) Oprogramowanie 3-wymiarowej grafiki dla frezowania, licencja jednostanowiskowa, bezterminowa g) Imadło maszynowe- 1 szt. h) Magazyn narzędziowy na minimum 8 narzędzi, montowany fabrycznie i) Uchwyt narzędziowy (oprawka pod tuleje ESX25)- min. 5 szt. j) Zestaw tulejek zaciskowych do oprawek narzędzi ESX 25: 18

19 - ø2- ø14- min. 1 kpl.(komplet zawierający co najmniej tulejki z zakresu średnic: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm) - ø6-2 szt. - ø8-2 szt. - ø10-2 szt. k) Uchwyt narzędziowy (do głowicy frezerskiej)- min. 2 szt. l) Uchwyt narzędziowy do gwintowników M5, M6, M8 min. 2 szt. m) Czujnik zegarowy i uchwyt magnetyczny n) Wskaźnik krawędzi o) Narzędzia: - Frez palcowy ø 10-1 szt. - Frez palcowy ø8-1 szt. - Frez palcowy ø6-1 szt. - G³owica frezarska ø 40 x 20-2 szt. - Frez kulisty ø8-1 szt. - Frez kulisty ø6-1 szt. - Frez kulisty ø10-1 szt. - Frez stożkowy- 1 szt. - Wiertła ø2 - ø14-1 kpl. (komplet zawierający 9 szt. wierteł o średnicach:: 2, 4, 5, 6, 6.8, 8, 10, 12, 14mm) p) Stół pod maszynę- 1 szt. q) Stolik pod trenażer- 1 szt. r) Kółko ręczne- 1 szt. s) Uchwyt imakowy- 1 szt. t) Regulowane elementy do mocowania detali (zestaw łap dociskowych)- 2 kpl. u) Sprężarka powietrza (jeśli prawidłowa praca obrabiarki tego wymaga): 8 bar, wydajność min. 50 l/min, 230 V/50 Hz, 0,34 KW, głośność: max. 40db wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym prawidłową współpracę z obrabiarką. v) Zestaw komputerowy sterujący obrabiarką CNC - Typ obudowy komputera: Slim Tower/ USFF - Częstotliwość procesora: min. 3,2 GHz - Częstotliwość szyny FSB: min MHz - Pojemność pamięci cache [L2]: min. 2 MB - Pojemność zainstalowanego dysku: min. 1 TB - Typ zainstalowanego dysku: SATA II - Pojemność zainstalowanej pamięci: min MB - Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3 - Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz - Zintegrowana karta graficzna - Zintegrowana karta dźwiękowa - Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s - Ilość slotów PCI: 2 szt. - Ilość wolnych slotów PCI: 2 szt. - Ilość slotów PCI-E 1x: 1 szt. - Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 1 szt. - Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt. - Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 1 szt. - Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1 x slot PCI-E 16x (low-profile), 1 x slot PCI-E 1x (low-profile), 2 x slot PCI (low-profile) - Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 1 szt. 19

20 - Interfejsy: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 8 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x Serial - PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - Dodatkowe informacje o portach USB 2.0: - 2 x USB 2.0 (przedni panel), - 4 x USB 2.0 (tylny panel) - 2 X USB 2.0 (piny na płycie głównej umożliwiające podłączenie dodatkowych dwóch portów USB 2.0) - Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer - Moc zasilacza (zasilaczy): min. 250 Wat - Maksymalne rozproszenie ciepła zasilacza: maks (BTU/godz.) - Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny - Dołączone wyposażenie: Czytnik kart pamięci 8-in-1, klawiatura, mysz - Komputer informujący za pomocą diod umieszczonych na przednim panelu o następujących stanach pracy komputera: włączone zasilanie, stan uśpienia komputera, problem z płytą główną lub zasilaczem, odczyt danych z dysku twardego i nośnika optycznego, pracę karty sieciowej, brak połączenia sieciowego, działanie zasilania 5V w stanie gotowości - Wyposażenie dodatkowe: karta sieciowa 10/100/1000 low profile, kompatybilna z komputerem - Monitor: - Format ekranu monitora: standardowy (nie panoramiczny) - Przekątna ekranu: 17 cali - Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli - Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms - Jasność: min. 250 cd/m 2 - Kontrast: min. 800:1 - Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni - Kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni - Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln - Regulacja cyfrowa (OSD) - Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) - Pozostałe złącza: 4 x USB Wbudowany zasilacz - Pobór mocy (praca/spoczynek): maks. 22/ maks. 1 Wat - Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak - Regulacja wysokości monitora (height adjustment): Tak - Obrotowa podstawa monitora (swivel): Tak - Panel obrotowy (pivot): Tak - Szerokość: maks. 372,1 mm - Wysokość: maks. 332,16 mm - Głębokość: maks. 182 mm - Masa netto: maks. 4,4 kg - Kolor obudowy: czarny 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy ulicy Grunwaldzkiej 137 własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi dokona rozładunku, montażu, uruchomienia i przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 20

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl Elbląg: dostawa urządzeń i blankietów do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 175886-2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 175886-2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 Elbląg: Dostawa frezarki CNC z wyposaŝeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Numer ogłoszenia: 175886-2011; data zamieszczenia: 28.06.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo