oy. S Warszawa, dnia r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik: 1 na N2 sfr. oy. IU/74/V-53/ZOJPNJDOS/SS/2014), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy V/4704/14 z dnia r.). Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany, jednolity tekst z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr wych. i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych (nr rel: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych Dotyczy: postępowania IU 74! y-53i ZO!PPJ/DOS/S budowa i wdrożenie systemu S Warszawa, dnia r.

2 ustawa rozporządzenie SKARB Prawo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska I 7 OO-909 Warszawa 1L4.t1lZcdflK)lhO y.fl tel faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku - zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20t3 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony Nazwa postępowania: Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych 2.3. Oznaczenie postępowania: IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę lub oznaczenie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych, dostawa sprzętu, oprogramowania oraz systemu zobrazowania Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr I do SIWZ Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona I

3 dokumentów składających się na SJWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ. informacyjnych, na którą składa się: 4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ł. Część I obejmuje dostawę systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 4. OFERTY CZĘŚCIOWE 4.2. Zamówienie podzielono na pięć (5) części: Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. w Załączniku nr I do SIWZ Część II obejmuje dostawę oprogramowania fotogrametrycznego. GłS-owego Część III obejmuje dostawę oprogramowania użytkowego Część IV obejmuje dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego Część V obejmuje dostawę systemu zobrazowania - szkoleniem, określonym w Załączniku nr I do SIWZ. ł) dostawa macierzy dyskowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2) rozbudowa macierzy dyskowej. 3) rozbudowa posiadanych przełączników sieci SAN, 4) dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN, 5) rozbudowa platformy serwerowej, 6) doposażenie macierzy dyskowej, 7) usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania dla zadania nr 1, 2, 6 wraz ze - w zakresie określonym w Załączniku nr do SIWZ. i - serwerowego w zakresie określonym w Zalączniku nr I do SIWZ. i oprogramowania dla AO RP, na którą składa się: 1) dostawa systemu serwerów kasetowych z wyposażeniem; 2) dostawa terminala klienckiego; 3) dostawa oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych; 4) dostawa systemu operacyjnego dla wirtualizacji stacji roboczych; 5) usługa wdrożenia, - w zakresie określonym w Załączniku nr I do SIWZ. w w zakresie zakresie określonym 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 7.1. Realizacja zadań określonych da części I w pkt ppkt 1-6 SIWZ do 30 dni od podpisania umowy. Zadanie dla części I w pkt ppkt 7 SIWZ do IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 strona dni od podpisania umowy.

4 SIwZ. DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 7.4. Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania 36 podpisania umowy Dostawa oprogramowania dla części II. III iv 21 dni od podpisania umowy Realizacja zadań określonych dla części IV w pkt ppkt 1-4 SIWZ 21 dni dni od miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dla części IV w pkt ppkt 5 od daty dostarczenia sprzętu do odbiorcy wskazanego w Załączniku nr 1 do 90 HI/74!V-53/ZO/PN/DOS/S S/20 14 strona 3 klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym, potwierdzone bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji okresowych lub ciągłych również wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 1) Dla części I - dostawa w c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia: jęen jedna osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli osoba posiadająca stosowne uprawnienia i 3-letnie doświadczenie certyfikatami uznawanymi przez producenta oraz poświadczenie niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy dyskowych co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia koordynator projektu, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa co najnmiej ,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). dyskowych klasy Enterprise z serwisem i usługą wdrożenia o wartości swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę macierzy tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą b) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał. a w przypadku świadczeń czyrmości: posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego b) posiadania wiedzy i doświadczenia, warunki wymienione w art. 22 ust. I Pzp, dotyczące: czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zdolnymi do wykonania zamówienia, stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają Zamawiający wymaga aby wykonawca: systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 Pzp, a) posiadał uprawnienia do wykonywania okreś]onej działalności lub Specyflkacja Istotnych Warunków Zamówienia

5 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie w min. 4.0, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego jeden certyfikowany inżynier VMware Certified Professionał do wersji stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony infontiacji niejawnych, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmiiej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, doświadczenie w zakresie konfigurowania i eksploatacji oprogramowania Replication Manager i Command Director oraz poświadczenie IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS!20 14 strona 4 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania 3) Dla części III - dostawa oprogramowania użytkowego okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat działalności jest krótszy tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą a) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń najnmiej ,00 zi (słownie: trzy miliony złotych OO/ł 00); co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie sieci SAN z wykorzystaniem PC oraz poświadczenie bezpieczeństwa co posiadał był posiadał był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 00/ 100). b) znajdował sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). i serwerowego najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie a) Dosiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń d) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: 2) Dla części II - dostawa niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł oprogramowania fotogrametrycznego, GIS-owego okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą (słownie: trzy miliony złotych 00/100). przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/ł 00). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: siemset tysięcy złotych OO/100). b) znajdował sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zi brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). był ubezpieczony od odpowiedzialności cywitnej xy zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). 4) Dla cześci IV - dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania dla AORP a) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE. b) posiadał wiedze i doświadczenie: wykonał. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę serwerów wraz z wyposażeniem i terminali klienckich do usiug komunikacji wideotelefonicznej o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: jednego miliona złotych OO/100). c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za realizację usługi instalacji i uruchomienia, oraz posiadająca: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, tytuł inżyniera Cisco CCIE. d) znajdował siew sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej XV zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zi (słownie: jednego miliona złotych 00/100). 5) Dla części V - dostawa systemu zobrazowania a) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą RJ/74/y-53/ZO/PNJDOS/SS/2014 strona S

7 zgodnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę stacji graficznych o wartości co najmniej ,00 zł brutto (siownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). b) znajdował sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: posiadał środki frnansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zi brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych OO/100). był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zi brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniai nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia łub zdołnościach finansowych innych podmiotów, niezałeżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegółności przedstawiając w tym cełu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Zgodnie z art. 24 ust. ł Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia pubłicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9.1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa wart. 22 ust. t Pzp: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) kopii aktuałnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE dla części 111V. c) kopii aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej pierwszego stopnia potwierdzającego zdolność wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzułi co najmniej POUFNE dla części IV. d) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 6

8 potwierdzającej potwierdzającej %4ystawionego zgodnie zgodnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 ppkt lb, 2a, 3a, 4b. 5a SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem wykonawcy. że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzający spełnienie warunku okreśłonego w pkt: 8.2 ppkt ic SIWZ dla części I oraz ppkt 4c SIWZ dla części IV z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków łub zdolność kredytową wykonawcy spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 ppkt ld, 2b, 3b, 4d, Sb SIWZ. wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) opłaconej połisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziałności cywiłnej w zakresie prowadzonej działałności związanej z przedmiotem zamówienia spełnienie warunku okreśłonego w pkt. 8.2 ppkt łd, 2b, 3b, 4d, 5b SIWZ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okołicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ł Pzp: h) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykłuczenia ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; i) aktualnego odpisu z wiaściwego rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżełi odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia xy oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skiadania ofert; j) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tenninu składania ofert; k) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; IU/74!y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 7

9 n) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. o której mowa zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 Pzp: m) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym miesięcy przed upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; kapitałowej. w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 8 i Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 wystawiony w art. 24 ust. 1 pkt 4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy HJ!74/V-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 8 Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę wdrożonego poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. o) oświadczenia o posiadaniu przez wykonawcę autoryzacji producenta p) certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważne 8 i Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a) lit.: i), J), k), m) składa się takich zaświadczeń - zastępuje sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - się je dokumentem zawierającym ofert. z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 8 i wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości odpowiednio, że: nie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie nie w całości wykonania decyzji właściwego organu - nie wystawiony zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające określonym przez Zamawiającego dla części I projektem, potwierdzonego przez niezależny podmiot zajmujący się oferowanej macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu; systemu zarządzania jakością w zakresie dostaw, serwisu, zarządzania W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której b) lit. 1) składa składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub dokumenty dotyczą. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu Pzp wystawione Agnieszka składania ofert. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 stiona 9 INSPEKTORAT UZBROJENIA, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą Warszawa, elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt internetowej Zamawiającego Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt 10.2 S1 WZ. Zamawiający Zamawiającego: ww%y.iu.wp.mil.pl. lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres iu.oiize(mon.oy.pl b) Sekretarz komisji NOBIS tel. +48 (22) niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie na adres korespondencyjny: ich otrzymania. c) drogą elektroniczną (z dopiskiem. IU/74fV-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ) Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ a) piseamie (z dopiskiem IU/741V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 ), Oświadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać: W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali b) faksem (z dopiskiem IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ), ul. Królewska 1/7, Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym. administracyjnym miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem określonych w pkt 9.3 SIWZ. wystawione Michał LIPIŃSKI tel. +48 (22) , w terminach 9.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca Specyflkacja Istotnych Warunków Zamówienia

11 formułować wjęzyku polskim. złotych 00/100), 11. I. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM a) na część I wadium nr 5017 xy wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy IU/74!y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 10 składania ofert Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ c) na część III wadium nr 5037 w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez 7 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. e) na część V wadium nr 5039 w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy d) na część IV wadium nr 5038 w wysokości: zł (słownie: Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 Pzp Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 Pzp Za termin wniesienia wadium w formie pienięźnej zostanie przyjęty termin złotych 00/100), tysięcy złotych 00/100), siedemdziesiąt tysięcy złotych). złotych). Królewska 1/7 pokój nr 117 z dopiskiem:,, WADIUM NR W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ I WDROŻENIE INFORMACYJNYCH - NR REF. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014. uznania na rachunku Zamawiającego. związania ofertą. SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI ZASOBÓW Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 b) na część II wadium nr 5036 w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy ust. 2 pkt 2 Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12 wzory, należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zgody. istotnych zmian w treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to siwz. w niniejszej SIWZ. I 3.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki, dla których zostaly określone IU/74/V-53!ZO!PN!DOS/SS/2014 strona 11 w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis 13.tO. Wymagania określone w pkt i 13.9 SIWZ nie stanowią treści ofern i ich do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia Oferta powinna zawierać: we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. b) pelnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie wymaga się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złożone zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost został określony w pkt. ił SIWZ, z dokumentu rejestrowego, a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. oferty Wszystkie załączone do oferty dokumenw sporządzone w języku obcym należy Ofertę należy sporzadzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty oraz wymaganych dokumentów były Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki c) kopię dokumentu wadialnego - sposób złożenia dokumentu wadialnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13 Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: b) napisem NIE OTWIERAĆ PRZED DATA a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na. BUDOWĘ I otwarcia ofert, skierowanym na adres Zamawiającego. WDROŻENIE SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - NR REF. IU!74/y- 53/ZO/PN/DOS!SS/ DO GODZ. IU!74!y-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 12 Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej l/7 w Warszawie. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie oraz zwróci ofertę po uplywie terminu do wniesienia odwolania. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w Zamawiającego Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do korespondencyjny wskazany yy pkt SIWZ. dni robocze, w godzinach lub przeslać pocztą na adres oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. i dołączone odrębnie do oferty. i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI zm.), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione irwym przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę Wykonawca może wprowadzić zmiany w zlożonej ofercie lub ją wycofać, pod Zmiany dotyczące treści oferty powiimy być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wspólnie ubiegających się o zamówienie. c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14 ilość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofercie. przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa rmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne. IUPJ4IV-53!ZOIPN/DOS/SS12014 strona 11 C0 uzyskanych punktów, gdzie: Co = Ciuln / Cb * 100 pkt następującego \yzoru: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie polskiej (PLN). PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ Przy powyżsj ch obliczeniach uykonawca dokonuje iy każdym miejscu zaokrąglenia do f: wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i polskiej (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena brutto oferty Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie Ceny jednostkowej obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku dwóch miejsc po przecinku. Cena o/krn to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15 DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cb cena oferty badanej. najniższa cena spośród ofert niepolegających odrzuceniu, IU/74!V-53/ZO/PNJDOS/SS/20 14 strona 14 bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji Professional do wersji min. 4.0: kopię aktualnego poświadczenia dla osoby dedykowanej jako certyfikowany inżynier VMware Certified aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do macierzy dyskowych klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym: kopię dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji dokumentu wystawionego przez producenta macierzy potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień oraz kopię dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej stosowne uprawnienia i 3- letnie doświadczenie w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu dla osoby dedykowanej jako koordynator projektu: kopię aktualnego informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji Wykonawca, dla części Ii IV przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do z zastrzeżeniem art. 183 Pip. o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego a) Dla części I Pzp na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. ofertę. w terminie nie krótszym niż to dni od dnia przesłania zawiadomienia 92 ust. I Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. I pkt I Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą. który złożył najkorzystniejszą Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania Wybrany wykonawca, najpóźniej xy terminie wyznaczonym przez W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. oraz kopie odpowiednich dokumentów: Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przekazania Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16 istotne dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej stosowne uprawnienia i 3- dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej uprawnienia i 3-letnie letnie doświadczenie w zakresie konfigurowania i eksploatacji aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię zaświadczenia oprogramowania Replication Manager i Command Director oraz kopię dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji IU/74!y-53/ZO/PNIDOS/SS!201 4 strona 15 określonych dla wadium jak w pkt 11 SIWZ zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa załącznik nr 8 do SIWZ. postanowienia gwarancji Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ceny całkowitej podanej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 30 dni od terminu WYKONANIA UMOWY 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO zawarcia przedmiotowej umowy SIWZ zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylenie się wykonawcy od Uwaga: Brak dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w pkt Wykaz, o którym mowa w pkt 20.5 SIWZ powinien zawierać wszystkie dane o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji dla osób dedykowanych jako osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi instalacji i uruchomienia: kopię aktualnego poświadczenia niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię zaświadczenia wskazane w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego - realizujących przedmiot umowy. pkt 7.Wykaz osób b) Dla części IV i serwisu. dokumenty o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. sieci SAN z wykorzystaniem FC: kopię aktualnego poświadczenia doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz kopię zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

17 WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i zostanie Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na wykonane. co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisaiiym przez zwrócone nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni i gwarancji. RJ/74/y-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 16 MichF(i%IŃSKI PRZEWODNI4CY KOMISJI istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a także izmemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 1) w umowie na część 1, II, III oraz IV - *5 ust. 1 pkt. 6; będzie w przypadku i na waruniach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ: do SIWZ. 2) w umowie na część V - *5 ust. 6. Załączniki: załącznik nr 1 - zalącznik nr 2 - zalącznik nr 3 - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - załącznik nr 6 - załącznik nr 7 - załącznik nr 8 - załącznik nr 9 - wymagania tec]miczne istotne postanowienia umowy formularz ofertowy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykaz wykonanych dostaw istotne postanowienia gwarancji przetargowej istotne postanowienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w załączniku nr Zmiana postanowień umowy o której mowa w art. 144 ust. 1 Pzp możliwa Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji dystrybucji zasobów informacyjnych i CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych, na którą składa się: 1) dostawa sprzętu i oprogramowania, w tym: a) rozbudowa dwóch posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych klasy Enterprise Hitachi yirtual Storage Platform pracujących w architekturze dwuośrodkowego klastra niezawodnościowego o niezbędne elementy, licencje i oprogramowanie umożliwiające pracę macierzy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego (ang. tr4yle data Cenie!). b) dostawa macierzy dyskowej klasy Enterprise wraz z jej oprogramowaniem, licencjami i gwarancją przystosowaną do wspólpracy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego (ang. atp/e data cenżerj z dwoma posiadanymi przez Zamawiającego macierzami dyskowymi. c) rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi Virtual Storage Platform o dodatkową przestrzeń dyskową na potrzeby wykonywania wewnętrznych kopii zapasowych danych: Przez trzyośrodkowy klaster niezawodnościowy macierzy dyskowych Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które w:korzystując wbudowane W oprogramowanie macierzowe. polączone mechanizmy synchronicznej i asynchronicznej reptikacji danych zapewni: możliwość zabezpieczenia danych w trzech ośrodkach, poprzez kaskadowe połączenie macierzy w lokalizacjach podstawowej z pośrednią oraz pośredniej ze zdalną, Xv taki sposób aby lokalizacja zdalna posiadała aktualne dane przy uwzględnieniu opóźnień wprowadzanych przez replikację asynchroniczną. W przypadku awarii w lokalizacji pośredniej musi istnieć możliwość przełączenia replikacji z lokalizacji podstawowej bezpośrednio na lokalizację zdalną bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane w lokalizacji zdalnej. możliwość zabezpieczenia danych w trzech ośrodkach poprzez jednoczesne wykonywanie kopii danych z lokalizacji podstawowej do lokalizacji pośredniej i zdalnej (ang. inuiti-taiget). W przypadku awarii lokalizacji podstawowej i przełączenia produkcji na lokalizację pośrednią, musi istnieć możliwość przełączenia replikacji bezpośrednio na lokalizację zdalną bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane W lokalizacji zdalnej. W przypadku awarii lokalizacji podstawowej i przełączenia produkcji na lokalizację zdalną, musi istnieć możliwość przelączenia replikacji bezpośrednio na lokalizację pośrednią bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane w lokalizacji pośredniej. 2) Rozbudowa posiadanych przelączników sieci SAN. 3) Dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN. 4) Rozbudowa platformy serwerowej. 5) Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej VMware. 6) Usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania. Realizacia zamówienia na cześć I składa sie z niżej wymienionych zadań. str. 1

19 . r : 2 2 -I 0 Z O C O I C O O -t 5-. CC C ID.< o Cit _.CC C N -t (D O-N 5 N C N C ft ;t;.m a -t (D C.. C (CC (IQ C 0 C (D -t NN N OO N tit 5_ -t Oo S _9j NO (D 0- S C -CZ O EC 5 N - 0- ęt 1_. 0C S. Cz_. 0 (D -t fso 2. N 0- Z. ft Z -* Z O (1) E ft ft N 0- O r%j W O N Z Z O Cn r%j C W W W W W ;P: W hj P O D P W M tj M M M M C O -I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O -i C..i. - -t C.( $ i - -p-- -..C..fa $ C I IIIIIIIIII J Ib.J 1b M M M M M M M M M M M M M M M M W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O tj. tj W W W W W W M M tj M M M III!IIt lii, aajaaabmooooomooooo O O O P r P r or t_ <<<<<<- Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn tflflw C C C C C C C C C Cfl 1C )LnCnCn nn C C C CCC<< -Ć < < < tn (t OO (D O (D (D S S S S SS -t-t-t-t-t-t-t--t----- nono n 55 S SS (D (to (D (ton (D O ó O O O O O O O Z Z Z Z O O O O O < O O O. < < < < < << Ć (D (D (D (D (D (D (D CD I r IQ IQ n n e mr1mwwfloo O E C a Cn C o o o o 5 z HWCnCnW z -z W OO O -. O-CD (D - C _Ct ) C0 HC CnW W O C r MC MC O (D O tn C O. :WWi 5-(DC O O Z et flflflflflflflflflflflflflnnnnnnnn I I 1411Ę1S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8ZZXnWCnWC - ZZ Ę-t.Ę2 I- Cn r fl t r Cn t fl fl fl Cn Iii r < 1 fl <. t fl C 1 z O O O 5-5 ;- - z azwo r1lc (D W C C O Cn 5- < C < O (D - d (D (D C C 0- (D O Cn C W-- flfl 55 W-o-, :0C W) MO C C C Z. (D E 5--t rqiq -: 05- OO ZHJ 0 W O ton - 5O ardwr. r r C. IQ (D fl Ę 1) O O O (Da o o (DO cr r 2 5- r r O O 5 0- S Cn r-t -t M M--MM W M J. DC O\.

20 z I I Załącznik Nr 1 do SIWZ Ol L.P ysp Disaster Rec 1-ySD Fair 220TB Upg to UNL Lic P ysp Disaster Recoyery Extended Bad! 1 OTB Base Lic P ysp Disaster Recoyery Extended Bndl 200TB Błock Lic P ysp baic Operating System Media Kit ) -OIBY ysp Basic Operating System 1-ySD Pair Base License OIL.P ysp Basic Operating Sys I -ysd Pair 220TB Upg to UNL Lic ? ysp Basic Operating System 2OTB Base License P ysp Basic Operating System 200IB Block License W? VSP Tuning Manager 1-ySD Pair Base License ILP ysp 1 uuing Manager 1-ySD Pair 220TB Upg to Unlmtd Lic P ysp Tuning Manager 2OTB Base License P ysp Tuning Manager 2001B Block 1 icense Ol B.P ysp Tiered Storage Manager I -ysd Pair Base Licene OIL.P ysp Tiered Stor Mgr 1-ySD Pair 220TB Upg to UNL Lic P \SP Tiered Storage Manager 2OTB Base License P ysp Tiered Storage Manager 200TB Błock License Y ysp Tuning Manager y8.0 Media Kit Ol.P ysp Tiered Storage Manager y8.u Media Kit D.P HDLM Adyanced for VMware - CPU Lic (10l-200th) E.P 1-IDLM Adyanced for VMware - CPU Lic (20 1+) 25 4 Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: ba - Wymagania ogólne 1.1. Zamówienie dotyczy dostarczenia jednej macierzy klasy Enterprise. Pod pojęciem macierzy, w tym dokumencie, Zamawiający rozumie urządzenie oferujące możliwość pracy w środowiskach otwartych (Open Systems) jak również w środowisku z systemami MainFrame: a. dostarczające określoną powierzchnię dyskową funkcjonalnością macierzy klasy Enterprise i zgodną z wymaganiami opisanymi w dalszej części Załącznika; b. dostarczające mechanizmy umożliwiające wirtualizację swojej (wewnętrznej) i innych, (zewnętrznych) przestrzeni dyskowych (również macierzy firm trzecich): c. nie posiadające pojedynczego punktu awarii (tzw. Singie Point of Failure) tzn. części. elementy i rozwiązania flinkcjonalne macierzy powinny być zduplikowane tak, zapewniać nieprzerywane dostarczanie świadczonych usług w przypadkujakiejkolwiek pojedynczej awarii d. oferujące możliwość wykonywania wszystkich napraw (on-line repair). rekonfiguracji i rozbudowy w trybie online (bez przerywania pracy systemu. bez przerywania udostępniania danych). e. umożliwiające wymianę oprogramowania tzw.,microcode macierzy, kontrolerów lub dowolnego innego urządzenia wchodzącego w skład zestawu bez przerwy w pracy całego urządzenia, w tym konieczności wyłączenia macierzy, odłączenia dowolnego z wolumenów lub utraty dostępu do zasobów. zamawiający nie dopuszcza ofert, gdzie dostarczona macierz będzie składała się z dwóch lub większej liczby odrębnych urządzeń połączonych urządzeniem wirtualizującym lub w jakikolwiek inny sposób Przeznaczeniem macierzy jest zapewnienie przestrzeni dyskowej dla zwirtualizowanego środowiska serwerowego opartego o serwery typu.rac)c I.b1ade oraz pełnienie roli macierzy pośredniej dla macierzy: a. Hitachi Virtual Storage Platform zainstalowanej w Warszawie, oraz b. Hitachi Virtual Storage Platform zainstalowanej w Bydgoszczy. Konfiguracja powxższych macierzy wraz z dostarczaną macierzą dyskową musi posiadać możliwość pracy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego tj. musi być możliwość zestawienia replikacji synchronicznej;asynchronicznej pomiędzy trzema macierzami dyskowymi zgodnie z opisem w wymaganiach ogólnych. Funkcjonalność ta musi być zrealizowana z wykorzystaniem funkcjonalności wbudowanej w oprogramowanie ukladowe dostarczanej macierzy (microcode) oraz macierzy wymienionych powyżej będących w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli wymagane jest dostarczenie dodatkowego oprogramowania lub licencji, w celu uruchomienia tej funkcjonalności to należy je dostarczyć. Należy wyspecyfikować ilość i nazwy dostarczanych licencji pozwalających na pracę macierzy w architekturze trzyośrodkowego str. 3

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa Słupsk Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk Nr sprawy: IR/ZP-351-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo