oy. S Warszawa, dnia r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik: 1 na N2 sfr. oy. IU/74/V-53/ZOJPNJDOS/SS/2014), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy V/4704/14 z dnia r.). Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany, jednolity tekst z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr wych. i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych (nr rel: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych Dotyczy: postępowania IU 74! y-53i ZO!PPJ/DOS/S budowa i wdrożenie systemu S Warszawa, dnia r.

2 ustawa rozporządzenie SKARB Prawo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska I 7 OO-909 Warszawa 1L4.t1lZcdflK)lhO y.fl tel faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku - zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20t3 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony Nazwa postępowania: Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych 2.3. Oznaczenie postępowania: IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę lub oznaczenie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych, dostawa sprzętu, oprogramowania oraz systemu zobrazowania Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr I do SIWZ Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona I

3 dokumentów składających się na SJWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ. informacyjnych, na którą składa się: 4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ł. Część I obejmuje dostawę systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 4. OFERTY CZĘŚCIOWE 4.2. Zamówienie podzielono na pięć (5) części: Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. w Załączniku nr I do SIWZ Część II obejmuje dostawę oprogramowania fotogrametrycznego. GłS-owego Część III obejmuje dostawę oprogramowania użytkowego Część IV obejmuje dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego Część V obejmuje dostawę systemu zobrazowania - szkoleniem, określonym w Załączniku nr I do SIWZ. ł) dostawa macierzy dyskowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2) rozbudowa macierzy dyskowej. 3) rozbudowa posiadanych przełączników sieci SAN, 4) dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN, 5) rozbudowa platformy serwerowej, 6) doposażenie macierzy dyskowej, 7) usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania dla zadania nr 1, 2, 6 wraz ze - w zakresie określonym w Załączniku nr do SIWZ. i - serwerowego w zakresie określonym w Zalączniku nr I do SIWZ. i oprogramowania dla AO RP, na którą składa się: 1) dostawa systemu serwerów kasetowych z wyposażeniem; 2) dostawa terminala klienckiego; 3) dostawa oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych; 4) dostawa systemu operacyjnego dla wirtualizacji stacji roboczych; 5) usługa wdrożenia, - w zakresie określonym w Załączniku nr I do SIWZ. w w zakresie zakresie określonym 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 7.1. Realizacja zadań określonych da części I w pkt ppkt 1-6 SIWZ do 30 dni od podpisania umowy. Zadanie dla części I w pkt ppkt 7 SIWZ do IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 strona dni od podpisania umowy.

4 SIwZ. DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 7.4. Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania 36 podpisania umowy Dostawa oprogramowania dla części II. III iv 21 dni od podpisania umowy Realizacja zadań określonych dla części IV w pkt ppkt 1-4 SIWZ 21 dni dni od miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dla części IV w pkt ppkt 5 od daty dostarczenia sprzętu do odbiorcy wskazanego w Załączniku nr 1 do 90 HI/74!V-53/ZO/PN/DOS/S S/20 14 strona 3 klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym, potwierdzone bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji okresowych lub ciągłych również wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 1) Dla części I - dostawa w c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia: jęen jedna osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli osoba posiadająca stosowne uprawnienia i 3-letnie doświadczenie certyfikatami uznawanymi przez producenta oraz poświadczenie niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy dyskowych co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia koordynator projektu, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa co najnmiej ,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). dyskowych klasy Enterprise z serwisem i usługą wdrożenia o wartości swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę macierzy tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą b) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał. a w przypadku świadczeń czyrmości: posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego b) posiadania wiedzy i doświadczenia, warunki wymienione w art. 22 ust. I Pzp, dotyczące: czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zdolnymi do wykonania zamówienia, stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają Zamawiający wymaga aby wykonawca: systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 Pzp, a) posiadał uprawnienia do wykonywania okreś]onej działalności lub Specyflkacja Istotnych Warunków Zamówienia

5 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie w min. 4.0, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego jeden certyfikowany inżynier VMware Certified Professionał do wersji stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony infontiacji niejawnych, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmiiej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, doświadczenie w zakresie konfigurowania i eksploatacji oprogramowania Replication Manager i Command Director oraz poświadczenie IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS!20 14 strona 4 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania 3) Dla części III - dostawa oprogramowania użytkowego okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat działalności jest krótszy tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą a) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń najnmiej ,00 zi (słownie: trzy miliony złotych OO/ł 00); co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie sieci SAN z wykorzystaniem PC oraz poświadczenie bezpieczeństwa co posiadał był posiadał był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 00/ 100). b) znajdował sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). i serwerowego najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie a) Dosiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń d) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: 2) Dla części II - dostawa niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł oprogramowania fotogrametrycznego, GIS-owego okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą (słownie: trzy miliony złotych 00/100). przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/ł 00). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: siemset tysięcy złotych OO/100). b) znajdował sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zi brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). był ubezpieczony od odpowiedzialności cywitnej xy zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). 4) Dla cześci IV - dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania dla AORP a) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE. b) posiadał wiedze i doświadczenie: wykonał. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę serwerów wraz z wyposażeniem i terminali klienckich do usiug komunikacji wideotelefonicznej o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: jednego miliona złotych OO/100). c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za realizację usługi instalacji i uruchomienia, oraz posiadająca: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, tytuł inżyniera Cisco CCIE. d) znajdował siew sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej XV zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zi (słownie: jednego miliona złotych 00/100). 5) Dla części V - dostawa systemu zobrazowania a) posiadał wiedzę i doświadczenie: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą RJ/74/y-53/ZO/PNJDOS/SS/2014 strona S

7 zgodnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę stacji graficznych o wartości co najmniej ,00 zł brutto (siownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). b) znajdował sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej.: posiadał środki frnansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zi brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych OO/100). był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zi brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniai nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia łub zdołnościach finansowych innych podmiotów, niezałeżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegółności przedstawiając w tym cełu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Zgodnie z art. 24 ust. ł Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia pubłicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9.1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa wart. 22 ust. t Pzp: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) kopii aktuałnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE dla części 111V. c) kopii aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej pierwszego stopnia potwierdzającego zdolność wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzułi co najmniej POUFNE dla części IV. d) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 6

8 potwierdzającej potwierdzającej %4ystawionego zgodnie zgodnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 ppkt lb, 2a, 3a, 4b. 5a SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem wykonawcy. że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzający spełnienie warunku okreśłonego w pkt: 8.2 ppkt ic SIWZ dla części I oraz ppkt 4c SIWZ dla części IV z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków łub zdolność kredytową wykonawcy spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 ppkt ld, 2b, 3b, 4d, Sb SIWZ. wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) opłaconej połisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziałności cywiłnej w zakresie prowadzonej działałności związanej z przedmiotem zamówienia spełnienie warunku okreśłonego w pkt. 8.2 ppkt łd, 2b, 3b, 4d, 5b SIWZ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okołicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ł Pzp: h) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykłuczenia ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; i) aktualnego odpisu z wiaściwego rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżełi odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia xy oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skiadania ofert; j) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tenninu składania ofert; k) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; IU/74!y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 7

9 n) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. o której mowa zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 Pzp: m) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym miesięcy przed upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; kapitałowej. w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 8 i Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 wystawiony w art. 24 ust. 1 pkt 4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy HJ!74/V-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 8 Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę wdrożonego poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. o) oświadczenia o posiadaniu przez wykonawcę autoryzacji producenta p) certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważne 8 i Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a) lit.: i), J), k), m) składa się takich zaświadczeń - zastępuje sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - się je dokumentem zawierającym ofert. z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 8 i wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości odpowiednio, że: nie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie nie w całości wykonania decyzji właściwego organu - nie wystawiony zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające określonym przez Zamawiającego dla części I projektem, potwierdzonego przez niezależny podmiot zajmujący się oferowanej macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu; systemu zarządzania jakością w zakresie dostaw, serwisu, zarządzania W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której b) lit. 1) składa składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub dokumenty dotyczą. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu Pzp wystawione Agnieszka składania ofert. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 stiona 9 INSPEKTORAT UZBROJENIA, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą Warszawa, elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt internetowej Zamawiającego Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt 10.2 S1 WZ. Zamawiający Zamawiającego: ww%y.iu.wp.mil.pl. lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres iu.oiize(mon.oy.pl b) Sekretarz komisji NOBIS tel. +48 (22) niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie na adres korespondencyjny: ich otrzymania. c) drogą elektroniczną (z dopiskiem. IU/74fV-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ) Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ a) piseamie (z dopiskiem IU/741V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 ), Oświadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać: W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali b) faksem (z dopiskiem IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ), ul. Królewska 1/7, Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym. administracyjnym miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem określonych w pkt 9.3 SIWZ. wystawione Michał LIPIŃSKI tel. +48 (22) , w terminach 9.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca Specyflkacja Istotnych Warunków Zamówienia

11 formułować wjęzyku polskim. złotych 00/100), 11. I. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM a) na część I wadium nr 5017 xy wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy IU/74!y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 10 składania ofert Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ c) na część III wadium nr 5037 w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez 7 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. e) na część V wadium nr 5039 w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy d) na część IV wadium nr 5038 w wysokości: zł (słownie: Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 Pzp Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 Pzp Za termin wniesienia wadium w formie pienięźnej zostanie przyjęty termin złotych 00/100), tysięcy złotych 00/100), siedemdziesiąt tysięcy złotych). złotych). Królewska 1/7 pokój nr 117 z dopiskiem:,, WADIUM NR W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ I WDROŻENIE INFORMACYJNYCH - NR REF. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014. uznania na rachunku Zamawiającego. związania ofertą. SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI ZASOBÓW Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 b) na część II wadium nr 5036 w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy ust. 2 pkt 2 Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12 wzory, należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zgody. istotnych zmian w treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to siwz. w niniejszej SIWZ. I 3.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki, dla których zostaly określone IU/74/V-53!ZO!PN!DOS/SS/2014 strona 11 w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis 13.tO. Wymagania określone w pkt i 13.9 SIWZ nie stanowią treści ofern i ich do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia Oferta powinna zawierać: we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. b) pelnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie wymaga się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złożone zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost został określony w pkt. ił SIWZ, z dokumentu rejestrowego, a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. oferty Wszystkie załączone do oferty dokumenw sporządzone w języku obcym należy Ofertę należy sporzadzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty oraz wymaganych dokumentów były Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki c) kopię dokumentu wadialnego - sposób złożenia dokumentu wadialnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13 Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: b) napisem NIE OTWIERAĆ PRZED DATA a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na. BUDOWĘ I otwarcia ofert, skierowanym na adres Zamawiającego. WDROŻENIE SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - NR REF. IU!74/y- 53/ZO/PN/DOS!SS/ DO GODZ. IU!74!y-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 12 Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej l/7 w Warszawie. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie oraz zwróci ofertę po uplywie terminu do wniesienia odwolania. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w Zamawiającego Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do korespondencyjny wskazany yy pkt SIWZ. dni robocze, w godzinach lub przeslać pocztą na adres oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. i dołączone odrębnie do oferty. i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI zm.), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione irwym przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę Wykonawca może wprowadzić zmiany w zlożonej ofercie lub ją wycofać, pod Zmiany dotyczące treści oferty powiimy być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wspólnie ubiegających się o zamówienie. c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14 ilość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofercie. przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa rmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne. IUPJ4IV-53!ZOIPN/DOS/SS12014 strona 11 C0 uzyskanych punktów, gdzie: Co = Ciuln / Cb * 100 pkt następującego \yzoru: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie polskiej (PLN). PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ Przy powyżsj ch obliczeniach uykonawca dokonuje iy każdym miejscu zaokrąglenia do f: wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i polskiej (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena brutto oferty Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie Ceny jednostkowej obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku dwóch miejsc po przecinku. Cena o/krn to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15 DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cb cena oferty badanej. najniższa cena spośród ofert niepolegających odrzuceniu, IU/74!V-53/ZO/PNJDOS/SS/20 14 strona 14 bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji Professional do wersji min. 4.0: kopię aktualnego poświadczenia dla osoby dedykowanej jako certyfikowany inżynier VMware Certified aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do macierzy dyskowych klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym: kopię dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji dokumentu wystawionego przez producenta macierzy potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień oraz kopię dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej stosowne uprawnienia i 3- letnie doświadczenie w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu dla osoby dedykowanej jako koordynator projektu: kopię aktualnego informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji Wykonawca, dla części Ii IV przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do z zastrzeżeniem art. 183 Pip. o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego a) Dla części I Pzp na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. ofertę. w terminie nie krótszym niż to dni od dnia przesłania zawiadomienia 92 ust. I Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. I pkt I Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą. który złożył najkorzystniejszą Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania Wybrany wykonawca, najpóźniej xy terminie wyznaczonym przez W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. oraz kopie odpowiednich dokumentów: Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przekazania Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16 istotne dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej stosowne uprawnienia i 3- dla osoby dedykowanej jako osoby posiadającej uprawnienia i 3-letnie letnie doświadczenie w zakresie konfigurowania i eksploatacji aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię zaświadczenia oprogramowania Replication Manager i Command Director oraz kopię dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię niejawnych; zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji IU/74!y-53/ZO/PNIDOS/SS!201 4 strona 15 określonych dla wadium jak w pkt 11 SIWZ zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa załącznik nr 8 do SIWZ. postanowienia gwarancji Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ceny całkowitej podanej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 30 dni od terminu WYKONANIA UMOWY 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO zawarcia przedmiotowej umowy SIWZ zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylenie się wykonawcy od Uwaga: Brak dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w pkt Wykaz, o którym mowa w pkt 20.5 SIWZ powinien zawierać wszystkie dane o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji dla osób dedykowanych jako osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi instalacji i uruchomienia: kopię aktualnego poświadczenia niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE oraz kopię zaświadczenia wskazane w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego - realizujących przedmiot umowy. pkt 7.Wykaz osób b) Dla części IV i serwisu. dokumenty o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. sieci SAN z wykorzystaniem FC: kopię aktualnego poświadczenia doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz kopię zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

17 WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i zostanie Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na wykonane. co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisaiiym przez zwrócone nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni i gwarancji. RJ/74/y-53/ZO/PN/DOS!SS/20 14 strona 16 MichF(i%IŃSKI PRZEWODNI4CY KOMISJI istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a także izmemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 1) w umowie na część 1, II, III oraz IV - *5 ust. 1 pkt. 6; będzie w przypadku i na waruniach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ: do SIWZ. 2) w umowie na część V - *5 ust. 6. Załączniki: załącznik nr 1 - zalącznik nr 2 - zalącznik nr 3 - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - załącznik nr 6 - załącznik nr 7 - załącznik nr 8 - załącznik nr 9 - wymagania tec]miczne istotne postanowienia umowy formularz ofertowy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykaz wykonanych dostaw istotne postanowienia gwarancji przetargowej istotne postanowienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w załączniku nr Zmiana postanowień umowy o której mowa w art. 144 ust. 1 Pzp możliwa Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji dystrybucji zasobów informacyjnych i CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu archiwizacji i dystrybucji zasobów informacyjnych, na którą składa się: 1) dostawa sprzętu i oprogramowania, w tym: a) rozbudowa dwóch posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych klasy Enterprise Hitachi yirtual Storage Platform pracujących w architekturze dwuośrodkowego klastra niezawodnościowego o niezbędne elementy, licencje i oprogramowanie umożliwiające pracę macierzy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego (ang. tr4yle data Cenie!). b) dostawa macierzy dyskowej klasy Enterprise wraz z jej oprogramowaniem, licencjami i gwarancją przystosowaną do wspólpracy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego (ang. atp/e data cenżerj z dwoma posiadanymi przez Zamawiającego macierzami dyskowymi. c) rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi Virtual Storage Platform o dodatkową przestrzeń dyskową na potrzeby wykonywania wewnętrznych kopii zapasowych danych: Przez trzyośrodkowy klaster niezawodnościowy macierzy dyskowych Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które w:korzystując wbudowane W oprogramowanie macierzowe. polączone mechanizmy synchronicznej i asynchronicznej reptikacji danych zapewni: możliwość zabezpieczenia danych w trzech ośrodkach, poprzez kaskadowe połączenie macierzy w lokalizacjach podstawowej z pośrednią oraz pośredniej ze zdalną, Xv taki sposób aby lokalizacja zdalna posiadała aktualne dane przy uwzględnieniu opóźnień wprowadzanych przez replikację asynchroniczną. W przypadku awarii w lokalizacji pośredniej musi istnieć możliwość przełączenia replikacji z lokalizacji podstawowej bezpośrednio na lokalizację zdalną bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane w lokalizacji zdalnej. możliwość zabezpieczenia danych w trzech ośrodkach poprzez jednoczesne wykonywanie kopii danych z lokalizacji podstawowej do lokalizacji pośredniej i zdalnej (ang. inuiti-taiget). W przypadku awarii lokalizacji podstawowej i przełączenia produkcji na lokalizację pośrednią, musi istnieć możliwość przełączenia replikacji bezpośrednio na lokalizację zdalną bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane W lokalizacji zdalnej. W przypadku awarii lokalizacji podstawowej i przełączenia produkcji na lokalizację zdalną, musi istnieć możliwość przelączenia replikacji bezpośrednio na lokalizację pośrednią bez konieczności wykonywania pełniej kopii danych wykorzystując już istniejąc dane w lokalizacji pośredniej. 2) Rozbudowa posiadanych przelączników sieci SAN. 3) Dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN. 4) Rozbudowa platformy serwerowej. 5) Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej VMware. 6) Usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania. Realizacia zamówienia na cześć I składa sie z niżej wymienionych zadań. str. 1

19 . r : 2 2 -I 0 Z O C O I C O O -t 5-. CC C ID.< o Cit _.CC C N -t (D O-N 5 N C N C ft ;t;.m a -t (D C.. C (CC (IQ C 0 C (D -t NN N OO N tit 5_ -t Oo S _9j NO (D 0- S C -CZ O EC 5 N - 0- ęt 1_. 0C S. Cz_. 0 (D -t fso 2. N 0- Z. ft Z -* Z O (1) E ft ft N 0- O r%j W O N Z Z O Cn r%j C W W W W W ;P: W hj P O D P W M tj M M M M C O -I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O -i C..i. - -t C.( $ i - -p-- -..C..fa $ C I IIIIIIIIII J Ib.J 1b M M M M M M M M M M M M M M M M W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O tj. tj W W W W W W M M tj M M M III!IIt lii, aajaaabmooooomooooo O O O P r P r or t_ <<<<<<- Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn tflflw C C C C C C C C C Cfl 1C )LnCnCn nn C C C CCC<< -Ć < < < tn (t OO (D O (D (D S S S S SS -t-t-t-t-t-t-t--t----- nono n 55 S SS (D (to (D (ton (D O ó O O O O O O O Z Z Z Z O O O O O < O O O. < < < < < << Ć (D (D (D (D (D (D (D CD I r IQ IQ n n e mr1mwwfloo O E C a Cn C o o o o 5 z HWCnCnW z -z W OO O -. O-CD (D - C _Ct ) C0 HC CnW W O C r MC MC O (D O tn C O. :WWi 5-(DC O O Z et flflflflflflflflflflflflflnnnnnnnn I I 1411Ę1S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8ZZXnWCnWC - ZZ Ę-t.Ę2 I- Cn r fl t r Cn t fl fl fl Cn Iii r < 1 fl <. t fl C 1 z O O O 5-5 ;- - z azwo r1lc (D W C C O Cn 5- < C < O (D - d (D (D C C 0- (D O Cn C W-- flfl 55 W-o-, :0C W) MO C C C Z. (D E 5--t rqiq -: 05- OO ZHJ 0 W O ton - 5O ardwr. r r C. IQ (D fl Ę 1) O O O (Da o o (DO cr r 2 5- r r O O 5 0- S Cn r-t -t M M--MM W M J. DC O\.

20 z I I Załącznik Nr 1 do SIWZ Ol L.P ysp Disaster Rec 1-ySD Fair 220TB Upg to UNL Lic P ysp Disaster Recoyery Extended Bad! 1 OTB Base Lic P ysp Disaster Recoyery Extended Bndl 200TB Błock Lic P ysp baic Operating System Media Kit ) -OIBY ysp Basic Operating System 1-ySD Pair Base License OIL.P ysp Basic Operating Sys I -ysd Pair 220TB Upg to UNL Lic ? ysp Basic Operating System 2OTB Base License P ysp Basic Operating System 200IB Block License W? VSP Tuning Manager 1-ySD Pair Base License ILP ysp 1 uuing Manager 1-ySD Pair 220TB Upg to Unlmtd Lic P ysp Tuning Manager 2OTB Base License P ysp Tuning Manager 2001B Block 1 icense Ol B.P ysp Tiered Storage Manager I -ysd Pair Base Licene OIL.P ysp Tiered Stor Mgr 1-ySD Pair 220TB Upg to UNL Lic P \SP Tiered Storage Manager 2OTB Base License P ysp Tiered Storage Manager 200TB Błock License Y ysp Tuning Manager y8.0 Media Kit Ol.P ysp Tiered Storage Manager y8.u Media Kit D.P HDLM Adyanced for VMware - CPU Lic (10l-200th) E.P 1-IDLM Adyanced for VMware - CPU Lic (20 1+) 25 4 Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: ba - Wymagania ogólne 1.1. Zamówienie dotyczy dostarczenia jednej macierzy klasy Enterprise. Pod pojęciem macierzy, w tym dokumencie, Zamawiający rozumie urządzenie oferujące możliwość pracy w środowiskach otwartych (Open Systems) jak również w środowisku z systemami MainFrame: a. dostarczające określoną powierzchnię dyskową funkcjonalnością macierzy klasy Enterprise i zgodną z wymaganiami opisanymi w dalszej części Załącznika; b. dostarczające mechanizmy umożliwiające wirtualizację swojej (wewnętrznej) i innych, (zewnętrznych) przestrzeni dyskowych (również macierzy firm trzecich): c. nie posiadające pojedynczego punktu awarii (tzw. Singie Point of Failure) tzn. części. elementy i rozwiązania flinkcjonalne macierzy powinny być zduplikowane tak, zapewniać nieprzerywane dostarczanie świadczonych usług w przypadkujakiejkolwiek pojedynczej awarii d. oferujące możliwość wykonywania wszystkich napraw (on-line repair). rekonfiguracji i rozbudowy w trybie online (bez przerywania pracy systemu. bez przerywania udostępniania danych). e. umożliwiające wymianę oprogramowania tzw.,microcode macierzy, kontrolerów lub dowolnego innego urządzenia wchodzącego w skład zestawu bez przerwy w pracy całego urządzenia, w tym konieczności wyłączenia macierzy, odłączenia dowolnego z wolumenów lub utraty dostępu do zasobów. zamawiający nie dopuszcza ofert, gdzie dostarczona macierz będzie składała się z dwóch lub większej liczby odrębnych urządzeń połączonych urządzeniem wirtualizującym lub w jakikolwiek inny sposób Przeznaczeniem macierzy jest zapewnienie przestrzeni dyskowej dla zwirtualizowanego środowiska serwerowego opartego o serwery typu.rac)c I.b1ade oraz pełnienie roli macierzy pośredniej dla macierzy: a. Hitachi Virtual Storage Platform zainstalowanej w Warszawie, oraz b. Hitachi Virtual Storage Platform zainstalowanej w Bydgoszczy. Konfiguracja powxższych macierzy wraz z dostarczaną macierzą dyskową musi posiadać możliwość pracy w architekturze trzyośrodkowego klastra niezawodnościowego tj. musi być możliwość zestawienia replikacji synchronicznej;asynchronicznej pomiędzy trzema macierzami dyskowymi zgodnie z opisem w wymaganiach ogólnych. Funkcjonalność ta musi być zrealizowana z wykorzystaniem funkcjonalności wbudowanej w oprogramowanie ukladowe dostarczanej macierzy (microcode) oraz macierzy wymienionych powyżej będących w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli wymagane jest dostarczenie dodatkowego oprogramowania lub licencji, w celu uruchomienia tej funkcjonalności to należy je dostarczyć. Należy wyspecyfikować ilość i nazwy dostarczanych licencji pozwalających na pracę macierzy w architekturze trzyośrodkowego str. 3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo