Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

2

3 Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje niskiego napi cia Podstawy Eksploatacja i utrzymanie ruchu Projektowanie Sieci Êrednich napi ç Podstawy Eksploatacja i utrzymanie ruchu Projektowanie Nadzór i monitoring instalacji elektrycznej 16 Sterowanie przemys owe Podstawy Podstawy eksploatacji Eksploatacja urzàdzeƒ Projektowanie i konstruowanie Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji 22 Automatyka przemys owa Podstawy Metodologia Eksploatacja sterowników Programowanie sterowników Programowanie terminali operatorskich Komunikacja 33 Systemy instalacyjne Podstawy 35 Informacje praktyczne 36 Karta zg oszeniowa

4 2

5 Wst p 3 Dzielimy si z Wami naszym doêwiadczeniem Wasze potrzeby» W szybko rozwijajàcym si wspó czesnym Êwiecie kompetencje zawodowe muszà nadà aç za zmianami» DziÊ, bardziej ni kiedykolwiek dotàd, niezb dne staje si ciàg e poszerzanie wiedzy, aby sprawnie i bezpiecznie stosowaç nowe rozwiàzania techniczne Efektem szkoleƒ sà sukcesy naszych klientów: rozwój zawodowy pracowników unowoczeênianie przedsi biorstwa podniesienie wydajnoêci pracy skrócenie czasów przestojów» obni enie kosztów produkcji JesteÊmy Waszym partnerem w dziedzinie szkoleƒ» Instytut Szkoleniowy Êwiadczy us ugi doradztwa technicznego:» ogólne szkolenia zawodowe z dziedziny elektrotechniki: uniwersalne, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko u ytkowników urzàdzeƒ Schneider Electric» szkolenia z zakresu eksploatacji urzàdzeƒ Zakres merytoryczny: Proponujemy bogaty program szkoleƒ: projektowanie instalacji elektrycznych» projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów automatyki przemys owej opartych na sterownikach programowalnych eksploatacja instalacji elektrycznych» utrzymanie ruchu zautomatyzowanych systemów produkcji» zastosowanie, eksploatacja i serwis urzàdzeƒ produkowanych przez Schneider Electric Adresaci szkoleƒ:» Wszyscy, którzy pragnà poprawiç swoje kwalifikacje zawodowe:» kierownicy dzia ów utrzymania ruchu i pracowni projektowych» technicy, mechanicy, elektrycy, automatycy» pracownicy utrzymania ruchu» projektanci instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki» pracownicy dystrybucji i hurtowni elektrycznych JesteÊmy z Wami w ca ej Polsce:» Szkolenia odbywajà si regularnie wed ug ustalonego programu w siedzibie Instytutu Szkoleniowego w Warszawie oraz w regionalnych oddzia ach Schneider Electric Polska» Na yczenie, mo emy zorganizowaç szkolenie u Was, a program i czas trwania dostosowaç do specjalnych potrzeb Waszego przedsi biorstwa a w a s z e p o t r z e b y w a s z e p o t r z e b y w a s z e p o t r z e b y

6 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? BPRO 2 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW. Budowa i zasady eksploatacji wy àczników Masterpact NT, NW oraz Compact NS A. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstawy w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych Aparatura Merlin Gerin konstrukcja aparatów instalowanie» eksploatacja wy àczników Compact NS A wy àczników Masterpact NT, NW zespo ów zabezpieczeniowych Micrologic Symbol szkolenia Czas trwania szkolenia Podzia szkolenia na cz Êç teoretycznà i praktycznà zale y od tematu, zakresu oraz od poziomu szkolenia (podstawy, eksploatacja, etc.) CzynnoÊci/dzia ania, które uczestnik powinien samodzielnie wykonywaç po ukoƒczeniu szkolenia zak adajàc, e przed udzia em w kursie spe nia warunki opisane w punkcie Wymagana znajomoêç Do kogo skierowane jest dane szkolenie lub jacy specjaliêci biorà w nim najcz Êciej udzia Niezb dny poziom wiedzy, aby szkolenie by o najskuteczniejsze Szczegó owy program szkolenia, przesy any równie wraz z formularzem zg oszeniowym» Wy àczniki Masterpact NT, NW» Compact NS A» Zespo y zabezpieczeniowe Micrologic Kryteria wyboru:» wg dziedziny wiedzy, prosimy przejêç na stron 1 (Spis treêci)» wg poziomu kursu (podstawowy, eksploatacja, projektowanie, programowanie, komunikacja i tym podobne) prosimy skorzystaç z Drzew Umiej tnoêci Zawodowych: Rozdzia energii str. 8 Sterowanie przemys owe str. 16 Automatyka przemys owa str. 22 tym symbolem oznaczyliêmy ogólne szkolenia zawodowe, czyli szkolenia dla WSZYSTKICH chcàcych podnieêç swoje kwalifikacje, niekoniecznie b dàcych u ytkownikami aparatury Schneider Electric.

7 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 5 Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych Do uzgodnienia: Czas trwania DORADZTWO DORADZTWO Analiza potrzeb szkoleniowych klienta, poszukiwanie rozwiàzaƒ. Opracowanie projektu programu szkoleniowego: cel szkoleniowy tematyka i program kursów analiza wst pnego przygotowania uczestników sposoby oceny szkolenia metody utrwalania zdobytej wiedzy organizacja kursów SPECJALNE Szkolenia na zamówienie. Do uzgodnienia: wybrane zagadnienia z dziedziny rozdzia u energii, sterowania przemys owego, automatyki przemys owej czas trwania proporcje wyk ady / çwiczenia Przyk ady programów na stronach 6 i 7. KONSULTACJE Konsultacje odbywajà si w grupach 1-2 osobowych. Program opracowany jest na podstawie specyfikacji tematycznej klienta, listy pytaƒ, problemów aplikacyjnych, problemów projektowych. Doradztwo szkoleniowe Cel: Analiza potrzeb szkoleniowych klienta, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiàzaƒ, opracowanie Êcie ki szkoleniowej dla pracowników firmy. Przeznaczenie: osoby odpowiedzialne za szkolenia w przedsi biorstwie: dyrektorzy personalni, kierownicy zespo ów, specjaliêci ds. szkoleƒ, pracownicy Dzia ów Kadr. Zakres oferty:» Prezentacja firmy, programów i metod szkoleniowych w siedzibie klienta Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych potrzeby firmy: rozmowa z przedstawicielem firmy» zdefiniowanie celu do zrealizowania» analiza poczàtkowego poziomu wiedzy ka dego z uczestników szkolenia» sformu owanie celu pedagogicznego» ustalenie sposobu sprawdzania nabytej wiedzy i weryfikowania nowych kompetencji» Definiowanie planu szkoleniowego podzia na modu y i ustalenie ram czasowych zatwierdzenie planu szkoleniowego przygotowanie i organizacja» Realizacja szkolenia DORADZTWO» ocena szkolenia na podstawie ankiety wype nianej przez ka dego z uczestników szkolenia» rozpoznanie dalszych potrzeb szkoleniowych» sprawdzenie umiej tnoêci zdobytych podczas kursów» Weryfikacja osiàgni cia celów szkoleniowych» sporzàdzenie raportu z przebiegu szkolenia z wnioskami dotyczàcymi dalszych dzia aƒ szkoleniowych (na yczenie klienta)» po zakoƒczeniu kursu sprawdzenie umiej tnoêci uczestników szkolenia ocena nowych kompetencji zawodowych (na yczenie klienta)» Êledzenie rozwoju zawodowego uczestników kursu (na yczenie klienta)» przedstawienie propozycji szkoleƒ uzupe niajàcych i pog biajàcych zdobytà wiedz (na yczenie klienta) S P E C J A L N ESPECJALNE KONSULTACJE K O N S U L T A C J E K O N S U L T A C J E

8 6 Indywidualne Doradztwo szkoleniowe Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych SPECJALNE Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Szkolenia na zamówienie Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Konsultacje techniczne KONSULTACJE Zrozumienie i opanowanie wybranych zagadnieƒ technicznych. przedsi biorstw, które planujà modernizacj (nowe maszyny, technologie), wprowadzajà zmiany organizacyjne i nowe metody pracy (poprawa wspó pracy, integracja pracowników), dà à do obni enia kosztów produkcji, pragnà zwi kszyç bezpieczeƒstwo pracy. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie. Zale y od wybranego zakresu szkoleƒ / materia u. Wybrane zagadnienia z dziedziny: rozdzia u energii sterowania przemys owego» automatyki przemys owej» Stanowiska dydaktyczne wyposa one w nowoczesne urzàdzenia przemys owe i specjalistyczne oprogramowanie» Specjalnie opracowana dokumentacja szkoleniowa» Wyk ady i çwiczenia praktyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych posiadajàcych umiej tnoêci pedagogiczne Zrozumienie i opanowanie wybranych zagadnieƒ technicznych. Konsultacje przeznaczone sà dla: przedsi biorstw chcàcych w krótkim czasie podnieêç kwalifikacje swoich pracowników, a jednoczeênie wra liwych na optymalne wykorzystanie czasu szkolenia. Konsultacje odbywajà si w grupach maks. 2- osobowych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie. Zale y od wybranego zakresu szkoleƒ / materia u.» Program konsultacji jest opracowywany na podstawie specyfikacji tematycznej klienta, ew. listy pytaƒ, problemów aplikacyjnych, problemów projektowych, etc. Wybrane zagadnienia z dziedziny: rozdzia u energii sterowania przemys owego» automatyki przemys owej» Do uzgodnienia» Konsultacje prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych

9 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 7 Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych VVSP Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Regulacja pr dkoêci silników elektrycznych (Szkolenie specjalistyczne) Zapoznanie z teorià regulacji pr dkoêci silników elektrycznych sterowanych urzàdzeniami elektronicznymi. Opanowanie metod ustalania przyczyn awarii maszyn wyposa onych w przemiennikowe uk ady nap dowe i sposobów ich usuwania. pracowników eksploatacji, elektryków zajmujàcych si obs ugà lub serwisem urzàdzeƒ wyposa onych w elektroniczne regulatory pr dkoêci silników asynchronicznych. do uzgodnienia.» Zasady dzia ania maszyn wyposa onych w uk ady regulacji pr dkoêci» konstrukcja maszyn» rola regulatorów pr dkoêci» Metody zmian i regulacji pr dkoêci silników pràdu sta ego i silników pràdu przemiennego» Elementy obwodów mocy» podzespo y elektroniczne, technologia, prostownik, falownik» Zasady dzia ania przemiennika cz stotliwoêci» Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci i uk adów agodnego rozruchu na przyk adzie urzàdzeƒ Altivar oraz Altistart konfiguracja urzàdzenia dobór i dokonywanie nastaw wizualizacja parametrów u ytkowanie konsoli graficznej diagnostyka çwiczenia praktyczne» Techniki diagnozowania awarii i naprawy urzàdzeƒ» Stanowisko badawcze z silnikiem asynchronicznym i hamownicà» Urzàdzenia: Altivar oraz Altistart i Rectivar Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia Zapoznanie z budowà i dzia aniem aparatury Êredniego napi cia. Szkolenie specjalistyczne. do uzgodnienia. do uzgodnienia.» Rodzaje aparatury àczeniowej SN» Cechy charakterystyczne wybranej aparatury» Wy àczniki budowa wybranych wy àczników (szczegó y do uzgodnienia)» budowa schemat elektryczny zasadnicze podzespo y» Rozdzielnice (szczegó y do uzgodnienia)» rodzaje pól i ich budowa wyposa enie dodatkowe bezpieczna obs uga czynnoêci àczeniowe rola zabezpieczeƒ» Zabezpieczenia (szczegó y do uzgodnienia)» Transformatory (szczegó y do uzgodnienia)» budowa i eksploatacja transformatorów przeglàdy okresowe i sprawdzenia» zabezpieczenia» åwiczenia praktyczne (szczegó y do uzgodnienia)» Podsumowanie szkolenia do uzgodnienia D2SP

10 8 Rozdzia energii Poziom umiej tnoêci zawodowych PODSTAWY ROZDZIA E N E R G I I G12 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej EKSPLOATACJA ÂREDNIE NAPI CIE B2 Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej nn D2SP Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia (szkolenie specjalistyczne) S10 Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam 20, 40 i 80 BPRO Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW i Compact NSb PROJEKTOWANIE SELDO Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania G3 Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn TB3 Bezpieczne rozdzielnice nn CEM Zak ócenia w instalacjach elektrycznych NADZÓR I MONITORING INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PM1 Eksploatacja mierników PM 700

11 Rozdzia energii 9 Niskie napi cia 10 Podstawy Podstawy rozdzia u energii elektrycznej G Eksploatacja i utrzymanie ruchu Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej nn Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW, Compact NS B2 BPRO Projektowanie Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn Bezpieczne rozdzielnice nn Zak ócenia w instalacjach elektrycznych SELDO G3 TB3 CEM Ârednie napi cia Eksploatacja i utrzymanie ruchu 14 Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia (szkolenie specjalistyczne) D2SP 14 Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam S10 Nadzór i monitoring instalacji elektrycznych 15 Eksploatacja mierników PM 700 PM1

12 10 Rozdzia energii Niskie napi cia-podstawy G12 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Podstawy rozdzia u energii elektrycznej Zapoznanie z podstawowymi technikami rozdzia u energii nn. Zrozumienie zasad stosowania urzàdzeƒ elektrycznych. osób posiadajàcych doêwiadczenie w eksploatacji instalacji elektrycznych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie.» Zrozumienie podstawowych zasad elektrotechniki oraz procesów wytwarzania, przesy u i rozdzia u energii elektrycznej wysokie napi cia, niskie napi cia aparaty, urzàdzenia elektryczne symbole stosowane w schematach elektrycznych zabezpieczenia ró nicowopràdowe Zapoznanie z aparaturà rozdzielczà nn wy àczanie, od àczanie, sterowanie, zabezpieczenia Zapoznanie z odbiornikami elektrycznymi rezystory, silniki, kondensatory» Podstawy zabezpieczeƒ zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» uziemienie, zerowanie» przeznaczenie i charakterystyka zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych» åwiczenia praktyczne» dobór transformatorów, kondensatorów, przewodów i zabezpieczeƒ

13 Rozdzia energii 11 Niskie napi cia- Eksploatacja i utrzymanie ruchu B2 3 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej niskiego napi cia Prezentacja i zasady eksploatacji aparatury niskiego napi cia Merlin Gerin. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej.» Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych» od àczanie, wy àczanie, zabezpieczenie sieci» zasady zabezpieczania przed skutkami przecià eƒ i zwarç (zabezpieczenia elektromagnetyczne i elektroniczne)» zasady zabezpieczania ziemnozwarciowego i ró nicowopràdowego» Aparatura Merlin Gerin konstrukcja aparatów» instalowanie» eksploatacja: wy àczników Masterpact wy àczników Compact NS A, Easypact wy àczników modu owych Multi 9 aparatury ró nicowopràdowej Vigi, Vigirex» prezentacja: wy àczników NT i NW wy àczników Compact NS A roz àczników i roz àczników bezpiecznikowych» Aparatura àczeniowa nn 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW, Compact NS Budowa i zasady eksploatacji wy àczników Masterpact NT, NW oraz Compact NS A. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych Aparatura àczeniowa nn konstrukcja aparatów instalowanie» eksploatacja: wy àczników Compact NS A wy àczników Masterpact NT, NW zespo ów zabezpieczeniowych Micrologic» Wy àczniki Masterpact NT, NW» Compact NS A» Zespo y zabezpieczeniowe Micrologic BPRO 2 dni

14 12 Rozdzia energii Niskie napi cia - projektowanie SELDO 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania Opanowanie zasad doboru aparatury zabezpieczajàcej w sieciach nn. Poznanie zasady selektywnoêci wy àczania. projektantów instalacji elektrycznych, instalatorów i pracowników dystrybucji i hurtowni elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Rodzaje i funkcje aparatów stosowanych w sieciach urzàdzenia zabezpieczajàce stosowane w wy àcznikach Dobór wy àczników zabezpieczenie sieci ochrona przed pora eniem SelektywnoÊç wy àczania wy àczanie selektywne» wy àczanie kaskadowe 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn. Dobór aparatury zabezpieczajàcej Nauka zasad projektowania sieci elektrycznych niskiego napi cia wed ug obowiàzujàcych norm i przepisów. projektantów instalacji elektrycznych i osób pracujàcych przy ich eksploatacji. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej..» Sporzàdzanie bilansu mocy i dobór przekroju przewodów» bilans mocy» dobór przekroju przewodów fazowych, neutralnego i ochronnego» obliczanie spadków napi ç Zabezpieczanie instalacji od skutków zwarç obliczanie pràdów zwarciowych dobór aparatury dobór zabezpieczeƒ; selektywnoêç Zabezpieczenie przed pora eniem zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» pràdy zak óceniowe w ró nych systemach sieci: TT, TN, IT» zabezpieczenie przed dotykiem poêrednim selektywnoêç zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych Oprogramowanie Ecodial» Projektowanie instalacji elektrycznych G3 4 dni

15 Rozdzia energii 13 Niskie napi cia - projektowanie TB3 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Bezpieczne rozdzielnice nn (Prisma Plus) Nauka projektowania rozdzielnic niskiego napi cia zgodnie z obowiàzujàcymi normami i zasadami bezpieczeƒstwa. projektantów instalacji elektrycznych nn i instalatorów urzàdzeƒ nn. dobra znajomoêç instalacji elektrycznych lub ukoƒczone szkolenie G3. Normy i przepisy dotyczàce rozdzielnic nn Stopnie bezpieczeƒstwa rozdzielnic nn (formy i typy) Obliczenia i rozmieszczenie szyn zbiorczych Obliczanie nagrzewania Wyposa enie rozdzielnic Rozdzielnice Prisma» Oprogramowanie Prisma Design 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Zak ócenia w instalacjach elektrycznych. Metody zapobiegania, wykrywania i eliminacji Poznanie i nauka wykorzystania praktycznych zasad zapobiegania, wykrywania i eliminacji zak óceƒ elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych oraz redukcji poziomów harmonicznych. osób zajmujàcych si projektowaniem, wykonaniem oraz nadzorem przemys owych instalacji elektrycznych. podstawowa wiedza i doêwiadczenie z zakresu przemys owych instalacji elektrycznych.» Normy i dyrektywy» normy i dyrektywy europejskie odnoszàce si do systemów i instalacji» Przypomnienie podstawowych poj ç z zakresu elektromagnetyzmu» podstawowe poj cia zjawiska fizyczne zwiàzane z kompatybilnoêcià Poznanie g ównych êróde zak óceƒ rodzaje zak óceƒ elektromagnetycznych sprz enia êród a zak óceƒ elektromagnetycznych» skutki wyst powania harmonicznych i innych zak óceƒ EM» Praktyczne metody wykrywania êróde zak óceƒ oraz wykonywania pomiarów» metody ustalania mechanizmów zak óceƒ CEM 3 dni» zdobycie umiej tnoêci wykorzystywania urzàdzeƒ pomiarowych» Praktyczne metody zapobiegania i eliminacji zak óceƒ podstawowe zasady budowy instalacji elektrycznych wybór kabli i sposoby realizacji okablowania uziemienia w instalacjach elektrycznych rola ekranów» zastosowanie filtrów» Stanowisko badawcze wyposa one w êród a zak oceƒ

16 14 Rozdzia energii Ârednie napi cia- Eksploatacja i utrzymanie ruchu D2SP 3 dni Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia Zapoznanie z budowà i dzia aniem aparatury Êredniego napi cia. Szkolenie specjalistyczne. do uzgodnienia. do uzgodnienia.» Rodzaje aparatury àczeniowej SN» Cechy charakterystyczne wybranej aparatury» Wy àczniki budowa wybranych wy àczników (szczegó y do uzgodnienia)» budowa schemat elektryczny zasadnicze podzespo y» Rozdzielnice (szczegó y do uzgodnienia)» rodzaje pól i ich budowa wyposa enie dodatkowe bezpieczna obs uga czynnoêci àczeniowe rola zabezpieczeƒ» Zabezpieczenia (szczegó y do uzgodnienia)» Transformatory (szczegó y do uzgodnienia)» budowa i eksploatacja transformatorów przeglàdy okresowe i sprawdzenia» zabezpieczenia» åwiczenia praktyczne (szczegó y do uzgodnienia)» Podsumowanie szkolenia do uzgodnienia 40% wyk adów / 60% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam Zapoznanie si z zasadami dzia ania, eksploatacjà oraz mo liwoêciami zespo ów zabezpieczeniowych Sepam in ynierów dozoru technicznego, projektantów, pracowników eksploatacji lub serwisu. obs uga komputera PC w Êrodowisku Windows, ogólna znajomoêç aparatury, sieci i systemów SN.» Zabezpieczenia cyfrowe Merlin Gerin- cechy szczególne.» Modu owa budowa zabezpieczeƒ Sepam» poszczególne modu y, ich pod àczenie i parametryzacja» Rodzaje jednostek bazowych Sepam» ró nice techniczne, mo liwoêci funkcjonalne» Dokumentacja zwiàzana z Sepamami, oprogramowanie SFT» Modu podstawowy i zaawansowany UMI» omówienie modu u i przeznaczenia funkcjonalnego klawiszy» Sepam serii 20 funkcje zabezpieczeniowe, sterujàce i pomiarowe.matryce funkcji i znaczenie praktyczne» Sepam serii 40 ró nica w stosunku do Sepam serii 20» Matryce funkcji zabezpieczeniowych i sterujàcych Sepam serii 40» Równanie logiczne (Logic Equation) Tworzenie i modyfikacje komunikatów» Model cieplny w Sepamach» Oprogramowanie SFT2841 instalacja i sposoby wykorzystania» Logika selektywna (LRW, ZS)» åwiczenie praktyczne na Sepamach przy pomocy UMI (odczyt i modyfikacje) i oprogramowania SFT2841» Komunikacja Modbus praca sieciowa w systemach nadzoru» Rejestrator zdarzeƒ ustawienie, odczyt i interpretacja» Podsumowanie zaj ç pytania sprawdzajàce i odpowiedzi» Stanowiska çwiczeniowe wyposa one w zespo y zabezpieczeniowe Sepam» Modu y zewn trzne Sepam S10 3 dni

17 Rozdzia energii 15 Nadzór i monitoring instalacji elektrycznych PM1 2 dni 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja mierników serii PM 700 Nauka zasad dzia ania i u ytkowania mierników parametrów elektrycznych PM700. Instalacja mierników, mo liwoêç pomiarów, konfiguracja w systemie automatyki budynków. pracowników eksploatacji i utrzymania ruchu, osób odpowiedzialnych za rozruch rozdzielnic wyposa onych w elektroniczne urzàdzenia pomiarowe z opcjà komunikacji. podstaw w zakresie pomiarów elektrycznych i komputerowych systemów archiwizacji danych.» Zasady instalowania i konfigurowania mierników serii PM700 wersje wykonania i dane techniczne instalowanie podstawowe funkcje dobór przek adników zastosowania Konfiguracja mierników zapoznanie z menu parametrów konfiguracja parametrów komunikacji konfigurowanie alarmów oprogramowanie do PC Diagnostyka urzàdzenia i okablowania Analiza b dów i metody ich usuwania Prezentacja wyposa enia opcjonalnego modu y komunikacyjne» modu y wejêç / wyjêç» stanowisko badawcze» urzàdzenia miernik parametrów PM700

18 16 Sterowanie przemys owe Poziom umiej tnoêci zawodowych STEROWANIE P R Z E M Y S O W E PODSTAWY G12 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej VVSP Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników PODSTAWY EKSPLOATACJI RS1 Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczenia silników VMEX Eksploatacja nap dów przemiennikowych EKSPLOATACJA URZÑDZE VM671 Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 61 i Altivar 71 PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE LEX05 Projektowanie i obs uga serwonap dów Lexium 05 MASZYNY I ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY PRODUKCJI DETP2 SMM Elementy detekcji Zasady doboru czujników Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy

19 Sterowanie przemys owe 17 Sterowanie i zabezpieczanie silników Podstawy 18 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej G12 Podstawy eksploatacji 18 Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczenia silników RS1 Elektroniczna regulacja pr dkoêci 19 Podstawy Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników VVSP 19 Podstawy eksploatacji Eksploatacja nap dów przemiennikowych VMEX 20 Eksploatacja urzàdzeƒ Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 61 i Altivar 71 VM Projektowanie i konstruowanie Programowanie i obs uga serwonap dów Lexium05 LEX05 Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji Projektowanie i konstruowanie Elementy detekcji. Zasady doboru i stosowanie czujników Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy DETP2 SMM

20 18 Sterowanie przemys owe Sterowanie i zabezpieczanie silników Niskie napi cia podstawy Podstawy eksploatacji G12 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Podstawy rozdzia u energii elektrycznej Zapoznanie z podstawowymi technikami rozdzia u energii nn. Zrozumienie zasad stosowania urzàdzeƒ elektrycznych. osób posiadajàcych doêwiadczenie w eksploatacji instalacji elektrycznych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie.» Zrozumienie podstawowych zasad elektrotechniki oraz procesów wytwarzania, przesy u i rozdzia u energii elektrycznej wysokie napi cia, niskie napi cia aparaty, urzàdzenia elektryczne symbole stosowane w schematach elektrycznych zabezpieczenia ró nicowopràdowe Zapoznanie z aparaturà rozdzielczà nn wy àczanie, od àczanie, sterowanie, zabezpieczenia Zapoznanie z odbiornikami elektrycznymi rezystory, silniki, kondensatory» Podstawy zabezpieczeƒ zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» uziemienie, zerowanie» przeznaczenie i charakterystyka zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych» åwiczenia praktyczne» dobór transformatorów, kondensatorów, przewodów i zabezpieczeƒ 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczania silników Poznanie sposobów zastosowania urzàdzeƒ s u àcych do sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych. Nauka doboru, instalowania i u ytkowania. projektantów obwodów silnikowych oraz osób pracujàcych przy ich uruchamianiu. podstaw elektromechaniki.» Przepisy i normy» wymagania techniczne dotyczàce aparatów àczeniowych niskiego napi cia» symbole graficzne i alfanumeryczne aparatów» bezpieczeƒstwo eksploatacji maszyn oraz urzàdzeƒ elektrycznych» Asynchroniczny silnik klatkowy przypomnienie podstawowych wiadomoêci Funkcje uk adów zasilania silników elektrycznych od àczanie izolacyjne zabezpieczanie zwarciowe zabezpieczanie przecià eniowe sterowanie kontrola zasilania» Koordynacja aparatów zabezpieczajàcych i sterujàcych» SelektywnoÊç zabezpieczeƒ rozrusznika silnikowego z zabezpieczeniami sieci» Rozruszniki bezpoêrednie» od àcznik bezpiecznikowy, stycznik, przekaênik termiczny» wy àcznik, stycznik, przekaênik termiczny wy àcznik silnikowy, stycznik àcznik wielofunkcyjny TeSys U Urzàdzenie agodnego rozruchu ATS01 dobór urzàdzenia dobór zabezpieczeƒ schematy aplikacyjne Przemiennik ATV11 dobór urzàdzenia dobór zabezpieczeƒ schematy aplikacyjne» nastawianie parametrów» Stanowisko badawcze z silnikiem klatkowym i hamownicà» Urzàdzenia gamy TeSys» Urzàdzenie ATS 01» Przemiennik ATV11 RS1 3 dni

21 Sterowanie przemys owe 19 Podstawy Elektroniczna regulacja pr dkoêci Podstawy eksploatacji VVSP 3 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja nap dów przemiennikowych VMEX 3 dni Zapoznanie z podstawowymi zasadami regulacji pr dkoêci i sterowania silników elektrycznych. wszystkich osób majàcych zajmowaç si dziedzinà regulacji pr dkoêci. podstaw elektromechaniki, zasady dzia ania silników.» Zasady dzia ania maszyn wyposa onych w uk ady regulacji pr dkoêci» konstrukcja maszyn» rola regulatorów pr dkoêci» Metody zmian i regulacji pr dkoêci silników pràdu przemiennego» Elementy obwodów mocy podzespo y elektroniczne, technologia mostek prostownika, falownik Konfiguracja i algorytmy uk adów sterowania analiza funkcjonalna funkcje zmiany i regulacji pr dkoêci przyk adowe schematy» najwa niejsze parametry» Stanowisko badawcze z silnikiem» Urzàdzenia: Altivar, Altistart Opanowanie metod ustalania przyczyn awarii maszyn wyposa onych w przemiennikowe uk ady nap dowe i sposobów ich usuwania. pracowników eksploatacji, elektryków zajmujàcych si obs ugà lub serwisem urzàdzeƒ wyposa onych w elektroniczne regulatory pr dkoêci silników asynchronicznych. podstaw w zakresie elektromechaniki. Ró ne typy maszyn» przypomnienie zasad dzia ania silnika asynchronicznego poj cia momentu i pr dkoêci rola regulatora pr dkoêci Sterowanie silnikami asynchronicznymi rozruch, zmiana i regulacja pr dkoêci» Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar i uk adów agodnego startu Altistart konfiguracja dobór nastaw wizualizacja parametrów diagnostyka çwiczenia praktyczne» Techniki diagnozowania awarii i naprawy urzàdzeƒ» Stanowisko badawcze z silnikiem i hamownicà» Urzàdzenia: Altivar, Altistart

22 20 Sterowanie przemys owe Elektroniczna regulacja pr dkoêci Eksploatacja urzàdzeƒ Projektowanie i konstruowanie VM671 2 dni 40% wyk adów / 60% çwiczeƒ praktycznych Dobór i eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 71 i Altivar 61 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Programowanie i obs uga serwonap dów Lexium 05 LEX05 3 dni Nauka zasad dzia ania i u ytkowania przemienników cz stotliwoêci typu Altivar 71 i Altivar 61. Rozruch i ustawianie parametrów. Osoby odpowiedzialne za dobór oraz rozruch i dokonywanie nastaw parametrów przemienników ATV71 i ATV61 Zalecana znajomoêç: podstaw w zakresie regulacji pr dkoêci lub ukoƒczone szkolenie VMEX» Podstawowe cechy przemiennika cz stotliwoêci Altivar 71 i 61 wersje wykonania i dane techniczne dobór uk adu silnik przemiennik zasady instalowania podstawowe funkcje zabezpieczenia wyposa enie opcjonalne Dokonywanie nastaw przemiennika Altivar 71 i 61 zapoznanie z podstawowym menu parametrów terminal programujàcy uruchomienie przemiennika prosty rozruch» dostosowanie przemiennika do silnika i uk adu mechanicznego modyfikacja nastaw Funkcje specjalne przemiennika Alivar 71 Funkcje specjalne przemiennika Alivar 61» Diagnostyka przemiennika Altivar 71 i 61» Zestawy walizkowe z przemiennikiem Altivar 71» Oprogramowanie PowerSuite Nauka zasad sterowania ruchem z wykorzystaniem serwonap dów Lexium 05 projektantów systemów automatyki i osób pracujàcych w eksploatacji Zalecana znajomoêç: podstaw programowania sterowników, ukoƒczenie szkolenia AP340 Charakterystyka techniczna Lexium 05 Konfiguracja Dobór Serwo Oferta sprz towa Lexium 05 Oprogramowanie Unity PRO Oprogramowanie PowerSuite Jog Homing Motion tasks Komunikacja CANopen M340 Lexium Controller» Podstawy programowania w Codesys Sterownik M340 Serwonap d Lexium 05 oprogramowanie Unity PRO oprogramowanie PowerSuite» komputer PC

23 Sterowanie przemys owe 21 Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji Projektowanie i konstruowanie DETP2 2 dni 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Elementy detekcji Zdobycie wiedzy umo liwiajàcej dobór i stosowanie elementów detekcji w systemach automatyki przemys owej. konstruktorów maszyn, projektantów systemów automatyki, sprzedawców elementów, automatyki przemys owej podstaw automatyki przemys owej. Rola detekcji w zautomatyzowanym systemie produkcji Ró ne wykonania elementów czujnikowych Czujniki zbli eniowe indukcyjne pojemnoêciowe Czujniki fotoelektryczne odbiciowe refleksyjne bariera wykonania specjalne Czujniki elektromechaniczne àczniki kraƒcowe i pozycyjne àczniki bezpieczeƒstwa» Dobór elementów detekcji do konkretnych zastosowaƒ» Zestaw do badania czujników» Czujniki ró nych technologii 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych SMM 3 dni Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy Zapoznanie z wymaganiami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa maszyn. konstruktorów i producentów maszyn, pracowników serwisu maszyn, osób odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo pracy. podstaw elektrotechniki i systemów automatyki przemys owej.» Przyczyny, konsekwencje i koszty wypadków przy pracy» Przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa maszyn» Normy krajowe i europejskie» Dobór urzàdzeƒ wed ug obowiàzujàcych wymagaƒ technicznych» Urzàdzenia i systemy zapewniajàce bezpieczeƒstwo pracy» wy àczniki kraƒcowe sterowanie dwur czne wy àczniki awaryjne elektroniczne urzàdzenia ochronne przekaêniki bezpieczeƒstwa Preventa od àczniki i wy àczniki zabezpieczenia silników Ochrona przeciwpora eniowa» åwiczenia praktyczne w doborze aparatury na konkretnych przyk adach przemys owych» Urzàdzenia bezpieczeƒstwa, przekaêniki Preventa» Makieta maszyny

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo