Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

2

3 Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje niskiego napi cia Podstawy Eksploatacja i utrzymanie ruchu Projektowanie Sieci Êrednich napi ç Podstawy Eksploatacja i utrzymanie ruchu Projektowanie Nadzór i monitoring instalacji elektrycznej 16 Sterowanie przemys owe Podstawy Podstawy eksploatacji Eksploatacja urzàdzeƒ Projektowanie i konstruowanie Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji 22 Automatyka przemys owa Podstawy Metodologia Eksploatacja sterowników Programowanie sterowników Programowanie terminali operatorskich Komunikacja 33 Systemy instalacyjne Podstawy 35 Informacje praktyczne 36 Karta zg oszeniowa

4 2

5 Wst p 3 Dzielimy si z Wami naszym doêwiadczeniem Wasze potrzeby» W szybko rozwijajàcym si wspó czesnym Êwiecie kompetencje zawodowe muszà nadà aç za zmianami» DziÊ, bardziej ni kiedykolwiek dotàd, niezb dne staje si ciàg e poszerzanie wiedzy, aby sprawnie i bezpiecznie stosowaç nowe rozwiàzania techniczne Efektem szkoleƒ sà sukcesy naszych klientów: rozwój zawodowy pracowników unowoczeênianie przedsi biorstwa podniesienie wydajnoêci pracy skrócenie czasów przestojów» obni enie kosztów produkcji JesteÊmy Waszym partnerem w dziedzinie szkoleƒ» Instytut Szkoleniowy Êwiadczy us ugi doradztwa technicznego:» ogólne szkolenia zawodowe z dziedziny elektrotechniki: uniwersalne, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko u ytkowników urzàdzeƒ Schneider Electric» szkolenia z zakresu eksploatacji urzàdzeƒ Zakres merytoryczny: Proponujemy bogaty program szkoleƒ: projektowanie instalacji elektrycznych» projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów automatyki przemys owej opartych na sterownikach programowalnych eksploatacja instalacji elektrycznych» utrzymanie ruchu zautomatyzowanych systemów produkcji» zastosowanie, eksploatacja i serwis urzàdzeƒ produkowanych przez Schneider Electric Adresaci szkoleƒ:» Wszyscy, którzy pragnà poprawiç swoje kwalifikacje zawodowe:» kierownicy dzia ów utrzymania ruchu i pracowni projektowych» technicy, mechanicy, elektrycy, automatycy» pracownicy utrzymania ruchu» projektanci instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki» pracownicy dystrybucji i hurtowni elektrycznych JesteÊmy z Wami w ca ej Polsce:» Szkolenia odbywajà si regularnie wed ug ustalonego programu w siedzibie Instytutu Szkoleniowego w Warszawie oraz w regionalnych oddzia ach Schneider Electric Polska» Na yczenie, mo emy zorganizowaç szkolenie u Was, a program i czas trwania dostosowaç do specjalnych potrzeb Waszego przedsi biorstwa a w a s z e p o t r z e b y w a s z e p o t r z e b y w a s z e p o t r z e b y

6 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? BPRO 2 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW. Budowa i zasady eksploatacji wy àczników Masterpact NT, NW oraz Compact NS A. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstawy w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych Aparatura Merlin Gerin konstrukcja aparatów instalowanie» eksploatacja wy àczników Compact NS A wy àczników Masterpact NT, NW zespo ów zabezpieczeniowych Micrologic Symbol szkolenia Czas trwania szkolenia Podzia szkolenia na cz Êç teoretycznà i praktycznà zale y od tematu, zakresu oraz od poziomu szkolenia (podstawy, eksploatacja, etc.) CzynnoÊci/dzia ania, które uczestnik powinien samodzielnie wykonywaç po ukoƒczeniu szkolenia zak adajàc, e przed udzia em w kursie spe nia warunki opisane w punkcie Wymagana znajomoêç Do kogo skierowane jest dane szkolenie lub jacy specjaliêci biorà w nim najcz Êciej udzia Niezb dny poziom wiedzy, aby szkolenie by o najskuteczniejsze Szczegó owy program szkolenia, przesy any równie wraz z formularzem zg oszeniowym» Wy àczniki Masterpact NT, NW» Compact NS A» Zespo y zabezpieczeniowe Micrologic Kryteria wyboru:» wg dziedziny wiedzy, prosimy przejêç na stron 1 (Spis treêci)» wg poziomu kursu (podstawowy, eksploatacja, projektowanie, programowanie, komunikacja i tym podobne) prosimy skorzystaç z Drzew Umiej tnoêci Zawodowych: Rozdzia energii str. 8 Sterowanie przemys owe str. 16 Automatyka przemys owa str. 22 tym symbolem oznaczyliêmy ogólne szkolenia zawodowe, czyli szkolenia dla WSZYSTKICH chcàcych podnieêç swoje kwalifikacje, niekoniecznie b dàcych u ytkownikami aparatury Schneider Electric.

7 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 5 Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych Do uzgodnienia: Czas trwania DORADZTWO DORADZTWO Analiza potrzeb szkoleniowych klienta, poszukiwanie rozwiàzaƒ. Opracowanie projektu programu szkoleniowego: cel szkoleniowy tematyka i program kursów analiza wst pnego przygotowania uczestników sposoby oceny szkolenia metody utrwalania zdobytej wiedzy organizacja kursów SPECJALNE Szkolenia na zamówienie. Do uzgodnienia: wybrane zagadnienia z dziedziny rozdzia u energii, sterowania przemys owego, automatyki przemys owej czas trwania proporcje wyk ady / çwiczenia Przyk ady programów na stronach 6 i 7. KONSULTACJE Konsultacje odbywajà si w grupach 1-2 osobowych. Program opracowany jest na podstawie specyfikacji tematycznej klienta, listy pytaƒ, problemów aplikacyjnych, problemów projektowych. Doradztwo szkoleniowe Cel: Analiza potrzeb szkoleniowych klienta, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiàzaƒ, opracowanie Êcie ki szkoleniowej dla pracowników firmy. Przeznaczenie: osoby odpowiedzialne za szkolenia w przedsi biorstwie: dyrektorzy personalni, kierownicy zespo ów, specjaliêci ds. szkoleƒ, pracownicy Dzia ów Kadr. Zakres oferty:» Prezentacja firmy, programów i metod szkoleniowych w siedzibie klienta Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych potrzeby firmy: rozmowa z przedstawicielem firmy» zdefiniowanie celu do zrealizowania» analiza poczàtkowego poziomu wiedzy ka dego z uczestników szkolenia» sformu owanie celu pedagogicznego» ustalenie sposobu sprawdzania nabytej wiedzy i weryfikowania nowych kompetencji» Definiowanie planu szkoleniowego podzia na modu y i ustalenie ram czasowych zatwierdzenie planu szkoleniowego przygotowanie i organizacja» Realizacja szkolenia DORADZTWO» ocena szkolenia na podstawie ankiety wype nianej przez ka dego z uczestników szkolenia» rozpoznanie dalszych potrzeb szkoleniowych» sprawdzenie umiej tnoêci zdobytych podczas kursów» Weryfikacja osiàgni cia celów szkoleniowych» sporzàdzenie raportu z przebiegu szkolenia z wnioskami dotyczàcymi dalszych dzia aƒ szkoleniowych (na yczenie klienta)» po zakoƒczeniu kursu sprawdzenie umiej tnoêci uczestników szkolenia ocena nowych kompetencji zawodowych (na yczenie klienta)» Êledzenie rozwoju zawodowego uczestników kursu (na yczenie klienta)» przedstawienie propozycji szkoleƒ uzupe niajàcych i pog biajàcych zdobytà wiedz (na yczenie klienta) S P E C J A L N ESPECJALNE KONSULTACJE K O N S U L T A C J E K O N S U L T A C J E

8 6 Indywidualne Doradztwo szkoleniowe Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych SPECJALNE Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Szkolenia na zamówienie Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Konsultacje techniczne KONSULTACJE Zrozumienie i opanowanie wybranych zagadnieƒ technicznych. przedsi biorstw, które planujà modernizacj (nowe maszyny, technologie), wprowadzajà zmiany organizacyjne i nowe metody pracy (poprawa wspó pracy, integracja pracowników), dà à do obni enia kosztów produkcji, pragnà zwi kszyç bezpieczeƒstwo pracy. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie. Zale y od wybranego zakresu szkoleƒ / materia u. Wybrane zagadnienia z dziedziny: rozdzia u energii sterowania przemys owego» automatyki przemys owej» Stanowiska dydaktyczne wyposa one w nowoczesne urzàdzenia przemys owe i specjalistyczne oprogramowanie» Specjalnie opracowana dokumentacja szkoleniowa» Wyk ady i çwiczenia praktyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych posiadajàcych umiej tnoêci pedagogiczne Zrozumienie i opanowanie wybranych zagadnieƒ technicznych. Konsultacje przeznaczone sà dla: przedsi biorstw chcàcych w krótkim czasie podnieêç kwalifikacje swoich pracowników, a jednoczeênie wra liwych na optymalne wykorzystanie czasu szkolenia. Konsultacje odbywajà si w grupach maks. 2- osobowych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie. Zale y od wybranego zakresu szkoleƒ / materia u.» Program konsultacji jest opracowywany na podstawie specyfikacji tematycznej klienta, ew. listy pytaƒ, problemów aplikacyjnych, problemów projektowych, etc. Wybrane zagadnienia z dziedziny: rozdzia u energii sterowania przemys owego» automatyki przemys owej» Do uzgodnienia» Konsultacje prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych

9 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 7 Poszukiwanie wspólnych rozwiàzaƒ szkoleniowych VVSP Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Regulacja pr dkoêci silników elektrycznych (Szkolenie specjalistyczne) Zapoznanie z teorià regulacji pr dkoêci silników elektrycznych sterowanych urzàdzeniami elektronicznymi. Opanowanie metod ustalania przyczyn awarii maszyn wyposa onych w przemiennikowe uk ady nap dowe i sposobów ich usuwania. pracowników eksploatacji, elektryków zajmujàcych si obs ugà lub serwisem urzàdzeƒ wyposa onych w elektroniczne regulatory pr dkoêci silników asynchronicznych. do uzgodnienia.» Zasady dzia ania maszyn wyposa onych w uk ady regulacji pr dkoêci» konstrukcja maszyn» rola regulatorów pr dkoêci» Metody zmian i regulacji pr dkoêci silników pràdu sta ego i silników pràdu przemiennego» Elementy obwodów mocy» podzespo y elektroniczne, technologia, prostownik, falownik» Zasady dzia ania przemiennika cz stotliwoêci» Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci i uk adów agodnego rozruchu na przyk adzie urzàdzeƒ Altivar oraz Altistart konfiguracja urzàdzenia dobór i dokonywanie nastaw wizualizacja parametrów u ytkowanie konsoli graficznej diagnostyka çwiczenia praktyczne» Techniki diagnozowania awarii i naprawy urzàdzeƒ» Stanowisko badawcze z silnikiem asynchronicznym i hamownicà» Urzàdzenia: Altivar oraz Altistart i Rectivar Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia Zapoznanie z budowà i dzia aniem aparatury Êredniego napi cia. Szkolenie specjalistyczne. do uzgodnienia. do uzgodnienia.» Rodzaje aparatury àczeniowej SN» Cechy charakterystyczne wybranej aparatury» Wy àczniki budowa wybranych wy àczników (szczegó y do uzgodnienia)» budowa schemat elektryczny zasadnicze podzespo y» Rozdzielnice (szczegó y do uzgodnienia)» rodzaje pól i ich budowa wyposa enie dodatkowe bezpieczna obs uga czynnoêci àczeniowe rola zabezpieczeƒ» Zabezpieczenia (szczegó y do uzgodnienia)» Transformatory (szczegó y do uzgodnienia)» budowa i eksploatacja transformatorów przeglàdy okresowe i sprawdzenia» zabezpieczenia» åwiczenia praktyczne (szczegó y do uzgodnienia)» Podsumowanie szkolenia do uzgodnienia D2SP

10 8 Rozdzia energii Poziom umiej tnoêci zawodowych PODSTAWY ROZDZIA E N E R G I I G12 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej EKSPLOATACJA ÂREDNIE NAPI CIE B2 Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej nn D2SP Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia (szkolenie specjalistyczne) S10 Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam 20, 40 i 80 BPRO Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW i Compact NSb PROJEKTOWANIE SELDO Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania G3 Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn TB3 Bezpieczne rozdzielnice nn CEM Zak ócenia w instalacjach elektrycznych NADZÓR I MONITORING INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PM1 Eksploatacja mierników PM 700

11 Rozdzia energii 9 Niskie napi cia 10 Podstawy Podstawy rozdzia u energii elektrycznej G Eksploatacja i utrzymanie ruchu Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej nn Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW, Compact NS B2 BPRO Projektowanie Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn Bezpieczne rozdzielnice nn Zak ócenia w instalacjach elektrycznych SELDO G3 TB3 CEM Ârednie napi cia Eksploatacja i utrzymanie ruchu 14 Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia (szkolenie specjalistyczne) D2SP 14 Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam S10 Nadzór i monitoring instalacji elektrycznych 15 Eksploatacja mierników PM 700 PM1

12 10 Rozdzia energii Niskie napi cia-podstawy G12 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Podstawy rozdzia u energii elektrycznej Zapoznanie z podstawowymi technikami rozdzia u energii nn. Zrozumienie zasad stosowania urzàdzeƒ elektrycznych. osób posiadajàcych doêwiadczenie w eksploatacji instalacji elektrycznych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie.» Zrozumienie podstawowych zasad elektrotechniki oraz procesów wytwarzania, przesy u i rozdzia u energii elektrycznej wysokie napi cia, niskie napi cia aparaty, urzàdzenia elektryczne symbole stosowane w schematach elektrycznych zabezpieczenia ró nicowopràdowe Zapoznanie z aparaturà rozdzielczà nn wy àczanie, od àczanie, sterowanie, zabezpieczenia Zapoznanie z odbiornikami elektrycznymi rezystory, silniki, kondensatory» Podstawy zabezpieczeƒ zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» uziemienie, zerowanie» przeznaczenie i charakterystyka zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych» åwiczenia praktyczne» dobór transformatorów, kondensatorów, przewodów i zabezpieczeƒ

13 Rozdzia energii 11 Niskie napi cia- Eksploatacja i utrzymanie ruchu B2 3 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Budowa i eksploatacja aparatury àczeniowej niskiego napi cia Prezentacja i zasady eksploatacji aparatury niskiego napi cia Merlin Gerin. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej.» Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych» od àczanie, wy àczanie, zabezpieczenie sieci» zasady zabezpieczania przed skutkami przecià eƒ i zwarç (zabezpieczenia elektromagnetyczne i elektroniczne)» zasady zabezpieczania ziemnozwarciowego i ró nicowopràdowego» Aparatura Merlin Gerin konstrukcja aparatów» instalowanie» eksploatacja: wy àczników Masterpact wy àczników Compact NS A, Easypact wy àczników modu owych Multi 9 aparatury ró nicowopràdowej Vigi, Vigirex» prezentacja: wy àczników NT i NW wy àczników Compact NS A roz àczników i roz àczników bezpiecznikowych» Aparatura àczeniowa nn 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja wy àczników Masterpact NT, NW, Compact NS Budowa i zasady eksploatacji wy àczników Masterpact NT, NW oraz Compact NS A. pracowników eksploatacji instalacji elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Podstawowe funkcje aparatów elektrycznych Aparatura àczeniowa nn konstrukcja aparatów instalowanie» eksploatacja: wy àczników Compact NS A wy àczników Masterpact NT, NW zespo ów zabezpieczeniowych Micrologic» Wy àczniki Masterpact NT, NW» Compact NS A» Zespo y zabezpieczeniowe Micrologic BPRO 2 dni

14 12 Rozdzia energii Niskie napi cia - projektowanie SELDO 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Zasady doboru wy àczników i selektywnoêç wy àczania Opanowanie zasad doboru aparatury zabezpieczajàcej w sieciach nn. Poznanie zasady selektywnoêci wy àczania. projektantów instalacji elektrycznych, instalatorów i pracowników dystrybucji i hurtowni elektrycznych. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej. Rodzaje i funkcje aparatów stosowanych w sieciach urzàdzenia zabezpieczajàce stosowane w wy àcznikach Dobór wy àczników zabezpieczenie sieci ochrona przed pora eniem SelektywnoÊç wy àczania wy àczanie selektywne» wy àczanie kaskadowe 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Podstawy projektowania instalacji elektrycznych nn. Dobór aparatury zabezpieczajàcej Nauka zasad projektowania sieci elektrycznych niskiego napi cia wed ug obowiàzujàcych norm i przepisów. projektantów instalacji elektrycznych i osób pracujàcych przy ich eksploatacji. podstaw w zakresie rozdzia u energii elektrycznej..» Sporzàdzanie bilansu mocy i dobór przekroju przewodów» bilans mocy» dobór przekroju przewodów fazowych, neutralnego i ochronnego» obliczanie spadków napi ç Zabezpieczanie instalacji od skutków zwarç obliczanie pràdów zwarciowych dobór aparatury dobór zabezpieczeƒ; selektywnoêç Zabezpieczenie przed pora eniem zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» pràdy zak óceniowe w ró nych systemach sieci: TT, TN, IT» zabezpieczenie przed dotykiem poêrednim selektywnoêç zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych Oprogramowanie Ecodial» Projektowanie instalacji elektrycznych G3 4 dni

15 Rozdzia energii 13 Niskie napi cia - projektowanie TB3 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Bezpieczne rozdzielnice nn (Prisma Plus) Nauka projektowania rozdzielnic niskiego napi cia zgodnie z obowiàzujàcymi normami i zasadami bezpieczeƒstwa. projektantów instalacji elektrycznych nn i instalatorów urzàdzeƒ nn. dobra znajomoêç instalacji elektrycznych lub ukoƒczone szkolenie G3. Normy i przepisy dotyczàce rozdzielnic nn Stopnie bezpieczeƒstwa rozdzielnic nn (formy i typy) Obliczenia i rozmieszczenie szyn zbiorczych Obliczanie nagrzewania Wyposa enie rozdzielnic Rozdzielnice Prisma» Oprogramowanie Prisma Design 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Zak ócenia w instalacjach elektrycznych. Metody zapobiegania, wykrywania i eliminacji Poznanie i nauka wykorzystania praktycznych zasad zapobiegania, wykrywania i eliminacji zak óceƒ elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych oraz redukcji poziomów harmonicznych. osób zajmujàcych si projektowaniem, wykonaniem oraz nadzorem przemys owych instalacji elektrycznych. podstawowa wiedza i doêwiadczenie z zakresu przemys owych instalacji elektrycznych.» Normy i dyrektywy» normy i dyrektywy europejskie odnoszàce si do systemów i instalacji» Przypomnienie podstawowych poj ç z zakresu elektromagnetyzmu» podstawowe poj cia zjawiska fizyczne zwiàzane z kompatybilnoêcià Poznanie g ównych êróde zak óceƒ rodzaje zak óceƒ elektromagnetycznych sprz enia êród a zak óceƒ elektromagnetycznych» skutki wyst powania harmonicznych i innych zak óceƒ EM» Praktyczne metody wykrywania êróde zak óceƒ oraz wykonywania pomiarów» metody ustalania mechanizmów zak óceƒ CEM 3 dni» zdobycie umiej tnoêci wykorzystywania urzàdzeƒ pomiarowych» Praktyczne metody zapobiegania i eliminacji zak óceƒ podstawowe zasady budowy instalacji elektrycznych wybór kabli i sposoby realizacji okablowania uziemienia w instalacjach elektrycznych rola ekranów» zastosowanie filtrów» Stanowisko badawcze wyposa one w êród a zak oceƒ

16 14 Rozdzia energii Ârednie napi cia- Eksploatacja i utrzymanie ruchu D2SP 3 dni Do uzgodnienia: Czas trwania Proporcja wyk ady / çwiczenia Eksploatacja urzàdzeƒ Êredniego napi cia Zapoznanie z budowà i dzia aniem aparatury Êredniego napi cia. Szkolenie specjalistyczne. do uzgodnienia. do uzgodnienia.» Rodzaje aparatury àczeniowej SN» Cechy charakterystyczne wybranej aparatury» Wy àczniki budowa wybranych wy àczników (szczegó y do uzgodnienia)» budowa schemat elektryczny zasadnicze podzespo y» Rozdzielnice (szczegó y do uzgodnienia)» rodzaje pól i ich budowa wyposa enie dodatkowe bezpieczna obs uga czynnoêci àczeniowe rola zabezpieczeƒ» Zabezpieczenia (szczegó y do uzgodnienia)» Transformatory (szczegó y do uzgodnienia)» budowa i eksploatacja transformatorów przeglàdy okresowe i sprawdzenia» zabezpieczenia» åwiczenia praktyczne (szczegó y do uzgodnienia)» Podsumowanie szkolenia do uzgodnienia 40% wyk adów / 60% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja zespo ów zabezpieczeniowych Sepam Zapoznanie si z zasadami dzia ania, eksploatacjà oraz mo liwoêciami zespo ów zabezpieczeniowych Sepam in ynierów dozoru technicznego, projektantów, pracowników eksploatacji lub serwisu. obs uga komputera PC w Êrodowisku Windows, ogólna znajomoêç aparatury, sieci i systemów SN.» Zabezpieczenia cyfrowe Merlin Gerin- cechy szczególne.» Modu owa budowa zabezpieczeƒ Sepam» poszczególne modu y, ich pod àczenie i parametryzacja» Rodzaje jednostek bazowych Sepam» ró nice techniczne, mo liwoêci funkcjonalne» Dokumentacja zwiàzana z Sepamami, oprogramowanie SFT» Modu podstawowy i zaawansowany UMI» omówienie modu u i przeznaczenia funkcjonalnego klawiszy» Sepam serii 20 funkcje zabezpieczeniowe, sterujàce i pomiarowe.matryce funkcji i znaczenie praktyczne» Sepam serii 40 ró nica w stosunku do Sepam serii 20» Matryce funkcji zabezpieczeniowych i sterujàcych Sepam serii 40» Równanie logiczne (Logic Equation) Tworzenie i modyfikacje komunikatów» Model cieplny w Sepamach» Oprogramowanie SFT2841 instalacja i sposoby wykorzystania» Logika selektywna (LRW, ZS)» åwiczenie praktyczne na Sepamach przy pomocy UMI (odczyt i modyfikacje) i oprogramowania SFT2841» Komunikacja Modbus praca sieciowa w systemach nadzoru» Rejestrator zdarzeƒ ustawienie, odczyt i interpretacja» Podsumowanie zaj ç pytania sprawdzajàce i odpowiedzi» Stanowiska çwiczeniowe wyposa one w zespo y zabezpieczeniowe Sepam» Modu y zewn trzne Sepam S10 3 dni

17 Rozdzia energii 15 Nadzór i monitoring instalacji elektrycznych PM1 2 dni 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja mierników serii PM 700 Nauka zasad dzia ania i u ytkowania mierników parametrów elektrycznych PM700. Instalacja mierników, mo liwoêç pomiarów, konfiguracja w systemie automatyki budynków. pracowników eksploatacji i utrzymania ruchu, osób odpowiedzialnych za rozruch rozdzielnic wyposa onych w elektroniczne urzàdzenia pomiarowe z opcjà komunikacji. podstaw w zakresie pomiarów elektrycznych i komputerowych systemów archiwizacji danych.» Zasady instalowania i konfigurowania mierników serii PM700 wersje wykonania i dane techniczne instalowanie podstawowe funkcje dobór przek adników zastosowania Konfiguracja mierników zapoznanie z menu parametrów konfiguracja parametrów komunikacji konfigurowanie alarmów oprogramowanie do PC Diagnostyka urzàdzenia i okablowania Analiza b dów i metody ich usuwania Prezentacja wyposa enia opcjonalnego modu y komunikacyjne» modu y wejêç / wyjêç» stanowisko badawcze» urzàdzenia miernik parametrów PM700

18 16 Sterowanie przemys owe Poziom umiej tnoêci zawodowych STEROWANIE P R Z E M Y S O W E PODSTAWY G12 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej VVSP Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników PODSTAWY EKSPLOATACJI RS1 Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczenia silników VMEX Eksploatacja nap dów przemiennikowych EKSPLOATACJA URZÑDZE VM671 Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 61 i Altivar 71 PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE LEX05 Projektowanie i obs uga serwonap dów Lexium 05 MASZYNY I ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY PRODUKCJI DETP2 SMM Elementy detekcji Zasady doboru czujników Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy

19 Sterowanie przemys owe 17 Sterowanie i zabezpieczanie silników Podstawy 18 Podstawy rozdzia u energii elektrycznej G12 Podstawy eksploatacji 18 Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczenia silników RS1 Elektroniczna regulacja pr dkoêci 19 Podstawy Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników VVSP 19 Podstawy eksploatacji Eksploatacja nap dów przemiennikowych VMEX 20 Eksploatacja urzàdzeƒ Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 61 i Altivar 71 VM Projektowanie i konstruowanie Programowanie i obs uga serwonap dów Lexium05 LEX05 Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji Projektowanie i konstruowanie Elementy detekcji. Zasady doboru i stosowanie czujników Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy DETP2 SMM

20 18 Sterowanie przemys owe Sterowanie i zabezpieczanie silników Niskie napi cia podstawy Podstawy eksploatacji G12 2 dni 80% wyk adów / 20% çwiczeƒ praktycznych Podstawy rozdzia u energii elektrycznej Zapoznanie z podstawowymi technikami rozdzia u energii nn. Zrozumienie zasad stosowania urzàdzeƒ elektrycznych. osób posiadajàcych doêwiadczenie w eksploatacji instalacji elektrycznych. nie jest wymagane adne specjalne przygotowanie.» Zrozumienie podstawowych zasad elektrotechniki oraz procesów wytwarzania, przesy u i rozdzia u energii elektrycznej wysokie napi cia, niskie napi cia aparaty, urzàdzenia elektryczne symbole stosowane w schematach elektrycznych zabezpieczenia ró nicowopràdowe Zapoznanie z aparaturà rozdzielczà nn wy àczanie, od àczanie, sterowanie, zabezpieczenia Zapoznanie z odbiornikami elektrycznymi rezystory, silniki, kondensatory» Podstawy zabezpieczeƒ zabezpieczenie przed dotykiem bezpoêrednim» uziemienie, zerowanie» przeznaczenie i charakterystyka zabezpieczeƒ ró nicowopràdowych» åwiczenia praktyczne» dobór transformatorów, kondensatorów, przewodów i zabezpieczeƒ 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Zasady doboru i eksploatacja uk adów sterowania oraz zabezpieczania silników Poznanie sposobów zastosowania urzàdzeƒ s u àcych do sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych. Nauka doboru, instalowania i u ytkowania. projektantów obwodów silnikowych oraz osób pracujàcych przy ich uruchamianiu. podstaw elektromechaniki.» Przepisy i normy» wymagania techniczne dotyczàce aparatów àczeniowych niskiego napi cia» symbole graficzne i alfanumeryczne aparatów» bezpieczeƒstwo eksploatacji maszyn oraz urzàdzeƒ elektrycznych» Asynchroniczny silnik klatkowy przypomnienie podstawowych wiadomoêci Funkcje uk adów zasilania silników elektrycznych od àczanie izolacyjne zabezpieczanie zwarciowe zabezpieczanie przecià eniowe sterowanie kontrola zasilania» Koordynacja aparatów zabezpieczajàcych i sterujàcych» SelektywnoÊç zabezpieczeƒ rozrusznika silnikowego z zabezpieczeniami sieci» Rozruszniki bezpoêrednie» od àcznik bezpiecznikowy, stycznik, przekaênik termiczny» wy àcznik, stycznik, przekaênik termiczny wy àcznik silnikowy, stycznik àcznik wielofunkcyjny TeSys U Urzàdzenie agodnego rozruchu ATS01 dobór urzàdzenia dobór zabezpieczeƒ schematy aplikacyjne Przemiennik ATV11 dobór urzàdzenia dobór zabezpieczeƒ schematy aplikacyjne» nastawianie parametrów» Stanowisko badawcze z silnikiem klatkowym i hamownicà» Urzàdzenia gamy TeSys» Urzàdzenie ATS 01» Przemiennik ATV11 RS1 3 dni

21 Sterowanie przemys owe 19 Podstawy Elektroniczna regulacja pr dkoêci Podstawy eksploatacji VVSP 3 dni 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Elektroniczne urzàdzenia do regulacji pr dkoêci silników 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych Eksploatacja nap dów przemiennikowych VMEX 3 dni Zapoznanie z podstawowymi zasadami regulacji pr dkoêci i sterowania silników elektrycznych. wszystkich osób majàcych zajmowaç si dziedzinà regulacji pr dkoêci. podstaw elektromechaniki, zasady dzia ania silników.» Zasady dzia ania maszyn wyposa onych w uk ady regulacji pr dkoêci» konstrukcja maszyn» rola regulatorów pr dkoêci» Metody zmian i regulacji pr dkoêci silników pràdu przemiennego» Elementy obwodów mocy podzespo y elektroniczne, technologia mostek prostownika, falownik Konfiguracja i algorytmy uk adów sterowania analiza funkcjonalna funkcje zmiany i regulacji pr dkoêci przyk adowe schematy» najwa niejsze parametry» Stanowisko badawcze z silnikiem» Urzàdzenia: Altivar, Altistart Opanowanie metod ustalania przyczyn awarii maszyn wyposa onych w przemiennikowe uk ady nap dowe i sposobów ich usuwania. pracowników eksploatacji, elektryków zajmujàcych si obs ugà lub serwisem urzàdzeƒ wyposa onych w elektroniczne regulatory pr dkoêci silników asynchronicznych. podstaw w zakresie elektromechaniki. Ró ne typy maszyn» przypomnienie zasad dzia ania silnika asynchronicznego poj cia momentu i pr dkoêci rola regulatora pr dkoêci Sterowanie silnikami asynchronicznymi rozruch, zmiana i regulacja pr dkoêci» Eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar i uk adów agodnego startu Altistart konfiguracja dobór nastaw wizualizacja parametrów diagnostyka çwiczenia praktyczne» Techniki diagnozowania awarii i naprawy urzàdzeƒ» Stanowisko badawcze z silnikiem i hamownicà» Urzàdzenia: Altivar, Altistart

22 20 Sterowanie przemys owe Elektroniczna regulacja pr dkoêci Eksploatacja urzàdzeƒ Projektowanie i konstruowanie VM671 2 dni 40% wyk adów / 60% çwiczeƒ praktycznych Dobór i eksploatacja przemienników cz stotliwoêci Altivar 71 i Altivar 61 50% wyk adów / 50% çwiczeƒ praktycznych Programowanie i obs uga serwonap dów Lexium 05 LEX05 3 dni Nauka zasad dzia ania i u ytkowania przemienników cz stotliwoêci typu Altivar 71 i Altivar 61. Rozruch i ustawianie parametrów. Osoby odpowiedzialne za dobór oraz rozruch i dokonywanie nastaw parametrów przemienników ATV71 i ATV61 Zalecana znajomoêç: podstaw w zakresie regulacji pr dkoêci lub ukoƒczone szkolenie VMEX» Podstawowe cechy przemiennika cz stotliwoêci Altivar 71 i 61 wersje wykonania i dane techniczne dobór uk adu silnik przemiennik zasady instalowania podstawowe funkcje zabezpieczenia wyposa enie opcjonalne Dokonywanie nastaw przemiennika Altivar 71 i 61 zapoznanie z podstawowym menu parametrów terminal programujàcy uruchomienie przemiennika prosty rozruch» dostosowanie przemiennika do silnika i uk adu mechanicznego modyfikacja nastaw Funkcje specjalne przemiennika Alivar 71 Funkcje specjalne przemiennika Alivar 61» Diagnostyka przemiennika Altivar 71 i 61» Zestawy walizkowe z przemiennikiem Altivar 71» Oprogramowanie PowerSuite Nauka zasad sterowania ruchem z wykorzystaniem serwonap dów Lexium 05 projektantów systemów automatyki i osób pracujàcych w eksploatacji Zalecana znajomoêç: podstaw programowania sterowników, ukoƒczenie szkolenia AP340 Charakterystyka techniczna Lexium 05 Konfiguracja Dobór Serwo Oferta sprz towa Lexium 05 Oprogramowanie Unity PRO Oprogramowanie PowerSuite Jog Homing Motion tasks Komunikacja CANopen M340 Lexium Controller» Podstawy programowania w Codesys Sterownik M340 Serwonap d Lexium 05 oprogramowanie Unity PRO oprogramowanie PowerSuite» komputer PC

23 Sterowanie przemys owe 21 Maszyny i zautomatyzowane systemy produkcji Projektowanie i konstruowanie DETP2 2 dni 70% wyk adów / 30% çwiczeƒ praktycznych Elementy detekcji Zdobycie wiedzy umo liwiajàcej dobór i stosowanie elementów detekcji w systemach automatyki przemys owej. konstruktorów maszyn, projektantów systemów automatyki, sprzedawców elementów, automatyki przemys owej podstaw automatyki przemys owej. Rola detekcji w zautomatyzowanym systemie produkcji Ró ne wykonania elementów czujnikowych Czujniki zbli eniowe indukcyjne pojemnoêciowe Czujniki fotoelektryczne odbiciowe refleksyjne bariera wykonania specjalne Czujniki elektromechaniczne àczniki kraƒcowe i pozycyjne àczniki bezpieczeƒstwa» Dobór elementów detekcji do konkretnych zastosowaƒ» Zestaw do badania czujników» Czujniki ró nych technologii 60% wyk adów / 40% çwiczeƒ praktycznych SMM 3 dni Konstrukcja maszyn a bezpieczeƒstwo pracy Zapoznanie z wymaganiami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa maszyn. konstruktorów i producentów maszyn, pracowników serwisu maszyn, osób odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo pracy. podstaw elektrotechniki i systemów automatyki przemys owej.» Przyczyny, konsekwencje i koszty wypadków przy pracy» Przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa maszyn» Normy krajowe i europejskie» Dobór urzàdzeƒ wed ug obowiàzujàcych wymagaƒ technicznych» Urzàdzenia i systemy zapewniajàce bezpieczeƒstwo pracy» wy àczniki kraƒcowe sterowanie dwur czne wy àczniki awaryjne elektroniczne urzàdzenia ochronne przekaêniki bezpieczeƒstwa Preventa od àczniki i wy àczniki zabezpieczenia silników Ochrona przeciwpora eniowa» åwiczenia praktyczne w doborze aparatury na konkretnych przyk adach przemys owych» Urzàdzenia bezpieczeƒstwa, przekaêniki Preventa» Makieta maszyny

katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje!

katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje! katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje! Drodzy klienci, Oddajemy w Państwa ręce katalog szkoleń z cyklu Akademia Elektryka na rok 2014. Akademia skierowana jest do osób, które chcą podnosić

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń na rok 2013

Program szkoleń na rok 2013 na rok 2013 Przemysł Przemysł Energetyka i infrastruktura Energetyka i infrastruktura Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo komercyjne Budownictwo komercyjne Centra Centra przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń na rok 2011

Program szkoleń na rok 2011 Program szkoleń na rok 2011 Przemysł Energetyka i infrastruktura Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo komercyjne Centra przetwarzania danych 2 Program szkoleń technicznych Informacje D z i e l i m y s

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń na rok 2010

Program szkoleń na rok 2010 Program szkoleń na rok 2010 Przemysł Energetyka i infrastruktura Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo komercyjne Centra przetwarzania danych 2 Program szkoleń technicznych Informacje D z i e l i m y s

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Preferowane rozwiàzania Od projektu do Twojej maszyny

Preferowane rozwiàzania Od projektu do Twojej maszyny WydajnoÊç rozwiàzaƒ Schneider Electric Zastosowane razem, produkty Schneider Electric dostarczajà rozwiàzaƒ wysokiej jakoêci, spe niajàc wymagania Twoich aplikacji automatyki i sterowania Preferowane rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Dost pne wersje. Kabel programujący

Dost pne wersje. Kabel programujący Vijeo Designer Lite Oprogramowanie narz dziowe Dla paneli tekstowych XBT N, R i semigraficznego Oprogramowanie Vijeo Designer Lite pozwala na stworzenie aplikacji na panele tekstowe serii Magelis XBT N,

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna Microtech International Ltd Elektronika profesjonalna 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd opracowania technologie projektowanie Dynamicznie rozwijajàce si wszystkie ga zie przemys u, telekomunikacji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400 Tekstowe panele operatorskie Magelis XBT N z ekranem matrycowym (1) WyÊwietlacz Liczba znaków linie po 0 znaków 4 linie po 0 znaków PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD zielony 3 kolory

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VACON na rok 2016 (p atne).

Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VACON na rok 2016 (p atne). Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VACON na rok 2016 (p atne). Kod Temat Uwagi Termin Podstawowe szkolenia ogólnodost pne (p atne 600,- PLN netto od osoby za 1 dzie ) VAC1-1 VACON NXS i NXP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Computer networks Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF SZKOLENIA DLA LAKIERNIKÓW POZIOM I Czas szkolenia: 3 dni 8:30-13:00 CZ Âå TEORETYCZNA Proces przygotowania pod o a stalowego, aluminium, powierzchni ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NASZA FIRMA

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem rozdzielnic elektrycznych. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Automatyka i Robotyka Przemysłowa 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VLT na rok 2016 (p atne).

Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VLT na rok 2016 (p atne). Oferta szkoleniowa Danfoss Nap dy Elektryczne VLT na rok 2016 (p atne). Kod Temat Uwagi Termin Podstawowe szkolenia ogólnodost pne (p atne 600,- PLN netto od osoby za 1 dzie ) VLT1-1 VLT Automation Drive

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

2009.com.pl. relpol www

2009.com.pl. relpol www 2009 2 PrzekaŸnik programowalny NEED Wyj¹tkowa prostota programowania czym NEED siê wyró nia: Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. podœwietlany wyœwietlacz LCD o wysokim kontraœcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3 Spis treêci OGÓLNY OPIS SYSTEMU................................................. 3 KONFIGURACJE SYSTEMU..............................................4-7 Konfiguracja podstawowa.....................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW Wojciech Bernadkiewicz Inżynier Projektu mobile 608 872 317 email: wojciechb@tech-system.net 2014-01-14 1 Zarządzanie zakładem przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI i REGULATORY (ES1A520 302)

STEROWNIKI i REGULATORY (ES1A520 302) STEROWNIKI i REGULATORY (ES1A520 302) Kierunek: Elektrotechnika (APiTM), sem. V Szczegółowy program wykładu 30 godz. 1. Systemy sterowania w przemyśle. Podstawowe składniki sprzętowe systemu automatyki.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ISBN 8978-83-7405-272-6

ISBN 8978-83-7405-272-6 I SBN 3-7405 -272-4 ISBN 8978-83-7405-272-6 9 788 374 05 272 6 Mojej Rodzinie SPIS TREŒCI WYKAZ OZNACZEÑ.............. 9 WSTÊP................. 11 1. DOKTRYNA I TECHNOLOGIA MECHATRONIKI...... 14 1.1.

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Automatyka przemys owa

Microtech International Ltd. Automatyka przemys owa Microtech International Ltd Automatyka przemys owa 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd technologia automatyka komputeryzacja AUTOMATYKA PRZEMYS OWA Automatyzujemy procesy przemys owe i wyposa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Punkty

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

!"! # # "! $!$%% &' "!$%% "(" ! sterowników programowalnych SAIA PCD. "#$% &'(&' ")*+, $"-. "#$% ' $" / "#$01

!! # # ! $!$%% &' !$%% ( ! sterowników programowalnych SAIA PCD. #$% &'(&' )*+, $-. #$% ' $ / #$01 !"#$%!"#$% &'(# ) '(#"#"'! * +*#&", - aszego biuletynu informacyjnego Automatyka. Pu-! a- " # $ " %! &'(') Burgess Electronics oraz PC Soft International, a $*&'*+ "!,, o- - " $"%!. $ % " ytania naszego

Bardziej szczegółowo

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy! Rodzina wyłączników Compact NS obchodzi dziesiąte urodziny! Wprowadzona na rynek w 1994 roku natychmiast zdobyła uznanie doskonałym

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo