SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn.: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SPRZĘT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY - OBIEKTU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH W KALISZU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ w ramach Projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) o wartości zamówienia powyżej kwoty euro ROZDZIAŁ I : Instrukcja dla oferenta ROZDZIAŁ II : Projekt umowy ROZDZIAŁ III : Formularz oferty wraz z załącznikami ROZDZIAŁ IV : Specyfikacja Techniczna / Rysunki -plany Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 14 listopada 2013 r. PROREKTOR /-/ dr inż. Andrzej Kołodziej

2 ROZDZIAŁ I : Instrukcja dla oferenta 1.Nazwa i adres Zamawiającego : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, Kalisz REGON , NIP Telefon : 0-62/ ; ; ; FAX: : 0-62/ ; ; Internet : strona /biuletyn Godziny pracy : Poniedziałek : Wtorek-Piątek : Tryb udzielenia zamówienia : 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ), w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy- Kodeks cywilny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie: Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907ze. zm.), SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt.3 niniejszej SIWZ, Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3.Opis przedmiotu zamówienia : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu dydaktycznego i badawczego dla wyposażenia obiektu Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej Zamówienie składa się z 11 części (zadań), z podziałem Zadanie nr 1 dostawa referencyjnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z systemem klimatyzacji w laboratorium badawczym Zadanie nr 2 dostawa specjalizowanej cztero-osiowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC do kół zębatych i innych elementów, maszyny pomiarowej 2

3 do badania współpracy jednostronnej kół zębatych stożkowych i dynamicznej kół zębatych wraz z oprogramowaniem Zadanie nr 3 dostawa zrobotyzowanego optycznego skanera współrzędnościowego ze stołem obrotowym Zadanie nr 4 dostawa przyrządu do pomiaru błędów kształtu oraz przyrządu do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni Zadanie nr 5 dostawa wzorców do maszyn w laboratorium badań dokładności geometrycznej kół zębatych Zadanie nr 6 dostawa maszyn do badania wytrzymałości użytkowej kół zębatych ( mocy krążącej) dla kół zębatych stożkowych oraz kół zębatych walcowych, Zadanie nr 7 dostawa stereoskopowego systemu do dynamicznego pomiaru i analizy odkształceń i deformacji 3D oraz maszyny wytrzymałościowej, Zadanie nr 8 dostawa twardościomierza uniwersalnego, zautomatyzowanego mikrotwardościomierza oraz wzorców twardości, Zadanie nr 9 dostawa optycznego spektroskopu metalograficznego oraz mobilnego analizatora naprężeń resztkowych wykorzystującego dyfrakcję rentgenowską Zadanie nr 10 dostawa wyposażenia dodatkowego, w tym : przecinarka, szlifierko-polerka, prasa do inkludowania, granitowe stoły pomiarowe i robocze, Zadanie nr 11 dostawa systemu informatycznego, w tym ; komputery stacjonarne (5 szt), laptop, serwer, przełączniki sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektor, tablica interaktywna ze statywem, oprogramowanie systemowe i biurowe Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę wyposażenia, o którym mowa w pkt. 3.1 SIWZ, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym.; zakup, transport, rozpakowanie, ustawienie przedmiotowego sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu- Kalisz, ul. Poznańska montaż sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1 SIWZ, w tym; przymocowanie do podłoża, podłączenie do sieci elektrycznej i logicznej, instalację wymaganego okablowania, uruchomienie i sprawdzenie działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania, kalibracja, według potrzeb szkolenie wyznaczonego personelu, w Kaliszu zgodnie z wymaganiami, o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ tj. Specyfikacja Techniczna Kod Wspólnego Słownika Zamówień ( Kod CPV): Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna Aparatura do wykrywania i analizy Urządzenia chłodzące i wentylacyjne Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia Urządzenia komputerowe 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacji Technicznej i oznacza, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać co najmniej parametry w nim określone Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie: nazwy, znaku 3

4 towarowego, patentu lub pochodzenia, to podano to jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną zostanie uznana oferta, w której zaoferowany produkt co najmniej spełnia wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe produktu wskazane w zał. nr 2 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do oferty, danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym, w szczególności : wskazanie nazwy produktu lub nazwy producenta, parametrów technicznych, ewentualnie innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech 3.7. Oferowany produkt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją, przy czym : Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego, o ile zapis w specyfikacji Technicznej nie stanowi inaczej. Właściwy dokument gwarancyjny (w języku polskim),wykonawca przedstawi wraz z dokumentami odbiorowymi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis w okresie gwarancyjnym w ramach którego będzie nieodpłatnie usuwał zgłoszone usterki lub wady, świadczył usługi doradztwa technicznego, o ile zajdzie taka potrzeba. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca wskaże autoryzowany serwis pogwarancyjny W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w pkt SIWZ Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji w terminie do 3 dni roboczych od zauważenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zawiadomienie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego. Termin ten może być przedłużony do 30 dni w przypadku udokumentowanej zwłoki w dostawie części zamiennych. 3.8.Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE ( w języku polskim ) i być oznaczony tym znakiem, z wyłączeniem zadania nr 5 i wzorców w zadaniu nr 8. Właściwe dokumenty ( zaświadczenia podmiotu potwierdzające spełniane normy CE ) zostaną załączone do oferty, patrz pkt. 9.8 SIWZ Najpóźniej na dzień odbioru sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dokładność sprzętu, według Specyfikacji Technicznej - dotyczy zadania nr : 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 oraz dla zadania nr 5 i wzorców z zadania nr 8 -certyfikaty potwierdzające dokładność wzorców Wszystkie koszty związane z dostawą, transportem, rozmieszczeniem, ustawieniem, montażem, uruchomieniem, instalacją sprzętu i szkoleniem personelu pokryje Wykonawca Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem jak w pkt Każde zadanie należy wycenić oddzielnie, według załączonych Formularzy cenowych. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. 4

5 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Uwaga : W związku z tym, że w obiekcie do którego mają być dostarczone urządzenia nie zakończyły się jeszcze roboty budowlane ( przewidywany termin zakończenia robót r.), szczegółowy termin dostawy dla każdego zadania, zostanie uzgodniony z wykonawcą na etapie realizacji umowy. 6. Wymagania dotyczące wadium: 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie, zależnej od zadania na które składa ofertę, w tym dla : Zadania nr złotych, słownie ; dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, Zadania nr złotych, słownie ; dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, Zadania nr złotych, słownie ; czterdzieści pięć tysięcy złotych, Zadania nr złotych, słownie ; czterdzieści osiem tysięcy złotych, Zadania nr złotych, słownie; czternaście tysięcy złotych, Zadania nr złotych, słownie ; trzydzieści tysięcy złotych, Zadanie nr złotych, słownie; dwadzieścia siedem tysięcy złotych, Zadanie nr złotych, słownie ; czternaście tysięcy złotych, Zadanie nr złotych, słownie ; dwadzieścia trzy tysiące złotych, Zadanie nr złotych, słownie; osiem tysięcy złotych, Zadanie nr złotych, słownie; sześć tysięcy złotych, przed upływem terminu składania ofert. Na całość zamówienia kwota wadium wynosi ,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy tj. : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium w pieniądzu (złotych polskich) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO S.A Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego 6.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 5

6 rachunku Zamawiającego 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do oferty w osobnej koszulce ( nie wpinać trwale do oferty) i musi obejmować cały okres związania ofertą ustalony w pkt.12 SIWZ Kserokopię dowodu wniesienia wadium ( w tym kopię przelewu) należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, jak w pkt.10.9 SIWZ W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia, to z ich treści musi jednoznacznie wynikać : nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją ; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w ustawie - art.46 ust.4a i ust Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt.8 SIWZ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy. 8. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 8.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi wykazać, że zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 6

7 jednej dostawy sprzętu dydaktycznego lub badawczego, odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia co w zadaniu na które Wykonawca składa ofertę, z wyłączeniem zadania nr 5 i nr 10. Dla zadania nr 5 i nr 10 -Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Pozostawanie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (również spółka cywilna) warunek określony w pkt i SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Każdy z warunków określonych w pkt , a opisanych w pkt SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania metodą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt.9 SIWZ i do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i art.24 ust.2 pkt.5 ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, a określonych w pkt.8 SIWZ do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do oferty; Uwaga 7

8 oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Dla zadania nr :1,2,3,4,6,7,8,9,11 :Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane ( wymagany cały zakres informacji), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do oferty - Doświadczenie zawodowe ( oddzielnie dla każdego zadania ); Dla zadania nr :1,2,3,4,6,7,8,9,11: Dokumenty dowody * potwierdzające, że wykonane główne dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ zostały wykonane należycie; *Dowodami, o których mowa wyżej są: a) poświadczenie, b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie (Doświadczenie zawodowe) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Uwaga! W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia ( Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust.2 pkt.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1ustawy, o treści zgodnej z formularzem stanowiącym zał. nr 2 do oferty (oryginał); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 8

9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru na zał. nr 4 do oferty (oryginał). 9.4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne ( w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie )zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonych w pkt i 9.3. SIWZ. 9

10 9.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółka cywilna), na podstawie art.23 ust.1 ustawy; - oświadczenie, o którym mowa w pkt Wykonawcy mogą złożyć łącznie na jednym druku, w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu albo oświadczenie to może zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - oświadczenie, o którym mowa w pkt i pkt SIWZ składa każdy z Wykonawców albo oświadczenie to składane jest przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców, - dokumenty, o których mowa w pkt do Wykonawcy mogą składać łącznie, - dokumenty, o których mowa w pkt do , składa każdy z Wykonawców oddzielnie, albo przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 9.7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa w pkt i SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa w pkt.9.7 ppkt. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w pkt.9.7 ppkt. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 10

11 dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub przed notariuszem W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na podstawie art.25 ust.1 pkt.2 ustawy, oferta musi zawierać: 1) opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, który stanowić będzie załącznik do oferty (np. opis wraz z zdjęciami) oraz płyty CD lub DVD, zgodnie z wymogami zamieszczonymi w Specyfikacji Technicznej, 2) deklarację zgodności z normą CE ( w języku polskim ) dla sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.1 SIWZ i sprzęt musi być oznaczony tym znakiem, z wyłączeniem zadania nr 5 i wzorców z zadania nr Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców : a) którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1oraz art.26 ust.2d ustawy lub b) którzy nie złożyli pełnomocnictw albo c) którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 oraz art.26 ust.2d ustawy zawierające błędy lub d) którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W razie wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Na ofertę składają się, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik do SIWZ; b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 ( 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8) SIWZ; c) dowód wniesienia wadium, d) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do oferty, e) wskazanie w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zmierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli wystąpią patrz pkt.25 SIWZ; f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, 11

12 o którym mowa w ppkt lit.b lub ppkt.10.9 SIWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( w tym : członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej ) muszą ponadto: a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy; b) załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt lit.a). Pełnomocnictwo to powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale). Dokument ten podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania oferty, potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.); c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę Dokumenty składające się na ofertę, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( pkt lub 10.9 SIWZ), na każdej zapisanej stronie kserokopii. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo