SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych kierunków nauczania pn. technik mechatronik i monter mechatronik w ramach projektu Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych ul. Sienkiewicza Płońsk ZATWIERDZAM: Marek Michalski Dyrektor Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Płońsk, dnia roku

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza Płońsk woj. mazowieckie Tel.(23) Fax: (23) Adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej w dalszej części SIWZ,, ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w pomocy dydaktycznych: 1.1. Zestaw MecLab do nauki zautomatyzowanego procesu produkcyjnego 1.2. Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu projektowania układów roboczych z napędem pneumatycznym 1.3. Zestaw sterowników PLC do sterowania pracą ćwiczeniowych modułów roboczych 1.4. Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.P (pneumatyka) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów pneumatycznych) 1.5. Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.H (hydraulika) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów hydraulicznych) 1.6. Program komputerowy z licencją (pakiet edukacyjny do nauki programowania pracy robotów przemysłowych) 1.7. Oprogramowanie komputerowe dydaktyczno przemysłowe do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. 2. Zakres, ilość i parametry pomocy dydaktycznych będących przedmiotem dostaw określone są w załączniku Nr 1A do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty nowe, bez śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym symbolem produktu oraz 2

3 instrukcją obsługi w języku polskim. Kody CPV: pomoce dydaktyczne pakiety oprogramowania edukacyjnego UWAGA: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe produktów, patenty lub pochodzenie należy rozumieć to jako wskazanie przykładowe. Zamawiający dopuszcza wszystkie produkty równoważne. 3. Informacje dodatkowe: a) Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez np. dołączenie zdjęć, prospektów lub katalogów oferowanego urządzenia wraz z opisem technicznym. Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnych zamawianego asortymentu służy jedynie określaniu parametrów zamawianych urządzeń bądź stanowisk a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według szczegółowych opisów technicznych winny być nie gorsze niż określone przez Zamawiającego. b) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c) Ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania. IV. Termin wykonania zamówienia: 3

4 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 4. Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 4

5 postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. 2) Do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Przy ocenie spełniania warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. 4) Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzającego, że razem spełniają warunki, o których mowa w pkt. V ppkt 1 1), 2), 3), 4) niniejszej SIWZ. 5) Formularz oferty, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w taki sposób, aby prawnie zobowiązywały wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwego Wykonawcę lub uprawnioną przez Wykonawcę osobę. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, których mowa w art.24 ust.1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy-załącznik Nr 4 do SIWZ. 5

6 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i w pkt V.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dla każdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1), 2) oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) opis pomocy dydaktycznych oraz instrukcję obsługi, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, b) potwierdzenie spełniania wymagań (parametrów technicznych i funkcji pomocy dydaktycznych) Zamawiającego w zakresie dostaw w formie wypełnionego załącznika Nr 1B do SIWZ Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty zgodnie z SIWZ (wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) w języku polskim, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2) Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub faksem. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 6

7 potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 3. Dla usprawnienia przebiegu postępowania. Wykonawca w ofercie wskazuje nr faxu, na który Zamawiający będzie przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Jeżeli ten sposób przekazywania informacji ogranicza uczciwą konkurencję, wykonawca wpisuje w ofercie Brak faksu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób podany w pkt. 1). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w pkt XI niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 6. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - Marek Michalski - Daniela Dysma VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 7

8 X. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia z jedną ceną obliczoną w sposób określony przez Zamawiającego w załączniku Nr 1C do SIWZ -zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 2. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej. 3. Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt. VI SIWZ należy złożyć : 1) formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy, 3) obliczenie ceny ofertowej Załącznik Nr 1C do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli dotyczy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem trwałej formy pisemnej. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych, należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną (-e) do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Jeżeli ofertę i pozostałe dokumenty podpisała osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych pełnomocnik, to należy złożyć pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i potwierdzające prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców. Podpis nieczytelny powinien być dodatkowo opatrzony pieczątką imienną. 7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 8. Wszystkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 9. Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację. 10. Złożone dokumenty i oświadczenia w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę zawierającą wszystkie elementy określone przez Zamawiającego na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawcy składają w formie pisemnej. Wykonawca dla ułatwienia może skorzystać z formularza opracowanego przez Zamawiającego. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 12. Na podstawie art. 96 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Sposób oraz forma udostępnienia zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określona jest w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U r. Nr 223 poz Nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Takie informacje muszą być oznaczone klauzulą: Tajemnica przedsiębiorstwa i umieszczone w odrębnej zamkniętej kopercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 13. Oferta powinna być złożona w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach: 8

9 w kopercie oznaczonej literą A oraz nazwą Wykonawcy należy złożyć ofertę z ceną na formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ). w kopercie oznaczonej literą B oraz nazwą Wykonawcy należy złożyć wszystkie inne dokumenty, załączniki wymagane w niniejszym postępowaniu. Koperta A i koperta B powinny być dodatkowo włożone w jedną kopertę zaadresowaną do Zamawiającego z napisem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012) w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński. -NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. DO GODZ W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk - sekretariat osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Powiatowej Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk gabinet Dyrektora. XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca obliczy cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) wg zasad określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz załącznik 1C do SIWZ. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres rzeczowy zamówienia określony w SIWZ. 2. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów i nakładów związanych z jego realizacją. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 4. Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych. 6. Cena oferty jest wartością stałą i nie będzie podlegać żadnym zmianom. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SIWZ, jest najniższa cena oferty. Znaczenie kryterium najniższej ceny 100 %. 1. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższego wzoru: Cena najniższa Cena badana x 100 pkt = ilość punktów 9

10 2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100, 00 punktów. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i spełnia wymogi SIWZ. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem,albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4 jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. We wzorze umowy zawarte są między innymi: przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, termin i warunki płatności za wykonanie zamówienia oraz kary umowne. 3. Wszelkie zmiany organizacyjne stron powodować będą aneks do umowy. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 10

11 XVIII. Informacja o części zamówienia, której wykonanie może być powierzone podwykonawcom: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności; 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności o których mowa w pkt. 8., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem z potwierdzeniem faktu otrzymania przez stronę, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 11

12 15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 16. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego. 17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XX. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks cywilny. XXI. Załącznikami niniejszej SIWZ są: 1. Formularz oferty cenowej-załącznik Nr 1, 2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1A 3. Potwierdzenie spełniania wymagań (parametrów technicznych i funkcjonalności pomocy dydaktycznych) Zamawiającego - Załącznik Nr 1B 4. Obliczenie ceny ofertowej - Załącznik Nr 1C 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy-załącznik Nr 2, 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy - Załącznik Nr 4 8. Zobowiązanie- Załącznik Nr 5 9. Wzór umowy- Załącznik Nr 6 12

13 /Nazwa Wykonawcy pieczęć firmowa/ Załącznik Nr 1 do SIWZ Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych ul. Sienkiewicza Płońsk Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: NIP: REGON: Adres: FORMULARZ OFERTY CENOWEJ.. Fax.: (wpisać numer lub Brak faxu ):. Telefon;. Na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2012 r. przystępuję/emy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012) w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński i oświadczam/y, że: 1. Zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 2. Zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot zamówienia dostarczę/ymy fabrycznie nowy o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z SIWZ. 3. Cena mojej/naszej oferty za realizację zamówienia wynosi: zł brutto. słownie:...zł brutto. W tym podatek VAT:. zł Słownie podatek VAT:.. 4. W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się wykonać w terminie: do 6. Jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: a) 13

14 b) c).. d). 8. Akceptuję/emy sposób i termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia po podpisaniu protokółu odbioru w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr Akceptuję/emy wzór umowy i w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zobowiązuje/emy się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 10. Oświadczam/amy, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Załącznikami do niniejszej oferty są: /miejscowość i data/ /podpis i pieczęć Wykonawcy składającego ofertę 14

15 Załącznik Nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kody CPV: pomoce dydaktyczne pakiety oprogramowania edukacyjnego 2. Zakres rzeczowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w pomocy dydaktycznych: Zestaw MecLab do nauki zautomatyzowanego procesu produkcyjnego Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu projektowania układów roboczych z napędem pneumatycznym Zestaw sterowników PLC do sterowania pracą ćwiczeniowych modułów roboczych Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.P (pneumatyka) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów pneumatycznych) Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.H (hydraulika) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów hydraulicznych) Program komputerowy z licencją (pakiet edukacyjny do nauki programowania pracy robotów przemysłowych) Oprogramowanie komputerowe dydaktyczno przemysłowe do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. 3. Specyfikacja ilościowa zamówienia i opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: Zestaw MecLab do nauki zautomatyzowanego procesu produkcyjnego 1 szt Zestaw mini-linii produkcyjnej, który ma składać się z minimum trzech samodzielnych stanowisk. (Zestaw MecLAB użytkowany przez zamawiającego) Pojedynczy zestaw powinien składać się z minimum trzech samodzielnych stanowisk: stacja magazynowania (magazyn grawitacyjny), stacja podawania (podajnik liniowy), stacja montażu (manipulator dwuosiowy z chwytakiem pneumatycznym). Zestaw powinien umożliwić przeprowadzenie zajęć z zakresu, elektropneumatyki, sensoryki, sterowników PLC. Zestaw musi być wyposażony w program w którym można za pomocą symboli ISO zaprojektować układy elektropneumatyczne. Zestaw powinien współpracować z posiadanym przez nas programem FluidSim 4.2. Dodatkowo do zestawu musi być dołączony interfejs umożliwiający komunikację i sterowanie stacji za pomocą opisanego programu. Zestaw musi zawierać również okablowanie umożliwiające sterowanie mini linii produkcyjnej za pomocą sterowników s

16 Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu projektowania układów roboczych z napędem pneumatycznym - Stelaż z płytą aluminiową do mocowania elementów o wymiarach minimum 1100x700 szt 3 - Sprężarka - szt 1 Wydajność min 50 l/min cicha praca w granicach 35dB - Podstawa pneumatyki Zestaw TP 101 firmy FESTO lub równoważny 2 szt. - zawór 3/2 z przyciskiem (normalnie zamknięty) 1 szt. - zawór 3/2 z przyciskiem (normalnie otwarty) 1 szt. - zawór 5/2 z przełącznikiem 1 szt. - zawór 3/2 z przełącznikiem 2 szt. - zawór dźwigniowy 3/2 z rolka 2 szt. - wyłącznik zbliżeniowy pneumatyczny 1szt. - czasowy zawór opóźniający normalnie zamknięty 1 szt. - ciśnieniowy zawór przełączający 1 szt. - zawór pneumatyczny 2x3/2 monostabilny 1 szt. - zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny 3 szt. - zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny (impulsowy) 1 szt. - człon LUB (Alternatywa) 2 szt. - człon I (Koniunkcja) 1 szt. - zawór szybkiego spustu 2 szt. - zawór zwrotno-dławiący 1 szt. - siłownik jednostronnego działania 1 szt. - siłownik dwustronnego działania 1 szt. - zespół przygotowania powietrza z filtrem 40 μm 1 szt. - zawór redukcyjny ciśnieniowy 2 szt. - manometr 0-10 bar 1 szt. - blok rozdzielający - Podstawa elektropneumatyki Zestaw TP 201 firmy FESTO lub równoważny 2 szt. - zestaw przycisków sterujących 4 szt. - zestaw przekaźników 2 szt. - wyłącznik krańcowy elektryczny ( lewy ) 2 szt. - wyłącznik krańcowy elektryczny (prawy) 2 szt. - czujnik optoelektroniczny 4 szt. - czujnik zbliżeniowy elektroniczny 2 szt. - elektrozawór 2 x 3/2 monostabilny 2 szt. - elektrozawór 5/2 monostabilny 4 szt. - elektro zawór 5/2 bistabilny (impulsowy) 2 szt. - czujnik ciśnienia 8 szt. - zawór zwrotno-dławiący 2 szt. - siłownik jednostronnego działania 2 szt. - siłownik dwustronnego działania 2 szt. - zespół przygotowania powietrza z filtrem 40 μm 2 szt. - blok rozdzielający 16

17 - Niezbędne akcesoria do poprawnej, jednoczesnej i samodzielnej pracy trzech modułów (w tym zasilacze, trójniki, przewody elektryczne i pneumatyczne, interfejsy we/wy cyfrowe. Zestaw sterowników PLC ( trzy stanowiska 2-elementowe) do sterowania pracą ćwiczeniowych modułów roboczych Zestaw sterowników S musi spełniać funkcję stanowiska egzaminacyjnego w zawodzie technik mechatronik. Zestaw sterowników S z oprogramowaniem sterującym STEP 7 i zasilaczami na 24V min 4A z interfejsem ze złączkami D-SUB 25 oraz Centronics24.Zestaw ma być zmontowany i uruchomiony. Zasilacz, sterownik i interfejs ma być zamontowany na szynie DIN 35 o długości min 350mm ta zaś dokręcona do płyty nośnej ustawionej pod kątem 60% do stołu. Na płytach należy przewidzieć miejsce na drugą szynę DIN o długości min 350mm. Na płycie mają znajdować się korytka grzebieniowe umożliwiające ukrycie przewodów elektrycznych. Dodatkowo na dolnej szynie należy zamocować kontrolki (czerwona, zielona, żółta) oraz przełącznik bistabilny, monostabilny i interfejs umożliwiający podłączenie do opisanego zestawu dowolnych czujników czy elektrozaworów łączący się z interfejsem podłączonym do sterownika. interfejs analogowy, regulator prędkości silnika DC na 24V oraz silnika DC wraz z podstawka. Stanowiska powinny zawierać interfejs i okablowanie umożliwiające współpracę z zestawami MecLAB i oprogramowaniem FluidSim 4.2 Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.P (pneumatyka) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów pneumatycznych) FluidSIM Pneumatyka 6 stanowisk Program FluidSim 4.2 P (jako uzupełnienie posiadanego oprogramowania) do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych na minimum 6 stanowisk. Oprogramowanie FluidSIM: Praca z oprogramowaniem FluidSIM polega na tworzeniu a następnie symulowaniu działania układów pneumatycznych. Układy tworzone są wirtualnie na podstawie bibliotek symboli i elementów. Praca z FluidSIM umożliwia : projektowanie układów pneumatycznych wraz z układami sterowania elektrycznego testowanie zaprojektowanych układów w czasie rzeczywistym lub w symulacji krokowej tworzenie dokumentacji dowolnego układu instalacji płynowej wykorzystanie bogatych bibliotek symboli elementów pneumatyki oraz elektrycznych (zawory, elektrozawory, siłowniki, dławiki, etc.) zapoznanie się z działaniem, budową wewnętrzną oraz wyglądem gotowych elementów wykonawczych (system zawiera bogatą bibliotekę schematów, symulacji działania, fotografi gotowych elementów wykonawczych produkowanych przez firmę Festo) współpracę z rzeczywistymi elementami automatyki dzięki możliwości wyprowadzenia sygnałów na zewnątrz komputera (realizazja poprzez interfejs, który można dokupić do zestawu osobno). 17

18 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania z materiałami dydaktycznymi dla uczniów tj. polskojęzyczne materiały dydaktyczne stanowiące instrukcję użytkowania oraz zestaw ćwiczeń przeznaczony dla użytkowników programu (wersja elektroniczna kolorowa). Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.H (hydraulika) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów hydraulicznych) FluidSIM Hydraulika 12 stanowisk (2 x 6 stanowisk) Program FluidSim 4.2 H (jako uzupełnienie posiadanego oprogramowania) do projektowania i symulacji układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych na minimum 12 stanowisk. Oprogramowanie FluidSIM: Praca z oprogramowaniem FluidSIM polega na tworzeniu a następnie symulowaniu działania układów hydraulicznych. Układy tworzone są wirtualnie na podstawie bibliotek symboli i elementów. Praca z FluidSIM umożliwia : projektowanie układów hydraulicznych wraz z układami sterowania elektrycznego testowanie zaprojektowanych układów w czasie rzeczywistym lub w symulacji krokowej tworzenie dokumentacji dowolnego układu instalacji płynowej wykorzystanie bogatych bibliotek symboli elementów hydrauliki oraz elektrycznych (zawory, elektrozawory, siłowniki, dławiki, etc.) zapoznanie się z działaniem, budową wewnętrzną oraz wyglądem gotowych elementów wykonawczych (system zawiera bogatą bibliotekę schematów, symulacji działania, fotografi gotowych elementów wykonawczych produkowanych przez firmę Festo) współpracę z rzeczywistymi elementami automatyki dzięki możliwości wyprowadzenia sygnałów na zewnątrz komputera (realizazja poprzez interfejs, który można dokupić do zestawu osobno) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania z materiałami dydaktycznymi dla uczniów tj. polskojęzyczne materiały dydaktyczne stanowiące instrukcję użytkowania oraz zestaw ćwiczeń przeznaczony dla użytkowników programu (wersja elektroniczna kolorowa). Program komputerowy z licencją (pakiet edukacyjny do nauki programowania pracy robotów przemysłowych) Program komputerowy do sterowania robotem typu Cosimir Robotics lub równoważny z możliwością sterowania robotem wraz z robotem, umożliwiające sterowanie za pośrednictwem panelu operatorskiego (np. RoboLab) RobLAB licencja na 15 stanowisk + jedno stanowisko z robotem 18

19 Program symulacyjny RobLAB licencja na 15 stanowisk Oprogramowanie symulujące pracę robota dydaktycznego: Licencja na minimum 15 stanowisk Oprogramowanie sterujące pozwalające na zapisanie programu sterującego robotem na komputerze PC. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzenie symulacji 3D zapisanego programu. Symulator musi mieć zaimplementowany realistyczny silnik fizyki dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie kolizji, sił grawitacji czy bezwładności. Tworzenie algorytmu sterującego PtP.(od punktu do punktu) Oprogramowanie ma liczyć zadanie proste i odwrotne. Sposób programowania robota ma być zbliżony do programowania robotów przemysłowych. Oprogramowanie ma pozwolić na obsługę wirtualnych urządzeń takich jak podajnik liniowy dodatkowa oś robota czy stolik obrotowy, stacja sortowania itd. Robot dydaktyczny ROBTRAIN I Robot edukacyjny Ramie robota: 5 stopni swobody, struktura{cr, BR1, BR2, BL, AL}; pierścieniowa przestrzeń ruchu; sztywna aluminiowa konstrukcja; wymienny chwytak pneumatyczny (możliwe zamontowanie chwytaka podciśnieniowego); napęd osi realizowany za pomocą serwomechanizmów. kontroler robota: obsługa do ośmiu serw, w tym dwóch par napędzających przeciwbieżnie tę samą oś; min.4 wejścia i min. 4 wyjścia binarne; min. 4 wejścia analogowe (port komunikacyjny RS232 lub / i USB); Możliwość sterowania dodatkowymi silnikami DC na 24V do 48W Możliwość podłączenia dwóch enkoderów Program sterujący do Robota RobLAB licencja pojedyncza Oprogramowanie sterujące: Oprogramowanie sterujące pozwalające na zapisanie programu sterującego robotem na komputerze PC. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzenie symulacji 3D zapisanego programu. Symulator musi mieć zaimplementowany realistyczny silnik fizyki dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie kolizji, sił grawitacji czy bezwładności. Tworzenie algorytmu sterującego PtP.(od punktu do punktu) Oprogramowanie ma umożliwiać sterowanie robotem bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem panelu operatorskiego. Oprogramowanie ma liczyć zadanie proste i odwrotne. Sposób programowania robota ma być zbliżony do programowania robotów przemysłowych. Oprogramowanie ma pozwolić na obsługę elementów dodatkowych takich jak podajnik liniowy dodatkowa oś czy stolik obrotowy. 19

20 Oprogramowanie komputerowe dydaktyczno przemysłowe do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do nauki programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania (licencja wielostanowiskowa) Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego. System (oprogramowanie) musi spełniać co najmniej poniższe wymagania. ZAKRES ZASTOSOWANIA SYSTEMU OPROGRAMOWANIA: Powinno pozwalać na przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających a także umożliwiać zastosowanie w dydaktyce dla technika mechanika, technika mechatronika, montera maszyn i urządzeń; Powinno umożliwiać realizację kształcenia w formach kursowych i modułowych; Powinno mieć zastosowanie w formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia; Powinno spełniać wymagania opisane w programie nauczania do zawodu technik mechatronik 311 [50] w części dotyczącej programowania obrabiarek; Powinno być powszechnie stosowane w szkołach zawodowych, centrach kształcenia praktycznego lub ustawicznego i uczelniach technicznych. Należy podać wykaz placówek tego typu stosujących oferowany system; Powinno być kompatybilne lub identyczne z wyposażeniem (obrabiarki i sterowania obrabiarek) wszystkich ośrodków egzaminacyjnych dla zawodu operator obrabiarek skrawających w całym kraju, w tym ośrodków wyposażonych przez MEN w ramach projektu Wyposażenie CKU, CKP i wybranych szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych zawód nr 15 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ; Powinno stanowić integralną całość z posiadanym przez użytkownika oprogramowaniem lub obrabiarkami CNC; CELE DYDAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SYSTEMU OPROGRAMOWANIA: Użytkownik systemu (uczeń, student, inżynier etc) powinien móc nauczyć się programowania w kodach ISO obrabiarek CNC w zakresie toczenia i frezowania zgodnie z zasadami programowania obrabiarek bezpośrednio z wykorzystaniem sterowań producentów; Oprogramowanie w zamawianym standardzie powinno umożliwiać uczenie się programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym środowisku kodów ISO, tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz przetwarzanie programów neutralnych na dowolny, wybrany przez użytkownika typ sterowania obrabiarki, a także programowanie bezpośrednio w kodach konkretnego, wybranego przez użytkownika sterowania obrabiarki; Użytkownik powinien móc nauczyć się programowania w kodach ISO począwszy od podstaw programowania aż do metod zaawansowanych z zastosowaniem nowoczesnych cykli obróbkowych; System powinien być przydatny zarówno do pracy pod nadzorem nauczyciela / instruktora, jak i do pracy samodzielnej; Oprócz technicznego zastosowania programów NC użytkownik musi mieć możliwość poznania zasad i metod programowania (np.: gwintowania, nacinania gwintów, frezowania gwintów), obserwacji przebiegu procesu programowania i obróbki z ciągłą kontrolą ewentualnych błędów i kolizji tak, by praktyczna część kształcenia bezpośrednio na 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 6 2012-08-08 07:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej"

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej Nasz znak: ZSP2/683/2011 Brzesko, dnia 18.11.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku im. Boh. Westerplatte ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Tel.: 14-66 316-03 Faks: 14-68- 630-07 www.zsp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Strona 1 z 6 Kutno, dnia 14 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Zamawiający: MPC Magdalena Oleksiewicz Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego

Dostawa sprzętu komputerowego oznaczenie sprawy: DSK/2011 Z A M A W I A J Ą C Y PAŁAC MŁODZIEŻY W WARSZAWIE PL. DEFILAD 1 00-901 WARSZAWA TEL. 22/ 656-71-54, FAX 22/ 620-54-11 REGON: 000187062, NIP 525-15-70-588 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2015-08-13 10:30 Częstochowa: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r. _ Postępowanie nr 08/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo