SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych kierunków nauczania pn. technik mechatronik i monter mechatronik w ramach projektu Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych ul. Sienkiewicza Płońsk ZATWIERDZAM: Marek Michalski Dyrektor Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Płońsk, dnia roku

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza Płońsk woj. mazowieckie Tel.(23) Fax: (23) Adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej w dalszej części SIWZ,, ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w pomocy dydaktycznych: 1.1. Zestaw MecLab do nauki zautomatyzowanego procesu produkcyjnego 1.2. Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu projektowania układów roboczych z napędem pneumatycznym 1.3. Zestaw sterowników PLC do sterowania pracą ćwiczeniowych modułów roboczych 1.4. Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.P (pneumatyka) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów pneumatycznych) 1.5. Oprogramowanie komputerowe Fluid SIM 4.0.H (hydraulika) z licencją (pakiet edukacyjny do nauki projektowania napędów hydraulicznych) 1.6. Program komputerowy z licencją (pakiet edukacyjny do nauki programowania pracy robotów przemysłowych) 1.7. Oprogramowanie komputerowe dydaktyczno przemysłowe do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. 2. Zakres, ilość i parametry pomocy dydaktycznych będących przedmiotem dostaw określone są w załączniku Nr 1A do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty nowe, bez śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym symbolem produktu oraz 2

3 instrukcją obsługi w języku polskim. Kody CPV: pomoce dydaktyczne pakiety oprogramowania edukacyjnego UWAGA: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe produktów, patenty lub pochodzenie należy rozumieć to jako wskazanie przykładowe. Zamawiający dopuszcza wszystkie produkty równoważne. 3. Informacje dodatkowe: a) Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez np. dołączenie zdjęć, prospektów lub katalogów oferowanego urządzenia wraz z opisem technicznym. Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnych zamawianego asortymentu służy jedynie określaniu parametrów zamawianych urządzeń bądź stanowisk a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według szczegółowych opisów technicznych winny być nie gorsze niż określone przez Zamawiającego. b) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c) Ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania. IV. Termin wykonania zamówienia: 3

4 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 4. Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 4

5 postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. 2) Do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Przy ocenie spełniania warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. 4) Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzającego, że razem spełniają warunki, o których mowa w pkt. V ppkt 1 1), 2), 3), 4) niniejszej SIWZ. 5) Formularz oferty, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w taki sposób, aby prawnie zobowiązywały wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwego Wykonawcę lub uprawnioną przez Wykonawcę osobę. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, których mowa w art.24 ust.1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy-załącznik Nr 4 do SIWZ. 5

6 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i w pkt V.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dla każdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1), 2) oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) opis pomocy dydaktycznych oraz instrukcję obsługi, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, b) potwierdzenie spełniania wymagań (parametrów technicznych i funkcji pomocy dydaktycznych) Zamawiającego w zakresie dostaw w formie wypełnionego załącznika Nr 1B do SIWZ Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty zgodnie z SIWZ (wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) w języku polskim, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2) Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub faksem. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 6

7 potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 3. Dla usprawnienia przebiegu postępowania. Wykonawca w ofercie wskazuje nr faxu, na który Zamawiający będzie przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Jeżeli ten sposób przekazywania informacji ogranicza uczciwą konkurencję, wykonawca wpisuje w ofercie Brak faksu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób podany w pkt. 1). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w pkt XI niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 6. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - Marek Michalski - Daniela Dysma VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 7

8 X. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia z jedną ceną obliczoną w sposób określony przez Zamawiającego w załączniku Nr 1C do SIWZ -zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 2. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej. 3. Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt. VI SIWZ należy złożyć : 1) formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy, 3) obliczenie ceny ofertowej Załącznik Nr 1C do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli dotyczy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem trwałej formy pisemnej. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych, należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną (-e) do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Jeżeli ofertę i pozostałe dokumenty podpisała osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych pełnomocnik, to należy złożyć pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i potwierdzające prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców. Podpis nieczytelny powinien być dodatkowo opatrzony pieczątką imienną. 7. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 8. Wszystkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 9. Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację. 10. Złożone dokumenty i oświadczenia w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę zawierającą wszystkie elementy określone przez Zamawiającego na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawcy składają w formie pisemnej. Wykonawca dla ułatwienia może skorzystać z formularza opracowanego przez Zamawiającego. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 12. Na podstawie art. 96 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Sposób oraz forma udostępnienia zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określona jest w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U r. Nr 223 poz Nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Takie informacje muszą być oznaczone klauzulą: Tajemnica przedsiębiorstwa i umieszczone w odrębnej zamkniętej kopercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 13. Oferta powinna być złożona w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach: 8

9 w kopercie oznaczonej literą A oraz nazwą Wykonawcy należy złożyć ofertę z ceną na formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 1 do SIWZ ). w kopercie oznaczonej literą B oraz nazwą Wykonawcy należy złożyć wszystkie inne dokumenty, załączniki wymagane w niniejszym postępowaniu. Koperta A i koperta B powinny być dodatkowo włożone w jedną kopertę zaadresowaną do Zamawiającego z napisem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012) w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński. -NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. DO GODZ W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk - sekretariat osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Powiatowej Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk gabinet Dyrektora. XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca obliczy cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) wg zasad określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz załącznik 1C do SIWZ. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres rzeczowy zamówienia określony w SIWZ. 2. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów i nakładów związanych z jego realizacją. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 4. Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych. 6. Cena oferty jest wartością stałą i nie będzie podlegać żadnym zmianom. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SIWZ, jest najniższa cena oferty. Znaczenie kryterium najniższej ceny 100 %. 1. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższego wzoru: Cena najniższa Cena badana x 100 pkt = ilość punktów 9

10 2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100, 00 punktów. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i spełnia wymogi SIWZ. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem,albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4 jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. We wzorze umowy zawarte są między innymi: przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, termin i warunki płatności za wykonanie zamówienia oraz kary umowne. 3. Wszelkie zmiany organizacyjne stron powodować będą aneks do umowy. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 10

11 XVIII. Informacja o części zamówienia, której wykonanie może być powierzone podwykonawcom: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności; 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności o których mowa w pkt. 8., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem z potwierdzeniem faktu otrzymania przez stronę, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo