ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych; 2) Zakładzie - rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Ministra; 3) radzie społecznej - rozumie się przez to radę społeczną działającą w Zakładzie; 4) aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 2) ); 5) umowie - rozumie się przez to umowę zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych Zakład zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałe zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. 2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do naruszenia przepisu art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz: 1) osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie; 2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, o których mowa w pkt Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu: 1) aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej zł, 2) nieruchomości o powierzchni równej lub przekraczającej 50 m 2 - wymaga każdorazowo zgody Ministra. 2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust Minister może wyrazić zgodę na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, w trybie bezprzetargowym Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody Ministra na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek kierownika Zakładu. 2. Kierownik Zakładu składa wniosek do Ministra. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 1) nazwę i przeznaczenie proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych oraz uzasadnienie celowości takiego działania; 2) wskazanie wartości proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie ich powierzchni;

2 3) wskazanie okresu, na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych; 4) oświadczenie kierownika Zakładu, że zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości; 5) oświadczenie kierownika Zakładu o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 4. W przypadku wystąpienia przez kierownika Zakładu do Ministra o wyrażenie zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w 4 ust. 1 w trybie bezprzetargowym wniosek, o którym mowa w ust. 2, dodatkowo zawiera: 1) wskazanie okoliczności uzasadniających zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym; 2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 1) uchwałę rady społecznej opiniującą zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych; 2) projekt umowy - w przypadku oddania aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 6. Kierownik Zakładu przekazuje Ministrowi w formie pisemnej informację o podmiocie, z którym Zakład zawarł umowę w trybie, o którym mowa w 4 ust. 2 lub ust. 3, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Umowę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W umowie należy w szczególności: 1) określić czas, na który umowa została zawarta; 2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z wyłączeniem umowy użyczenia; 3) określić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu, usuwania odpadów, kanalizacji, telefonów, podatku od nieruchomości; 4) określić sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu; 5) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą kierownika Zakładu; 6) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik oraz biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody kierownika Zakładu podnajmować przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej; 7) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony Zakładowi po zakończeniu dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia; 8) określić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy; 9) określić zasady kontroli przedmiotu umowy. 3. W umowie najmu i dzierżawy należy określić: 1) terminy wypowiedzenia - jeżeli czas trwania najmu lub dzierżawy nie jest oznaczony; 2) wypadki, w których umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem - jeżeli czas trwania najmu lub dzierżawy jest oznaczony; 3) wypadki, w których umowa może zostać rozwiązania bez zachowania terminów wypowiedzenia Kierownik Zakładu przekazuje Ministrowi raz na pół roku informację o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu:

3 1) aktywów trwałych o wartości poniżej zł; 2) nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) nazwę i wartość zbytych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie jej powierzchni; 2) zastosowany tryb postępowania przy zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych; 3) wskazanie podmiotu, na rzecz którego nastąpiło zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych; 4) wskazanie okresu, na jaki oddano w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. 3. Informację, o której mowa w ust. 1, kierownik Zakładu składa Ministrowi w terminie do: 1) 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku; 2) 31 stycznia następującego po upływie roku, którego dotyczy informacja za drugie półrocze tego roku. 9. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych Zgodę, o której mowa w 4 ust. 1 i 3 zarządzenia, w imieniu Ministra, wydaje dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 2. Upoważnia się dyrektora Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wydawania, w imieniu Ministra, decyzji w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Zakład. 11. Umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność. 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

4 Uzasadnienie Niniejszy projekt zarządzenia określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej ustawą, zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady te mogą polegać w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu, który utworzył zakład na dokonanie czynności prawnych, o których mowa wyżej. Umowy zawarte z naruszeniem art. 54 ust. 2 ustawy są nieważne. W projekcie zarządzenia przyjęto, iż zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu opieki zdrowotnej MSW: 1) dokonywane jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Oznacza to, iż obrót aktywami trwałymi powinien odbywać się z zachowaniem staranności, dbałości, zgodnie z ich przeznaczeniem. Każda decyzja dotycząca dysponowania mieniem publicznym powinna być zgodna z zasadami wynikającymi z takich przepisów, jak np. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 2) nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do naruszenia przepisu art. 13 ustawy, który zabrania w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych jakichkolwiek usług pogrzebowych oraz prowadzenia reklamy takich usług. Przepis zezwala na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 13 ustawy o działalności leczniczej jest elementem wniosku w sprawie wyrażenia zgody na obrót aktywami trwałymi, który kierownik zakładu opieki zdrowotnej składa do Ministra Spraw Wewnętrznych; 3) nie może być dokonane na rzecz osób pełniących funkcje kierownicze w zakładzie opieki zdrowotnej MSW oraz ich krewnych i powinowatych; 4) następuje w trybie przetargu oraz wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych - ale jedynie w przypadku, gdy zbycie, oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie dotyczy aktywu trwałego o wartości równej lub przekraczającej zł oraz nieruchomości o powierzchni równej lub przekraczającej 50 m 2 i dokonywane jest na rzecz jednego podmiotu. Z uwagi na występowanie różnorodnych sytuacji, w których organizowanie przetargu nie jest celowe, w zarządzeniu przyjęto, iż zakład opieki zdrowotnej MSW może zbyć, oddać w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałe, o których w 4 ust. 1 zarządzenia, w trybie bezprzetargowym po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznychi. W przypadku wystąpienia przez zakład opieki zdrowotnej MSW do organu założycielskiego o wyrażenie zgody na obrót aktywami trwałymi w trybie bezprzetargowym, we wniosku o którym mowa w 5 ust. 1 zarządzenia należy wskazać: okoliczności uzasadniające zastosowanie trybu bezprzetargowego oraz przyszłego kontrahenta umowy. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez zakład opieki zdrowotnej MSW aktywów trwałych o wartości poniżej zł oraz nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m 2, nie wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Dyrektorowi Departamentu Zdrowia MSW, półrocznych informacji o obrocie wspomnianymi wyżej aktywami trwałymi. W 5 zarządzenia określono niezbędne elementy, które powinien zawierać wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obrót aktywami trwałymi. Wraz z wnioskiem, kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW przedkłada uchwałę rady społecznej oraz projekt umowy dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych.

5 Przepis 7 ust. 1 zarządzenia określa, w jakiej formie powinna być zawarta umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania oraz zbycia aktywów trwałych. Przyjęto, iż jest to forma pisemna pod rygorem nieważności. Podkreślenia wymaga, iż zasady przyjęte w zarządzeniu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbywania, dzierżawy, najmu, użyczenia oraz użytkowania aktywów trwałych. Dotyczy to w szczególności przepisów w zakresie zbywania nieruchomości. Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), dla przeniesienia własności nieruchomości, zastrzeżona jest forma aktu notarialnego. Zgodnie z 10 zarządzenia zadania, o których mowa w zarządzeniu realizowane będą, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW. W związku z powyższym, wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych ( 5 zarządzenia), informację o podmiocie, z którym zawarta została umowa po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ( 6 zarządzenia) oraz informację o obrocie aktywami trwałymi o wartości poniżej zł oraz nieruchomościami o powierzchni poniżej 50 m2 - kierownik zakładu opieki zdrowotnej MSW składa do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW. Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 54). Konieczność wydania nowego aktu prawnego w sprawie gospodarowania aktywami trwałymi przez zakłady opieki zdrowotnej MSW wynika z faktu, iż z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z tym samym dniem utraciła moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), jak również wydane na jej podstawie przywołane wyżej zarządzenie Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. A zatem, od dnia 1 lipca 2011 r. kwestia, na jakich zasadach zakłady opieki zdrowotnej MSW mogą zbywać, oddawać w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe, pozostaje w istocie nieuregulowana, co wstrzymuje rozpoznanie składanych w tych sprawach do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosków. Opisana sytuacja może niekorzystnie wpływać na gospodarkę aktywami trwałymi prowadzoną przez zakłady opieki zdrowotnej MSW. Z uwagi na konieczność jak najszybszego wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących spraw związanych z gospodarowania aktywami trwałymi przez wspomniane wyżej podmioty, niniejsze zarządzenie powinno wejść w życie z dniem podpisania. Wejście projektowanego zarządzenia w życie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa. 1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz i Nr 232, poz

Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierŝawienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo