W załączniku nr 1 do SIWZ w części IV urządzenia sieciowe router w pkt. 8 zapisali Państwo oczekiwania w stosunku do wydajności urządzenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W załączniku nr 1 do SIWZ w części IV urządzenia sieciowe router w pkt. 8 zapisali Państwo oczekiwania w stosunku do wydajności urządzenia:"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia r. BIURO ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania na dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, urządzeń sieciowych (routery) oraz drukarek na potrzeby komórek organizacyjnych MSWiA (nr postępowania: 43/BAF-VI/PN/07) Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje poniŝej treść pytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z udzielonym wyjaśnieniem. Pytanie nr 1: W załączniku nr 1 do SIWZ w części IV urządzenia sieciowe router w pkt. 8 zapisali Państwo oczekiwania w stosunku do wydajności urządzenia: Wydajność urządzenia wymaga przepustowość minimum 2 Gpps w CEF lub 1 Gbps w IMIX Prosimy o wyjaśnienie/sprostowanie zapisów SIWZ u i informację czy w zapisach niniejszej specyfikacji nie został popełniony błąd w określeniu rzędu zapisanych wartości wydajności. Wspomniana w Specyfikacji wydajność urządzeń routujących na poziomie 2 miliardów pakietów na sekundę (2 Gpps) per port, spotykana jest w nielicznych, wysoce wydajnych rozwiązaniach o charakterze czysto operatorskim wydaje nam się, Ŝe intencją Zamawiającego nie była budowa rozwiązania operatorskiego, stąd nasze podejrzenie, Ŝe do specyfikacji wkradł się a) błąd polegający na zamianie przedrostka M (mega) na G (giga). Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ: Wydajność urządzenia wymaga przepustowość minimum 2 Gpps w CEF lub 1 Gbps w IMIX na Wydajność urządzenia wymaga przepustowość minimum 2 Mpps w CEF lub 1 Gbps w IMIX. Pytanie nr 2: a. Jednostka centralna, lp. 2 Bios płyty głównej. Czy zamawiający zgodzi się na rozwiązanie w postaci oprogramowania spełniającego stawiane wymagania przez BIOS płyty głównej, które umoŝliwi blokadę portów USB w wymaganej kolejności, jak równieŝ umoŝliwi wyłączenie slotów PCI?

2 W specyfikacji Zamawiający wymaga, aby komputer posiadał funkcjonalność konfiguracji portów USB oraz slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego, a więc z poziomu BIOS u. JeŜeli proponowane przez Państwa rozwiązanie umoŝliwia konfigurację w/w portów i slotów bez konieczności uruchamiania systemu, Zamawiający zgodzi się na takie rozwiązanie. Pytanie nr 3: a. Jednostka centralna, lp. 10. Karta dźwiękowa. Czy w miejsce głośnika wewnątrz obudowy komputera zamawiający zaakceptuje głośnik w monitorze? Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, bowiem w przypadku zmiany monitora na inny, nie będzie moŝliwości odsłuchu komunikatów dźwiękowych z jednostki centralnej. Pytanie nr 4: a. Jednostka centralna, lp. 19. Oprogramowanie dodatkowe. Czy zamawiający zaakceptuje oprogramowanie dodatkowe z oświadczeniem producenta jednostki centralnej o pełnej kompatybilności z zaoferowanym sprzętem? Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie dodatkowe firm trzecich jedynie w przypadku, kiedy będzie całkowicie spełniało zapisy w specyfikacji i będzie poparte oświadczeniem producenta o pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. Pytanie nr 5: W opisie warunków gwarancji (str. 12) jest napisane: 4. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niŝ do godz następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 5. Czas naprawy nie przekroczy maksymalnie 48 godzin w miejscu uŝytkowania wadliwego sprzętu od momentu zgłoszenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe naprawy odbywać się będą w dniach roboczych. W opisie PC I (str. 16 pkt 22), opisie PC II (str. 20 pkt 22) i opisie monitorów (str. 17 pkt 14, str. 21 pkt 15) oraz załączniku nr 5 (oferta techniczna) widnieje: Czas naprawy do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce. Ale juŝ w opisie laptopów: Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego i nie jest napisane, ile wynosi czas naprawy. Przy routerach (str. 25): 28. Czas naprawy do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. Zwracam się z prośbą o ujednolicenie stanowiska w tym zakresie oraz określenie, który zapis jest faktycznie obowiązujący. W cz. XVI załącznika nr 1 SIWZ Zamawiający określa ogólne warunki gwarancji. W wyniku Państwa zapytania, pomimo szerokiego spektrum zamawianych urządzeń i ich specyfiki działania (od monitorów, poprzez PC do routerów), ich awaryjności, trwałości (ang. Time of Life) oraz róŝnic w gwarancji, Zamawiający ujednolica stanowisko w tym zakresie i ustala czas reakcji serwisu na następny dzień roboczy do godziny 16:00 (np. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) oraz czas naprawy nie dłuŝszy niŝ 48 godzin w dni robocze w miejscu uŝytkowania

3 wadliwego sprzętu. W przypadku braku moŝliwości naprawy na miejscu awarii Zamawiający, oprócz zapisów pkt. 6, zastrzega sobie w przypadku awarii PC I oraz PC II prawo zatrzymania u siebie dysków twardych. Pytanie nr 6: W ogólnych warunkach gwarancji jest napisane, Ŝe wszystkie urządzenia mają być objęte 36 miesięczną gwarancją. W opisie pc ów i monitorów wymóg ten zostaje powtórzony, ale przy routerach jest napisane: Gwarancja producenta udzielona na 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, będącego załącznikiem do umowy, a przy drukarkach: minimum 24 miesiące. W tym przypadku równieŝ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji dla przedmiotu zamówienia opisanego w Części IV Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 7: Zamawiający w rozdziale XVI SIWZ Warunki gwarancji i serwisu wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, zaś w Załączniku nr 1 do SIWZ w Części IV pkt 27 wymaga udzielenia gwarancji producenta ( ) na 24 miesiące. Jaki okres gwarancji jest wymagany przez Zamawiającego dla dla przedmiotu zamówienia opisanego w Części IV Załącznika nr 1 do SIWZ (w kontekście zapisu umieszczonego w pkt. 29 Części IV Załącznika nr 1 do SIWZ, który nakłada na wykonawcę obowiązek wykupienia od producenta odpowiedniej usługi na wskazany okres czasu)? Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji dla przedmiotu zamówienia opisanego w Części IV Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 8: Zamawiający w Części IV Załącznika nr 1 do SIWZ przedstawia wymagania dotyczące routerów: 2.1 dot. pkt. 16: Dla funkcjonalności firewall a wymagana jest inspekcja protokołów sieciowych. Jakie aplikacje (np. BiTorrent, KaZAa...) i protokoły (np. http, smpt, imap, H.323, SIP ) powinny być rozpoznawane oraz jaka jest wymagana funkcjonalność w tym zakresie (np. blokada dostępu, ograniczanie pasma.)? Czy dla funkcjonalności firewall a Zamawiający wymaga równieŝ funkcjonalności Proxy uwierzytelniającego? 2.2. dot. pkt 5: Czy Zamawiający stawia wymagania dotyczące funkcjonalności portu USB? JeŜeli tak, to jakie (np. przechowywanie konfiguracji, uruchamianie urządzenia z pamięci USB )? 2.3. dot. pkt. 13: W zakresie jakich funkcji i aplikacji wymagane jest wsparcie dla protokołu IPv6? 2.4. Czy wymagane jest wsparcie w zakresie NetFlow lub mechanizmu równowaŝnego? Ad. 2.1 Zamawiający posiada własne rozwiązania firewall, dlatego w SIWZ załącznik nr 1, część IV, pkt.16 zawarł konieczność zapewnienia funkcjonalności w stopniu podstawowym,

4 tzn. z inspekcją typu stateful oraz listami dostępu. Zamawiający nie wymaga przedstawienia listy zawierającej nazwy rozpoznawanych aplikacji i protokołów. Za ograniczanie pasma, a tym samym za jego zarządzanie odpowiedzialny musi być mechanizm Quality of Service, wymieniony w punkcie 18. Funkcjonalność proxy uwierzytelniającego nie jest wymagana. Ad. 2.2 Wymagana jest następująca funkcjonalność portu USB: 1. przechowywanie konfiguracji i oprogramowania urządzenia na podłączonej pamięci flash; 2. moŝliwość uruchomienia urządzenia przy wykorzystaniu konfiguracji urządzenia zapisanej na dołączonej pamięci flash. 3. moŝliwość przechowywania informacji wykorzystywanych w procesie uwierzytelniania połączeń IPSEC (certyfikat X.509) poza chassis urządzenia (np. w trakcie serwisowania urządzenia); Ad.2.3 Zamawiający w pkt. 13 cz. IV załącznika nr 1 SIWZ opisał wsparcie dla protokołu IPv6 rozumiane jako ogólną gotowość urządzenia do moŝliwości zaimplementowania usług przełączania (ang. Switching), przekazywania (ang. Forwarding), nadawania adresacji interfejsom, rutowania (ang. Routing) oraz tunelowania (ang. Tunneling). Ad.2.4 Zamawiający w pkt. 19 cz. IV załącznika nr 1 SIWZ określił, Ŝe urządzenie ma posiadać mechanizmy kontroli przepływności. PowyŜszy zapis oznacza, Ŝe jest wymagane wsparcie protokołu NetFlow v.9. Pytanie nr 9: Dotyczy: Część I i II,b Monitor Z uwagi na to, iŝ parametry wymienione przez Zamawiającego pozwalają na zaoferowanie jedynie monitora marki Dell, czy Zamawiający mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zaoferowanie monitora o innych parametrach? Pytanie 1 (złącze) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie monitora bez wbudowanych 4 portów USB, za to z 4- portowym hubem USB? Takie rozwiązanie zapewni moŝliwość udziału innych producentów monitorów zaś nie spowoduje obniŝenia funkcjonalności zestawu. Pytanie 2 (Jasność) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o jasności 250 cd/m2? Pytanie 3 (Rozmiar plamki i typ ekranu) Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o przekątnej ekranu większej niŝ 17 cali? JeŜeli tak, to czy w przypadku zaoferowania monitora o przekątnej większej niŝ 17 cali, Zamawiający dopuści plamkę większą niŝ 0,27 mm? (np. standardowy rozmiar plamki w monitorach 19-calowych wynosi 0,294 mm). Pytanie 4 (typ ekranu) Czy Zamawiający stosując w SIWZ zapis klasa matrycy I ma na myśli klasyfikacje wg. normy ISO ? JeŜeli tak, to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora z II klasy matrycy? Monitory z II klasą matrycy są powszechnie stosowanym rozwiązaniem wśród producentów monitorów. Ad.1. Tak Zamawiający dopuści zastosowanie min. 4-ro portowego, aktywnego hub a USB2.0. Ad.2. Nie, jasność monitora powinna wynosić min. 280 cd/m2.

5 Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza monitory o przekątnej większej niŝ 17 cali. Natomiast nie dopuści monitorów o przekątnej niŝszej niŝ 17. W przypadku monitorów 19 dopuszczona zostanie wielkość plamki nie większej niŝ 0,294 mm. Ad. 4. Tak, Zamawiający ma na myśli zapis normy ISO Zamawiający utrzymuje zapis stanowiący o zastosowaniu matrycy klasy I. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie udzielonych powyŝej wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, przedłuŝa termin składania ofert na dzień r. Godzina i miejsce składania ofert (godzina i miejsce otwarcia ofert) pozostają bez zmian.