Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu POZNAŃ, ul. Zielona 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8"

Transkrypt

1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu POZNAŃ, ul. Zielona Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu oprogramowania i bezpieczeństwa struktury IT w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu POZNAŃ Lipiec 2007r.

2 I. Zamawiający Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Poznań, ul. Zielona 8, tel , fax II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.). 2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz ze zm.). 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest audyt oprogramowania i bezpieczeństwa struktury IT w siedzibie Izby oraz Zespołach Zamiejscowych tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a w szczególności: 1. Wykonanie audytu oprogramowania, w tym: a) przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu metodami software owymi; b) zebranie informacji o instalacjach i komputerach (fizyczna kontrola komputerów) c) kontrola antypiracka; d) sporządzenie zestawienia oprogramowania zainstalowanego z oprogramowaniem, które ma być zainstalowane; e) wskazanie komputerów, na których mają być dokonane zmiany oprogramowania; f) weryfikacja zainstalowanego oprogramowania z oprogramowaniem zakupionym; g) sporządzenie zestawienia oprogramowania zakupionego oraz wykorzystywanego; h) sporządzenie zestawień braków i nadmiarów w liczbie oprogramowania; i) sporządzenie wstępnego raportu audytorskiego i ustalenie programu naprawczego (jeżeli zaistnieje taka konieczność); j) wskazanie najefektywniejszych metod naprawczych (w tym wskazanie najefektywniejszych zakupów brakującego oprogramowania); k) utworzenie metryk komputerowych i segregowanie licencji i dokumentacji dotyczących danego komputera; l) szkolenia dla użytkowników komputerów z zakresu zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem oraz z odpowiedzialności cywilnej i karnej za korzystanie i rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania; m) szkolenie administratorów sieci informatycznej z zakresu utrzymania i weryfikacji procedur; n) ponaprawczy audyt kontrolny (jeżeli zaistnieje taka konieczność); o) sporządzenie końcowego raportu audytorskiego (dokumentacja dla Zamawiającego); p) wydanie Certyfikatu Legalności firmy audytującej; r) wydanie certyfikatu Microsoft License Management Program ; 2. Wykonanie audytu bezpieczeństwa struktury IT, w tym: a) zdefiniowanie funkcji i usług w sieci: - inwentaryzacja usług sieciowych z podziałem na poszczególne lokalizacje w tym wyszczególnienie usług centralnych - inwentaryzacja usług zewnętrznych (prowadzonych przez zewnętrznych operatorów i firmy) 2

3 - organizacja poczty elektronicznej (platforma, zarządzanie kontami, bezpieczeństwo, poufność, ocena ruchu sieciowego) - organizacja dostępu do usług internetowych b) audyt topologii sieci: - określenie topologii połączeń sieciowych i rozległych - topologia podsieci LAN w poszczególnych lokalizacjach - schemat połączenia LAN-internet (inwentaryzacja styku sieci z internetem, w tym określenie funkcji usług i serwerów firewall/proxy, DMZ) - inwentaryzacja aktywnych urządzeń sieciowych (inwentaryzacja konfiguracji przełączników sieciowych, sterowników sieciowych, koncentratorów) - inwentaryzacja połączeń sieciowych (technologia połączeń, adresacja połączeń, identyfikacja protokołów sieciowych) - zdefiniowanie schematu topologii sieciowej c) analiza bezpieczeństwa sieci - inwentaryzacja systemów ochrony antywirusowej - analiza wymiany danych (plików) z otoczeniem - procedury zarządzania użytkownikami - procedury dystrybucji oprogramowania - procedury poufności - procedury aktualizacji konfiguracji sprzętowych i programowych - dostęp do internetu - połączenia zdalne - zarządzanie bezpieczeństwem - planowanie rozwoju - polityka bezpieczeństwa sieciowego d) wnioski końcowe i projekt niezbędnych zmian - sporządzenie projektu zmian - sporządzenie raportu (dokumentacja dla Zamawiającego) - system archiwizacji i backup-u - redundancja krytycznych elementów sieci i serwerów - procedury serwisowe - procedury bezpieczeństwa dostępu do zasobów - raportu (dokumentacja dla Zamawiającego) 3. Czynności zmierzające do wykonania przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wykonywać będą osoby wymienione w załączniku do umowy. IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia 30 listopada 2007r. 1. Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy. 2. Zakończenie najpóźniej do dnia r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 3

4 - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; e) posiadają ważny certyfikat Microsoft Licence Management Partner /MLMP/ (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); f) posiadają potwierdzenie kompetencji Microsoft Licensing Solutions; g) posiadają potwierdzenie autoryzacji Microsoft Gold Certified Partner; 2. Ocena spełnienia warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. 3. W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ). Oświadczenie winno byś podpisane przez Wykonawcę lub osoby występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa. W przypadku działania przez pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz co najmniej 10 audytów (powyżej 50 stanowisk roboczych) przeprowadzonych w jednostkach budżetowych (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy itp.) zakończonych certyfikatem legalności Microsoft License Management w ciągu ostatniego roku (rok przed upływem terminu składania ofert) zawierający informacje dla jakiej jednostki był wykonywany i w jakim terminie. 4. Referencje z firmy Microsoft Sp. z o. o. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 5. Referencje od dostawcy oprogramowania do audytu oprogramowania. 6. Kopię licencji oprogramowania za pomocą którego będzie przeprowadzony audyt. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu załączonego do oferty spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 4

5 X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i wykonawcę wymagają formy pisemnej. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i wykonawcę za pomocą poczty lub telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. W przypadku dokumentów przekazanych telefaksem wymagane jest niezwłoczne potwierdzenie ich treści na piśmie przez przekazującego. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przesyłać odpowiednio: - na adres korespondencyjny Zamawiającego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Poznań 9, skr. poczt. 223; - faksem numer faksu : ; 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Zbigniew Lutomski, pokój 325. Tel. (0-61) , faks (0-61) w godzinach XII. XIII. Wadium nie jest wymagane. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy). 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców (tylko raz) o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w ptk IX ppkt 2 6 SIWS. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Ofertę pod rygorem nieważności, wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oferta powinna być napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub przez upoważnionego przedstawiciela. 8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 9. Wymaga się, aby wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach. Na kopercie zewnętrznej należy podać adres Zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa, Poznań, ul. Zielona 8. Koperta wewnętrzna powinna również posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie. Obie koperty powinny posiadać oznaczenie: 5

6 Przetarg nieograniczony - Oferta na wykonanie audytu oprogramowania i bezpieczeństwa struktury IT w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie dla wykonawców wiążąca. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 15. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 13, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami zmiana lub wycofanie. 16. Koperty oznaczone dopiskiem zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 17. Koperty oznaczone dopiskiem wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 18. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 Prawa o zamówieniach publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności). 19. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, ul. Zielona 8, Poznań, pokój nr 205 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, skr. poczt. nr 223, Poznań 9, nie później niż do dnia r. do godz Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim oferta została oznakowana. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 6

7 4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w pokoju nr 207 w siedzibie Izby. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. 2. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 4. Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena i Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. XVII. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich. XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena % Kryterium cena punktowo oceniane będzie w skali pkt. Liczba punktów (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco: cena oferty najtańszej C = x 100 pkt. cena oferty badanej Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki, oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji, a także uzyska najwyższą ilość punktów. XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 7

8 2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą. Dokładny termin zawarcia umowy podany zostanie wybranemu wykonawcy pisemnie. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XX. Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie raportu audytorskiego, po stwierdzeniu zgodności wykonania zgodnie z niniejszą specyfikacją. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: dziesięć procent wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od kontraktu z winy wykonawcy lub gdy wykonawca zrezygnuje z umowy bez zgody Zamawiającego; jeden procent wartości umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy; 3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym do specyfikacji wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 załącznik nr 1 2. Wzór umowy załącznik nr 2 Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami liczy 14 stron. Poznań, dnia r. Zatwierdzam:... podpis 8

9 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OŚWIADCZENIE WYKONAWCY złożone zgodnie z wymogami art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz ze zm.) Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy oferenta / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że : 1. Jestem upoważniony do występowania w obrocie prawnym. 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami wymagającymi takich uprawnień lub zatrudniam wykonawców posiadających takie uprawnienia (art. 22 ust. 1, pkt 1 ww. ustawy). 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także osoby zdolne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 2 ww. ustawy). 4. Firma, którą reprezentuję: znajduje się w sytuacji finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 3 ww. ustawy). 5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o to zamówienie zgodnie z art. 24 ustawy. Podpisano... (podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej w jego imieniu) dnia,... 9

10 Załącznik Nr 2 Wzór umowy (projekt) UMOWA na wykonanie audytu oprogramowania i bezpieczeństwa struktury IT zawarta w dniu r.pomiędzy Regionalną Izba Obrachunkową w Poznaniu, ul.zielona 8 reprezentowaną przez Pana Mieczysława Klupczyńskiego Prezesa Izby zwaną dalej Zleceniodawcą a (nr identyfikacyjny NIP:..., nr REGON... reprezentowanym przez zwanym dalej Zleceniobiorcą W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163), została zawarta umowa o następującej treści: 1 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania audyt oprogramowania i bezpieczeństwa struktury IT w siedzibie Izby i Zespołach Zamiejscowych tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyszczególnionego w 1, w terminie do dnia r. 2. Zleceniobiorca sporządzi raport audytorski, który będzie podstawą do dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Czynności zmierzające do wykonania przedmiotu umowy w imieniu Zleceniobiorcy wykonywać będą następujące osoby:

11 3 1. Zleceniobiorca wystawi i wyda Zleceniodawcy raport audytorski z przeprowadzonych prac. 2. Przedstawicielem z ramienia Zleceniodawcy w sprawie niniejszej umowy jest Zbigniew Lutomski Cena umowna za przedmiot umowy wynosi... zł., słownie....w tym podatek VAT...zł, słownie Zapłata należności w przedmiocie umowy nastąpi na podstawie faktury po otrzymaniu przez Zleceniodawcę raportu audytorskiego. 3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Zleceniobiorcy. 4. Konto bankowe Zleceniobiorcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłacenia kupującemu następujących kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach : a) Dziesięć procent wartości umowy w przypadku gdy Zleceniobiorca odstąpi od kontraktu z winy Zleceniobiorcy lub gdy Zleceniobiorca zrezygnuje z umowy bez zgody Zamawiającego. b) 1/100 (jeden procent) wartości umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy. 2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 7 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 8 Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający Dostawca 11

12 1. Wykonanie audytu oprogramowania, w tym: Załącznik Nr 1 do umowy a) przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu metodami software owymi; b) zebranie informacji o instalacjach i komputerach (fizyczna kontrola komputerów) c) kontrola antypiracka; d) sporządzenie zestawienia oprogramowania zainstalowanego z oprogramowaniem, które ma być zainstalowane; e) wskazanie komputerów, na których mają być dokonane zmiany oprogramowania; f) weryfikacja zainstalowanego oprogramowania z oprogramowaniem zakupionym; g) sporządzenie zestawienia oprogramowania zakupionego oraz wykorzystywanego; h) sporządzenie zestawień braków i nadmiarów w liczbie oprogramowania; i) sporządzenie wstępnego raportu audytorskiego i ustalenie programu naprawczego (jeżeli zaistnieje taka konieczność); j) wskazanie najefektywniejszych metod naprawczych (w tym wskazanie najefektywniejszych zakupów brakującego oprogramowania); k) utworzenie metryk komputerowych i segregowanie licencji i dokumentacji dotyczących danego komputera; l) szkolenia dla użytkowników komputerów z zakresu zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem oraz z odpowiedzialności cywilnej i karnej za korzystanie i rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania; m) szkolenie administratorów sieci informatycznej z zakresu utrzymania i weryfikacji procedur; n) ponaprawczy audyt kontrolny (jeżeli zaistnieje taka konieczność); o) sporządzenie końcowego raportu audytorskiego (dokumentacja dla Zamawiającego); p) wydanie Certyfikatu Legalności firmy audytującej; q) wydanie certyfikatu Microsoft License Management Program ; 2. Wykonanie audytu bezpieczeństwa struktury IT, w tym: a) zdefiniowanie funkcji i usług w sieci: - inwentaryzacja usług sieciowych z podziałem na poszczególne lokalizacje w tym wyszczególnienie usług centralnych - inwentaryzacja usług zewnętrznych (prowadzonych przez zewnętrznych operatorów i firmy) - organizacja poczty elektronicznej (platforma, zarządzanie kontami, bezpieczeństwo, poufność, ocena ruchu sieciowego) - organizacja dostępu do usług internetowych b) audyt topologii sieci: - określenie topologii połączeń sieciowych i rozległych - topologia podsieci LAN w poszczególnych lokalizacjach - schemat połączenia LAN-internet (inwentaryzacja styku sieci z internetem, w tym określenie funkcji usług i serwerów firewall/proxy, DMZ) - inwentaryzacja aktywnych urządzeń sieciowych (inwentaryzacja konfiguracji przełączników sieciowych, sterowników sieciowych, koncentratorów) - inwentaryzacja połączeń sieciowych (technologia połączeń, adresacja połączeń, identyfikacja protokołów sieciowych) - zdefiniowanie schematu topologii sieciowej c) analiza bezpieczeństwa sieci - inwentaryzacja systemów ochrony antywirusowej - analiza wymiany danych (plików) z otoczeniem - procedury zarządzania użytkownikami - procedury dystrybucji oprogramowania 12

13 - procedury poufności - procedury aktualizacji konfiguracji sprzętowych i programowych - dostęp do internetu - połączenia zdalne - zarządzanie bezpieczeństwem - planowanie rozwoju - polityka bezpieczeństwa sieciowego d) wnioski końcowe i projekt niezbędnych zmian - sporządzenie projektu zmian - sporządzenie raportu (dokumentacja dla Zamawiającego) - system archiwizacji i backup-u - redundancja krytycznych elementów sieci i serwerów - procedury serwisowe - procedury bezpieczeństwa dostępu do zasobów - raportu (dokumentacja dla Zamawiającego) 13

14 Załącznik Nr 2 do umowy Czynności zmierzające do wykonania przedmiotu umowy w imieniu Zleceniodawcy wykonywać będą niżej wymienione osoby: Podpisano... (podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej w jego imieniu) Poznań, dnia,... 14