ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE Koszalin 2006 Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB

2 PODZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH a) zasięg: - lokalne (LAN - Local Area Network) - sieci o najmniejszym zasięgu, obejmujące zwykle budynek lub grupę sąsiednich budynków, zwane równieŝ okablowaniem strukturalnym; - sieci kampusowe - sieci obejmujące wiele grup budynków np. budynki wydziałów, domy studenckie i laboratoria jednej uczelni; - metropolitalne inaczej: miejskie (MAN - Metropolitan Area Network) - sieci obejmujące swym zasięgiem miasto; - zdalne (WAN - Wide Area Network) - sieci o duŝym zasięgu, przekraczającym obszar jednego miasta - np. sieć globalna czy sieć łącząca rozsiane po kraju lub świecie oddziały przedsiębiorstwa. b) medium transmisyjne: Sieci przewodowe - kabel koncentryczny - skrętka - światłowód Sieci bezprzewodowe - radiowe - mikrofalowe - podczerwone MAC (ang. Media Access Control) Jest to akronim posiadający szereg znaczeń w elektronice i informatyce: podwarstwa warstwy łącza danych (ang. Data Link Layer - DLL) w modelu OSI sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet i Token Ring, unikalny w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. ADRES IP, JEGO KLASY I GRUPY Adres IP to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieciowym. Maszyny posługują się adresem IP, aby przesyłać pomiędzy sobą informacje zgodnie z protokołem IP. Istnieje pięć klas adresów IP: A, B, C, D oraz E, z czego tylko A, B i C są wykorzystywane do adresowania sieci i hostów, a D i E są zarezerwowane do zastosowań specjalnych. - Adres klasy A posiada bit zerowy ustawiony na zero, siedmiobitowy numer sieci i 24-bitowy adres komputera. 128 sieci klasy A pozwala utworzyć do adresów komputerów w kaŝdej z nich. Adres IP emisji pojedynczej naleŝący do zakresu od do Pierwszy oktet określa sieć, a ostatnie trzy oktety wskazują hosta w sieci. - Adres klasy B posiada dwa najstarsze bity ustawione w sekwencję 1-0, 14-bitowy adres sieci i 16-bitowy adres komputera w tej sieci sieci klasy B mogą być zdefiniowane z komputerami w kaŝdej z nich. Adres IP emisji pojedynczej naleŝący do zakresu od do 1

3 Pierwsze dwa oktety określają sieć, a ostatnie dwa oktety wskazują hosta w sieci. - Adres klasy C posiada trzy najwaŝniejsze bity ustawione w kombinację 1-1-0, 21 bitowy adres sieci i 8-bitowy adres komputera w tej sieci. Pozwala to zdefiniować sieci klasy C z 254 komputerami w kaŝdej z nich. Adres IP naleŝący do zakresu od do Pierwsze trzy oktety określają sieć, a ostatni oktet wskazuje hosta w sieci. Istnieją trzy grupy adresów IP: od do od do od do NAT i JEGO TYPY NAT (ang. Network Address Translation) to technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, zaczęła zbliŝać się groźba wyczerpania puli dostępnych adresów internetowych IPv4. Aby temu zaradzić, lokalne sieci komputerowe, korzystające z tzw. adresów prywatnych (specjalna pula adresów tylko dla sieci lokalnych), mogą zostać podłączone do Internetu przez jeden komputer (lub router), posiadający mniej adresów internetowych niŝ komputerów w tej sieci. MoŜna wyróŝnić 2 podstawowe typy NAT: SNAT (Source Network Address Translation) to technika polegająca na zmianie adresu źródłowego pakietu IP na jakiś inny. DNAT (Destination Network Address Translation) to technika polegająca na zmianie adresu docelowego pakietu IP na jakiś inny. Szczególnym przypadkiem SNAT jest maskarada mająca miejsce, gdy router ma zmienny adres IP (np. otrzymuje go w przypadku połączenia modemowego wdzwanianego). Wtedy router zmienia adres źródłowy na taki, jak adres interfejsu, przez który pakiet opuszcza router. SERWER POŚREDNICZĄCY (PROXY) Serwer pośredniczący (pośrednik, często z ang. proxy) jest to oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu uŝytkownika. Często utoŝsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). FIREWALL Firewall jest to program pozwalający na zabezpieczenie komputera przed atakami innych internautów przez Internet. MASKA PODSIECI Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) to liczba słuŝąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Po wykonaniu iloczynu logicznego maski i adresu IP komputera mamy otrzymać adres IP całej sieci, do której naleŝy ten komputer. 2

4 DNS (DOMAIN NAME SYSTEM), SYSTEM NAZW DOMEN (DNS) DNS (Domain Name System) jest to serwer systemu nazw domen identyfikujących komputery w Sieci. Główne zadanie DNS polega na tłumaczeniu nazw komputerów sieciowych na adresy IP i lokalizowaniu komputerów pocztowych. Serwery DNS utrzymują częściowe bazy danych DNS z adresami sąsiednich serwerów (korzystają z pamięci podręcznych, w których przechowują często uŝywane nazwy. System nazw domen (DNS) to hierarchiczna, rozpowszechniana baza danych zawierająca mapowania nazw domen DNS do róŝnych typów danych, na przykład adresów IP. System DNS pozwala lokalizować komputery i usługi na podstawie przyjaznych nazw, a takŝe umoŝliwia wyszukiwanie w bazie danych innych informacji. DHCP DHCP jest usługą umoŝliwiającą dynamiczne przydzielanie adresów IP (z zadanej puli) komputerom w sieci LAN podczas konfiguracji w tych komputerach stosu TCP/IP przez jądro systemu lub skrypty startowe (czyli praktycznie przy kaŝdym uruchomieniu komputera). Zajmuje się tym komputer noszący nazwę serwera DHCP. UmoŜliwia to zwolnienie administratora sieci od przydzielania ręcznie adresów statycznych IP kaŝdemu z komputerów z osobna. Takie działanie nie wyklucza jednak przydzielania adresów statycznych (równieŝ tych rozdzielanych przez serwer - co oznacza, Ŝe komputerowi przydzielany jest zawsze taki sam, z góry określony adres IP). PROTOKOŁY 1. Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to zestaw protokołów sieciowych często uŝywanych w Internecie i zapewniających komunikację w połączonych sieciach tworzonych przez komputery o róŝnych architekturach sprzętowych i systemach operacyjnych. Do rodziny protokołów TCP/IP naleŝą standardy dotyczące sposobu komunikowania się komputerów oraz konwencji łączenia sieci i kierowania ruchu sieciowego. 2. IPX/SPX to protokoły transportu uŝywane w sieciach Novell NetWare, które odpowiadają kombinacji protokołu TCP i IP w zestawie protokołów TCP/IP. System Windows implementuje protokół IPX przy uŝyciu protokołu NWLink. 3. NetBIOS i NetBEUI ("rozszerzony interfejs uŝytkownika podstawowego sieciowego systemu wejścia/wyjścia") zaprojektowane przez firmę IBM, wykorzystywany m.in. przez system operacyjny Microsoftu. Ponadto NetBIOS moŝe być tunelowany dowolnym innym protokołem np. IPX lub TCP/IP NAJWAśNIEJSZE USŁUGI INTERNETOWE - Finger - usługa umoŝliwiająca zdobywanie informacji o uŝytkowniku mającym konto na zdalnym serwerze. Ze względu jednak na to, Ŝe zdobyte w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane przez hackerów, obecnie większość maszyn w Internecie ma wyłączoną tą usługę 3

5 - FTP (File Transfer Protocol) - protokół transmisji plików umoŝliwiający obustronną ich transmisję pomiędzy systemem lokalnym i zdalnym - Gopher - po polsku "świstak". Obecnie odchodzący w zapomnienie i zastępowany przez WWW, wykorzystywany do wyszukiwania i udostępniania informacji w Internecie dzięki stosowaniu hierarchii menu i plików - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokół przesyłania hipertekstu odpowiedzialny za transmisję stron WWW - IRC (Internet Relay Chat) - protokół słuŝący do prowadzenia rozmów za pomocą terminala tekstowego - NNTP (Usenet News Transfer Protocol) - protokół transmisji uŝywany do wymiany wiadomości z serwerami grup dyskusyjnych - POP (Post Office Protocol) - protokół pocztowy słuŝący do odbioru poczty z serwera i transmisję jej do maszyny lokalnej - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - podstawowy protokół transmisji poczty stosowany do wysyłania poczty z maszyny lokalnej na serwer - SNMP (Simple Network Managament Protocol) - protokół zarządzania siecią. SłuŜy do zdalnej administracji urządzeniami sieciowymi, które udostępniają tą usługę - SSH (Secure Shell) - bezpieczny protokół terminala sieciowego udostępniający funkcję szyfrowania przesyłanych danych. Jest zalecany do wykorzystania zamiast Telnetu. - Telnet - protokół terminala sieciowego umoŝliwiający logowanie się oraz zdalną pracę na odległym komputerze przy wykorzystaniu terminala tekstowego. Cechą charakterystyczną jest transmisja otwartym tekstem, a więc moŝliwość łatwego podsłuchania tejŝe transmisji. URZĄDZENIA W SIECI KROSOWNICA ( Patch Panel ) Składa się z rzędów punktów zakończeniowych dla stacji roboczych. Administrator sieci moŝe w łatwy sposób łączyć, przesuwać, testować i rozłączać elementy sieci (np. stacje robocze) - poprzez zmianę połączeń w krosownicy. KONCENTRATOR ( Concentrator Device) Koncentrator jest urządzeniem słuŝącym za centralny punkt przyłączenia terminali, komputerów lub urządzeń komunikujących. MoŜe to być centralny punkt, w którym zbiegają się kable. Koncentrator łączy określoną liczbę linii wejściowych z pewną liczbą linii wyjściowych albo udostępnia jedno centralne połączenie komunikacyjne większej liczbie urządzeń. Koncentratory mogą być łączone ze sobą w struktury hierarchiczne. Oto urządzenia, które są koncentratorami: procesory czołowe ( front-end ) - jest to komputer realizujący funkcje koncentratora, zazwyczaj z większą szybkością i obsługujący większą liczbę dołączonych urządzeń; huby ( hubs ) - koncentratory w sieciach lokalnych (opisane dalej); 4

6 jednostki wspólnego dostępu do portu i selektory ( port sharing units) - umoŝliwiają większej liczbie odległych terminali korzystanie ze wspólnego połączenia modemowego z komputerem lub systemem host. Jednostka taka działa pomiędzy terminalami a modemem; multipleksery - urządzenia, które przesyłają po jednej linii dane napływające z wielu innych urządzeń. Istnieje wiele typów multiplekserów, np.: multipleksery z podziałem czasu (przydziela kolejnym urządzeniom odcinki czasu w strumieniu danych), multipleksery z podziałem częstotliwości (wydzielają dla kaŝdego urządzenia osobny kanał częstotliwości); HUB Istnieje wiele urządzeń, które mogą być określane mianem hub. W najprostszej postaci hub jest urządzeniem, w którym zbiegają się przewody od stacji roboczych. Istnieją huby pasywne oraz aktywne: hub pasywny - posiada kilka portów do podłączenia komputerów, terminali i innych urządzeń. Cechą huba pasywnego jest to, Ŝe nie wzmacnia sygnałów - jest tylko skrzynką łączącą - i nie wymaga zasilania. Hubem pasywnym moŝe być po prostu panel łączeniowy, czyli krosownica; hub aktywny - zazwyczaj posiada więcej portów od huba pasywnego. Regeneruje sygnały przechodzące od jednego urządzenia do drugiego. MoŜe być uŝywany jako regenerator sygnału ( repeater ); REGENERATOR ( repeater ) Repeater jest prostym urządzeniem pomocniczym, regenerującym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączenia, a co za tym idzie - zwiększenie rozpiętości sieci. Repeater nie zmienia w Ŝaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem. Repeater jest nieinteligentnym ( dumb ) urządzeniem, które charakteryzuje się następującymi cechami: - uŝywany jest głównie w liniowych systemach kablowych; - działa na najniŝszym poziomie stosu protokołów - na poziomie fizycznym; - dostępu do medium; - segmenty sieci połączone za pomocą repeater'a stają się częścią tej samej sieci i mają te same adresy sieciowe (węzły w segmentach rozszerzających sieć muszą mieć róŝne adresy od węzłów w segmentach istniejących); - przekazują pakiety z prędkością transmisji w sieci; W repeater'ach naleŝy raczej widzieć urządzenia, które słuŝą do przyłączenia do sieci stacji dalej połoŝonych, niŝ urządzenia pozwalające na zwiększenie liczby stacji w sieci. PRZEŁĄCZNICA ( matrix switch ) Jest to urządzenie posiadające pewną liczbę portów wejścia oraz portów wyjścia. SłuŜy ona do połączenia wybranego wejścia w określonym wyjściem. Przykładową przełącznicę moŝe być przełącznica 4 X 4 łącząca linie modemowe z komputerami. MoŜliwe są oczywiście rozwiązania o większej liczbie portów: 8 X 8, 16 X 16 itd. Przełącznice są obecnie realizowane na poziomie mikroprocesora i umoŝliwiają utworzenie połączenia w bardzo krótkim czasie. Przełącznica moŝe słuŝyć do łączenia 5

7 ze sobą segmentów w sieci (np. hub przełączający). Układy te charakteryzują się ponadto bardzo duŝą przepustowością. MOST (bridge) Most funkcjonuje jako samodzielne urządzenie (moŝe zostać stworzony w serwerze przez zainstalowanie dodatkowych kart sieciowych a system operacyjny musi udostępniać funkcję do jego obsługi), ale jednocześnie jest elementem składowym sieci. W modelu OSI most funkcjonuje w warstwie łącza danych. Za pomocą mostu moŝna połączyć dwa dowolne urządzenia spełniające specyfikacje podwarstwy MAC zawarte w normie IEEE 802. Urządzenia zgodne z tym standardem dysponują modularnym poziomem MAC, mogącym obsługiwać sieci róŝnych typów. WyŜszy poziom (LLC) spełnia rolę łącznicy przenosząc ramki pomiędzy poszczególnymi modułami sieciowymi poziomu MAC. Most tworzy tor komunikacji pomiędzy między dwoma lub większą liczbą segmentów sieci lub podsieci. Segment sieci ma ten sam adres sieciowy i korzysta z tej samej technologii sieciowej. Most umoŝliwia stacji działającej w jednej podsieci na przesłanie komunikatu w trybie rozgłaszania do innej podsieci. Z drugiej strony most moŝe zostać uŝyty do rozdzielenia ruchliwej sieci na dwa segmenty, co spowoduje zwiększenie natęŝenia ruchu w kaŝdym z segmentów. Główne powody instalowania mostów to: - zwiększenie zasięgu lub liczby węzłów w całej sieci; - zredukowanie nadmiarowego natęŝenia ruchu; - łączenie róŝnych sieci (np. Ethernet z Token Ring); KaŜdemu z przyłączonych do mostu segmentów sieci LAN jest przypisywany unikalny numer sieci. Most powiela pakiety między przyłączone do niego segmenty. Mosty mogą odfiltrowywać ramki - odczytują adres zapisany w ramce sieci Ethernet lub Token Ring i na jego podstawie wprowadzają pakiet do sieci lub nie. Mosty nie mają jednak dostępu do informacji protokołów warstwy sieciowej, nie są więc w stanie dokonywać wyboru najlepszej trasy dla pakietów. W miarę rozrastania sieci powstaje problem związany z powstawaniem pętli i nieefektywnych dróg transmisji. Mosty nie rozwiązują teŝ problemów związanych z powstawaniem zatorów. Zator powstaje w sytuacji, gdy wiele stacji próbuje rozsyłać dane w trybie rozgłaszania. W sieciach wielosegmentowych wykorzystujących mosty, zadania związane z kontrolą przepływu spoczywają na systemach końcowych. MoŜe się zdarzyć, Ŝe mosty, próbując rozładować zatory i przesyłając nadmiarowe pakiety, przyczynią się do pogorszenia sytuacji. Zasadniczo wyróŝnia się dwa typy mostów: lokalne i zdalne. Do mostu lokalnego moŝna podłączyć sieci LAN. UŜywa się go do łączenia między sobą segmentów sieci LAN rozmieszczonych w jednym budynku lub na niewielkim obszarze. Mosty zdalne wyposaŝone są w porty umoŝliwiające podłączenie analogowych (przy uŝyciu modemu) lub cyfrowych linii telekomunikacyjnych (linie dzierŝawione) i pozwalają na połączenie odległych sieci. Mosty realizują następujące funkcje: powielanie ramek - most powieli pakiet do innego segmentu LAN tylko wtedy, gdy adres tego pakietu będzie odpowiadał adresowi segmentu; 6

8 wykrywanie pętli - rozbudowane sieci LAN z połączonymi segmentami mogą zawierać pętle, w których pakiety będą krąŝyły bez końca, mosty z wykrywaniem pętli likwidują takie pakiety; techniki uczenia się - mosty tworzą tablice adresów opisujące trasy: przez śledzenie przepływających pakietów lub przez specjalne pakiety ( explorer packets ), które krąŝąc po sieci rozpoznają jej topologię. W pierwszej metodzie wykorzystuje się mosty przeźroczyste (inteligentne, uczące się), drugą określa się jako routing źródłowy; Starsze typy mostów wymagały ręcznego wprowadzania tablic adresów. Współczesne mosty potrafią same poznawać adresy innych stacji pracujących w sieci, dzięki wyŝej wspomnianym metodom. ROUTER Często korzystniejsze niŝ zastosowanie mostów okazuje się zastosowanie routerów, które zapewniają lepszą obsługę ruchu w sieciach o złoŝonej strukturze. Routery, dzięki wzajemnej wymianie informacji o stanie sieci, potrafią taki kierować ruchem w sieci, by ominąć uszkodzone lub przeciąŝone łącza. Informacje o stanie sieci dostępne są dla protokołów warstwy sieciowej. Mosty natomiast nie mają dostępu do tych informacji. Routery funkcjonują w warstwie sieciowej. Mogą łączyć ze sobą sieci lokalne lub rozległe. Jeśli między dwoma punktami końcowymi w sieci istnieje więcej niŝ jedna ścieŝka, to routery sterują ruchem pakietów oraz umoŝliwiają ich filtrację. Routery naleŝą do podstawowego wyposaŝenia duŝych sieci złoŝonych oraz sieci rozległych, wykorzystujących łącza telekomunikacyjne. Routery sterują przepływem pakietów do miejsc ich przeznaczenia, wybierając dla nich najefektywniejszą lub najbardziej ekonomiczną drogę wtedy, gdy moŝliwy jest wybór jednej spośród kilku tras. Działanie routera. Router sprawdza informację adresową, zawartą w pakiecie i przesyła pakiet do miejsca przeznaczenia - wzdłuŝ ustalonej wcześniej trasy. Router ma tablicę zawierającą informacje o sąsiednich routerach i sieciach LAN. Na jej podstawie określa czy odebrany pakiet moŝe być wysłany bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. W przypadku braku takiej moŝliwości, poszukiwany jest inny router, który moŝe przekazać pakiet pod wskazany adres. Pakiet musi być w pełni odebrany przez router, następnie po odczytaniu adresu, przekazany dalej. RóŜnice w rozwiązaniach poszczególnych routerów wpływają na ich przepustowość. Niektóre systemy sieciowe (np. Novell) pozwalają na prowadzenie routingu w serwerze. Routery mogą obsługiwać jeden lub wiele protokołów. Jeśli router nie obsługuje danego protokołu to moŝna go przesłać przez sieć przy wykorzystaniu techniki kapsułkowania. UmoŜliwiają równieŝ podział sieci na mniejsze, oddzielnie adresowane segmenty. Informacja o adresie sieci i adresie stacji w sieci umieszczana jest w pakiecie. Przetwarzanie pakietów. Routery obsługują pakiety o tych samych adresach sieciowych. Gdy router odbiera pakiet rozpoczyna procedurę jego rozpakowywania. Proces przetwarzania pakietu w routerze przebiega następująco: 7

9 W oparciu o sumy kontrolne sprawdza się czy pakiet nie zawiera błędów. Odrzuca się informacje umieszczane przez protokoły warstwy fizycznej i warstwy łącza. Przetwarza się informacje dodane przez protokoły warstwy sieciowej (takie jak: adres przeznaczenia, lista węzłów pośrednich określająca najbardziej korzystną trasę). W zaleŝności od sytuacji router podejmuje jedno z działań: Pakiet moŝe być adresowany do samego routera - router dokonuje obróbki pozostałych informacji zawartych w pakiecie. Jeśli miejscem przeznaczenia pakietu jest ta sama sieć - router przesyła go dalej. Jeśli dostępna jest lista filtracji, router konfrontuje adres pakietu z listą i ewentualnie odrzuca pakiet. Jeśli w pakiecie zawarta jest informacja routingu źródłowego, wskazująca kolejny router na ścieŝce wiodącej do miejsca przeznaczenia, pakiet jest wysyłany do tego routera. Router aktualizuje swoją tablicę ścieŝek istniejących w sieci, wzdłuŝ których przesyłane są pakiety. Jeśli router nie zna ścieŝki lub teŝ nie moŝe odszukać adresu przeznaczenia pakietu w swojej tablicy routingu, odrzuca pakiet i przesyła stosowny komunikat do jego nadawcy. Niektóre pakiety zawierają informację o liczbie wykonanych przez pakiet obiegów sieci. Jeśli liczba ta przekracza pewną ustaloną wartość, router odrzuca pakiet, zakładając, Ŝe pakiet krąŝy w zamkniętej pętli, po czym przesyła stosowny komunikat do jego nadawcy. Wybór najlepszej ścieŝki. Pomiędzy routerami tworzy się szereg ścieŝek, tak aby w razie uszkodzenia jakiegoś łącza, zapewnić połączenia alternatywne. Routery mogą wysyłać informacje wybierając najlepszą z dostępnych ścieŝek, zaleŝnie od tego która z nich jest najszybsza, najtańsza, najkrótsza, itd. Cechy routerów. Łączenie ze sobą więcej niŝ 10 sieci za pomocą mostów moŝe wprowadzić nadmierny ruch między sieciami. Do łączenia ze sobą sieci róŝnych typów lub łączenia z siecią WAN naleŝy uŝyć routerów. Jeśli w sieci wykorzystuje się kilka protokołów naleŝy uŝyć routera wieloprotokołowego. Routery mogą równowaŝyć obciąŝenie poszczególnych łączy i umoŝliwiają kontrolę przebiegu ścieŝek wiodących przez zawiłą siatkę połączeń między routerami. Routery dokonują równieŝ rekonfiguracji ścieŝek, jeśli któreś z połączeń zawiedzie. Niektóre routery dokonują kompresji pakietów w celu zwiększenia przepustowości pakietów. Aby uniknąć problemów naleŝy starać się instalować wszędzie takie same routery (stosujące te same metody routingu i obsługujące te same protokoły). Konfiguracja routera polega na określeniu parametrów dotyczących protokołów (np. rozmiar), rezerwowych ścieŝek, wydajności i bezpieczeństwa. NajdroŜsze urządzenia tego typu to huby, integrujące w sobie wszystkie porty sieciowe, mosty i routery, zapewniające współpracę z sieciami LAN (routery lokalne) i WAN (routery odległe). 8

10 Kryterium porównawczym dla routerów moŝe być ich szybkość pracy (liczba pakietów na sekundę [pps]). Kablem Ethernet jest przekazywanych ok bajtowych pakietów w ciągu sekundy. Routery zazwyczaj przesyłają od 8000 do pps. Dla porównania dla mostów wielkość ta wynosi ok pps. Dla sieci lokalnych odpowiedni jest router o przepustowości 5000 pps. BRAMKA ( gateway ) Bramka jest komputerem lub innym urządzeniem, działającym jako translator (konwerter) pomiędzy dwoma systemami posługującymi się odmiennymi protokołami, formatami struktur danych lub architekturą. RóŜnica pomiędzy bramą a mostem polega na tym, Ŝe most przepuszcza informacje pomiędzy dwoma systemami, nie dokonując konwersji. Brama zmienia natomiast strukturę pakietu na taką, która funkcjonuje w systemie przeznaczenia. Bramy działają w dowolnej warstwie wyŝszej od warstwy sieciowej modelu OSI. Przepustowość bram nie jest nadzwyczajna. Bramy w sieciach lokalnych umoŝliwiają zorganizowanie ścieŝek transmisji danych pomiędzy dwiema odrębnymi sieciami za pośrednictwem trzeciej - pośredniczącej. Taka sieć pośrednicząca uŝywa zazwyczaj odmiennego protokołu, toteŝ dane muszą zostać przekonwertowane dla potrzeb transportu. MoŜe się tym zająć router. Istnieją bramy pomiędzy sieciami stosującymi róŝne protokoły: Apple Talk - TCP/IP, IPX - TCP/IP itp. Bramy mogą teŝ łączyć komputery typu mainframe z siecią LAN. Jednym z pierwszych protokołów routingu w sieci Internet był protokół Gateway to Gateway Protocol. TRANSCEIVER Urządzenie nadawczo-odbiorcze łączące port AUI (Attachment Unit Interface) urządzenia sieciowego z wykorzystywanym do transmisji typem okablowania. Poza wysyłaniem i odbieraniem danych realizuje on funkcje wykrywania kolizji (przy jednoczesnym pojawieniu się pakietów danych), nie dopuszcza do przesyłania zbyt długich (>20 ms) pakietów danych (Jabber function) oraz wykrywa przerwy w linii światłowodowej. TOPOLOGIE SIECI Topologia LAN określa sposób wzajemnego połączenia stacji w sieci. RozróŜnia się topologie fizyczne i logiczne. Topologia fizyczna określa sposób fizycznego połączenia stacji i urządzeń sieciowych. Topologia logiczna zaś sposób ich komunikacji między sobą. WyróŜnia się następujące najczęściej stosowane fizyczne topologie LAN: magistrali (bus) - wszystkie stacje robocze w sieci dołączone są do jednej wspólnej szyny, pierścienia (ring) - stacje sieciowe podłączone są do okablowania tworzącego pierścień. Topologię pierścienia stosuje się w technologiach Token Ring/IEEE i FDDI, gwiazdy (star) - kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik, 9

11 drzewiasta (tree) - (hierarchiczna gwiazda) - jest strukturą podobną do topologii gwiazdy z tą róŝnicą, Ŝe są tu moŝliwe gałęzie z wieloma węzłami, mieszana - stanowi połączenie sieci o róŝnych topologiach. Obecnie stosuje się w lokalnych sieciach komputerowych powszechnie praktycznie tylko topologię gwiazdy (oraz jej rozszerzenie - topologię drzewiastą) i topologię magistrali. MoŜna równieŝ często spotkać topologię mieszaną będącą połączeniem dwóch topologii fizycznych - magistrali i gwiazdy. Polega to na tym, Ŝe skupiska stacji roboczych łączone są w gwiazdę, zaś one same dołączane są do wspólnej magistrali, do której mogą być równieŝ dołączone pojedyncze stacje robocze. 10

12 PYTANIA KONTROLNE. 1. Wymień 4 rodzaje podziału sieci komputerowych na zasięg i krótko je scharakteryzuj. 2. Wymień jedno zastosowanie MAC w elektronice. 3. Jak moŝemy rozpoznać czy dany adres IP naleŝy do klasy A, B lub C? 4. Co to jest NAT i jaką nazwę noszą jego 2 podstawowe typy? 5. Co wiesz o firewall'u. 6. Do czego słuŝy DNS? 7. Wymień jeden z trzech poznanych protokółów i scharakteryzuj go. 8. Wymień 3 usługi internetowe i powiedz do czego słuŝą. 9. Opisz działanie routera. 10. Wymień najczęściej stosowane fizyczne topologie LAN. BIBLIOGRAFIA ZASOBY SIECI INTERNET 11

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo