Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1."

Transkrypt

1 Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator Ustawienie administratora z poziomu programu Uruchamiaj jako: serwer Uruchamiaj jako: agent...5 Rozdział 2 - Wstępna konfiguracja Konsola administratora Stacje z mks_vir Instalacja i deinstalacja zdalna...7 Rozdział 3 - Konfiguracja poszczególnych składników programu Zakładka Agent Połączenie z serwerem Stan Zakładka Poczta Status Autoryzacja Filtrowanie Proxy Raporty Skanowanie SMTP Zakładka Skaner Akcje Archiwa Raporty Skaner Wykluczenia Zakładka Rejestr Status Konfiguracja zachowania monitora rejestru Monitorowane klucze Uruchamianie Wykluczenia Zakładka Firewall (zapora sieciowa) Stan IDS Reguły sieci Reguły Zakładka Monitor Stan Archiwa Ogólne Skanowanie Wykluczenia Zakładka Aktualizacja Status Ustawienia ogólne Ustawienia repozytorium

2 3.7.4 Ustawienia serwera proxy Zakładka Alerty Zakładka Raporty Informacje o licencji Ochrona hasłem Zmień licencję...29 Rozdział 4 słownik terminów

3 Rozdział 1 Instalacja i ustawienia 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator Aby zainstalować pakiet ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 naleŝy umieścić płytę instalacyjną w napędzie cd/dvd. Automatycznie uruchomi się ekran instalatora z którego moŝemy wybrać instalację programu mks_vir 2k7,przeglądać stronę firmy MKS Sp. z.o.o w trybie off-line oraz doinstalować brakujące składniki wymagane do prawidłowego działania programu. JeŜeli instalator nie uruchomił się naleŝy sprawdzić czy uruchomione jest na komputerze auto odtwarzanie dysków w napędzie cd/dvd. Aby uruchomić instalator bez ustawionego auto odtwarzania naleŝy wejść w Mój Komputer i nacisnąć dwa razy stację dysków cd lub wejść na płytę i uruchomić instalator.exe. Jeśli nie posiadamy instalatora na płycie cd firma MKS Sp. z.o.o udostępnia go do ściągnięcia na swojej stronie pod adresem Wybierając instalację mks_vir pojawi się okno dialogowe z wyborem języka w jakim zostanie zainstalowany program do wyboru mamy język polski i angielski. Po wybraniu języka i naciśnięciu przycisku dalej instalator sprawdzi czy konfiguracja systemu jest zgodna z wymaganiami programu. Zaleca się zamknięcie wszystkich programów które mogły by zakłócić proces instalacji. Po naciśnięciu przycisku dalej pojawi się okno z umową licencyjną po akceptacji umowy licencyjnej odblokuje się przycisk dalej który umoŝliwi kontynuowanie procesu instalacji. W kolejnym oknie odznaczamy opcją demo i wprowadzamy dwudziesto cztero znakowy klucz dostarczony wraz z produktem. Pole Pełne Nazwisko i Organizacja zostanie wypełnione automatycznie przez instalator danymi z systemu operacyjnego. MoŜna takŝe wypełnić je własnymi danymi i wybrać czy program ma być zainstalowany dla wszystkich uŝytkowników komputera czy jedynie dla bieŝącego dla którego został uruchomiony instalator. Po zakończeniu konfiguracji naciskamy przycisk dalej i przechodzimy do okna z domyślnymi 3

4 4 ustawieniami zapory. Dla mniej doświadczonych uŝytkowników stworzyliśmy ułatwienie które umoŝliwiają skonfigurowanie programu przed pierwszym uruchomieniem. Najczęściej uŝywane usług sieciowe moŝliwe do ustawienia to przeglądarki internetowe, klienci pocztowi oraz udostępnianie plików i drukarek. Domyślnie ustawione jest Udostępnianie plików i drukarek które jest zalecane do prawidłowego funkcjonowania sieci. Oraz nie pojawiania się komunikatów z zapory które mogą być mylące dla początkującego uŝytkownika. Po zatwierdzeniu danych przyciskiem dalej. Wybieramy dysk i katalog w którym zostanie zainstalowany pakiet antywirusowy Domyślnym katalogiem ustawionym w instalatorze jest c:\program Files\mks_vir_2007\ i jest on zalecanym miejscem instalacji programu. Wybraną lokalizację zatwierdzamy guzikiem dalej. Kolejna część instalatora podzielona jest na trzy części Zainstaluj mks_vir pozwala na zainstalowanie programu bez ustawionej obsługi modułów mks_vir administrator. Zainstaluj mks_vir i mks_agent po zainstalowaniu automatycznie uruchomiony zostanie klient łączący się z serwerem mks_vir administrator. W pole serwer domyślnie wypełnione adresem localhost wpisujemy adres ip komputera z zainstalowanym serwerem mks_vir administrator. JeŜeli serwer pracuje na innym porcie niŝ domyślny (8085) w instalatorze wymagana jest zmiana tego portu. Aby zainstalować serwer mks_vir administrator wystarczy ustawić Zainstaluj mks_vir i mks_admin. Serwer mks_vir administrator pozwala na podłączenie stacji roboczych z zainstalowanym pakietem mks_vir 2k7 jak równieŝ z pakietem mks_vir Po wybraniu interesującej nas konfiguracji i naciśnięciu przycisku dalej zostanie wyświetlona lista instalowanych składników. W przypadku serwera wraz z programem mks_vir zostanie zainstalowany.net Framework ver. 2.0 wymagany do poprawnego działania serwera i konsoli administracyjnej. Po zatwierdzeniu przyciskiem dalej pliki zostaną zainstalowanie na komputerze. Po zakończeniu kopiowania plików na dysk naleŝy nacisnąć przycisk Zakończ aby zamknąć instalator. Instalator poprosi o ponowne uruchomienie komputera w celu wprowadzenia do systemu konfiguracji programu mks_vir.

5 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu W przypadku zainstalowania programu bez obsługi pakietu administratora moŝliwe jest uruchomienie go bez potrzeby ponownej instalacji programu. Aby uruchomić serwer naleŝy wejść w zakładkę program z lewej strony programu nacisnąć guzik opcje i wybieramy opcję administrator. W tym oknie moŝemy zdefiniować rolę tego komputera w sieci czy będzie miał serwer administratora czy agenta. Aby uruchomić serwer wymagana jest obecność w systemie.net Framework ver. 2.0 znajdujący się na płycie z instalatorem programu,dostępny jest takŝe do pobrania ze strony oraz ze strony producenta Uruchamiaj jako: serwer Po wybraniu Uruchamiaj jako: serwer aktywują się pola Ustawienia ogólne i Ustawienia serwera z domyślnymi ustawieniami. W Ustawienia ogólne moŝna zmienić port połączenia agent - > serwer zgodnie z potrzebami,domyślnie ustawiony port to 8085,adres serwera pozostawimy bez zmian localhost. W Ustawienia serwera moŝna zmienić port połączenia serwer ->serwer domyślnie ustawiony port to 8086,opcjonalnie moŝna ustawić czas przechowywania alertów maksymalny czas przechowywania alertów to 23 godziny. Pozostawiając puste pole ustawienie ponownie będzie moŝna wprowadzić poprzez konsolę administratora. Po skonfigurowaniu zakładki naciskamy przycisk Zastosuj. Po uruchomieniu serwera ustawienia w programie są zablokowane i moŝna zmieniać je jedynie za pośrednictwem konsoli administracyjnej mks_vir administrator Uruchamiaj jako: agent Po wybraniu Uruchamiaj jako: agent aktywują się pola Ustawienia ogólne i Ustawienia agenta z domyślnymi ustawieniami. W Ustawienia ogólne moŝna zmienić port połączenia agent -> serwer zgodnie z potrzebami,domyślnie ustawiony port to 8085,w pole adres serwera wpisujemy adres ip komputera na którym znajduje się serwer mks_vir administrator. W Ustawienia agenta moŝna zdefiniować co jaki czas agent na stacji roboczej ma odbierać nową konfigurację z serwera. Optymalnym domyślnym ustawieniem jest odstęp czasowy ustalony na 10 min. Administrator moŝe skonfigurować to ustawienie do własnych potrzeb. Po skonfigurowaniu zakładki naciskamy przycisk Zastosuj. Pierwsze połączenie z serwerem następuje po naciśnięciu zastosuj akcja Połącz się natychmiast nie jest aktywna dopuki nie zatwierdzimy. Po uruchomieniu serwera ustawienia w programie są zablokowane i moŝna zmieniać je jedynie za pośrednictwem konsoli administracyjnej mks_vir administrator. 5

6 Rozdział 2 - Wstępna konfiguracja Konsola administratora Konsola jest rozbudowanym modułem słuŝącym do zarządzania zainstalowanym na stacjach roboczych pakietem antywirusowym mks_vir w wersji mks_vir 2k7 oraz mks_vir 2006 znajdującymi się w sieci z domeną. Za jego pomocą moŝna zdalnie zainstalować i odinstalować pakiet ochrony mks_vir ( deinstalacja moŝliwa jedynie w wersja 2k7), zarządzać ustawieniami programu, równieŝ w grupach, a takŝe podłączać się do kilku serwerów jednocześnie, pod warunkiem, Ŝe na nich zainstalowany jest Mks_vir 2k7 z opcją administratora. Do działania serwera i moŝliwości korzystania z konsoli administracyjnej wymagana jest instalacja.net Framework ver Po uruchomieniu konsoli administratora w okno przedstawione poniŝej naleŝy wpisać następujące dane: Okno Domena wpisujemy nazwę domeny w której znajduje się serwer administratora mks_vir. Okno Adres Wpisujemy adres IP. WaŜne: nie wpisujemy nazwy komputera w sieci, tylko jego adres IP. Jedynym wyjątkiem jest nazwa localhost, gdy podłączamy się do serwera lokalnie. Okno Port wpisujemy port przez który łączy się konsola z serwerem. W programie domyślnie ustawionym portem jest Okno Login wpisujemy nazwę administratora sieci. Okno Hasło wpisujemy hasło administratora sieci. Po połączeniu się z serwerem pojawia się okno zarządzania serwerem. Składa się ona z okna pomocniczego wyświetlającego stacje robocze i okna głównego w którym ustawiamy konfiguracje dla pojedynczych stacji roboczych oraz całych grup stacji. W przypadku wpisania błędnych danych pojawia się informacja o błędzie. W tym momencie dostępne są opcje: Połącz z nowym serwerem wciskając ten przycisk będzie moŝna podłączyć się do kolejnego serwera mks_vir administrator. Rozłącz z serwerem rozłączamy się z aktywną sesją. Konfiguracja ustawienia portów połączenia z agentami i konsolą oraz czas przechowywania alertów na serwerze. Wyłączenie serwera wiąŝe się z utratą juŝ zgromadzonych alertów. Uprawnienia Ustawienie kont administracyjnych które mogą logować się do serwera mks_vir administrator. Opcja ta pozwala na ograniczenie dostępu i pełną kontrolę do ustawień znajdujących się na serwerze mks_vir administrator. Nie ustawiając tej opcji kaŝdy uŝytkownik z prawami administracyjnymi moŝe edytować ustawienia na serwerze mks_vir administrator. Stacje pomocniczy ekran konsoli. W tym miejscu zarządza się komputerami znajdującymi się w domenie. Przycisk odświeŝ słuŝy do odświeŝania widoku konsoli. np. po zdalnej instalacji pojawia się nowy komputer w gałęzi stacje z mks_vir. Zakładka Zaawansowane pozwala na wyczyszczenie bazy konfiguracji znajdującej się na serwerze oraz bazę raportów. 6

7 2.2 - Stacje z mks_vir. Po rozwinięciu tej gałęzi wyświetli się lista wszystkich agentów (stacji roboczych z mks_vir) podłączonych do serwera. Najechanie na jednego z nich po prawej stronie w oknie głównym wyświetli się ich konfiguracja. W kolejności od góry znajdują się: Nazwa agenta np. agent6 jest to nazwa komputera znajdującego się w sieci z domeną. Trzy przyciski: Pobierz, Zapisz, Ustaw domyślne. Pierwszy słuŝy do pobierania konfiguracji z serwera, drugi do zapisywania na serwerze, a trzeci do ustawiania domyślnej konfiguracji. Nad oknem głównym znajdują się zakładki z poszczególnymi sekcjami programu. Wybranie którejkolwiek z nich, pozwala na dokonanie zmian ustawień programu zainstalowanego na komputerze klienckim z uruchomionym agentem. Stacje robocze dołączone do serwera są sortowane alfabetycznie. Bardzo waŝnym udogodnieniem jest grupowanie agentów. Pozwala to na wprowadzenie takich samych ustawień dla większej ilości stacji roboczych. Wciskając prawy przycisk myszy na jakiejś stacji z mks_vir pojawi się menu kontekstowe z którego wybieramy dodaj do grupy. Jeśli grupa nie występuje wybieramy Nowa grupa i nadajemy jej nazwę. Od tego momentu agent jest widoczny jedynie w określonej przez nas lokalizacji. Do stworzonej grupy jest moŝliwe przeciąganie (drag and drop) nowej stacji myszą bezpośrednio z gałęzi stacje z mks_vir. Ustawiać konfigurację moŝna jedynie dla całej grupy, ale moŝna przeglądać osobno kaŝdą stację kliencką. Jest o tyle waŝne, Ŝe alerty i raporty są osobno generowane dla kaŝdej stacji roboczej. MoŜna takŝe przeglądać alerty dla całej grupy z wyszczególnieniem zdarzeń występujących na danej stacji roboczej. Alerty zbiorowe znajdują się w oknie ustawień dla wszystkich stacji w grupie Instalacja i deinstalacja zdalna. Oprócz Stacji z mks_vir, i grup w konsoli administratora jest gałąź stacje bez mks_vir. Widać tu wszystkie komputery, które znajdują się w sieci z domeną a nie mają zainstalowanego pakietu mks_vir, lub mają, lecz nie zostały zdefiniowane jako agent. Wciskając prawy przycisk 7

8 myszy na którejś z nich, wyświetli się menu z którego wybieramy instalacja zdalna. MoŜna teŝ wybrać lewym przyciskiem myszy komputer z gałęzi stacje bez mks_vir wtedy pojawi się w oknie głównym informacje o instalacji zdalnej: NiezaleŜnie od wybranej metody wyświetli się okno dialogowe instalacji zdalnej: Pole Domena Wpisujemy nazwę domeny Pole UŜytkownik wpisujemy nazwę administratora, który ma odpowiednie uprawnienia do instalacji programów. Pole Hasło wpisujemy hasło administratora Pole Lokalizacja instalatora podajemy ścieŝkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się trzy pliki: mks_2007.msi, RemoteInstaller.exe i vcredist_86.exe. Katalog musi być udostępniony w domenie. Pole ŚcieŜka instalacji programu moŝna pozostawić bez zmian i program zainstaluje się w domyślnej lokalizacji c:\program Files\mks_vir_2007 uŝytkownik moŝe wpisać własną lokalizację dla programu. Pole Numer serjny wpisujemy numer licencji dla programu mks_vir Pole Język wybrać język w jakim zostanie zainstalowany program 8

9 PoniŜej znajdują sie wyjątki z zapory sieciowej. Więcej na ten temat w rozdziale o zakładce zapora. Po prawej stronie jest lista komputerów na których moŝemy zainstalować mks_vira. Wystarczy zaznaczyć kwadracik z lewej strony nazwy komputera i instalator rozpocznie działanie. Bardzo waŝna informacja przed rozpoczęciem instalacji administrator domeny musi wyłączyć zaporę sieciową windows na danym komputerze, jeśli mają system z uruchomioną zaporą. Deinstalacja zdalna dotyczy jedynie stacji z mks_vir 2k7. Lewym przyciskiem myszy w menu pomocniczym wybieramy agenta (stację roboczą) z którego chcemy odinstalować mk_vir 2k7 i naciskamy deinstalacja zdalna z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy): Pole Domena wpisujemy nazwę domeny Pole UŜytkownik wpisujemy nazwę administratora, który ma odpowiednie uprawnienia do instalacji programów. Pole Hasło wpisujemy hasło administratora Pole lokalizacja deinstalatora wpisujemy lokalizację katalogu w którym jest Remoteinstaller.exe oraz mks_2007.msi. Katalog powinien znajdować się na komputerze z serwerem mks_vir administrator Pliki do umieszczenia w katalogu znajdują się na płycie z instalatorem.. Z prawej strony okna wybieramy komputery klienckie i wciskamy deinstaluj. NaleŜy pamiętać, Ŝe odinstalowanie programu mks_vir 2k7 spowoduje przywrócenie stanu zapory windows do stanu aktywnego. Przy ponownej instalacji naleŝy wyłączyć zaporę Windows. 9

10 Rozdział 3 - Konfiguracja poszczególnych składników programu Zakładka Agent Opis składników Połączenie z serwerem Port serwera ustalenie portu, przez który agent będzie się łączył z serwerem Odstęp między połączeniami z serwerem [min] częstotliwość łączenia się agenta z serwerem w celu pobrania konfiguracji nowej konfiguracji(podany w minutach) adres serwera adres IP serwera, z którym łączy się agent. WaŜne: nie naleŝy wpisywać nazwy serwera Stan Czas ostatniej zmiany konfiguracji wyświetla czas ostatniego zapisu konfiguracji agenta na serwerze czas ostatniego połączenia z serwerem wyświetla czas ostatniego pobierania konfiguracji agenta z serwera Konfiguracja zsynchronizowana z serwerem określa czy agent pobrał ostatnią zapisaną konfigurację. 10

11 3.2 - Zakładka Poczta Zakładka poczta powiązana jest z modułem skaner poczty. Odpowiada on za kontrolę odbieranej i wysyłanie poczty elektronicznej. Wykrywa podejrzane oraz zainfekowane załączniki. Opis składników Status Aktywny informuje czy skaner poczty jest aktywny Uruchamiaj przy starcie - (tak/nie) wybranie spowoduje uruchamianie się mks mail przy starcie systemu Autoryzacja wybór autoryzacji poczty Zwykła (USER/PASS) (tak/nie) zwykła autoryzacja APOP (tak/nie) inna metoda autoryzacji zapewniająca dodatkowe zabezpieczenia przed przesyłaniem hasła jawnym tekstem podczas sesji POP3. CRAM-MD5 (tak/nie) uwierzytelnienie typu hasło-odpowiedź Filtrowanie Maski plików moŝna ustawić maskę plików, które mają być filtrowane Gdy nazwa pasuje do załącznika ustawia rodzaj działań, które zostaną podjęte po odnalezieniu pliku, którego nazwa pasuje do wzorca podawanego w maskach plików: a) Dodaj rozszerzenie.mks do kaŝdego zaraŝonego pliku dodaje rozszerzenie.mks 11

12 b) Nic nie rób brak reakcji na zaraŝone pliki c) Usuń załącznik/plik usuwa zaraŝone pliki Gdy wystąpiły problemy z rozpakowaniem załącznika (np. archiwum zabezpieczone hasłem, archiwum podzielone na części) - ustawia rodzaj akcji, jaka zostanie podjęta, gdy wystąpią problemy z rozpakowaniem załącznika: a) Nic nie rób brak reakcji na zabezpieczone archiwum b) Skasuj całe archiwum usuwa całe archiwum, gdy pojawią sie jakieś problemu z załącznikiem c) Skasuj plik usuwa plik, gdy go nie moŝe przeskanować d) Skasuj plik, a jeśli sie nie uda całe archiwum. Próbuje skasować plik z archiwum, a gdy akcja nie powiedzie się usuwa całe archiwum. Dezaktywacja HTML (tak/nie) ustawienie opcji powoduje usuwanie znaczników html, przez to wiadomość moŝe być nieczytelna. Usuwanie skryptów z treści maila (tak/nie) usuwa wszystkie skrypty maila, niektóre z nich mogą być szkodliwe Proxy Postęp pobierania wiadomości zawsze na wierzchu (tak/nie) okienko mks mail pokazujące postęp pobieranych wiadomości będzie zawsze ponad innymi okienkami Anty-timeout klienta określa co jaki okres czasu skaner poczty wysyła dane do programu pocztowego. Mniejsza liczba powoduje większą częstotliwość wysyłania danych. ObniŜ priorytet mks mail (tak/nie) ObniŜenie priorytetu mks maila pozwoli przydzielić procesowi mniej zasobów systemowych. Maksymalny rozmiar skanowanego załącznika Określa ( w kilobajtach) maksymalną wielkość załącznika, którą będzie skanował mks mail. Port lokalnego serwera POP3 określa port lokalnego serwera POP3 Anty-timeout serwera określa co jaki czas skaner poczty wysyła polecenie nic nie rób do serwera. PokaŜ postęp pobierania wiadomości czy okno z postępem pobierania wiadomości ma być widoczne czy nie Raporty Podjęte akcje (tak/nie) informacja o dezaktywacji i aktywacji będzie zawarta w raportach. Dodaj informacje do skanowanych listów (tak/nie) wybranie opcji spowoduje dodawanie następującej stopki do treści maila: Wiadomosc zostala przeskanowana programem mks_vir 2k7 Dodaj informacje o wykrytych wirusach do treści maila (tak/nie) wybranie opcji spowoduje dodanie do treści wiadomości informacji o znalezionych wirusach. Zawartość raportów do wyboru są trzy moŝliwości: a) wszystkie listy (tak/nie) w raportach umieszczane są informacje na temat wszystkich listów b) Zainfekowane listy (tak/nie) w raportach umieszczane są informacje jedynie o zainfekowaych listach c) Bez raportów (tak/nie) raporty nie są generowane Skanowanie Wykluczenia określa jaki rodzaj plików nie jest skanowany. Maski plików mogą zawierać znaki specjalne ( * oraz? ) np. *.zip spowoduje nieskanowanie wszystkich załączników z rozszerzeniem zip 12

13 Heurystyka włączona (tak/nie) wybranie spowoduje włączenie heurystyki w skanowaniu poczty. Włączona heurystyka słuŝy do wykrywania nowych zagroŝeń, czasami moŝe powodować fałszywe alarmy. Poziom heurystyki Określa się poziom heurystyki. Im wyŝszy poziom tym większe prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. Nosiciele określa pliki które mają być skanowane, po wybraniu odpowiedniej opcji opisanej poniŝej. MoŜna stosować te same zasady jak w wykluczeniach. Głębokość skanowanych załączników określa poziom do jakiego ma być skanowane archiwum w załączniku. Głębokość skanowania załączników bez ograniczeń (tak/nie) skanuje wszystkie poziomy archiwum. Wykrywaj dialery jako niebezpieczne programy (tak/nie) wybranie spowoduje, Ŝe skaner poczty będzie wykrywał dialery jako niebezpieczne programy. Skanuj skompresowane pliki wykonywalne (tak/nie) W zaleŝności od wyboru skaner będzie skanował archiwa wykonywalne lub nie będzie ich skanował. Skanowane pliki określa pliki które mają być skanowane przez skaner poczty. MoŜliwe są dwie opcje: a) Wszystkie skaner poczty skanuje wszystkie załączniki. b) Nosiciele skaner poczty skanuje jedynie nosicieli wybranych wcześniej w nosicielach PokaŜ ikonkę w trayu podczas skanowania (tak/nie). Wybranie pierwszej moŝliwości spowoduje wyświetlenie w trayu animacji koperty podczas skanowania plików przez skaner poczty. Akcja po wykryciu wirusa 1 Tutaj określa się reakcję skanera poczty po wykryciu wirusa w mailu. Do wyboru jest pięć moŝliwości: a) Pytaj uŝytkownika Po wykryciu wirusa w wiadomości skaner wyświetla okno z pytaniem co ma zrobić z zaraŝonym plikiem b) Usuń wirusa - po wykryciu wirusa w wiadomości skaner usuwa wirusa z maila c) Dodaj rozszerzenie.vir Po wykryciu wirusa w wiadomości skaner do pliku dodaje rozszerzenie *.VIR. d) Skasuj plik/załącznik po wykryciu wirusa w wiadomości skaner kasuje plik lub załącznik. e) Nic nie rób Skaner nie reaguje na wirusy. Jeśli Ŝadna z powyŝszych akcji nie powiedzie się ( oprócz pytaj uŝytkownika ) skaner przechodzi do działań zdefiniowanych w: Akcja po wykryciu wirusa 2 Tutaj są cztery moŝliwości: a) Pytaj uŝytkownika Po wykryciu wirusa w wiadomości skaner wyświetla okno z pytaniem co ma zrobić z zaraŝonym plikiem b) Dodaj rozszerzenie.vir Po wykryciu wirusa w wiadomości skaner do pliku dodaje rozszerzenie.vir np. Gdyby w pliku pomoc.doc wykrył niebezpieczne treści, plik wyglądałby tak: pomoc.doc.vir. c) Skasuj plik/załącznik po wykryciu wirusa w wiadomości skaner kasuje plik lub załącznik. d) Nic nie rób Skaner nie reaguje na wirusy SMTP Akcja po wykryciu wirusa Wybór reakcji skanera poczty na wykrycie wirusa podczas wysyłania wiadomości. Do wyboru są trzy moŝliwości: a) Nie wysyłaj `a skaner poczty zablokuje wysyłanie wiadomości z zawirusowanym załącznikiem. b) Spytaj uŝytkownika wyświetla się okno z zapytaniem o akcje. c) Nic nie rób Skaner poczty nie reaguje na znalezione wirusy 13

14 3.3 - Zakładka Skaner Powiązana z modułem skaner dyskowo plikowy. Skaner słuŝy do sprawdzania poprzez skanowanie dysków lokalnych, wymiennych jak i sieciowych. Skanuj profil dzięki temu moŝna skanować zdalnie komputery klienckie. Po prawej stronie przycisku znajduje się lista, z której moŝna wybrać interesujący nas profil, zdefiniowany w dziale wykluczenia zakładki skaner. Po wybraniu profilu i wciśnięciu przycisku skanuj profil po najbliŝszym połączeniu się agenta do serwera na komputerze klienckim rozpocznie się skanowanie. Za ten proces odpowiada scanclient.exe, który działa w tle. Jeśli w profilu akcja po wykryciu wirusa ustawiona jest na pytaj uŝytkownika to przy znalezieniu podejrzanego pliku wyświetli się okno z zapytaniem co z takim plikiem naleŝy zrobić. Opis składników Akcje W przypadku wykrycia wirusa ustawianie akcji po wykryciu wirusa. Do wyboru 6 opcji: a) Wylecz plik jeśli to moŝliwe skaner dyskowo-plikowy usuwa wirusa nie uszkadzając pliku. b) Zmień nazwę zmienia nazwę wirusa dodając do pliku rozszerzenie.vir c) Skasuj plik usuwa zaraŝony plik z dysku. d) Pytaj uŝytkownika po wykryciu wirusa wyświetla się okno z zapytaniem o akcję. e) Nie rób nic brak reakcji na znalezionego wirusa 14

15 f) Przenieś do kwarantanny przenosi zaraŝony plik do kwarantanny. Kwarantannę moŝna przeglądać z poziomu agenta. A gdy się nię uda te same opcje co powyŝej: a) Wylecz plik jeśli to moŝliwe skaner dyskowo-plikowy usuwa wirusa nie uszkadzając programu. b) Zmień nazwę zmienia nazwę wirusa dodając do pliku rozszerzenie.vir c) Skasuj plik usuwa zaraŝony plik z dysku. d) Pytaj uŝytkownika po wykryciu wirusa wyświetla się okno z zapytaniem o akcję. e) Nie rób nic brak reakcji na znalezionego wirusa f) Przenieś do kwarantanny przenosi zaraŝony plik do kwarantanny. Kwarantannę moŝna przeglądać z poziomu agenta. Pytaj uŝytkownika, gdy Ŝadna akcja się nie powiedzie jeśli Ŝadna z powyŝszych akcji się nie uda moŝna zdefiniować czy skaner ma pytać uŝytkownika co zrobić z zaraŝonym plikiem. Twórz kopię pliku przed wyleczeniem Tworzy kopię pliku przed wyleczeniem Archiwa Włącz skanowanie archiwów (tak/nie) wybranie tej opcji spowoduje skanowanie spakowanych plików Skanowanie bez ograniczeń (tak/nie) ustawienie tej opcji sprawi, Ŝe skaner będzie rozpakowywał archiwa do do ostatniego Maksymalna liczba poziomów określa głębokość skanowania skompresowanych plików Potwierdzaj skanowanie archiwów o rozmiarach przekraczających dostępną pamięć fizyczną (tak/nie) gdy wybrana jest ta opcja, a skaner znajdzie archiwum większe niŝ dostępna pamięć fizyczna to wyświetli się się okno z zapytaniem czy skanować taki plik. Umieszczaj w raporcie informacje o błędach występujących w trakcie skanowania archiwów (tak/nie) w raporcie zamieszczony zostaje kaŝdy błąd znaleziony podczas skanowania spakowanego pliku. Skanuj skompresowane pliki wykonywalne - (tak/nie) W zaleŝności od wyboru skaner będzie skanował archiwa wykonywalne lub nie Raporty Twórz raport ze skanowania podstawowa opcja dotycząca raportów. MoŜna wybrać czy raporty mają być tworzone po zakończeniu skanowania Nie zapamiętuj pustych raportów zaznaczenie tej opcji spowoduje niedodawanie raportów zawierających nieistotne informacje. Umieszczaj informacje o wszystkich skanowanych plikach wybranie spowoduje dodawanie do raportów informacji o wszystkich skanowanych plikach. Przy skanowaniu większej ilości plików niezalecane jest zaznaczanie tej opcji, gdyŝ raport moŝe być bardzo duŝy. Umieszczaj informację o błędach w trakcie skanowania w raporcie będą umieszczane informacje o błędach skanowania np. nie moŝna przeskanować pliku ( niektóre pliki trzymane są przez system ) Skaner Wyświetlaj informacje o błędach skanowania (np. brak dyskietki) (tak.nie) wybranie opcji sprawi, Ŝe uŝytkownik zostanie poinformowany o wykryciu błędu podczas skanowania np. brak dysku CD lub dyskietki Wysyłaj podejrzane pliki do firmy MKS wszystkie pliki, które zostaną wykrytę przez heurystykę zostają wysyłane do firmy MKS Sp. z o.o. Sprawdzaj czy jest włączony mechanizm System Restore skaner sprawdza czy włączony jest mechanizm odzyskiwania systemu. 15

16 Pamięć procesów skaner sprawdza procesy działające w systemie. Dźwiękowe reakcje na zdarzenia informuje uŝytkownika na stacji roboczej o znalezieniu zagroŝenia poprzez komunikat dźwiękowy. Sektory MBR Skaner sprawdza Master Boot Record (główny sektor startowy). Jest to pierwszy rekord dysku twardego, który zawiera program rozruchowy oraz główną tablicę partycji. Niektóre wirusy potrafią zastąpić ten sektor własnym kodem lub skopiować go do innego miejsca na dysku. Sektory DBR skaner sprawdza Disk Boot Record czyli pierwszy sektor partycji, który jest odpowiedzialny za załadowanie do pamięci operacyjnej jądra systemu operacyjnego. Włączona zaawansowana heurystyka - (tak/nie) wybranie spowoduje włączenie heurystyki w skanerze dyskowo-plikowym. Włączona heurystyka słuŝy do wykrywania nowych zagroŝeń, czasami moŝe powodować fałszywe alarmy. Poziom heurystyki w tej opcji określa się poziom heurystyki. Im wyŝszy poziom tym większe prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. Wykrywaj dialery jako niebezpieczne programy wybranie opcji spowoduje, Ŝe skaner będzie wykrywał dialery jako niebezpieczne programy. Wykrywaj spyware i adware jako niebezpieczne programy (tak/nie) skaner wykrywa programy szpiegujące oraz wyświetlające reklamy jako niebezpieczne. Ta opcja nie zawsze bywa włączona, bo niektóre programy do swojego działania wymagają pewnych składników będących adware`m np.: kazaa Wykluczenia Zadania definiowanie zadań dla agenta. Tutaj administrator ma moŝliwość stworzenia cyklicznych lub jednorazowych akcji realizowanych na komputerze klienckim. Mks vir będzie np. skanował dysk agenta w kaŝdy poniedziałek o Wciśnięcie przycisku spowoduje pojawienie się nowego okienka. 16 Zadania moŝna dodawać naciskając przycisk dodaj w lewym dolnym rogu okna. Po prawej stronie pojawią się ustawienia. a) nazwa zadania dowolna moŝna wpisać nazwę sugerującą jak zadanie będzie działało b) profil wybieramy profil z listy. Opis dodawania profili w następnym punkcie. c) tryb do wyboru są trzy tryby. - raz jeśli wybrana jest taka opcja to wpisujemy jedynie datę i godzinę, reszte ustawiamy na nie. Określonego dnia i o określonej porze Mks Vir zacznie skanować sytem. - Określony czas - wybieramy jedynie godzinę. Komputer będzie sprawdzany codziennie o tej samej porze. - W określone dni wybieramy godzinę i odpowiednie dni tygodnia. Komputer będzie skanowany np. w kaŝdy czwartek i piątek. Profile - Są istotną sprawą dla zadań opisanych wyŝej oraz w natychmiastowym

17 skanowaniu - skanuj profil. Po naciśnięciu pojawi się okno: W lewym dolnym rogu naciskamy dodaj. Po prawej do wyboru pojawią se cztery pola: nazwa profilu dowolna nazwa powinna zawierać informację o skanowanych zasobach, ułatwia to potem wybór z wielu profili. Jak w ustawieniach czy komputer ma być skanowany wg ustawień zapisanych na komputerze agenta. ŚcieŜki ustawiamy ścieŝki które będą skanowane. MoŜna dodać ich dowolną ilość. np. C:\, D:\programy, C:\Windows ustawienia Jeśli zdecydujemy się w polu jak ustawienia zostawić nie, moŝemy edytować zasady według jakich ten profil będzie skanowany. Przyciśnięcie spowoduje pojawienie się okienka wyglądającego identycznie jak zakładka skaner Pliki Opcja ta tyczy się plików, które mają nie być skanowane przez skaner dyskowo plikowy. Przycisk... wyświetla okienko z edycją nazw plików. Foldery Jak wyŝej, lecz określamy foldery. Maski maski plików nie sprawdzanych. MoŜna uŝywać? oraz * 17

18 3.4 - Zakładka Rejestr Rejestr odnosi się do modułu monitor rejestru. Włączony, sprawdza w czasie rzeczywistym zmiany w wybranych kluczach rejestru i informuje uŝytkownika o nich. Agent przesyła informacje na ten temat, moŝna je odczytać w zakładce raporty lub alerty. Składa się z pięciu składników. Opis składników Status Aktywny - informuje czy monitor rejestru jest aktywny Konfiguracja zachowania monitora rejestru ustawienia reakcji monitora na: Dodano podklucz Usunięto podklucz Dodano wartość Usunięto wartość Zmieniono klucz W kaŝdej z nich moŝna ustawić jedną z trzech pozycji: przywróć, ignoruj, pytaj. W pierwszym przypadku monitor rejestru po wykryciu zmian w monitorowanym kluczu, podkluczu lub wartości przywraca pierwotną pozycję. Wybranie ignoruj spowoduje brak reakcji, ale ciągle będą dodawane do raportów. Ostatnia pozycja sprawi, Ŝe przy kaŝdej zmianie będzie się wyświetlało okno z pytaniem o właściwą reakcję Monitorowane klucze naciśnięcie wywoła następujące okno: 18

19 Po lewej stronie okno znajdują się klucze monitorowane, wciskając dodaj po prawej pojawi się puste pole, w które wpisujemy odpowiedni klucz Uruchamianie Uruchamiaj przy starcie systemu pozwala na uruchomienie monitora rejestru po starcie systemu Wykluczenia uŝywaj wykluczeń tak / nie wybranie opcji spowoduje uŝywanie wykluczeń przez monitor rejestru. Wykluczenia naciśnięcie spowoduje wyświetlenie się okna: Ustawia się tu wartości kluczy które nie są monitorowane. 19

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo