Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu."

Transkrypt

1 Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. PA-RISC to dobra platforma, ale jej mo liwo ci rozwoju w porównaniu z Itanium 2 szybko si wyczerpi. Za 2 lub 3 lata i tak musieliby my migrować do Itanium i ponownie przeprowadzać migracj baz danych. Dlatego wybrali my Itanium ju teraz. Marek Augustyniak, kierownik Wydziału Operacyjnego IT w Departamencie Informatyki, TU Allianz Polska S.A.

2 Firma Allianz Polska, wymieniaj c wersj bazy danych na nowsz, musiała dostosować do niej platform sprz tow. Zdecydowała si na migracj z platformy PA-RISC na Itanium 2. Firma opracowała dokładny plan projektu i bez zakłóce zainstalowała baz Oracle 9i na serwerach HP Integrity Itanium 2. Dzi ki przebudowie firmowy system zwi kszył sw moc i zyskał atrakcyjne perspektywy rozwoju. Działaj ca na całym wiecie firma ubezpieczeniowa Allianz rozpocz ła działalno ć na polskim rynku pod koniec 1996 roku. W ci gu 8 lat wyrosła na czwartego gracza na rynku usług ubezpieczeniowych obecnie ma 49 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 2000 agentów. Dynamicznie wprowadza nowe produkty do swojej oferty i nowo ci technologiczne do wykorzystywanych w firmie rozwi za informatycznych. Im firma jest nowocze niejsza wewn trznie, tym nowocze niej potrafi obsługiwać klientów twierdzi Marek Augustyniak, Kierownik Wydziału Operacyjnego IT w Departamencie Informatyki TU Allianz Polska S.A. Kadra zarz dzaj ca firmy stosuje prost zasad zgodn z przekonaniem, e nakłady inwestycyjne i rozwój technologii maj bezpo rednie przeło enie na biznes. Wybieramy Itanium 2 W 2004 roku zaszła konieczno ć podniesienia wersji aplikacji produkcyjnych, co wymagało tak e podniesienia wersji baz danych Oracle na nowsze wersje 9i. Wi zała si z tym migracja danych z kilkunastu baz danych wykorzystywanych w Allianz Polska. Oczywistym było, e trzeba jednocze nie zmienić konfiguracj sprz tu, z uwagi na fakt, i nowsze wersje bazy maj wi ksze wymagania dotycz ce wydajno ci. Chcieli my, eby parametry sprz tu były na tyle dobre, by zapewniały komfort pracy u ytkownikom baz danych i aplikacji, które z tych baz korzystaj oraz by dawały mo liwo ć rozwoju na przyszło ć opowiada Marek Augustyniak. Poniewa przed migracj w Allianz Polska wykorzystywano serwery z procesorami PA-RISC, w pierwszej kolejno ci rozpatrywano zmian dotychczasowych serwerów na maszyny z PA-RISC, ale nowszej generacji. Szybko okazało si, e musz to być do ć silne konfiguracje. Wybrali my platform Itanium 2. Proces rozpocz ł si na pocz tku 2004 roku, ju wtedy platforma Itanium była dobrze sprawdzona w serwerach tej klasy, jakiej potrzebowali my. Tym bardziej, e zarówno informacje z rynku, jak i informacje od naszego partnera wiadczyły o tym, e Itanium 2 to rozwi zanie bardziej przyszło ciowe w kontek cie planowanych przez koncern zada i operacji ni PA-RISC. Perspektywa rozwoju platformy była jednym z naszych priorytetów. mówi Marek Augustyniak. Informatycy w Allianz Polska rozumowali nast puj co: Owszem, mo na rozszerzać pami ć, zmieniać procesory i inne podzespoły serwerów, tak eby miały bardziej odpowiedni dla nas wydajno ć, ale rozbudowa jest mo liwa tylko do pewnego momentu. Za 2-3 lata i tak stan liby my przed problemem wymiany platformy. Mo e zatem warto rozwa yć to wcze niej, zrealizować migracj przy mniejszej infrastrukturze, przy okazji nabrać do wiadczenia, by nast pnie rozwijać ju platform docelow. Przy tej okazji udałoby si poł czyć dwa projekty w jedn cało ć i zaoszcz dzić na kosztach. Po ponownym przeanalizowaniu kwestii: wydajno ci, harmonogramu i finansów, zapadła decyzja nie tylko o migracji baz danych, ale te o wymianie platformy PA-RISC na Itanium 2. Dwie migracje w jednym projekcie Pierwszy i najdłu szy etap projektu podwójnej migracji trwaj cy od stycznia do maja 2004 r. był po wi cony pracom koncepcyjnym i przygotowaniom. Istotne było takie zaplanowanie wszystkich działa, by zapewnić ci gło ć działania firmy. Nie było to proste, bo migracja dotykała wszystkich krytycznych systemów wykorzystywanych w Allianz Polska. Na etapie prac koncepcyjnych oszacowano dost pne zasoby, okre lono wielko ć i pojemno ć nowego systemu, dopasowywano wszystkie elementy, które miały migrować do nowych warunków. 2

3 Po zatwierdzeniu koncepcji pod wzgl dem merytorycznym, technicznym i finansowym, opracowano logistyk i harmonogram migracji: w jakiej kolejno ci poszczególne bazy i systemy b d przenoszone na now platform, kto i w jakim okresie czasu b dzie zaanga owany w poszczególne cz ci projektu. Do pracy przyst pił cały dział IT: in ynierowie, którzy przygotowywali sprz t programi ci, rozwijaj cy u ywane w Allianz Polska systemy, którzy musieli dostosować mo liwo ci nowej wersji aplikacji bazodanowej do wymogów tych systemów, przetestować now kombinacj i przygotować opini na ten temat wreszcie pracownicy operacyjni odpowiedzialni za migracj baz danych i wdro enie nowego systemu operacyjnego Pierwsze serwery serii HP Integrity Itanium 2 dostarczono do Allianz Polska w marcu 2004 r. W pierwszej kolejno ci przygotowano je dla Departamentu Rozwoju Oprogramowania. Na tej testowej infrastrukturze umieszczano odpowiednie aplikacje i dane. Test miał wykazać czy aplikacje wykorzystywane na co dzie w Allianz współpracuj z now wersj bazy danych i na nowej platformie sprz towej. Pomy lne zako czenie testu oznaczało, e serwer i aplikacje, które maj na nim działać, s gotowe do uruchomienia produkcyjnego. W odpowiednim z punktu widzenia działalno ci firmy terminie na now platform przenoszono dane ze starego serwera i uruchamiano j. Co istotne, jeszcze przez tydzie stary serwer pozostawał w firmowej infrastrukturze. Ten tydzie był czasem weryfikacji produkcyjnej wyłapywania problemów, które nie ujawniły si w fazie testów. Pracowano wi c na nowej bazie i sprz cie, je li po tygodniu wszystko działało poprawnie, odł czano stary serwer. W ten sposób przeprowadzono migracje kolejno wszystkich systemów produkcyjnych. To było ogromne ułatwienie, e mogli my wykorzystać stare konfiguracje serwerów na wszelki wypadek, ale ju pracować na nowych. Pozwoliło to na pełne zabezpieczenie procesu migracji przyznaje Marek Augustyniak. Prace czysto wdro eniowe rozpocz ły si w czerwcu, a zako czyły w pa dzierniku 2004 r. W gr wchodziła migracja kilkunastu baz danych, a ponadto w ka dym miesi cu na migracj i uruchomienie produkcyjne systemu mo na było przeznaczyć tylko 2 tygodnie. Przez pozostał cz ć czasu systemy i zasoby firmowe były "nietykalne", ze wzgl du na przeprowadzane w tym czasie wra liwe procesy biznesowe. Zielone wiatło dla nowych pomysłów biznesowych Najbardziej i natychmiast odczuwalnym efektem zmiany platformy sprz towej był wzrost wydajno ci, zwłaszcza, e konfiguracj serwerów dobierano z zapasem. Ku zadowoleniu pracowników Allianz Polska, skrócił si czas odpowiedzi aplikacji, pewne operacje cyklicznie wykonywane na serwerach obecnie odbywaj si znacznie szybciej. Wydajno ć wzrosła odczuwalnie przypuszczamy, e tu po migracji wzrost osi gn ł 30-40%. szacuje Marek Augustyniak. Na przykład, procedura zamkni cia miesi ca w systemach produkcyjnych, która wcze niej zajmowała kilkana cie dni, obecnie trwa mniej ni 10. Popraw wydajno ci odczuł tak e klient, który korzysta z usług ubezpieczeniowych Allianz Polska. Poniewa system działa szybciej, nasi pracownicy po wi caj mniej czasu na wykonywanie pewnych operacji w systemie, a dzi ki temu mo na szybciej obsłu yć klientów twierdzi Marek Augustyniak. Wydajno ć systemu zawsze ma wpływ na szybko ć działania sił sprzeda y, bez wzgl du na to, gdzie si znajduj. Agent nawet je li nie pracuje bezpo rednio z systemem komunikuje si z pracownikiem centrali, który wykonuje przy pomocy systemu jakie operacje i je li mo e to zrobić szybciej, to w sumie cała obsługa jest sprawniejsza. Dzi ki temu agent mo e ubezpieczyć wi cej osób. Zako czenie migracji na platform Itanium 2 zapaliło te zielone wiatło dla przyspieszenia b d otwarcia nowych projektów, które informatycznie bazuj na ju działaj cym sprz cie. Te rezerwowe moce były natychmiast gotowe na potrzeby realizacji nowych pomysłów działów biznesowych, które przekazuj nam swoje potrzeby, a my je realizujemy informatycznie. Przy kolejnych projektach nie musieli my wi c my leć o nast pnych serwerach czy rozbudowie obecnych zapas mocy, który uzyskali my, był wystarczaj cy, eby je poprowadzić stwierdza Marek Augustyniak. Jeden z takich projektów jest jeszcze w trakcie realizacji i zostanie uruchomiony produkcyjnie do ko ca bie cego roku. Dobre do wiadczenia z serwerami Itanium 2 zach ciły Allianz Polska do dalszych inwestycji w tym kierunku. Zakupili my 5 serwerów klasy HP Integrity Itanium 2 do obsługi nowego du ego rozwi zania dla naszych sił sprzeda y spoza centrali b dzie to rodzaj platformy wymiany informacji pomi dzy pracownikami naszych oddziałów i agencji a centralnymi bazami danych i systemami, które rejestruj ró ne dane o sprzeda y uchyla r bka tajemnicy Marek Augustyniak. W ka dym razie wsz dzie tam, gdzie dotykamy systemów produkcyjnych, a pozwala nam na to technologia, u ywamy platformy Itanium 2. Dlaczego HP? Nowoczesne rozwi zania sprz towe Lider na rynku IT Sprawdzony serwis i wsparcie wdro eniowe Kompleksowa oferta dla rodowiska bazodanowego Dlaczego HP Integrity? Nowoczesna i wydajna platforma sprz towa Jasne plany rozwoju serwerów Zachowanie u ykowanego systemu operacyjnego Łatwa wymiana sprz tu przy minimalnych modyfikacjach rodowiska bazy danych Elastyczna rozbudowa zasobów Zastosowane rozwi zania Serwery HP Integrity Itanium 2: rx7620 (3 szt.), rx4640 (3 szt.), rx2600 (2 szt.) z systemem operacyjnym HP-UX 11i v.2 Pami ci masowe HP StorageWorks Baza danych Oracle 9i ( ) Współpraca z do wiadczonym integratorem partnerem HP Wsparcie techniczne dla sprz tu i baz Oracle ze strony HP 3

4 Czynniki decyduj ce o sukcesie Marek Augustyniak, prowadz cy projekt migracji baz danych i platformy sprz towej w Allianz Polska, nie kryje zadowolenia. Powód? Operacj przeprowadzono bez zakłóce i uzyskuj c spodziewane efekty. Informatycy z innych firm o podobnym profilu do Allianz Polska, z którymi zdarzyło si Markowi Augustyniakowi rozmawiać o planowanej migracji, byli sceptyczni. Przewidywali wiele mo liwych problemów do rozwi zania i du e koszty. Okazało si, e migracj mo na przeprowadzić płynnie. Dobrze jest przy takich projektach przygotować dobrze faz wst pn, Stan po upgrade opracować stron teoretyczn projektu, tak by ci gło ć procesów biznesowych nie uległa zakłóceniu. To znakomicie skraca czas realizacji takiego projektu podpowiada Augustyniak. O sukcesie migracji zadecydowało te zaanga owanie po stronie działu informatyki i bardzo dobry plan całego przedsi wzi cia. Nie bez znaczenia było tak e to, e wraz z migracj platformy sprz towej zmieniła si jedynie wersja systemu operacyjnego serwerów z HP-UX na HP-UX 11i v.2. Nowe opcje, zwi zane ci le z obsług administracyjn systemu, nie wymagały szkolenia administratorów, bo to, co najwa niejsze, czyli filozofia działania systemu operacyjnego, nie zmieniło si. Dla Marka Augustyniaka jest oczywiste, e firma, która chce być konkurencyjna, musi wci tworzyć i oferować nowe produkty, modernizować i ulepszać te starsze, a nie da si tego zrobić bez lepszych i wydajniejszych platform sprz towych i systemowych. Wybieraj c sprz t, stawiali my na mo liwo ć obsługi dotychczasowych funkcji bez konieczno ci zwi kszania liczby maszyn serwerowych oraz na uzyskanie jak najwi kszego marginesu ich rozbudowy. Taka perspektywa jest dla nas bardzo wa na, bo mamy ambicj być co najmniej numerem 2. na polskim rynku ubezpiecze. HP Integrity rx7620 4CPU 16GB RAM HP-UX 11i MCOE HP Integrity rx7620 4CPU 16GB RAM HP-UX 11i MCOE HP 9000 rx7620 2CPU 8GB RAM Test + development HP Integrity rx4640 2CPU 24GB RAM, IAS 10g HP 9000 rx7420 4CPU 16GB RAM MC/ServiceGuard Application Server HP Integrity rx4640 2CPU 8GB RAM Oracle IAS 10g Application Server HP Integrity rx4640 2CPU 8GB RAM Oracle IAS 10g HP SureStore XP512 Disk Array Proxy/Firewall HP Integrity rx2600 2CPU 4GB RAM HP-UX 11i FOE Malkom Proxy Proxy/Firewall HP Integrity rx2600 2CPU 4GB RAM HP-UX 11i FOE Malkom Proxy

5 Wyzwania Rozwi zanie Korzy ci wymiana aplikacji bazodanowej na nowsz wersj i migracja kilkunastu baz danych zwi kszenie wydajno ci platformy sprz towej odpowiednio do wy szych wymaga baz danych stworzenie mo liwo ci rozwoju infrastruktury sprz towej zapewnienie ci gło ci działania biznesu w czasie migracji serwery HP Integrity Itanium 2: rx7620 (3 szt.), rx4640 (3 szt.), rx2600 (2 szt.) z systemem operacyjnym HP-UX 11i v.2. pami ci masowe HP StorageWorks baza danych Oracle 9i ( ) współpraca z do wiadczonym integratorem partnerem HP wsparcie techniczne dla sprz tu i baz Oracle ze strony HP wzrost wydajno ci systemów firmowych o % poprawa wydajno ci i zwi kszenie satysfakcji u ytkowników systemu dost pna zapasowa moc na realizacj nowych projektów biznesowych mo liwo ci elastycznej rozbudowy platformy sprz towej w dłu szej perspektywie czasowej utrzymanie tej samej ilo ci sprz tu potrzebnego do obsługi dotychczasowych zada brak konieczno ci zakupu dodatkowego sprz tu oszcz dno ci na licencjach oprogramowania W skrócie Firma: TU Allianz Polska S.A. Centrala: Warszawa, ul. Chocimska 17 WWW: Działa od: listopad 1996 Wielko ć: kapitał mln zł, zysk w 2004 r. - 47,1 mln zł, w ,5 mln zł. Zakres działania: Czwarta na polskim rynku firma ubezpieczeniowa, nale ca do jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie Allianz AG. Grup Allianz w Polsce tworz 4 spółki (Towarzystwo Ubezpiecze, Towarzystwo Ubezpiecze ycie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) oferuj ce ubezpieczenia maj tkowe i na ycie dla klientów indywidualnych, ubezpieczenia dla małych i rednich firm oraz przedsi biorstw o charakterze przemysłowym, fundusz emerytalny i pracownicze programy emerytalne. Współpracuje z bankiem Pekao S.A. proponuj c produkty bankowo- -ubezpieczeniowe oraz z firmami, które nale do Grupy Allianz: Elvia w zakresie ubezpiecze turystycznych i Hermes w zakresie zabezpiecze kredytów. Allianz S.A. ma 49 własnych oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 2000 agentów i 35 agencji. Zatrudnia 650 etatowych pracowników. Współpracuje z 400 brokerami i 5000 dealerami 16 marek samochodów. Wi cej informacji na temat korzy ci, jakie mo e przynie ć firmie współpraca z HP, mo na uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu usług HP. Mo na je równie znale ć w serwisie internetowym HP pod adresem: 2005, 2002 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, s okre lone w o wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie mo e być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne lub redakcyjne oraz braki wyst puj ce w tym dokumencie.

6 Rodzina serwerów HP Integrity Wybór systemów o znaczeniu krytycznym Serwery HP Integrity to pierwsze 64-bitowe platformy w pełni wykorzystuj ce potencjał procesorów Intel Itanium 2. Zostały przetestowane w pracy z aplikacjami o krytycznym znaczeniu i oprogramowaniem technicznym we wszystkich licz cych si systemach operacyjnych HP-UX, Microsoft Windows, Linux i OpenVMS. HP Integrity to przełomowa wydajno ć i elastyczno ć oraz skalowalno ć od 1 do 128 procesorów bez konieczno ci wymiany obudowy. Takich mo liwo ci nie oferuje aden inny producent. Szczegółowe informacje o serwerach HP mo na znale ć pod adresem: Serwer HP Integrity rx1620 Wi ksza elastyczno ć, maksymalna łatwo ć wdra ania na wybranej platformie. Daje mo liwo ć wyboru systemu operacyjnego (Linux, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003, OpenVMS). Ni sze koszty operacyjne, wi ksza produktywno ć i dost pno ć systemów informatycznych. Ekonomiczna eksploatacja i najwy szy stopie zag szczenia. Skalowalny chipset HP zx1 do wydajnych oblicze z szybsz pami ci i kontrolerem wej cia-wyj cia. Serwer HP Integrity rx7620 Wysoka wydajno ć, długi czas eksploatacji i wybór systemów operacyjnych doskonała platforma do standaryzacji i konsolidacji. Wydajny i wyposa ony w funkcje, które pozwalaj zaplanować przyszł rozbudow struktury. Mo liwo ć jednoczesnej pracy 2 systemów operacyjnych w jednym serwerze. Niespotykana skalowalno ć i mo liwo ć wymiany procesorów bez konieczno ci wymiany całej maszyny. Przyst pna cenowo, elastyczna architektura szybkie procesory, najwy sza wydajno ć jednostek obliczeniowych i systemów wej cia-wyj cia, wiele funkcji zwi kszaj cych poziom dost pno ci. Serwer HP Integrity rx2620 Maksymalna skalowalno ć i wydajno ć serwera 2-procesorowego. Zapewnia maksymaln wydajno ć i skalowalno ć, ni sze koszty operacyjne i mniejsz zło ono ć. Dwuprocesorowy serwer o wysoko ci 2U, wyposa ony w najlepsze w swojej klasie funkcje zwi kszaj ce poziom dost pno ci. Wysoka wydajno ć przy obsłudze wi kszej liczby transakcji, zło onych analiz, skomplikowanych modeli czy obrazów wysokiej jako ci. Serwer HP Integrity rx8620 Serwer klasy redniej dorównuj cy mo liwo ciami konsolidacyjnymi urz dzeniom klasy wy szej. 16-procesorowy serwer (przy wykorzystaniu modułów MX2 do 32 procesorów) zaprojektowany z my l o du ych obci eniach, konsolidacji systemów informatycznych i optymalizacji kosztów. Zwi kszona wydajno ć, du a przepustowo ć wej cia-wyj cia i rozbudowane funkcje zwi kszaj ce poziom dost pno ci. Pierwszy system klasy redniej, który mo e obsługiwać 4 partycje sprz towe, co ułatwia zarz dzanie obci eniem i systemem operacyjnym oraz umo liwia jednoczesne stosowanie 4 systemów operacyjnych. Serwer HP Integrity rx4640 Najlepszy na rynku 4-procesorowy serwer wyposa ony w procesory Itanium (przy wykorzystaniu modułów MX2, do 8 procesorów), stworzony z my l o przyszło ci. 4-procesorowy serwer w konkurencyjnej cenie zapewnia wyj tkowy wska nik cena/wydajno ć oraz niezawodno ć i dost pno ć. Niewielka, zwarta obudowa stela owa o wysoko ci 4U maksymalizuje liczb serwerów na stela u. Du y wybór systemów operacyjnych i mo liwo ć łatwej rozbudowy procesorów zapewniaj du elastyczno ć. Serwery HP Integrity Superdome Infrastruktura o wysokim poziomie dost pno ci, która sprosta najwy szym wymaganiom dzi i jutro. Najbardziej wydajny, wielofunkcyjny system serwerowy o wysokim poziomie dost pno ci. Przetwarzanie bez przestojów, wyj tkowa wydajno ć i najwi ksze na rynku mo liwo ci partycjonowania. Najwy szy poziom dost pno ci m.in. wymieniane na gor co (hot-swap) nadmiarowe zasilacze i wentylatory, dynamiczna, elastyczna obsługa procesorów i pami ci oraz ochrona ECC. Najbardziej wydajny, wielofunkcyjny system serwerowy o wysokim poziomie dost pno ci.

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI Streszczenie Artykuł prezentuje mo liwo ci jakie niesie za sob wirtualizacja rodowiska informatycznego.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych

Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych Przetwarzanie danych w chmurze Cloud compu ng, czyli przetwarzanie danych w chmurze, to sposób dostarczania rozwi za IT, który mo e przyspieszy informatyzacj oraz zwi kszy efektywno administracji publicznej.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo