Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu."

Transkrypt

1 Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. PA-RISC to dobra platforma, ale jej mo liwo ci rozwoju w porównaniu z Itanium 2 szybko si wyczerpi. Za 2 lub 3 lata i tak musieliby my migrować do Itanium i ponownie przeprowadzać migracj baz danych. Dlatego wybrali my Itanium ju teraz. Marek Augustyniak, kierownik Wydziału Operacyjnego IT w Departamencie Informatyki, TU Allianz Polska S.A.

2 Firma Allianz Polska, wymieniaj c wersj bazy danych na nowsz, musiała dostosować do niej platform sprz tow. Zdecydowała si na migracj z platformy PA-RISC na Itanium 2. Firma opracowała dokładny plan projektu i bez zakłóce zainstalowała baz Oracle 9i na serwerach HP Integrity Itanium 2. Dzi ki przebudowie firmowy system zwi kszył sw moc i zyskał atrakcyjne perspektywy rozwoju. Działaj ca na całym wiecie firma ubezpieczeniowa Allianz rozpocz ła działalno ć na polskim rynku pod koniec 1996 roku. W ci gu 8 lat wyrosła na czwartego gracza na rynku usług ubezpieczeniowych obecnie ma 49 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 2000 agentów. Dynamicznie wprowadza nowe produkty do swojej oferty i nowo ci technologiczne do wykorzystywanych w firmie rozwi za informatycznych. Im firma jest nowocze niejsza wewn trznie, tym nowocze niej potrafi obsługiwać klientów twierdzi Marek Augustyniak, Kierownik Wydziału Operacyjnego IT w Departamencie Informatyki TU Allianz Polska S.A. Kadra zarz dzaj ca firmy stosuje prost zasad zgodn z przekonaniem, e nakłady inwestycyjne i rozwój technologii maj bezpo rednie przeło enie na biznes. Wybieramy Itanium 2 W 2004 roku zaszła konieczno ć podniesienia wersji aplikacji produkcyjnych, co wymagało tak e podniesienia wersji baz danych Oracle na nowsze wersje 9i. Wi zała si z tym migracja danych z kilkunastu baz danych wykorzystywanych w Allianz Polska. Oczywistym było, e trzeba jednocze nie zmienić konfiguracj sprz tu, z uwagi na fakt, i nowsze wersje bazy maj wi ksze wymagania dotycz ce wydajno ci. Chcieli my, eby parametry sprz tu były na tyle dobre, by zapewniały komfort pracy u ytkownikom baz danych i aplikacji, które z tych baz korzystaj oraz by dawały mo liwo ć rozwoju na przyszło ć opowiada Marek Augustyniak. Poniewa przed migracj w Allianz Polska wykorzystywano serwery z procesorami PA-RISC, w pierwszej kolejno ci rozpatrywano zmian dotychczasowych serwerów na maszyny z PA-RISC, ale nowszej generacji. Szybko okazało si, e musz to być do ć silne konfiguracje. Wybrali my platform Itanium 2. Proces rozpocz ł si na pocz tku 2004 roku, ju wtedy platforma Itanium była dobrze sprawdzona w serwerach tej klasy, jakiej potrzebowali my. Tym bardziej, e zarówno informacje z rynku, jak i informacje od naszego partnera wiadczyły o tym, e Itanium 2 to rozwi zanie bardziej przyszło ciowe w kontek cie planowanych przez koncern zada i operacji ni PA-RISC. Perspektywa rozwoju platformy była jednym z naszych priorytetów. mówi Marek Augustyniak. Informatycy w Allianz Polska rozumowali nast puj co: Owszem, mo na rozszerzać pami ć, zmieniać procesory i inne podzespoły serwerów, tak eby miały bardziej odpowiedni dla nas wydajno ć, ale rozbudowa jest mo liwa tylko do pewnego momentu. Za 2-3 lata i tak stan liby my przed problemem wymiany platformy. Mo e zatem warto rozwa yć to wcze niej, zrealizować migracj przy mniejszej infrastrukturze, przy okazji nabrać do wiadczenia, by nast pnie rozwijać ju platform docelow. Przy tej okazji udałoby si poł czyć dwa projekty w jedn cało ć i zaoszcz dzić na kosztach. Po ponownym przeanalizowaniu kwestii: wydajno ci, harmonogramu i finansów, zapadła decyzja nie tylko o migracji baz danych, ale te o wymianie platformy PA-RISC na Itanium 2. Dwie migracje w jednym projekcie Pierwszy i najdłu szy etap projektu podwójnej migracji trwaj cy od stycznia do maja 2004 r. był po wi cony pracom koncepcyjnym i przygotowaniom. Istotne było takie zaplanowanie wszystkich działa, by zapewnić ci gło ć działania firmy. Nie było to proste, bo migracja dotykała wszystkich krytycznych systemów wykorzystywanych w Allianz Polska. Na etapie prac koncepcyjnych oszacowano dost pne zasoby, okre lono wielko ć i pojemno ć nowego systemu, dopasowywano wszystkie elementy, które miały migrować do nowych warunków. 2

3 Po zatwierdzeniu koncepcji pod wzgl dem merytorycznym, technicznym i finansowym, opracowano logistyk i harmonogram migracji: w jakiej kolejno ci poszczególne bazy i systemy b d przenoszone na now platform, kto i w jakim okresie czasu b dzie zaanga owany w poszczególne cz ci projektu. Do pracy przyst pił cały dział IT: in ynierowie, którzy przygotowywali sprz t programi ci, rozwijaj cy u ywane w Allianz Polska systemy, którzy musieli dostosować mo liwo ci nowej wersji aplikacji bazodanowej do wymogów tych systemów, przetestować now kombinacj i przygotować opini na ten temat wreszcie pracownicy operacyjni odpowiedzialni za migracj baz danych i wdro enie nowego systemu operacyjnego Pierwsze serwery serii HP Integrity Itanium 2 dostarczono do Allianz Polska w marcu 2004 r. W pierwszej kolejno ci przygotowano je dla Departamentu Rozwoju Oprogramowania. Na tej testowej infrastrukturze umieszczano odpowiednie aplikacje i dane. Test miał wykazać czy aplikacje wykorzystywane na co dzie w Allianz współpracuj z now wersj bazy danych i na nowej platformie sprz towej. Pomy lne zako czenie testu oznaczało, e serwer i aplikacje, które maj na nim działać, s gotowe do uruchomienia produkcyjnego. W odpowiednim z punktu widzenia działalno ci firmy terminie na now platform przenoszono dane ze starego serwera i uruchamiano j. Co istotne, jeszcze przez tydzie stary serwer pozostawał w firmowej infrastrukturze. Ten tydzie był czasem weryfikacji produkcyjnej wyłapywania problemów, które nie ujawniły si w fazie testów. Pracowano wi c na nowej bazie i sprz cie, je li po tygodniu wszystko działało poprawnie, odł czano stary serwer. W ten sposób przeprowadzono migracje kolejno wszystkich systemów produkcyjnych. To było ogromne ułatwienie, e mogli my wykorzystać stare konfiguracje serwerów na wszelki wypadek, ale ju pracować na nowych. Pozwoliło to na pełne zabezpieczenie procesu migracji przyznaje Marek Augustyniak. Prace czysto wdro eniowe rozpocz ły si w czerwcu, a zako czyły w pa dzierniku 2004 r. W gr wchodziła migracja kilkunastu baz danych, a ponadto w ka dym miesi cu na migracj i uruchomienie produkcyjne systemu mo na było przeznaczyć tylko 2 tygodnie. Przez pozostał cz ć czasu systemy i zasoby firmowe były "nietykalne", ze wzgl du na przeprowadzane w tym czasie wra liwe procesy biznesowe. Zielone wiatło dla nowych pomysłów biznesowych Najbardziej i natychmiast odczuwalnym efektem zmiany platformy sprz towej był wzrost wydajno ci, zwłaszcza, e konfiguracj serwerów dobierano z zapasem. Ku zadowoleniu pracowników Allianz Polska, skrócił si czas odpowiedzi aplikacji, pewne operacje cyklicznie wykonywane na serwerach obecnie odbywaj si znacznie szybciej. Wydajno ć wzrosła odczuwalnie przypuszczamy, e tu po migracji wzrost osi gn ł 30-40%. szacuje Marek Augustyniak. Na przykład, procedura zamkni cia miesi ca w systemach produkcyjnych, która wcze niej zajmowała kilkana cie dni, obecnie trwa mniej ni 10. Popraw wydajno ci odczuł tak e klient, który korzysta z usług ubezpieczeniowych Allianz Polska. Poniewa system działa szybciej, nasi pracownicy po wi caj mniej czasu na wykonywanie pewnych operacji w systemie, a dzi ki temu mo na szybciej obsłu yć klientów twierdzi Marek Augustyniak. Wydajno ć systemu zawsze ma wpływ na szybko ć działania sił sprzeda y, bez wzgl du na to, gdzie si znajduj. Agent nawet je li nie pracuje bezpo rednio z systemem komunikuje si z pracownikiem centrali, który wykonuje przy pomocy systemu jakie operacje i je li mo e to zrobić szybciej, to w sumie cała obsługa jest sprawniejsza. Dzi ki temu agent mo e ubezpieczyć wi cej osób. Zako czenie migracji na platform Itanium 2 zapaliło te zielone wiatło dla przyspieszenia b d otwarcia nowych projektów, które informatycznie bazuj na ju działaj cym sprz cie. Te rezerwowe moce były natychmiast gotowe na potrzeby realizacji nowych pomysłów działów biznesowych, które przekazuj nam swoje potrzeby, a my je realizujemy informatycznie. Przy kolejnych projektach nie musieli my wi c my leć o nast pnych serwerach czy rozbudowie obecnych zapas mocy, który uzyskali my, był wystarczaj cy, eby je poprowadzić stwierdza Marek Augustyniak. Jeden z takich projektów jest jeszcze w trakcie realizacji i zostanie uruchomiony produkcyjnie do ko ca bie cego roku. Dobre do wiadczenia z serwerami Itanium 2 zach ciły Allianz Polska do dalszych inwestycji w tym kierunku. Zakupili my 5 serwerów klasy HP Integrity Itanium 2 do obsługi nowego du ego rozwi zania dla naszych sił sprzeda y spoza centrali b dzie to rodzaj platformy wymiany informacji pomi dzy pracownikami naszych oddziałów i agencji a centralnymi bazami danych i systemami, które rejestruj ró ne dane o sprzeda y uchyla r bka tajemnicy Marek Augustyniak. W ka dym razie wsz dzie tam, gdzie dotykamy systemów produkcyjnych, a pozwala nam na to technologia, u ywamy platformy Itanium 2. Dlaczego HP? Nowoczesne rozwi zania sprz towe Lider na rynku IT Sprawdzony serwis i wsparcie wdro eniowe Kompleksowa oferta dla rodowiska bazodanowego Dlaczego HP Integrity? Nowoczesna i wydajna platforma sprz towa Jasne plany rozwoju serwerów Zachowanie u ykowanego systemu operacyjnego Łatwa wymiana sprz tu przy minimalnych modyfikacjach rodowiska bazy danych Elastyczna rozbudowa zasobów Zastosowane rozwi zania Serwery HP Integrity Itanium 2: rx7620 (3 szt.), rx4640 (3 szt.), rx2600 (2 szt.) z systemem operacyjnym HP-UX 11i v.2 Pami ci masowe HP StorageWorks Baza danych Oracle 9i ( ) Współpraca z do wiadczonym integratorem partnerem HP Wsparcie techniczne dla sprz tu i baz Oracle ze strony HP 3

4 Czynniki decyduj ce o sukcesie Marek Augustyniak, prowadz cy projekt migracji baz danych i platformy sprz towej w Allianz Polska, nie kryje zadowolenia. Powód? Operacj przeprowadzono bez zakłóce i uzyskuj c spodziewane efekty. Informatycy z innych firm o podobnym profilu do Allianz Polska, z którymi zdarzyło si Markowi Augustyniakowi rozmawiać o planowanej migracji, byli sceptyczni. Przewidywali wiele mo liwych problemów do rozwi zania i du e koszty. Okazało si, e migracj mo na przeprowadzić płynnie. Dobrze jest przy takich projektach przygotować dobrze faz wst pn, Stan po upgrade opracować stron teoretyczn projektu, tak by ci gło ć procesów biznesowych nie uległa zakłóceniu. To znakomicie skraca czas realizacji takiego projektu podpowiada Augustyniak. O sukcesie migracji zadecydowało te zaanga owanie po stronie działu informatyki i bardzo dobry plan całego przedsi wzi cia. Nie bez znaczenia było tak e to, e wraz z migracj platformy sprz towej zmieniła si jedynie wersja systemu operacyjnego serwerów z HP-UX na HP-UX 11i v.2. Nowe opcje, zwi zane ci le z obsług administracyjn systemu, nie wymagały szkolenia administratorów, bo to, co najwa niejsze, czyli filozofia działania systemu operacyjnego, nie zmieniło si. Dla Marka Augustyniaka jest oczywiste, e firma, która chce być konkurencyjna, musi wci tworzyć i oferować nowe produkty, modernizować i ulepszać te starsze, a nie da si tego zrobić bez lepszych i wydajniejszych platform sprz towych i systemowych. Wybieraj c sprz t, stawiali my na mo liwo ć obsługi dotychczasowych funkcji bez konieczno ci zwi kszania liczby maszyn serwerowych oraz na uzyskanie jak najwi kszego marginesu ich rozbudowy. Taka perspektywa jest dla nas bardzo wa na, bo mamy ambicj być co najmniej numerem 2. na polskim rynku ubezpiecze. HP Integrity rx7620 4CPU 16GB RAM HP-UX 11i MCOE HP Integrity rx7620 4CPU 16GB RAM HP-UX 11i MCOE HP 9000 rx7620 2CPU 8GB RAM Test + development HP Integrity rx4640 2CPU 24GB RAM, IAS 10g HP 9000 rx7420 4CPU 16GB RAM MC/ServiceGuard Application Server HP Integrity rx4640 2CPU 8GB RAM Oracle IAS 10g Application Server HP Integrity rx4640 2CPU 8GB RAM Oracle IAS 10g HP SureStore XP512 Disk Array Proxy/Firewall HP Integrity rx2600 2CPU 4GB RAM HP-UX 11i FOE Malkom Proxy Proxy/Firewall HP Integrity rx2600 2CPU 4GB RAM HP-UX 11i FOE Malkom Proxy

5 Wyzwania Rozwi zanie Korzy ci wymiana aplikacji bazodanowej na nowsz wersj i migracja kilkunastu baz danych zwi kszenie wydajno ci platformy sprz towej odpowiednio do wy szych wymaga baz danych stworzenie mo liwo ci rozwoju infrastruktury sprz towej zapewnienie ci gło ci działania biznesu w czasie migracji serwery HP Integrity Itanium 2: rx7620 (3 szt.), rx4640 (3 szt.), rx2600 (2 szt.) z systemem operacyjnym HP-UX 11i v.2. pami ci masowe HP StorageWorks baza danych Oracle 9i ( ) współpraca z do wiadczonym integratorem partnerem HP wsparcie techniczne dla sprz tu i baz Oracle ze strony HP wzrost wydajno ci systemów firmowych o % poprawa wydajno ci i zwi kszenie satysfakcji u ytkowników systemu dost pna zapasowa moc na realizacj nowych projektów biznesowych mo liwo ci elastycznej rozbudowy platformy sprz towej w dłu szej perspektywie czasowej utrzymanie tej samej ilo ci sprz tu potrzebnego do obsługi dotychczasowych zada brak konieczno ci zakupu dodatkowego sprz tu oszcz dno ci na licencjach oprogramowania W skrócie Firma: TU Allianz Polska S.A. Centrala: Warszawa, ul. Chocimska 17 WWW: Działa od: listopad 1996 Wielko ć: kapitał mln zł, zysk w 2004 r. - 47,1 mln zł, w ,5 mln zł. Zakres działania: Czwarta na polskim rynku firma ubezpieczeniowa, nale ca do jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie Allianz AG. Grup Allianz w Polsce tworz 4 spółki (Towarzystwo Ubezpiecze, Towarzystwo Ubezpiecze ycie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) oferuj ce ubezpieczenia maj tkowe i na ycie dla klientów indywidualnych, ubezpieczenia dla małych i rednich firm oraz przedsi biorstw o charakterze przemysłowym, fundusz emerytalny i pracownicze programy emerytalne. Współpracuje z bankiem Pekao S.A. proponuj c produkty bankowo- -ubezpieczeniowe oraz z firmami, które nale do Grupy Allianz: Elvia w zakresie ubezpiecze turystycznych i Hermes w zakresie zabezpiecze kredytów. Allianz S.A. ma 49 własnych oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 2000 agentów i 35 agencji. Zatrudnia 650 etatowych pracowników. Współpracuje z 400 brokerami i 5000 dealerami 16 marek samochodów. Wi cej informacji na temat korzy ci, jakie mo e przynie ć firmie współpraca z HP, mo na uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu usług HP. Mo na je równie znale ć w serwisie internetowym HP pod adresem: 2005, 2002 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, s okre lone w o wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie mo e być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne lub redakcyjne oraz braki wyst puj ce w tym dokumencie.

6 Rodzina serwerów HP Integrity Wybór systemów o znaczeniu krytycznym Serwery HP Integrity to pierwsze 64-bitowe platformy w pełni wykorzystuj ce potencjał procesorów Intel Itanium 2. Zostały przetestowane w pracy z aplikacjami o krytycznym znaczeniu i oprogramowaniem technicznym we wszystkich licz cych si systemach operacyjnych HP-UX, Microsoft Windows, Linux i OpenVMS. HP Integrity to przełomowa wydajno ć i elastyczno ć oraz skalowalno ć od 1 do 128 procesorów bez konieczno ci wymiany obudowy. Takich mo liwo ci nie oferuje aden inny producent. Szczegółowe informacje o serwerach HP mo na znale ć pod adresem: Serwer HP Integrity rx1620 Wi ksza elastyczno ć, maksymalna łatwo ć wdra ania na wybranej platformie. Daje mo liwo ć wyboru systemu operacyjnego (Linux, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003, OpenVMS). Ni sze koszty operacyjne, wi ksza produktywno ć i dost pno ć systemów informatycznych. Ekonomiczna eksploatacja i najwy szy stopie zag szczenia. Skalowalny chipset HP zx1 do wydajnych oblicze z szybsz pami ci i kontrolerem wej cia-wyj cia. Serwer HP Integrity rx7620 Wysoka wydajno ć, długi czas eksploatacji i wybór systemów operacyjnych doskonała platforma do standaryzacji i konsolidacji. Wydajny i wyposa ony w funkcje, które pozwalaj zaplanować przyszł rozbudow struktury. Mo liwo ć jednoczesnej pracy 2 systemów operacyjnych w jednym serwerze. Niespotykana skalowalno ć i mo liwo ć wymiany procesorów bez konieczno ci wymiany całej maszyny. Przyst pna cenowo, elastyczna architektura szybkie procesory, najwy sza wydajno ć jednostek obliczeniowych i systemów wej cia-wyj cia, wiele funkcji zwi kszaj cych poziom dost pno ci. Serwer HP Integrity rx2620 Maksymalna skalowalno ć i wydajno ć serwera 2-procesorowego. Zapewnia maksymaln wydajno ć i skalowalno ć, ni sze koszty operacyjne i mniejsz zło ono ć. Dwuprocesorowy serwer o wysoko ci 2U, wyposa ony w najlepsze w swojej klasie funkcje zwi kszaj ce poziom dost pno ci. Wysoka wydajno ć przy obsłudze wi kszej liczby transakcji, zło onych analiz, skomplikowanych modeli czy obrazów wysokiej jako ci. Serwer HP Integrity rx8620 Serwer klasy redniej dorównuj cy mo liwo ciami konsolidacyjnymi urz dzeniom klasy wy szej. 16-procesorowy serwer (przy wykorzystaniu modułów MX2 do 32 procesorów) zaprojektowany z my l o du ych obci eniach, konsolidacji systemów informatycznych i optymalizacji kosztów. Zwi kszona wydajno ć, du a przepustowo ć wej cia-wyj cia i rozbudowane funkcje zwi kszaj ce poziom dost pno ci. Pierwszy system klasy redniej, który mo e obsługiwać 4 partycje sprz towe, co ułatwia zarz dzanie obci eniem i systemem operacyjnym oraz umo liwia jednoczesne stosowanie 4 systemów operacyjnych. Serwer HP Integrity rx4640 Najlepszy na rynku 4-procesorowy serwer wyposa ony w procesory Itanium (przy wykorzystaniu modułów MX2, do 8 procesorów), stworzony z my l o przyszło ci. 4-procesorowy serwer w konkurencyjnej cenie zapewnia wyj tkowy wska nik cena/wydajno ć oraz niezawodno ć i dost pno ć. Niewielka, zwarta obudowa stela owa o wysoko ci 4U maksymalizuje liczb serwerów na stela u. Du y wybór systemów operacyjnych i mo liwo ć łatwej rozbudowy procesorów zapewniaj du elastyczno ć. Serwery HP Integrity Superdome Infrastruktura o wysokim poziomie dost pno ci, która sprosta najwy szym wymaganiom dzi i jutro. Najbardziej wydajny, wielofunkcyjny system serwerowy o wysokim poziomie dost pno ci. Przetwarzanie bez przestojów, wyj tkowa wydajno ć i najwi ksze na rynku mo liwo ci partycjonowania. Najwy szy poziom dost pno ci m.in. wymieniane na gor co (hot-swap) nadmiarowe zasilacze i wentylatory, dynamiczna, elastyczna obsługa procesorów i pami ci oraz ochrona ECC. Najbardziej wydajny, wielofunkcyjny system serwerowy o wysokim poziomie dost pno ci.

ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2

ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2 ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2 Dla naszych u ytkowników jednym z najwa niejszych wymaga jest niezawodno ć systemu. Jacek Niwicki, Dyrektor działu informatyki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30.03.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU ORACLE E-BUSINESS SUITE, ORACLE HYPERION PLANNING I APLIKACJI ANALITYCZNYCH ORACLE

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Tomasz Krzymowski Radca ministra Departament e-państwa 2 marca 2016 r. Celem przedsiewzięcia jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo