Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp."

Transkrypt

1 Słowniczek pojęć Definicje ogólne 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. ASK rynkowy kurs, po którym można kupić walutę zagraniczną płacąc w zamian złotymi. Oznacza to, iż jakiś bank na świecie jest gotowy sprzedać walutę po podanej cenie i ogłosił swoją ofertę ASK. Kurs ten jest zawsze wyższy od kursu BID. BID rynkowy kurs, po którym można sprzedać walutę zagraniczną otrzymując w zamian złote. Oznacza to, iż jakiś bank na świecie jest gotowy kupić walutę po podanej cenie i ogłosił swoją ofertę BID. Kurs ten jest zawsze niższy od kursu ASK. Depozyt zabezpieczający środki pieniężne przekazywane do izby rozliczającej w celu zabezpieczenia bieżącej wypłacalności każdej strony transakcji, eliminujący ryzyko kredytowe wszystkich uczestników obrotu. Jest to najczęściej stała kwota. Długi termin zabezpieczenia termin dalszy niż 3 miesiące od chwili obecnej. Faktura czysta walutowa faktura wyrażona w walucie obcej np. EUR, USD, GBP. Faktura denominowana walutowa faktura wyrażona w walucie krajowej, ale uzależniona od kursu waluty obcej. Faktura mieszana faktura, której wartość netto wyrażona jest w walucie zagranicznej, zaś wartość podatku VAT wyrażona w PLN przeliczanego po kursie NBP. Kontrakt terminowy Forward instrument bankowy, niewystandaryzowany, pozwalający dokonać transakcji wymiany waluty w przyszłości po z góry określonym kursie, instrument o symetrycznych prawach i obowiązkach dla nabywcy oraz sprzedającego. Kontrakt terminowy Futures instrument giełdowy, wystandaryzowany, pozwalający dokonać transakcji wymiany waluty w przyszłości po z góry określonym kursie, instrument o symetrycznych prawach i obowiązkach dla nabywcy oraz sprzedającego. Limit skarbowy rozumiany jest jako wolumen możliwych do zawarcia w danym banku transakcji zabezpieczających ryzyko za pomocą instrumentów pochodnych. Limit skarbowy stanowi część limitu kredytowego i jest ustalany w oparciu o zdolność kredytową klienta. Limit skarbowy w rozumieniu ekonomicznym jest porównywalny do depozytu zabezpieczającego. Przy czym limit skarbowy to środki obce (kredyt) zaś depozyt zabezpieczający to środki własne (depozyt). 1

2 Przekroczenie limitu skarbowego pojawia się w sytuacji, gdy ujemna wycena posiadanych instrumentów pochodnych przekracza wartość przyznanego przez bank limitu skarbowego. Sytuacja taka ma miejsce albo gdy nominał transakcji pochodnych jest za wysoki, albo gdy kurs waluty ulegnie znaczącej zmianie. Metodą pozwalającą na uniknięcie tego typu nieprzyjemności jest stosowanie transakcji zabezpieczających, w których ujemna wycena instrumentu nigdy nie przekroczy określonego poziomu (na przykład nabyte opcje CALL i PUT lub korytarze z daszkiem i podkładką). Uzupełnianie depozytu zabezpieczającego pojawia się w sytuacji, gdy ujemna wycena posiadanych instrumentów pochodnych przekracza określoną wartość zdeponowanego depozytu zabezpieczającego (zwykle depozyt należy uzupełnić, gdy jego wartość spada o 33% w stosunku do wartości początkowej). Sytuacja taka ma miejsce albo gdy nominał transakcji pochodnych jest za wysoki, albo gdy kurs waluty ulegnie znaczącej zmianie. Metodą pozwalającą na uniknięcie tego typu nieprzyjemności jest stosowanie transakcji zabezpieczających, w których ujemna wycena instrumentu nigdy nie przekroczy określonego poziomu (na przykład nabyte opcje CALL i PUT lub korytarze z daszkiem i podkładką). Krótki termin zabezpieczenia termin nieprzekraczający 1 miesiąca od chwili obecnej. Kurs efektywny zabezpieczenia przy transakcji opcyjnej dla opcji CALL jest to kurs wykonania opcji (STRIKE opcji) plus premia zapłacona za opcję, natomiast w przypadku opcji PUT jest to kurs wykonania opcji (STRIKE opcji) minus premia zapłacona za opcję. Kurs terminowy kurs wymiany waluty ustalony w chwili zawarcia transakcji przez strony, w którym do fizycznego rozliczenia dochodzi w przyszłości. Rozliczenie zostaje dokonane po ustalonym wcześniej kursie, niezależnie od poziomu notowań kursu waluty w przyszłości. Opcja walutowa instrument o niesymetrycznych prawach i obowiązkach; nabywca opcji ma PRAWO, zaś wystawiający opcję ma OBOWIĄZEK; opcja działa tak jak AUTO CASCO. Nabywca opcji jest ubezpieczonym, a wystawca opcji jest ubezpieczycielem. Opcja waniliowa najprostsza w budowie opcja walutowa i najczęściej spotykana na rynku. Opcje egzotyczne opcje o skomplikowanej budowie. Część opcji egzotycznych jest bezpieczna w użyciu i służy do ubezpieczania ryzyka kursowego. Inna część zaś jest niebezpieczna i służy głównie do spekulacji. Opcja azjatycka zaliczana do grona opcji egzotycznych bezpieczna w użyciu. Polega na rozliczeniu w oparciu o kurs średni z danego okresu na przykład średni kurs NBP ze wszystkich tabel NBP danego miesiąca. 2

3 Opcja barierowa - służące głównie do spekulacji i wykorzystywane głównie przez fundusze hedgingowe. Opcje barierowe mają wbudowany dodatkowy warunek: włączający lub wyłączający działanie danej opcji. Opcja amerykańska opcja, która może być wykonana w dowolnym momencie przed terminem wygasania opcji (nieco droższa od europejskiej). Opcja europejska opcja charakteryzuje się brakiem możliwości wykonania przed terminem wygasania opcji (opcja tańsza od amerykańskiej). Wykonanie opcji możliwe jest tylko w dniu wygasania opcji. Opcja na kontrakt futures giełdowa opcja w przypadku której instrumentem bazowym jest giełdowy kontrakt futures (kwartalny). Należy pamiętać o kwestii punktów SWAP przy wcześniejszym rozliczeniu kontraktu futures po wykonaniu opcji. Opcja na kurs spot bankowa opcja w przypadku której instrumentem bazowym jest kurs SPOT. Opcja na opcję Nabyta opcja na opcję daje prawo nabywcy do KUPNA określonej opcji po ustalonej cenie. Wystawca natomiast ma obowiązek wystawienia określonej opcji po ustalonej cenie. Cena pierwszej opcji (prawa do nabycia innej opcji) oraz cena drugiej opcji jest ustalona w chwili zawarcia transakcji przez strony. Bardzo bezpieczne w użyciu opcje i zdecydowanie tańsze niż klasyczne opcje waniliowe. Opcja CALL (opcja kupna) instrument finansowy, który daje PRAWO nabywcy do kupna waluty po cenie nie wyższej niż cena wykonania opcji, natomiast na wystawcę nakłada OBOWIĄZEK do sprzedaży waluty po cenie wykonania opcji. Nabywca zawsze decyduje, czy chce wykorzystać swoje PRAWO (przykład: CALL USD/PLN 3,00 daje nabywcy tej opcji prawo kupić USD po kursie nie wyższym niż 3,00, natomiast wystawca ma obowiązek do sprzedaży waluty po kursie 3,00). Opcja PUT (opcja sprzedaży) instrument finansowy, który daje PRAWO nabywcy do sprzedaży waluty po cenie nie niższej niż cena wykonania opcji. Natomiast na wystawcę nakłada OBOWIĄZEK do kupna po cenie wykonania opcji. Nabywca zawsze decyduje, czy chce wykorzystać swoje PRAWO (przykład: PUT EUR/PLN 3,70 daje nabywcy tej opcji PRAWO do sprzedaży EUR po kursie nie niższym niż 3,70, natomiast na wystawcę nakłada obowiązek kupna EUR po kursie 3,70). Opcja głęboko w pieniądzu (DITM - deep in the money) opcja, która daje prawo do sprzedaży waluty po kursie dużo wyższym (przynajmniej 20 gr) niż rynkowy w przypadku opcji PUT lub dająca prawo do kupna waluty po kursie dużo niższym (przynajmniej 20 gr) niż rynkowy w przypadku opcji CALL. Opcje takie warto kupować w celu zabezpieczania przed ryzykiem walutowym. (Przykład: opcja CALL 4,05 w chwili, gdy kurs rynkowy SPOT EUR/PLN jest na poziomie 4,25 daje PRAWO nabywcy do kupna waluty po kursie 4,05). 3

4 Opcja w pieniądzu (ITM - in the money) opcja, która daje prawo do sprzedaży waluty po kursie wyższym niż rynkowy, w przypadku opcji PUT, lub opcja dająca prawo do kupna waluty po kursie niższym niż rynkowy, w przypadku opcji CALL. (Przykład: opcja PUT 4,35 w chwili, gdy kurs rynkowy SPOT jest na poziomie 4,25 daje PRAWO nabywcy do sprzedaży waluty po kursie 4,35). Opcje poza pieniądzem (OTM - out the money) opcja, która daje prawo do sprzedaży waluty po kursie niższym niż rynkowy w przypadku opcji PUT, lub opcja dająca prawo do kupna waluty po kursie wyższym niż rynkowy w przypadku opcji CALL. (Przykład: opcja PUT 4,15 w chwili, gdy kurs rynkowy SPOT jest na poziomie 4,25 daje PRAWO nabywcy do sprzedaży waluty po kursie 4,15). Opcje daleko poza pieniądzem (FOTM far out the money) opcja, która daje prawo do sprzedaży waluty po kursie zdecydowanie niższym niż rynkowy w przypadku opcji PUT, lub opcja dająca prawo do kupna waluty po kursie zdecydowanie wyższym niż rynkowy w przypadku opcji CALL. (Przykład: opcja PUT 4,00 w chwili, gdy kurs rynkowy SPOT jest na poziomie 4,25 daje PRAWO nabywcy do sprzedaży waluty po kursie 4,00). Opcje przy pieniądzu (ATM - at the money) opcja, która daje prawo do sprzedaży waluty po kursie bardzo zbliżonym do rynkowego w przypadku opcji PUT lub opcja dająca prawo do kupna waluty po kursie bardzo zbliżonym do rynkowego w przypadku opcji CALL. Opcji takich nie warto kupować za względu na zerową wartość wewnętrzną oraz dużą wartość czasową opcji. (Przykład: opcja PUT 4,25 w chwili, gdy kurs rynkowy SPOT jest na poziomie 4,25 daje PRAWO nabywcy do sprzedaży waluty po kursie 4,25). Premia opcyjna koszt (cena) zakupu opcji dla nabywcy i otrzymany przychód dla wystawcy opcji. (Przykład: premia = 500/600 oznacza, iż daną opcję można kupić po cenie 600 pips (czyli 6 groszy) lub wystawić (sprzedać) po cenie 500 pips (czyli 5 groszy). 1 grosz stanowi: 100 PLN dla nominału waluty bazowej; 1000 PLN dla nominału waluty bazowej; PLN dla nominału waluty bazowej). Przyspieszanie wykonania opcji lub kontraktu terminowego (dla opcji tylko w przypadku opcji amerykańskich) wykonanie kontraktu lub opcji amerykańskiej przed terminem wygasania. Punkty SWAP różnica pomiędzy kursem terminowym a kursem SPOT. Przykładowo, jeśli kurs terminowy dnia na 3 miesiące 2012 wynosi 4,3351/4,3359, a kurs SPOT wynosi 4,2877/4,2878, to punkty SWAP wynoszą 474/481. Odsprzedanie opcji zbycie wcześniej zakupionego PRAWA do kupna waluty po cenie wykonania opcji w przypadku opcji CALL lub PRAWA do sprzedaży waluty po cenie wykonania opcji w przypadku opcji PUT. 4

5 Rolowanie opcji lub kontraktu terminowego wydłużenie w zamian za określoną premię terminu trwania opcji lub kontraktu terminowego. Ryzyko walutowe w ujęciu ekonomicznym (gotówkowym, kasowym) - jest to obszar ryzyka, który dotyczy bezpośrednio rachunku przepływów pieniężnych, związany jest bowiem bezpośrednio z przepływem gotówki. W swojej istocie jest to miara wrażliwości wartości danego przedsiębiorstwa (czy też poszczególnych składowych pasywów i aktywów spółki) na przyszłe zmiany kapitału własnego. Zarządzanie ryzykiem w ujęciu ekonomicznym ściśle związane jest z szacownymi przyszłymi przepływami pieniężnymi, a konkretnie z próbą ich ustalenia na przewidywalnym poziomie (za pomocą instrumentów zabezpieczających). Kategoria ta determinuje poziom marży przedsiębiorstwa, a w ostatecznym rozrachunku jego rzeczywistą rentowność, dlatego też kwestia ta powinna być głównym przedmiotem trosk Zarządu. Moment i miejsce powstania ekonomicznego ryzyka walutowego to między innymi: ustalenie kursu budżetowego, przystąpienie do przetargu wyrażonego w obcej walucie, realizacja kontraktów i projektów w obcej walucie. Ryzyko walutowe w ujęciu księgowym - dotyczy bezpośrednio zmiany wyceny poszczególnych składowych aktywów lub pasywów przedsiębiorstwa, których wartość (cena) jest wyrażona w innej walucie niż waluta, w której prowadzone są księgi rachunkowe przedsiębiorstwa. Narażone są więc spółki, które są uczestnikami transakcji międzynarodowych, w skład których wchodzi import/eksport towarów i usług. Ryzyko kursowe w ujęciu księgowym możemy podzielić na dwie główne kategorie: a) Ryzyko transakcyjne. Wynika z przeliczenia po różnym kursie tej samej należności/zobowiązania w dwóch różnych momentach, tj. na moment ich powstania oraz w czasie ich uregulowania. Zwykle te dwa zdarzenia gospodarcze odbywają się przy odmiennym kursie walutowym, w efekcie czego powstają różnice kursowe (zrealizowane); b) Ryzyko przeliczeniowe (konwersji) dotyczy dwóch momentów wystąpienia zdarzeń gospodarczych: Ryzyko bilansowe. Jest to ryzyko wyceny (aktualizacji, przeszacowania) poszczególnych należności i zobowiązań w księgach firmy, które muszą zostać przeszacowane na dzień bilansowy (koniec roku, półrocza, kwartału); Konsolidacyjne. Dotyczy przeszacowania wszystkich należności i zobowiązań przedsiębiorstwa w walucie obcej na dzień połączenia spółek (konsolidacja sprawozdań finansowych na skutek fuzji, przejęć). Zrealizowane i niezrealizowane księgowe różnice kursowe wpływają na wartość ostatecznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, a zrealizowane różnice kursowe korygują ponadto wielkość płaconego przez spółkę podatku dochodowego. 5

6 To co jednak wyróżnia tę kategorię to fakt, że zrealizowane/niezrealizowane księgowe różnice kursowe nie mają pokrycia w przepływie gotówkowym (rachunku cash flow), w związku z czym z punktu widzenia zarządzenia ryzyka walutowym w przedsiębiorstwie nie mają większego uzasadnienia ekonomicznego (nie pozostają w związku z marżą i rentownością przedsiębiorstwa). SPOT kurs wymiany waluty z dwudniowym fizycznym rozliczeniem. Spread różnica pomiędzy najlepszą ofertą BID i najlepszą ofertą ASK na rynku. Na rynku złotego spread ten zwykle wynosi 5-10 pips na rynku wymiany natychmiastowej lub spot. Przykładowo, kurs 4,2820/4,2825 oznacza, iż spread wynosi w tym momencie 5 pips. Strategia opcyjna złożenie dwóch lub większej ilości opcji w jeden portfel. Strike opcji kurs wykonania opcji. Kurs po jakim strony w przyszłości dokonają wymiany jednej waluty na drugą. Przy czym nabywca opcji decyduję, czy do takiego rozliczenia dojdzie, czy też nie dojdzie (jeśli nie dojdzie do rozliczenia, to opcja wygaśnie bez rozliczenia). SWAP walutowy jest to kupno i jednoczesna sprzedaż lub sprzedaż i jednoczesne kupno tego samego instrumentu, ale na różne terminy. (Przykład: sprzedaż EUR po kursie SPOT i kupno EUR z terminem 3M). Termin ważności opcji (expiry) ostateczny termin wykonania opcji; posiadacz opcji jest chroniony do tego terminu. Transakcja spekulacyjna eksponuje ryzyko kursowe, brak zabezpieczenia jest formą spekulacji. Transakcja zabezpieczająca transakcja neutralizująca ryzyko kursowe, zamyka otwartą pozycję walutową (długą lub krótką - patrz inne pojęcia ze słownika). Waluta bazowa waluta stojąca po lewej stronie kwotowania (przykład: dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR, dla GBP/USD walutą bazową jest GBP). Waluta kwotowana waluta stojąca po prawej stronie kwotowania (przykład: dla EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN, dla GBP/USD walutą kwotowaną jest USD). Wykonanie opcji w przypadku opcji na kurs SPOT jest to podstawienie waluty krajowej lub zagranicznej w celu wymiany, natomiast w przypadku opcji na kontrakt terminowy wymianę poprzedza zamiana na kontrakt futures. Warunek wykonania opcja musi być w pieniądzu (in the money). 6

7 Definicje dla EKSPORTERA Długa pozycja walutowa - niezabezpieczony eksporter ma długą pozycję walutową, MUSI sprzedać walutę jak najdrożej. Wzrost kursu waluty zagranicznej powoduje wzrost przychodów eksportera z tytuły wymiany waluty po wyższym kursie. Spadek kursu waluty zagranicznej powoduje spadek przychodów eksportera z powodu wymiany waluty po niższym kursie. Korytarz eksportera - strategia składająca się z zakupionej opcji PUT z kursem wykonania niższym od kursu SPOT oraz wystawionej opcji CALL z kursem wykonania wyższym od kursu SPOT. Nominały oraz terminy wygasania są identyczne. Strategia ta pozwala EKSPORTEROWI na sprzedaż waluty po kursie nie niższym niż kurs wykonania opcji PUT pomniejszony o koszt netto strategii. Górnym ograniczeniem jest kurs wykonania opcji CALL pomniejszony o koszt netto strategii. Korytarz eksportera z daszkiem - strategia składająca się z zakupionej opcji PUT z kursem wykonania niższym od kursu SPOT, wystawionej opcji CALL z kursem wykonania wyższym od kursu SPOT i zakupionej opcji CALL z kursem wykonania wyższym niż kurs wykonania wystawionej opcji CALL. Nominały oraz terminy wygasania są identyczne. Strategia ta pozwala EKSPORTEROWI na sprzedaż waluty po kursie nie niższym niż kurs wykonania opcji PUT pomniejszony o koszt netto strategii. Strategia nie posiada górnego ograniczenia. Koszt netto zabezpieczenia z wykorzystaniem opcji PUT = KURS SPOT - KURS EFEKTYWNY SPRZEDAZY WALUTY. Kupno opcji PUT - daje EKSPORTEROWI prawo do sprzedaży waluty po cenie nie niższej niż kurs wykonania danej opcji pomniejszony o koszt jej zakupu. Kupno opcji na opcję PUT daje eksporterowi prawo do nabycia opcji PUT po z góry określonej cenie. Bardzo bezpieczna w użyciu opcja i zdecydowanie tańsza niż klasyczna opcja waniliowa. Kurs efektywny sprzedaży waluty z wykorzystaniem opcji PUT = STRIKE OPCJI - PREMIA (Przykład: opcja PUT 4,20 kosztuje 10 groszy, zatem efektywny kurs sprzedaży waluty wyniesie 4,10 (4,20-0,10=4,10). Obniżony forward z daszkiem - strategia składająca się z kupionej opcji PUT i wystawionej opcji CALL o tym samym kursie wykonania oraz kupionej opcji CALL z ceną wykonania wyższą niż wystawiona opcja CALL. Strategia ta jest szczególnym przypadkiem korytarza z daszkiem o zerowej szerokości. Odkupienie kontraktu forward lub futures - zamknięcie otwartej wcześniej pozycji forward tj. sprzedanego kontraktu forward/futures. Odsprzedaż opcji PUT - zbycie prawa do sprzedaży waluty po cenie nie niższej niż kurs wykonania danej opcji PUT. Spread CALL - strategia składająca się z kupionej opcji CALL i wystawionej opcji CALL o takim samym terminie wygasania i takim samym nominale, lecz innych cenach wykonania. 7

8 Sprzedaż waluty na termin (sprzedaż kontraktu forward lub futures) - zobowiązanie do sprzedaży waluty w określonym terminie i na odpowiedni nominat w przyszłości. SWAP eksportera - transakcja wykorzystywana przez eksportera w chwili, gdy musi kupić walutę, tj. kupuje walutę,na ostatnią chwilę" i sprzedaje ten sam nominat na termin poprzez kontrakt forward lub futures. Wykonana opcja PUT - zrealizowanie prawa wynikającego z zakupionej opcji. Opcję PUT opłaca się wykonać, gdy kurs SPOT jest niższy niż kurs wykonania opcji PUT. Wystawiona opcja CALL - nakłada obowiązek do sprzedaży waluty po kursie wykonania opcji w zamian za otrzymaną premię. Definicje dla IMPORTERA Korytarz importera strategia składająca się z zakupionej opcji CALL z kursem wykonania wyższym od kursu SPOT oraz wystawionej opcji PUT z kursem wykonania niższym od kursu SPOT. Nominały oraz terminy wygasania są identyczne. Strategia ta pozwala IMPORTEROWI na kupno waluty po kursie nie wyższym niż kurs wykonania opcji CALL powiększony o koszt netto strategii. Dolnym ograniczeniem jest kurs wykonania opcji PUT powiększony o koszt netto strategii. Korytarz importera z podkładką strategia składająca się z zakupionej opcji CALL z kursem wykonania wyższym od kursu SPOT, wystawionej opcji PUT z kursem wykonania niższym od kursu SPOT i zakupionej opcji PUT z kursem wykonania niższym niż kurs wykonania wystawionej opcji PUT. Nominały oraz terminy wygasania są identyczne. Strategia ta pozwala IMPORTEROWI na kupno waluty po kursie nie wyższym niż kurs wykonania opcji CALL powiększony o koszt netto strategii. Strategia nie posiada dolnego ograniczenia. Koszt netto zabezpieczenia z wykorzystaniem opcji CALL = KURS EFEKTYWNY KUPNA WALUTY - KURS SPOT. Krótka pozycja walutowa niezabezpieczony importer ma krótką pozycję walutową, MUSI kupić walutę jak najtaniej. Spadający kurs waluty zagranicznej powoduje korzyść dla importera. Ponosi on mniejsze koszty importu spowodowane niższym kursem zakupu waluty. Rosnący kurs waluty zagranicznej powoduje niekorzyść dla importera. Ponosi on wyższe koszty importu spowodowane wyższym kursem zakupu waluty. Kupno opcji CALL daje IMPORTEROWI prawo do kupna waluty po cenie nie wyższej niż kurs wykonania danej opcji powiększony o koszt jej zakupu. Kupno opcji na opcję CALL daje importerowi prawo do nabycia opcji CALL po z góry określonej cenie. Bardzo bezpieczna w użyciu opcja i zdecydowanie tańsza niż klasyczna opcja waniliowa. 8

9 Kupno waluty na termin (kupno kontraktu forward lub futures) zobowiązanie do kupna waluty w określonym terminie i na odpowiedni nominał. Kurs efektywny kupionej waluty z wykorzystaniem opcji CALL = STRIKE OPCJI + PREMIA. Odsprzedana opcja CALL zbycie prawo do kupna waluty po kursie nie wyższym niż kurs wykonania opcji CALL. Odsprzedany forward lub futures zamknięcie otwartej wcześniej pozycji tj. kupionego kontraktu forward/futures. Podwyższony forward z podkładką strategia składająca się z kupionej opcji CALL i wystawionej opcji PUT o tym samym kursie wykonania oraz kupionej opcji PUT z ceną wykonania niższą niż wystawiona opcja PUT. Strategia ta jest szczególnym przypadkiem korytarza o zerowej szerokości. Spread PUT strategia składająca się z kupionej opcji PUT i wystawionej opcji PUT o takim samym terminie wygasania i takim samy nominale. SWAP importera gdy importer musi czasami sprzedać walutę, to sprzedaje walutę ostatniego dnia i kupuje ten sam nominat na termin poprzez kontrakt forward lub futures. Wykonana opcja CALL zrealizowanie prawa wynikającego z zakupionej opcji. Opcję CALL opłaca się wykonać, gdy kurs SPOT jest wyższy niż kurs wykonania opcji CALL. Wystawiona opcja PUT nakłada obowiązek do kupna waluty po kursie wykonania opcji w zamian za otrzymaną premię. 9

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009

OSWOIĆ OPCJE WARSZAWA 2009 OSWOIĆ OPCJE ASPEKTY FINANSOWE ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM WARSZAWA 2009 PLAN PREZENTACJI 1. INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2. RODZAJE OPCJI-ICH PRZYDATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011

ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM. KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 ZASTOSOWANIE OPCJI WALUTOWYCH W INWESTOWANIU ORAZ ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KOŁOBRZEG 18 listopada 2011 Jacek Maliszewski Główny Ekonomista DMK-ALPHA j.maliszewski@dmk-alpha.eu PLAN PREZENTACJI 1. Strategie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! 1. Rynek finansowy to ta część rynku, gdzie przeprowadza się wyłącznie transakcje instrumentami dłużnymi. 2. Dłużne

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Toksyczne opcje fakty i mity. Konferencja Profesjonalny Inwestor Władysławowo, 29 XI 2009 r.

Toksyczne opcje fakty i mity. Konferencja Profesjonalny Inwestor Władysławowo, 29 XI 2009 r. Toksyczne opcje fakty i mity Konferencja Profesjonalny Inwestor Władysławowo, 29 XI 2009 r. Plan prezentacji: 1. Problem opcyjny fakty i mity 2. Model rynku walutowego 3. Instytucje rynku walutowego 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Problem walutowych instrumentów pochodnych

Problem walutowych instrumentów pochodnych Problem walutowych instrumentów pochodnych (diagnoza, terapia, rekonwalescencja) Dr Andrzej Stopczyński Dyrektor Zrządzający Pionem Nadzoru Bankowego w UKNF 1. Fowardy, swapy, opcje,...? 2. Dlaczego zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Północą Izbą Gospodarczą - oddział w Koszalinie, serdecznie zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego.

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. XTB. Opcje, wrzesień 2006 Teoria 1. Skąd te opcje? Opcja to jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrumenty pochodne to znaczy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach, związanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 8810 Temat: Instrumenty finansowe w praktyce - warsztaty 2-12 Marzec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 8810 Koszt szkolenia: 1890.00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r.

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Damian Blachowski Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii, KN Cash Flow Toruń, 14.05.2009 r. 1. Wstęp Plan

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OPODATKOWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W PRAKTYCE PODATKOWEJ

CZĘŚĆ 1 OPODATKOWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W PRAKTYCE PODATKOWEJ CZĘŚĆ 1 OPODATKOWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W PRAKTYCE PODATKOWEJ 1 PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH Pochodne instrumenty finansowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo