10/1/2008. [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10/1/2008. [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008]"

Transkrypt

1 Za sto lat nikt nie będzie pamiętał jakimi samochodami jeździliśmy, ale jeżeli poprawimy los choć jednej osoby, to Ona będzie pamiętać każdy dzień z naszego życia [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008] 1

2 3 e administracja e edukacjaedukacja e zdrowie Inkluzja Edukacja Infrastruktura e handel Geneza społe eczeństwa info ormacyjnego Społeczeństwo przemysłowe Automatyzacja (taśma produkcyjna) Zatrud dnienie w usłu ugach Zatrudni ienie w przem myśle Społeczeństwo poprzemysłowe e h Zatrudnieni w usługach Zatrudnienie w przemyśle Koncepcja społeczeństwa poprzemysłowego narodziła się na przełomie lat 60. i 70. Twórcami są Touraine i Bell. 4 2

3 Geneza społeczeństwa informacyjnego 1933 Machlup rozpoczął studia nad wpływem patentów na badania naukowe "The production and distribution of knowledge in the United States Przemysł oparty na wiedzy Działy gospodarki oparte na wiedzy: Edukacja Badania i rozwój Media Technologie informacyjne Usługi informacyjne Przemył oparty na wiedzy wytwarzał w USA na początku lat % PKB. Fritz Machlup ( ) Początek Ery Informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 5 Społeczeństwo post przemysłowe Przejście od masowej produkcji dla anonimowego klienta do produkcji jidla klienta indywidualnego. id Skupianie się w wielkich aglomeracjach miejskich Rozwój kultury masowej (muzyka, film, Internet) Info ormacja Powstawanie ponadnarodowych korporacji. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 6 3

4 Geneza społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo poprzemysłowe to jest Społeczeństwo, którego głównym źródłemutrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji. Społeczeństwo, które wytwarza coraz więcej miejsc pracy związanych z sektorem przetwarzania danych Produkcja sprzętu Wytwarzanie oprogramowani Integracja systemów informatycznych Itd. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 7 7 Geneza społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo informacyjne jest to społeczeństwo, w którym wytwarzanie, upowszechnianie, przenikanie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji jest działalnością o dużym znaczeniu ekonomicznym, politycznym i kulturotwórczym. Ekonomia wiedzy jest ekonomicznym odpowiednikiem społeczeństwa informacyjnego, dzięki której dobrobytjest tworzony poprzez ekonomiczne wykorzystanie wiedzy Społeczeństwo informacyjne to nie jest jedynie wykorzystanie Internetu. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 8 4

5 Funkcjespołeczeństwa informacyjnego Edukacyjna upowszechnienie wiedzy naukowej uświadamianie znaczenia podnoszenia kwalifikacji Komunikacyjna Społeczeństwo informacyjne ma za zadanie stworzenie możliwości komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie całości społeczeństwa globalnego Socjalizacyjna i aktywizująca Mobilizacja osób czasowo lub stale wyłączonych z możliwości swobodnego funkcjonowania społeczeństwa. Wykonywanie zawodu bez konieczności wychodzenia z domu Aktywizacją niepełnosprawnych. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 9 Funkcjespołeczeństwa informacyjnego Partycypacyjna możliwość prowadzenia debat i głosowania w Internecie Organizatorska Ochronna i kontrolna tworzenie warunków konkurencyjności na rynku stworzenie mechanizmów obrony obywateli i instytucji przed wirtualną przestępczością Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 10 5

6 Właściwości społeczeństwa informacyjnego Wytwarzanie informacji Przechowywanie informacji Przetwarzanie informacji masowy charakter generowanych informacji masowe zapotrzebowanie na informację masowy sposób wykorzystywana informacji techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji opracowywanie technologii i standardów umożliwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 11 Właściwości społeczeństwa informacyjnego Przekazywanie p y j g ę informacji przekazywanie informacji bez względu ę na czas i przestrzeń Pobieranie informacji Wykorzystywanie informacji możliwość odbierania informacji przez wszystkich zainteresowanych powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako źródła informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 12 6

7 Wieloaspektowość społeczeństwa informacyjnego W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy został przyjęty program European Information Society 2010 według którego technologie informacyjne są motorem trwałegoł wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego. Aspekt Techniczny Ekonomiczny Zawodowy Przestrzenny Kulturowy Opis decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny najważniejsze znaczenie dla jego dalszego rozwoju ma wiedza i informacja nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację pracy i produkcji społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz do rozpoznania potrzeb swych obywateli kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną, a świat jest kreowany przez media Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 13 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 14 7

8 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 15 Powierzchnia 338 tyś. km 2 16 Woda 10 % powierzchni jezior rzek i potoków Finlandia Lasy Ludność Języki wysp 69 % powierzchni 5,3 mln 15,5 mieszkańca / km 2 62 % ludności żyje w miastach 91,6 % fiński 5,5 % szwedzki 8

9 Copyrights 2008 by Dr. Grzegorz Szewczyk, COU, Kokkola, Finland 17 i PKB Finlandi miliardy PKB PKB na głowę Thousands / mieszkań ńca Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 18 9

10 Prognoza Gospodarc cza 2008 Instytucja Czas publikacji 2008 Przyrost PKB % Inflacja % Poziom bezrobocia % Wzrost płac % Wzrost dochodów % Nordea styczeń 2,6 2,7 6,4 5,3 OP Pohjola marzec 2,5 3,3 6,3 5,0 ETLA marzec 2,7 3,2 6,3 5,5 5,4 Min. Finansów marzec 28 2,8 33 3,3 62 6,2 68 6,8 55 5,5 PT marzec 3,0 3,2 6,3 6,3 5,3 Sampo marzec 2,6 3,3 6,5 5,0 SP marzec 2,7 3,1 6,1 5,3 PTT kwiecień 2,9 3,5 6,1 6,9 5,5 Nordea kwiecień 2,3 3,4 6,2 5,3 VM czerwiec 2,8 4,0 6,2 7,0 5,5 Sampo czerwiec 26 2,6 38 3,8 63 6,3 52 5,2 PT sierpień 3,0 4,1 6,3 6,9 5,3 Min. Finansów sierpień 2,8 4,1 6,2 7,2 5,5 Nordea wrzesień 2,3 3,8 6,2 5,3 Sampo wrzesień 2,7 4,1 6,3 5,3 Op Pohjola wrzesień 2,0 4,0 6,3 5,0 Średnio 2,6 3,6 6,3 6,7 5,3 19 Prognoza Gospodarc cza 2009 Instytucja Czas publikacji 2008 Przyrost PKB % Inflacja % Poziom bezrobocia % Wzrost płac % Wzrost dochodów % Nordea styczeń 3,2 2,2 6,2 4,5 OP Pohjola marzec 2,5 2,5 6,1 4,5 Sampo marzec 2,5 2,2 6,2 4,8 Min. Finansów marzec 23 2,3 22 2,2 59 5,9 50 5,0 45 4,5 PT marzec 2,8 2,3 6,0 5,0 4,5 ETLA marzec 3,0 1,8 5,9 5,3 4,9 SP marzec 2,3 1,9 6,0 4,4 PTT kwiecień 2,5 2,4 5,7 5,1 5,0 Nordea kwiecień 1,8 2,2 6,2 4,8 Sampo czerwiec 2,1 2,5 6,2 4,8 VM czerwiec 20 2,0 27 2,7 59 5,9 51 5,1 50 5,0 PT sierpień 1,7 2,9 6,5 4,5 4,5 VM sierpień 1,8 2,8 5,9 5,2 5,0 Nordea wrzesień 1,3 2,2 6,3 4,8 Sampo wrzesień 1,5 2,6 6,3 4,8 Op Pohjola wrzesień 1,0 2,9 6,3 4,5 Średnio wrzesień 1,3 2,6 6,3 4,

11 Nakłady państwa na naukę 5 Source: Statistic Finland % wydatków z budżetu pań ństwa Cel UE wg Strategii Lizbońskiej: 3% w roku Finland Poland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 21 Nakłady państwa na naukę 5 Source: Statistic Finland % wydatków z budżetu pań ństwa Finland Poland Strategia Lizbońska 2010 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 22 11

12 Potencjał badawczo rozwojowy kraju 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Pracownicy nauki i Nakłady na prace Nakłady na prace Nakłady na prace inżynierowie jako % siły roboczej badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2000 badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2005 badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2006 EU 27 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 23 Lic czba patentó ów 24 12

13 Fińska Administracja Publiczna Administracja państwowa Centralna Regionalna Lokalna Administracja gminna Gminy (Rady gmin wybierane przez mieszkańców) Zarządy podregionów (Powoływane i zarządzane przez gminy) Zarządy regionów (Powoływane i zarządzane przez gminy) Liczba etatów: Liczba etatów: Działalność kierowana przez parlament Działalność kierowana przez obywateli Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 25 Administra acja publiczna w Finlandii Sądownictwo Najwyższe organy władzy Parlament, Prezydent Republiki, Rząd Centralna Administracja Państwowa ministerstwa oraz inne agencje i instytucje t centralne Działalność gospodarcza rządu Pośrednia administracja państwowań Inne samorządy Lokalna administracja państwowa Regionalna administracja państwowa Samorząd gminny Regionalna administracja samorządowa Współpraca regionalna 26 Źródło: 13

14 Lokalna administracja państwowa Policja Prokuratura Komornik Rejestry lokalne (Magistrat) Urząd pracy Urząd podatkowy Urząd celny Biuro pomocy prawnej Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 27 Regionalna Wojewódzka administracja państwowa Administracja regionalna Centrum pracy i rozwoju ekonomicznego Centrum zarządzania środowiskiem Inspekcja i medycyna pracy Regionalny zarząd dróg państwowych Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 28 14

15 Samorząd gminny Szkolnictwo podstawowe i średnie Szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym Biblioteki, edukacja dorosłych, zajęcia artystyczne, usługi kulturalne i rekreacyjne Usługi socjalne w tym opieka nad dziećmi i osobami starszymi Opieka medyczna Promocja zdrowego trybu życia Zarządzanie i zagospodarowanie terenu Zarządzanie budownictwem Zaopatrzenie ludności w wodę i energię Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Zarządzanie ulicami i drogami lokalnymi Promocja handlu i zatrudnienia itp. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 29 Samorząd gminny Planowanie, wspomaganie i koordynacja rozwoju regionu Przedsiębiorczość i polityka zatrudnienia Rozwój usługi społeczeństwa informacyjnego Współpraca międzyregionalna Współpraca w ramach UE. Przygotowywanie projektów europejskich i kierowanie nimi Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 30 15

16 Różnice pomiędzy gminami Gmina Średnia Najmniejsza Największa Liczba mieszkańców Zaludnienie mieszkańców / km 2 17,1 0,2 3032,1 Powierzchnia (bez jezior) km Struktura ekonomiczna Rolnictwo i leśnictwo % 4,3 0,1 32,0 Przemysł % 25,8 5,5 50,6 Usługi % 68,1 35,8 84,8 Struktura demograficzna 0 14 % 17,6 9,6 31, % 66,8 55,3 71,8 65+ % 15,6 6,0 32,4 Podatek gminny 2005 % dochodu do opodatkowania 18,30 16,00 21,00 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 31 Finanse Gmin i Związków Gmin [mrd. ] Rok Przychody yz działalności własnej 8,29 8,81 9,12 9,64 10,23 Koszty działalności własnej 26,30 27,52 28,90 30,66 32,21 Dochody z podatków 14,25 15,16 16,30 17,45 17,96 Subwencja państwowa (działalność podstawowa) 5,07 5,50 5,76 6,60 7,15 Dochodyz inwestycji finansowych 0,16 0,14 0,11 0,11 0,10 Amortyzacja 1,76 1,78 1,84 1,89 1,95 Inne dochody (np. pożyczki) 0,29 0,76 0,23 0,25 0,25 Dochód roczny 0,00 1,07 0,78 1,50 1,53 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 32 16

17 Dochody podatkowe gmin[mrd. ] Rok Podatek gminny 12,36 13,13 13,97 14,94 15,43 Udział w dochodach z podatków ogólnych 1,16 1,25 1,47 1,62 1,60 Podatek od nieruchomości 0,73 0,78 0,86 0,89 0,93 Razem 14,25 15,16 16,3 17,45 17,96 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 33 struktura wyd datków gmin w roku 2007 Podstawowa / mieszkańca 168; 4 % 1 173; 28 % 198; 5 % 2 662; 63 % Działalność ogólna Ochrona zdrowia i działalność socjalna Usługi inne Edukacja i kultura 34 17

18 Największ ze wyzwanie dla gmin 35 Osobliwości fińskie Ponad 50% Finów pracuje w firmach zatrudniających ponad 500 osób Uwielbiane przez pracodawców centralne negocjowane zbiorowe układy pracy Wysoka konsumpcja gazet i czasopism 203 gazety (centralne i lokalne; łącznie 3,22 mln egz.) 2600 czasopism (łącznie 18 mln egz.) 46 kg gazet i czasopism na osobę (średnia światowa 6 kg) Wg J.Sachsa wysokie czytelnictwo jest jedną z podstaw sukcesu rozwojowego Finlandii Najwyższa konsumpcja kawy na świecie Instynktowne poszanowanie prawa i egalitaryzm Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 36 18

19 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 37 Podwaliny społeczeństwa informacyjnego Przez nowoczesność do społeczeństwa informacyjnego Rozwój przemysłu informatycznego Nowoczesna, humanistyczna i konkurencyjna Finlandia Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 38 19

20 Początki op pracowywan nia strategii Współpraca poprzedzająca 1972 Komitet Polityki Komputerowej Komitet Doradczy EPD Program Polityki EPD Komitet Technologiczny Komitet Doradczy Przetwarza Danych TIEKE STY TELMO Związek Dostawców Sprzętu Komputerowego OECD 1992 Analiza st tanu państwa Czas tworzenia strategii MF SITRA URM e kontynuac cyjne Prac Programy polityczne Różne projekty związane z tworzeniem strategii rozwoju Program budowy społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego informacyjnego MF Opracowanie wytycznych do przekształcania Finlandii w społeczeństwo informacyjne SITRA Jakość życia, know how i konkurencyjność URM Nowoczesna, stawiająca człowieka w centrum uwagi i konkurencyjna Finlandia 20

21 Copyright byy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 42 Narodow we wytyczne b budowy społeczeństtwa informacyyjnego 1998 Copyright byy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 41 Narodow we wytyczne b budowy społeczeństtwa informacyyjnego /1/

22 Narodow społeczeńst we wytyczne b twa informacy budowy yjnego Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 1998 W społeczeństwie informacyjnym wiedza jest podstawą edukacji i kultury a także stanowi najważniejszy wskaźnik produkcji. Technologie informacji i telekomunikacji wspierają oddziaływanie i wymianę informacji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami a także wytwarzanie usług i dostępdonich. [National Information Society Strategy, 1998] Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 44 22

23 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fenomen Chin Fenomen Chin odnosi się do zmian strukturalnych w globalnej ekonomii w wyniku których przedsiębiorstwa przenoszą swoją działalność do bardziej opłacalnego środowiska. Fenomen Finlandii Fenomen Finlandii jest odpowiedzią ą na fenomen Chin i skupia się na zrozumieniu, że rozwój wiedzy, struktur i środowiska przychylnego przedsiębiorczości doprowadzi do godnego i dobrego życia obywateli jak i do dobrej działalności przedsiębiorstw, nawet w warunkach rosnącej konkurencji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 45 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Czynnikami zwiększającymi konkurencyjność zreformowanej Finlandii są Otwarte społeczeństwo Środowisko zapewniające dobre i bezpieczne życie Możliwość elastycznego łączenia pracy zawodowej, z życiem rodzinnym i odpoczynkiem Możliwość ciągłego doskonalenia swojej wiedzy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 46 23

24 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 47 Główne projekty na lata Zainicjowanie programów politycznych reformujących strukturę publicznego sektora usług Zwiększenie ę szybkości sieci teleinformatycznych y i zapewnianie standaryzacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie przesłanek dla edukacji ustawicznej Zreformowanie prawa pracy i rozwój przywództwa inadzoru Zreformowanie systemu innowacyjnego Dalszy rozwój systemu zabezpieczającego prawa autorskie Wspieranie komputeryzacji działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach Wpływanie na bieg spraw międzynarodowych, w szczelności na poziomie UE i bliska współpraca z krajami Azji i regionów sąsiedzkich Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 48 24

25 Wizja rozw woju Finland dii do roku 2015 Source: The National Know wledge Society Strategy Kompetentni, nieustanie doskonalący się obywatele i grupy pracownicze Godne życie w społeczeństwie informacyjnym Przekształcenie Finlandii w kraj atrakcyjny na arenie międzynarodowej, humanistyczny, konkurencyjny, posiadający społeczeństwo kompetentne i świadczące usługi obywatelom Od pomysłów do produktów i usług; nowy system innowacyjny Przekształcenie Finlandii w humanistyczne społeczeństwo świadczące usługi obywatelowi Zaufanie do aktorów i usług oferowanych przez społeczeństwo informacyjne Funkcjonalna i pozbawiona barier infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego w społeczeństwie informacyjnym 49 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia przeszła całkowicie od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego Finlandia jest społeczeństwem ł ń o wysokim poziomie i zaufania: ludzie ufają sobie wzajemnie, ufają administracji publicznej jak i usługom elektronicznym Łatwa dostępność informacji doprowadziła do sytuacji, że obywatele wierzą we własne oceny, ale mają też możliwości skorzystania z ocen ekspertów Promocja odpowiedzialnego obywatela dla którego, inicjatywa i kreatywność jak i samorozwiązywanie problemów jest działalnością rutynową. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 50 25

26 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia i fińscy aktorzy są najbardziej pożądanymi partnerami do współpracy Branża ICT jest najważniejszym j pracodawcą ą i tworzy podwaliny gospodarki fińskiej Nowe możliwości rozwoju są wykorzystane przez sektor usług, w szczegąlności: Służbę zdrowia Edukację Logistykę Turystykę Ochronę środowiska Sektor energetyczny Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 51 Ogólne cele strategiczne 2015 Nowe główne produkty eksportowe to Zdigitalizowane treści kulturalne i rozrywkowe oraz gry Inteligentne materiały Telematyczne rozwiązania transportowe, Know how usług sektora publicznego i usług podnoszących jakość życia a także nanotechnologii i technologii ochrony środowiska Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 52 26

27 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia będzie jednym z głównych krajów decydujących o kierunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE Finowie będą brać aktywny udział w przygotowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki społeczeństwa informacyjnego, Innowacyjności Konkurencyjności Finlandiabędzie silnym partnerem w formułowaniu wspólnych opinii tak na forum UE jak i światowym. Finlandia będzie blisko współpracować z krajami Azji i regionów sąsiedzkich w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 53 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Sieci telekomunikacyjne pokrywają w 100% kraj Gospodarstwa domowe korzystają powszechnie z połączeń co najmniej 1 Mb/s Nowe lub remontowane budynki zapewniają połączenia światłowodowe o prędkości co najmniej 1 Gb/s Zwiększona przepustowość sieci umożliwi popularyzację usług IPTV i VoIP Elektroniczna identyfikacja umożliwi i Przenoszenie się pomiędzy różnymi sieciami informatycznymi Elastyczne korzystanie z rożnych usług elektronicznych za pomocą jednego zalogowania się Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 54 27

28 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Wdrożenie w administracji publicznej koncepcji obsługi wielokanałowej, zorientowanej na petenta i proces administracyjny. Rozległa sieć połączonych punktów obsługi Wysokiej jakości usługi elektroniczne Centra usług telefonicznych Rezygnacja z procedur administracyjnych wymagających od obywateladanych znajdujących się w rejestrach państwowych Zaawansowane produkty oparte na wiedzy zostały w większości zdigitalizowane, a obywatele i przedsiębiorstwa zostały poinstruowane o sposobie ich używania Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 55 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Zdigitalizowana treść została umieszona w bibliotekach elektronicznych, które są dostępne dla ogółu obywateli, przedsiębiorstw i instytucji badawczo naukowych Biblioteki są jednym z najważniejszych aktorów w społeczeństwie i grają rolę miejsca spotkań Biblioteki oferują bezpłatny dostęp do terminali komputerowych jak i wyszkolony personel posiadający wysoką wiedzę o sługach i treści społeczeństwa informacyjnego Państwowe bazy danych, rejestry i materiały statystyczne dostarczają wspaniałe podstawy dla szerokiej gamy badań naukowych jaki i tworzenia nowych usług. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 56 28

29 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Sieciowa współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a badawczo rozwojowymi jest faktem Wyniki badań uniwersyteckich są dostępne drogą elektroniczną. Starzenie się ludności jest wyzwaniem ale zarazem i możliwością wdrożenia nowych usług zabezpieczających jakość życia ludzi starszych. Ten typ usług stanie się w przyszłości nowym produktem eksportowym. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 57 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Rozwój świata cyfrowego, konwergencja wytwarzania usług i globalizacja przedsiębiorstw doprowadziło do sytuacji, w kó której jindywidualna id zdolność konkurencyjna k jest uwydatniana przez zdolność konkurencyjną na poziomie organizacji i państwa Sektory publiczny i prywatny ściśle współpracują Nauczanie ustawiczne jest ważną częścią życia codziennego. Nauka poza systemem edukacyjnym jest uznawana jako część procesu podnoszenia kwalifikacji obywatela Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 58 29

30 Struktura organizacyjna a programu Zespół ministerialny Przewodniczący: Premier Matti Vanhanen Zarząd Przewodnicząca: Katerina Harjuhahto Madetoja Realizatorzy Projektu Kierownicy i projektów: jktó Vill Veikko Ahonen Susanna Hyvärinen Rada Społeczeństwa Informacyjnego i jej komitety Biuro Zarządzania Projektami Społeczeństwa Informacyjnego Powoływane w miarę potrzeb grupy robocze i warsztaty wej ICT ja Strategii 20 arze Państwow Realizacj w obsza Common platform for e-services Identification of citizens Identification of businesses Government enterprise architect. Integration solution Civil servant authentication & rights management Document managem. & archives Financial & HR management Procurement system Planning system Design Pre-study Req. & procurement Implementation Deployment & production Target architect.plann. Target architect. planning Production & deployment (VETUMA) Co-operational deployment (KATSO) Requirements Deployment Procurement, planning, implementation Pre-study Req, implementat. Deployment & production Deployment & production Pre-study Req. design Procurement, plann., implementat. Deployment & production Requirements & procurement Req. Procurement, pilot. Implementation Deployment & production Pre-study Requirements Procurement Deployment & maintenance Implementat. 1-3Deployment Common network solution Pre-study Requirements Procurement,implemt Deploymnet and calendar Pre-study Req.,procurem.,implement. Deployment & production Workstation services Pre-study Req., procurement, implementation Deploym. System Managemet Services Pre-study Req.,procurem.,implemtat. Deploym. Security levels Contingency planning State IT service Unit Terms & conditions for public procurement of IT Pre-study Pre-study Redrafting of terms & conditions Design & piloting Pre-study Planning & foundation Deployment & implementat. Requirements & implementation Deployment Service delivery planned ongoing finished Auditing 30

31 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 61 INISTRACJI ING USŁUG E-ADM 1 SLOVENIA AUSTRIA PORTUGAL UNITED KINGDOM FRANCE ESTONIA NORWAY 10 GERMANY NETHERLANDS SPAIN BELGIUM IRELAND 20 ICELAND FINLAND SWEDEN DENMARK RANK SWITZERLAND RANKING GOTOWOŚCI DO BYCIA SPOŁECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM (TOP 30) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland

32 Budowa społeczeństwa informacyjnego Karta członkowska ł k Powiązanie umiejętności i wiedzy z możliwością wykorzystania urządzeń i infrastruktury Dostęp do technologii i istniejących sieci komunikacyjnych Społe eczeństwo infor rmacyjne Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 63 Krok 1: Dostęp do technologii Wynalazek telefonu przeszedłby bez echa gdyby ynie społeczeństwo nie zostało z nim zaznajomione To stwierdzenie jest również prawdziwe w stosunku do Internetu Możliwość korzystania z różnych technologii jest biletem wstępu to społeczeństwa informacyjnego bez tego włączenie jest niemożliwe od samego początku Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 64 32

33 Liczba abonentów telefonocznych liczb ba abonentów na 100 mieszkańców EU 25 LINE EU 25 MOB POL LINE POL MOB FIN LINE FIN MOB Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 65 Dostęp do sieci szerokopasmowej % ludności 0, ,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, EU 25 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 66 33

34 Wydatki na technologię informacji 4 % % PKB 3 % 2 % 1 % EU 27 Poland Finland 0 % Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 67 Wydatki na telekomunikację 5 % 4 % % of GDP 3 % 2 % 1 % EU 27 Poland Finland 0 % Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 68 34

35 Struktura zarządzania łącznością konsumencką Minister Łączności FICORA Fiński Urząd Kontroli Łączności CERT FI Zarząd Domen Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland Ludność: Kokkola 35

36 Infrastru ktura Inform matyczna miasta Kokkol la tys. mieszkańców Organizacja Zarząd Szkolnictwa Botnii Środkowej RegiOnline Przedsiębiorstwo sektora publicznego USŁUGI IT DLA EDUKACJI USŁUGI SIECIOWE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W ZAKRESIE ICT Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 72 36

37 Information OBRÓT W ,7 milj, ,1 milj?? USŁUGI IT DLA EDUKACJI [48%] Zarząd Szkolnictwa Botnii Środkowej [37%] Wyższa Szkoła Zawodowa [11%] KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W ZAKRESIE ICT [10 %] USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW [42%] ISP dla Telekomunikacji Kokkolan (Kopu) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 73 ADMINISTRACJA [2] IT Manager USŁUGI SIECIOWE [4] Sieć komputerowa i serwery Zatrudnienie USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW ISP [6] Sprzedaż i współpraca z klientem Pomoc dla partnerów USŁUGI IT [8] Obsługa oprogramowania dla szkół i administracji finansowej[3] Doradcy PC w jednostkach organizacyjnych [5] WSPÓŁPRACA[15] Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 74 37

38 Education services USŁUGI SIĘCIOWE I SERWERY Projektowanie i obsługa sieci komputerowych Instalacja i obsługa serwerów Virtual Servers, Windows, Linux, FreeBSD, Etc. Appx serwerów LAN and Trunk networks Sieci bezprzewodowe Oh Ochrona antywirusowa i antyspamowa, Firewalls,VPN, SSL COU wiadomości / tydzień, SPAM!!! Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 75 Network Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 76 38

39 OPROGRAMOWANIE Usługi Edukacyjne Appx. 25 różnych platform Internet, Databases (MS SQL, MySQL) Zarządzanie informacją o studentach Primus, Wilma Środowisko edukacyjne Blackboard ERP i finanse NAJNOWSZENABYTKI Adobe ConnectPro Oprogramowanie pokoju konferencyjnego opartego na Flash Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 77 Koordynacja regionalnej współpracy ITC Regionalna współpraca IT Rozpoczęta w roku 1999 Pierwsza na tą skalę w Finlandii Główne instytucje publiczne regionu Kpedu, Cou University of Jyväskylä Chydenius Gminy: Kokkola, Himanka, Kannus, Lohtaja Central Ostrobothnia Healthcare services Central Ostrobothnia alliance Zatrudnienie ok. 60 osób 5500 komputerów, 250 serwerów Wspólna polityka licencyjna F Secure: licencja Big Customer Własna umowa z Microsoftem Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 78 39

40 Koordynacja regionalnej współpracy ITC Zakupy sprzętu komputerowego i przeprowadzanie przetargów Usługi sieciowe Miejska sieć bezprzewodowa (KokkoLAN) Bezpieczeństwo sieci Firewalls, ochrona antywirusowa i antyspamowa Koordynacja współpracy na szczeblu systemów informatycznych Systemy operacyjne Usługi ł finansowe, Zarządzanie studentami,. Edukacja Office 2007, Vista, etc. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 79 DNS Homepage Usługi dla przedsiębiorstw ISP Ochrona antywirusowa Wypożyczanie y serwerów, SSL Certificates, Składowanie danych (NAS), Internet BackUp, etc. Pomoc dlau żytkowników (telefoniczna, www and osobista) Portal regionalny ( wizyt dziennie) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 80 40

41 Jakość Usług Luty 2008 Marzec 2008 W załatwianiu ISO9001 ISO27001 Certyfikat komunikacyjny Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 81 Sieć światłowodowa inicjatywa obywatelska Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 82 41

42 C Cienki klient t 83 Krok 2: Wiedza i umiejętności Oprócz doskonalenia się w używaniu technologii, równie ważnym jest nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w społeczeństwie informacyjnym Znajomość podstawowychprawipraw możliwość swobodnego poruszania się poprzez drogi i bezdroża informacji są wymogiem uzyskania prawa jazdy w społeczeństwie informacyjnym. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 84 42

43 Poziom umiejętności posługiwania się komputerem Poziom umiejętności Posiadane umiejętności Wysoki Średni Niski 1. Używanie myszy do uruchamiania programów takich jak przykładowo wyszukiwarka internetowa czy procesor tekstowy 2. Umiejętność kopiowania i przenoszenia zbiorów i katalogów 3. Umiejętność kopiowania, wycinania i wklejania w celu skopiowania lub przeniesienia informacji na ekranie 4. Umiejętność wykorzystania y podstawowych operacji arytmetycznych y y w celu dodania, odjęcia, pomnożenia lub podzielenia wielkości za pomocą arkusza kalkulacyjnego 5. Umiejętność skompresowania zbioru lub katalogu 6. Umiejętność napisania programu używając specjalizowanego języka programowania Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 85 % obywateli umiejących posługiwać się komputerem na odpowiednim poziomie (2007) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 86 43

44 % obywateli korzystających z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy (2007) 100 % of individuals % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % EU 25 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 87 Emeryci (65+), którzy umieją posługiwać się komputerem na odpowiednim poziomie (2007) 25 % % of individuals 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 88 44

45 Poziom umiejętności posługiwania się Internetem Poziom umiejętności Posiadane umiejętności Wysoki Średn ni Niski 1. Umiejętność poszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej 2. Umiejętność wysyłania poczty elektronicznej z dołączonymi zbiorami 3. Umiejętność korzystania z pogawędek, wiadomości grupowych i for dyskusyjnych yj y 4. Umiejętność korzystania z telefonii internetowej (VoIP) 5. Umiejętność korzystania z protokółu P2P w celu wymiany filmów, muzyki itd. 6. Umiejętność tworzenia stron internetowych Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 89 % obywateli umiejących posługiwać się Internetem na odpowiednim poziomie (2007) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 90 45

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5. 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?...

1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5. 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?... Spis treści 1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?... 8 2. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju SI w woj. śląskim...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo