Ład w danych (Czego nauczyliśmy się przez lata i dlaczego do danych i strategii ich organizacji podchodzimy w taki a nie inny sposób)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ład w danych (Czego nauczyliśmy się przez lata i dlaczego do danych i strategii ich organizacji podchodzimy w taki a nie inny sposób)"

Transkrypt

1 Ład w danych (Czego nauczyliśmy się przez lata i dlaczego do danych i strategii ich organizacji podchodzimy w taki a nie inny sposób) Marek Wilczewski żrupa PZU, Dyrektor Biura Zarządzania Informacją Konferencja ZIP 2015, Warszawa, 10/06/2015

2 Spis tre ci 1. BI w Grupie PZU 2. Strategia Zarządzania Informacją dojrzała i świadoma organizacja 3. BICC rozwój Centrum Kompetencyjnego Business Intelligence 4. Data Governance i polityka jakości danych Model Informacyjny Organizacja Data Governance Procesy Data Governance 4. Bilans korzyści i kosztów związanych z Data żovernance 5. Doświadczenia 2

3 Business Intelligence na przykładzie żrupy PZU

4 Czym jest zarządzanie informacją 4

5 Hurtownia Danych Grupy PZU podsumowanie ~3,3 tys. aktywnych u ytkowników ~16 mln klientów, dane od 1997 r. ~40TB danych, przyrost ~+1TB/mies. ~70 systemów zasilających 5

6 Hurtownia Danych Grupy PZU wsparcie głównych obszarów biznesowych Informacja Zarządcza (MIS / KPI s / Dashboard) - segmentacje, realokacje planów - dostęp do informacji o polisach i prowizjach dla sieci własnej - jednoznaczna identyfikacja Klienta (deduplikacja, segmentacja) - scoring Klientów - portfel klienta, - analiza lapsów - wsparcie akcji mailingowych i kampanii marketingowych (cross- i up-sell) System Wspomagania Sprzedaży - planowanie i monitoring, - zarządzania strukturą sprzedaży, segmentacja sieci Zarząd / Wyższa kadra Sprzedaż Klient (CRM analityczny) Aktuariat i Produkty Hurtownia Danych Likwidacja szkód i świadczeń IT - standardy ewidencji - poprawa jakości danych w systemach dziedzinowych, - alokacja kosztów IT Realizowane obecnie - repozytorium do analiz portfelowych, - taryfikacja produktów, - kalkulacja rezerw, EV, VNB - zarządzanie ryzykiem Operacje - analiza szkodowości i adekwatności rezerw szkodowych, - efektywność procesów likwidacji szkód i świadczeń, - pranie pieniędzy, analiza wyłudzeń i transakcji podejrzanych - raportowanie operacyjne, - efektywność procesów ewidencji W trakcie realizacji Potencjalnie do realizacji 6

7 MIS elementem porządkującym informacje - struktura raportów zale na od poziomu i funkcji Raport Okres Kwartalny Zarz Raport dla korporacji dane finansowe grup główne niefinansowe wska niki ka dej grupy Pion Raport finansowy pionu Kwartalny Wskaźniki wyników pionu Miesięczny Raport finansowy Oddziału Kwartalny Wskaźniki wyników Oddziału Miesięczny Wskaźniki wyników / KPI s jednostki Miesięczny Oddział Jednostki sprzedaż 7

8 MIS kaskadowanie zarządzania przez cele (MBO) uporządkowany obszar danych ubezpieczeniowych i finansowych (zunifikowane struktury danych) wystandaryzowane algorytmy i mierniki (pojęcia) oraz nazewnictwo bazując na udostępnionej informacji w Spółce wdro ono kaskadowe raportowanie działalności ubezpieczeniowej omawiane na miesięcznych Konferencjach Sprzeda owobud etowych z udziałem: Zarządu, Dyr. Biura Planowania i Kontrolingu, Dyr. Zarządzającego ds. Produktów Szefów Pionów Sprzeda owych (korporacyjnego, agencyjnego, pracowników własnych - tzw. lady ) szczegółowość raportowania do poziomu produktu, sprzedawcy, segmentu klienta, kanału dystrybucji zdefiniowano kokpity menad erskie dla kadry kierowniczej wszelkie informacje zagregowane dekomponują się na dane detaliczne (polisy, świadczenia), dzięki czemu na bazie danych MIS znacznie skrócono i zunifikowano bazę wejściową do analiz szczegółowych 8

9 Czyszczenie, standaryzacja, deduplikacja, wzbogacanie istotnym elementem podniesienia jako ci danych Zdiagnozowane problemy: Wielokrotne występowanie tego samego klienta w Kartotece Osobowej, Brak stabilnego obrazu klienta na dokumentach [np. klient kupił mieszkanie, a nie przerejestrował samochodu], Trudno ci związane z obsługą operacji łączenia klientów [złączenie powoduje przypisanie wszystkich obiektów do tej samej karty], Trudno ci z rozwiązaniem kwestii klientów "wieloosobowych Brak mo liwo ci prowadzenia analiz związanych z portfelem klienta Etapy procesu czyszczenia i deduplikacji danych: ANALIZA Investigate Poznanie jakości danych i ich wpływu na biznes Analiza etapy: IDENTYFIKACJA POWI ZA Matching STANDARYZACJA Standardize Poprawa i standaryzacja struktur i wartości danych Analiza rozkładu wartości danych Badanie typów i wartości Odkrywanie wartości domyślnych Odkrywanie braków danych i anomalii Analiza korelacji między kolumnami Rozpoznawanie danych w polach free form Przygotowanie zało eń pozwalających na korektę słowników i reguł Identyfikacja duplikatów SCALANIE Consolidation Utworzenie Golden rekordu z najlepszych danych Standaryzacja przykłady: Parsowanie danych połączonych Poprawa typowych błędów i literówek Poprawa formatu zapisu danych Wstawianie danych do odpowiednich kolumn Rozwijanie skrótów Identyfikacja zbędnych danych np. dopisków 9

10 Strategia Zarządzania Informacją - dojrzała i wiadoma organizacja

11 Cel wprowadzenia Strategii Zarządzania Informacją Strategia Zarządzania Informacją obejmuje zespół zasad dotyczących zarządzania informacją w PZU SA i PZU ycie SA oraz długoterminowy plan rozwoju Business Intelligence i Data Governance. Celem wprowadzenia Strategii jest podniesienie efektywności zarządzania informacją poprzez: Organizację zadań BZI według modelowej koncepcji BICC oraz formalne określenie zasad współpracy BZI z Organizacją, co umo liwi formalne ustalenie roli BZI jako Centrum Kompetencyjnego Zarz dzania Informacj (BICC) Wdro enie zasad Data Governance, aby poprawić szeroko rozumianą jakość danych, dopracować standardy danych w organizacji, usprawnić procesy dostarczania, przekształcenia i udostępniania danych, a tak e wprowadzić jasne reguły odpowiedzialności za procesy i ró ne aspekty danych Budowę, utrzymanie i rozwój Modelu Informacyjnego żrupy PZU, aby wystandaryzować i udokumentować zasoby informacyjne żrupy PZU Inicjalne opracowanie oraz cykliczne aktualizowanie długoterminowego planu rozwoju Business Intelligence aby zapewnić adekwatne wsparcie Biznesu 11

12 Misja Zarządzania Informacją Zwiększanie przewagi konkurencyjnej Grupy PZU poprzez efektywne dostarczanie informacji umożliwiaj cych podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych Rola BZI (BICC) Obszary realizacji misji ZI Dostarczanie informacji Zapewnienie Zarządowi i jednostkom biznesowym informacji odpowiednio ustrukturyzowanej, aktualnej, szczegółowej, o wysokiej jako ci i zgodnej z obowiązującym w żrupie PZU Modelem Informacyjnym Model Informacyjny Data Governance Doskonalenie Modelu Informacyjnego, aby zapewniał spójno ć i kompletno ć informacji zarządczej i analitycznej, u ytecznej do podejmowania decyzji biznesowych na ró nych szczeblach Organizacji Koordynowanie i uczestniczenie w ogólno-organizacyjnym procesie Data Governance oraz zapewnienie ich wysokiej jako ci od momentu pozyskania do przetworzenia w informację zarządczą Utrzymanie i rozwój Business Intelligence Utrzymanie i rozwój nowoczesnej, adekwatnej do zapotrzebowania biznesowego i odpowiadającej rynkowym standardom technologii w obszarze HD oraz narzędzi zapewniających konsumentom dostęp do informacji i przeprowadzanie analiz Grupy zada służ cych realizacji misji ZI Program BI Data Stewardship Zaawansowane analizy Wsparcie użytkowników Rozpowszechnia nie wiedzy BI Dostarczanie informacji Pozyskiwanie danych Zarz dzanie dostawcami 12

13 źlementy Zarządzania Informacją Wsparcie organizacyjne Data Governance Dane źródłowe Standardy danych Cykl życia informacji ss Informacja Zarz dcza Hurtownia Danych Standardy raportowe Model danych Analiza danych Co obejmuje Zarządzanie Informacją? Analiza danych Audyt danych Benchmarking Bezpieczeństwo danych Czyszczenie danych Dashboardy Data Stewardship Integracja danych Integracja danych B2B Master Data Management Plan komunikacji Pokrycie obszarów danych Pomiar jako ci danych Współpraca z Biznesem Profilowanie danych Prywatno ć danych Standaryzacja danych Standaryzacja platform Strategia jako ci danych Usługi danych i interfejsy Walidacja danych Wła cicielstwo danych Wprowadzenie danych Wsparcie Zarządcze Wspólny Model Danych Wyja nianie przyczynowe Zarządzanie incydentami Zarządzanie metadanymi Technologia i Architektura danych 13

14 Obszary Strategii Zarządzania Informacją Strategia Struktura Proces Ludzie Technologia Strategia Definicja celów biznesowych zmiany Analiza stanu obecnego i najlepszych praktyk Stworzenie zało eń strategii zmiany Strategia Kto jest beneficjentem usług z obszaru Zarządzania Informacją? Jakie usługi powinny być wiadczone w obszarze Zarządzania Informacją? Jaką role w Zarządzaniu Informacją odgrywają poszczególne jednostki? Struktura Zarz dzanie zmian Jakie jednostki powinny odpowiadać za poszczególne obszary Zarządzania Informacją? Jak powinna wyglądać struktura organizacyjna w kontek cie Zarządzania Informacją? Proces Plan komunikacji zmiany Dane Aplikacje Technologie Jak powinny wyglądać procesy współpracy pomiędzy BZI i innymi jednostkami? W jaki sposób powinny być zbierane i realizowane wymagania biznesowe w obszarze BI? W jaki sposób powinny być definiowane i stosowane standardy danych? W jaki sposób powinny być powoływane i priorytetyzowane inicjatywy z obszaru BI? Ludzie Jakie kompetencje powinni rozwijać pracownicy w obszarze Zarządzania Informacją? Jakie powinni mieć obowiązki i uprawnienia? 14

15 Aktualizacja Strategii Zarządzania Informacją powinna odbywać się łącznie z aktualizacją Strategii firmy Pierwsza wersja Strategii Biznesowej Wersje Strategii Pierwsza wersja Strategii Architektury IT Pierwsza wersja Strategii Zarządzania Informacją Obowiązująca Strategia Biznesowa... Obowiązująca Strategia Architektury IT Obowiązująca Strategia Zarządzania Informacją... Monitoring Aktualizacja cykliczna Aktualizacja cykliczna Aktualizacja cykliczna Aktualizacja cykliczna Aktualizacja ad-hoc Aktualizacja ad-hoc Zdarzenie powodujące konieczno ć aktualizacji strategii Zdarzenie powodujące konieczno ć aktualizacji strategii Aktualizacja ad-hoc 15

16 BICC rozwój Centrum Kompetencyjnego Business Intelligence

17 Centrum Kompetencyjne Business Intelligence - definicja BI Competence Center niezale na jednostka, łącząca funkcje biznesowe, analityczne i IT, posiadająca stałą i sformalizowaną strukturę organizacyjną, zdefiniowane cele, role, zadania, odpowiedzialno ć i procesy związane z ciągłym wspieraniem i promowaniem efektywnego u ytkowania BI w organizacji Kompetencje biznesowe Cele biznesowe Procesy i organizacja BICC Kompetencje analityczne Narzędzia i aplikacje Kompetencje IT Integracja i czyszczenie danych ródłoś żartner,

18 Centrum Kompetencyjne Business Intelligence - struktura Komitet BI/Dż Centrum Kompetencyjne Business Intelligence Decyzje i priorytetyzacja inicjatyw BI/DG Biznes IT Wła ciciele danych Wła ciciele systemów Analitycy Biuro Zarządzania Informacją Standardy danych/raportowania Koordynacja Data Governance Rozwój Hurtowni Danych /BI / CRM Szkolenia z obszaru BI Infrastruktura Interfejsy systemowe Hurtownia danych i aplikacje Business Intelligence oraz analityczny CRM 18

19 Modele organizacyjne BICC Komentarz do rezultatów badań Uwaga: Przedstawione wyniki procentowe zostały zebrane przez Instytut żartnera z instytucji działających w ró nych bran ach, głównie w źuropie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Obserwacje na podstawie przeprowadzonej ankiety*) Podsumowanie W większo ci polskich instytucji finansowych poszczególne komponenty organizacji i procesów BICC często są rozproszone po ró nych jednostkach organizacyjnych, znajdujących się zarówno w pionach IT, finansów, jak i w poszczególnych jednostkach biznesowych. Typologia referencyjna nie uwzględnia szeregu istotnych czynników np. rozwój hurtowni w ramach IT mo e być zarówno realizowany przez wydzieloną jednostkę, jak i wpleciony w strukturę ITIL, gdzie ka de zapotrzebowanie u ytkownika (niezale nie od tego, czy dotyczy ono systemów ródłowych, czy hurtowni) trafia do jego Menad era Relacji z U ytkownikiem, który z kolei przekazuje je odpowiedniemu Kierownikowi Projektu. Często, zwłaszcza w największych instytucjach finansowych, hurtownia, mimo formalnego usytuowania w pionie finansów, zaspokaja potrzeby cało ci organizacji. Usytuowanie BI w biznesie, mo e przybierać zarówno formę skupioną wokół jednego pionu, jak i rozproszoną (wiele małych hurtowni ). Występowanie konkretnego modelu nie przesądza o poziomie dojrzałości funkcji Zarządzania Informacją Modele referencyjne nie dostarczają wniosków przydatnych przy ocenie du ej instytucji finansowej Źokładniejsze, znacznie bli sze praktyce, wyniki daje analiza zalet i wad typowych wariantów umiejscowienia wybranych funkcji ZI 19

20 Misja Zarządzania Informacją - standaryzacja i Data Governance kluczowym elementem Zwiększanie przewagi konkurencyjnej żrupy PZU poprzez efektywne dostarczanie informacji umo liwiających podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych Dostarczanie informacji Zapewnienie Zarządowi i jednostkom biznesowym wymaganych informacji Przedmiot prezentacji: Model Informacyjny Budowa i doskonalenie Standaryzacja danych Data Governance (DG) Organizacja i procesy zarządzania informacją Jako ć, dostępno ć, bezpieczeństwo Utrzymanie i rozwój Business Intelligence (BI) Technologia oraz metodyki słu ące do przekształcania danych biznesowych w u yteczną informację Hurtownia Danych Raportowanie Analizy CRM 20

21 Data Governance i polityka jako ci danych

22 Po co wdra ać Źata żovernance przykłady problemów Problem Niekompletność realizacji wymagań wszystkich interesariuszy Ryzyka Ryzyko niespełniania wymogów regulacyjnych (zewn. i wewn.) Brak danych do optymalnego podejmowania decyzji (np. Niepełna standaryzacja pojęć biznesowych (obszary/systemy) zwiększenie rentowności poprzez dokładniejszą analitykę kosztów) Obcią enie pracowników zadaniami związanymi z nieoptymalnym przetwarzaniem danych Niedostateczna jakość i terminowość danych Zwiększone koszty rozwoju systemów (konieczność pó niejszych uzupełnień) Wyzwania Wdro enie nowych systemów Projekty: Solvency II CRM Fraudy 22

23 Data Governance w Organizacji elementy Wsparcie organizacyjne Data Governance Data Governance a Zarządzanie Informacją Organizacja Wsparcie Zarządcze Wła cicielstwo danych Bezpieczeństwo danych Współpraca z Biznesem Jakość danych Strategia jako ci danych Data Stewardship Profilowanie danych Czyszczenie danych Wprowadzanie danych Walidacja danych Pomiar jako ci danych Standardy danych Wspólny Model Danych Standaryzacja danych Zarządzanie danymi Master Data Management Zarządzanie metadanymi 23 23

24 Komponenty wdro enia zasad Data Governance Struktura organizacyjna Data Governance, okre lająca role, jakie jednostki mogą pełnić w procesach zarządzania informacją. Jednolite procesy zarządzania informacją obowiązujące w Grupie PZU. Regulują zasady postępowania z danymi. OrganiProcesy zacja Pozwala okre lić, jakie obowiązki ma jednostka w konkretnym procesie. Model Informacyjny Model Informacyjny, czyli katalog istotnych biznesowo danych, którymi posługuje się żrupa PZU. Pozwala wprowadzić wspólny dla wszystkich język opisu przedmiotu procesów Zarządzania Informacją. 24

25 Polityka odpowiedzialno ci za informacje Polityka odpowiedzialności za informacje określa role jednostki pełnią w procesach zarządzania informacją. żłówne zasady Role Podział danych na obszary biznesowe Podział informacji na zarządzalne jednostki Uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa danych cisłe powiązanie z Modelem Informacyjnym Iteracyjna metoda wdro enia Wła ciciel danych Wła ciciel systemu lub modułu Data Steward Uczestnik procesu Konsument Ekspert 25

26 Przykład przypisania wła cicieli do obszarów - Obszar Klient Obszar danych podstawowe dane o klientach (ubezpieczony, ubezpieczający, u ytkownik, uposa ony ) - osobowe, kontaktowe, zgody Jednostki organizacyjne PZU PZU SA ycie SA Sprzeda korporacyjna, Sprzeda Ubezpieczenia Korporacyjna Finansowe Bancassurnce Sprzeda Sprzeda Masowa agencyjna Zarządzanie siecią wyczyszczone, wzbogacone i zdeduplikowane dane klientów - dane osobowe, kontaktowe, zgody dane CRM analityczny - segmentacje, scoringi, wska niki, leady do kampanii Komentarz Klient korporacyjny Klient masowy (MSP i indywidualny) Zarządzanie Informacją Zarządzanie Produktami Produkty Indywidualne Sprzeda Korporacyjna Produkty Grupowe Klient masowy Klient korporacyjny 26

27 Model Informacyjny Grupy PZU Model Informacyjny słu y do skatalogowania i standaryzacji posiadanych danych niezbędnych do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Co znajdzie się w Modelu Co nie nie znajdzie się w Modelu dane współdzielone w dane wykorzystywane Organizacji dane wymagane regulacyjnie dane wynikające z zapotrzebowań informacyjnych analityków i decydentów Systemy ródłowe w ramach pojedynczego obszaru, nie udostępniane pozostałym obszarom dane poddawane analizom o wąskim zakresie dane wykorzystywane lokalnie w systemach dziedzinowych 27

28 Zasady opracowania Modelu Informacyjnego Grupy PZU Biznes IT Przygotowanie wsadu merytorycznego do definicji obiektów i atrybutów Udział w uspójnianiu definicji Akceptacja Modelu w poszczególnych obszarach merytorycznych Biuro Rachunkowości Wskazanie wymagań regulacyjnych w kontek cie zawarto ci Modelu Informacyjnego Weryfikacja modelu z perspektywy systemów IT Uzupełnienie modelu o dane o kluczowym znaczeniu operacyjnym Biuro Bezpieczeństwa Okre lenie klas poufno ci informacji ujętych w Modelu Informacyjnym Właściciel dokumentu: Biuro Zarządzania Informacją Inwentaryzacja dostępnych dokumentów, instrukcji i definicji Wyodrębnienie i uporządkowanie elementów składowych Modelu Informacyjnego (obiekty podstawowe, obiekty analityczne, atrybuty, hierarchie, itd.) Wskazanie niespójno ci definicji Stworzenie i utrzymanie dokumentacji Modelu Aktualizacja Modelu 28

29 Obiekty Modelu Informacyjnego Obiekt Modelu Informacyjnego jest to reprezentacja fizycznego lub abstrakcyjnego pojęcia, na temat którego Organizacja zbiera i utrzymuje dane. Obiekty podstawowe podmioty, lokalizacje, produkty, przedmioty, kontrakty, zdarzenia Obiekty analityczne pojęcia reprezentujące i opisujące zjawiska biznesowe według przyjętych zasad lub metodyk opisuje konkretny fizyczny obiekt lub zdarzenie, które wystąpiło gromadzi miary analityczne opisujące to samo zjawisko w ustalonych przekrojach atrybuty biznesowe to cechy obiektu atrybuty biznesowe konkretne miary i wska niki z jednoznaczną definicją 29

30 Model Informacyjny Zawarto ć Modelu Informacyjnego Atrybuty biznesowe Obiekty Opis obiektu Związki między obiektami Biznesowa nazwa atrybutu Reguły biznesowe Sposób wyznaczania warto ci (algorytmy, wzory, procedury) Źane wej ciowe do kalkulacji Biznesowe kryteria poprawno ci danych Zastosowanie Zastosowanie atrybutu: regulacyjne, analityczne lub operacyjne Wymagalno ćś krytyczny, niekrytyczny Dane referencyjne Rekomendowane słowniki, bazy referencyjne Listy lub zakresy warto ci Hierarchie atrybutów biznesowych i warto ci Reguły udostępniania Reguły udostępniania danych (dane poufne, dane osobowe, tajemnica ubezpieczeniowa) 30

31 Model Informacyjny Żragment obszaru Likwidacja najwa niejsze obiekty Decyzja Szkody Systemy ródłowe Wycena pojazdu Rachunek Pozycja rachunku Analiza Legenda Nazwa obiektu Obiekt biznesowy Nazwa obiektu Obiekt z innego obszaru Koszt likwidacji Pojazd mechaniczny Wypłata Pozycja wypłaty Stawka RPG Kosztorys Warsztat Kalkulacja Związek 31

32 Model Informacyjny Przykład obiektu podstawowego Pojazd mechaniczny Obiekt Pojazd mechaniczny Mechaniczny rodek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (Kodeks Cywilny, Art. 436) spełniający kryteria okre lone w Art. 2, pkt 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z pó n. zm.) Atrybut biznesowy Kraj rejestracji pojazdu Definicja biznesowa Reguły biznesowe Dwuliterowy kod kraju bie ącej rejestracji pojazdu wg normy ISO alfa-2 Warto ć zgodna ze słownikiem kodów krajów ISO alfa-2 Marka pojazdu Nazwa marki pojazdu Warto ć zgodna ze słownikiem marek pojazdów. Obowiązuje hierarchia Marka pojazdu model Model pojazdu Nazwa lub symbol modelu Warto ć zgodna pojazdu ze słownikiem modeli pojazdu Obowiązuje hierarchia Marka pojazdu model Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) Zło ony zestaw znaków Stała długo ć 17 znaków nadawany pojazdowi Źopuszczalne u ywanie przez producenta w celu du ych liter łacińskich i cyfr jego identyfikacji. Opis arabskich pojęcia, tre ć, znaczenie i Ewidencjonowany VIN nie budowa VIN-u znajduje mo e zawierać separatorów się w normie ISO 3779 (1983) Słowniki i hierarchie ISO AF AL DZ AD Marki pojazdów Alfa Romeo ARO Asia Motors Aston Martin Marka pojazdu Model pojazdu Alfa Romeo

33 Model Informacyjny Standaryzacja definicji danych analitycznych Zadaniem Modelu Informacyjnego jest tak e standaryzacja definicji powszechnie stosowanych wska ników w żrupie PZU Atrybut biznesowy Definicja Reguły biznesowe Często ć szkód Obiekt analityczny Wska nik szkodowości W celach uporządkowania i uproszczenia zapisu, wska niki o zbli onych charakterystykach grupuje się w obiekty analityczne Szkodowo ć Udział odszkodowań Sposób kalkulacji: prosta w składce przypisanej kwota szkód wypłaconych / składka przypisana Szkodowo ć Udział odszkodowań, Sposób kalkulacji: zło ona rezerw i kosztów w (kwota szkód wypłaconych + składce przypisanej koszty likwidacji szkód + rezerwy szkodowe + prowizje) /składka przypisana Definicje i reguły obowiązujące w całej żrupie PZU Szkodowo ć Udział odszkodowań Sposób kalkulacji: krocząca w składce przypisanej kwota szkód wypłaconych w ciągu 12 miesięcy / 12w ciągu ostatnich 12 składa przypisana w ciągu miesięczna miesięcy 12 miesięcy Inne wska niki 33

34 Podstawowe procesy Data Governance Udostępnianie biznesowego opisu zasobów informacyjnych Wspieranie merytoryczne i techniczne w zakresie wykorzystania danych Wsparcie Konsumentów Jakość danych Tworzenie i aktualizacja definicji obszarów merytorycznych (opisy pól, algorytmów i standardów) Utrzymanie Modelu Informacyjnego Zastosowanie Modelu Informacyjnego w ramach budowy i rozwoju systemów informatycznych Zastosowanie zasad DG w ramach realizacji inicjatyw BI i rozwoju HD Zarządzanie dostępno cią i terminowo cią danych Definicja danych Zarządzanie metadanymi Rozwój i Utrzymanie Bezpieczeństwo danych Źefiniowanie inicjatyw poprawy jako ci danych Definiowanie kryteriów i mierników jako ci danych Pomiar i raportowanie jako ci danych Czyszczenie, standaryzacja i wzbogacanie danych Obsługa incydentów związanych z jako cią danych Analizowanie wpływu zmian w systemach na obszary danych Utrzymanie informacji o danych i ich wykorzystaniu Źefiniowanie klas bezpieczeństwa informacji Nadawanie uprawnień i okre lanie reguł dostępu do danych Monitorowanie dostępu do danych 34

35 Najwa niejsze role Źata Governance Koordynator DG (Dyrektor BZI) Koordynowanie, opiniowanie i nadzorowanie inicjatyw DG Monitorowanie jakość danych Opracowywanie i uzgadnianie procedur i procesów DG Uwzględnianie zapotrzebowania odbiorców informacji Właściciele Danych (Biura) Definiowanie pojęć i algorytmów Określanie wymagań na dane z systemów Powoływanie inicjatyw w zakresie poprawy jakości danych Określanie kryteriów jakości danych Role DG Właściciele Systemów (Biura) Data Steward (BZI) Utrzymanie i rozwijanie Modelu Informacyjnego, Opracowywanie standardów informacji Zbieranie wymagań informacyjnych i doprowadzanie do ich spełniania Monitorowanie jakości danych i rekomendowanie jak ją poprawiać Biznesowa parametryzacja systemu Definiowanie i monitorowanie zasad ewidencjonowania danych Podejmowanie działań zapewniających wysoką jako ć danych Koordynacja uczestników procesów realizowanych w systemie 35

36 Struktura organizacyjna Data Governance Komitet Data Governance Funkcja strategiczna rola operacyjnie koordynująca jako ć danych w całej organizacji. U ytkownicy danych Konsumenci Danych Koordynator DG Dyrektor BZI Opiekunowie danych Koordynator Jakości Danych Funkcja operacyjna Data Stewardzi Producenci danych Właściciele Danych Właściciele Systemów Uczestnicy Procesu Eksperci dziedzinowi, Wsparcie IT 36

37 Źo wiadczenia z projektu Solvency II Dyrektywa Solvency II oraz dokumenty wdra ające dyrektywę nakładają na zakłady ubezpieczeń szereg wymogów związanych z jakością danych. W ramach projektu Dostosowanie do wymogów Solvency II w Nurcie Zarządzania Informacją opracowano: Analizę i Rekomendację w Zakresie Zarządzania Jakością Danych Solvency II Politykę Jako ci Źanych Solvency II Katalog Danych Solvency II Doświadczenia z tych prac zostały zaabsorbowane w Polityce Data żovernance 37

38 Źroga do zbudowania BICC oraz wdro enia Data Governance bywa długa i kręta Wyliczanie mierników jakości danych Solvency II 2014-Udostępienie MIOP Majątek Przyjęcie przez Zarz d Polityki Data Governance i Polityki zarz dzania Jakości Danych Solvency II Przyjęcie przez Zarz d założe do Strategii Zarz dzania Informacj. Ustanowienie BICC 2014 udostepnienie Bazy Zgłoszeń Nieprawidłowości Związanych z Jakością Danych Opracowanie procedury dot. Solvency II Opracowanie Procedur funkcjonowania Modelu Obiektów Podstawowych i Analitycznych (MIOP i MIOA) 2013 Prace związane z zarządzanie jakością danych Solvency II 2012 Początek budowania Modelu Informacyjnego Obiektów Podstawowych 38

39 Istotnym elementem są procesy poprawy jako ci danych Baza Zgłoszeń Nieprawidłowości związanych z Jakością Danych Raport Błędów Raport Błędów Wła ciciel Źanych Wła ciciel Systemu Konsument Data Steward Konsument, Właściciel Danych, Data Steward Karta Wyników Jakości Danych Data Steward Wniosek o odstąpieniu Konsument Właściciel Danych Decyzja o odstąpieniu Komitet Data Governance Źziałania operacyjne Karta Oceny Jakości Danych Konsument 39

40 Wa ne by odpowiednio wdro yć kompleksowy proces Monitorowania Jako ci Źanych Repozytorium reguł kontroli jakości danych Data Steward Mierniki jakości danych Data Steward Karta Wyników Jakości Danych Data Steward Karta Oceny Jakości Danych Konsument Raporty jakości danych Data Steward Procesy wyja niania Planowane PZU Baza Zgłoszeń Nieprawidł owości związanyc hz Jakością Danych Raport Błędów Konsumen t, Właściciel Danych, Data Steward źfektywność procesów związanych z Jakością Danych Koordynator Jakości Danych Poziom Jakości Danych Koordynator Jakości Danych Istniejące PZU Baza błędnych i podejrzanych zapisów Data Steward Planowane PZU /Solvency Istniejące Solvency II Planowane Solvency 40

41 Data Governance podsumowanie istotnych zmian Model Informacyjny Zostanie opracowany Model Informacyjny słu ący zebraniu wymagań informacyjnych wszystkich odbiorców informacji oraz standaryzacji definicji pojęć u ywanych w PZU SA i PZU ycie SA. Model Informacyjny będzie dokumentował zasoby informacyjne i wspierał procesy budowy systemów IT. Określenie odpowiedzialności W ramach definicji ról Źata żovernance zostaną zdefiniowane i opisane w regulaminach Pionów i jednostek odpowiedzialno ci za merytoryczne obszary danych, systemy /moduły oraz poszczególne etapy procesów Zatwierdzenie standardów Zostaną zatwierdzone standardy interfejsów z Hurtownią Źanych. Wdro enia i modyfikacje systemów Wdro enia i modyfikacje systemów IT będą wymagały pozytywnej opinii z perspektywy informacji zarządczej i analitycznej oraz rachunkowo ci finansowej. Systemy będą musiały spełniać wymagania nało one przez zatwierdzony Model Informacyjny odzwierciedlający aktualne zapotrzebowanie informacyjne wszystkich odbiorców informacji. 41

42 Data Governance - doświadczenia Dojrzałość organizacji wiadomo ć decydentów i konsekwencja stosowania Umocowanie formalne i kwestie prawne wiadomo ć pracowników Źojrzało ć procesów w innych obszarach organizacji Określenie odpowiedzialności Wielu interesariuszy do jednego obszaru Dylemat wytwórca u ytkownik - administrator Łatwo ć negocjacji zale na od wcze niejszej współpracy Jakość danych Mierzenie jako ci danych Pętla jako ci danych jako element kompleksowego procesu Jak zainteresować jako cią danych innych uczestników procesu Model Informacyjny Nasze podej cie do budowania modelu Model logiczny a model fizyczny Popularyzowanie modelu informacyjnego Procedury zarządzania a pragmatyka 42

43 Data Governance korzyści z wdro enia Żormalizuje proces zarządzania informacją w organizacji Korzyści Nadaje obowiązki i wyznacza zakresy odpowiedzialności jej uczestnikom Porządkuje i standaryzuje istotną informację w kontekście Strategii firmy Nadaje rangę całemu procesowi Zwiększa biurokrację Koszty Zagro enia Mo e wydłu ać procesy dostarczania informacji Powoduje wzrost obcią enia pracowników jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie informacją Ma niski priorytet w stosunku do projektów biznesowych Kwestia pogodzenia iteracyjnego podejścia do wdro enia z kompleksowym 43

44 Podsumowanie

45 Wnioski końcowe przyszło ć Standaryzacja informacji + Integracja Danych + Narzędzia + Modele analityczne + Wiedza umiejętne połączenie technologii i biznesu Działy odpowiedzialne za zarz dzanie informacj i innowacje w oparciu o zaawansowan analitykę ważnym elementem rozwoju firmy nakłady inwestycyjne na badania i poszukiwania rozwiązań, umiejscowienie w organizacji, rosnąca rola informacji i danych w procesach podejmowania decyzji biznesowych Rosn ca rola Data Scientists centralizacja funkcji, specjalizacja, szkolenia i rozwój, laboratoria badawcze 45

46 Wizualizacja - wzrok = król zmysłów 70% receptorów zmysłów jest ulokowanych w oczach Widzenie zużywa 25% mocy obliczeniowej mózgu Układ siatkówka-mózg działa z prędkości ok. 10Mbps 46

47 Wizualna eksploracja działa sprawniej gdy jest standaryzacja raportowania i ewidencji Wizualizacja (wgląd) Szybko ć (natychmiastowy rezultat) Interakcja (łatwo ć pytania) 47

48 Pytania? Dziękuję Marek Wilczewski Dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupa PZU 48

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Dr Stefan Szyszko Dyrektor Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 19 kwietnia 2010 r.

Dr Stefan Szyszko Dyrektor Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 19 kwietnia 2010 r. PIU jako centrum kompetencyjne sektora ubezpieczeniowego w obszarze standaryzacji i zarządzania jakością informacji prezentacja dorobku Podkomisji Standaryzacji Informacji oraz Działu Zarządzania Informacją

Bardziej szczegółowo

PZU Biuro Zarządzania Informacją

PZU Biuro Zarządzania Informacją PZU Biuro Zarządzania Informacją Prezentacja rekrutacyjna biura Warszawa, 20.01.2016 Biuro Zarządzania Informacją Agenda 1. Kilka informacji o Grupie PZU 2. Zarządzanie Informacją w Grupie PZU 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG Przemysław Czapliński Wojciech Bijak Krzysztof Hrycko Holiday Inn, Warszawa 25 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

BIK TRACING nowa usługa Biura Informacji Kredytowej. Tomasz Wituszyński Warszawa, 8 kwietnia 2014

BIK TRACING nowa usługa Biura Informacji Kredytowej. Tomasz Wituszyński Warszawa, 8 kwietnia 2014 BIK TRACING nowa usługa Biura Informacji Kredytowej Tomasz Wituszyński Warszawa, 8 kwietnia 2014 BIK TRACING - POTENCJAŁ DANYCH ADRESOWYCH W BAZIE BIK System Informacji BIK Klient Indywidualny unikalna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r.

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED Praktyczne aspekty procesu weryfikacji i zapewnienia zgodności z zaleceniami REKOMENDACJA D Jacek Więcki, Bank BGŻ S.A., Wydział Strategii i Procesów IT e mail: jacek.wiecki@bgz.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Warszawa, dn. 20 maja 2014 Plan prezentacji 1. Obecny a oczekiwany

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i standaryzacja danych adresowych. Michał Słoniewicz, Biuro Informacji Kredytowej Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.

Czyszczenie i standaryzacja danych adresowych. Michał Słoniewicz, Biuro Informacji Kredytowej Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Czyszczenie i standaryzacja danych adresowych Michał Słoniewicz, Biuro Informacji Kredytowej Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Współpraca z Grupą BIK Grupa BIK Banki i SKOK-i BIK S.A. Podmioty finansowe niebędące

Bardziej szczegółowo

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Outsourcing procesów dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Firma przez pryzmat architektury korporacyjnej Outsourcing główne etapy Etap przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ. Andrzej Kaczmarek

DOBRE PRAKTYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ. Andrzej Kaczmarek ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ Andrzej Kaczmarek BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS Helena Zbijewska 1 2 Wprowadzenie XXI wiek to okres w którym organizacje społeczne stanęły w obliczu nowych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo