BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015

2 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/ Olsztyn telefon fax: Opracowano w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod redakcją Dyrektora Wydziału Marka Zaczka Skład redakcyjny: Maria Kadylak-Kurkiewicz - Kierownik Oddziału Rejestru Podmiotów Leczniczych i Kontroli Longina Szwed - inspektor Anna Warszykowska inspektor wojewódzki Grażyna Struch starszy inspektor wojewódzki Biuletyn w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

3

4 Ludność Powierzchnia km 2

5 DZIAŁ I DANE STATYSTYCZNE

6 RODZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

7 Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym, co do wielkości regionem Polski. Jego obszar to km 2, co stanowi 7,7% powierzchni kraju. W 2014 roku województwo warmińsko-mazurskie zamieszkiwało ogółem osób (stan na dzień 31.XII.2014r.), co w skali kraju stanowiło 3,8 % ogółu ludności. Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły 51,04 % ( ), natomiast mężczyźni 48,96 % ( ) populacji. Odsetek ludności województwa zamieszkałej w miastach stanowił 59,2 % ogółu populacji tj osoby, wieś zamieszkiwało 40,8 % ludności, tj osoby. Wiodącymi powiatami pod względem liczebności ludności były: m. Olsztyn i powiat olsztyński mieszkańców, następnie m. Elbląg osoby, ostródzki osób, iławski osoby. Najmniej osób zamieszkiwało powiaty: węgorzewski osoby, gołdapski osób oraz nidzicki osób. Analizując strukturę wiekową mieszkańców województwa stwierdza się, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku: 70 lat i więcej osoby, tj. 8,8 % lat osoby, tj. 8,4 % lat osoby, tj. 7,8 % lat osoby, 7,8 % lat osoby, tj. 7,8 % Populacja dzieci /0-18 lat/ w roku 2014 wynosiła osób, tj. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osoby (w roku 2013 w stosunku do 2012 spadek o osób). W roku 2014 współczynnik przyrostu naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim był dodatni i wyniósł 0,59 / ludności. Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: nowomiejskim (2,39), iławskim (2,29) oraz ełckim (2,15). Najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego zarejestrowano w powiatach: m. Elbląg (-1,71), kętrzyńskim (-1,50) i lidzbarskim (-1,32). W 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano żywych urodzeń (dane Głównego Urzędu Statystycznego), czyli więcej o 334 niż w roku Wskaźnik urodzeń /1 000 ludności dla województwa wyniósł 9,66 (9,4 w roku 2013), w miastach 8,86, a na wsi 10,82. Najwyższy wskaźnik urodzeń żywych /1000 ludności odnotowano w powiatach: nowomiejskim (11,09), iławskim (10,60) oraz nidzickim (10,56) a najniższy w powiatach - m. Elbląg (8,11), giżyckim (8,45) i gołdapskim (8,94). Jednocześnie w porównaniu z rokiem 2013 liczba zgonów w województwie zmalała. Zarejestrowano zgonów ogółem (w roku 2013 w stosunku do 2012 zanotowano wzrost). Wskaźnik zgonów /1 000 mieszkańców wyniósł 9,06 7

8 i był niższy niż w roku poprzednim o 0,54. Najwyższe współczynniki zgonów odnotowano w powiatach: kętrzyńskim (10,76), lidzbarskim (10,11) i braniewskim (10,08) a najniższe w powiatach: ełckim (7,60), olsztyńskim (8,25), m. Olsztyn (8,27) i piskim (8,27). Znacząco zmalała również liczba (67 w roku 2014, 80 w roku 2013) i współczynnik (4,80 w roku ,90 w roku 2013) zgonów niemowląt. W tabeli 11 przedstawiono najczęstsze przyczyny zgonów w województwie odnotowane w roku Dane udostępniane są z rocznym opóźnieniem przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w związku z tym, nie należy ich odnosić do powyżej opisanych wskaźników zgonów. Wiodącymi przyczynami zgonów w roku 2013 były: choroby układu krążenia (5 898 zgonów), które stanowiły 42,4 % ogółu zgonów, (z tego większy odsetek mężczyzn w liczbie ogółem). W liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia najwięcej zgonów spowodowanych było chorobą niedokrwienną serca zgony, w tym zawałem serca (I-21) 551 zgony nowotwory złośliwe (3 629 zgonów), które stanowiły 26,1 % wszystkich zgonów z tego więcej mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród nowotworów złośliwych był nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego zgony (z tego ponad 2-krotnie więcej mężczyzn), nowotwór złośliwy odbytnicy zgonów, nowotwór złośliwy żołądka zgonów oraz nowotwór złośliwy skóry zgony choroby układu oddechowego zgonów. W województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło 73,1 lat (73,8 lat w kraju), a kobiet 81,2 lat (81,6 lat w kraju), czyli nieznacznie wydłużyło się zarówno w odniesieniu do mężczyzn (w 2013 r. 71,9 lat), jak i do kobiet (w 2013 r. 80,8 lat). Różnica między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn, i kobiet w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 8,1 lat, czyli różnica ta, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, nie pogłębia się. Wg prognozy opracowanej na lata , w roku 2035 w Polsce przeciętne trwanie życia ludności będzie dłuższe niż w roku 2013, czyli średnia długość życia mężczyzn wyniesie 77,1 lat (tj. o 3,3 lata dłużej niż obecnie), a kobiet 82,9 lata (tj. o 1,3 roku dłużej niż obecnie)*. Wydłużanie się trwania życia przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności, ma odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach w strukturze demograficznej ludności, których efektem jest obserwowany od lat i prognozowany na lata następne postępujący proces starzenia się społeczeństwa. * w 2014 roku została opracowana przez GUS Prognoza Ludności Polski na lata

9 T abela 1 L udność w oj. w arm ińsko-m azurskiego w roku 2014 w pow iatach w g płci /stan w dniu 31.X II./ W yszczególnienie O gółem ludność M ężczyźni K obiety W ojew ództw o - ogółem M iasta W ieś Powiaty ziem skie Pow iat bartoszycki M iasta W ieś Pow iat braniew ski M iasta W ieś Pow iat działdow ski M iasta W ieś Pow iat elbląski M iasta W ieś Pow iat ełcki M iasta W ieś Pow iat giżycki M iasta W ieś Pow iat iław ski M iasta W ieś Pow iat kętrzyński M iasta W ieś Pow iat lidzbarski M iasta W ieś Pow iat m rągow ski M iasta W ieś Pow iat nidzicki M iasta W ieś Pow iat now om iejski M iasta W ieś Pow iat olecki M iasta W ieś Pow iat olsztyński M iasta W ieś Pow iat ostródzki M iasta W ieś Pow iat piski M iasta W ieś Pow iat szczycieński M iasta W ieś Pow iat gołdapski M iasta W ieś Pow iat węgorzew ski M iasta W ieś M iasta na prawach powiatu M. Elbląg M. O lsztyn źródło: U rząd Statystyczny w O lsztynie 9

10 Ludność woj. warmińsko-mazursk iego w 2014 roku w % wg powiatów /stan w dniu 31.XII./ bartoszycki 4,16% braniewski 2,95% gołdapski 1,90% węgorzewski 1,64% m. Elbląg 8,49% m. Olsztyn 12,07% działdowski 4,59% elbląski 4,03% ełcki 6,18% giżycki 3,98% szczycieński 4,91% iławski 6,44% piski 4,00% kętrzyński 4,53% ostródzki 7,38% olsztyński 8,47% olecki 2,41% nidzicki 2,34% mrągowski 3,53% lidzbarski 2,94% nowomiejski 3,06% 10

11 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2014 wg powiatów /stan w dniu 31.XII./ powiaty m. Olsztyn m. Elbląg węgorzewski gołdapski szczycieński piski ostródzki olsztyński olecki nowomiejski nidzicki mrągowski lidzbarski kętrzyński iławski giżycki ełcki elbląski działdowski braniewski bartoszycki liczba ludności

12 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem w woj. warmińsko-mazurskim w 2014 roku /stan w dniu 31.XII/ 70 lat i więcej Grupy wiekowe

13 Tabela 2 Ludność woj. warmińsko-mazurskiego wg płci i wieku w 2014 roku. /stan w dniu 31.XII./ Wiek Ogółem Struktura % Mężczyźni Kobiety Liczba mężczyzn przypadających /100 kobiet Mężczyźni Miasta Kobiety Mężczyźni Wieś Kobiety Województwo , , , , , , , , , , , , , , lat i więcej , źródło: Główny Urząd Statystyczny 13

14 Tabela 3. Populacja dzieci w wieku 0-18 lat w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2014 /stan w dniu 31.XII./ Wyszczególnienie Grupy wiekowe 0-2 lat 3-4 lat 5-9 lat lat lat razem Województwo Powiaty bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn źródło: Główny Urząd Statystyczny

15 Tabela 4 Ruch naturalny ludności woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2014 wg podziału administracyjnego /stan w dniu 31.XII./ Terytorium Ogółem Urodzenia żywe Wskaźnik urodzeń /1000 ludności ogółem /1000 ludności Zgony w tym niemowląt /1000 ludności ogółem Przyrost naturalny /1000 ludności Województwo , , , ,59 Miasta , , , ,18 Gminy , , , ,71 Powiat bartoszycki , ,81 2 3, ,28 Miasta , ,28 1 3, ,32 Gminy , ,47 1 3, ,01 M. Bartoszyce , ,94 1 5, ,55 G. Bartoszyce , , ,36 M. Górowo Iławeckie , , ,47 G. Górowo Iławeckie , , , ,26 M. Bisztynek , , ,21 G. Bisztynek , , ,35 M. Sępopol , , ,00 G. Sępopol , , ,33 Powiat braniewski , ,08 2 4, ,66 Miasta , ,30 1 5, ,23 Gminy , ,97 1 4, M. Braniewo , ,36 1 6, ,75 G. Braniewo , , , ,32 M. Frombork , , ,84 G. Frombork , , ,93 G. Lelkowo , , ,33 M. Pieniężno , , ,73 G. Pieniężno , , ,09 G. Płoskinia , , ,25 G. Wilczęta , , ,26 Powiat działdowski , ,19 3 4, ,80 Miasta , ,30 1 3, ,15 Gminy , ,91 2 5, ,52 M. Działdowo , ,18 1 4, ,53 G. Działdowo , , ,12 G. Iłowo-Osada , , ,41 M. Lidzbark , , ,12 G. Lidzbark , , ,47 G. Płośnica , , , ,23 G. Rybno , , ,30 Powiat elbląski , ,39 1 1, ,76 Miasta , , ,35 Gminy , ,01 1 2, ,92 G. Elbląg , , ,32 G. Godkowo , , ,73 G. Gronowo Elbląskie , , , ,32 G. Markusy , , ,71 G. Milejewo , , ,00 M. Młynary , , ,95 G. Młynary , , ,58 M. Pasłęk , , ,32 G. Pasłęk , , ,87 G. Rychliki , , ,00 M. Tolkmicko , , ,49 G. Tolkmicko , , ,49 Powiat ełcki , ,60 5 5, ,15 Miasta , ,84 3 5, ,05 Gminy , ,13 2 5, ,36 M. Ełk , ,84 3 5, ,05 15

16 Powiat giżycki , ,78 2 4, ,32 Miasta , ,53 0 0, ,98 Gminy , ,10 2 8, ,45 M. Giżycko , , ,00 G. Giżycko , , ,90 1 0,12 G. Kruklanki , , ,95 G. Miłki , , ,52 M. Ryn , , ,72 G. Ryn , , ,71 G. Wydminy , , , ,46 Powiat iławski , ,31 7 7, ,29 Miasta , ,08 4 7, ,63 Gminy , ,61 3 6, ,18 M. Iława , ,71 2 6, ,07 G. Iława , ,62 1 7, ,86 M. Kisielice , , ,46 G. Kisielice , , ,23 8 2,02 M. Lubawa , , , ,98 G. Lubawa , ,78 1 8, ,90 M. Susz , , ,88 G. Susz , , ,58 M. Zalewo , , ,63 G. Zalewo , , ,21 Powiat kętrzyński , ,76 3 4, ,50 Miasta , ,93 2 6, ,73 Gminy , ,52 1 3,36 4 0,14 M. Kętrzyn , ,87 2 8, ,40 G. Kętrzyn , , , ,32 G. Barciany , , ,11 M. Korsze , , ,47 G. Korsze , , ,56 M. Reszel , , ,09 G. Reszel , , ,21 G. Srokowo , , ,27 Powiat lidzbarski , ,11 1 2, ,63 Miasta , , ,26 Gminy , ,60 1 5,88 5 0,29 M. Lidzbark Warmiński , , ,16 G. Lidzbark Warmiński , , ,73 G. Kiwity , , ,09 G. Lubomino , , ,00 M. Orneta , , ,44 G. Orneta , , , ,19 Powiat mrągowski , ,09 3 6, ,43 Miasta , , , ,54 Gminy , ,85 0 0, ,44 M. Mrągowo , , , ,18 G. Mrągowo , , ,27 M. Mikołajki , , , ,59 G. Mikołajki , , ,66 G. Piecki , , ,03 G. Sorkwity , , ,64 Powiat nidzicki , ,67 3 8, ,89 Miasta , , ,28 Gminy , , , ,06 G. Janowiec Kościelny , , , ,30 G. Janowo , , ,72 G. Kozłowo , , , ,81 M. Nidzica , , ,28 G. Nidzica , , ,55 16

17 Powiat nowomiejski , ,70 3 6, ,39 Miasta , ,85 0 0, ,25 Gminy , ,65 3 7, ,63 M. Nowe Miasto Lubawskie , , ,25 G. Nowe Miasto Lubawskie , ,41 1 9, ,59 G. Biskupiec , ,11 1 9, ,47 G. Grodziczno , , , ,34 G. Kurzętnik , , ,73 Powiat olecki , ,45 3 8, ,57 Miasta , , , ,48 Gminy , ,56 1 4, ,53 G. Kowale Oleckie , , , ,47 M. Olecko , , , ,48 G. Olecko , , ,77 G. Świętajno , , ,46 G. Wieliczki , , ,85 Powiat olsztyński , , , ,89 Miasta , , ,19 Gminy , , , ,35 M. Barczewo , , ,20 G. Barczewo , ,16 1 8, ,84 M. Biskupiec , , ,60 G. Biskupiec , , ,74 M. Dobre Miasto , , ,94 G. Dobre Miasto , , , ,17 G. Dywity , , ,34 G. Gietrzwałd , , ,60 M. Jeziorany , , ,57 G. Jeziorany , , , ,17 G. Jonkowo , , , ,83 G. Kolno , , ,42 M. Olsztynek , , ,34 G. Olsztynek , , , ,75 G. Purda , , , ,95 G. Stawiguda , , , ,53 G. Świątki , , Powiat ostródzki , ,84 2 1, ,13 Miasta , , ,20 Gminy , ,53 2 3, ,46 M. Ostróda , , ,18 G. Ostróda , ,46 1 5, ,45 G. Dąbrówno , , ,04 G. Grunwald , , ,53 G. Łukta , , ,73 G. Małdyty , , ,78 M. Miłakowo , , ,89 G. Miłakowo , , ,64 M. Miłomłyn , , ,65 G. Miłomłyn , , ,76 M. Morąg , , ,33 G. Morąg , ,99 1 9,01 5 0,47 Powiat piski , ,27 1 1, ,23 Miasta , ,44 1 3, ,76 Gminy , , ,91 M. Biała Piska , , ,70 G. Biała Piska , , ,52 M. Orzysz , , ,56 G. Orzysz , , ,97 M. Pisz , ,50 1 5,81 6 0,31 G.Pisz , , ,80 M. Ruciane Nida , , ,86 G. Ruciane Nida , ,

18 Powiat szczycieński , ,12 2 2, ,54 Miasta , ,26 1 4, ,67 Gminy , ,43 1 2, ,88 M. Szczytno , , ,01 G. Szczytno , , ,22 G. Dźwierzuty , , ,44 G. Jedwabno , , ,15 M. Pasym , , ,62 4 1,57 G. Pasym , , ,39 G. Rozogi , , , ,80 G. Świętajno , , ,32 G. Wielbark , , Powiat gołdapski , , ,07 Miasta , , ,58 Gminy , , ,44 G. Banie Mazurskie , , ,56 G. Dubeninki , , ,62 M. Gołdap , , ,58 G. Gołdap , , ,35 Powiat węgorzewski , , ,17 Miasta , , ,11 Gminy , , ,75 G. Budry , , ,38 G. Pozezdrze , , ,20 M. Węgorzewo , , ,11 G. Węgorzewo , , ,05 M. Elbląg , ,81 4 4, ,71 M. Olsztyn , ,27 7 4, ,41 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * wskaźniki przyjęte są z tablic bilansowych i przeliczane wg algorytmów 18

19 Tabela 5 Ruch naturalny ludności w woj. warmińsko-mazurskim w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny lata ogółem /1000 ludności ogółem /1000 ludności w tym niemowląt * /1000 urodzeń żywych** ogółem /1000 ludności , ,2 59 4, , , ,6 80 5, , , ,1 67,0 4, ,6 źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie * dzieci do 1 roku życia **zgony niemowląt /1000 urodzeń żywych Ruch naturalny ludności w woj.warmińsko-mazurskim w latach /współczynnik /1000 ludności/ 10 8 współczynnik /1000 ludności urodzenia żywe zgony zgony niemowlą przyrost naturalny ,9 9,2 4,1 0, ,4 9,6 5,9-0, ,7 9,1 4,8 0,6 0-2 urodzenia żywe zgony zgony niemowląt** przyrost naturalny ** zgony niemowląt /1000 urodzeń żywych 19

20 Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg województw w roku 2014 Wyszczególnienie Urodzenia żywe Zgony ogółem w tym niemowląt Polska - ogółem Miasta Obszar wiejski Województwa Dolnośląskie Miasta Obszar wiejski Kujawsko-Pomorskie Miasta Obszar wiejski Lubelskie Miasta Obszar wiejski Lubuskie Miasta Obszar wiejski Łódzkie Miasta Obszar wiejski Małopolskie Miasta Obszar wiejski Mazowieckie Miasta Obszar wiejski Opolskie Miasta Obszar wiejski Podkarpackie Miasta Obszar wiejski Podlaskie Miasta Obszar wiejski Pomorskie Miasta Obszar wiejski Śląskie Miasta Obszar wiejski Świętokrzyskie Miasta Obszar wiejski Warmińsko-Mazurskie Miasta Obszar wiejski Wielkopolskie Miasta Obszar wiejski Zachodniopomorskie Miasta Obszar wiejski źródło: Główny Urząd Statystyczny 20

21 Ruch naturalny ludności wg województw w roku Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Urodzenia żywe Zgony ogółem

22 T a b e l a 7 Z g o n y n ie m o w lą t w w o j. w a r m iń s k o - m a z u r s k im w r o k u w g p łc i i w i e k u z m a r ły c h /w lic z b a c h b e z w z g lę d n y c h / * M ia s t a W ieś R a z e m C h ł o p c y D z ie w c zęt a R a z e m C h ło p c y D z ie w c zęt a P o ls k a o g ó łe m W o j e w ó d z t w o w ty m : N o w o r o d k i z te g o w w i e k u /w d n i a c h /: w ty m 0 * * N i e m o w lę t a z te g o w w i e k u /w m i e s ią c a c h /: T a b e l a 8 W i e k z m a r ł y c h n i e m o w lą t O g ó łe m C h ł o p c y D z ie w c zęt a Z g o n y n ie m o w lą t w w o j. w a r m iń s k o - m a z u r s k im w r o k u /w s k aź n ik / t y s. u r o d z eń ż y w y c h / W i e k z m a r ł y c h n i e m o w lą t O g ó łe m M ia s t a W i eś P o ls k a o g ó łe m 4 2 2, , ,3 W o j e w ó d z t w o 4 8 0, , ,5 w ty m : N o w o r o d k i / d n i/ 3 5 8, , ,9 z te g o w w i e k u /w d n i a c h /: 0 * * 1 7 1, , , , ,5 9 4, , 0 9 2, 3 7 8, 4 N i e m o w lę t a d n i ź r ó d ło : G U S * n i e m o w lą t ż y w o u r o d z o n y c h 1 2 1,8 7 9, ,6 * * n o w o r o d k i ż y w o u r o d z o n e, k tó r e n i e p r z eżyły 2 4 g o d z in 22

23 Tabela 9 Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w roku 2014 w woj. warmińsko-mazurskim /stan w dniu 31.XII./ Wyszczególnienie Ogółem poniżej 15 lat w tym w wieku lat i więcej Ogółem mężczyźni kobiety Miasto mężczyźni kobiety Wieś źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie mężczyźni kobiety Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku w roku 2014 w woj. warmińsko-mazurskim /stan w dniu 31.XII./ liczba ludności województwo miasto wieś razem mężczyźni kobiety województwo miasto wieś razem mężczyźni kobiety 23

24 Tabela 10 Zgony w woj. warmińsko-mazurskim wg powiatów w podziale na miasto i wieś w 2014 roku /wspólczynnik na 10 tys. ludności/ Wyszczególnienie Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Współczynnik zgonów Urodzenia żywe Zgony niemowląt w liczbach bezwzględnych Współczynnik umieralności niemowląt Województwo , ,8 Miasto , ,0 Wieś , ,8 Powiat bartoszycki 589 9, ,5 Miasto 309 9, ,8 Wieś , ,3 Powiat braniewski , ,0 Miasto 211 9, ,5 Wieś , ,6 Powiat działdowski 610 9, ,5 Miasto 246 8, ,6 Wieś 364 9, ,2 Powiat elbląski 547 9, ,7 Miasto , Wieś 371 9, ,4 Powiat ełcki 681 7, ,7 Miasto 410 6, ,6 Wieś 271 9, ,9 Powiat giżycki 562 9, ,1 Miasto 313 9, Wieś , ,4 Powiat iławski 773 8, ,1 Miasto 432 8, ,7 Wieś 341 8, ,4 Powiat kętrzyński , ,0 Miasto , ,5 Wieś , ,4 Powiat lidzbarski , ,5 Miasto , Wieś 165 9, ,9 Powiat mrągowski 464 9, ,2 Miasto 243 9, ,1 Wieś 221 8, Powiat nidzicki 293 8, ,4 Miasto 122 8, Wieś 171 8, ,0 Powiat nowomiejski 385 8, ,1 Miasto 99 8, Wieś 286 8, ,4 Powiat olecki 329 9, ,6 Miasto 154 9, ,7 Wieś 175 9, ,9 Powiat olsztyński , ,4 Miasto 375 9, Wieś 638 7, ,2 Powiat ostródzki , ,9 Miasto , Wieś 508 9, ,4 Powiat piski 477 8, ,8 Miasto 288 8, ,2 Wieś 189 8, Powiat szczycieński 647 9, ,9 Miasto , ,3 Wieś 371 8, ,2 Powiat gołdapski 243 8, Miasto 108 7, Wieś 135 9, Powiat węgorzewski 227 9, Miasto 110 9, Wieś 117 9, Miasta na prawach powiatu M. Elbląg , ,0 M. Olsztyn , ,1 źródło: Główny Urząd Statystyczny 24

25 Tabela 11 Najczęstsze przyczyny zgonów w woj.warmińsko-mazurskim zarejestrowane w 2013 roku* Przyczyna zgonu wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 Rewizja dziesiąta Ogółem 2013 rok w tym mężczyzn kobiet Wybrane przyczyny zgonów - ogółem województwo w tym: Choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B w tym: Gruźlica A15-A Nowotwory złośliwe C00-C w tym: Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy jelita grubego i zgięcia esiczo-odbytniczego C18-C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc C Nowotwór złośliwy skóry C Nowotwór złośliwy sutka u obojga płci C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór trzonu macicy C Nowotwór złośliwy jajników C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Nowotwór złośliwy tarczycy C Nowotwory in situ i nowotwory niezłośliwe D00-D Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej E00-E Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania F00-F Choroby układu nerwowego G00-G Choroby układu krążenia I00-I w tym: Choroba nadciśnieniowa I10-I Choroba niedokrwienna serca I20-I w tym: Zawał serca I Choroby naczyń mózgowych I60-I Choroby układu oddechowego J00-J Choroby układu trawiennego K00- K Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M Choroby układu moczowo-płciowego N00-N Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Q00-Q Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych jednostek chorobowych R00-R Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu V01-Y w tym: Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej i inne przyczyny zachorowań i zgonu sklasyfikowane gdzie indziej Y40-Y *źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie (dane podane są z rocznym opóźnieniem) 25

26 Tabela 12 Wybrane najczęstsze przyczyny zgonów w woj. warmińsko-mazurskim zarejestrowane w 2013 roku* wg wieku i płci Przyczyna zgonu wg Międzynarodowej Statystycznej w przedziale wiekowym Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Ogółem wg płci 0 (poniżej 1 r.ż.) 1-4 lat 5-9 lat lat lat lata ICD-10 mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Zgony - ogółem z tego: Choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B w tym : Gruźlica A15-A Nowotwory złośliwe C00-C97 - ogółem w tym: Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy ostrzela i płuc C Nowotwór złośliwy jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego C18-C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy sutka /u obojga płci/ C Nowotwór złośliwy tarczycy C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy trzonu macicy C Nowotwór złośliwy jajników C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Nowotwór złośliwy skóry C Nowotwory in situ i nowotwory niezłośliwe D00-D Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmulogicznych D50- D Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej E00-E Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania F00-F Choroby układu nerwowego G00-G Choroby układu krążenia I00-I w tym : Choroba nadciśnieniowa I10-I Choroba niedokrwienna serca I20-I w tym: Zawał serca I Choroby naczyń mózgowych I60-I Choroby układu oddechowego J00-J Choroby układu trawiennego K00-K Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M Choroby układu moczowo-płciowego N00-N Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00- P Wady rozwojowe wrodzone, znieksztalcenia i aberracje chromosomowe Q00-Q Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych jednostek chorobowych R00-R Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu V01-Y Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej Y40-Y * źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie (dane podane są z rocznym opóźnieniem) 26

27 T a b e l a 1 2 c d. W y b r a n e n a j c zęs t s z e p r z y c z y n y z g o n ó w w w o j. w a r m iń s k o - m a z u r s k i m z a r e j e s t r o w a n e w r o k u * w g w i e k u i p ł c i w p r z e d z i a l e w i e k o w y m P r z y c z y n a z g o n u w g M ię d z y n a r o d o w e j S t a t y s t y c z n e j l a t a l a t a l a t a l a t a l a t a 8 5 l a t i w ię c e j K l a s y f i k a c j i C h o r ó b i P r o b l e m ó w Z d r o w o t n y c h I C D m ężc z yź n i k o b i e t y m ężczyźn i k o b i e t y m ęż c z yź n i k o b i e t y m ężc z yź n i k o b i e t y m ężczyź n i k o b i e t y m ężczyźn i k o b i e t y Z g o n y - o g ó ł e m z t e g o : C h o r o b y z a k aź n e i p a s oż y t n i c z e A B w t y m : G r uź l i c a A A N o w o t w o r y z ł oś l i w e C C o g ó ł e m w t y m : N o w o t w ó r z ł oś l i w y ż o łą d k a C N o w o t w ó r z ł oś l i w y o s t r z e l a i p ł u c C N o w o t w ó r z ł oś l i w y j e l i t a g r u b e g o, z g ię c i a e s i c z o - o d b y t n i c z e g o C C N o w o t w ó r z ł oś i l i w y o d b y t n i c y C N o w o t w ó r z ł oś i w y s u t k a / u o b o j g a p ł c i / C N o w o t w ó r z ł oś l i w y t a r c z y c y C N o w o t w ó r z ł oś l i w y s z y j k i m a c i c y C N o w o t w ó r z ł oś l i w y t r z o n u m a c i c y C N o w o t w ó r z ł oś l i w y j a j n i k ó w C N o w o t w ó r z ł oś l i w y g r u c z o ł u k r o k o w e g o C N o w o t w ó r z ł oś l i w y s k ó r y C N o w o t w o r y i n s i t u i n o w o t w o r y n i e z ł oś l i w e D D C h o r o b y k r w i i n a r zą d ó w k r w i o t w ó r c z y c h o r a z n i e k t ó r e c h o r o b y p r z e b i e g a ją c e z u d z i a ł e m m e c h a n i z m ó w a u t o i m m u l o g i c z n y c h D D Z a b u r z e n i a w y d z i e l a n i a w e w nę t r z n e g o, s t a n u o dż y w i a n i a i p r z e m i a n y m e t a b o l i c z n e j E E Z a b u r z e n i a p s y c h i c z n e i z a b u r z e n i a z a c h o w a n i a F F C h o r o b y u k ł a d u n e r w o w e g o G G C h o r o b y u k ł a d u k rąż e n i a I I w t y m : C h o r o b a n a d c iś n i e n i o w a I I C h o r o b a n i e d o k r w i e n n a s e r c a I I w t y m : Z a w a ł s e r c a I C h o r o b y n a c z yń m ó z g o w y c h I I C h o r o b y u k ł a d u o d d e c h o w e g o J J C h o r o b y u k ł a d u t r a w i e n n e g o K K C h o r o b y u k ł a d u k o s t n o - s t a w o w e g o, m ięś n i o w e g o i t k a n k i łą c z n e j M M C h o r o b y u k ł a d u m o c z o w o - p ł c i o w e g o N N S t a n y r o z p o c z y n a ją c e s ię w o k r e s i e o k o ł o p o r o d o w y m P P W a d y r o z w o j o w e w r o d z o n e, z n i e k s z t a l c e n i a i a b e r r a c j e c h r o m o s o m o w e Q Q O b j a w y, c e c h y c h o r o b o w e i n i e p r a w i d ł o w e w y n i k i b a d ań l a b o r a t o r y j n y c h j e d n o s t e k c h o r o b o w y c h R R Z e w nę t r z n e p r z y c z y n y z a c h o r o w ań i z g o n u V Y

28 T a b e la 1 2 c d. W y b r a n e n a jc zę s ts z e p r z y c z y n y z g o n ó w w w o j. w a r m iń s k o -m a z u r s k im z a r e je s tr o w a n e w r o k u * w g w ie k u i p łc i P rz y c z y n a z g o n u w g M ię d z y n a ro d o w e j S ta ty s ty c z n e j w p rz e d z ia le w ie k o w y m K la s y fik a c ji C h o ró b i P ro b le m ó w la t Z d ro w o tn y c h IC D -1 0 mężc z yź n i k o b ie tymęż c z yź n i k o b ie tymęż c z yź n i k o b ie tymęż c z yź n i k o b ie tymężczyź n i k o b ie tymężc z yź n i k o b ie tymęż c z yź nki o b ie ty Z g o n y - o g ó łe m z te g o : C h o r o b y z a k aź n e i p a s oż y tn ic z e A 0 0 -B w ty m : G r uź lic a A 1 5 -A N o w o tw o r y z łoś liw e C 0 0 -C o g ó łe m w ty m : N o w o tw ó r z łoś liw y ż o łą d k a C N o w o tw ó r z łoś liw y o s trz e la i p łu c C N o w o tw ó r z łoś liw y je lita g ru b e g o, z g ię c ia e s ic z o -o d b y tn ic z e g o C 1 8 -C N o w o tw ó r z łoś iliw y o d b y tn ic y C N o w o tw ó r z łoś iw y s u tk a /u o b o jg a p łc i/ C N o w o tw ó r z łoś liw y ta r c z y c y C N o w o tw ó r z łoś liw y s z y jk i m a c ic y C N o w o tw ó r z łoś liw y tr z o n u m a c ic y C N o w o tw ó r z łoś liw y ja jn ik ó w C N o w o tw ó r z łoś liw y g r u c z o łu k ro k o w e g o C N o w o tw ó r z łoś liw y s k ó r y C N o w o tw o r y in s it u i n o w o tw o r y n ie z łoś liw e D 0 0 -D C h o r o b y k r w i i n a r zą d ó w k r w io tw ó r c z y c h o r a z n ie k tó r e c h o r o b y p r z e b ie g a ją c e z u d z ia łe m m e c h a n iz m ó w a u t o im m u lo g ic z n y c h D D Z a b u r z e n ia w y d z ie la n ia w e w nę tr z n e g o, s ta n u o dż y w ia n ia i p r z e m ia n y m e t a b o lic z n e j E 0 0 -E Z a b u r z e n ia p s y c h ic z n e i z a b u r z e n ia z a c h o w a n ia F 0 0 -F C h o r o b y u k ła d u n e r w o w e g o G 0 0 -G C h o r o b y u k ła d u k rąż e n ia I 0 0 -I w ty m : C h o ro b a n a d c iś n ie n io w a I1 0 -I C h o ro b a n ie d o k rw ie n n a s e rc a I2 0 -I w ty m : Z a w a ł s e r c a I C h o ro b y n a c z yń m ó z g o w y c h I6 0 -I C h o r o b y u k ła d u o d d e c h o w e g o J 0 0 -J C h o r o b y u k ła d u tr a w ie n n e g o K 0 0 -K C h o r o b y u k ła d u k o s tn o -s t a w o w e g o, m ięś n io w e g o i tk a n k i łą c z n e j M 0 0 -M C h o r o b y u k ła d u m o c z o w o -p łc io w e g o N 0 0 -N S ta n y r o z p o c z y n a ją c e s ię w o k r e s ie o k o ło p o r o d o w y m P P W a d y r o z w o j o w e w r o d z o n e, z n ie k s z ta lc e n ia i a b e r r a c je c h r o m o s o m o w e Q 0 0 -Q O b ja w y, c e c h y c h o r o b o w e i n ie p r a w id ło w e w y n ik i b a d ań la b o r a to r y jn y c h je d n o s t e k c h o r o b o w y c h R 0 0 -R Z e w nę tr z n e p r z y c z y n y z a c h o r o w ań i z g o n u V 0 1 -Y P o w ik ła n ia o p ie k i c h ir u r g ic z n e j i m e d y c z n e j Y 4 0 -Y * ź ró d ło : U rzą d S ta ty s ty c z n y w O ls z ty n ie ( d a n e p o d a n e są z r o c z n y m o p óź n ie n ie m ) 28

29 Tabela 13 Przeciętne trwanie życia wg województw w 2014 roku Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Polska - ogółem 73,8 81,6 Miasta 74,2 81,5 Obszar wiejski 73,1 81,7 Województwa Dolnośląskie 73,1 81,1 Miasta 73,4 81,5 Obszar wiejski 72,4 81,7 Kujawsko-Pomorskie 73,4 81,1 Miasta 73,5 81,1 Obszar wiejski 73,1 80,8 Lubelskie 73,2 82,2 Miasta 74,5 82,4 Obszar wiejski 72,2 80,9 Lubuskie 73,3 80,8 Miasta 73,9 81,2 Obszar wiejski 72,2 82,1 Łódzkie 71,7 80,8 Miasta 71,8 80,5 Obszar wiejski 71,5 79,9 Małopolskie 75,3 82,5 Miasta 75,7 82,5 Obszar wiejski 75,0 81,3 Mazowieckie 74,0 81,8 Miasta 75,0 81,9 Obszar wiejski 72,2 82,5 Opolskie 74,5 81,4 Miasta 75,1 81,4 Obszar wiejski 73,9 81,6 Podkarpackie 75,1 82,8 Miasta 75,9 82,8 Obszar wiejski 74,5 81,3 Podlaskie 74,0 82,8 Miasta 74,8 82,8 Obszar wiejski 72,8 82,8 Pomorskie 74,4 81,5 Miasta 74,8 81,6 Obszar wiejski 73,7 82,7 Śląskie 73,2 80,4 Miasta 73,0 80,2 Obszar wiejski 74,0 81,1 Świętokrzyskie 73,7 82,1 Miasta 74,5 81,8 Obszar wiejski 72,9 81,2 Warmińsko-Mazurskie 73,1 81,2 Miasta 74,1 81,6 Obszar wiejski 71,6 80,6 Wielkopolskie 74,0 81,2 Miasta 74,4 81,3 Obszar wiejski 73,4 81,0 Zachodniopomorskie 73,6 80,9 Miasta 74,3 81,1 Obszar wiejski 71,9 80,1 źródło: Główny Urząd Statystyczny 29

30 Przeciętne trwanie życia ogółem wg województw w 2014 roku Mężczyźni Kobiety Polska - ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Przeciętne trwanie życia w miastach wg województw w 2014 roku Mężczyźni Kobiety Polska - ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 30

31 Przeciętne trwanie życia na obszarach wiejskich wg województw w 2014 roku. Mężczyźni Kobiety Polska - ogółem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 31

32 ROZDZIAŁ II AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

33 Sytuacja zdrowotna mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Wśród populacji dzieci i młodzieży (0-18 lat), pod opieką lekarza rodzinnego z powodu chorób stwierdzonych w roku sprawozdawczym znajdowało się osób (wskaźnik /10 tys. ludności wynosił 2 785,1), z czego u dzieci schorzenia stwierdzono po raz pierwszy w roku sprawozdawczym 2014 (wskaźnik /10 tys. ludności wynosił 426,8). Najliczniej występujące schorzenia w tej grupie to: zniekształcenia kręgosłupa, które stwierdzono u osób, dychawica oskrzelowa u osób, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka u osób. Biorąc pod uwagę strukturę wiekową dzieci i młodzieży stwierdza się, że najwięcej schorzeń wśród populacji do 18 lat występuje w przedziale wiekowym lat ( osób). Spośród osób w wieku powyżej 19 lat będących na liście lekarzy rodzinnych, przewlekłe schorzenia stwierdzone w roku sprawozdawczym występowały u osób (wskaźnik /10 tys. ludności wynosił 4 644), z tego u osób schorzenia stwierdzono po raz pierwszy (wskaźnik /10 tys. ludności to 704,4). Najliczniejszą grupę pacjentów ze schorzeniami stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej ( osoby). Ze sprawozdań przekazywanych przez lekarzy POZ wynika, że największą grupę schorzeń w populacji dorosłych stanowiły choroby układu krążenia ( osób), w tym głównie choroba nadciśnieniowa ( osób). Następnymi licznie występującymi schorzeniami wśród osób będących na listach lekarzy POZ były choroby układu mięśniowo-kostnego stwierdzone u osób oraz choroby układu trawiennego rozpoznane u osób. W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w roku 2014 udzielono łącznie porad (bez porad medycyny pracy i opieki psychiatrycznej), z tego osoby w podstawowej opiece zdrowotnej, osób w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej (bez stomatologii) oraz porad stomatologicznych. Najwięcej udzielono porad chirurgicznych ( ), ginekologiczno-położniczych ( ) oraz okulistycznych ( ). W 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano 166 nowych zachorowań na gruźlicę wszystkich postaci. Współczynnik zapadalności /100 tys. ludności wynosił 11,50 i był niższy niż w roku 2013 (13,30). W kraju współczynnik zapadalności wynosił w 2014 roku 17,4 (w 2013 roku 18,8). Dane dotyczące nowych zachorowań na nowotwory złośliwe pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Rejestru Nowotworów w Samodzielnym Publicznym ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Ze względu na konieczność zebrania i zanalizowania wszystkich danych, informacje przekazywane są z 2-letnim opóźnieniem. W związku z tym w tabeli 14 przedstawiono dane za lata

34 W 2013 roku zarejestrowano przypadki zachorowań. Jest to znaczący wzrost o 302 osoby (czyli 5,4 % więcej niż w roku 2012). Najczęściej występowały nowotwory złośliwe: tchawicy, oskrzeli i płuc osób (spadek w stosunku do roku 2012), układu moczowego osoby (wzrost w stosunku do roku 2012), sutka osoby. W roku 2014 w poradniach specjalistycznych i szpitalach finansowanych ze środków publicznych z powodu nowotworów złośliwych leczono pacjentów ( w roku 2013). Najczęstszą przyczyną był nowotwór złośliwy sutka osoby, nowotwory złośliwe narządów trawiennych osób oraz nowotwór złośliwy narządów oddechowych i klatki piersiowej osób. Według przekazanych przez podmioty sprawozdawcze danych, w roku 2014 badania cytologiczne wykonano u kobiet (bez względu na źródło finansowania). W województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku wykonano ogółem dializ u osób na 152 stanowiskach dializacyjnych. 16% dializ zostało wykonanych w systemie stacjonarnym w szpitalach, pozostałe 84% to dializy wykonane w trybie ambulatoryjnym w stacjach dializ. W 2014 roku z powodu chorób psychicznych (bez uzależnień), w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci leczono osób (w roku osób), wskaźnik /10 tys. ludności wyniósł 261,5. Po raz pierwszy leczono osób, czyli o 37 osób więcej niż w roku Wśród chorób psychicznych stwierdzono najwięcej przypadków zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych osób, organicznych zaburzeń F00 F osób oraz schizofrenii osób. Liczba leczonych w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu to osób. Wskaźnik leczonych ogółem na 10 tys. osób (48,0) był niższy niż w roku 2013, a z tego w grupie leczonych osób w wieku lat wskaźnik wyniósł aż 73,1 z czego 53,7 to zespół uzależnienia. W grupie wiekowej lat, najczęściej występującymi zaburzeniami związanymi z alkoholem były: używanie szkodliwe, zespół abstynencyjny bez majaczenia, zespół abstynencyjny z majaczeniem, zespół amnestyczny oraz współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych. Natomiast w grupie wiekowej lat największy wskaźnik odnotowano przy ostrym zatruciu oraz zespole uzależnienia. Ponadto w zakresie opieki psychiatrycznej, w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2014 roku leczono 1100 osób i było to o 281 osób więcej niż w roku poprzednim. Zapadalność na choroby zakaźne w województwie przedstawia się w następująco: w porównaniu w rokiem poprzednim zmalała liczba zachorowań na salmonellozy: z 516 w roku 2013 do 372 w roku 2014, 34

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M

Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?

Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych? Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1

LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1 Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 11.08.2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka populacji

2. Charakterystyka populacji Wstępna informacja o ach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego, 1 i kwietnia 2 r. przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1. Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz 1% podatku za rok 2015

Wykaz 1% podatku za rok 2015 Lp. Powiat Gmina OSP 1% OSP 1 Bartoszyce Bartoszyce Nalikajmy 323,17 zł 2 Bartoszyce Bartoszyce Wojciechy 63,84 zł 3 Bartoszyce Bisztynek Bisztynek 462,15 zł 4 Bartoszyce Bisztynek Grzęda 347,23 zł 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku

Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Harmonogram szkoleń luty 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej

Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej Rozdział V: Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz, Monika Borawska Dynamika rozwoju gospodarczego jednostek lokalnych na tle ich sytuacji demograficznej 85 ROZDZIAŁ V Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.com email: sekretariat@oke.lomza.com INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku

Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń kwiecień 2017 roku Godzina rozpoczęcia 21.04.2017 10 00 Zasady i wymogi przyznawania płatności 22.04.2017 9 00 IX Wiosenne Targi Ogrodnicze Pamiętajcie o Ogrodach

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Sekretariat - tel. 89 521 09 20 faks: 89 522 98 25 e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego (spostrzeżenia z analizy danych zastanych) ( R A P O R T K O Ń C O W Y ) Magdalena Wojarska Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku

Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. Suwalska 15 bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854 braniewski Braniewo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski Działdowo działdowski

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera

Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera. Boisko Orlik Ełk, ul. prof. Władysława Szafera Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bartoszycki Bartoszyce Boisko Orlik Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 4 2016-10-26 10:00 Rafał Gajdamowicz 601073854

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data

Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Harmonogram szkoleń grudzień 2017 roku Godzina Data Temat szkolenia rozpoczęcia Gmina Bartoszyce Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 01.12.2017 9:00 Kalibracja

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw]

Strona 1 z 9. moc. rodzaj instalacji. [kw] Strona 1 z 9 Nr Nazwa Podmiotu miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania lokalizacja przyłączenia moc przyłączeniowa [kw] 1 Osoba prawna Gdynia [45] Morąg, 6000 2 Osoba prawna Gdynia [47] Gietrzwałd, 4000

Bardziej szczegółowo

lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy

lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy Szkolna 64 4 Bartoszycki Bartoszyce Bezledy Bezledy 6

Bardziej szczegółowo

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak

LISTA OSP 2015 rok OSP Miejscowość 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak LISTA OSP 2015 rok Lp. Powiat Gmina OSP Miejscowość KSRG 1 Bartoszyce Górowo Iławeckie Tak 2 Bartoszyce Bartoszyce Bartoszyce 3 Bartoszyce Bartoszyce Bezledy Tak 4 Bartoszyce Bartoszyce Galiny Tak 5 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015

Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Województwo warmińsko-mazurskie E_noty 2015 Załącznik nr 16 do OPZ Lp Nazwa zabytku Miejscowość Gmina Powiat Województwo Nr rejestru 1. Założenie pałacowo-parkowe i folwark Sztynort Węgorzewo Węgorzewo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016

ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego. posiedzenie 12 grudnia 2016 ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego posiedzenie 12 grudnia 2016 STAN ORGANIZACYJNY 98 ODDZIAŁÓW GMINNYCH?? 19 ODDZIAŁÓW POWIATOWYCH Jednostki tzw. nieoperacyjne?? STAN ORGANIZACYJNY 2011 2016

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo