Lublin, dnia 15 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 23 maja 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 15 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 23 maja 2018 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów II etap Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 1566) oraz w związku z uchwałą XXI/153/16 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, zmienioną uchwałą Nr XXXII/220/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 września 2017 r., Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne Po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów II etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, uchwalonego uchwałą Nr XXX/152/01 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 czerwca 2001 r., z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałami Rady Gminy Lubartów: Nr XVII/103/12 z dnia 8 maja 2012 r., Nr V/35/15 z dnia 27 marca 2015 r., Nr XI/72/15 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz uchwałą Nr XXII/154/16 Rady Gminy Lubartów z dnia 2 grudnia 2016 r. uchwala się: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, uchwalonego II etap: 1) Uchwałą Nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maj 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1999 r. Nr 47, poz. 767, z późn. zm.); 2) uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2000 r. Nr 25, poz. 366, z późn. zm.), zwaną dalej zmianą planu Część tekstowa zmiany planu stanowi treść niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) część graficzna rysunek zmiany planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały; 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 3.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu: 1) granica opracowania planu; 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 4) trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 ze strefą kontrolowaną; 5) strefy lokalizacji zieleni izolacyjnej i osłonowej wzdłuż obwodnicy m. Lubartowa, oznaczonej symbolem KDE (GP/S) oraz terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej; 6) symbole (oznaczenia literowe) określające podstawowe przeznaczenie terenu. 2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu, obejmujące w szczególności przewidywany zasięg uciążliwości (hałasu) ruchu drogowego od planowanej drogi ekspresowej, oznaczonej symbolem KDE (GP/S) - są oznaczeniami orientacyjnymi lub postulatywnymi i wymagają uściślenia w dokumentach sporządzanych na podstawie przepisów odrębnych oraz w decyzjach administracyjnych. 3. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granice stref wymagających szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych: 1) strefy ochronne od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; 2) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN100; 3) przewidywany zasięg hałasu komunikacyjnego od planowanej drogi ekspresowej KDE (GP/S). 4. Oznaczenia literowe i graficzne, stosowane na rysunku zmiany planu, poza granicami terenu objętego zmianą planu, mają charakter informacyjny Ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale 2 niniejszej uchwały obowiązują łącznie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu planistycznego. 2. Zagospodarowanie terenu winno być zgodne z przeznaczeniem podstawowym ustalonym zmianą planu lub, przy zachowaniu warunków dla realizacji przeznaczenia podstawowego, zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym Ilekroć w uchwale jest mowa o: Wyjaśnienie używanych pojęć 1) planie należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów uchwalony Uchwałą nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 47, poz. 767 z dnia r.) oraz Uchwałą nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 25, poz. 366 z dnia r.) z późniejszymi zmianami; 2) zmianie planu należy przez to rozumieć część tekstową i graficzną zmiany planu, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały; 3) załączniku graficznym należy przez to rozumieć rysunek o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały; 4) terenie planistycznym (terenie) należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na załączniku graficznym liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 5) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach zmiany planu i oznaczone symbolem literowym (literowymi), które winno przeważać na terenie planistycznym; 6) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym symbolami literowymi przedzielonymi przecinkiem) należy przez to rozumieć równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć łącznie lub samodzielnie;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz ) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach zmiany planu dotyczących terenu planistycznego, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, z zastrzeżeniem, że zagospodarowanie związane z funkcją dopuszczalną, będzie stanowić mniej niż 40% powierzchni terenu planistycznego lub mniej niż 40% powierzchni całkowitej sytuowanych na nim budynków oraz, że funkcja dopuszczalna nie wykluczy zagospodarowania terenu, zgodnie z funkcją podstawową, ustaloną zmianą planu; 8) usługach komercyjnych należy przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich części na cele służące działalności związanej z zaspokojeniem stałych potrzeb bytowych i socjalnych ludności, w szczególności usługi handlu, w tym, na terenach określonych w zmianie planu - handlu hurtowego, rzemiosła, gastronomii, usług komunikacji (jak myjnie samochodowe, zakłady obsługi i remontów środków transportu itp. z wyłączeniem stacji paliw), usługi bytowe, doradcze, projektowe i inne o zbliżonych uwarunkowaniach lokalizacyjnych; 9) drodze publicznej należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg (krajowa, gminna), wydzieloną liniami rozgraniczającymi; 10) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę oznaczoną zmianą planu symbolem KDW, nie zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem komunikacji pieszej; 11) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach wielopołaciowy o dwu - i większej liczbie głównych połaci dachowych nachylonych pod kątem większym niż 12 ; za dach stromy uważa się dach w kształcie kolebki, kopuły, pilasty itp.; 12) dachu płaskim należy przez to rozumieć dach jednospadowy o nachyleniu połaci nie większym niż 12 ; 13) geometrii dachu należy przez to rozumieć określoną w ustaleniach zmiany planu liczbę i kąt nachylenia głównych połaci dachowych; 14) obsłudze komunikacji należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego służące obsłudze komunikacji pieszej i kołowej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, drogi pożarowe, place, parkingi); 15) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, stosownie do ustaleń szczegółowych dotyczących terenu planistycznego; 16) siedlisku rolnym w zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć siedlisko rolne w rodzinnym gospodarstwie rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym, o powierzchni gruntów rolnych powyżej 1,0 ha, w skład których mogą wchodzić budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, inwentarskie, służące wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz garaże; 17) budynku gospodarczym należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego; 18) wysokości zabudowy należy przez to rozumieć różnicę rzędnych: a) dla budynku - mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu dachu (lub stropodachu), z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej, instalacji i elementów technicznych takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami jak maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), b) w przypadku pozostałych obiektów budowlanych określoną od poziomu terenu przy najniżej położonym naziemnym elemencie konstrukcyjnym obiektu do jego najwyżej położonego punktu; w przypadku obiektu budowlanego z ruchomymi elementami technicznymi wysokość mierzy się do najwyższego punktu położenia tych elementów; 19) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość budynku, stosownie do ustaleń zmiany planu, od krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obsługującej teren planistyczny lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie dotyczy okapów, gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów, zadaszeń, schodów, ganków, wykuszy i logii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m poza elewację budynku;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz ) linii rozgraniczającej teren należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolem cyfrowym i literowym (literowymi), wyznaczające granice ewentualnego podziału geodezyjnego; 21) terenie inwestycji należy przez to rozumieć fragment terenu lub cały teren planistyczny, obejmujący działkę, kilka działek gruntu lub ich części, na którym realizuje się jedną inwestycję, zgodnie z przepisami odrębnymi; 22) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu; 23) wskaźniku powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowy budynków, do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, występy dachowe, a także obiektów małej architektury i funkcjonujących sezonowo; 24) nieuciążliwym zagospodarowaniu należy przez to rozumieć zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na działalność usługową, inne przedsięwzięcia i związane z nimi inwestycje, w tym zaliczane, zgodnie z przepisami odrębnymi, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdy przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak ich niekorzystnego wpływu na środowisko a także inne przedsięwzięcia, których oddziaływanie (emisja hałasu, spalin, drgań itd.) nie przekracza granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powoduje przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych); 25) zieleni izolacyjnej należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej z wyłączeniem przestrzeni przeznaczonej na wjazd na teren, odpornej na zanieczyszczenia, tworzący barierę wizualną i akustyczną; w przypadku zieleni izolacyjnej i osłonowej stanowiącą również osłonę np. przeciwwiatrową od terenów otwartych oraz ochronę sąsiadujących terenów przed uciążliwym oddziaływaniem obiektów i przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie planistycznym; 26) przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 27) przepisach ustawy bez podania nazwy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 oraz z 2018 r. poz.1566). 2. Pojęcia nie zdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 2. Ustalenia ogólnezasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nakaz kształtowania zagospodarowania na terenie objętym zmianą planu, w nawiązaniu do otaczającego krajobrazu, z uwzględnieniem warunków położenia, przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania sąsiednich terenów poprzez: 1) podział geodezyjny terenów planistycznych, z zachowaniem minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 2) strefowe zagospodarowanie terenów planistycznych i działek budowlanych z oddzieleniem funkcji kolizyjnych. 2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej zmianie planu. 3. Dopuszcza się etapowe zagospodarowanie i zabudowę terenów objętych zmianą planu: 1) zgodnie z przeznaczeniem terenów, w szczególności: a) budowę budynku mieszkalnego w pierwszym etapie zabudowy działki siedliska rolnego w zabudowie zagrodowej, b) administracyjno-socjalnego w terenie przeznaczonym na cele produkcyjno-usługowe, jeśli jest dopuszczony zmianą planu;

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz ) etapowe zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zmiany planu. 4. Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. Lokalizacja obiektów tymczasowych jest dopuszczona w obrębie działki budowlanej lub terenu inwestycji, na których jest realizowana inwestycja docelowa, w czasie realizacji inwestycji. 5. Zakaz lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu Ustala się, że tereny wyznaczone na rysunku zmiany planu są położone poza obszarami objętymi ochroną przyrody w znaczeniu przepisów odrębnych, ustanowionymi na obszarze gminy Lubartów. 2. Tereny planistyczne położone są w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 (Lublin), którego zasoby wodne objęte są ochroną, zgodnie z przepisami odrębnymi. Do czasu ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406) obowiązują zakazy: 1) lokalizowania przedsięwzięć negatywnie wpływających na ilość i jakość zasobów wodnych; zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego; 2) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych; 3) gromadzenia ścieków bytowych w nieszczelnych szambach i dołach chłonnych. Zasady kształtowania krajobrazu Kształtowanie zespołów zabudowy (zagrodowej, jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej i innej dopuszczonej zmianą planu) o jednorodnym charakterze architektonicznym, z zachowaniem ustalonych zmianą planu warunków dotyczących maksymalnej wysokości, kolorystyki budynków, geometrii dachów. 2. Zakaz lokalizacji budowli stanowiących negatywne dominanty w krajobrazie, a w szczególności: 1) zakaz sytuowania budowli o wysokości równej lub większej niż 50,0 m nad poziom otaczającego terenu; 2) zakaz ten nie dotyczy obiektów teleinformatyki i telekomunikacji, realizowanych na podstawie przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że planowane obiekty o wysokości powyżej 50,0 m nad poziom otaczającego terenu wymagają zgłoszenia do organów nadzoru nad lotnictwem wojskowym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Nakaz dostosowania architektury budynków i budowli projektowanych lub przebudowywanych do otaczającego krajobrazu, w szczególności poprzez: 1) stosowanie dla elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej takich materiałów jak: a) kamień naturalny lub sztuczny, cegła licowa, tynk, drewno, b) obowiązuje zakaz stosowania innych materiałów sztucznych typu siding; 2) w odniesieniu do zabudowy planowanej na terenach objętych zmianą planu obowiązuje stonowana kolorystyka elewacji (biel, odcienie beżu, brązu, szarości) i dachów budynków (brąz, grafit, czerń, zieleń, odcienie stonowane czerwieni), wyklucza się kolory agresywne i dominujące w krajobrazie. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej Tereny planistyczne niesą objęte indywidualnie ochroną konserwatorską. 2. W odniesieniu do zabytków archeologicznych ujawnionych podczas nie nadzorowanych prac ziemnych i budowlanych obowiązują zasady ochrony konserwatorskiej zgodne z przepisami odrębnymi. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz Zmianą planu wyznaczono obszary przestrzeni publicznej, w znaczeniu przepisów ustawy tereny przeznaczone na: 1) poszerzenie drogi gminnej (projektowanej), oznaczonej symbolem 7KDG(D)-P; 2) wyznaczenie dróg wewnętrznych docelowo gminnych, oznaczonych symbolami 8KDW/KDG(D), 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D); 3) jezdnię drogi oznaczonej symbolem 9KDW/KDG(D) należy realizować z zachowaniem minimalnej odległości 6 m od osi istniejącego gazociągu wysokich ciśnień DN 100. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 11. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się: 1) parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, gabaryty obiektów i linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów planistycznych; 2) ponadto w zakresie zasad sytuowania zabudowy obowiązują: a) sposób usytuowania budynków w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz od granic przyległych nieruchomości lub granic terenu planistycznego (z uwzględnieniem minimalnych odległości od napowietrznych linii elektroenergetycznych, planowanych dróg oraz istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia), zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, b) sposób usytuowania obiektów budowlanych innych niż budynki w stosunku do dróg publicznych i innych terenów wymienionych w pkt a, zgodnie z warunkami zmiany planu i przepisami odrębnymi, c) odległość zabudowy od granicy ewidencyjnej wydzielonych dróg wewnętrznych, dopuszczonych zmianą planu a nieoznaczonych na rysunku zmiany planu - min. 3,0 m, z zachowaniem przepisów odrębnych, d) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych na działkach budowlanych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów planistycznych; 3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji ustala się: a) wskaźnik lub minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów planistycznych, b) potrzeby w zakresie parkowania zapewniają inwestorzy lub właściciele działek budowlanych w liczbie wynikającej z ustalonych w pkt a wskaźników miejsc parkingowych, c) w przypadku realizacji na działce budowlanej przeznaczenia wielofunkcyjnego, miejsca parkingowe należy obliczyć i zapewnić dla każdej funkcji. Ustalenia dla terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych oraz szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi Ustala się, że w granicach terenów objętych zmianą planu wyznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, a w szczególności: 1) tereny górnicze; 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 3) obszary osuwania się mas ziemnych; 4) strefy ochronne ujęć wody; 5) strefy sanitarne czynnych cmentarzy.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz Wskazuje się granicę strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN wynoszącej 15,0 m (po 7,5 m od osi linii), oznaczonej na załączniku graficznym, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 3. Na terenach położonych w zasięgu strefy, o których mowa w ust. 2: 1) ustala się zakaz: a) realizacji budynków, b) nasadzeń drzew wysokopiennych, o wysokości powyżej 3,0 m, c) składowania materiałów łatwopalnych; 2) dopuszcza się weryfikację zasięgu strefy, o której mowa w ust. 2, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym po likwidacji, przebudowie lub skablowaniu linii SN i w uzgodnieniu zmian z zarządzającym siecią; 3) w przypadku likwidacji linii, jej skablowania itp., przestają obowiązywać zakazy ustalone w pkt 1, a strefa o której mowa w ust. 2, może być zagospodarowana zgodnie z warunkami ustalonymi dla terenu planistycznego, położonego w jej dotychczasowym zasięgu; 4) dopuszcza się zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia, uprawy ogrodnicze, uprawy polowe, z zastrzeżeniem pkt 1b i pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odległości gałęzi i drzew od urządzeń linii elektroenergetycznych; 5) dopuszcza się zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż ww. z warunkiem spełnienia przepisów odrębnych i uzgodnienia z zarządcą sieci. 4. Dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, oznaczonego na załączniku graficznym obowiązuje: 1) odległość sytuowania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiektów zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, wolno stojących budynków niemieszkalnych (szopy, garaże) min. 15,0 m (połowa zmniejszonej szerokości strefy kontrolowanej); 2) odległość innych projektowanych obiektów terenowych od gazociągu należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) w pasie eksploatacyjnym gazociągu o szerokości 6,0 m (po 3,0 m z obu stron osi gazociągu), nie należy prowadzić działalności mogącej mieć negatywny wpływ na integralność sieci gazowej wysokiego ciśnienia, w tym w szczególności sadzić drzew i krzewów oraz sytuować jezdni drogi oznaczonej symbolem 9KDW/KDG(D). 5. Obowiązuje ochrona przed hałasem określona przez dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w rozumieniu przepisów odrębnych, dla terenu przeznaczonego zmianą planu pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem RM,MN. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu Ustala się, że w granicach obszaru objętego zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości oraz przeprowadzania stosownej procedury, określonej w przepisach odrębnych. 2. Ustala się możliwość połączenia działek i ich ponowny podział w obrębie terenów planistycznych objętych zmianą planu, na działki budowlane (tereny inwestycji) pod warunkiem zachowania następujących zasad: 1) zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, ustalonej dla terenów planistycznych w ustaleniach szczegółowych zmiany planu; 2) zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) granice nowo wydzielanych działek budowlanych powinny być prostopadłe do linii rozgraniczających obsługujących je dróg, z tolerancją do 30 ; 4) dopuszcza się podział geodezyjny terenów oznaczonych symbolami 1P,U i 2P,U, z zachowaniem przepisów odrębnych i ustaleń zmiany planu:

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz a) wydzielenie dróg wewnętrznych obsługujących tereny przedsiębiorczości (oznaczone symbolem 1P,U i 2P,U) oraz działek na lokalizację obiektów infrastruktury technicznej związanych z jego obsługą, włączonych do wyznaczonych dróg wewnętrznych docelowo gminnych, oznaczonych symbolami 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D) oraz drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 11KDW, b) scalenie pozostałych działek lub części działek, poza wymienionymi w pkt 4 a, w obrębie terenów inwestycji, na terenach oznaczonych symbolami 1P,U i 2P,U - w dostosowaniu do potrzeb inwestorskich, c) obowiązuje uzgodnienie podziałów nieruchomości, położonych przy drodze krajowej z zarządcą drogi. 3. Dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w ustaleniach szczegółowych dla terenów planistycznych, z zastrzeżeniem ustaleń 13 ust. 2, wyłącznie w celu: 1) powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem, że działka podlegająca podziałowi zachowa powierzchnię określoną w ustaleniach szczegółowych dla działki budowlanej; 2) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej; 3) wydzielenia dojazdu (drogi wewnętrznej) do nowo wydzielanych działek. 4. Dopuszcza się możliwość wydzielania terenów dla wewnętrznego układu komunikacyjnego przy uwzględnieniu następujących zasad: 1) nowy układ granic zapewni bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej o których mowa w ust. 2 pkt 4a; 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu do działek budowlanych o których mowa w pkt 1, poprzez drogi wewnętrzne stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości dla których korzystanie z nich jest konieczne. Ogólne zasady dotyczące realizacji infrastruktury technicznej Ustala się, że docelowo tereny objęte zmianą planu będą obsługiwane ze zbiorczej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej a także sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem wymogów przepisów odrębnych. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Dopuszcza się możliwość budowy nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej nie oznaczonych na rysunku zmiany planu, takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy urządzenia telekomunikacyjne, na podstawie opracowań technicznych, z zachowaniem przepisów odrębnych i warunków niniejszej uchwały. 4. Dopuszcza się trasowanie liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń, w pasie między linią rozgraniczającą dróg i nieprzekraczalną linią zabudowy, przy zachowaniu odległości wynikających z przepisów odrębnych i ustaleń szczegółowych zmiany planu. 5. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku zmiany planu. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 15. Na terenach objętych zmianą planu, obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz a) zasilanie w wodę z wodociągów zlokalizowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg o parametrach wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej i zaopatrzenia przyległej zabudowy lub zagospodarowania terenu, b) zaopatrzenie w wodę z maksymalnym wykorzystaniem istniejących odwiertów studziennych; 2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych: a) rozwiązanie utylizacji ścieków systemami kanalizacji zbiorczej poprzez oczyszczalnię mechanicznobiologiczną, b) dopuszcza się zastosowanie rozwiązań indywidualnych zgodnych z przepisami odrębnymi do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną: - realizację bezodpływowego zbiornika na nieczystości, z warunkiem jego lokalizacji w sposób umożliwiający docelowo przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, - realizację przydomowej oczyszczalni ścieków z wykluczeniem terenów narażonych na zalewanie wodami opadowymi i innych terenów o niekorzystnych dla budowy oczyszczalni (ze względów technologicznych i na ochronę środowiska) warunkach hydrogeologicznych, c) jakość odprowadzanych ścieków powinna spełniać warunki przepisów szczególnych w sprawie wprowadzania ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do wód otwartych i do ziemi bez uprzedniego podczyszczenia; 3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: a) w ramach rozbudowy istniejącego systemu średnioprężnego, b) dopuszcza się modernizację bądź przebudowę istniejącej infrastruktury gazowej; 4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: a) rozwój energetyki cieplnej opartej na wykorzystaniu gazu przewodowego do celów komunalnobytowych oraz centralnego ogrzewania, b) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych paliwami niskoemisyjnymi; 5) w zakresie gospodarki odpadami: a) postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności zagospodarowanie działek budowlanych poprzez wydzielenie miejsc i urządzeń umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów, b) gospodarka odpadami innymi niż komunalne winna być zorganizowana w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach; 6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: a) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i nowoprojektowanych stacji transformatorowych, b) dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych na lokalizację stacji transformatorowych oraz sytuowanie budynku stacji zwróconego ścianą bez otworów wentylacyjnych i drzwiowych do granicy sąsiedniej działki budowlanej w odległości 1,5 m od tej granicy; c) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych z linii napowietrznych na kablowe, d) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kw; 7) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV: a) wyznacza się pas techniczny strefę ochronną wolną od zabudowy z zakazem nasadzeń drzew wysokopiennych, składowania materiałów łatwopalnych o szerokości 15,0 m tj. 7,5 m od osi linii,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz b) w przypadku likwidacji linii, bądź jej przebudowy np. skablowania, ulega likwidacji również wyznaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują funkcje zgodnie z funkcją terenów przyległych, c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodnicze, pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odległości drzew i gałęzi od linii elektroenergetycznej; zbliżenie obiektu budowlanego na odległość mniejszą niż ww. wymaga uzyskania indywidualnej zgody i spełnienia warunków, określonych przez dysponenta sieci; 8) dla linii niskiego napięcia wymaga się zachowania odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami; przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy należy zachować wymagane przepisami odległości gałęzi i drzew od linii elektroenergetycznej; 9) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej: a) w oparciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne, b) dopuszcza się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych, oraz na innych terenach, c) lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej będzie się odbywać na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji Obsługa komunikacyjna terenów planistycznych odbywać się będzie w oparciu o istniejące i projektowane drogi publiczne (gminne) i ogólnodostępne drogi wewnętrzne. 2. Obowiązujący układ komunikacyjny w zakresie dróg publicznych uzupełniono o drogi wewnętrzne, docelowo gminne klasy D-dojazdowa, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, oznaczone na załączniku graficznym symbolami 8KDW/KDG(D), 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D). 3. W przypadku realizacji nowych dróg oraz przebudowy istniejących ustala się nakaz zapewnienia ich parametrów szerokości i nośności umożliwiającej przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i pełnienie funkcji dróg pożarowych. 4. Wzdłuż planowanego przebiegu drogi ekspresowej S19, na terenach oznaczonych na załączniku graficznym symbolami 1P,U i 2P,U obowiązuje nakaz lokalizacji infrastruktury i innych obiektów budowlanych w minimalnych odległościach określonych w ustaleniach szczegółowych dla ww. terenów. 5. Dla nowo wydzielanych dróg wewnętrznych bez obustronnego przejazdu ( zakończonych ślepo ) ustala się nakaz realizacji placów nawrotowych, o parametrach umożliwiających dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych (terenów inwestycji). Stawki procentowe Ustala się stawki procentowe opłaty planistycznej na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości będącego skutkiem wejścia w życie zmiany planu, w wysokości: 1) 30% wzrostu wartości nieruchomości terenów: a) przeznaczonego na zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonego symbolem RM,MN, b) przeznaczonego na obiekty produkcyjne i usługi komercyjne oznaczonego symbolem P,U; 2) 1% dla pozostałych terenów. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz terenów planistycznych położonych w obrębie SKROBÓW KOLONIA, oznaczonych na Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały symbolami 1P,U; 2P,U; 3RM,MN; 4R; 5R; 6R; 7KDG(D)-P; 8KDW/KDG(D); 9KDW/KDG(D); 10KDW/KDG(D); 11KDW i 12KDW. 2. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1P,U i 2P,U: 1) przeznaczenie podstawowe: a) teren obiektów produkcyjnych, b) teren usług komercyjnych; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) składy, magazyny, zaplecze socjalne-administracyjne, gospodarcze, garaże, b) obsługa komunikacji, c) infrastruktura techniczna. 3. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3RM,MN: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa zagrodowa, b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) infrastruktura techniczna, b) obsługa komunikacji. 4. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 4R, 5R i 6R: 1) przeznaczenie podstawowe - teren rolny bez prawa zabudowy; 2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna. 5. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 7KDG(D)-P: 1) przeznaczenie podstawowe - teren przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej (projektowanej); 2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna. 6. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 8KDW/KDG(D), 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D: 1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna, docelowo droga gminna; 2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna. 7. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 11KDW i 12KDW: 1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna; 2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna. 8. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1P,U i 2P,U: 1) zagospodarowanie terenów i sytuowanie obiektów produkcyjnych i usług komercyjnych, z zachowaniem wymagań ochrony środowiska dotyczących dotrzymania standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych; 2) dopuszcza się połączenie i ponowny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń zmiany planu oraz następujących warunków: minimalna powierzchnia działki - wystarczająca dla zapewnienia standardów jakości środowiska na granicy działki i zapewniająca spełnienie przepisów odrębnych, w dostosowaniu do zamierzeń inwestycyjnych a) zapewnienie dostępu do dróg wewnętrznych, docelowo gminnych, oznaczonych symbolami 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D) oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 11KDW, zgodnie z przepisami odrębnymi,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz b) zapewnienie standardów jakości środowiska na granicy wydzielonych działek budowlanych (terenu inwestycji), z zachowaniem wymogu dobrego sąsiedztwa i przepisów odrębnych; 3) dopuszcza się przedsięwzięcia zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych i warunków zmiany planu; 4) sposób zagospodarowania, zabudowy i działalność inwestycyjna nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na granicy terenu do którego inwestor ma tytuł prawny; 5) urządzenie i ukształtowanie nawierzchni placów, dróg dojazdowych w obrębie działki budowlanej (terenu inwestycji) w sposób eliminujący zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 6) maksymalna wysokość zabudowy: a) budynków produkcyjnych, usługowych, składowych, magazynów trzy kondygnacje nadziemne do 12,0 m, b) dopuszcza się obiekty i budowle produkcyjne, składy, magazyny o większej wysokości jeżeli wynika to z wymogów technicznych (technologicznych) i konstrukcyjnych, c) pozostałych budynków jedna kondygnacja nadziemna do 8,0 m; 7) geometria dachów: a) budynków produkcyjnych, składowych, magazynów dach stromy o nachyleniu połaci dachowych ; dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 30 lub inne formy dachu dostosowane do wymogów funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu, b) budynków usługowych dach stromy o nachyleniu połaci dachowych lub płaski; dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci do 30 w przypadku sytuowania zabudowy w zbliżeniu do granicy działki lub przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, c) pozostałych budynków dach stromy o nachyleniu połaci dachowych 13-40º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30º; 8) w zagospodarowaniu terenów planistycznych należy uwzględnić: a) warunki ustaleń ogólnych dotyczące strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN w terenie oznaczonym symbolem 1P,U, b) nasadzenia zieleni izolacyjnej i osłonowej - wzdłuż wschodniej i północnej granicy terenu planistycznego oznaczonego symbolem 1P,U i wzdłuż wschodniej granicy terenu planistycznego oznaczonego symbolem 2P,U, zgodnie z załącznikiem graficznym; 9) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; minimalna intensywność zabudowy nie ustala się; maksymalna intensywność zabudowy 2,8; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji 10) nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 1P,U, zgodnie z załącznikiem graficznym: a) od zewnętrznej krawędzi dodatkowej jezdni drogi zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej klasy S, oznaczonej symbolem KD - 40,0 m, b) od północnej granicy terenu planistycznego 10,0 m, c) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną, docelowo gminną, oznaczoną symbolem 9KDW/KDG(D) 6,0 m, d) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 11KDW 4,0 m e) w minimalnej odległości od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 7,5 m od osi linii; 11) nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 2P,U, zgodnie z załącznikiem graficznym: a) od zewnętrznej krawędzi dodatkowej jezdni drogi oznaczonej symbolem KD, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej klasy S - 40,0 m,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz b) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną, oznaczonego symbolem 11KDW - 4,0 m, c) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną, docelowo gminną, oznaczonego symbolem 9KDW/KDG(D) 6,0 m, d) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną docelowo gminną, oznaczonego symbolem 10KDW/KDG(D) 10,0 m; 12) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz sytuowania obiektów budowlanych, w znaczeniu przepisów odrębnych, takich jak instalacje i urządzenia związane z budynkami, budowle wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury, w pasie przyległym do planowanego przebiegu drogi ekspresowej S19, w odległości określonej w pkt 11a; 13) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1P,U: a) drogą wewnętrzną, docelowo gminną, oznaczoną symbolem 9KDW/KDG(D), b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 11KDW, włączoną do ww. drogi; 14) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 2P,U: a) drogami wewnętrznymi, docelowo gminnymi, oznaczonymi symbolami 9KDW/KDG(D) i 10 KDW/KDG(D), b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 11KDW, włączoną do drogi oznaczonej symbolem 9KDW/KDG(D); 15) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: a) 1 miejsce parkingowe / 100 m² powierzchni zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, b) 1 miejsce parkingowe / 50 m² powierzchni użytkowej zabudowy usługowej; 16) liczba stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: a) 1 stanowisko jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6-15, b) 2 stanowiska jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16-40, c) 3 stanowiska jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 3RM,MN: 1) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem wielofunkcyjnym - zabudową zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną lub siedliskami rolnymi lub zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszcza się podział terenu planistycznego na działki budowlane z zachowaniem ustaleń zmiany planu oraz warunków: a) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową m², b) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną m², c) zapewnienie dojazdu do wydzielonych działek z drogi gminnej projektowanej, oznaczonej symbolem KDG(D)-P, poszerzonej o teren oznaczony symbolem 7KDG(D)-P lub drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 12KDW, włączonej do ww. drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) w przypadku zabudowy terenu jednofunkcyjnej (wyłącznie siedliskami rolnymi lub zabudową mieszkaniową jednorodzinną) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych przy wspólnej granicy działek; 4) maksymalna wysokość zabudowy: a) budynku mieszkalnego dwie kondygnacje nadziemne 10,0 m, b) pozostałych budynków w siedlisku rolnym jedna kondygnacja nadziemna 10,0 m, dopuszcza się obiekty wyższe w przypadkach uzasadnionych warunkami konstrukcyjnymi lub technologicznymi, c) budynku gospodarczego, garażu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondygnacja nadziemna 7,0 m;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz ) geometria dachów: a) budynku mieszkalnego dach stromy o nachyleniu połaci dachowych 25-45, dopuszcza się dach płaski, b) pozostałych budynków w siedlisku rolnym dachy strome o nachyleniu połaci dachowych do 30 lub płaskie, c) budynku gospodarczego, garażu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dachy strome o nachyleniu połaci dachowych do 30 lub płaskie, d) w przypadku sytuowania zabudowy w sposób określony w pkt 3, dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30 ; 6) w siedlisku rolnym: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; minimalna intensywność zabudowy 0,01; maksymalna intensywność zabudowy 1,0; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; 7) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 20% powierzchni terenu planistycznego; minimalna intensywność zabudowy 0,01; maksymalna intensywność zabudowy 0,6; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; 8) nieprzekraczalne linie zabudowy: a) od granicy ewidencyjnej drogi gminnej - projektowanej, oznaczonej symbolem KDG(D)-P 15,0 m, (12,0 m od linii rozgraniczającej terenu przeznaczonego na poszerzenie drogi oznaczonego symbolem 7KDG(D)-P), b) od linii rozgraniczających terenu przeznaczonego na drogę wewnętrzną, oznaczonego symbolem 12KDW 4,0 m; 9) obsługa komunikacyjna: a) drogą gminną klasy D dojazdowa (projektowaną), oznaczoną symbolem KDG(D)-P, poszerzoną o teren oznaczony symbolem 7KDG(D)-P; b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 12KDW, włączoną do ww. drogi; 10) w zagospodarowaniu terenu planistycznego należy uwzględnić warunki ustaleń ogólnych dotyczące strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej; 11) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych 2 miejsca parkingowe / 1 lokal mieszkalny. 10. Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 4R, 5R i 6R: 1) adaptacja dotychczasowego rolnego sposobu użytkowania terenu uprawy polowe; 2) obowiązuje zakaz zabudowy; 3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 4) w zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolami 4R i 5R należy uwzględnić: a) warunki ustaleń ogólnych dotyczące gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, b) nasadzenia zieleni izolacyjnej i osłonowej od strony zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z załącznikiem graficznym, c) warunki ustaleń ogólnych dotyczące strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN w terenie oznaczonym symbolem 5R. 11. Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 7KDG(D)-P: 1) wydzielenie terenu o szerokości około 3,0 m z terenu objętego zmianą planu na poszerzenie istniejącej drogi do parametrów drogi gminnej klasy D-dojazdowa (szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m), zgodnie z załącznikiem graficznym; 2) obowiązuje zakaz zabudowy;

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz ) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 12. Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 8KDW/KDG(D), 9KDW/KDG(D) i 10KDW/KDG(D): 1) wydzielenie terenu oznaczonego symbolem 8KDW/KDG(D) na drogę wewnętrzną (poszerzenie istniejącej drogi o pas terenu o szerokości ok. 6,0 m), docelowo gminną klasy D - dojazdowa; szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m - zgodnie z załącznikiem graficznym; 2) wydzielenie drogi wewnętrznej, docelowo drogi gminnej oznaczonej symbolem 9KDW/KDG(D) klasy D - dojazdowa, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, z placem nawrotowym; zewnętrzną krawędź jezdni ww. drogi należy sytuować z zachowaniem minimalnej odległości 6,0 m od osi istniejącego gazociągu wysokich ciśnień DN 100; 3) wydzielenie terenu oznaczonego symbolem 10KDW/KDG(D) na drogę wewnętrzną (poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej o pas terenu o szerokości ok. 6,0 m) docelowo gminną, klasy D-dojazdowa; szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m z placem nawrotowym, zgodnie z załącznikiem graficznym; 4) obowiązuje zakaz zabudowy; 5) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 13. Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 11KDW i 12KDW: 1) wydzielenie terenów na drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 11KDW o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m i drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 12KDW o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m; 2) obowiązuje zakaz zabudowy; 3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 19. W granicach objętych niniejszą zmianą planu przestają obowiązywać ustalenia dotychczas obowiązującego planu. 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borzęcki

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW Z DNIA 23 MAJA 2018 r.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW Z DNIA 23 MAJA 2018 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 1566) o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (drogi wewnętrzne, docelowo gminne i sieć wodociągowa), należących do zadań własnych Gminy będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych. Realizacja inwestycji prowadzona będzie w miarę możliwości finansowych Gminy, przy zachowaniu zasady uwzględniającej interes publiczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej inwestycji infrastrukturalnej. Ponadto przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy w celu optymalizacji wydatków. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borzęcki

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIX/286/18 RADY GMINY LUBARTÓW Z DNIA 23MAJA 2018 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów II etap Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów II etap wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 26 lutego do 19 marca 2018 r. W terminie ustalonym na wniesienie uwag tj. do dnia 3 kwietnia 2018 r., do Wójta Gminy Lubartów uwagi nie wpłynęły. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borzęcki

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2014 r. Poz. 4428 UCHWAŁA NR 549/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 6168 UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany UCHWAŁA NR XXXI.220.2017 RADY GMINY KOMPRACHCICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3043 UCHWAŁA NR XXXIX/170/17 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku PROJEKT Uchwała Nr... z dnia...2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.29.2017 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3534 UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2566 UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 26 września 2012 r.

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 921 UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pruchna Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz. 4500 UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU. z dnia 6 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU. z dnia 6 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz. 12492 UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 7 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 7 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 30 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2018 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR XXXIX/369/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nr 12 w miejscowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/174/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/174/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/174/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Turów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/209/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/209/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/209/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/uchwala/622/uchwala-nr-45-iv-2019-rady-miejskiej-w-radzymini- -z-dnia-28-stycznia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagopodarowania-przestrzennego-radzymina-etap-4d

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r.

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 2695 UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz. 5231 UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 6 września 2013 r.

Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 6 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2013 r. Poz. 4990 UCHWAŁA NR XXXVI/198/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

/16 RADY MIASTA LĘDZINY

/16 RADY MIASTA LĘDZINY UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S - 1 uchwalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/276/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/276/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3047 UCHWAŁA NR XLVI/276/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Miłki z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 9 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 września 2016 r. Poz. 4136 UCHWAŁA NR XXXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/207/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/207/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/207/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3716 UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/365/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Lublin, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/365/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 3329 UCHWAŁA NR XXXIX/365/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 18/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Skarżyce, w gminie Strzegom. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 27 października 2017 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 27 października 2017 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.68.2017 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą.

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr 323, 324 oraz części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/./2019 RADY MIASTA I GMINY WRONKI.. z dnia r.

UCHWAŁA NR IV/./2019 RADY MIASTA I GMINY WRONKI.. z dnia r. Projekt II wyłożenie (I etap) UCHWAŁA NR IV/./2019 RADY MIASTA I GMINY WRONKI.. z dnia. 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 19 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 19 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 2016 r. Poz. 3994 UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY GMINY MRĄGOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 2300 UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 23 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 23 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR XXXIII.369.2017 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1910 UCHWAŁA NR 134(XX)2012 RADY GMINY PORAJ z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/ /2017 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/ /2017 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 24 maja 2017 r. Projekt z dnia 17 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXV/ /2017 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 224 UCHWAŁA NR XXI/169/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 19 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 224 UCHWAŁA NR XXI/169/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 224 UCHWAŁA NR XXI/169/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 29 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 29 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXI.317.2017 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Id: 0E6A5375-7DFB-4B55-A FFBFF29C. Podpisany

Id: 0E6A5375-7DFB-4B55-A FFBFF29C. Podpisany Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/48/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 162 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XXII / 162 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr XXII / 162 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyleglych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/463/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/463/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/463/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce rejon ulicy Mikołaja Reja część 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XVIII/217/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 3735 UCHWAŁA NR XXV/177/2017 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 856 UCHWAŁA NR XXXIII/13/2017 RADY MIASTA SKIERNIEWICE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/538/2010 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/538/2010 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/538/2010 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5

Bardziej szczegółowo