KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 strona 1/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: (OPAQUE DENTIN/ BODY/ CERVICAL/INCISAL/TRANSLUCENT/CONCENTRATE) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania: Materiał dentystyczny Zastosowania odradzane: Brak dalszych danych 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy/przedsi biorstwa Nazwa producenta: SHOFU DENTAL GmbH Adres: Am Brüll 17, Ratingen, Germany Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Odpowiedzialny oddział: Zarz dzanie jako ci i Regulatory Affairs 1.4 Numer telefonu alarmowego (SHOFU DENTAL GmbH) 24 godziny / 7 dni SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny KLASYFIKACJA (WE 1272/2008) Skin Irrit. 2 H315 Działa dra ni co na skór. Skin Sens. 1 H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Eye Irrit. 2 H319 Działa dra ni co na oczy. 2.2 Elementy oznakowania OZNACZENIE ZGODNIE Z (WE) NR 1272/2008 GHS07 ELEMENTY OZNACZENIA OKRE LAJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA UDMA HASŁO OSTRZEGAWCZE Ostrze enie ZWROTY WSKAZUJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA H315 Działa dra ni co na skór. H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. H319 Działa dra ni co na oczy. ZWROTY WSKAZUJ CE RODKI OSTRO NO CI P280 Stosować r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy. (Ci g dalszy na stronie2)

2 strona 2/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony1) P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SI NA SKÓR : Umyć du ilo ci wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. Kontynuować płukanie. P501 Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. 2.3 Inne zagro enia Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb PBT: vpvb: SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 3.2 Opis: Mieszanina substancji wymienionych poni ej z dodatkami nie uznawanymi za niebezpieczne. 3.3 Niebezpieczne składniki: Cas: EINECS: UDMA Skin Sens. 1 H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H % 3.4 Informacja uzupełniaj ca: Dosłowne brzmienie wymienionych zwrotów R: patrz punkt 2. SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy Styczno ć z oczami: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. W przypadku utrzymywania si działania dra ni cego na oczy, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Styczno ć ze skór : Niezwłocznie umyć mydłem i du ilo ci wody. W przypadku dostania si na skór lub podra nienia skóry, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Połkni cie: Wypłukać usta. Zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić lub wynie ć poszkodowanego na wie e powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj cej swobodne oddychanie. W przypadku wyst pienia objawów ze strony układu oddechowego, skontaktować si z O RODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym (Ci g dalszy na stronie3)

3 strona 3/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony2) SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 rodki ga nicze: CO 2, suchy proszek, piana ga nicza 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : 5.3 Informacje dla stra y po arnej: Nale y mieć na sobie odzie ochronn oraz autonomiczny aparat oddechowy, w razie potrzeby. SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Unikać styczno ci z oczami i ze skór. 6.2 rodki ostro no ci dotycz ce ochrony rodowiska: Przekazać zatwierdzonej firmie zajmuj cej si oczyszczaniem/utylizacj lub zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi oraz przepisami wy szego szczebla. 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania ska enia: Zebrać i wyrzucić w odpowiednim pojemniku. 6.4 Odniesienie do innych punktów: Patrz Punkt 7, aby uzyskać informacje o bezpiecznym post powaniu. Patrz Punkt 8, aby uzyskać informacje o rodkach ochrony indywidualnej. Patrz Punkt 13, aby uzyskać informacje o post powaniu z odpadami. SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Unikać wdychania startych opiłków i przedłu onej styczno ci nieutwardzonej ywicy ze skór. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. (Kiedy nie jest u ywana, przechowywać w lodówce) 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe: Brak dost pnych dalszych istotnych informacji SEKCJA 8. Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli: Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy: Produkt nie zawiera znacz cych ilo ci materiałów, których warto ci graniczne musiałyby być kontrolowane pod k tem warunków miejsca pracy. 8.2 rodki zmniejszania nara enia: Ochrona układu oddechowego: Nie wymagane (u ywać maski przeciwpyłowej podczas szlifowania lub polerowania). Ochrona skóry: Ochrona r k Materiał, z którego wykonane s r kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. (Ci g dalszy na stronie4)

4 strona 4/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 Ochrona oczu: (Ci g dalszy ze strony3) Z powodu braku badań nie ma zaleceń do materiału r kawicy mo e być podana za produktem / preparatem / mieszanin substancji chemicznych. Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Materiał, z którego wykonane s r kawice Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem składaj cym si z kilku substancji, to odporno ci materiałów, z których wykonano r kawice nie mo na wcze niej wyliczyć i dlatego te musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s r kawice Od producenta r kawic nale y uzyskać informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj si r kawice z Nast puj cych materiałów: Kauczuk butylowy Kauczuk nitrylowy Okulary ochronne. SEKCJA 9. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych Postać/Zapach/Kolor: Kolorowa pasta o słodkim zapachu o niskiej lepko ci. Próg zapachu: ph: Punkt topnienia/ punkt zamarzania: Temperatura wrzenia: Temperatura zapłonu: Szybko ć parowania: Łatwopalno ć (stała gazowa): Górna / dolna granica palno ci lub: Ci nienie pary: G sto ć par: G sto ć wzgl dna: 1,7 (woda = 1) Rozpuszczalno ć: rozpuszczalno ć w wodzie Nierozpuszczalna Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Temperatura palenia si : Temperatura rozkładu: Lepko ć: Wła ciwo ci wybuchowe: Wła ciwo ci utleniaj ce: 9.2 Inne informacje (Ci g dalszy na stronie5)

5 strona 5/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony4) SEKCJA 10. Stabilno ć i reaktywno ć 10.1 Reaktywno ć: Pod wpływem ciepła lub wiatła nast puje polimeryzacja Stabilno ć chemiczna: Stabilna w warunkach normalnych temperatur i ci nień Mo liwo ć niebezpiecznych reakcji: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje Warunki, których nale y unikać: Bezpo rednie działanie promieni słonecznych, wysoka temperatura i ogrzewanie Materiały niezgodne: Materiały silnie utleniaj ce Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak w normalnych warunkach u ytkowania i składowania. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Toksyczno ć ostra: Działanie r ce/dra ni ce na skór : Skin Irrit. 2; H315 Działa dra ni co na skór. Uszkodzenie/podra nienie oczu: Eye Irrit. 2; H319 Działa dra ni co na oczy. Działanie uczulaj ce na drogioddechowe: Działanie uczulaj ce na skór : Skin Sens. 1; H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/genotoksyczno ć: Rakotwórczo ć: Szkodliwe działanie na rozrodczo ć: Oddziaływania na i poprzez mleko matki: Brak danych. Działanie toksyczne na narz dy docelowe (jednorazowe nara enie): Działanie toksyczne na narz dy docelowe (powtórne nara enie): Zagro enie spowodowane aspiracj : SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno ć: (Ci g dalszy na stronie6)

6 12.2 Trwało ć i rozkład: 12.3 Potencjał bioakumulacyjny: 12.4 Mobilno ć w glebie: 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb: 12.6 Inne szkodliwe skutki: strona 6/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony5) SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (ONZ): Nie dotyczy 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN (ONZ): Nie dotyczy 14.3 Klasa(y) zagro enia w transporcie: Nie dotyczy 14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy 14.5 Zagro enia dla rodowiska: 14.6 Szczególne rodki ostro no ci dotycz ce u ytkownika: 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do konwencji MARPOL73/78 oraz kodeksem IBC: SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: PRZEPISY UE: Patrz Punkt 2 Inne przepisy, ograniczenia i zakazy wynikaj ce z przepisów: Ten produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektyw WE 93/42/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16. Inne informacje Ten produkt jest przeznaczony do u ytku przez dentystów, higienistów i asystentów stomatologicznych. (przyrz d/materiał) Istotne zwroty: H315 H317 Działa dra ni co na skór. Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. (Ci g dalszy na stronie7)

7 strona 7/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony6) H319 Działa dra ni co na oczy. Skróty i akronimy: EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative

8 strona 1/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: OPAQUE & PREOPAQUE 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania: Materiał dentystyczny Zastosowania odradzane: Brak dalszych danych 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy/przedsi biorstwa Nazwa producenta: SHOFU DENTAL GmbH Adres: Am Brüll 17, Ratingen, Germany Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Odpowiedzialny oddział: Zarz dzanie jako ci i Regulatory Affairs 1.4 Numer telefonu alarmowego (SHOFU DENTAL GmbH) 24 godziny / 7 dni SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny KLASYFIKACJA (WE 1272/2008) Skin Irrit. 2 H315 Działa dra ni co na skór. Skin Sens. 1 H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Eye Irrit. 2 H319 Działa dra ni co na oczy. 2.2 Elementy oznakowania OZNACZENIE ZGODNIE Z (WE) NR 1272/2008 GHS07 ELEMENTY OZNACZENIA OKRE LAJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA UDMA 2-hydroksyetylometakrylan HASŁO OSTRZEGAWCZE Ostrze enie ZWROTY WSKAZUJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA H315 Działa dra ni co na skór. H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. H319 Działa dra ni co na oczy. ZWROTY WSKAZUJ CE RODKI OSTRO NO CI P280 Stosować r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy. (Ci g dalszy na stronie 2)

9 strona 2/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony 1) P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SI NA SKÓR : Umyć du ilo ci wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. Kontynuować płukanie. P501 Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. 2.3 Inne zagro enia Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb PBT: vpvb: SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 3.2 Opis: Mieszanina substancji wymienionych poni ej z dodatkami nie uznawanymi za niebezpieczne. 3.3 Niebezpieczne składniki: Cas: EINECS: Cas: EINECS: UDMA Skin Sens. 1 H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 2-hydroksyetylometakrylan Skin Sens. 1 H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H % 4-7 % 3.4 Informacja uzupełniaj ca: Dosłowne brzmienie wymienionych zwrotów R: patrz punkt 2. SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy Styczno ć z oczami: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. W przypadku utrzymywania si działania dra ni cego na oczy, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Styczno ć ze skór : Niezwłocznie umyć mydłem i du ilo ci wody. W przypadku dostania si na skór lub podra nienia skóry, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Połkni cie: Wypłukać usta. Zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić lub wynie ć poszkodowanego na wie e powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj cej swobodne oddychanie. W przypadku wyst pienia objawów ze strony układu oddechowego, skontaktować si z O RODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia (Ci g dalszy na stronie 3)

10 strona 3/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony 2) 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 rodki ga nicze: CO 2, suchy proszek, piana ga nicza 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : 5.3 Informacje dla stra y po arnej: Nale y mieć na sobie odzie ochronn oraz autonomiczny aparat oddechowy, w razie potrzeby. SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Unikać styczno ci z oczami i ze skór. 6.2 rodki ostro no ci dotycz ce ochrony rodowiska: Przekazać zatwierdzonej firmie zajmuj cej si oczyszczaniem/utylizacj lub zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi oraz przepisami wy szego szczebla. 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania ska enia: Zebrać odpowiednim absorbentem (np. papierowym r cznikiem, ciereczk, suchym piaskiem, trocinami i wermikulitem) i wyrzucić w odpowiednim pojemniku. 6.4 Odniesienie do innych punktów: Patrz Punkt 7, aby uzyskać informacje o bezpiecznym post powaniu. Patrz Punkt 8, aby uzyskać informacje o rodkach ochrony indywidualnej. Patrz Punkt 13, aby uzyskać informacje o post powaniu z odpadami. SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Unikać wdychania startych opiłków i przedłu onej styczno ci nieutwardzonej ywicy ze skór. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. (Kiedy nie jest u ywana, przechowywać w lodówce). 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe: Brak dost pnych dalszych istotnych informacji SEKCJA 8. Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli: Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy: Produkt nie zawiera znacz cych ilo ci materiałów, których warto ci graniczne musiałyby być kontrolowane pod k tem warunków miejsca pracy. 8.2 rodki zmniejszania nara enia: Ochrona układu oddechowego: (Ci g dalszy na stronie 4)

11 strona 4/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 Ochrona skóry: Ochrona oczu: (Ci g dalszy ze strony 3) Nie wymagane (u ywać maski przeciwpyłowej podczas szlifowania lub polerowania). Ochrona r k Materiał, z którego wykonane s r kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Z powodu braku badań nie ma zaleceń do materiału r kawicy mo e być podana za produktem / preparatem / mieszanin substancji chemicznych. Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Materiał, z którego wykonane s r kawice Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem składaj cym si z kilku substancji, to odporno ci materiałów, z których wykonano r kawice nie mo na wcze niej wyliczyć i dlatego te musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s r kawice Od producenta r kawic nale y uzyskać informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj si r kawice z Nast puj cych materiałów: Kauczuk butylowy Kauczuk nitrylowy Okulary ochronne. SEKCJA 9. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych Postać/Zapach/Kolor: Kolorowy wklejanie niskiej lepko ci. Próg zapachu: ph: Punkt topnienia/ punkt zamarzania: Temperatura wrzenia: Temperatura zapłonu: Szybko ć parowania: Łatwopalno ć (stała gazowa): Górna / dolna granica palno ci lub: Ci nienie pary: G sto ć par: G sto ć wzgl dna: 1,69 (OPAQUE) 1,57 (PREOPAQUE) (woda = 1) Rozpuszczalno ć: rozpuszczalno ć w wodzie Nierozpuszczalna Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Temperatura palenia si : Temperatura rozkładu: Lepko ć: (Ci g dalszy na stronie 5)

12 strona 5/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 Wła ciwo ci wybuchowe: Wła ciwo ci utleniaj ce: 9.2 Inne informacje (Ci g dalszy ze strony 4) SEKCJA 10. Stabilno ć i reaktywno ć 10.1 Reaktywno ć: Pod wpływem ciepła lub wiatła nast puje polimeryzacja Stabilno ć chemiczna: Stabilna w warunkach normalnych temperatur i ci nień Mo liwo ć niebezpiecznych reakcji: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje Warunki, których nale y unikać: Bezpo rednie działanie promieni słonecznych, wysoka temperatura i ogrzewanie Materiały niezgodne: Materiały silnie utleniaj ce Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak w normalnych warunkach u ytkowania i składowania. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Toksyczno ć ostra: 2-hydroksyetylometakrylan; Doustna szczur LD50 > mg/kg Skórna królik LD50 > mg/kg Działanie r ce/dra ni ce na skór : Skin Irrit. 2; H315 Działa dra ni co na skór. Uszkodzenie/podra nienie oczu: Eye Irrit. 2; H319 Działa dra ni co na oczy. Działanie uczulaj ce na drogioddechowe: Działanie uczulaj ce na skór : Skin Sens. 1; H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/genotoksyczno ć: Rakotwórczo ć: Szkodliwe działanie na rozrodczo ć: Oddziaływania na i poprzez mleko matki: Brak danych. Działanie toksyczne na narz dy docelowe (jednorazowe nara enie): Działanie toksyczne na narz dy docelowe (powtórne nara enie): (Ci g dalszy na stronie 6)

13 strona 6/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 Zagro enie spowodowane aspiracj : (Ci g dalszy ze strony 5) SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno ć: 12.2 Trwało ć i rozkład: 12.3 Potencjał bioakumulacyjny: 12.4 Mobilno ć w glebie: 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb: 12.6 Inne szkodliwe skutki: SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (ONZ): Nie dotyczy 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN (ONZ): Nie dotyczy 14.3 Klasa(y) zagro enia w transporcie: Nie dotyczy 14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy 14.5 Zagro enia dla rodowiska: 14.6 Szczególne rodki ostro no ci dotycz ce u ytkownika: 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do konwencji MARPOL73/78 oraz kodeksem IBC: SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: PRZEPISY UE: Patrz Punkt 2 Inne przepisy, ograniczenia i zakazy wynikaj ce z przepisów: Ten produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektyw WE 93/42/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. (Ci g dalszy na stronie 7)

14 strona 7/7 OPAQUE & PREOPAQUE Data wydruku: 26 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony 6) SEKCJA 16. Inne informacje Ten produkt jest przeznaczony do u ytku przez dentystów, higienistów i asystentów stomatologicznych. (przyrz d/materiał) Istotne zwroty: H315 Działa dra ni co na skór. H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. H319 Działa dra ni co na oczy. Skróty i akronimy: EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative

15 strona 1/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FLOWABLE COMPOSITE RESIN 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania: Materiał dentystyczny Zastosowania odradzane: Brak dalszych danych 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy/przedsi biorstwa Nazwa producenta: SHOFU DENTAL GmbH Adres: Am Brüll 17, Ratingen, Germany Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Odpowiedzialny oddział: Zarz dzanie jako ci i Regulatory Affairs 1.4 Numer telefonu alarmowego (SHOFU DENTAL GmbH) 24 godziny / 7 dni SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny KLASYFIKACJA (WE 1272/2008) Skin Irrit. 2 H315 Działa dra ni co na skór. Skin Sens. 1 H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Eye Irrit. 2 H319 Działa dra ni co na oczy. 2.2 Elementy oznakowania OZNACZENIE ZGODNIE Z (WE) NR 1272/2008 GHS07 ELEMENTY OZNACZENIA OKRE LAJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA UDMA HASŁO OSTRZEGAWCZE Ostrze enie ZWROTY WSKAZUJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA H315 Działa dra ni co na skór. H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. H319 Działa dra ni co na oczy. ZWROTY WSKAZUJ CE RODKI OSTRO NO CI P280 Stosować r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy. (Ci g dalszy na stronie2)

16 strona 2/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony1) P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SI NA SKÓR : Umyć du ilo ci wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. Kontynuować płukanie. P501 Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. 2.3 Inne zagro enia Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb PBT: vpvb: SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 3.2 Opis: Mieszanina substancji wymienionych poni ej z dodatkami nie uznawanymi za niebezpieczne. 3.3 Niebezpieczne składniki: Cas: EINECS: UDMA Skin Sens. 1 H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H % 3.4 Informacja uzupełniaj ca: Dosłowne brzmienie wymienionych zwrotów R: patrz punkt 2. SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy Styczno ć z oczami: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. W przypadku utrzymywania si działania dra ni cego na oczy, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Styczno ć ze skór : Niezwłocznie umyć mydłem i du ilo ci wody. W przypadku dostania si na skór lub podra nienia skóry, zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Połkni cie: Wypłukać usta. Zasi gn ć porady/zgłosić si pod opiek lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić lub wynie ć poszkodowanego na wie e powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj cej swobodne oddychanie. W przypadku wyst pienia objawów ze strony układu oddechowego, skontaktować si z O RODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym (Ci g dalszy na stronie3)

17 strona 3/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony2) SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 rodki ga nicze: CO 2, suchy proszek, piana ga nicza 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : 5.3 Informacje dla stra y po arnej: Nale y mieć na sobie odzie ochronn oraz autonomiczny aparat oddechowy, w razie potrzeby. SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Unikać styczno ci z oczami i ze skór. 6.2 rodki ostro no ci dotycz ce ochrony rodowiska: Przekazać zatwierdzonej firmie zajmuj cej si oczyszczaniem/utylizacj lub zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi oraz przepisami wy szego szczebla. 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania ska enia: Zebrać i wyrzucić w odpowiednim pojemniku. 6.4 Odniesienie do innych punktów: Patrz Punkt 7, aby uzyskać informacje o bezpiecznym post powaniu. Patrz Punkt 8, aby uzyskać informacje o rodkach ochrony indywidualnej. Patrz Punkt 13, aby uzyskać informacje o post powaniu z odpadami. SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Unikać wdychania startych opiłków i przedłu onej styczno ci nieutwardzonej ywicy ze skór. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. (Kiedy nie jest u ywana, przechowywać w lodówce) 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe: Brak dost pnych dalszych istotnych informacji SEKCJA 8. Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli: Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy: Produkt nie zawiera znacz cych ilo ci materiałów, których warto ci graniczne musiałyby być kontrolowane pod k tem warunków miejsca pracy. 8.2 rodki zmniejszania nara enia: Ochrona układu oddechowego: Nie wymagane (u ywać maski przeciwpyłowej podczas szlifowania lub polerowania). Ochrona skóry: Ochrona r k Materiał, z którego wykonane s r kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. (Ci g dalszy na stronie4)

18 strona 4/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 Ochrona oczu: (Ci g dalszy ze strony3) Z powodu braku badań nie ma zaleceń do materiału r kawicy mo e być podana za produktem / preparatem / mieszanin substancji chemicznych. Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Materiał, z którego wykonane s r kawice Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem składaj cym si z kilku substancji, to odporno ci materiałów, z których wykonano r kawice nie mo na wcze niej wyliczyć i dlatego te musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s r kawice Od producenta r kawic nale y uzyskać informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj si r kawice z Nast puj cych materiałów: Kauczuk butylowy Kauczuk nitrylowy Okulary ochronne. SEKCJA 9. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych Postać/Zapach/Kolor: Słodki zapach kolorowym niskim pasty lepko ci. Próg zapachu: ph: Punkt topnienia/ punkt zamarzania: Temperatura wrzenia: Temperatura zapłonu: Szybko ć parowania: Łatwopalno ć (stała gazowa): Górna / dolna granica palno ci lub: Ci nienie pary: G sto ć par: G sto ć wzgl dna: 1,54 (woda = 1) Rozpuszczalno ć: rozpuszczalno ć w wodzie Nierozpuszczalna Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Temperatura palenia si : Temperatura rozkładu: Lepko ć: Wła ciwo ci wybuchowe: Wła ciwo ci utleniaj ce: 9.2 Inne informacje (Ci g dalszy na stronie5)

19 strona 5/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony4) SEKCJA 10. Stabilno ć i reaktywno ć 10.1 Reaktywno ć: Pod wpływem ciepła lub wiatła nast puje polimeryzacja Stabilno ć chemiczna: Stabilna w warunkach normalnych temperatur i ci nień Mo liwo ć niebezpiecznych reakcji: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje Warunki, których nale y unikać: Bezpo rednie działanie promieni słonecznych, wysoka temperatura i ogrzewanie Materiały niezgodne: Materiały silnie utleniaj ce Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak w normalnych warunkach u ytkowania i składowania. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Toksyczno ć ostra: Działanie r ce/dra ni ce na skór : Skin Irrit. 2; H315 Działa dra ni co na skór. Uszkodzenie/podra nienie oczu: Eye Irrit. 2; H319 Działa dra ni co na oczy. Działanie uczulaj ce na drogioddechowe: Działanie uczulaj ce na skór : Skin Sens. 1; H317 Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/genotoksyczno ć: Rakotwórczo ć: Szkodliwe działanie na rozrodczo ć: Oddziaływania na i poprzez mleko matki: Brak danych. Działanie toksyczne na narz dy docelowe (jednorazowe nara enie): Działanie toksyczne na narz dy docelowe (powtórne nara enie): Zagro enie spowodowane aspiracj : SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno ć: (Ci g dalszy na stronie6)

20 12.2 Trwało ć i rozkład: 12.3 Potencjał bioakumulacyjny: 12.4 Mobilno ć w glebie: 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb: 12.6 Inne szkodliwe skutki: strona 6/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony5) SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/mi dzynarodowymi. SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (ONZ): Nie dotyczy 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN (ONZ): Nie dotyczy 14.3 Klasa(y) zagro enia w transporcie: Nie dotyczy 14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy 14.5 Zagro enia dla rodowiska: 14.6 Szczególne rodki ostro no ci dotycz ce u ytkownika: 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do konwencji MARPOL73/78 oraz kodeksem IBC: SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: PRZEPISY UE: Patrz Punkt 2 Inne przepisy, ograniczenia i zakazy wynikaj ce z przepisów: Ten produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektyw WE 93/42/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16. Inne informacje Ten produkt jest przeznaczony do u ytku przez dentystów, higienistów i asystentów stomatologicznych. (przyrz d/materiał) Istotne zwroty: H315 H317 Działa dra ni co na skór. Mo e powodować reakcj alergiczn skóry. (Ci g dalszy na stronie7)

21 strona 7/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN Data wydruku:23 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony6) H319 Działa dra ni co na oczy. Skróty i akronimy: EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative

22 strona 1/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ML PRIMER 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania: Materiał dentystyczny Zastosowania odradzane: Brak dalszych danych 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Nazwa producenta: SHOFU DENTAL GmbH Adres: Am Brüll 17, Ratingen, Germany Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Odpowiedzialny oddział: Zarz dzanie jako ci i Regulatory Affairs 1.4 Numer telefonu alarmowego (SHOFU DENTAL GmbH) 24 godziny / 7 dni SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny KLASYFIKACJA (WE 1272/2008) Flam.liq. 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Eye Irrit. 2 H319 Działa dra ni co na oczy. STOT SE 3 H336 Mo e wywoływać uczucie senno ci lub zawroty głowy. 2.2 Elementy oznakowania OZNACZENIE ZGODNIE Z (WE) NR 1272/2008 GHS02 GHS07 ELEMENTY OZNACZENIA OKRE LAJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA Aceton HASŁO OSTRZEGAWCZE Niebezpieczeństwo ZWROTY WSKAZUJ CE RODZAJ ZAGRO ENIA. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa dra ni co na oczy. H336 Mo e wywoływać uczucie senno ci lub zawroty głowy ZWROTY WSKAZUJ CE RODKI OSTRO NO CI P202 Nie u ywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich rodków bezpieczeństwa. P210 Przechowywać z dala od ródeł ciepła, gor cych powierzchni, ródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych ródeł zapłonu. Nie palić. (Ci g dalszy na stronie2) Numer wersji 5

23 strona 2/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 P233 P261 P264 P280 (Ci g dalszy ze strony1) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po u yciu. Stosować rękawice ochronne/odzie ochronn /ochronę oczu/ochronę twarzy. 2.3 Inne zagro enia Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb PBT: vpvb: SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 3.2 Opis: Mieszanina substancji wymienionych poni ej z dodatkami nie uznawanymi za niebezpieczne. 3.3 Niebezpieczne składniki: Aceton Cas: ,0-99,5 % EINECS: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H Informacja uzupełniaj ca: Dosłowne brzmienie wymienionych zwrotów R: patrz punkt 2. SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy Styczno ć z oczami: Ostro nie przepłukiwać oczy wod przez kilka minut. Wyj ć soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun ć. W przypadku utrzymywania się działania dra ni cego na oczy, zasięgn ć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Styczno ć ze skór : Niezwłocznie umyć mydłem i du ilo ci wody. W przypadku dostania się na skórę lub podra nienia skóry, zasięgn ć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Połknięcie: Wypłukać usta. Zasięgn ć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić lub wynie ć poszkodowanego na wie e powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj cej swobodne oddychanie. W przypadku wyst pienia objawów ze strony układu oddechowego, skontaktować się z O RODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 rodki ga nicze: (Ci g dalszy na stronie3) Numer wersji 5

24 strona 3/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony2) CO 2, suchy proszek, piana ga nicza 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : Ciesz łatwopalna w temp. pokojowej. 5.3 Informacje dla stra y po arnej: Nale y mieć na sobie odzie ochronn oraz autonomiczny aparat oddechowy, w razie potrzeby. SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Unikać styczno ci z oczami i skór. 6.2 rodki ostro no ci dotycz ce ochrony rodowiska: Przekazać zatwierdzonej firmie zajmuj cej się oczyszczaniem/utylizacj lub zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi oraz przepisami wy szego szczebla. 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu się ska enia i słu ce do usuwania ska enia: Zebrać i wyrzucić w odpowiednim pojemniku. 6.4 Odniesienie do innych punktów: Patrz punkt 7, aby uzyskać informacje o bezpiecznym postępowaniu. Patrz Punkt 8, aby uzyskać informacje o rodkach ochrony indywidualnej. Patrz Punkt 13, aby uzyskać informacje o postępowaniu z odpadami. SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego postępowania: Obchodzić się z substancj /mieszanin w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od otwartego ognia, ródeł iskrzenia i ródeł gor ca. Nie palić. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać oddzielnie od silnych utleniaczy. 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. SEKCJA 8. Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli: Limity ekspozycji Aceton [nr Cas ]: -Dopuszczalny poziom nara enia OSHA (PEL): 1000 ppm (TWA) -Najwy sze dopuszczalne stę enie (TLV) ACGIH: 500 ppm (TWA), 750 ppm (STEL) A4 - nie sklasyfikowana jako czynnik rakotwórczy dla ludzi Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy: Aceton NDS (PL) NDSCh: 1800 mg/m 3 NDS: 600 mg/m 3 AGW (D) 1200 mg/m 3, 500 ppm 2(I);DFG (Ci g dalszy na stronie4) Numer wersji 5

25 strona 4/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 Warto ci DNEL Aceton Ustne ge.pop., l.te, syst. Skórne ge.pop., l.te, syst. worker profess., acute, syst. worker profess., l.te., syst. Wdechowe ge.pop., l.te, syst. worker profess., l.te., syst. 62 mg/kg (nd) 62 mg/kg/d (nd) 2420 mg/kg/d (nd) 186 mg/kg/d (nd) 200 mg/m 3 (nd) 1210 mg/m 3 (nd) (Ci g dalszy ze strony3) Warto ci PNEC Aceton STP Freshwater marine water sedim., dw, fre.wat. sedim., dw, mar.wat. soil,dw 19,5 mg/l (nd) 10,6 mg/l (nd) 1,06 mg/l (rabbit) 30,4 mg/kg (nd) 3,04 mg/kg (nd) 0,112 mg/kg (nd) 8.2 rodki zmniejszania nara enia: Ochrona układu oddechowego: Nie jest wymagana. Ochrona skóry: Ochrona r k Materiał, z którego wykonane s rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Z powodu braku badań nie ma zaleceń do materiału rękawicy mo e być podana za produktem / preparatem / mieszanin substancji chemicznych. Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Materiał, z którego wykonane s rękawice Wybór odpowiednich rękawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia się od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem składaj cym się z kilku substancji, to odporno ci materiałów, z których wykonano rękawice nie mo na wcze niej wyliczyć i dlatego te musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s rękawice Od producenta rękawic nale y uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj się rękawice z Następuj cych materiałów: Kauczuk butylowy Kauczuk nitrylowy Ochrona oczu: Okulary ochronne. (Ci g dalszy na stronie5) Numer wersji 5

26 strona 5/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony4) SEKCJA 9. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych Postać/Zapach/Kolor: Bezbarwna ciecz o słodkim zapachu. Próg zapachu: ph: Punkt topnienia/ punkt zamarzania: Temperatura wrzenia: 57 ºC (Aceton) Temperatura zapłonu: -18 ºC (zamknięta) Szybko ć parowania: Łatwopalno ć (stała gazowa): Górna / dolna granica palno ci lub: Ci nienie pary: Gęsto ć par: Gęsto ć względna: 0,8 (woda = 1) Rozpuszczalno ć: rozpuszczalno ć w wodzie Rozpuszczalna Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Temperatura palenia się: Temperatura rozkładu: Lepko ć: Wła ciwo ci wybuchowe: Wła ciwo ci utleniaj ce: 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. SEKCJA 10. Stabilno ć i reaktywno ć 10.1 Reaktywno ć: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji Stabilno ć chemiczna: Stabilna w warunkach normalnych temperatur i ci nień Mo liwo ć niebezpiecznych reakcji: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje Warunki, których nale y unikać: Unikać bezpo redniego nasłonecznienia, nadmiaru ciepła, płomieni lub innych ródeł zapłonu Materiały niezgodne: Materiały silnie utleniaj ce Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak w normalnych warunkach u ytkowania i składowania. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Toksyczno ć ostra: Aceton; Toksyczno ć oddechowa: szczur LC50 75,8 mg/l Toksyczno ć doustna; szczur LD50 > 5000 mg/kg Toksyczno ć skórna; królik LD50 >5000 mg/kg (Ci g dalszy na stronie6) Numer wersji 5

27 strona 6/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony5) Działanie r ce/dra ni ce na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Uszkodzenie/podra nienie oczu: Eye Irrit. 2; H319 Działa dra ni co na oczy. Działanie uczulaj ce na drogioddechowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Działanie uczulaj ce na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/genotoksyczno ć: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Rakotwórczo ć: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Szkodliwe działanie na rozrodczo ć: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Oddziaływania na i poprzez mleko matki: Brak danych. Działanie toksyczne na narz dy docelowe (jednorazowe nara enie): STOT SE 3; H336 Mo e wywoływać uczucie senno ci lub zawroty głowy. Działanie toksyczne na narz dy docelowe (powtórne nara enie): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie Zagro enie spowodowane aspiracj : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno ć: Aceton: Toksyczno ć dla ryb: Pimephales promelas; LC50/96H > 100 mg/l 12.2 Trwało ć i rozkład: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji Potencjał bioakumulacyjny: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji Mobilno ć w glebie: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji Wyniki oceny wła ciwo ci PBT oraz vpvb: 12.6 Inne szkodliwe skutki: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwać zawarto ć/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. (Ci g dalszy na stronie7) Numer wersji 5

28 strona 7/7 ML PRIMER Data wydruku:16 wrze nia 2016 (Ci g dalszy ze strony6) SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN (ONZ): Prawidłowa nazwa przewozowa UN (ONZ): Aceton, roztwór 14.3 Klasa(y) zagro enia w transporcie: 3 Ciecze łatwopalne Grupa pakowania: II 14.5 Zagro enia dla rodowiska: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji Szczególne rodki ostro no ci dotycz ce u ytkownika: Ostrze enie: Ciecze łatwopalne Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do konwencji MARPOL73/78 oraz kodeksem IBC: SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: PRZEPISY UE: Patrz Punkt 2 Inne przepisy, ograniczenia i zakazy wynikaj ce z przepisów: Ten produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektyw WE 93/42/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16. Inne informacje Ten produkt jest przeznaczony do u ytku przez dentystów, higienistów i asystentów stomatologicznych. (przyrz d/materiał) Istotne zwroty: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa dra ni co na oczy. H336 Mo e wywoływać uczucie senno ci lub zawroty głowy Skróty i akronimy: EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Numer wersji 5

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 FLOWABLE COMPOSITE RESIN SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FLOWABLE COMPOSITE RESIN 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: (OPAQUE DENTIN/ BODY/ CERVICAL/INCISAL/TRANSLUCENT/CONCENTRATE)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 COLOR PASTE SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: COLOR PASTE 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 Flowable SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Flowable 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 CIECZ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: CIECZ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 Data wydruku:23 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: (OPAQUE DENTIN/ BODY/ CERVICAL/INCISAL/TRANSLUCENT/CONCENTRATE)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SOFT CIECZ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SOFT CIECZ 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 CIECZ Data wydruku: 21 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: CIECZ 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 PASTE Data wydruku:26 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTE 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 VINTAGE LD PORCELAIN PROSZEK Data wydruku:16 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 FLOW OPAQUE Data wydruku: 3 pa dziernika 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FLOW OPAQUE 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 CIECZ Data wydruku: 23 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: CIECZ 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 VINTAGE ZR OPAQUELINER PORCELAIN Data wydruku: 20 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 FLOW OPAQUE Data wydruku: 3 pa dziernika 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FLOW OPAQUE 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 PASTE Data wydruku: 29 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTE 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 Cement CIECZ Data wydruku: 30 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Cement

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 BONDING AGENT Data wydruku: 26 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: BONDING AGENT 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SHOFU BLOCK HC SHOFU DISK HC Data wydruku:28 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 BOND I Data wydruku: 27 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: BOND I 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 VINTAGE LD PORCELAIN PROSZEK Data wydruku:16 wrze nia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SA SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: & SA ANTERIOR/POSTERIOR 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: {Powder Opaque/Margin/Body (Opaque Dentin/Body/Opal

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SOFT CIECZ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Cement CIECZ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Cement PROSZEK 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: REGIN GLAZE 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: REGIN GLAZE 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ceramiste/Brownie/Greenie/Supergreenie/Composite/composite

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Robot Points/Hybrid Points/TPE Diamonds/Gingi Curettage

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 Porcelain Proszek Data wydruku:15 grudnia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Porcelain

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Cement CIECZ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 Paste Opaque SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Paste Opaque 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 VINTAGE PRO Porcelain Proszek Data wydruku:15 grudnia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 Paste Opaque Data wydruku: 15 grudnia 2016 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ci g dalszy ze strony 0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Paste Opaque

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PELAPT08 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100176 113169 Numer według CAS: 1302-78-9 Numer według EINECS: 215-108-5 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer według CAS: 93384-22-6 Numer WE: 297-233-5 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 10.03.2014 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: DF1518

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, metaliczny, Re Nr CAS: 7440-15-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100106 Numer według CAS: 12042-91-0 Numer według EINECS: 234-933-1 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/7 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100702 Numer według CAS: 1104-22-9 Numer według EINECS: 214-164-8 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS d.sign Build-Up Medium, Light, Premium 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Fagron Karta charakterystyki

Fagron Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 101186 Zastosowanie substancji / preparatu Dodatek do preparatów kosmetycznych lub farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700010 Numer według CAS: 632-69-9 Numer według EINECS: 211-183-3 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów) Toma Sp. z o.o. Ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Wystawiono: 2009/07/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 107023 Numer WE: 613-165-5 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/EC, Artykuł 31 Data druku: 27.02.2019 Aktualizacja: 27.02.2019 Wersja: 3 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I Data sporządzenia: 2006.07.27 Data ostatniej aktualizacji (wersji VI): 2015.06.01 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

1.4. Numer telefonu alarmowego Numer telefonu pogotowia : España: Godziny pracy 8:30 13:30-14:30 17:30 h

1.4. Numer telefonu alarmowego Numer telefonu pogotowia : España: Godziny pracy 8:30 13:30-14:30 17:30 h SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu : Mieszaniny Nazwa produktu : Kod produktu : P_15_205 Rodzaj produktu :

Bardziej szczegółowo