U S T A W A z dnia r. o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T A W A z dnia r. o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży"

Transkrypt

1 Projekt U S T A W A z dnia r. o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży Państwo stwarza korzystne warunki dla życia, korzystania z praw obywatelskich młodzieży, w szczególności przez podejmowania działań na rzecz zwiększania udziału młodzieży w życiu publicznym i społecznym, zapewnienia warunków do rozwoju osobistego, dostępu do informacji młodzieżowej i stymulowaniu zaangażowania w działalność organizacji młodzieżowych i wolontariat. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i koordynacji polityki na rzecz młodzieży, monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji młodzieży, dokonywania oceny wpływu i ewaluacji funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących młodzieży oraz podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań oraz źródła ich finansowania. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) młodzież w rozumieniu ustawy to małoletni w wieku od 15 do 18 lat i pełnoletni w wieku od 18 do 30 lat, którzy posiadają obywatelstwo polskie oraz małoletni w wieku od 15 do 18 lat i pełnoletni w wieku od 18 do 30 lat, którzy są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) krajowa polityka na rzecz młodzieży międzyresortowa, zintegrowana polityka wobec młodych ludzi, wywodzącą się z ich potrzeb, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla młodych ludzi, rozwoju osobistego, umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, udziału w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym na równi z innymi grupami społecznymi; 1

2 3) organizacja młodzieżowa w rozumieniu ustawy to organizacja pozarządowa, 4) w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm. 1) ), współzarządzaną przez osoby do 30 roku życia, której co najmniej 2/3 członków jest wieku do 30 lat i organizację pozarządową, w rozumieniu art. 3 ust. 2 wymienionej ustawy, która posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest w wieku do 30 lat; 5) edukacja pozaformlana edukacja w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153); 6) edukacja obywatelska - edukacja obywatelska to kształcenie na poziomie szkolnym oraz w ramach edukacji pozaformalnej, które ma przygotowywać do stania się aktywnymi obywatelami, przekazując im wiedzę, umiejętności oraz postawy potrzebne do rozwoju oraz przyczyniające się do dobrobytu społeczeństw, w których żyją; 7) informacja młodzieżowa - system działań - obejmujących sprawy będące przedmiotem zainteresowania młodzieży, mający na celu udzielanie wsparcia młodzieży w realizacji aspiracji życiowych, w zachowaniu niezależnych postaw oraz w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym polegający na informowaniu, poradnictwie, doradztwie, konsultacjach, udzielaniu wsparcia merytorycznego przez współpracujące ze sobą, wyspecjalizowane punkty informacji młodzieżowej realizujące swoje działania w formie projektów informacyjnych, portali młodzieżowych, mediów społecznościowych oraz innych formy zapewniające skuteczne dotarcie do młodych ludzi. Rozdział 2 Pełnomocnik Rządu do spraw Młodzieży Art Pełnomocnik Rządu do spraw Młodzieży, zwany dalej Pełnomocnikiem, zapewnia koordynację polityki na rzecz młodzieży w Polsce i realizację ustawy. 2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady trów. 2. Do Pełnomocnika należą w szczególności sprawy: 1) tworzenia warunków dla młodzieży do korzystania ze wszystkich praw i wolności, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 oraz 1365) 2

3 określonych w Konstytucji RP, umowach międzynarodowych, ustawach i innych aktach prawnych; 2) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w sprawach młodzieży oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej; 3) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw młodzieży; 4) monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji młodzieży; 5) tworzenia, koordynowania, wdrażania i realizacji krajowej strategii na rzecz młodzieży; 6) wnioskowanie o przygotowanie, pod kątem spraw młodzieży, oceny funkcjonowania ustawy przez członka Rady Ministrów właściwego w sprawach regulowanych daną ustawą.. Art. 4. Na stanowisko Rzecznika, Prezes Rady Ministrów może powołać osobę, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wykształcenie wyższe; 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 6) wyróżnia się wiedzą w zakresie polityki na rzecz młodzieży oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w tym w sektorze organizacji pozarządowych 7) posiada pozytywną rekomendację Forum Dialogu z Młodzieżą Rozdział 3 Polityka na rzecz młodzieży Art W celu stworzenia warunków niezbędnych dla rozwoju młodzieży Pełnomocnik inicjuje i opracowuje we współpracy z Forum Dialogu z Młodzieżą, o którym mowa w art.7 Krajowy Program Rozwoju Młodzieży (zwany dalej Krajowym programem), który jest dokumentem, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 3

4 prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U r. poz i 1669), określającym strategiczne priorytety w krajowej polityce młodzieżowej oraz cele i wskaźniki ich realizacji. 2. Krajowy program powinien, w szczególności, uwzględniać zagadnienia takie jak: 1) oświata, kształcenie i szkolenie, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, edukację pozaformalną oraz obywatelską; 2) wolontariat i zaangażowanie w sprawy społeczne; 3) zatrudnienie i przedsiębiorczość; 4) włączenie społeczne; 5) zdrowie i dobra kondycja fizyczna; 6) współpraca międzynarodowa i mobilność młodzieży; 7) kreatywność i kultura; 8) usystematyzowany dialog młodzieżą; 9) tworzenie i funkcjonowanie systemu informacji młodzieżowej; 10) sytuację młodzieży niepełnosprawnej; 11) sytuację młodzieży należącej do mniejszości: narodowych, etnicznej, wyznaniowej, seksualnych; 12) przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu, kulturowemu i społecznemu młodzieży i dyskryminacji; 13) ochronę praw ucznia i studenta; 14) realizację zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień i deklaracji dotyczących dzieci i młodzieży; 15) działanie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. 3. Krajowy program podlega weryfikacji co 2 lata. 4. Prezes Rady Ministrów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieszczono Krajowy Program, oraz o terminie, od którego ma być on stosowany. 5. Pełnomocnik, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu, za rok poprzedni. Art Polityka na rzecz młodzieży jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich programów rozwoju młodzieży. 2. Organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki młodzieżowej, we współpracy z organizacjami młodzieżowymi z danego regionu, sporządza wojewódzki program 4

5 rozwoju młodzieży, zwany dalej wojewódzkim programem, który podlega zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. Program określa strategiczne priorytety w regionalnej polityce młodzieżowej oraz cele i wskaźniki ich realizacji. 3. Program uchwala sejmik województwa. 4. Z wykonania wojewódzkiego programu, organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raport, który przedstawia sejmikowi województwa. Po przedstawieniu raportu sejmikowi województwa, raport jest przekazywany przez organ wykonawczy województwa do Pełnomocnika. Rozdział 4 Forum Dialogu z Młodzieżą Art Tworzy się Forum Dialogu z Młodzieżą, zwane dalej Forum, jako płaszczyznę współpracy opartej na zasadzie pomocniczości między przedstawicielami młodzieży i przedstawicielami rządu. 2. Forum, w szczególności, działa na rzecz: 1) dialogu usystematyzowanego, jako formy komunikacji między młodzieżą a rządem w sprawach dotyczących priorytetów krajowej polityki młodzieżowej; 2) poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz programów młodzieżowych a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu; 3) włączania problematyki młodzieżowej w pozostałe dziedziny polityki państwa; 4) zintensyfikowania współpracy międzysektorowej z uwagi na następujące cele: a) większe włączenie społeczne wszystkich młodych ludzi z uwzględnieniem podstawowych wartości europejskich, b) aktywniejsze uczestnictwo wszystkich młodych ludzi w demokratycznym i obywatelskim życiu państwa, c) ułatwienie wchodzenia młodzieży w dorosłość, a w szczególności integracja na rynku pracy, d) wspieranie zdrowia i dobrostanu młodych ludzi, w tym zdrowia psychicznego, e) reagowanie na wyzwania i szanse, które przed polityką młodzieżową, pracą z młodzieżą oraz młodymi ludźmi stawia epoka cyfrowa; 5

6 f) reagowanie na szanse i wyzwania, które niesie ze sobą coraz liczniejsza obecność młodych migrantów i uchodźców w państwie; 5)rozwoju pracy z młodzieżą oraz edukacji pozaformalnej; 6) sprzyjani aktywności obywatelskiej oraz angażowania się młodzieży w życie różnorodnych społeczności, w celu ą zapobiegania marginalizacji oraz radykalizacji mogącej skutkować zachowaniami agresywnymi. 3. Do zadań członków Forum, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, działających w oparciu o zasadę obiektywizmu politycznego, należy ponadto: 1) współpraca przy opracowaniu programów rządowych dotyczących spraw młodzieży, w tym Krajowego Programu rozwoju młodzieży; (współdecydowanie)? 2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 3) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych dotyczących spraw młodzieży; 4) współpraca w zakresie monitorowania sytuacji młodzieży z organami administracji publicznej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w kształtowanie sytuacji młodzieży; 5) wyrażanie opinii i apeli, podejmowanie stanowisk, przedstawianie oświadczeń, rekomendacji i zaleceń oraz składanie deklaracji ; 6) przedstawianie organom administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek opinii związanych z sytuacją młodzieży, w tym proponowanie metod i sposobów rozwiązywania problemów w przedmiotowym zakresie. 4. Forum ma prawo występowania z wnioskami do posłów, senatorów lub organów mających prawo inicjatywy ustawodawczej oraz do organów uprawnionych do wydania innych aktów prawnych, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydania innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami Forum. 5. Organ państwowy, do którego został skierowany wniosek, jest obowiązany, w terminie 30 dni, przedstawić Forum swoje stanowisko, a w razie negatywnego stanowiska także jego uzasadnienie. Art Forum składa się z 20 członków, w tym: 1) Pełnomocnik; 2) po 1 przedstawicielu : 6

7 a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej b) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, c) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, d) ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, e) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; f) ministra właściwego ds. sprawy pracy, g) ministra właściwego ds. zdrowia h) Rady Działalności Pożytku Publicznego 3) Rzecznik Praw Dziecka; 4) 10 przedstawicieli młodzieży. 2. Członków Forum, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powołuje i odwołuje Pełnomocnik. 3. Członków Forum, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powołuje i odwołuje Pełnomocnik w liczbie: 1) 5 przedstawicieli wskazanych przez zrzeszenie organizacji pozarządowych działających na szczeblu ogólnopolskim będące reprezentacją młodzieży w ramach struktur Europejskiego Forum Młodzieży; 2) 4 przedstawicieli wybranych przez Młodzieżowe Rady działające przy jednostkach samorządu terytorialnego, 3) 1 przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi tryb delegowania członków Forum przez ogólnopolskie zrzeszenie organizacji młodzieżowych oraz Młodzieżowe Rady działające przy jednostkach samorządu terytorialnego zapewniając możliwość ostatecznej decyzji przez te organizacji i rady z zastrzeżeniem, że członkowie forum nie mogą mieć więcej niż ukończony 30 rok życia. 5. Pełnomocnik odwołuje członka Forum przed upływem kadencji: 1) na jego wniosek; 2) na wniosek przedstawicieli młodzieży w Forum; 3) w przypadku skazania członka Forum prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Forum z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Forum. 7

8 6. Kadencja Forum trwa 2 lata Art. 9. Forum może: 1) powoływać ekspertów; 2) zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji młodzieżowych niereprezentowanych w Forum 3) zlecać przeprowadzanie konsultacji społecznych, badań i opracowania ekspertyz związanych z realizacją jej zadań. Art. 10. Forum uchwala swój regulamin, określający: 1) tryb powołania Prezydium Forum; 2) tryb i sposób pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń Forum; 3) sposób informowania o przebiegu posiedzeń Forum; 4) sposób zapraszania do udziału w pracach Forum przedstawicieli, o których mowa w art. 8 pkt 2. Art Koszty funkcjonowania Forum związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem w posiedzeniach ekspertów, członków Forum i osób niebędących jego członkami, pokrywa się z części budżetu, której dysponentem jest Pełnomocnik. 2. Za udział w pracach Forum przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn.zm.). 3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Forum od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Forum. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z części budżetu, której dysponentem jest Pełnomocnik. Art. 12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady zwrotu kosztów podróży, w związku z udziałem w pracach Forum, dla małoletniego członka Forum oraz jego opiekuna biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży. 8

9 Art. 13. Forum przedstawia Pełnomocnikowi, na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności. Art. 14 Obsługę administracyjno-biurową Forum zapewnia urząd obsługujący ministra Pełnomocnika Rozdział 5 Monitorowanie i przedstawianie informacji o sytuacji młodzieży Art. 15. Monitorowanie sytuacji młodzieży w Polsce, obejmujące, w szczególności realizację Krajowego Programu. jest prowadzone we współpracy z Forum Dialogu z Młodzieżą - przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji młodzieży. Art Rada Ministrów corocznie, do dnia 31 października, przedstawia Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji młodzieży, w szczególności w oparciu o monitorowanie, o którym mowa w art Przedmiotem informacji o sytuacji młodzieży jest w szczególności: 1) ocena realizacji krajowego programu rozwoju młodzieży, w tym wniosków i rekomendacji sformułowanych w poprzedniej informacji; 2) sytuacja demograficzna społeczeństwa według wieku populacji młodzieży, prognozy na kolejne lata oraz implikacje zmian demograficznych dla polityki państwa; 3) wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych zadań i inicjatyw, które należy podjąć w celu poprawy sytuacji młodzieży. 3. Informację o sytuacji młodzieży Rada Ministrów podawana jest do wiadomości publicznej Art Zadania wynikające z ustawy koordynuje Pełnomocnik. 2. Organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w tym do bezpłatnego udostępniania mu informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują, niezbędnych do realizacji jego zadań, w 9

10 terminie określonym przez Pełnomocnika. Dane są udostępniane w postaci zbiorów danych jednostkowych uniemożliwiających identyfikację osób, których dotyczą. 3. Za przygotowanie informacji o sytuacji młodzieży odpowiedzialny jest Pełnomocnik. 4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przygotowania informacji o sytuacji młodzieży, uwzględniając sprawne jej przygotowanie. 5. Monitorowanie sytuacji młodzieży oraz przygotowanie informacji, o której mowa w art. 14, jest finansowane z budżetu państwa. 6. Podmioty, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do współpracy w przygotowaniu informacji Rady Ministrów o sytuacji młodzieży, w tym do nieodpłatnego udostępniania informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują. Rozdział 6 Ocena wpływu i ewaluacja funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących młodzieży Art Organ administracji rządowej, który opracował projekt ustawy albo rozporządzenia dotyczący lub mający wpływ na sytuację młodzieży obowiązany jest dokonać oceny przewidywanego wpływu projektowanej ustawy albo rozporządzenia na sytuację młodzieży, zwaną dalej oceną wpływu". 2. Ocena wpływu stanowi odrębną część uzasadnienia projektu rządowego. 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, metodologię sporządzania oceny wpływu na sytuację młodzieży, kierując się potrzebą zapewnienia wiarygodności i porównywalności ocen. Art Pełnomocnik, z inicjatywy własnej lub na wniosek Forum Dialogu z Młodzieżą, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o przygotowanie przez właściwego członka Rady Ministrów, oceny funkcjonowania ustawy mającej wpływ na sytuację młodzieży. Rozdział 7 Zmiany w przepisach oraz przepis końcowy Art. 20. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 i 2500) art. 5b otrzymuje brzmienie: 10

11 Art. 5b. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży w społeczności lokalnej. 2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć młodzieżową radę gminy. 3. Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 4. Młodzieżowa rada gminy składa się z przedstawicieli młodzieży. W pracach młodzieżowej rady gminy mogą brać udział z głosem doradczym: 1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje sprawy młodzieży; 2) pracownicy naukowi wyższych uczelni; 3) niezależni eksperci. 5. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania dążąc do wykorzystania potencjału młodzieży, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków młodzieżowej rady gminy. 6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia młodzieżowej rady jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.. Art. 21. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 2500) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu: Art. 10b. 1. Samorząd województwa podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży w województwie. 2. Sejmik województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć młodzieżowy sejmik województwa mającą charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 3. Młodzieżowy sejmik województwa składa się z przedstawicieli młodzieży. W pracach młodzieżowego sejmiku województwa mogą brać udział z głosem doradczym: 1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje sprawy młodzieży; 2) pracownicy naukowi wyższych uczelni; 3) niezależni eksperci. 11

12 4. Sejmik województwa, powołując młodzieżowy sejmik województwa, nadaje mu statut określający tryb wyboru jego członków i zasady działania dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji młodzieżowych oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru delegatów młodzieżowego sejmiku województwa.. Art. 22. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 2500) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu: Art.3e. 1. Powiat podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży w społeczności lokalnej. 2. Rada powiatu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć młodzieżową radę powiatu mającą charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 3. Młodzieżowa rada powiatu składa się z przedstawicieli młodzieży. W pracach młodzieżowej rady powiatu mogą brać udział z głosem doradczym: 1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje sprawy młodzieży; 2) pracownicy naukowi wyższych uczelni; 3) niezależni eksperci. 4. Rada powiatu, powołując młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania dążąc do wykorzystania potencjału, działających organizacji młodzieżowych oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków młodzieżowej rady powiatu.. Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 12

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r.

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...... r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5 c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała NR X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RYJEWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RYJEWO. z dnia r. Projekt z dnia 17 października 2018 r. Zatwierdzony przez: UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RYJEWO z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KIELCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2016 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KIELCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2016 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KIELCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2016 ROK Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w programie współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLI/42/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010 r. Program współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu UCHWAŁA NR XXXVI/242/2014 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu Na podstawie art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2008r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2008r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.11.2007 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2008r. I. WSTĘP Istotną cechą społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/265/18 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 16 października 2018 r.

Białystok, dnia 19 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/265/18 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 16 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2018 r. Poz. 4172 UCHWAŁA NR XXXII/265/18 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY CYCÓW. z dnia.

RADY GMINY CYCÓW. z dnia. UCHWAŁA NR / /18 RADY GMINY CYCÓW PROJEKT z dnia. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/613/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXXI/613/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR XXXI/613/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR 918/XXXII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5 c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r.

Uchwała nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. Uchwała nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2 września 2015 r. Zatwierdzony przez.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Załącznik do uchwały Nr. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały 195/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2015 r. REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia listopada 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia listopada 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 1871 UCHWAŁA NR VIII.54.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR 21/204/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/41/15 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2, 4, 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2, ust. 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/115/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/115/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2011 roku UCHWAŁA NR XI/115/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawieart.

Bardziej szczegółowo

3. Członkostwo w Komisji

3. Członkostwo w Komisji Regulamin działania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5607 UCHWAŁA NR XLVI/926/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 6 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2014 r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust 2 pkt 1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 89.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 89.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 3439 UCHWAŁA NR 89.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Rady Gminy Siedlec z dnia 2017 roku

PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Rady Gminy Siedlec z dnia 2017 roku PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Rady Gminy Siedlec z dnia 2017 roku Program współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia roku

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia roku UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia. 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec UCHWAŁA NR XXXIV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec Na podstawie podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/332/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XXIX/332/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 października 2018 r. Projekt UCHWAŁA NR XXIX/332/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019". Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY KURÓW. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY KURÓW. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY KURÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/408/2018 RADY GMINY GŁÓWCZYCE. z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Gdańsk, dnia 19 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/408/2018 RADY GMINY GŁÓWCZYCE. z dnia 28 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 września 2018 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XLII/408/2018 RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Główczyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/228/2016 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR 86/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku UCHWAŁA NR 86/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 836/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r. Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.203.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 599/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 czerwca 2016 r. W sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Michała Szczerbę.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Michała Szczerbę. Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Ul. Wiejska 4/6/8 00 902 Warszawa tel. 22/694 2636 fax 22/694 1051 e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia wtorek, 14 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/349/18 RADY GMINY DAMNICA. z dnia 17 lipca 2018 r.

Gdańsk, dnia wtorek, 14 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/349/18 RADY GMINY DAMNICA. z dnia 17 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 14 sierpnia 2018 r. Poz. 3293 UCHWAŁA NR XLVI/349/18 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków

Uchwała Nr 2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków Uchwała Nr 2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia.. 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/98/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 16 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/98/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 16 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/98/15 RADY GMINY BRANICE z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin Projekt z dnia 8 września 2011 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU Projekt 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1041 /13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. Załącznik do Uchwały XXIX/165/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25.10.2017 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE PROGRAMU

POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE PROGRAMU Projekt Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Podstawy prawne

Konsultacje społeczne. Podstawy prawne Konsultacje społeczne Podstawy prawne Zasady i standardy UE Postanowienie Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2002 roku dot. ogólnych zasad i standardy konsultacji publicznych Cel nadrzędny- pogłębienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Świebodzińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 1, 2 i 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY BANIE. z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY BANIE. z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY BANIE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5c ust. 2-5 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy UCHWAŁA NR./ /.. RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rada Seniorów. 19 czerwca 2015 roku

Rada Seniorów. 19 czerwca 2015 roku Rada Seniorów 19 czerwca 2015 roku Formalne umocowanie RS Art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Zarządzenie Nr 52/2017 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo