Uchwała Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr Rady Miasta Krakowa z dnia"

Transkrypt

1 w sprawie regulaminów targowisk Uchwała Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się regulaminy następujących targowisk: 1. targowiska Tandeta przy ul. Krzywda, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. targowiska Złoty Wiek przy ul. Ks. K. Jancarza i Nagłowickiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. targowiska Nowy Kleparz przy ul. Św. Filipa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 4. targowiska Unitarg przy Al. I. Daszyńskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 5. targowiska Plac Imbramowski, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 6. targowiska Plac Nowy przy ul. Estery, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Tracą moc: 1. załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały Nr XCIV/889/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminów targowisk, zmienionej uchwałą Nr CXXIII/1160/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. 2. załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/350/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany regulaminów targowisk. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. UZASADNIENIE

2 Obecnie obowiązujące regulaminy targowisk: Złoty Wiek przy ul. Ks. K. Jancarza i Nagłowickiej, Tandeta, przy ul. Krzywda, Stary Kleparz przy ul. Św. Filipa, Unitarg przy Al. I. Daszyńskiego oraz Plac Imbramowski zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCIV/889/01 z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminów targowisk, zmienionej uchwałą Nr CXXIII/1160/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. Natomiast Regulamin targowiska Plac Nowy przy ul. Estery ustalony został uchwałą Nr XXXVI/350/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany regulaminów targowisk Zapisy ww. regulaminów uwzględniają stosunki handlowe i realia prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach istniejące w dacie podjęcia ww. uchwał. Upływ czasu powoduje konieczność aktualizacji tych regulaminów tak, aby zostały one dostosowane do aktualnej sytuacji. W okresie od daty podjęcia ww. uchwał Rady Miasta Krakowa zmianie uległo między innymi rozumienie pojęcia targowisko. Zgodnie z aktualnym brzmienie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (Dz.U z późn. zm.), nadanym nowelizacją z dnia 7 lipca 2006 r., pod pojęciem targowiska rozumiane są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Jednocześnie ust. 3 ww. artykułu stanowi, Ŝe opłacie targowej nie podlega sprzedaŝ dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal uŝywanych do targów, aukcji i wystaw. Na skutek duŝej dynamiki i transformacji prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty prawa krajowego i zagranicznego zmianie uległo nie tylko rozumienie pojęcia targowisko, ale równieŝ forma prowadzenia na nim działalności. Jest to między innymi wynik dostosowania polskiego handlu do standardów Unii Europejskiej, które wprowadzają określone wymagania dla tego rodzaju działalności. Nowe formy prowadzenia działalności nie opierają się juŝ na tradycyjnych targowiskach o niskim standardzie i ubogim zapleczu. Stosownie do tych tendencji zmianie ulegają równieŝ warunki prowadzenia działalności na targowiskach objętych niniejszą uchwałą. Wsparciem dla tych kierunków zmian będzie aktualizacja regulaminów normujących sposób funkcjonowania ww. targowisk. Proponowane zmiany mają na celu między innymi dopuszczenie do sprzedaŝy na targowiskach towarów i artykułów nie wyłączonych z obrotu, w tym równieŝ tych, których sprzedaŝ wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, po spełnieniu warunków zawartych w obowiązujących przepisach. Tym samym zmiany te uwzględnią jedną z najwaŝniejszych zasad ustrojowych Rzeczpospolitej Polskiej, tj. zasadę wolności gospodarczej, która znajduje swoje podstawy w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 20 Konstytucji: społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 22 Konstytucji stanowi, Ŝe ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na waŝny interes publiczny. Swoboda działalności gospodarczej, stanowi jeden z trzech instytucjonalnych filarów ustroju gospodarki rynkowej Rzeczpospolitej Polskiej, której podstawowe ramy wyznacza ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z późn. zm.). Stosownie do treści art. 6 ust.1 powołanej ustawy podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla kaŝdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Przepis ten stanowi o dwóch zasadach obowiązujących w zakresie działalności gospodarczej: zasadzie wolności gospodarczej oraz zasadzie równości wobec prawa podmiotów wykonujących taką działalność.

3 Zgodnie z art. 15 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej moŝe wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, z zastrzeŝeniem art. 75 tej ustawy, który zawiera katalog działalności objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Przypadki działalności, do których zastosowanie mają powołane wyŝej przepisy, objęte są względnymi zakazami podejmowania działalności gospodarczej, co oznacza, Ŝe podejmowanie działalności gospodarczej w danej dziedzinie objęte jest ustawowym zakazem, z tym jednak zastrzeŝeniem, iŝ zakaz moŝe zostać uchylony w drodze stosownej decyzji administracyjnej (zezwolenia lub koncesji). Wymóg uzyskania koncesji lub zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie określonej działalności stanowi ograniczenie wolności gospodarczej. W przypadku spełnienia przez podmiot gospodarczy wymaganych prawem warunków wykonywania danej działalności i uzyskania koncesji lub zezwolenia podmiot ten zostaje dopuszczony do legalnego wykonywania tej działalności. Cel wprowadzonej reglamentacji określonych rodzajów działalności gospodarczej, polegający na zapewnieniu ochrony określonego interesu publicznego, zostaje osiągnięty, gdyŝ do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej dopuszcza się przedsiębiorcę po uprzednim stwierdzeniu, Ŝe spełnia on prawem określone warunki wykonywania tej działalności. Przedsiębiorca przechodzi, więc wstępną kontrolę i weryfikację. Proponowane zmiany regulaminów targowisk przyczynią się do rozwoju tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Miasta Krakowa niejednokrotnie podejmowała juŝ kroki mające na celu udzielenie pomocy krakowskim przedsiębiorcom, w ich stabilnym i harmonijnym rozwoju tak, aby mogli stanowić konkurencję dla rynków zewnętrznych. Jednym z najlepszych tego przykładów jest Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie. Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie został przygotowany zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Krakowa, przyjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXV/742/05 z dnia kwietnia 2005 r. Program realizuje cel: rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Opracowanie niniejszego Programu było odpowiedzią na nową sytuację społeczno-gospodarczą Krakowa, regionu małopolskiego i Polski, związaną głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej i związanymi z tym nowymi regulacjami prawnymi oraz szerszymi moŝliwościami pozyskania funduszy europejskich na rozwój lokalny. Program jest dokumentem operacyjnym, wskazującym priorytety i instrumenty wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie tworzące, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, nowe obszary aktywności gospodarczej oraz zwiększające efektywność i produktywność działających firm. Jednymi z działań przewidzianych w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr CV/1189/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie, jest wspieranie krakowskich targowisk miejskich poprzez utrzymanie stawek czynszu dzierŝawnego do 2010 roku na poziomie z 2005 roku, jak równieŝ utrzymanie stawek opłaty targowej do 2010 roku na poziomie z 2006 roku. Przyjęcie i realizacja uchwały w istotny sposób przyczyniają się do racjonalizowania i intensyfikacji działań wspierających małą i średnią przedsiębiorczość, a przecieŝ z takimi przedsiębiorcami mamy do czynienia w przypadku targowisk Tandeta i Złoty Wiek. Program realizowany jest w dziedzinach: polityki przestrzennej, gospodarowania i zarządzania mieniem, polityki podatkowej, działalności informacyjno szkoleniowej, promocji oraz w innych formach wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z celów jest wprowadzenie elastycznej polityki umoŝliwiającej dynamiczny rozwój małych i średnich

4 przedsiębiorstw krakowskich, dającej moŝliwość konkurowania im z duŝymi często zagranicznymi podmiotami. Taką szansą dla duŝej ilości małych i średnich przedsiębiorstw jest wprowadzenie nowych regulaminów na targowiskach, których celem jest rozwój w wyniku którego targowiska te nie tylko swoim wyglądem, ale równieŝ asortymentem będą bardziej przypominały galerie handlowe niŝ popularne bazary. W związku z powyŝszym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Tandeta przy ul. Krzywda w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. 2. Targowisko prowadzi Spółka z o.o. Tandeta w Krakowie, ul. Krzywda 1, na podstawie umowy dzierŝawy z dnia 16 stycznia 1992 r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymanie targowiska i terenu wokół placu - do połowy jezdni jak równieŝ terenów parkingowych w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powołanie i utrzymanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących, obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) konserwację majątku trwałego. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Spółki z o.o. Tandeta, z siedzibą w Krakowie, ul. Krzywda Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalnych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych, 3) ryb i przetworów rybnych, 4) mleka i przetworów mlecznych,

6 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce sprzedaŝy wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane przez kwalifikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 informacji o gatunku grzybów Do waŝenia lub mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

7 2. Narzędzia pomiarowe uŝywane na targowisku powinny mieć waŝną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŝywane w taki sposób, aby kupujący mieli moŝliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŝenia i mierzenia. 3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ. 2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, ławą, stołem itp. 3. Po zakończeniu sprzedaŝy miejsce handlu i najbliŝsze jego otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliŝszym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań. 5. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich naleŝyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel. 8. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŝy lub innego nielegalnego źródła nabycia będzie wstrzymana przez kierownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tel. oraz StraŜ Miejską tel. lub Komendę Miejską Policji tel Na targowisku obowiązują następujące opłaty: 1) dzienna opłata targowa określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa, 2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko. 2. Opłatę targową pobiera inkasent upowaŝniony przez Urząd Miasta Krakowa. 3. Opłatę eksploatacyjną pobiera inkasent upowaŝniony przez prowadzącego targowisko. 4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być równieŝ w posiadaniu inkasenta. 5. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŝy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego

8 targowisko i okazywać na Ŝądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych. 6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 1 traktowany jest jako ich nieuiszczenie Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciw-poŝarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym. 2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieŝącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. PowyŜsze informacje winny znajdować się na tablicy ogłoszeń. 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 12. KsiąŜkę skarg i wniosków przechowuje w biurze i udostępnia na Ŝądania kierownik targowiska. 13. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10.

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Złoty Wiek przy ul. Ks. K. Jancarza i Nagłowickiej w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. 2. Targowisko prowadzi Spółka z o.o. Złoty Wiek na podstawie umowy dzierŝawy z dnia 16 stycznia 1992 r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymywanie targowiska i terenu wokół jego obydwu części - w zakresie zgodnym z uchwałą NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powoływanie i utrzymywanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) utrzymywanie i konserwację infrastruktury technicznej obejmującej: drogi, place oraz inne urządzenia znajdującej się na terenie targowiska. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Spółki z o.o. Złoty Wiek. 5. Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalistycznych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych, 3) ryb i przetworów rybnych,

10 4) mleka i przetworów mlecznych, 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane prze klasyfikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 - informacji o gatunku grzybów Do waŝenia i mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

11 2. Narzędzia pomiarowe uŝywane na targowisku powinny mieć waŝną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŝywane w taki sposób, aby kupujący mieli moŝliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŝenia i mierzenia 3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ. 2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, ławą, stołem itp. 3. Po zakończonej sprzedaŝy miejsce handlu i najbliŝsze jego otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliŝszym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań. 5. Za znajdujące się na terenie składowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich naleŝyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 8. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŝy lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez kierownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tel oraz StraŜ Miejską tel. lub Komendę Miejską Policji tel Na targowisku obowiązują następujące opłaty: 1) dzienna opłata targowa określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa, 2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko. 2. Opłatę targową pobiera inkasent upowaŝniony przez Urząd Miasta Krakowa. 3. Opłatę eksploatacyjną pobiera inkasent upowaŝniony przez prowadzącego targowisko. 4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być równieŝ w posiadaniu inkasenta. 5. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŝy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i okazywać na Ŝądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.

12 6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 1 traktowany jest jako ich nieuiszczenie Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym. 2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieŝącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. PowyŜsze informacje powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń. 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 12. KsiąŜkę skarg i wniosków przechowuje w biurze i udostępnia na Ŝądanie kierownik targowiska. 13. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10.

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Stary Kleparz przy ul. Św. Filipa w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. 2. Targowisko prowadzi Spółka Kupiecka Stary Kleparz Spółka z o.o., ul. Krowoderska 22/5, na podstawie umowy dzierŝawy Nr III/1/UH-2/1/93 z dnia 22 listopada 1993 r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymywanie targowiska i terenu wokół placu - w zakresie zgodnym z uchwałą NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powoływanie i utrzymywanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) utrzymywanie i konserwację infrastruktury technicznej obejmującej: drogi, place oraz inne urządzenia znajdującej się na terenie targowiska. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Spółki Kupieckiej Stary Kleparz sp. z o.o. 5. Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalistycznych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych,

14 3) ryb i przetworów rybnych, 4) mleka i przetworów mlecznych, 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane prze klasyfikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 - informacji o gatunku grzybów Do waŝenia i mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

15 2. Narzędzia pomiarowe uŝywane na targowisku powinny mieć waŝną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŝywane w taki sposób, aby kupujący mieli moŝliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŝenia i mierzenia 3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ. 2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, ławą, stołem itp. 3. Po zakończonej sprzedaŝy miejsce handlu i najbliŝsze jego otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliŝszym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań. 5. Za znajdujące się na terenie składowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich naleŝyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 8. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŝy lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez kierownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tel oraz StraŜ Miejską tel. lub Komendę Miejską Policji tel Na targowisku obowiązują następujące opłaty: 1) dzienna opłata targowa określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa, 2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko. 2. Opłatę targową pobiera inkasent upowaŝniony przez Urząd Miasta Krakowa. 3. Opłatę eksploatacyjną pobiera inkasent upowaŝniony przez prowadzącego targowisko. 4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być równieŝ w posiadaniu inkasenta. 5. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŝy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i okazywać na Ŝądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.

16 6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 1 traktowany jest jako ich nieuiszczenie Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym. 2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieŝącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. PowyŜsze informacje powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń. 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 12. KsiąŜkę skarg i wniosków przechowuje w biurze i udostępnia na Ŝądanie kierownik targowiska. 13. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10.

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Unitarg przy Al. I. Daszyńskiego w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. W niedzielę od godz do godz odbywa się giełda ksiąŝek, staroci, numizmatyki i filatelistyki. Na dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi i Wszystkich Świętych oraz na miesiąc przed BoŜym Narodzeniem prowadzący targowisko moŝe w ramach dzierŝawionej powierzchni, poszerzyć powierzchnię handlową na sprzedaŝ artykułów związanych z tymi Świętami. WyŜej wymienione poszerzenie powierzchni handlowej moŝe równieŝ wystąpić w okresach sezonowego wysypu produktów rolnych. 2. Targowisko prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Unitarg Spółka z o.o., ul. Gołaśki 5/4, na podstawie umowy dzierŝawy z dnia 16 stycznia 1992 r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymywanie targowiska i terenu wokół placu - w zakresie zgodnym z uchwałą NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powoływanie i utrzymywanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) utrzymywanie i konserwację infrastruktury technicznej obejmującej: drogi, place oraz inne urządzenia, znajdującej się na terenie targowiska. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Unitarg sp. z o.o. 5. Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku. 2.

18 1. Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalistycznych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych, 3) ryb i przetworów rybnych, 4) mleka i przetworów mlecznych, 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu. 5.

19 1. Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane prze klasyfikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 - informacji o gatunku grzybów Do waŝenia i mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne. 2. Narzędzia pomiarowe uŝywane na targowisku powinny mieć waŝną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŝywane w taki sposób, aby kupujący mieli moŝliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŝenia i mierzenia 3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ. 2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, ławą, stołem itp. 3. Po zakończonej sprzedaŝy miejsce handlu i najbliŝsze jego otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliŝszym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań. 5. Za znajdujące się na terenie składowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich naleŝyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 8. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŝy lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez kierownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tel oraz StraŜ Miejską tel. lub Komendę Miejską Policji tel Na targowisku obowiązują następujące opłaty: 1) dzienna opłata targowa określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa, 2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko.

20 2. Opłatę targową pobiera inkasent upowaŝniony przez Urząd Miasta Krakowa. 3. Opłatę eksploatacyjną pobiera inkasent upowaŝniony przez prowadzącego targowisko. 4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być równieŝ w posiadaniu inkasenta. 5. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŝy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i okazywać na Ŝądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych. 6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 1 traktowany jest jako ich nieuiszczenie Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym. 2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieŝącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. PowyŜsze informacje powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń. 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 12. KsiąŜkę skarg i wniosków przechowuje w biurze i udostępnia na Ŝądanie kierownik targowiska. 13. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Plac Imbramowski w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. 2. Targowisko prowadzi Spółka z o.o. Plac Imbramowski, Plac Imbramowski 179, na podstawie umowy dzierŝawy z dnia 24 lutego 1997 r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymywanie targowiska i terenu wokół placu - w zakresie zgodnym z uchwałą NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powoływanie i utrzymywanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) utrzymywanie i konserwację infrastruktury technicznej obejmującej: drogi, place oraz inne urządzenia znajdującej się na terenie targowiska. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Spółki z o.o. Plac Imbramowski. 5. Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalistycznych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych, 3) ryb i przetworów rybnych,

22 4) mleka i przetworów mlecznych, 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane prze klasyfikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 - informacji o gatunku grzybów Do waŝenia i mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

23 2. Narzędzia pomiarowe uŝywane na targowisku powinny mieć waŝną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŝywane w taki sposób, aby kupujący mieli moŝliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŝenia i mierzenia 3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ. 2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, ławą, stołem itp. 3. Po zakończonej sprzedaŝy miejsce handlu i najbliŝsze jego otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliŝszym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek oraz innych opakowań. 5. Za znajdujące się na terenie składowiska towary opakowania i urządzenia oraz ich naleŝyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 8. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieŝy lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez kierownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tel oraz StraŜ Miejską tel. lub Komendę Miejską Policji tel Na targowisku obowiązują następujące opłaty: 1) dzienna opłata targowa określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa, 2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko. 2. Opłatę targową pobiera inkasent upowaŝniony przez Urząd Miasta Krakowa. 3. Opłatę eksploatacyjną pobiera inkasent upowaŝniony przez prowadzącego targowisko. 4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być równieŝ w posiadaniu inkasenta. 5. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŝy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i okazywać na Ŝądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.

24 6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 1 traktowany jest jako ich nieuiszczenie Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym. 2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieŝącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. PowyŜsze informacje powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń. 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 12. KsiąŜkę skarg i wniosków przechowuje w biurze i udostępnia na Ŝądanie kierownik targowiska. 13. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10.

25 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... REGULAMIN TARGOWISKA Plac Nowy w Krakowie Targowisko moŝe być czynne codziennie. Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala prowadzący targowisko. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. 2. Targowisko prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kazimierz Spółka z o.o., Plac Nowy 4a, na podstawie umowy dzierŝawy GT \7\92 zawartej w dniu 16 stycznia 1992r., odpowiadając jako administrator za jego prawidłowe funkcjonowanie. 3. Do obowiązków administratora naleŝy utrzymywanie targowiska i terenu wokół placu - w zakresie zgodnym z uchwałą NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w naleŝytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciąŝliwości dla otoczenia poprzez: 1) powoływanie i utrzymywanie słuŝb porządkowych, egzekwujących przestrzeganie przez sprzedających i kupujących obowiązującego regulaminu targowiska, 2) zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, 3) zorganizowanie naleŝytej informacji dla uŝytkowników i klientów, 4) zorganizowanie technicznej obsługi uŝytkowników targowiska, 5) przestrzeganie realizacji warunków niniejszego regulaminu, przepisów sanitarnych, porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym, 6) zapewnienie oświetlenia placu, 7) utrzymywanie i konserwację infrastruktury technicznej obejmującej: drogi, place oraz inne urządzenia znajdującej się na terenie targowiska. 4. Kierownika targowiska powołuje i odwołuje Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Kazimierz sp. z o.o. 5. Biuro kierownika placu, czytelnie oznakowane, winno znajdować się na targowisku Na targowisku moŝe być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaŝ towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaŝ wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych. 2. Zabrania się sprzedaŝy w handlu okręŝnym, za wyjątkiem prowadzenia sprzedaŝy ze specjalistycznych środków transportu: 1) mięsa oraz przetworów mięsnych, 2) drobiu bitego i przetworów drobiowych,

26 3) ryb i przetworów rybnych, 4) mleka i przetworów mlecznych, 5) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, 6) innych środków spoŝywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem. 3. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaŝy w handlu okręŝnym: 1) mleka niepasteryzowanego, 2) grzybów świeŝych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaŝy przez uprawnionego klasyfikatora (zatrudnionego przez prowadzącego targowisko) oraz grzybów hodowlanych, 3) dietetycznych środków spoŝywczych, 4) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 5) dziczyzny, 6) leków, 7) materiałów pirotechnicznych, 8) napojów alkoholowych Miejsce sprzedaŝy wyznacza kierownik targowiska. 2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaŝy przez osobę, której miejsce to wyznaczono. 3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliŝszym sąsiedztwie. 4. Zabrania się sprzedaŝy oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch. 4. Miejsce wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w tym miejscu Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaŝy - w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane prze klasyfikatora grzyby świeŝe, obowiązana jest do umieszczenia w miejscu sprzedaŝy oprócz zapisów z 4 - informacji o gatunku grzybów Do waŝenia i mierzenia towarów mogą być uŝywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska.

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów targowisk: w Krakowie - Rybitwach przy ul. Półłanki, w Krakowie przy ul. Balickiej nr 56 w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU Załącznik do uchwały Nr 99/XVII/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 6 kwietnia 2016 r. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu targowego w Zakrzówku zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4331 UCHWAŁA NR XLV/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie lokalizacji, zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Suchym Dębie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich.

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI /217/ 08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r.

Uchwała Nr XXI /217/ 08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. Uchwała Nr XXI /217/ 08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.batorego w Busku-Zdroju. Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art.7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Załącznik nr 1 I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN TARGOWISKA Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku. 1.Uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK UCHWAŁA Nr XXXVI/ 285 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego Mój Rynek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Targowisko miejskie w Milanówku czynne jest: 1) przy ul. Piłsudskiego 14 w: poniedziałek piątek w godzinach 5 00-18 00

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r.

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK w sprawie zmiany ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek w Czernikowie UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu Na podstwie art. 7ust.1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2 Prowadzenie handlu targowiskowego w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest zakazane.

2 Prowadzenie handlu targowiskowego w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest zakazane. w sprawie: targowisk gminnych. UCHWAŁA Nr XVI/153/08 z dnia 27 maja 2008 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PLACU TARGOWEGO ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia 04-07-2017 r. 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Plac targowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE 1 1. Targowiskami miejskimi w Pile są: - Targowisko det. Nr 1 przy ul. Rynkowej, - Targowisko det. Nr 2 przy ul. Ludowej 2. Targowiska czynne są od godz. 6.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA

REGULAMIN TARGOWISKA Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. REGULAMIN TARGOWISKA ZARZĄDZANEGO PRZEZ DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. W DZIAŁDOWIE 1 Regulamin określa zasady administrowania Targowiskiem

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX /542 /2010

Uchwała Nr XLIX /542 /2010 Uchwała Nr XLIX /542 /2010 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach.

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4217 UCHWAŁA NR 332/XXXIV/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/384/94 Rady Miasta Opola z dnia 5 maja 1994 r. REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO 1 1. Targowisko towarowe przy ul. ul. Luboszyckiej - Kępskiej w Opolu czynne jest we wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r. Projekt z dnia 14 marca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Zielony

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Gdańskim. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach. 1 Załącznik do uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie 1. Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jerzy Skrzypczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jerzy Skrzypczyński w sprawie : targowisk gminnych Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 roku Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Uchwała nr 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia projekt w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 2988 UCHWAŁA NR RG.0007.193.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2991 UCHWAŁA NR 45.366.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach Na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r.

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. 2856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. Nr 346 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY GMINY: 2856 nr XXXIX/312/09 z dnia 8 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK NA TERENIE MIASTA LEGIONOWA

REGULAMIN TARGOWISK NA TERENIE MIASTA LEGIONOWA REGULAMIN TARGOWISK NA TERENIE MIASTA LEGIONOWA 1 1. Targowisko przy ul. Sobieskiego czynne jest w okresie kwiecień - październik w godz. 4 00 18 00, w okresie listopad-marzec w godz. 5 00 16 00. 2. Targowisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1652 UCHWAŁA NR XXXVI/296/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5144 UCHWAŁA NR 0007.XXV.185.2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku Na podstawie art.7,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia... 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W Mosinie zdnia 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ii i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku.

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29.05.2014r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE 1 1. Targowisko miejskie nr 1 w Wołominie, położone przy ul. 1 Maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu

Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu Załącznik do uchwały Zarządu nr 8/2012 z dnia 01.02.2012 r. Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 1. Targowiskami miejskimi w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 3843 UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r.

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r. RADA EJSKA W MOSNIE UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3618 UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/379/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/379/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XXIX/379/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4209 Warszawa, 12 kwietnia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9963 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 503 UCHWAŁA NR XIII/150/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 503 UCHWAŁA NR XIII/150/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 503 UCHWAŁA NR XIII/150/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin targowisk zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu

Regulamin targowisk zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu Regulamin targowisk zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy targowisk zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o.: - targowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A.

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. Bielsko Biała, 11 czerwiec 2010 REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. 1 Regulamin dotycz zasad handlu w dni powszednie i niedzielę na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ z dnia... 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska

Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska Załącznik do Uchwały Nr 1108/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 Obowiązuje od 2010.08.01. Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminymiasto Grudziądz Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Załącznik do zarządzenia nr 9/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. LOTNIKÓW W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Targowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r. Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia 23.09.2014r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60316. Targowisko Jednodniowe WZ Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego położonego na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 4880 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego oraz w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 /2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 18.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 39 /2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 18.02.2013 r. Zarządzenie Nr 39 /2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 18.02.2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminów miejsc targowych na terenie Gminy Starachowice: targowisko przy ul. Targowej, Miejska Hala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Jeleniej Góry UCHWAŁA NR 414/LI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej

Rada Miejska Jeleniej Góry UCHWAŁA NR 414/LI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej Tekst jednolity, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 485/LX/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 414/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo