SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA TERMOMODERNIZACJI I REMONCIE ELEWACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NAZWA INWESTYCJI: REMONT WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ADRES INWESTYCJI: Słupsk, ul. Adama Mickiewicza 51 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 51 ADRES INWESTORA: Słupsk, ul. Adama Mickiewicza 51 WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: Gdańsk, ul. Leszczyńskich 1 B/10 SPORZĄDZIŁ: Jarosław Kwiatkowski DATA OPRACOWANIA:

2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MICKIEWICZA SŁUPSK ADMINISTROWANA PRZEZ: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6 OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY ADRES : SŁUPSK UL. MICKIEWICZA 51 Działka nr 843/14, obr AUTOR OPRACOWANIA : TEMAT OPRACOWANIA : mgr inż. arch. Jarosław Kwiatkowski upr. nr 208/Gd/99 DOCIEPLENIE ELEWACJI CPV % 1

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Docieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Kod CPV Roboty elewacyjne Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji tynkowych w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Słupsku, na działce nr 843/14, obr. 0006, Słupsk, ul. Mickiewicza Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt Zakres Robót objętych ST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji tynkowych w tym : a) montażem rusztowań systemowych inwentaryzowanych b) wykonaniem tynków mineralnych c) malowanie tynków farbami d) tynków mozaikowych Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszące: - wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych - inwentaryzacja powykonawcza - wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy - obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, - załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie - utrzymanie urządzeń placu budowy - pomiary do rozliczenia robót - działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp - utrzymanie drobnych narzędzi - usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie Informacje o terenie budowy Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o % 2

4 ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Nazwy i kody robót objętych zamówieniem Roboty elewacyjne Roboty przy wznoszeniu rusztowań 1.6. Definicje określeń podstawowych Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. - Rusztowanie robocze konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. - Rusztowanie ochronne konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. - Rusztowanie systemowe konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1. Wymagania ogólne Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : - Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. - Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. - Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. - Ilekroć dokumentacja techniczna wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. - Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 2.2.Materiały zastosowane do ocieplenia. Do wykonania termomodernizacji budynku należy stosować kompleksowy system dociepleń, w skład którego wchodzą następujące materiały: % 3

5 - płyty styropianowe: do wykonania warstwy izolacji należy zastosować płyty o wymiarach nie większych niż 600/1200 mm typu EPS70. Powierzchnia płyt powinna być szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, natomiast krawędzie ostre, bez wyszczerbków, proste lub profilowane. Czas sezonowania 2-6 tygodni w zależności od technologii produkcji; - tkanina zbrojąca: do wykonania ocieplenia należy stosować siatki zbrojące z włókna szklanego, spełniające wymagania: - rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki; - impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego; - wymiary oczek nie mniej niż 3 mm; - masy (zaprawy) klejące; - masy tynkarskie: stosuje się tynk cienkowarstwowy tynk mineralny kaszka, przed nakładaniem tynku zaleca się -zagruntowanie podłoża płynem gruntującym. Kolorystyka według kolorystyki elewacji - farby silikonowe na gruncie, zgodnie z projektem kolorystyki; - elementy uzupełniające: łączniki mechaniczne, listwy startowe, kątowniki ochronne, elementy dylatacyjne Warunki przyjęcia na budowę materiałów Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Tynk cienkowarstwowy. W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB w terminie przewidzianym umową. - Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą wywierały niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość i wydajność zastosowanego sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej robót oraz założeniami podstawowymi inwestycji. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. : -mieszarka do zapraw % 4

6 -pędzle, wałki -szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża -rusztowania, drabiny 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Zasady prowadzenia robót Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 5.2.Technologia wykonania robót ociepleniowych Warunki przystąpienia do robót - Podstawą do rozpoczęcia robót termomodernizacji jest projekt techniczny oraz zgłoszenie robót budowlanych. - Roboty mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. Warunki pogodowe - Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 o C i nie wyższej niż +25 o C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych. Należy unikać prowadzenia prac montażowych, a zwłaszcza tynkowania, w pełnym słońcu i przy silnym wietrze. Prace należy prowadzić w warunkach wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. Kolejność wykonywania robót: - prace przygotowawcze: skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań rurowych, demontaż podokienników z blachy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, - wykonanie naprawy uszkodzeń warstwy osłonowej ścian zewnętrznych, - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, - zabezpieczenie takich elementów jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie z płytek ceramicznych, - zamocowanie listwy startowej, - przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją na opakowaniu, - przyklejenie płyt styropianowych, - montaż łączników, - wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej siatką z włókna szklanego, - wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - montaż orynnowania i instalacji odgromowej, - demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. Prace przygotowawcze - W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Powinno być równe, suche, stabilne, nośne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, o ustabilizowanej chłonności. - Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy. - Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych szczotek. % 5

7 % PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ - W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. Próba przyczepności podłoża - Istniejące podłoże powinno być sprawdzone pod względem wytrzymałości i przyczepności. - Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach przez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. - Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. - W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przyklejanie płyt styropianowych - Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. - Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. - Na całej powierzchni ocieplonej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą pasmowo - punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna wynosić co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. - Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej - Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 3 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie % 6

8 % PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ papierem ściernym. Mocowanie płyt styropianowych powinno być wzmocnione kołkami z tworzywa sztucznego (Rys.5). W przypadku mocowania systemu na starym tynku, zaleca się kołkowanie na całej powierzchni elewacji. Długość kołków mocujących zależy od rodzaju podłoża. Minimalna głębokość zakotwienia to 9 cm w ścianie istniejącej. 5.3.Wykonanie warstwy zbrojeniowej - Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno - letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie. - Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. - Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą stosując odpowiednie narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. - Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ docieplenia spełniał wszystkie podane wyżej wymagania techniczne. - Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. - Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład szerokości ok. 10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Na narożnikach budynków i ościeżach stosuje się narożniki aluminiowe. - Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20 x 45 cm). Rys.7 Wzmocnienie otworów okiennych siatką zbrojeniową. 5.4.Wykonanie wyprawy tynkarskiej - Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. - Dobrze związane i suche podłoże należy pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac. - Tynki nanosimy pacą ze stali nierdzewnej zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Tynki zacieramy niezwłocznie pacą z PCV. W zależności od żądanej faktury tynki zaciera się ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. - W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładaną masą tynkarską należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. % 7

9 % PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ - Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. - Czyszczenie narzędzi - Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w pojemniku z farbą lub w wodzie. 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje: - odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, - odbiór podłoża pod izolację, - kontrolę ułożonej warstwy izolacji. Kontrola jakości wykonania elewacji kamiennych obejmuje: - odbiór jakościowy materiałów - odbiór podłoża - odbiór montażu elementów kamiennych - odbiór wykonania obróbek i elementów ozdobnych 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Jednostką obmiaru jest 1 m 2 elewacji z tynkiem. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Odbiór rusztowań Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór podłoża Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: % 8

10 - jakości zastosowanych materiałów, - grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, - czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, - połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: - W pionie 20 mm, na wys. kondygnacji i 50 mm na wys. budynku - W poziomie - przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem; Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5 mm, nie więcej niż 20 mm na długości 10 m Odbiór końcowy Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów kamiennych roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., - trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności płyt kamiennych do podłoża. Odbiór gotowych prac kamieniarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem Odbiór robót związanych z naprawą spękań w elewacji istniejącej Odbiór ściany polega na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanie prętów systemowych zgodnie z dokumentacją techniczną. Prawidłowe wypełnienie spoin. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Płaci się za ustaloną ilość [m 2 ] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych - przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wykonanie elewacji tynkowej systemowej - Dwukrotne malowanie farbą systemową silikatową - uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). - PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy - PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku - PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. - PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych % 9

11 - PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych - PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia - PN ISO 2444: Złącza w budynku. Terminologia - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji - PN-ISO :1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej) - PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych - Aprobaty techniczne ITB AT , ITB AT / Przepisy związane - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja warsztatowa - właściwości technicznych wyrobów, określonych w Aprobacie Technicznej, - zaleceń zawartych w oficjalnych dokumentach, katalogach i instrukcjach publikowanych przez Producenta. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. opracował: mgr inż. arch. Jarosław Kwiatkowski % 10

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU Spis treści 2 1. Zakres opracowania...3 2. Układ warstw ocieplenia...3 2.1. Materiały zastosowane do ocieplenia...3 3. Technologia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1.5. Roboty ślusarskie CPV 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY WARSZAWA, UL. DZIAŁDOWSKA 15 INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN CONSTRUCTION&BUSINES PROJECT SP Z O.O. UL. ROMANA MAYA 1, POZNAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN OBIEKT: PŁYWALNIA SOSiR ADRES: ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel./fax +48-52-3-46-97-40 39124034931111000043059269 tel. kom. 0-502-53-77-14

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SIEDZIBA DOW NFZ DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE UL. WOLNOŚCI 18 INWESTOR : DOLNOŚLĄSK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ 1. System ociepleń SEMPRE TERM ST może być nakładany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki. 2. Typowe podłoża budowlane powinny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II PRZEDMIAR ROBÓT Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej ZATWIERDZAM Wójt

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.5. Temat STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH CPV 45200000-9. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.5. Temat STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH CPV 45200000-9. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 Remont 3 pokoi hotelowych nr 33, 34, 35 zabytkowego budynku Park Hotel Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, ul. Mikołaja Kopernika 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 1 Sempre Term WM Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 2 Przygotowanie podłoża 1. System ociepleń SEMPRE TERM WM może być nakładany na następujących podłożach mineralnych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Izolacje termiczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Izolacje termiczne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje termiczne SST 2.0 OBIEKT: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Radzewicach obejmująca termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont pokrycia dachowego w Czarnem przy ulicy Przemysłowa 6.

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont pokrycia dachowego w Czarnem przy ulicy Przemysłowa 6. 1 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego w Czarnem przy ulicy Przemysłowa 6. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Czarne, ul. Przemysłowa 6 Ul.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY Nazwa obiektu budowlanego: Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy Adres obiektu: Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84 1. Ogólny opis Technologia bezspoinowego ocieplania ścian wewnętrznych budynku (BSO) polega na przymocowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Lokalizacja: Stary Rynek 45 61-772 Poznań Inwestor: Jednostka projektowa: MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA KOD 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.5. Temat ODWODNIENIE LINIOWE CPV Inwestor / Zamawiający. URZĄD GMINY DOPIEWO ul. Leśna 1C, Dopiewo

Projekt Wykonawczy STB 1.5. Temat ODWODNIENIE LINIOWE CPV Inwestor / Zamawiający. URZĄD GMINY DOPIEWO ul. Leśna 1C, Dopiewo Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV 45 110 000-1, 45 453 000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku B- 0.00 PRZEMUROWANIE KOMINÓW - kod CPV 4545000-7 1. Wstęp Ogólne wymagania podano w ST- B. 00.00. "Wymagania ogólne" 1.1. Przedmiot Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Kładzenie glazury SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania 2. Wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont łazienek przy restauracji w hali Relax. Obiekt: Inwestor: Budynek biurowo - sportowy Al. 3-go Maja 6b 97-300 Piotrków Tryb. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82)

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) 565-76-49 TEMAT: ORZECZENIE TECHNICZNE OCENA ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK roboty remontowe - remiza OSP w Rożnowie. Identyfikator kosztorysu: GMINA GRÓDEK - ROBOTY REMONTOWE - REMIZA OSP W ROŻNOWIE AKTUALNY PRZETARG 29.08 Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CONSTRUCTION&BUSINES PROJECT SP Z O.O. UL. ROMANA MAYA 1, POZNAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja budynku biurowego SOSiR Park Kultury Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV , CPV ) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5

ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV , CPV ) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5 ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE I TYNKOWANIE (CPV 45320000-4, CPV 453210000-3) ST/B-0.6 ROBOTY ELEWACYJNE i TYNKOWANIE 1 / 5 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, kwiecień 2007 r. 1. WSTĘP Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo